Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015"

Transcript

1 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015 consulting Χνξεγόο

2 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ consulting

3 Χαπακηηπιζηικά έπεςναρ Μέζνδνο: εξσηεκαηνιφγηα Γείγκα: εξσηεκαηνιφγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ Γεθεκβξίνπ 2014 ηνηρεία απφ 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*, κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο

4 Σςνοπηικά Πξνθίι: εηψλ, ηαμηδεχεη απφ ηελ Δπξψπε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα πξψηε θνξά, αεξνπνξηθψο ή νδηθψο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λχρηεο 42% έρεη μαλάξζεη ζηε Θεζζαινλίθε 47% θξάηεζε online 56% έξρεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο! 8,0 ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 91% ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 31% ρξεζηκνπνηεί sites κε ζρφιηα γηα μελνδνρεία 58% έθαλε βφιηα ζηελ παξαιία 81% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα, θπξίσο Facebook

5 Πποθίλ ηοςπιζηών Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 43% Με ζχληξνθν 13% Με ζχληξνθν & 1,8 παηδηά 55% Μφλνο / ε 21% Με ζχληξνθν 13% Μφλνο / ε 3% Γ/Α 2% Μφλν κε 1,5 παηδηά 26% Με θίιν / θίινπο 5% Γ/Α 1% Μφλν κε 2,0 παηδηά 3% Με ζχληξνθν & 1,4 παηδηά 15% Με θίιν / θίινπο Πεξίπνπ ην 43% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο πνπ ηαμίδεςε ζηε Θεζζαινλίθε ήξζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ, ελψ 1 ζηνπο 4 ήξζε κε θίινπο. Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη 55%, ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο, ελψ 1 ζηνπο 5 ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ.

6 πρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο 1ε θνξά 21% 38% 2x 3x 19% 16% 13% 11% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 4x 5% 6% Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 6% - Γνπιεηά / πλέδξην: 11% Πεξηζζφηεξεο 19% 35% Πεξίπνπ ην 56% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο έρεη επηζθεθζεί μαλά ηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ην 38% ήξζε γηα πξψηε θνξά. Όζνλ αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο γηα δνπιεηά ην 68% έρεη επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, ελψ ην 21% ήξζε γηα πξψηε θνξά.

7 Ηλικιακή ομάδα & μέζη διάπκεια διαμονήρ Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην > 50 16% > 50 20% % % % % < 18 Γελ απάληεζε: 5% < 18 Γελ απάληεζε: 8% 4,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 3,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο αληηπξνζσπεχνληαη θαηά 16% απφ «baby boomers» (>50), 42% απφ «generation X» (30-50) θαη 37% απφ «generation Y / Millenials». Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θαηαλέκνληαη αληίζηνηρα κε 20%, 48%, 24%.

8 Γευγπαθική ανάλςζη: Ανατςσή Δοςλειά / ζςνέδπιο 4% - 1% Β. Ακεξηθή 63% - 63% Δπξψπε 1% - 1% Μέζε Αλαηνιή 1% - 1% Αζία Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 31% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 34% 0% Ν. Ακεξηθή 0% - 1% Αθξηθή Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 63% ησλ ηνπξηζηψλ έξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε. 0% Απζηξαιία

9 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: γιαηί ηην Θεζζαλονίκη; Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκφο αλαςπρήο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο Γαζηξνλνκηθφ ελδηαθέξνλ Αξραηνινγηθνί ρψξνη / πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ Δθδειψζεηο πφιεο 44% 40% 39% 35% Οη θχξηνη παξάγνληεο επηινγήο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα «city break» είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηεο πφιεο, ε γαζηξνλνκία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ν πνιηηηζκφο. Δλδηαθέξνλ εκπνξηθφ θέληξν Δθηελήο παξαιία γηα πεξπάηεκα θηι. Γειεαζηηθφ ηαμησηηθφ παθέην (θζελφ) Πεξαζηηθφο (πξνεγνχκελνο ή ηειηθφο πξννξηζκφο) 8% 16% 26% 35% Πεξίπνπ ν 1 ζηνπο 3 ηνπξίζηεο δήισζε φηη επέιεμε ηελ Θεζζαινλίθε γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο θαζψο θαη γηα ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο. Ιαηξηθνί ιφγνη 3% Άιιν 3%

10 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: ηι επηπέαζε ηην επιλογή για ηην Θεζζαλονίκη Έρσ μαλάξζεη 45% Πξφηαζε ζπγγελψλ / θίισλ Internet sites Σαμηδησηηθφ γξαθείν Γηαθήκηζε 5% 11% 17% 31% Όζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ φηη είραλ επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, αθνινπζεί ε πξφηαζε απφ ζπγγελείο θαη θίινπο. Σειεφξαζε / Ραδηφθσλν / Σχπνο Άιιν 2% 1% Σα θαλάιηα δηαθήκηζεο, ηειεφξαζε / ξαδηφθσλν / ηχπνο δελ επεξέαζαλ ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο.

11 Πποεηοιμαζία ηαξιδιού Online Offline Sites φπσο ην TripAdvisor Web site μελνδνρείνπ 26% 27% 35% 39% Σαμηδησηηθφ Γξαθείν 15% 14% Κνηλσληθά δίθηπα Sites κνπζείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θηι. Smart phone app ΔΞΘ 9% 4% 7% 3% 6% 3% 4% 4% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 11% Χσξίο πξνεηνηκαζία: - Αλαςπρή: 12% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 18% 21% Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Οδεγφο πφιεο (έληππν) Άιιν 4% 2% 8% 14% Web sites φπσο ηα TripAdvisor θαη HolidayCheck, φπσο θαη ην web site ηνπ μελνδνρείνπ έρνπλ γίλεη νη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα θαιά δνκεκέλν web site μελνδνρείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο πειαηψλ. Δπίζεο, ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα web sites πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη επξέσο γλσζηά / επηζθέςηκα, δίλνληαο κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο.

12 Κπάηηζη Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 55% online 16% offline Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο κε πνζνζηφ 55% θαη ην 42% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θάλεη θξάηεζε online. Καηά θχξην ιφγν νη θξαηήζεηο offline έγηλαλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία ζην μελνδνρείν.

13 Χπονοζειπά Πφζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 14 κέξεο πξηλ 31% 36% 6 14 κέξεο πξηλ 28% 25% 3 5 κέξεο πξηλ 17% 18% 1 2 κέξεο πξηλ Γ/Α 9% 11% 12% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Καη νη δχν ηχπνη ηαμηδησηψλ απνθάζηζαλ εγθαίξσο λα επηζθεθζνχλ ηε Θεζζαινλίθε, πνπ ζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ 14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπο. Αθνινπζεί απφθαζε επίζθεςεο κεηαμχ 6-14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 1-2 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο.

14 Κοινυνικά δίκηςα Αλαςπρή 84% 84% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (13% δελ ρξεζηκνπνηεί) 43% 39% 35% 33% 78% 42% 34% 29% 34% Γνπιεηά / πλέδξην 80% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (6% δελ ρξεζηκνπνηεί) 31% 16% 14% blogs 22% 24% 13% Σνπιάρηζηνλ 8 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ. Σν Facebook είλαη καθξάλ ην δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη θνηλνπνίεζεο εκπεηξηψλ ελψ αθνινπζνχλ ην YouTube θαη ην Twitter. Σα Blogs έρνπλ ηε ρακειφηεξε ζπκκεηνρή.

15 Τπόποι ππόζβαζηρ Αεξνπιάλν ΙΧ Λεσθνξείν Σξαίλν ΙΧ & Φέξπ Πινίν Άιιν Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Αξιολόγηζη άθιξηρ αεποποπικώρ πρλφηεηα Πηήζεσλ 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ώξεο Πηήζεσλ Κφζηνο Πηήζεσλ Αεξνδξφκην Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Οη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κεηάβαζεο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη αεξνπνξηθψο θαη νδηθψο. Η αμηνιφγεζε απφ ηελ άθημή ηνπο κε αεξνπιάλν δείρλεη κέηξηα βαζκνινγία, επηζεκαίλνληαο φηη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηαμηδηψηεο. Η δηαθνξά κεηαμχ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά είλαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ.

16 Τπόποι ππόζβαζηρ ζηο ξενοδοσείο και πόζο «βολικοί» είναι Σαμί 21,22 22,24 κέζε ηηκή Λεσθνξείν αεξνδξνκίνπ Δλνηθηαδφκελν απηνθίλεην Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* * Όζνη απάληεζαλ Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ ρξεζηκνπνηεί ηαμί απφ αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν, κε κέζε ηηκή θνκίζηξνπ 22. Σν ιεσθνξείν έξρεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ην 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθαλ «βνιηθή» ηελ πξφζβαζε ζην μελνδνρείν.

17 Αξιοθέαηα Παξαιία Θεζζαινλίθεο Πνηφ απφ ηα αμηνζέαηα έρεηε επηζθεθζεί ή πξφθεηηαη λα επηζθεθζείηε; Δμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο; Λεπθφο Πχξγνο Άλσ Πφιε / Κάζηξα Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άγηνο Γεκήηξηνο Βπδαληηλφ Μνπζείν Ρνηφληα Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Δβξατθφ Μνπζείν Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Σα 3 θνξπθαία αμηνζέαηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε παξαιία ηεο, ν Λεπθφο Πχξγνο θαη ε Άλσ Πφιε / Κάζηξα. Αθνινπζνχλ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ην Βπδαληηλφ Μνπζείν. Με εμαίξεζε ην Δβξατθφ Μνπζείν, ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ζεσξεί φηη εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο. Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά ζεσξνχλ φηη δελ εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ επηζθεθζεί ιηγφηεξα αμηνζέαηα.

18 Τπόποι ππόζβαζηρ Δπηζθεθζήθαηε ηα αμηνζέαηα ην πξσί ή ην απφγεπκα 100% 80% 36% 44% 60% 100% Θα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά 08:00 20:00 θαη αββαηνθχξηαθν 80% 60% 16% 21% 40% 20% 64% 56% 40% 20% 83% 79% 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο Πρωί Απόγευμα Ναι Όχι Πεξίπνπ ην 64% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο πξνηηκά λα επηζθέπηεηαη ηα αμηνζέαηα ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ην 36% ην απφγεπκα. Δλψ ην 56% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά ην πξσί θαη ην 44% ην απφγεπκα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη δνπιεηάο πξνηηκνχλ ην σξάξην 08:00 20:00 θαζεκεξηλά θαη ηα αββαηνθχξηαθα.

19 Καλλιηεσνικά δπώμενα Ση απφ ηα παξαθάησ θαιιηηερληθά δξψκελα έρεηε παξαθνινπζήζεη ή ζα ζαο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζεηε; Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Παξαζηάζεηο ΚΘΒΔ Παξαζηάζεηο Μεγάξνπ Μνπζηθήο 0% 10% 20% 30% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Πεξίπνπ ην 28% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 22% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη θάπνην ζέακα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη 1 ζηνπο 5 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη κηα παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ.

20 Ημεπήζιερ Εκδπομέρ Βεξγίλα Χαιθηδηθή Όιπκπνο Μεηέσξα Πέιια Απφ ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε νη πεξηνρέο ηεο Βεξγίλαο θαη ηεο Χαιθηδηθήο είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδησηψλ πξνηηκά λα κείλεη ζηε Θεζζαινλίθε. Γίνλ Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά έρνπλ ζπλνιηθά ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εκεξήζηα ηαμίδηα εθηφο Θεζζαινλίθεο. Σίπνηα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

21 Θεζζαλονίκη Εςπυπαφκή Ππυηεύοςζα Νεολαίαρ 2014 Σν γλσξίδαηε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 20% 40% 60% 80% 100% Αλ λαη, είλαη απηφο ν ιφγνο ηεο επίζθεςήο ζαο ζηελ πφιε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Ναη Όρη Γ/Α Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ελήκεξνη φηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014, ελψ ζρεδφλ νη κηζνί ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην γλψξηδαλ. Απφ φζνπο ήηαλ ελήκεξνη, ην 14% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα απηφ ην ιφγν, ελψ απηφο ήηαλ ν ιφγνο γηα ην 11% ησλ ηαμηδησηψλ δνπιεηάο. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α

22 Δαπάνερ ανά άηομο ηην ημέπα Γαπάλεο αλά άηνκν / εκέξα Αλαςπρή Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,24 Δζηηαηφξηα & cafés 18,03 Αγνξέο (Shopping) 22,85 Άιιν 14,28 χλνιν 68,39 Γνπιεηά / πλέδξην 16,55 24,11 29,85 22,21 92,70 Οη ηαμηδηψηεο αλαςπρήο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν 68 αλά άηνκν ηελ εκέξα, ελψ νη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά 93 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Σν θχξην έμνδν είλαη ηα ςψληα (shopping), αθνινπζνχλ ηα εζηηαηφξηα & cafés.

23 Θευπείηε ζημανηικό να είναι ανοισηά ηα καηαζηήμαηα ηιρ Κςπιακέρ; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Γ/Α 8% Ναη 44% Γ/Α 11% Ναη 38% Όρη 48% Όρη 51% Οη απφςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο πνηθίιινπλ. Μεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο ην 48% δελ ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ, ελψ ην 44% ην ζεσξεί ζεκαληηθφ, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο, ηα πνζνζηά είλαη 51% θαη 38% αληίζηνηρα.

24 % φζνη απάληεζαλ Διασείπιζη πποζδοκιών Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 53% 59% 46% 38% 0% 1% 0% 1% 2% 0% Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ, ζρεδφλ φινη είραλ θαιχηεξε ή αθφκα θαη πνιχ θαιχηεξε εκπεηξία απφ φ,ηη αλέκελαλ πξηλ ηελ επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνθαλψο νη επηζθέπηεο ηεο Θεζζαινλίθεο εθπιήζζνληαη ζεηηθά απφ ηελ πφιε. * φζνη απάληεζαλ

25 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ δηαζθέδαζε / αλαςπρή αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα & πιεξνθόξεζε θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ πιαηείεο, πεδνδξόκηα πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 8,1 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Πνιχ πςειή βαζκνινγία δίλεηαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ζηε δηαζθέδαζε / αλαςπρή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα δπλαηά ζεκεία πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ερνξχπαλζε θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαζψο θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 8,1.

26 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,5 8,8 Bars / cafés 8,1 8,8 Δζηηαηόξηα 8,1 8,7 Shopping 8,0 8,6 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι πρόζβαζη από αεροδρόμιο Σαμί 7,3 7,4 7,5 7,9 7,9 8,0 ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ μελνδνρείσλ, απηέο έρνπλ πάξεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, αθνινπζνχλ ηα bars / cafés, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα. Η αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο έρεη ρακειφηεξε βαζκνινγία, σζηφζν κε ηνλ βαζκφ 8 νη ηαμηδηψηεο δείρλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. ε ζχγθξηζε κε ηελ ππεξεζία ηαμί θαη ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο, δείρλεη φηη δελ απνδίδεη επαξθψο θαη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.

27 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ αλαςπρή & δηαζθέδαζε αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιαηείεο, πεδνδξόκηα πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 7,9 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Όπσο νη ηνπξίζηεο αλαςπρήο έηζη θαη νη ηνπξίζηεο δνπιεηάο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαζθέδαζε. Καη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη ε ερνξχπαλζε, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη 7,9.

28 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,4 8,7 Bars / cafés Δζηηαηόξηα 8,1 8,1 8,6 8,7 Shopping 7,8 8,3 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι Πρόζβαζη από αεροδρόμιο 7,3 7,8 7,9 8,0 ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Δγθαηαζηάζεηο Σαμί 7,4 7,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κιίκαθα 1-10 Οη ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα μελνδνρεία, ηα bars & cafés θαη ηα εζηηαηφξηα ηφζν απφ πιεπξάο εγθαηαζηάζεσλ φζν θη απφ ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο αλ θαη είλαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Η αγνξά (shopping) έρεη ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηαμηδηψηεο πηζηεχνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηαμί κπνξνχλ λα βειηησζνχλ.

29 Νν. 9 ζηηο 10 θαιχηεξεο πφιεηο γηα λπρηεξηλή δσή 1. Γνπβιίλν Ιξιαλδία 2. Βειηγξάδη, εξβία 3. Λα Παδ, Βνιηβία 4. άν Πάνιν, Βξαδηιία 5. αλ Χνπάλ, Πνπέξην Ρίθν 6. Γθφα, Ιλδία 7. Ίκπηδα, Ιζπαλία 8. Χηνχζηνλ, Σέμαο 9. Θεζζαινλίθε, Διιάδα 10.Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ Πεγή: Οη πςειέο βαζκνινγίεο γηα ηα bar θαη ηα cafés, θαζψο θαη γηα ηελ ςπραγσγία ελ γέλεη επηβεβαηψλνληαη απφ κηα πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ National Geographic δίλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 9 ε ζέζε κεηαμχ ησλ 10 θαιχηεξσλ πφιεσλ παγθνζκίσο γηα λπρηεξηλή δσή.

30 Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή Σύζηαζη 93% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (1% φρη) Ναι! «ωπαία πόλη» «εςγενικοί άνθπωποι» 89% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (2% φρη) αλλά... «ηα δίκςκλα εμποδίζοςν ηη διέλεςζη πεζών» Πεξίπνπ ην 93% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 89% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνπ έξρεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζα ζπζηήζεη ηελ πφιε ζε θίινπο ή ζα επαλαιάκβαλε ηελ επίζθεςή ηνπ.

31 πγθξίζεηο consulting

32 Σύγκπιζη δαπανών μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1-2* επιζκεπηών 107,94 27,71 Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε 99,37 18,10 76,10 16,34 33,85 58,72 36,11 12,75 48,34 26,56 10,74 25,51 18,66 26,84 12,77 19,12 15,69 16,17 20,87 14,09 11,62 18,32 8,66 5* 4* 3* 2* 1* Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Cafés, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Οη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, ελψ νη πειάηεο ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ ιηγφηεξα, θαζψο έρνπλ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ. Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε, φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, απνηεινχλ νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ 2 αζηέξσλ πνπ έξρνληαη δεχηεξνη κεηά ηνπο πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ. Πξνθαλψο, απηνί νη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ κηα θζελφηεξε δηακνλή θαη πξνηηκνχλ λα μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηελ πφιε, ηδηαίηεξα γηα ςψληα.

33 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1* - 2* επιζκεπηών πλνιηθή αμηνιόγεζε Ξελνδνρείν ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 7 7,5 8 8,5 9 5* 4* 3* 1* - 2* Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη, αθνινπζνχλ, νη πειάηεο μελνδνρείσλ 4, 3 αζηέξσλ θαη 1-2 αζηέξσλ. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα απφ ηα 5 αζηέξσλ, ελψ ηα μελνδνρεία 3 θαη 1-2 αζηέξσλ παίξλνπλ παξφκνηα βαζκνινγία. ρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 θαη 4 αζηέξσλ ήηαλ νη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε βαζκφ 8, αθνινχζεζαλ νη πειάηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ κε 7,9 θαη νη πειάηεο 1-2 αζηέξσλ κε 7,8.

34 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Έιιελεο Αιινδαπνί Δπηζθέςεηο (κεγαιχηεξε νκάδα): 39% πεξηζζφηεξεο απφ 4x 52% 1 ε θνξά Γηάξθεηα παξακνλήο: Αλ γηα αλαςπρή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε; 3,1 λχρηεο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο: 60% Δκπνξηθφ θέληξν: 55% 4,8 λχρηεο Αξραηνινγηθνί ρψξνη: 62% Γαζηξνλνκία: 55% Online θξάηεζε: 34% 57% Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνχ: Απφθαζε γηα Θεζζαινλίθε: Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014 Web site μελνδνρείνπ : 22% Hotel review site: 25% 6 14 κέξεο πξηλ Σν γλσξίδαηε; Ναη: 51% Web site μελνδνρείνπ: 38% Hotel review site: 46% Πεξηζζφηεξεο απφ 14 κέξεο Σν γλσξίδαηε; Ναη: 31%

35 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Γαπάλε αλά άηνκν / εκέξα Έιιελεο Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 16,14 Δζηηαηφξηα & cafés 20,09 Shopping 24,13 Άιιν 15,54 χλνιν 75,90 Αιινδαπνί 12,03 16,95 20,79 16,29 66,07 Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηρηά ηα Καηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο; Αιινδαπνί Έιιελεο 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ Διιήλσλ αλά άηνκν / εκέξα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ αιινδαπψλ, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν νη αιινδαπνί απφ φηη νη Έιιελεο ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο κε 46% θαη 34% αληίζηνηρα. Πεξίπνπ 58% ησλ Διιήλσλ δελ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα έλαληη ηνπ 46% ησλ αιινδαπψλ.

36 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών πλνιηθή Αμηνιφγεζε χζηαζε 8,0 8,0 94% 91% Έιιελεο Αιινδαπνί Έιιελεο Αιινδαπνί Οη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ Θεζζαινλίθε κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 8,0. Καη νη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί ζα ζχζηελαλ ηελ Θεζζαινλίθε, σζηφζν ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ είλαη κεγαιχηεξν, ήηνη 94%, ελψ ησλ αιινδαπψλ 91%.

37 Σύγκπιζη δαπανών διαθόπυν συπών Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ εκέξα ζε 99,44 94,77 19,96 19,84 84,03 66,95 22,57 42,61 16,64 17,04 38,92 52,55 13,58 58,15 18,63 26,65 54,18 15,25 57,04 8,45 15,99 19,39 17,47 20,1 13,17 17,78 18,23 13,35 13,16 12,46 18,41 13,31 7,8 14,66 22,97 16,15 11,84 8,12 19,76 12,84 Κχπξνο Σνπξθία Ρσζία ΗΠΑ Γεξκαλία εξβία Ιηαιία ΗΒ Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Caf és, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Η ΗΠΑ, Γεξκαλία, ην ΗΒ, θαη ε Ιηαιία, δαπαλνχλ κεηαμχ 52 θαη 58 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Οη Κχπξηνη θαη νη Ρψζνη δαπαλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα 99 θαη 95 αλά άηνκν ηελ εκέξα δηαζέηνληαο ηα πεξηζζφηεξα ζε ςψληα. Οη έξβνη ηνπξίζηεο δαπαλνχλ 84 ελψ νη Σνχξθνη 67 αλά άηνκν ηελ εκέξα.

38 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο διαθόπυν συπών Αμηνιφγεζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Κφπροσ Σουρκία Ρωςία ΗΠΑ Γερμανία ερβία Ιταλία ΗΒ 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 Ξενοδοχειακζσ Εγκαταςτάςεισ Ξενοδοχείο χζςη Σιμήσ / Ποιότητασ Οη Κχπξηνη, νη Ρψζνη, νη Βξεηαλνί θαη νη Ακεξηθαλνί ηνπξίζηεο είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο απφ ηελ άπνςε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. πγθξηηηθά νη Γεξκαλνί βαζκνιφγεζαλ ρακειφηεξα, αιιά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο αμηνιφγεζαλ κε 8,2, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 8,7 ήηαλ ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Κππξίσλ, ελψ ε ρακειφηεξε 8,0 ησλ Γεξκαλψλ.

39 Σύγκπιζη διαθόπυν συπών / αμηνιφγεζε & ζχζηαζε πλνιηθή αμηνιφγεζε % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 8,6 8,1 8,1 8,3 8,1 8,4 95% 89% 95% 93% 96% 90% 98% 84% 7,8 7,8 Οη Κχπξηνη θαη νη Βξεηαλνί αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε 8,6 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Οη Γεξκαλνί θαη νη έξβνη ηελ αμηνινγνχλ πνιχ ρακειφηεξα κε βαζκφ 7,8. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο αλέξρεηαη ζην 84%, ελψ νη άιιεο ρψξεο εκθαλίδνπλ πνζνζηά 89% θαη άλσ.

40 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Online κπάηηζη & πποεηοιμαζία ηαξιδιού % online θξάηεζε Χξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθά Γίθηπα; 44% 47% 81% 35% 29% 73% 74% Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά απφ 29% ην 2010 ζε 47% θέηνο. Δπηπιένλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απμήζεθε απφ 73% ην 2011 ζε 81% ην 2014.

41 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Αξιολόγηζη & ζύζηαζη Αμηνιφγεζε Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 8,7 8,7 8,6 Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο 8,3 8,2 8,2 8,7 8,5 % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 91% 91% 7,9 8,0 7,9 8,0 πλνιηθή Αμηνιόγεζε 89% 89% Κιίκαθα Η αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ ζηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξή ζην 8,7. Η αμηνιφγεζε ζρέζεο ηηκήο / πνηφηεηαο γηα ην μελνδνρείν, απμήζεθε ζηαζεξά απφ 8,2 - πνπ είλαη ήδε ζε πςειφ επίπεδν - ζε 8,5 θέηνο. Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε παξέκεηλε ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζε επίπεδν 7,9 έσο 8,0. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 91%.

42 Απφδνζε Ξελνδνρείσλ consulting

43 Διεθνείρ Τοςπιζηικέρ Αθίξειρ Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο % +9% +5% +3% +17% Γερμανία Ρωςία Κφπροσ -9% +10% +16% Βρετανία +23% Ιταλία Σουρκία Βζλγιο -3% +44% +89% Αυςτρία -9% ερβία +283% 0 Πολωνία Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting +156% Γηεζλείο αθίμεηο x1.000 Σν 2014 ην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο θαηέγξαςε πεξίπνπ 1,6 εθαη. δηεζλείο αθίμεηο. ρεδφλ ην 74% ησλ απμήζεσλ ηνπ 2014 πξνήιζαλ απφ 5 ρψξεο, ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Κχπξν, ην ΗΒ θαη ηελ Ιηαιία. ε ζχγθξηζε κε ην 2013, ε Σνπξθία θαη ην Βέιγην ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 44% θαη ηνπ 89% αληίζηνηρα, νη νπνίεο ήηαλ κέζα ζηηο 10 θπξηφηεξεο ρψξεο

44 Διεθνείρ ζπλδέζεηο 2014* κε αεποδπόμιο «Μαθεδνλία» Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» * Αεποδπόμια με απεςθείαρ πηήζειρ με πεπιζζόηεποςρ από ηαξιδιώηερ εηηζίωρ Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting

45 Απόδοζη Πιεξφηεηα (%) ARR ( ) 70% % % 90 55% % % * 4* 3* 5* 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Γηα ηελ πιεξφηεηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζεκεηψζεθαλ ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% ζεκεηψζεθε ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, 13,3% ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ θαη 13,1% ζηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ. Σα επίπεδα πιεξφηεηαο ηνπ 2014 είλαη ζηα επίπεδα ηνπ Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ (ARR) βειηηψζεθαλ θάπσο ζηα μελνδνρεία 5 θαη 3 αζηέξσλ, ζπγθξίλνληαο ην 2014 κε ην 2013, αιιά κεηψζεθαλ ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2008 είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο, δειαδή 24,5%, 18,5% θαη 19,4% γηα ηα μελνδνρεία 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ αληίζηνηρα.

46 Απόδοζη RevPAR ( ) * 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ην RevPAR βειηηψζεθε ην 2014 ζε ζρέζε κε ην Ωζηφζν, ηα επίπεδα ηνπ RevPAR εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν.

47 Απόδοζη , εποσικόηηηα Πιεξφηεηα 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Καζ φιε ηελ πεξίνδν ε επνρηθφηεηα ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη παξφκνηα ζε ρακειά επίπεδα ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Αχγνπζην. Ωζηφζν, ην 2014 ε πιεξφηεηα δελ δείρλεη ηε ζπλεζηζκέλε πηψζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην. Ο επηέκβξηνο ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδφλ ζηε Θεζζαινλίθε.

48 Απόδοζη , εποσικόηηηα ARR ( ) 55 Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη ηηκέο δσκαηίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο ην 2014 κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ωζηφζν, παξέκεηλαλ ρακειφηεξεο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε 2012 θαη Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη νη ηηκέο δελ επαλήιζαλ ην επηέκβξην, αιιά παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013 θαη ρακειφηεξεο απφ ηελ πεξίνδν

49 Απόδοζη , εποσικόηηηα 80 RevPAR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ε απφδνζε είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ φηη ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν κε εμαίξεζε ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, νη νπνίνη θαη δελ είραλ ηε ζπλήζε κείσζε ζηελ πιεξφηεηα, φπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο.

50 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν 200 ARR ( ) Πιεξφηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014 Επξίρε 180 Σέι Αβίβ Μπξαηηζιάβα Μηιάλν Μόζρα Βνπθνπξέζηη Θεζζαινλίθε Ρώκε Κσλζηαληηλνύπνιε Βαξθειώλε Φξαλθθνύξηε Νηίζειληνξθ Κνισλία Διζίλθη άιηζκπνπξγθ Αζήλα Μαδξίηε Ληζζαβώλα Ακβέξζα Πξάγα Μπέξκηγρακ Βνπδαπέζηε Μόλαρν Ακβνύξγν Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Γιαζθώβε Μάληζεζηεξ Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Πιεξόηεηα (%) πγθξίλνληαο ηηο επξσπατθέο πφιεηο, ε Θεζζαινλίθε καδί κε ηε Μπξαηηζιάβα, ην Βνπθνπξέζηη, ηε Μφζρα θαη ην Μηιάλν βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ε Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηά ηελ Μπξαηηζιάβα. Η πην θνληηλή πφιε ζε ζχγθξηζε, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, είλαη ην Βνπθνπξέζηη.

51 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν Μεηαβνιή Πιεξφηεηαο θαη Μέζεο Σηκήο Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014/ ,0 Ακβνύξγν Μηιάλν Πξάγα 25,0 20,0 Γιαζθώβε Ακβέξζα 15,0 Διζίλθη Μπέξκηγρακ Μάληζεζηεξ 10,0 Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Βνπδαπέζηε 5,0 άιηζκπνπξγθ Νηίζειληνξθ Αζήλα Σέι Αβίβ Επξίρε Μαδξίηε Ληζζαβώλα Βαξθειώλε 0,0 Θεζζαινλίθε -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Μπξαηηζιάβα Κνισλία Βνπθνπξέζηη -5,0 Πιεξόηεηα Κσλζηαληηλνύπνιε Φξαλθθνύξηε Μόλαρν Ρώκε -10,0-15,0 Μόζρα -20,0 ARR Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting πγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηεο πιεξφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 2014 έλαληη ηνπ 2013 θαίλεηαη κεγάιε αχμεζε (+12,8%) κεηά απφ απηή ηεο Αζήλαο (+21%). Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ αληηζηνίρσο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 1,6% ζηε Θεζζαινλίθε θαη 5,6% ζηελ Αζήλα.

52 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Salzburg Αζήλα Κσλζηαληηλνχπνιε Βνπθνπξέζηη Βνπδαπέζηε Μπξαηηζιάβα Πξάγα άιηζκπνπξγθ Μφλαρν Μηιάλν Ρψκε Θεζζαινλίθε

53 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο 80% Πιεξφηεηα επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ % 70% 65% 60% 55% 50% 45% Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting χκθσλα κε ην γξάθεκα ζπγθξίλνληαο ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο άιιεο πφιεηο παξαηεξνχκε φηη βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα πιεξφηεηαο, φπσο αληίζηνηρα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην Βνπθνπξέζηη, ελψ ζην ρακειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε Μπξαηηζιάβα.

54 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR ζε ) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Όζνλ αθνξά ην ARR ε Θεζζαινλίθε είλαη πξνηειεπηαία πάλσ απφ ηελ Μπξαηηζιάβα, ελψ θνληά ηεο βξίζθνληαη ε Βνπδαπέζηε, ε Πξάγα θαη ην Βνπθνπξέζηη.

55 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Απφδνζε (RevPAR) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα, ην RevPAR ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ παξακέλεη πνιχ ρακειφ θαη ε κφλε πφιε κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε Μπξαηηζιάβα.

56 Δπραξηζηνχκε! consulting

57

58

59

60

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα