Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης"

Transcript

1 Επανέλεγχος ηλεκτικής εγκατάστασης Οδηγίες διεξαγωγής μετήσεων και δοκιμών για επανελέγχους ηλεκτικών εγκαταστάσεων με τη χήση σύγχονων ογάνων 1. Εισαγωγή στις απαιτήσεις των επανελέγχων Τα οφέλη του τακτικού και αποδοτικού επανελέγχου της ηλεκτικής εγκατάστασης μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώου είναι ιδιαίτεα σημαντικά. Οι κίνδυνοι ηλεκτοπληξίας ή πυκαγιάς από ηλεκτικά αίτια στους χώους αυτούς μποούν να μειωθούν δαστικά με τους επανελέγχους της ηλεκτικής εγκατάστασης. Επίσης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν δημιουγηθεί απαιτήσεις και αποδίδονται ευθύνες τόσο στους ηλεκτολόγους όσο και στους ιδιοκτήτες για τους επανελέγχους αυτούς και όπως είναι γνωστό, άγνοια νόμων δεν αιτιολογείται. Μέσα ποστασίας Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο και πιο σημαντικό από την ανθώπινη ζωή και από την υγεία. Eχουμε αναωτηθεί αν έχουν ληφθεί όλα τα απααίτητα μέτα ποστασίας έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς εμείς, τα αγαπημένα μας πόσωπα, οι συνεγάτες μας αλλά και οι πειουσίες μας από τους κινδύνους που μποεί να ποκύψουν από την καθημεινή χήση του ηλεκτικού εύματος στους χώους οπου ζούμε και εγαζόμαστε? Οι ειδήσεις για θανάτους ή για σοβαούς ταυματισμούς από ηλεκτοπληξία λόγω ελαττωματικών ηλεκτικών συσκευών ή μη ασφαλών ηλεκτικών εγκαταστάσεων γίνονται δυστυχώς όλο και πιο συχνές τα τελευταία χόνια. Επίσης, το βαχυκύκλωμα αναφέεται όλο και συχνότεα ως μια από τις συνηθέστεες αιτίες πυκαγιάς σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίια. Επανέλεγχος Το βέβαιο είναι ότι με τα μέσα ποστασίας που διαθέτουμε σήμεα, οι κίνδυνοι αυτοί μποούν να μειωθούν δαστικά. Για να είστε σίγουοι ότι η ηλεκτική σας εγκατάσταση είναι παγματικά ασφαλής, θα πέπει να πληεί τις απαιτήσεις που οίζουν τα ισχύοντα Πότυπα αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Γι αυτό θα πέπει να παγματοποιείται συστηματικός επανέλεγχος (ΦΕΚ 844, 16 Μαϊου 2011). Με βάση τη νομοθεσία αυτή, ο επανέλεγχος είναι επίσης υποχεωτικός μετά από μια φυσική καταστοφή που έχει επιδάσει στο κτίιο, όπως είναι κεαυνός, σεισμός ή πλημμύα, ή μετά από σοβαά ατυχήματα όπως η πυκαγιά ή η ηλεκτοπληξία. Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πέπει να παγματοποιούνται: Για κατοικίες, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσεα (14) χόνια. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χόνια. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χόνια. Για χώους ψυχαγωγίας και συνάθοισης κοινού, τουλάχιστον κάθε χόνο. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθο (μαίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε χόνο και σε πείπτωση διακοπής της ηλεκτοδότησης, πιν από την επανασύνδεση. Για όλες τις πααπάνω κατηγοίες εφόσον ποκύπτει αλλαγή χήσης της εγκατάστασης. Απαιτήσεις Οι επανέλεγχοι, για να είναι αξιοποιήσιμοι και αποδοτικοί, θα πέπει να διεξάγονται όπως καθοίζονται και απαιτούνται από το πότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στις απαιτήσεις του ποτύπου για τους επανελέγχους πειλαμβάνονται και ειδικές μετήσεις και δοκιμές, για να διαπιστώνεται από τα αποτελέσματά τους ότι η ηλεκτική εγκατάσταση είναι παγματικά ασφαλής. Οι μετήσεις αυτές και οι δοκιμές θα πέπει να διεξάγονται με ειδικά όγανα, τα οποία θα πέπει να πληούν συγκεκιμένες απαιτήσεις και κυίως αυτές των ποτύπων σειάς ΕΛΟΤ ΕΝ Τα αποτελέσματα των μετήσεων και των δοκιμών αυτών θα πέπει να τεκμηιώνονται σε ένα πωτόκολλο ελέγχου. Στόχος του άθου αυτού είναι να παουσιάσει τις απαιτήσεις του ποτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για επανελέγχους μετήσεων και δοκιμών, που μποούν να γίνουν με τη βοήθεια ενος σύγχονου πολυογάνου.

2 Επισημάνσεις : Όλες οι δοκιμές και οι μετήσεις που θα αναφεθούν στη συνέχεια απαιτούνται από το πότυπο ΕΛΟΤ HD 384 όχι μόνο για τους επανελέγχους αλλά και για τους αχικούς ελέγχους των ηλεκτικών εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται με βάση το πότυπο αυτό. Οι απαιτήσεις αυτές για τους επανελέγχους, όπως διατυπώνονται στο πότυπο ΕΛΟΤ HD 384, δεν ισχύουν για ηλεκτικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον ΚΕΗΕ. Όμως είναι χήσιμο και ιδιαίτεα ωφέλιμο να γίνονται και σε αυτές οι έλεγχοι και οι δοκιμές που θα αναφεθούν, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό. 2. Διεξαγωγή δοκιμών και μετήσεων για τον επανέλεγχο μιας ηλεκτικής εγκατάστασης 2.1 Έλεγχος συνέχειας αγωγών ποστασίας, κύιας και συμπληωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης (απαιτείται από το άθο του ΕΛΟΤ HD 384) Ο ολοκληωμένος έλεγχος ποϋποθέτει τον έλεγχο της συνέχειας όλων των αγωγών ποστασίας, κύιας και συμπληωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων (π.χ σε λουτά [βλ. εικόνα 2] ή λεβητοστάσια), ώστε να εξακιβώνεται ότι αυτοί συνδέονται αγώγιμα και με χαμηλή αντίσταση με το σύστημα γείωσης. Ο έλεγχος συνέχειας αγωγών ποστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων κυίως θα πέπει να παγματοποιείται μεταξύ: Ζυγού γείωσης Γενικού Πίνακα Διανομής (ΓΠΔ) και ζυγού γείωσης κάθε υποπίνακα (εφόσον υπάχει). Ζυγού γείωσης Γενικού Πίνακα Διανομής (ΓΠΔ) και κάθε Συγκεντωτικού Δακτύλιου Γείωσης (ΣΔΑΓ), εφόσον υπάχει. Ζυγού γείωσης υποπίνακα ή Γενικού Πίνακα Διανομής (ΓΠΔ) και ακοδέκτη γείωσης κάθε ευματοδότη. Κάθε εκτεθειμένου αγώγιμου αντικειμένου (όπως είναι μεταλλικά πειβλήματα συσκευών μηχανημάτων, μεταλλικές σωληνώσεις κλπ) και του συστήματος γείωσης της ηλεκτολογικής εγκατάστασης (βλ. εικόνα 1). Παάλληλα πέπει να γίνεται έλεγχος ποσιτών μεταλλικών στοιχείων, π.χ. εντός λουτών (βλ. Εικόνα 2). Σκοπός του ελέγχου είναι να εξακιβωθεί ότι υπάχει ηλεκτική συνέχεια μεταξύ ηλεκτοδίου γείωσης, αγωγού γείωσης, αγωγών ποστασίας (PE), αγωγών κύιας ισοδυναμικής σύνδεσης και αγωγών συμπληωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης. Η τιμή αντίστασης των αγωγών ποστασίας, κύιας και συμπληωματικής σύνδεσης, δεν οίζεται από το πότυπο, όμως θα πέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι : Αν συμβεί ένα σφάλμα αμελητέας σύνθετης αντίστασης σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης μεταξύ ενός αγωγού φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέους ή ενός αγωγού ποστασίας θα διακοπεί η τοφοδότηση μέσα στους χόνους που απαιτεί το πότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η διαφοά δυναμικού μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ταυτόχονα ποσιτών αγώγιμων μεών δε θα ξεπεάσει τα 50V. Όπως έχει αναφεθεί και στην αχή του άθου, οι εικόνες που παουσιάζονται στη συνέχεια δείχνουν ένα αντιποσωπευτικό σύγχονο όγανο ελέγχου ηλεκτικών εγκαταστάσεων. Για κάθε έλεγχο ή μέτηση που θα αναφεθεί, αξιοποιείται μια από τις πολλές δυνατότητες που αυτοδιαθέτει.

3 OOP ow Ω I i mp = 25kA (10/350μs) I i mp = 25kA (10/350μs) PE U C = 255Vac U p = <4kV I imp = 100kA (10/350μs) Imax = 200kA (8/20μs) T a = <100ns T1 + T2 CE OOP ow Ω Πος Καταναλώσεις C Sa Εικόνα 1 : Έλεγχος συνέχειας αγωγού ποστασίας, από το ζυγό γείωσης του γενικού πίνακα διανομής έως μια ηλεκτική κατανάλωση (π.χ. Θεμοσίφωνας) C Sa Εικόνα 2 : Έλεγχος συμπληωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης λουτού. 1 Συμπληωματικός ισοδυναμικός ζυγός γείωσης

4 PE U C = 255Vac U p = <4kV I imp = 100kA (10/350μs) Imax = 200kA (8/20μs) T a = <100ns T1 + T2 CE 2 Αγωγός ποστασίας 3 Μεταλλικοί σωλήνες θέμανσης 4 Μεταλλικοί σωλήνες ζεστού και κύου νεού θεμοσίφωνα 5 Μεταλλικοί σωλήνες ζεστού και κύου νεού λουτού 6 Μεταλλική βάση μπανιέας 2.2 Μέτηση αντίστασης μόνωσης (απαιτείται από το άθο του ΕΛΟΤ HD 384) Σκοπός της μέτησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήηση της ηλεκτικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως πος το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. Μ/Σ για ηλεκτικό διαχωισμό). Αν πέπει να παγματοποιηθούν μετήσεις αντίστασης μόνωσης μεταξύ ενεγών αγωγών θα πέπει να αποσυνδεθούν τα φοτία που αυτοί τοφοδοτούν, (βλ. Εικόνα 3), διαφοετικά το όγανο θα μετήσει την αντίσταση των φοτίων αντί για την αντίσταση μόνωσης. Επιπλέον, μποεί να ποκληθεί ζημιά στα φοτία. Στην πείπτωση που τα φοτία δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθούν, μποεί να παγματοποιηθεί μόνο n μέτηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ κάθε ενεγού αγωγού και του αγωγού ποστασίας, (βλ εικόνα 4). Ποσοχή! Πιν παγματοποιηθεί η μέτηση της αντίστασης μόνωσης, θα πέπει να διαπιστωθεί οτι το υπό έλεγχο κύκλωμα δεν βίσκεται υπό τάση και οτι όλα τα φοτία που τοφοδοτούνται από αυτό να είναι αποσυνδεμένα. Γενικά, θα πέπει η μέτηση της μόνωσης να γίνεται καταχήν στο σημείο τοφοδότησης της εγκατάστασης. Αν η τιμή που ποκύπτει από τη μέτηση είναι μικότεη από την ελάχιστη επιτεπτή τιμή που οίζει το πότυπο, τότε είναι επιτεπτό, να διαμοιαστεί (κατατμηθεί ή διαιεθεί) η εγκατάσταση σε ομάδες κυκλωμάτων και να μετηθεί η αντίσταση μόνωσης για κάθε ομάδα χωιστά. Αν σε μια ομάδα η μετούμενη τιμή είναι μικότεη από την ελάχιστη επιτεπτή, τότε θα πέπει να μετηθεί η αντίσταση μόνωσης κάθε κυκλώματος της ομάδας αυτής χωιστά. Αν ένα κύκλωμα ή τμήματα κυκλωμάτων διακόπτονται από διατάξεις ποστασίας έναντι υποτάσεων, όπου όλοι οι ενεγοί αγωγοί διακόπτονται (πχ μέσω επαφών), τότε θα πέπει να μετιέται χωιστά η αντίσταση μόνωσης αυτών των κυκλωμάτων ή των τμημάτων των κυκλωμάτων. Πος Καταναλώσεις 500V! OOP C Sa ow Ω Εικόνα 3 : Έλεγχος αντίστασης μόνωσης στο σημείο τοφοδοσίας της ηλεκτικής εγκατάστασης (π.χ. στο γενικό πίνακα διανομής, αφού έχουν αποσυνδεθεί όλοι οι ενεγοί αγωγοί από την τοφοδότηση τάσης), μεταξύ όλων των ενεγών αγωγών (, ) και του αγωγού ποστασίας (ΡΕ).

5 OOP ow Ω I imp = 25kA (10/350μs) PE U C = 255Vac U p = <4kV I im p = 100kA (10/350μs) Imax = 200kA (8/20μs) T a = <100ns T1 + T2 CE Πος Καταναλώσεις 500V! C Sa Εικόνα 4 : Έλεγχος αντίστασης μόνωσης μεμονωμένης ηλεκτικής γαμμής (π.χ. από πίζα) μεταξύ ενεγών αγωγών (, ) και αγωγού ποστασίας (ΡΕ), ξεχωιστά για κάθε αγωγό (-PE & -PE, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί στον πίνακα διανομής). Ειδικότεα για τους επανελέγχους, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του ποτύπου ΕΛΟΤ HD 384 θα πέπει να παγματοποιούνται οι παακάτω μετήσεις και έλεγχοι που έχουν σχέση με την αντίσταση μόνωσης: Μέτηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτικής εγκατάστασης. Έλεγχος διαχωισμού των κυκλωμάτων στην πείπτωση εφαμογής SEV. Έλεγχος διαχωισμού των κυκλωμάτων στην πείπτωση εφαμογής PEV. Έλεγχος διαχωισμού των κυκλωμάτων με ηλεκτικό διαχωισμό. Στον πίνακα 1 δίπλα αναφέονται οι τιμές τάσης ελέγχου και οι ελάχιστες επιτεπόμενες τιμές αντίστασης μόνωσης που απαιτεί το πότυπο και που θα πέπει να βεθούν στις αντίστοιχες μετήσεις: Σύντομη πειγαφή Συστήματα SEV ή PEV Συστήματα μέχι 500V με εξαίεση τις πειπτώσεις SEV και PEV Συστήματα πάνω από 500V Αντίσταση μόνωσης πατωμάτων και τοίχων σε εγκαταστάσεις κάτω από 500V Αντίσταση μόνωσης πατωμάτων και τοίχων σε εγκαταστάσεις πάνω από 500V Τάση ελέγχου 250VDC 500VDC 1000VDC 500VDC 1000VDC Ελάχιστη επιτεπτή τιμή > 0.250M > 0.500M > 1.0M > 50k > 100k Ηλεκτικοί πίνακες 230/400V 500VDC > 230k Ηλεκτικός εξοπλισμός μηχανημάτων 500VDC > 1M Επισήμανση : Το αποδεκτό σφάλμα μέτησης για αυτές τις μετήσεις είναι έως 30% με βάση το Πότυπο. Αυτό πέπει να λαμβάνεται υπόψη σε πειπτώσεις οιακών τιμών με βάση τον πααπάνω πίνακα.

6 OOP ow Ω SP D U C = 275 Vac I imp = 25kA (10/350μs ) I max = 20 0kA (8/20μs ) T a = <25 ns S PD U C = 275V ac I max = 200kA (8 /20μs) I im p = 25 ka (1 0/350μs) PE U C = 255Vac U p = <4kV I imp = 100k A (10 /350μs) Imax = 200kA (8/20μs) T a = <100 ns T1 + T2 CE 2.3 Έλεγχος λειτουγίας Διατάξεων Ποστασίας Διαφοικού Ρεύματος [ελέ]. (Απαιτείται από το άθο & Παάτημα Π.61-Β του ΕΛΟΤ HD 384) (βλ. Εικόνα 5). Σκοπός του ελέγχου είναι να εξακιβωθεί ότι τα ελέ, έχουν εγκατασταθεί και υθμιστεί σωστά, οτι λειτουγούν και ότι διατηούν τα χαακτηιστικά τους με την πάοδο του χόνου ώστε να παέχουν την ποβλεπόμενη ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πότυπα κατασκευής και ελέγχου των ελέ, θεωείται ότι ένα ελέ λειτουγεί σωστά όταν το εύμα διακοπής του κυκλώματος (I) κυμαίνεται μεταξύ ½ και, όπου το ονομαστικό διαφοικό εύμα λειτουγίας. Η απαίτηση αυτή αφοά εναλλασσόμενο ημιτονοειδές εύμα. Ποειδοποίηση: Ο αυτόματος έλεγχος των χαακτηιστικών του ελέ που γίνεται από σύγχονα όγανα ελέγχου ποκαλεί διαοή σε αυτό. Για το λόγο αυτό ποτείνεται να αποσυνδεθούν τα φοτία που είναι συνδεδεμένα στο υπό έλεγχο ελέ και τα οποία θα μποούσαν να επηεαστούν από τη διακοπή τοφοδοσίας. Επιπλέον, ποτείνεται να ελεγχθούν όλα τα φοτία που συνδέονται στο ελέ, γιατί μποεί να ποσθέτουν εύματα διαοής σε αυτό που θα παάγει το όγανο, με αποτέλεσμα να επηεάσουν τη μέτηση. Ο έλεγχος του ελέ με το κουμπί test που είναι ενσωματωμένο σε αυτό, βεβαιώνει μόνο τη μηχανική λειτουγία του ελέ και δεν αποδεικνύει ότι είναι σύμφωνο με τα πότυπα (εύμα διακοπής κυκλώματος μέσα στα όια). Σύμφωνα με μία στατιστική ανάλυση, ο έλεγχος του ελέ μία φοά το μήνα μέσω του κουμπιού test μειώνει στο μισό το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Πος Καταναλώσεις 30mA 30mA Από 15 έως και 30mA C Sa! Εικόνα 5 : Έλεγχος εύματος διακοπής του κυκλώματος σε ελέ με I30mA μέσω πίζας 2.4 Μέτηση σύνθετης αντίστασης βόχου σφάλματος (απαιτείται από το άθο του ΕΛΟΤ HD 384) Σκοπός της μέτησης αυτής είναι να μετηθεί η σύνθετη αντίσταση του βόχου που θα δημιουγηθεί αν σε σύστημα σύνδεσης γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ, συμβεί σφάλμα αμελητέας σύνθετης αντίστασης μεταξύ ενεγών αγωγών, ή μεταξύ ενός αγωγού φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέους ή ενός αγωγού ποστασίας. Ο βόχος σφάλματος αποτελείται από : Πηγή (π.χ. μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ υποσταθμού ΔΕΗ). Ενεγό αγωγό ( ή και Ν) μέχι το σημείο του σφάλματος. Δεύτεο ενεγό αγωγό ή αγωγό ποστασίας (PE) μεταξύ του σφάλματος και της πηγής.

7 889 9 k Whr OOP ow Ω SC P G E T * 0 # Αντίσταση γείωσης σε πείπτωση σφάλματος μεταξύ φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέους σε σύστημα σύνδεσης γειώσεων ΤΤ. Ταυτόχονα με τη μέτηση της σύνθετης αντίστασης του βόχου σφάλματος πέπει να υπολογίζεται και το αναμενόμενο εύμα βαχυκυκλώσεως (= σφάλματος μεταξύ φάσης και γης, μεταξύ φάσεως και ουδετέου, ή μεταξύ δύο φάσεων). Η τιμή του εύματος βαχυκυκλώσεως θα πέπει να είναι μεγαλύτεη από την τιμή της διάταξης ποστασίας που ποστατεύει το κύκλωμα. Τα σύγχονα όγανα μετήσεων διεξάγουν αυτόματα το συγκεκιμένο υπολογισμό, κάνοντας ευκολότεο και αμεσότεο τον έλεγχο (βλ. εικόνα 6). F = 16A Z - PE I k > 16A OK C Sa Εικόνα 6 : Μέτηση αντίστασης βόχου σφάλματος μεταξύ αγωγού φάσης και αγωγού ποστασίας και έλεγχος ικανοποίησης της τιμής της ασφάλειας που ποστατεύει τον αγωγό της φάσης μέσω πίζας σε σύστημα σύνδεσης γειώσεων ΤΤ. Με τη σύνθετη αντίσταση βόχου σφάλματος μποεί να ελεγχθεί η σύνθετη αντίσταση και το αναμενόμενο εύμα βαχυκυκλώσεως μεταξύ: Αγωγού φάσης και αγωγού ουδετέου ( Z - ). Δύο αγωγών φάσεων( Z - ). Αγωγού φάσης και αγωγού ποστασίας( Z -PE ). Η πλέον σημαντική μέτηση για μονοφασικά κυκλώματα είναι η αντίσταση του βόχου σφάλματος μεταξύ αγωγού φάσης και αγωγού ποστασίας, κατα την οποία ελέγχονται το ονομαστικό εύμα διακοπής της ασφάλειας που ποστατεύει τον εν λόγω αγωγό φάσης. Η μέτηση αυτή μποεί να παγματοποιηθεί εύκολα και μέσω πίζας χησιμοποιώντας σύγχονα όγανα μετήσεων με πολύ καλή ακίβεια μέτησης, και μάλιστα χωίς την απόζευξη της διάταξης διαφοικού εύματος που ποστατεύει τη γαμμή αυτή.

8 OOP ow Ω k W hr SC PG ET * 0 # 2.5 Μέτηση τιμής αντίστασης γείωσης (απαιτείται από το άθο του ΕΛΟΤ HD 384) Γενικά Η μέτηση αυτή απαιτείται από το πότυπο ΕΛΟΤ HD384 στην παάγαφο , ιδιαίτεα για τις εγκαταστάσεις που τοφοδοτούνται με σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ. Η ακίβεια της μέτησης αυτής εξατάται από ένα πλήθος πααγόντων που θα πέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτηση, όπως είναι : Η υγασία του εδάφους, η οποία μεταβάλλεται κατά τη διάκεια του έτους και επηεάζει την ειδική αντίσταση του εδάφους. Η ύπαξη υπογείων μεταλλικών εγκαταστάσεων πλησίον της γείωσης ή των βοηθητικών ηλεκτοδίων, όπως είναι καλώδια, δίκτυα ύδευσης, θεμελιώσεις, πειφάξεις. Η σύνδεση με άλλες μεταλλικές εγκαταστάσεις. Συνήθως οι μετήσεις αντίστασης γείωσης αφοούν δύο είδη γειώσεων : Τις σημειακές (όπως είναι ηλεκτόδιο άβδου / σταυού, τίγωνο, πλάκα γείωσης, γειωτής Ε, ταινία εως 10m μήκος). Τις εκτεταμένες (όπως είναι θεμελιακή ή πειμετική γείωση, πλέγμα γείωσης, κλπ.) Μέθοδος μέτησης σημειακής γείωσης Η συνδεσμολογία που ακολουθείται παιστάνεται στην εικόνα 7, όπου Ε το πος μέτηση σύστημα γείωσης, ενώ με C1 και P1 συμβολίζονται οι πάσσαλοι μέτησης. Ο πάσσαλος C1 τοποθετείται σε απόσταση πείπου 30m από το σημείο Ε, ενώ ο P1 σε απόσταση 15m από το σημείο Ε οίζοντας μία ευθεία (E C1). Λαμβάνεται η πώτη μέτηση, ενω άλλες δύο μετήσεις λαμβάνονται μετακινώντας πάντοτε επί της ίδιας ευθείας ΕC1 τον πάσσαλο P1, κατά πείπου 5m από την αχική του θέση, μία πος τη θέση της γείωσης Ε και μία πος τη θέση του πασσάλου C1. Εάν οι τιμές των τιών μετήσεων έχουν απόκλιση έως 5% η μία από την άλλη, τότε μποεί να ληφθεί ως τιμή της γείωσης Ε, ο μέσος όος των τιμώv. Εάν το αποτέλεσμα των τιών μετήσεων δεν βίσκεται στο εύος των ανοχών που έχουν τεθεί (διακύμανση 5%), οι μετήσεις θα πέπει να επαναληφθούν τοποθετώντας το βοηθητικό ηλεκτόδιο C1 σε μεγαλύτεες αποστάσεις, έως ότου οι μετήσεις κυμανθούν στο εύος αυτό. Μία ακίβεια της μέτησης 5%, όπως αναφέεται ανωτέω, θεωείται πολύ ικανοποιητική. Παόλα αυτά δεν είναι λίγες οι φοές που ποσεγγίσεις ±20%, ιδίως για μικές τιμές αντίστασης γείωσης, γίνονται αποδεκτές. C1 P1 C Sa + 5m - 5m E 30m 15m Εικόνα 7 : Διάταξη μέτησης σημειακής γείωσης.

9 OOP ow Ω S C PG E T * 0 # Μέθοδος μέτησης εκτεταμένης γείωσης Η μέθοδος μέτησης μίας εκτεταμένης γείωσης είναι ίδια με εκείνη που πειγάφεται για τη μέτηση μίας σημειακής γείωσης, με κάποιες διαφοές ως πος τη διάταξη των πασσάλων μέτησης και του πλήθους των μετήσεων (βλ. εικόνα 8). Ειδικότεα ο πάσσαλος εύματος C1 τοποθετείται από τη γείωση που πέπει να μετηθεί σε μια απόσταση, η οποία οίζεται τουλάχιστον στο πενταπλάσιο (και μποεί να φτάσει και το δεκαπλάσιο) της μεγαλύτεης διαγωνίου του κλειστού γεωμετικού σχήματος που σχηματίζουν οι κουφές των άβδων γείωσης ή που σχηματίζει το πειμετικό ηλεκτόδιο γείωσης (π.χ. πειμετική ή θεμελιακή γείωση). Στη συνέχεια λαμβάνονται όσο το δυνατόν πεισσότεες μετήσεις, μετακινώντας τον πάσσαλο της τάσεως P1 επί της ευθείας ΕC1, με βήμα από 5 έως και 15m. Οι μετήσεις μποούν να ξεκινήσουν από τη θέση C1 μέχι τη θέση Ε, ή και αντίστοφα. Ποειδοποίηση : Η ακίβεια μέτησης της γείωσης εξατάται από ένα πλήθος πααγόντων που θα πέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτηση, όπως είναι : η υγασία του εδάφους (η οποία μεταβάλλεται κατά τη διάκεια του έτους και επηεάζει την ειδική αντίσταση του εδάφους), η ύπαξη υπόγειων μεταλλικών εγκαταστάσεων πλησίον της γείωσης ή των θέσεων τοποθέτησης των βοηθητικών ηλεκτοδίων (όπως είναι καλώδια, δίκτυα ύδευσης, θεμελιώσεις, πειφάξεις), η σύνδεσή της με άλλες μεταλλικές εγκαταστάσεις, καθοδικά εύματα που διαέουν τη γη, η σύσταση του εδάφους στις θέσεις των βοηθητικών ηλεκτοδίων κλπ. Οι κατασκευαστές ογάνων μέτησης συνιστούν τη χήση φυσικών στοιχείων (π.χ. ηλεκτόδιο γείωσης ουδετέου Μ/Σ, θαμμένους σωλήνες κτλ) ως βοηθητικών ηλεκτοδίων διευκολύνοντας τον ελεγκτή ώστε να μη χειαστεί να καφώσει δικά του βοηθητικά ηλεκτόδια. Σε τέτοιες πειπτώσεις, όμως, δεν είναι γνωστό το σημείο που είναι εγκατεστημένα τα φυσικά αυτά στοιχεία, και μποεί να είναι πολύ κοντά στο ηλεκτόδιο γείωσης που θέλει να μετήσει ο ελεγκτής. Στην πείπτωση αυτή η μέτηση μποεί να είναι εντελώς λανθασμένη και πααπλανητική. Ο μόνος αξιόπιστος τόπος μέτησης της αντίστασης γείωσης είναι με ανεξάτητα βοηθητικά ηλεκτόδια, όπως άλλωστε πειγάφεται και στο παάτημα Π.61-Γ του ΕΛΟΤ HD 384. C1 P1 C Sa 5-10m 25 μετακινήσεις E Min 5 x A A (Διαγώνιος) Εικόνα 8 : Διάταξη μέτησης εκτεταμένης γείωσης, όπου Α είναι η διαγώνιος του κτιίου. Επισήμανση : Σε πειπτώσεις επανελέγχων ή και αχικών ελέγχων οπου είναι αναγκαία η μέτηση της αντίστασης της γείωσης (π.χ. εγκαταστάσεις με σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ) και δεν υπάχουν οι ποϋποθέσεις που αναφέθηκαν ώστε να ποκύψει αξιόπιστο και αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα μέτησης της γείωσης, το πότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δέχεται την αντίσταση του βόγχου σφάλματος. Αυτό αναφέεται στην σημείωση 2 της πααγάφου Πωτόκολλο μετήσεων και ελέγχων Όπως έχει αναφεθεί και στην αχή του άθου, τα αποτελέσματα των μετήσεων και των ελέγχων κατά τη διεξαγωγή ενός επανελέγχου, όπως και κάθε αχικού ελέγχου, θα πέπει να τεκμηιώνονται σε ένα

10 πωτόκολλο, όπως ποβλέπεται από το Πότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τη Νομοθεσία, ώστε να υπάχει μια γαπτή τεκμηίωση ότι η ηλεκτική εγκατάσταση είναι παγματικά ασφαλής. Το πωτόκολλο μετήσεων αποτελεί μέος του πωτόκολλου ελέγχου που οίζει το πότυπο. 4. Επίλογος Εικόνα 11 : Ενδεικτικό πωτόκολλο μετήσεων Όπως αναφέθηκε και στην αχή του άθου, οι συστηματικοί επανέλεγχοι των ηλεκτικών εγκαταστάσεων μποούν να μειώσουν δαστικά τους κινδύνους από ηλεκτοπληξία και πυκαγιά. Εκτός από τη νομική υποχέωση, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός όλων των εμπλεκομένων με τις ηλεκτικές εγκαταστάσεις πέπει να έχει στόχο και σκοπό την καθιέωσή τους. Με τα σύγχονα όγανα ελέγχου και μετήσεων οι αναγκαίες μετήσεις και έλεγχοι μποούν να γίνονται εύκολα, γήγοα, αποτελεσματικά και αξιόπιστα, όπως παουσιάστηκαν στο άθο αυτό. Όμως, για τη συστηματικοποίηση και τα οφέλη των επανελέγχων θα πέπει να γίνεται έγκαιη, συστηματική και τεκμηιωμένη ενημέωση των τελικών καταναλωτών από όλο τον ελληνικό ηλεκτολογικό κλάδο. Στα πλαίσια της ποσπάθειας αυτής για ενημέωση εντάσσεται και το άθο αυτό. Τμήμα Τεχνικής Υποστήιξης ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ Η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ επιθυμεί να ευχαιστήσει τον κύιο Γιώγο Σαή για την πολύτιμη βοήθειά του στη σύνταξη του παόντος άθου, αλλά και για τη συνεισφοά του στην εκπαίδευση και στη μετάδοση της γνώσης στον ηλεκτολογικό κλάδο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσει το ίδιο δυνατά και τα επόμενα χόνια.

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 3 Μεταφοά Θεμότητας Φυσική Συναγωγή ΜΜΚ 3 Μεταφοά Θεμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πααγωγής ΜΜK 3 Μεταφοά Θεμότητας Φυσική Συναγωγή (r convction) Στα ποηγούμενα ύο κεφάλαια ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΜΗΒΕ: «ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ» Κεντρικό Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Συνδιοργανωτής της Εκδήλωσης Εισηγήσεις ΔΕΗ: 1. «Συνεργασία γειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Εισαγωγή Καλωσόρισμα Να ευχαριστήσουμε - Όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας - Τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει..

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. Υπάχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. ( ή διαφοετικά πεί ιζών εξίσωσης ) I. Για να δείξουµε ότι µια εξίσωση f(χ)=0 έχει µία τουλάχιστον ίζα στο διάστηµα (α, β) µποούµε να εγασθούµε ως εξής: 1 0ς τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

, όµως z ΚΑ =3.5 cm, αστάθεια

, όµως z ΚΑ =3.5 cm, αστάθεια Άσκηση : Ένας ξύλινος κύος µε πλευά 0cm και ειδικό άος SG0.7 επιπλέει σε νεό. Να υπολογισθούν:. Το ύψος του τµήµατος του κύου που είναι υθισµένο στο νεό. Το µετακεντικό ύψος. Να µελετηθεί η ισοοπία του

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβο?? Φαξ: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβο?? Φαξ: +352 29 29 42 670 Ευ?ωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλή?ωμα της Επίσημης Εφημε?ίδας της Ευ? ωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβο?? Φαξ: +352 29 29 42 670 γο Ηλεκτ?ονικό ταχυδ? ομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Γιώργος Σαρρής Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος 1 /34 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Ως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός νοείται οι 17 υποσταθμοί των ανεμογεννητριών (ΑΓ) και οι 2 κεντρικού υποσταθμοί (Substation Control Room) που στεγάζονται στο Αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Η ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κ. Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο.

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Τεχνική Ανάλυση 27 Απριλίου 2015 Ενημερωτικό Νο7 Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ., s.karagiannis@horos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δυναμικός ηλεκτρισμός ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Σα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF 1000 VDC 1-30 Amperes Περιγραφή Η σειρά ασφαλειών προστασίας Solar SPF σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Αυτή η οικογένεια μίνι ασφαλειών (10 x 38 mm) μπορεί να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Σύστημα pro M compact Λύσεις προστασίας από υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Πανόραμα 2 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα