ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)"

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,48 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,46 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αµοιβές Νοµικών , , , Αµοιβές ειδικών συνεργατών - Ειδικού Συµβούλου, Επιστηµονικού Συνεργάτη, µετακλητού Ειδικ. Γραµµατέα , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ , ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.229, , ΤΣΜΕ Ε 8.907, , Ταµείο Νοµικών, ΤΑΝ, ΤΕΑ, ΤΥ Ε Νοµικών 4.214, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών , Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου , 'Εξοδα κηδείας αποβ/ντων δηµ. υπαλλήλων & συνταξιούχων( άρθρο 64 παρ. 4 Ν.3584/2007) Αµοιβή Γιατρού Εργασίας Αποτύπωση ψηφιοποίηση βελτίωση του δικτύου αποκοµιδής των Α.Σ.Α Ψηφιακή τεκµηρίωση Πληροφοριακών Γεωγραφικών Συστηµάτων , Στρατηγικό σχέδιο του. Κοζάνης για την απασχόληση και την κοινωνική οικονοµία Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Π.Ε.Α. για ηµ. Κτίρια στη Ε Κοζάνης Σελίδα 1 από 54

2 Υπηρεσίες χειρισµού ηχητικών εγκαταστάσεων - κλιµατιστικών µονάδων - συστηµάτων παρουσίασης αίθουσας Κοβενταρείου , Εργασίες Επιθεωρητών όµησης 4.410,22 799, Εργασίες επισκευής δαπεδοστρώσεων δηµοτικών κτιρίων Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινων κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων Εργασίες αποµάκρυνσης βλάστησης κλαδιών από οδούς και διασταυρώσεις Τσιµεντοστρώσεις.Ε Κοζάνης Τσιµεντοστρώσεις.Ε Ελίµειας -Αιανής Τσιµεντοστρώσεις.Ε Υψηλάντη-Ελλησπόντου Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Εργασίες επισκευής κεραµοσκεπών Χρωµατισµοί Ε Κοζάνης Χρωµατισµοί.Ε Ελλησπόντου -Υψηλάντη Χρωµατισµοί.Ε Ελίµειας -Αιανής απάνες αιρετών , , Αντιµισθία αιρετών -έξοδα παράστασης ( άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242& 248Κ Κ) , , Αντιµισθία ηµάρχου Αντιµισθία Αντιδηµαρχών , , Αντιµισθία Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου Αντιµισθία συµπαραστάτη του ηµότη Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ,Ν. 2685/1999)) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν2685/99) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ΙΚΑ Αιρετών , , Κλάδος υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 4.447, , Υγειονοµική Περίθαλψη 3.551, , ΤΑΠ ΕΗ Σύνταξη 9.520, , Κλαδος Επικουρικής Ασφάλισης ΕΗ 1.947, , Τ.Ε.Α..Υ. Αιρετών 3.498, , ΤΣΜΕ Ε Αιρετών , Σελίδα 2 από 54

3 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος καταπολέµισης κουνουπιών στη.ε Αιανής για το , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπές Επικοινωνίες Υπηρεσίες αποστολής SMS Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση και επισκευή προγραµµάτων µηχ/σης Γραµµή του ηµότη Φόροι - Τέλη , , Φόροι 3.603,22 603, Λοιποί φόροι 3.603,22 603, Έξοδα δήλωσης περιουσίας του ήµου στο Κτηµατολόγιο Ειδικός Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Φόρος αποδοχής δωρεάς 262,27 262, Ταµείο Νοµικών για αποδοχή δωρεάς Ματιάκη ηµητρίου 340,95 340, ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , Σελίδα 3 από 54

4 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης , Έξοδα ενηµέρωσης , ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για τη διαχείριση απορρυµµάτων Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και , αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , Συνέδρια και εορτές , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές internet , Συνδροµές internet , Συνδροµή ήµοςνet , Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων- συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις , Αποζηµίωση Πολιτών λόγω µη τήρησης προθεσµιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση Εξοδα εκτέλεσης, κεφάλαιο & τόκοι δικαστικής απόφασης 245/2009 Εφετείου δυτικής Μακεδονίας & 23/2007 απόφασης (Μπατιρίδης.Ε. Ελλησπόντου) , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , Αποζηµίωση από επιδίκαση δικαστικών αγωγών , Έξοδα συµβολαιογράφων για συνταξη συµβολαίων , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Σελίδα 4 από 54

5 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , Χρεωλύσιο ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείου Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων , , , Τόκοι δανείου Πειραιώς 5951 ΚΟΖΑΝΗΣ , Τόκοι δανείου Πειραιώς 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Τόκοι δανείου Πειραιώς 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Τόκοι ανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Τόκοι δανείων εξωτερικού , , άνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , Τόκοι Υπερηµερίας , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗ Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΙΑΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , , Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.850, , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) ΕΛΙΜΕΙΑΣ 2.032, , , Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 397,47 397,47 397, Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Χρεωλύσιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,88 577, , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού , ,93 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,84 Σελίδα 5 από 54

6 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , απάνες για την οργάνωση παθητικής αεράµυνας ( άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/40 & 17/2-9-74) Κεφάλαια προς ενίσχυση ηµοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων για έργα κοινής ωφέλειας , Σειρήνες συναγερµού Πολιτικής Άµυνας Υπέρ ΚΕ ΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 19 του Ν. 2130/ , Κεφάλαια προς ενίσχυση τεχνικού εξοπλισµού ήµων και κοινοτήτων 692, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) , Μηνιαία εξωιδρυµατική παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , Επιχορηγήσεις σε ΑΜΕΑ - επιστροφή ηµοτικών Τελών , Επιχορηγήσεις σε Πολυτέκνους - επιστροφή ηµοτικών Τελών , Προνοιακά Επιδόµατα , , Προνοιακά Επιδόµατα , , Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµαολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS , Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς,τετραπληγικούς, ακρωτηριασµένους , Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής , Επίδοµα Ανασφαλίστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου , Επίδοµα Τυφλότητας , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , Επίδοµα οµογενών προσφύγων , Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Σελίδα 6 από 54

7 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,02 73 Έργα , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Τεχνικό Πρόγραµµα ιδία συµµετοχή ,02 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , Λοιπές µελέτες , ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ 77408/ /07/ , Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο ράσης /2391/26/07/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,92 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , Αποζηµίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου , Αποζηµίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων.σ , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες , Εκλογική Αποζηµίωση , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Σελίδα 7 από 54

8 ΤΣΜΕ Ε 4.309, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ , , ΙΚΑ εκλογικής αποζηµίωσης , , ΤΑ ΚΥ εκλογικής αποζηµίωσης ,30 864, ΤΥ ΚΥ εκλογικής αποζηµίωσης , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ εργοδότη εκλογικής αποζηµίωσης ,04 91, ΤΣΜΕ Ε εκλογικής αποζηµίωσης ,97 955, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕ Ε) , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ) , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , Υποστήριξη στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Συστήµατος , Αµοιβές Ελεγκτικών Εταιρειών για έλεγχο χρηµατ/νοµικών καταστάσεων 9.741, , Αµοιβές Ελεγκτικής εταιρείας για την εκκαθάριση της ΕΑΠΠΑ Παροχές τρίτων , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ασφάλιστρα 7.585, , Λοιπά ασφάλιστρα 7.585, , Ασφάλειες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 7.285, , Σελίδα 8 από 54

9 Συµβόλαια Οδικής Βοήθειας (µε ταξιδιωτικό πρόγραµµα) Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.480, Συντήρηση Κλιµατιστικών Μονάδων 4.480, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόµωση ) Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής ιαχείρισης Βελτίωση της υπάρχουσας λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του. Κοζάνης 4.075, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , απάνες καθαρισµού γραφείων , Καθαριότητα γραφείων.ε. Κοζάνης , Καθαριότητα γραφείων.ε. Ελησπόντου Καθαριότητα γραφείων.ε. ηµ.υψηλάντη Καθαριότητα γραφείων.ε. Αιανής Καθαριότητα γραφείων.ε. Ελίµειας Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Αµοιβή φύλαξης του ηµοτικού Χώρου Στάθµευσης Οχηµάτων στην Πλατεία Συντάγµατος για ένα έτος Φόροι - Τέλη 6.705,10 305, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.705,10 305, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.489, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.536,10 305, Κάρτες Καυσαερίων Οχηµάτων 201, Παράβολα ΚΤΕΟ , Πιστοποιητικά Ταχογράφου Οχηµάτων 184, Λοιπά γενικά έξοδα , Σελίδα 9 από 54

10 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , έξοδα κίνησης χιλ. αποζηµίωσης δηµ. υπαλλήλων , Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων , ηµοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αναλώσιµα Εκτυπωτών & λοιπών µηχανών γραφείου , Προµήθεια φωτοαντυγραφικού χαρτιού Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,44 929, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 2.340,44 929, Προµήθεια χηµικού απολυµαντικού υγρού 2.340,44 929, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Σελίδα 10 από 54

11 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηµοτικών ιαµερισµάτων ήµου Κοζάνης Προµήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ελαστικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 448, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης Προµήθεια υλικών -αναλωσίµων για την ελεγχόµενη στάθµευση Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια µπαταριών για τα παρκόµετρα Προµήθεια συσσωρευτών για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Προµήθεια µλοκ κλήσεων για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Προµήθεια ρολλών για το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Προµήθειες παγίων , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτηµάτων , Αγορά Λογισµικού - Προγραµµάτων Η/Υ Μηχανοργάνωσης , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΗΜ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ /2391/26/07/ Προµήθεια λογισµικού για έξυπνα κινητά τηλέφωνα λειτουργικού συστήµατος IOS & Androit , Προµήθεια νέου λογισµικού -αλλαγή προγράµµατος Οικονοµικής ιαχείρησης Λοιπός εξοπλισµός Σελίδα 11 από 54

12 Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού Ηλεκτρονικός µηχανισµός σήµανσης προσωπικού Προµήθεια κλιµατιστικού για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κτενίου Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Έργα , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επέκταση και λειτουργία ασύρµατου δικτύου στον Καλλικρατικό ήµο Κοζάνης /2391/ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ /2391/26/07/ Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ /12/ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΥΠΟ ΟΜΩΝ Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες Μελέτη καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστηµα αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας ήµου Κοζάνης /2391/26/07/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,48 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,48 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , τακτικά επιδόµατα) 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Παιδικών Σταθµών , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Καθαρίστριες Σχολείων , ,53 Σελίδα 12 από 54

13 Αποζηµίωση συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων, άρθρο 204 Ν.3584/ , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ , , Εισφορά υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Παιδικών Σταθµών , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Καθαρίστριες Σχολείων , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα) , , Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων 3.115, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3.115, Αµοιβές τεχνικών 3.115, Πιστοποίηση Ανελκυστήρων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της οικονοµικής διαχείρισης µισθοδοσίας των προν. επιδοµάτων( Ο.Π.Σ Υγείας Πρόνοιας) 615,00 62 Παροχές τρίτων , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και , παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.871, , ηµοτικοί χώροι στάθµευσης (οικόπεδα) στην Αιανή & Κερασιά 2.871, ,76 Σελίδα 13 από 54

14 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση Ανελκυστήρων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επιδιόρθωση Παιδικών Χαρών Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.401, , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , απάνες καθαρισµού γραφείων 2.188, Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες 2.188, απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Αµοιβή φύλαξης του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών απάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , απάνες για την πληρωµή κοινοχρήστων , Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Προµήθεια αναλωσίµων για Παιδικούς Σταθµούς) , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Προµήθεια αναλωσίµων για Παιδικούς Σταθµούς Κοζάνης) , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Αιανής , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Ελίµειας , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίµων των Παιδικών Σταθµών της ηµ.ενότητας Ελησπόντου , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων και λοιπού παιδαγωγικού υλικού 7.00 Σελίδα 14 από 54

15 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αναλώσιµα Εκτυπωτών & λοιπών µηχανών γραφείου , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.385,23 369, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Κ.ΑΠ.Η Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 2.385,23 369, Προµήθεια χηµικού απολυµαντικού υγρού 436,74 369, Προµήθεια απολυµαντικών για τα ΚΑΠΗ 1.948, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού παιδικών σταθµών Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Κ.Α.Π.Η Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων παιδικών σταθµών Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Κ.Α.Π.Η , Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου σχολικών κτιρίων 2.056,55 Σελίδα 15 από 54

16 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Α' θµια & Β' θµια Σχολική Επιτροπή , , , Θέρµανση σχολείων , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , Κοβεντάρειος ηµοτική Βιβλιοθήκη , Οργανισµός Αθλητισµού - Πολιτισµού - Παιδείας & Νεολαίας (Ν.Π...) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , , Πρώτων κοινωνικών βοηθειών (από Πρόνοια) , , Μηνιαία εξωιδρυµατική παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) , , , ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριµνας ήµου Κοζάνης Η.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Η.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπουργείο Πολιτισµού Α Σ 44/ Κ.Επιχ. Υλοποίηση προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι" , , ,80 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,31 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ηπείρου & Γράµµου (Ο.Τ 153 ) στην Κοζάνη 29526/656/ ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού ωδώνης στην Κοζάνη (Ο.Τ 164) 29529/656/ ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ Προµήθειες παγίων , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,83 Σελίδα 16 από 54

17 Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτηµάτων , Αγορά Λογισµικού - Προγραµµάτων Η/Υ Μηχανοργάνωσης Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια-εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο.. Νέας Νικόπολης - ΣΑΕ 2007ΣΕ Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Κοζάνης / , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού για τις αναγκες των αγροτικών ιατρείων του ηµου /26/06/ Αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για του Παιδικούς Σταθµούς Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (χαλιά µοκέτες κουρτίνες κλπ) για τους Παιδικούς Σταθµούς Κινητός εξοπλισµός κτιρίου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/ Κινητός εξοπλισµός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/ Εξοπλισµός Γ Βρεφονηπιακού σταθµού ήµου Κοζάνης 2317/26/06/ Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισµός 2991/09/08/ Προµήθεια Πυροσβεστικού Υλικού Έργα , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , Γ' Βρεφονηπαικός Σταθµός Κοζάνης /26/06/ , , Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωµένης φροντίδας µε εφαρµογη τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης /26/06/ , οµή στήριξης Αυτιστικών ατόµων µε νοητική στέρηση-κέντρο ηµερήσιας φροντίδας-στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης /09/08/ , ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ /21/12/ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50303/21/12/ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ 4646/17/09/ απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου / /07/ , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ /2391/26/07/ , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ /2391/26/07/ Σελίδα 17 από 54

18 Υποδοµές υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο ήµο Κοζάνης 58135/ Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης /24/12/ , , Πολιτιστικο Κεντρο Αιανης / /06/2009 & 23641/ /03/ , Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής η Συµπληρωµατική σύµβαση κτιρίου βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ /3311/1212/ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας / /07/ , Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή /2391/26/07/ , Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου ηµητρίου Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , Τροποποίηση δώµατος Αίθουσας Τέχνης /2391/26/07/ Μεγαλης κλίµακας Επισκευες στεγών σε σχολικες µοναδες 5.905, , Συντήρηση σχολικών κτιρίων , , Επισκευή-Αναβάθµιση Υπαιθρίου Αµφιθεάτρου Ποντοκώµης 58135/ Επισκευες - χρωµατισµοί σχολικων µονάδων , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορ , , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ) , , Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής, ανάπτυξης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχοµένου στον νέο ήµο Κοζάνης /ΣΣ5372-Α2/ Υπηρεσίες τεχνικού -ενεργειακού συµβούλου ενεργειακές επιεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ΟΙΚ171090/31/08/ Κατασκευή πρότυπο βιοκλιµατικού σχολικού συγκροτηµάτος ηµοτικού -Νηπ/γείου µε εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15, ΖΕΠ Κοζάνης ΟΙΚ171090/31/08/ , , Προµήθεια και εγκατάστασης επιδεικτικού-εκπαιδευτικού συστήµατος ΑΠΕ στο σχολικό συγκρότηµα - ΟΙΚ171090/31/08/ ράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού (πινακίδες έργου, φυλλάδια, ιστοσελίδα, ηµερίδες) - ΟΙΚ171090/31/08/ Υπηρεσίες Ενεργειακού Τεχνικού Συµβούλου ΟΙΚ123495/27/09/ , Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής ΟΙΚ123495/27/09/ ράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας - ΟΙΚ123495/27/09/ Εγκατάσταση φυτεµένου δώµατος - ΟΙΚ123495/27/09/ ράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης των µαθητών - ΟΙΚ123495/27/09/ Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ήµο Κοζάνης 87/16/01/ Σελίδα 18 από 54

19 Καθαρισµός Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ Προµήθεια εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού, καθώς και φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών για 36 µήνες 87/16/01/ Σίτιση στον Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ ιαµόρφωση χώρων Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ Προµήθεια εξοπλισµού Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 87/16/01/ , Προµήθεια Εξοπλισµού, Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης , Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής (13/09-02/24176/ /12/2013) , ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας στα δύο σχολεία του ήµου Κοζάνης (13/09-02/24176/ /12/2013) ράσεις ηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης των µαθητών (13/09-02/24176/ /12/2013) 3.222, Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση ΠΕΑ για το ηµοτικό Σχολείο Κρόκου (µετά την ολοκλήρωση του έργου) - (13/09-02/24176/ /12/2013) Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση ΠΕΑ για το ιώροφο Σχολείο Καπνοχωρίου (µετά την ολοκλήρωση του έργου) - (13/09-02/24176/ /12/2013) 5.166, ,11 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙOΘΗΚΗΣ /2391/26/07/ Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) , , Γεωτεχνική έρευνα - αντιστηριξη βιβλιοθηκης Στρατηγικό σχέδιο marketing της Κοζάνης : ΚΟΖΑΝΗ /656/ , , Λοιπές µελέτες , , ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ /2391/26/07/ , , Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή του κ ήµου Κοζάνης /2391/26/07/ Ειδικη Αρχιτεκτονικη Μελέτη του εργου : "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου Αιανης" / /03/ Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Στατική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Μελέτη για την "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου Αιανης" 6.00 Σελίδα 19 από 54

20 Έλεγχος πληρότητας απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και µελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφ/κός Σταθµός ολοκλ/µένης φροντίδας-2531/11/12/ ηµιουργία ολοκληρωµένου υλικού ( λεύκωµα, αφίσες κάρτες postales) µε στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστ. πολιτ. κλπ , Παοχή υπηρεσιών επιστηµονικής υποστήριξης της κατασκευής του έργου " Βιβλιοθήκη και του µουσείου Βιβλιοθήκης ( ΒΜΒΚ) στην Κοζάνη 29529/656/ Σχεδιασµός και οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της Βιβλιοθήκης του. Κοζάνης ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ 29529/656/ Ειδικές δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Πολεοδοµικη και περιβαλλοντικη αδειοδότηση του αθλητικου κένρου Αιανης / /03/ , Σύνταξη τευχων δηµοπράττησης του έργου: "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανης" / /03/ Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" / /03/ , Εµπειρογνωµοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιµνών του Αλιάκµονα /11/12/ ΡΑΣΗ 11: ''Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων του έργου'' ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟ ΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ 50303/21/12/ , Ψηφιοποίηση -Ψηφιακή προβολή πολιτιστικού αποθέµατος. Κοζάνης Περιεχοµένου µουσείου Αιανής 29529/656/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,60 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,60 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Καθαριότητας , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Ηλεκτροφωτισµού , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Καθαριότητας , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Σελίδα 20 από 54

21 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Υπηρ. Καθαριότητας , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρεςυπηρεσία Καθαριότητας , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρ. Καθαριότητας , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση µαθητών ΟΑΕ - Υπηρ. Καθαριότητας Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, επιδόµατα ) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ - Υπηρ. Καθαριότητας , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ - Ηλεκτροφωτισµού , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ - Καθαριότητας , , ΤΣΜΕ Ε 5.445,48 907, Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ - Καθαριότητας , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ - Ηλεκτροφωτισµού 5.840, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (πρ.εισ.) - Καθαριότητας 5.615, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (πρ.εισ.) - Ηλεκτροφωτισµού 597,92 145, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , Εργοδοτκές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση µαθητών ΟΑΕ ) Εργοδοτκές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ) 56 90, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , απάνες για άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες , υγιεινής και ασφάλειας Σελίδα 21 από 54

22 Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού , Είδη ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του ήµου (έξοδα ένδυσης υπόδησης) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές αιρετών και τρίτων , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Λοιπά έξοδα τρίτων , Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας -διαχείρισης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Κοζάνης Παροχή υπηρεσιών στείρωσης ζώων συντροφιάς , Παροχή υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Αµοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής υποστήριξης στο ήµο Κοζάνης Παροχές τρίτων , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , Μίσθωση -4- τεσσάρων απορριµατοκιβωτίων συµπίεσης , Μίσθωση µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (Skip-containers) Ασφάλιστρα , Λοιπά ασφάλιστρα , Ασφάλειες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου , Συµβόλαια Οδικής Βοήθειας (µε ταξιδιωτικό πρόγραµµα) Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση ΡαδιοΤηλεοπτικών Σταθµών 9.778, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές µονίµων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας Καθαριότητας , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Σελίδα 22 από 54

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα