Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012"

Transcript

1 Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012

2 ηζηνξία

3 Η ηζηνξία Ξεθηλά ην 1972 όηαλ ε Νίθε θαη ν Νίθνο Κνπηζηαλάο δεκηνπξγνύλ ηα πξώηα θπζηθά πξνϊόληα πνπ πεξηέρνπλ πξόπνιε, κέιη, βαζηιηθό πνιηό, θπηηθά εθρπιίζκαηα θαη αηζέξηα έιαηα 3

4 Σν πέηαγκα ηεο κέιηζζαο Η Νίθε θαη ν Νίθνο Κνπηζηαλάο μεθηλψληαο απφ ην θαξκαθείν ηνπο θαη γεκάηνη πάζνο γηα ηηο κέιηζζεο, ηελ ειιεληθή θχζε θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ιππνθξάηε ζηελ πγεία θαη ηελ νκνξθηά, δεκηνχξγεζαλ ηε ζεκεξηλή APIVITA Ίδξπζε ηεο APIVITA, ηεο πξώηεο ειιεληθήο εηαηξείαο θπζηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Ειιάδα. Ο Σπύξνο Οξλεξάθεο δεκηνπξγεί ηα ζρέδηα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο πξνβνιήο ηωλ πξνϊόληωλ ζηα θαξακαθεία. Κπθινξνθόξεί ην θαηλνηόκν καύξν ζαπνύλη πξόπνιεο. Οη θαξκαθνπνηνί Κνπηζηαλά παξαζθεπάδνπλ ηηο πξώηεο θξέκεο πξνζώπνπ κε βαζηιηθό πνιηό, εθρπιίζκαηα θαη αηζέξηα έιαηα, θαζώο θαη άιιεο θξέκεο θαη κίγκαηα βνηάλωλ ζην θαξκαθείν ηνπο. Source: APIVITA Natural Products S.A Κπθινθνξεί ην πξώην ζακπνπάλ PROPOLINE ζην θιαζηθό πιένλ ζθνύξν θαξκαθεπηηθό κπνπθάιη 1983 Κπθινθνξνύλ ηα ζακπνπάλ θαηά ηεο πηηπξίδαο θαη θαηά ηεο μεξνδεξκίαο. Μέρξη ζήκεξα παξακέλνπλ ε πξώηε επηινγή ηωλ θαηαλαιωηώλ ζηα ειιεληθά θαξκαθεία 1990 Κπθινθνξνύλ ηα πξνϊόληα πξνζωπηθήο θξνληίδαο θαη αξωκαηνζεξαπείαο, πνπ ζύκθωλα κε ηνλ γθνπξνύ ηνπ κάξθεηηλγθ Philip Kotler είλαη κία δηεζλήο θαηλνηνκία 2000 Κπθινθνξνύλ νη κάζθεο Express masks, κηα πξνϊόληηθή θαη κάξθεηηλγθ θαηλνηνκία πνπ δεκηνπξγεί κηα λέα κεγάιε αγνξά ζην ρώξν ηνπ θαξκαθείνπ 2003 Είζνδνο ηεο APIVITA ζηηο αγνξέο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Ακεξηθήο. Σήκεξα, ηα πξνϊόληα πωινύληαη ζηα θαηαζηήκαηα El Corte Ingles θαη ζηα θαξκαθεία ηεο Ιζπαλίαο 2005 Είζνδνο ζηελ αγνξά ηνπ Hong Kong. Δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηωλ μελνδνρεηαθώλ πξνϊόληωλ θαη πξνϊόληωλ ζπα κέζω ζεκαληηθώλ ζπλεξγαζηώλ 2006 Άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο APIVITA ζην Κνιωλάθη, Αζήλα 2007 Η ζεηξά πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Queen Bee θπθινθνξεί 35 ρξόληα κεηά ηελ πξώηε θξέκα κε βαζηιηθό πνιηό 2008 Η κεγάιε επηηπρία ηωλ πξνϊόληωλ πξνζώπνπ νδεγεί ζηελ θπθινθνξία ηωλ Aqua Vita, First line θαη Wine Elixir 2009 Η APIVITA ηδξύεη ηελ πξώηε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Ιζπαλία. Κπθινθνξνύλ νη βαθέο καιιηώλ θαη ηα αλδξηθά πξνϊόληα. Ιδξύεηαη ε APIVITA Farm 2010 Η APIVITA ππνγξάθεη κε ηελ Ajinomoto θαη κπαίλεη ζηελ Ιαπωληθή αγνξά κε 2 θαηαζηήκαηα ζην Τόθην. Κπθινθνξνύλ μαλά ηα παηδηθά πξνϊόληα 2011 Τα bio-eco πηζηνπνηεκέλα βξεθηθά πξνϊνληα θπθινθνξνύλ. Εθδίδεηαη ε 1 ε Έθζεζε Εηαηξηθήο Κνηλωληθήο Επζύλεο 4 (GRI-G3)

5 Σν Λνγφηππν καο Σν φλνκα APIVITA πξνέξρεηαη απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο APIS (κέιηζζα) θαη VITA (δσή) Δκπλεπζκέλν απφ ηηο Μέιηζζεο ησλ Μαιιίσλ, έλα κηλστθφ θφζκεκα ηνπ 16 νπ αηψλα π..χ. Η ρισξίδα ηεο Κξήηεο, έλαο ζπάληνο ζεζαπξφο αλάκεζα ζηα επξσπατθά νηθνζπζηήκαηα Εκπλεπζκέλν από ηηο Μέιηζζεο ηωλ Μαιιίωλ, έλα ζπάλην κηλωϊθό θόζκεκα ηνπ 16 νπ αηώλα π.χ., πνπ ζπκβνιίδεη ηε γνληκόηεηα, ηελ αξκνλία θαη ηελ αεηθνξία Η ζπκκεηξία ησλ κειηζζψλ ζπκβνιίδεη ηε γνληκφηεηα θαη ηελ αξκνλία Γχξσ απφ ηηο κέιηζζεο, ε ιχξα ηνπ Απφιισλα ζπκβνιίδεη ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξία Κνζκεηνινγία: απφ ηνλ ΚΟΜΟ (νκνξθηά θαη θύζε) θαη ην ΛΟΓΟ (επηζηήκε) 5

6 Η έκπλεπζή καο Μέιηζζα Πξνζθέξεη ηελ επηθνλίαζε ζηα νηθνζπζηήκαηα Παξάγεη πξνϊόληα πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ άλζξωπν Διιεληθή θύζε Πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα θαη Μνλαδηθά απηνθπή είδε Ιππνθξάηεο 2500 ρξόληα παξάδνζεο & γλώζεο Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο 6

7 Η θηινζνθία καο Η APIVITA πηζηεύεη ζηε δύλακε ηεο θύζεο γηα ηε δεκηνπξγία Φπζηθώλ, Απνηειεζκαηηθώλ θαη Οιηζηηθώλ Πξνϊόληωλ Πξνζεγγίδνπκε ηελ πγεία θαη ηελ νκνξθηά Φπζηθά, Απνηειεζκαηηθά, Οιηζηηθά Μνηξαδόκαζηε ηε γλώζε καο γηα ηα ειιεληθά θπηά θαη ηα κειηζζνθνκηθά πξντόληα εβόκαζηε ην Πεξηβάιινλ (Φπζηθό θαη Πνιηηηζκηθό) 7

8 Οη αμίεο καο Οη αμίεο ηεο APIVITA αθνινπζνύληαη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηωλ πξνϊόληωλ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε Γηαθάλεηα θαη Αθεξαηόηεηα Οηθνινγηθή Ννεκνζύλε Πξώηα νη Άλζξσπνη πλερήο κάζεζε Κάιινο (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή νκνξθηά) 8

9 Σν είλαη καο Τν είλαη ηεο APIVITA εκπλέεηαη από ηελ θνηλωλία ηωλ κειηζζώλ. Corporate social responsibility Intrapreneurship Μηα εηαηξεία πνπ εκπλέεηαη A role-model από ηελ θνηλσλία ησλ of κειηζζώλ sustainable θαη development είλαη ππόδεηγκα and team αεηθόξνπ spirit. αλάπηπμεο θαη νκαδηθνύ πλεύκαηνο Με αξκνλία With harmony ζηνλ in the working ρώξν environment,, πςειή high level of νηθνινγηθή emotional intelligence επαγγεικαηηθό ζπλαηζζεκαηηθή & λνεκνζύλε θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε A learning organization that is constantly Δλδνεπηρεηξεκαηηθόηεηα changing and pioneering. Πηζηεύεη όηη νη άλζξσπνη Believe θάλνπλ in ηε its δηαθνξά, people can έλαο make νξγαληζκόο the difference, πνπ καζαίλεη θαη ζπλερώο αιιάδεη θαη θαηλνηνκεί. 9

10 Η κάξθα 33 ρξόληα Φπζηθά Απνηειεζκαηηθά Οιηζηηθά Πξνϊόληα Γεκηνπξγία Corporate Κνηλσλίαο social (αληίιεςε ηεο ρξήζεο, ηεο responsibility γνεηείαο, αθνζίσζε, πίζηε θαη εκπηζηνζύλε) Δπηρεηξεκαηηθόηεηα κε ήζνο (Κνηλωληθή Δπζύλε, Δηιηθξίλεηα ζηελ Δπηθνηλωλία) Intrapreneurship A learning organization Αλαθνξά ζηελ that εηαηξίθή is constantly θηινζνθία, ηηο changing αμίεο θαη ηνλ and pioneering. Ιππνθξάηε 33 ρξόληα A Πξάζηλε role-model Διιεληθή εηαηξεία of κε sustainable Φπζηθά, Απνηειεζκαηηθά, development and team Οιηζηηθά spirit. πξνϊόληα Γλώζε- Έξεπλα- With Καηλνηνκία harmony in the working environment, high level of emotional ζπλδπαζκόο κε intelligence (παξαγωγή θπζηθώλ εθρπιηζκάηωλ & αηζεξίωλ ειαίωλ από ειιεληθά βόηαλα θαη κειηζζνθνκηθά γηα αλάπηπμε θπζηθώλ θαιιπληηθώλ) Πξντόληα πνπ ππεξεηνύλ ην Believe Κάιινο in its people can make the εμσηεξηθή difference, (εζσηεξηθή θαη νκνξθηά), ηελ Δπεμία θαη ην Μέηξν 10

11 Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα Η APIVITA έρεη αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα εθαξκόδεη επηηπρώο ηε ζηξαηεγηθή ηεο Φηινζνθία, Αμίεο, Έκπλεπζε APIVITA Farm Καηλνηόκν, Πξάζηλν ηκήκα Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντόλησλ (R&D, NPD) Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Οιηζηηθό, Πξάζηλν Μarketing Οξγαληζκόο Οη άλζξσπνί καο πλερνύο Μάζεζεο Νέν Βηνθιηκαηηθό Δξγνζηάζην 11

12 Καηλνηνκία

13 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Μία εγεηηθή λέα πξάζηλε πιαηθφξκα αλάπηπμεο πξντφλησλ Σν R&D ηεο APIVITA κεηαηξέπεη ηε θηινζνθία, ηελ έκπλεπζε θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο ζε θαηλνηφκα, πξάζηλα πξντφληα Έκπλεπζε απφ Διιεληθή Φύζε Μέιηζζεο Ιππνθξάηεο Απνηειεζκαηηθά νδεγεί ζε κνλαδηθά, απζεληηθά, θαηλνηφκα, πξάζηλα πξντφληα 13

14 Φπζηθά Οη αξρέο Φπζηθά Σπζηαηηθά 80%-100% Όια ηα λέα πξντφληα πεξηέρνπλ θπζηθά ζπζηαηηθά κεηαμχ 80% - 100% Όια ηα λέα πξντφληα πνπ αλαπηχζζνληαη δελ πεξηέρνπλ ηα ζπλήζε ζπλζεηηθά ζπζηαηηθά ησλ θαιιπληηθψλ (ζηιηθφλεο, παξαθηλέιαηα, parabens) Όια ηα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο Σα λέα πιηθά ζπζθεπαζίαο παξάγνληαη απφ αλαθπθισκέλα θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά Πεξίπνπ 45 πξντφληα ηεο APIVITA έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ ECOCERT Γαιιίαο ή ηνλ ICEA Ιηαιίαο σο βηνινγηθά-νηθνινγηθά πξντφληα Σα θπηηθά ζπζηαηηθά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα 5,500 είδε θπηψλ ηεο Διιεληθήο θχζεο θαη ζπλδπάδνληαη κε αγλά κειηζζνθνκηθά πξντφληα θαη βηνινγηθά αηζέξηα έιαηα 14

15 Απνηειεζκαηηθά Οη αξρέο Τν Φπζηθό είλαη Απνηειεζκαηηθό: 33 ρξόληα εκπεηξίαο, γλώζεο θαη αλάπηπμεο Σν Φπζηθφ είλαη Απνηειεζκαηηθφ Σα πξντφληα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη Σα πξντφληα ζπλδπάδνπλ κειηζζνθνκηθά ζπζηαηηθά κε θπηηθά εθρπιίζκαηα πνπ έρνπλ θιηληθά απνδεδεηγκέλε δξάζε Η θαηλνηνκία εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα: ην λεξφ αληηθαζίζηαηαη κε εγρχκαηα βηνινγηθψλ θπηψλ, δελδξνιίβαλν, θαιέληνπια, πξάζηλν ηζάτ, ακακειίδα θαη άιια Η αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ είλαη ην απνηέιεζκα πάλσ απφ 30 ρξφλσλ εκπεηξίαο θαη γλψζεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ: Κιηληθέο κειέηεο Μειέηε ζε βάζνο πεξηζζόηεξωλ από 60 θπηώλ Γλώζε γηα πάλω από 1,500 ζπζηαηηθά Αλάπηπμε θαη παξαγωγή πεξηζζόηεξωλ από 100 ζπληαγώλ θπζηθώλ πξνϊόληωλ θάζε ρξόλν 15

16 Οιηζηηθά Οη αξρέο Σώκα, Πλεύκα θαη Ψπρή Σα πξντφληα είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηε θηινζνθία ηνπ Ιππνθξάηε γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο (θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ςπρήο) Σα πξντφληα πεξηέρνπλ 100% αγλά, βηνινγηθά αηζέξηα έιαηα γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θπζηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμία Σα πξντφληα ηεο APIVITA πξνσζνχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ, θπζηθφ θαη ηζνξξνπεκέλν ηξφπν δσήο Καζαξίδνπλ, πξνζηαηεύνπλ θαη θξνληίδνπλ ην ζώκα (θπζηθή επεμία) Τνλώλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηε ρξήζε ηωλ αηζεξίωλ ειαίωλ (ζπλαηζζεκαηηθή επεμία) Εθπαηδεύνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο (πλεπκαηηθή επεμία) Η APIVITA είλαη ε πξψηε εηαηξεία πνπ επηκέλεη ζηε ρξήζε αηζεξίσλ ειαίσλ: Γηα ηελ αλαλέωζε ηεο επηδεξκίδαο Γηα ηελ ηόλωζε ηεο δηάζεζεο Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πίεζεο θαη ηνπ άγρνπο κε νιηζηηθό ηξόπν 16

17 Καηλνηνκία Μία νκάδα επηζηεκόλωλ εγείηαη ζηε γλώζε Η θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο APIVITA Ο θ.κνπηζηαλάο επηβιέπεη ηηο δηεξγαζίεο R&D ζηελ APIVITA, θαη κνηξάδεηαη κε ηελ νκάδα ηνπ ηε βαζηά γλψζε ηνπ ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ 10 πςεινχ επηπέδνπ επηζηήκνλεο κε εηδίθεπζε ζηε ρεκεία, ηελ θνζκεηνινγία θαη ηε ρεκηθή κεραληθή Γεκηνπξγνχλ νιηθά, ηηηινδνηεκέλα θπηηθά εθρπιίζκαηα κε πςειή βηνινγηθή αμία θαη ζπγθέληξσζε δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ, απφ θπηά βηνινγηθήο πηζηνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηαο θαη κε πεξηβαιινληηθά θηιηθνχο δηαιχηεο 17

18 Καηλνηνκία R&D Δπηηπρίεο πλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα ηελ έξεπλα ησλ ειιεληθψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο: έρνπλ νινθιεξωζεί 7 πξνγξάκκαηα κε ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ( ) Αλάπηπμε θαη παξαγσγή θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ ζην εξγαζηήξην ηεο εηαηξείαο: 60 θπηά θαη 100 θπηηθά εθρπιίζκαηα από ην 1979 Η Φηινζνθία θαη νη Αξρέο καο εκπλένληαη απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία ηεο θνηλσλίαο ηεο κέιηζζαο: Μεγάιε γλώζε ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο θαιιπληηθώλ, Σπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο, Μέιε επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ Πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θπζηθψλ πξντφλησλ: 100 λέεο θόξκνπιεο θάζε ρξόλν, Εθηεηακέλε γλώζε ηωλ θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ θαιιπληηθώλ Μεγάιε γλψζε θαη έιεγρνο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πξντφλησλ: 5000 ζπζηαηηθά έρνπλ ειεγρζεί, 1500 ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη Αύμεζε ηεο θπζηθόηεηαο κε λέα, θαηλνηόκα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο, γαιαθηωκαηνπνίεζεο θαη δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 18

19 Καηλνηνκία ζηελ πξάμε Εθρπιίζκαηα Δθρπιίζκαηα Βόηαλα Απνζηάγκαηα Φπζηθό Πξντόλ Δγρύκαηα 19

20 Ιδηόηεηεο Πξνϊόληα Καηλνηνκία ζηελ πξάμε Αληηθαηάζηαζε λεξνύ κε θπηηθά εγρύκαηα γηα αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο Πξάζηλν ηζάϊ Γελδξνιίβαλν Καιέληνπια Ακακειίδα Χακνκήιη Πξόζωπν Μαιιηά Παηδηθά Σώκα Βξεθηθά Αληηνμεηδσηηθή Αληηγεξαληηθή Σνλσηηθή Μαιαθηηθή Δλπδαηηθή Μαιαθηηθή Αληηεξεζηζηηθή 20

21 Καηλνηνκία ζηελ πξάμε Ελζπιάθωζε πξόπνιεο θαη βαζηιηθνύ πνιηνύ Η πξόπνιε είλαη έλα από ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε APIVITA ζηα πξνϊόληα ηεο Μέζνδνη ελζπιάθσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα κειηζζνθνκηθά πξντφληα, γηα λα απμήζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ απνξξφθεζε θαη ηε βηνδηαζεζηκφηεηά ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Παηέληα APIVITA Η θαηλνηνκία ηεο APIVITA πνπ αλαθέξεηαη σο «ελζπιάθσζε ηεο πξφπνιεο» είλαη έλαο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πξφπνιεο κέζα ζην πξντφλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ησλ δξαζηηθψλ ζην δέξκα. Ληπνζψκαηα βαζηιηθνχ πνιηνχ Η ελζπιάθσζε ηνπ Διιεληθνχ βαζηιηθνχ πνιηνχ ζε ιηπνζψκαηα πξνζθέξεη λέεο θαη βειηησκέλεο αληηγεξαληηθέο δξάζεηο Η πξφπνιε είλαη αληηθιεγκνλψδεο, αληηκηθξνβηαθή, αληηβαθηεξηαθή αιιά θαη ηνλσηηθή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 21

22 Καηλνηνκία Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Πξφγξακκα: Σίηινο: πλεξγάηεο: FP7- People Αμηνπνίεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ κηθξνθπθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο CNRS, AUA FITOPLACTON MARINO APIVITA Άιια πξνγξάκκαηα: Σίηινο: Αμηνπνίεζε θπηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο δεξκνθαιιπληηθψλ θαη δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πλεξγάηεο: APIVITA, HELP, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (AUA), Ιλζηηηνχην Αγξνβηνηερλνινγίαο (INA), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (UOA) Σίηινο: Αλάπηπμε αληηγεξαληηθψλ θαιιπληηθψλ κε ηε ρξήζε βηνελεξγψλ θαηλνηφκσλ ζπζηαηηθψλ: ζπλζεηηθψλ πεπηηδίσλ, θπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εθρπιηζκέλσλ κε ηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη κε ελζπιάθσζε πλεξγάηεο: APIVITA, Pharmaten, Παλεπηζηήκην Πάηξαο, Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Χαξνθφπεην Παλεπηζηήκην 22

23 Παγθφζκηα αλαγλψξηζε Η ΑPIVITA έρεη θεξδίζεη πνιιά βξαβεία γηα ηα πξνϊόληα ηεο θαη αλαγλώξηζε γηα ηελ θαηλνηνκία ηεο GCI: Ο θ.κνπηζηαλάο πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο 20 to know επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαθξίζεθαλ γηα επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, ελψ ε APIVITA ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 13 θπζηθψλ θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ πνπ αθφκα νδεγνχλ ζην κέιινλ Αλαγλψξηζε ηεο Καηλνηνκίαο απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Βηνκεράλσλ θαη ηνλ Bill Gates 23

24 Παγθφζκηα αλαγλψξηζε 24

25 Πξντόληα

26 ΠΡΟΩΠΟ 26

27 ΜΑΛΛΙΑ 27

28 ΩΜΑ 28

29 ΑΝΣΗΛΙΑΚΑ 29

30 Lip Care ΥΔΙΛΗ intense moisture and restoring with natural oils protection 30

31 ΑΡΩΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 31

32 Innovation The personal cosmetics products.a marketing breakthrough.. Dr. Philip Kotler, distinguished Professor of International Marketing 32

33 Πηζηνπνηήζεηο Η APIVITA έρεη ιάβεη πηζηνπνηήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο Σν μχιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα stands πξνέξρεηαη Βηνινγηθά πξντφληα 4 Βηνινγηθάνηθνινγηθά πξντφληα απφ δάζε αεηθφξνπ 44 products δηαρείξηζεο 33

34 Παγθόζκηα παξνπζία

35 Φαξκαθεία ζηελ Διιάδα 35

36 Αζήλα, Attica

37 Hotel & Spa SIX SENSES SPA ΔΛΟΤΝΣΑ, ΚΡΗΣΗ SIX SENSES SPA ΣΟΤΡΚΙΑ 37

38 Hotel & Spa ME by MELIÁ, ΜΑΓΡΙΣΗ 38

39 Παγθφζκηα παξνπζία ηεο APIVITA - Pharmacies - Hotel & Spa - On line - Retail - On line - Pharmacies - Retail - Hotel & Spa - On line - Pharmacies - - On line - Retail - Hotel & Spa - On line 100% - Retail - On line - Hotel & Spa - Pharmacies - Retail - Hotel & Spa - On line - Retail - Hotel & Spa - On line 39 - Pharmacies - Retail - Hotel & Spa - On line - Pharmacies - Retail - On line

40 Ιζπαλία, Μαδξίηε Καηάζηεκα APIVITA, Μάξηηνο

41 Ιζπαλία, El Corte Ingles (57 θαηαζηήκαηα) 41

42 Ιζπαλία, Φαξκαθείν ζηε Βαιέλζηα 42

43 Hong Kong, Faces Department Store

44 Hong Kong, Langham Department Store 44

45 Hong Kong, New Town Plaza 45

46 Hong Kong, Lane Crawford, Pacific Place 46

47 Hong Kong, Wellington Street 47

48 (I) Advertising Hong Kong, Γηαθήκηζε ζε ιεσθνξεία, 2011

49 APIVITA Καηάζηεκα, Jiyukaoga, Tokyo, Ιαπσλία

50 APIVITA Καηάζηεκα, Shinjuku, Tokyo, Ιαπσλία

51 APIVITA Καηάζηεκα, Tamakawa, Tokyo, Ιαπσλία

52 APIVITA Καηάζηεκα, Kobe, Ιαπσλία

53 APIVITA Καηάζηεκα, Kyoto, Ιαπσλία

54 Κχπξνο, Φαξκαθεία, Πνιπθαηαζηήκαηα 54

55 Sensiblu, Αιπζίδα θαξκαθείσλ, Ρνπκαλία

56 νπεδία, Ahlens Department Store 56

57 Γαλία, Illum Department Store 57

58 Απζηξαιία, Μειβνχξλε, ίληλευ Myer Department Stores 58

59 USA, Patricia Field Store Soft Surrounding Stores Sephora 59

60 Σν κέιινλ

61 APIVITA Νέν βηνθιηκαηηθφ εξγνζηάζην 61

62 APIVITA Farm Μία επέλδπζε γηα ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο Καιιηεξγεί ηα βφηαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε APIVITA Οη ληφπηνη θαιιηεξγεηέο θαη γεσπφλνη είλαη κέηνρνη Γηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα θαη ε ζπλερήο πνηνηηθή πξνκήζεηα ησλ θπηηθψλ πξψησλ πιψλ 62

63 APIGAIA Μία επέλδπζε γηα ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο Παξάγεη ηα κειηζζνθνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε APIVITA Πξνσζεί ηε ζχγρξνλε κειηζζνθνκία Γηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα θαη ε ζπλερήο πνηνηηθή πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ 63

64 Δπραξηζηώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ MARKETING ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ MARKETING ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ MARKETING Σίηινο εξγαζίαο: Ζ ζηξνθή ηεο αγνξάο ζηα Φπζηθά θαιιπληηθά σο ζπληζηακέλε ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνύ πεξί αγλόηεηαο απηώλ θαη ηνπ Τπνζηεξηθηηθνύ Marketing.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

«Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ...ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ.ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ CRM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΧΗ

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ CRM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΧΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ CRM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΠΙΚΔΝΣΡΧΗ ΑΤΣΑ ΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΗΛΙΑ Α. ΣΑΚΜΑΚΑ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Υγεία: Ζ πην πξσηαξρηθή θαη δηαρξνληθή αμία ηεο δσήο Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη βαζηθά κε ηε δηαηξνθή καο. Οη πεξηζζφηεξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηελ Μαθεδνλία

Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηελ Μαθεδνλία ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γηαδηθηπαθή Αλαδήηεζε ηεο Υξήζεο ησλ Δξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΤΚΕΤΑΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ, ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑΣΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ. Σερδίδοσ Αναζηαζία ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΤΚΕΤΑΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ, ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑΣΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ. Σερδίδοσ Αναζηαζία ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ.

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ. Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ. Καζεγεηήο Γηάξζξωζε Παξνπζίαζεο Δμέιημε Δπηζηήκεο Μάξθεηηλγθ Τν Μείγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Ζράκλειο, Μάρηιος

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Μ.Π.. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΣΙΛΗΨΕΙ, ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΘΕΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ» Μεταπτυχιακή Διατριβή ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΦΟΗΣΖΣΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΠΡΑΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο 2010-2011 Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα