ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)"

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,48 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,46 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αµοιβές Νοµικών , , , Αµοιβές ειδικών συνεργατών - Ειδικού Συµβούλου, Επιστηµονικού Συνεργάτη, µετακλητού Ειδικ. Γραµµατέα , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ , ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.229, , ΤΣΜΕ Ε 8.907, , Ταµείο Νοµικών, ΤΑΝ, ΤΕΑ, ΤΥ Ε Νοµικών 4.214, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών , Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου , 'Εξοδα κηδείας αποβ/ντων δηµ. υπαλλήλων & συνταξιούχων( άρθρο 64 παρ. 4 Ν.3584/2007) Αµοιβή Γιατρού Εργασίας Αποτύπωση ψηφιοποίηση βελτίωση του δικτύου αποκοµιδής των Α.Σ.Α Ψηφιακή τεκµηρίωση Πληροφοριακών Γεωγραφικών Συστηµάτων , Στρατηγικό σχέδιο του. Κοζάνης για την απασχόληση και την κοινωνική οικονοµία Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Π.Ε.Α. για ηµ. Κτίρια στη Ε Κοζάνης Σελίδα 1 από 54

2 Υπηρεσίες χειρισµού ηχητικών εγκαταστάσεων - κλιµατιστικών µονάδων - συστηµάτων παρουσίασης αίθουσας Κοβενταρείου , Εργασίες Επιθεωρητών όµησης 4.410,22 799, Εργασίες επισκευής δαπεδοστρώσεων δηµοτικών κτιρίων Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινων κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων Εργασίες αποµάκρυνσης βλάστησης κλαδιών από οδούς και διασταυρώσεις Τσιµεντοστρώσεις.Ε Κοζάνης Τσιµεντοστρώσεις.Ε Ελίµειας -Αιανής Τσιµεντοστρώσεις.Ε Υψηλάντη-Ελλησπόντου Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Εργασίες επισκευής κεραµοσκεπών Χρωµατισµοί Ε Κοζάνης Χρωµατισµοί.Ε Ελλησπόντου -Υψηλάντη Χρωµατισµοί.Ε Ελίµειας -Αιανής απάνες αιρετών , , Αντιµισθία αιρετών -έξοδα παράστασης ( άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242& 248Κ Κ) , , Αντιµισθία ηµάρχου Αντιµισθία Αντιδηµαρχών , , Αντιµισθία Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου Αντιµισθία συµπαραστάτη του ηµότη Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ,Ν. 2685/1999)) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν2685/99) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ΙΚΑ Αιρετών , , Κλάδος υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 4.447, , Υγειονοµική Περίθαλψη 3.551, , ΤΑΠ ΕΗ Σύνταξη 9.520, , Κλαδος Επικουρικής Ασφάλισης ΕΗ 1.947, , Τ.Ε.Α..Υ. Αιρετών 3.498, , ΤΣΜΕ Ε Αιρετών , Σελίδα 2 από 54

3 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος καταπολέµισης κουνουπιών στη.ε Αιανής για το , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπές Επικοινωνίες Υπηρεσίες αποστολής SMS Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση και επισκευή προγραµµάτων µηχ/σης Γραµµή του ηµότη Φόροι - Τέλη , , Φόροι 3.603,22 603, Λοιποί φόροι 3.603,22 603, Έξοδα δήλωσης περιουσίας του ήµου στο Κτηµατολόγιο Ειδικός Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Φόρος αποδοχής δωρεάς 262,27 262, Ταµείο Νοµικών για αποδοχή δωρεάς Ματιάκη ηµητρίου 340,95 340, ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , Σελίδα 3 από 54

4 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης , Έξοδα ενηµέρωσης , ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για τη διαχείριση απορρυµµάτων Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και , αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , Συνέδρια και εορτές , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές internet , Συνδροµές internet , Συνδροµή ήµοςνet , Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων- συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις , Αποζηµίωση Πολιτών λόγω µη τήρησης προθεσµιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση Εξοδα εκτέλεσης, κεφάλαιο & τόκοι δικαστικής απόφασης 245/2009 Εφετείου δυτικής Μακεδονίας & 23/2007 απόφασης (Μπατιρίδης.Ε. Ελλησπόντου) , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , Αποζηµίωση από επιδίκαση δικαστικών αγωγών , Έξοδα συµβολαιογράφων για συνταξη συµβολαίων , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Σελίδα 4 από 54

5 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , Χρεωλύσιο ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείου Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων , , , Τόκοι δανείου Πειραιώς 5951 ΚΟΖΑΝΗΣ , Τόκοι δανείου Πειραιώς 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Τόκοι δανείου Πειραιώς 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Τόκοι ανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Τόκοι δανείων εξωτερικού , , άνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , Τόκοι Υπερηµερίας , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗ Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΙΑΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.850, , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) ΕΛΙΜΕΙΑΣ 2.032, , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 397,47 397,47 397, Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Χρεωλύσιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,88 577, , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού , ,93 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,84 Σελίδα 5 από 54

6 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , απάνες για την οργάνωση παθητικής αεράµυνας ( άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/40 & 17/2-9-74) Κεφάλαια προς ενίσχυση ηµοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων για έργα κοινής ωφέλειας , Σειρήνες συναγερµού Πολιτικής Άµυνας Υπέρ ΚΕ ΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 19 του Ν. 2130/ , Κεφάλαια προς ενίσχυση τεχνικού εξοπλισµού ήµων και κοινοτήτων 692, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) , Μηνιαία εξωιδρυµατική παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , Επιχορηγήσεις σε ΑΜΕΑ - επιστροφή ηµοτικών Τελών , Επιχορηγήσεις σε Πολυτέκνους - επιστροφή ηµοτικών Τελών , Προνοιακά Επιδόµατα , , Προνοιακά Επιδόµατα , , Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµαολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS , Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς,τετραπληγικούς, ακρωτηριασµένους , Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής , Επίδοµα Ανασφαλίστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου , Επίδοµα Τυφλότητας , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , Επίδοµα οµογενών προσφύγων , Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Σελίδα 6 από 54

7 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,02 73 Έργα , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Τεχνικό Πρόγραµµα ιδία συµµετοχή ,02 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , Λοιπές µελέτες , ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ 77408/ /07/ , Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο ράσης /2391/26/07/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,92 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , Αποζηµίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου , Αποζηµίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων.σ , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες , Εκλογική Αποζηµίωση , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Σελίδα 7 από 54

8 ΤΣΜΕ Ε 4.309, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ , , ΙΚΑ εκλογικής αποζηµίωσης , , ΤΑ ΚΥ εκλογικής αποζηµίωσης ,30 864, ΤΥ ΚΥ εκλογικής αποζηµίωσης , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ εργοδότη εκλογικής αποζηµίωσης ,04 91, ΤΣΜΕ Ε εκλογικής αποζηµίωσης ,97 955, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕ Ε) , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ) , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , Υποστήριξη στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Συστήµατος , Αµοιβές Ελεγκτικών Εταιρειών για έλεγχο χρηµατ/νοµικών καταστάσεων 9.741, , Αµοιβές Ελεγκτικής εταιρείας για την εκκαθάριση της ΕΑΠΠΑ Παροχές τρίτων , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ασφάλιστρα 7.585, , Λοιπά ασφάλιστρα 7.585, , Ασφάλειες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 7.285, , Σελίδα 8 από 54

9 Συµβόλαια Οδικής Βοήθειας (µε ταξιδιωτικό πρόγραµµα) Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.480, Συντήρηση Κλιµατιστικών Μονάδων 4.480, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόµωση ) Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής ιαχείρισης Βελτίωση της υπάρχουσας λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του. Κοζάνης 4.075, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , απάνες καθαρισµού γραφείων , Καθαριότητα γραφείων.ε. Κοζάνης , Καθαριότητα γραφείων.ε. Ελησπόντου Καθαριότητα γραφείων.ε. ηµ.υψηλάντη Καθαριότητα γραφείων.ε. Αιανής Καθαριότητα γραφείων.ε. Ελίµειας Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Αµοιβή φύλαξης του ηµοτικού Χώρου Στάθµευσης Οχηµάτων στην Πλατεία Συντάγµατος για ένα έτος Φόροι - Τέλη 6.705,10 305, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.705,10 305, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.489, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.536,10 305, Κάρτες Καυσαερίων Οχηµάτων 201, Παράβολα ΚΤΕΟ , Πιστοποιητικά Ταχογράφου Οχηµάτων 184, Λοιπά γενικά έξοδα , Σελίδα 9 από 54

10 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , έξοδα κίνησης χιλ. αποζηµίωσης δηµ. υπαλλήλων , Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων , ηµοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αναλώσιµα Εκτυπωτών & λοιπών µηχανών γραφείου , Προµήθεια φωτοαντυγραφικού χαρτιού Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,44 929, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 2.340,44 929, Προµήθεια χηµικού απολυµαντικού υγρού 2.340,44 929, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Σελίδα 10 από 54

11 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηµοτικών ιαµερισµάτων ήµου Κοζάνης Προµήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ελαστικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 448, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης Προµήθεια υλικών -αναλωσίµων για την ελεγχόµενη στάθµευση Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια µπαταριών για τα παρκόµετρα Προµήθεια συσσωρευτών για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Προµήθεια µλοκ κλήσεων για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Προµήθεια ρολλών για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Προµήθειες παγίων , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτηµάτων , Αγορά Λογισµικού - Προγραµµάτων Η/Υ Μηχανοργάνωσης , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΗΜ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ /2391/26/07/ Προµήθεια λογισµικού για έξυπνα κινητά τηλέφωνα λειτουργικού συστήµατος IOS & Androit , Προµήθεια νέου λογισµικού -αλλαγή προγράµµατος Οικονοµικής ιαχείρησης Λοιπός εξοπλισµός Σελίδα 11 από 54

12 Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού Ηλεκτρονικός µηχανισµός σήµανσης προσωπικού Προµήθεια κλιµατιστικού για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κτενίου Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Έργα , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επέκταση και λειτουργία ασύρµατου δικτύου στον Καλλικρατικό ήµο Κοζάνης /2391/ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ /2391/26/07/ Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ /12/ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΥΠΟ ΟΜΩΝ Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες Μελέτη καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστηµα αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας ήµου Κοζάνης /2391/26/07/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,48 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,48 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , τακτικά επιδόµατα) 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Παιδικών Σταθµών , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Καθαρίστριες Σχολείων , ,53 Σελίδα 12 από 54

13 Αποζηµίωση συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων, άρθρο 204 Ν.3584/ , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ , , Εισφορά υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Παιδικών Σταθµών , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Καθαρίστριες Σχολείων , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα) , , Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων 3.115, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3.115, Αµοιβές τεχνικών 3.115, Πιστοποίηση Ανελκυστήρων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της οικονοµικής διαχείρισης µισθοδοσίας των προν. επιδοµάτων( Ο.Π.Σ Υγείας Πρόνοιας) 615,00 62 Παροχές τρίτων , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και , παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.871, , ηµοτικοί χώροι στάθµευσης (οικόπεδα) στην Αιανή & Κερασιά 2.871, ,76 Σελίδα 13 από 54

14 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση Ανελκυστήρων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επιδιόρθωση Παιδικών Χαρών Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.401, , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , απάνες καθαρισµού γραφείων 2.188, Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες 2.188, απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Αµοιβή φύλαξης του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών απάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , απάνες για την πληρωµή κοινοχρήστων , Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Προµήθεια αναλωσίµων για Παιδικούς Σταθµούς) , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Προµήθεια αναλωσίµων για Παιδικούς Σταθµούς Κοζάνης) , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Αιανής , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Ελίµειας , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Ελησπόντου , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων και λοιπού παιδαγωγικού υλικού 7.00 Σελίδα 14 από 54

15 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αναλώσιµα Εκτυπωτών & λοιπών µηχανών γραφείου , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.385,23 369, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Κ.ΑΠ.Η Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 2.385,23 369, Προµήθεια χηµικού απολυµαντικού υγρού 436,74 369, Προµήθεια απολυµαντικών για τα ΚΑΠΗ 1.948, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού παιδικών σταθµών Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Κ.Α.Π.Η Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων παιδικών σταθµών Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Κ.Α.Π.Η , Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου σχολικών κτιρίων 2.056,55 Σελίδα 15 από 54

16 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Α' θµια & Β' θµια Σχολική Επιτροπή , , , Θέρµανση σχολείων , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , Κοβεντάρειος ηµοτική Βιβλιοθήκη , Οργανισµός Αθλητισµού - Πολιτισµού - Παιδείας & Νεολαίας (Ν.Π...) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , , Πρώτων κοινωνικών βοηθειών (από Πρόνοια) , , Μηνιαία εξωιδρυµατική παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) , , , ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριµνας ήµου Κοζάνης Η.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Η.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπουργείο Πολιτισµού Α Σ 44/ Κ.Επιχ. Υλοποίηση προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι" , , ,80 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,31 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ηπείρου & Γράµµου (Ο.Τ 153 ) στην Κοζάνη 29526/656/ ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού ωδώνης στην Κοζάνη (Ο.Τ 164) 29529/656/ ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ Προµήθειες παγίων , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,83 Σελίδα 16 από 54

17 Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτηµάτων , Αγορά Λογισµικού - Προγραµµάτων Η/Υ Μηχανοργάνωσης Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια-εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο.. Νέας Νικόπολης - ΣΑΕ 2007ΣΕ Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Κοζάνης / , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού για τις αναγκες των αγροτικών ιατρείων του ηµου /26/06/ Αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για του Παιδικούς Σταθµούς Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (χαλιά µοκέτες κουρτίνες κλπ) για τους Παιδικούς Σταθµούς Κινητός εξοπλισµός κτιρίου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/ Κινητός εξοπλισµός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/ Εξοπλισµός Γ Βρεφονηπιακού σταθµού ήµου Κοζάνης 2317/26/06/ Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισµός 2991/09/08/ Προµήθεια Πυροσβεστικού Υλικού Έργα , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , Γ' Βρεφονηπαικός Σταθµός Κοζάνης /26/06/ , , Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωµένης φροντίδας µε εφαρµογη τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης /26/06/ , οµή στήριξης Αυτιστικών ατόµων µε νοητική στέρηση-κέντρο ηµερήσιας φροντίδας-στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης /09/08/ , ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ /21/12/ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50303/21/12/ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ 4646/17/09/ απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου / /07/ , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ /2391/26/07/ , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ /2391/26/07/ Σελίδα 17 από 54

18 Υποδοµές υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο ήµο Κοζάνης 58135/ Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης /24/12/ , , Πολιτιστικο Κεντρο Αιανης / /06/2009 & 23641/ /03/ , Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής η Συµπληρωµατική σύµβαση κτιρίου βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ /3311/1212/ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας / /07/ , Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή /2391/26/07/ , Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου ηµητρίου Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , Τροποποίηση δώµατος Αίθουσας Τέχνης /2391/26/07/ Μεγαλης κλίµακας Επισκευες στεγών σε σχολικες µοναδες 5.905, , Συντήρηση σχολικών κτιρίων , , Επισκευή-Αναβάθµιση Υπαιθρίου Αµφιθεάτρου Ποντοκώµης 58135/ Επισκευες - χρωµατισµοί σχολικων µονάδων , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορ , , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ) , , Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής, ανάπτυξης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχοµένου στον νέο ήµο Κοζάνης /ΣΣ5372-Α2/ Υπηρεσίες τεχνικού -ενεργειακού συµβούλου ενεργειακές επιεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ΟΙΚ171090/31/08/ Κατασκευή πρότυπο βιοκλιµατικού σχολικού συγκροτηµάτος ηµοτικού -Νηπ/γείου µε εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15, ΖΕΠ Κοζάνης ΟΙΚ171090/31/08/ , , Προµήθεια και εγκατάστασης επιδεικτικού-εκπαιδευτικού συστήµατος ΑΠΕ στο σχολικό συγκρότηµα - ΟΙΚ171090/31/08/ ράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού (πινακίδες έργου, φυλλάδια, ιστοσελίδα, ηµερίδες) - ΟΙΚ171090/31/08/ Υπηρεσίες Ενεργειακού Τεχνικού Συµβούλου ΟΙΚ123495/27/09/ , Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής ΟΙΚ123495/27/09/ ράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας - ΟΙΚ123495/27/09/ Εγκατάσταση φυτεµένου δώµατος - ΟΙΚ123495/27/09/ ράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης των µαθητών - ΟΙΚ123495/27/09/ Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ήµο Κοζάνης 87/16/01/ Σελίδα 18 από 54

19 Καθαρισµός Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ Προµήθεια εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού, καθώς και φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών για 36 µήνες 87/16/01/ Σίτιση στον Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ ιαµόρφωση χώρων Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ Προµήθεια εξοπλισµού Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ , Προµήθεια Εξοπλισµού, Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης , Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής (13/09-02/24176/ /12/2013) , ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας στα δύο σχολεία του ήµου Κοζάνης (13/09-02/24176/ /12/2013) ράσεις ηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης των µαθητών (13/09-02/24176/ /12/2013) 3.222, Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση ΠΕΑ για το ηµοτικό Σχολείο Κρόκου (µετά την ολοκλήρωση του έργου) - (13/09-02/24176/ /12/2013) Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση ΠΕΑ για το ιώροφο Σχολείο Καπνοχωρίου (µετά την ολοκλήρωση του έργου) - (13/09-02/24176/ /12/2013) 5.166, ,11 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙOΘΗΚΗΣ /2391/26/07/ Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) , , Γεωτεχνική έρευνα - αντιστηριξη βιβλιοθηκης Στρατηγικό σχέδιο marketing της Κοζάνης : ΚΟΖΑΝΗ /656/ , , Λοιπές µελέτες , , ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ /2391/26/07/ , , Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή του κ ήµου Κοζάνης /2391/26/07/ Ειδικη Αρχιτεκτονικη Μελέτη του εργου : "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου Αιανης" / /03/ Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Στατική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Μελέτη για την "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου Αιανης" 6.00 Σελίδα 19 από 54

20 Έλεγχος πληρότητας απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και µελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφ/κός Σταθµός ολοκλ/µένης φροντίδας-2531/11/12/ ηµιουργία ολοκληρωµένου υλικού ( λεύκωµα, αφίσες κάρτες postales) µε στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστ. πολιτ. κλπ , Παοχή υπηρεσιών επιστηµονικής υποστήριξης της κατασκευής του έργου " Βιβλιοθήκη και του µουσείου Βιβλιοθήκης ( ΒΜΒΚ) στην Κοζάνη 29529/656/ Σχεδιασµός και οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της Βιβλιοθήκης του. Κοζάνης ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ 29529/656/ Ειδικές δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Πολεοδοµικη και περιβαλλοντικη αδειοδότηση του αθλητικου κένρου Αιανης / /03/ , Σύνταξη τευχων δηµοπράττησης του έργου: "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανης" / /03/ Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Εµπειρογνωµοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιµνών του Αλιάκµονα /11/12/ ΡΑΣΗ 11: ''Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων του έργου'' ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟ ΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ 50303/21/12/ , Ψηφιοποίηση -Ψηφιακή προβολή πολιτιστικού αποθέµατος. Κοζάνης Περιεχοµένου µουσείου Αιανής 29529/656/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,60 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,60 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Καθαριότητας , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Ηλεκτροφωτισµού , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Καθαριότητας , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Σελίδα 20 από 54

21 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Υπηρ. Καθαριότητας , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Καθαριότητας , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Καθαριότητας , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση µαθητών ΟΑΕ - Υπηρ. Καθαριότητας Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ - Υπηρ. Καθαριότητας , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ - Ηλεκτροφωτισµού , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ - Καθαριότητας , , ΤΣΜΕ Ε 5.445,48 907, Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ - Καθαριότητας , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ - Ηλεκτροφωτισµού 5.840, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (πρ.εισ.) - Καθαριότητας 5.615, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (πρ.εισ.) - Ηλεκτροφωτισµού 597,92 145, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , Εργοδοτκές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση µαθητών ΟΑΕ ) Εργοδοτκές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ) 56 90, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες , υγιεινής και ασφάλειας Σελίδα 21 από 54

22 Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού , Είδη ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του ήµου (έξοδα ένδυσης υπόδησης) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές αιρετών και τρίτων , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Λοιπά έξοδα τρίτων , Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας -διαχείρισης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Κοζάνης Παροχή υπηρεσιών στείρωσης ζώων συντροφιάς , Παροχή υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Αµοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής υποστήριξης στο ήµο Κοζάνης Παροχές τρίτων , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , Μίσθωση -4- τεσσάρων απορριµατοκιβωτίων συµπίεσης , Μίσθωση µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (Skip-containers) Ασφάλιστρα , Λοιπά ασφάλιστρα , Ασφάλειες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου , Συµβόλαια Οδικής Βοήθειας (µε ταξιδιωτικό πρόγραµµα) Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση ΡαδιοΤηλεοπτικών Σταθµών 9.778, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές µονίµων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας Καθαριότητας , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Σελίδα 22 από 54

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΟ Α Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα