Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015"

Transcript

1 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015 consulting Χνξεγόο

2 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ consulting

3 Χαπακηηπιζηικά έπεςναρ Μέζνδνο: εξσηεκαηνιφγηα Γείγκα: εξσηεκαηνιφγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ Γεθεκβξίνπ 2014 ηνηρεία απφ 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*, κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο

4 Σςνοπηικά Πξνθίι: εηψλ, ηαμηδεχεη απφ ηελ Δπξψπε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα πξψηε θνξά, αεξνπνξηθψο ή νδηθψο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λχρηεο 42% έρεη μαλάξζεη ζηε Θεζζαινλίθε 47% θξάηεζε online 56% έξρεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο! 8,0 ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 91% ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 31% ρξεζηκνπνηεί sites κε ζρφιηα γηα μελνδνρεία 58% έθαλε βφιηα ζηελ παξαιία 81% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα, θπξίσο Facebook

5 Πποθίλ ηοςπιζηών Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 43% Με ζχληξνθν 13% Με ζχληξνθν & 1,8 παηδηά 55% Μφλνο / ε 21% Με ζχληξνθν 13% Μφλνο / ε 3% Γ/Α 2% Μφλν κε 1,5 παηδηά 26% Με θίιν / θίινπο 5% Γ/Α 1% Μφλν κε 2,0 παηδηά 3% Με ζχληξνθν & 1,4 παηδηά 15% Με θίιν / θίινπο Πεξίπνπ ην 43% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο πνπ ηαμίδεςε ζηε Θεζζαινλίθε ήξζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ, ελψ 1 ζηνπο 4 ήξζε κε θίινπο. Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη 55%, ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο, ελψ 1 ζηνπο 5 ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ.

6 πρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο 1ε θνξά 21% 38% 2x 3x 19% 16% 13% 11% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 4x 5% 6% Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 6% - Γνπιεηά / πλέδξην: 11% Πεξηζζφηεξεο 19% 35% Πεξίπνπ ην 56% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο έρεη επηζθεθζεί μαλά ηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ην 38% ήξζε γηα πξψηε θνξά. Όζνλ αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο γηα δνπιεηά ην 68% έρεη επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, ελψ ην 21% ήξζε γηα πξψηε θνξά.

7 Ηλικιακή ομάδα & μέζη διάπκεια διαμονήρ Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην > 50 16% > 50 20% % % % % < 18 Γελ απάληεζε: 5% < 18 Γελ απάληεζε: 8% 4,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 3,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο αληηπξνζσπεχνληαη θαηά 16% απφ «baby boomers» (>50), 42% απφ «generation X» (30-50) θαη 37% απφ «generation Y / Millenials». Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θαηαλέκνληαη αληίζηνηρα κε 20%, 48%, 24%.

8 Γευγπαθική ανάλςζη: Ανατςσή Δοςλειά / ζςνέδπιο 4% - 1% Β. Ακεξηθή 63% - 63% Δπξψπε 1% - 1% Μέζε Αλαηνιή 1% - 1% Αζία Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 31% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 34% 0% Ν. Ακεξηθή 0% - 1% Αθξηθή Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 63% ησλ ηνπξηζηψλ έξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε. 0% Απζηξαιία

9 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: γιαηί ηην Θεζζαλονίκη; Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκφο αλαςπρήο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο Γαζηξνλνκηθφ ελδηαθέξνλ Αξραηνινγηθνί ρψξνη / πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ Δθδειψζεηο πφιεο 44% 40% 39% 35% Οη θχξηνη παξάγνληεο επηινγήο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα «city break» είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηεο πφιεο, ε γαζηξνλνκία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ν πνιηηηζκφο. Δλδηαθέξνλ εκπνξηθφ θέληξν Δθηελήο παξαιία γηα πεξπάηεκα θηι. Γειεαζηηθφ ηαμησηηθφ παθέην (θζελφ) Πεξαζηηθφο (πξνεγνχκελνο ή ηειηθφο πξννξηζκφο) 8% 16% 26% 35% Πεξίπνπ ν 1 ζηνπο 3 ηνπξίζηεο δήισζε φηη επέιεμε ηελ Θεζζαινλίθε γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο θαζψο θαη γηα ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο. Ιαηξηθνί ιφγνη 3% Άιιν 3%

10 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: ηι επηπέαζε ηην επιλογή για ηην Θεζζαλονίκη Έρσ μαλάξζεη 45% Πξφηαζε ζπγγελψλ / θίισλ Internet sites Σαμηδησηηθφ γξαθείν Γηαθήκηζε 5% 11% 17% 31% Όζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ φηη είραλ επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, αθνινπζεί ε πξφηαζε απφ ζπγγελείο θαη θίινπο. Σειεφξαζε / Ραδηφθσλν / Σχπνο Άιιν 2% 1% Σα θαλάιηα δηαθήκηζεο, ηειεφξαζε / ξαδηφθσλν / ηχπνο δελ επεξέαζαλ ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο.

11 Πποεηοιμαζία ηαξιδιού Online Offline Sites φπσο ην TripAdvisor Web site μελνδνρείνπ 26% 27% 35% 39% Σαμηδησηηθφ Γξαθείν 15% 14% Κνηλσληθά δίθηπα Sites κνπζείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θηι. Smart phone app ΔΞΘ 9% 4% 7% 3% 6% 3% 4% 4% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 11% Χσξίο πξνεηνηκαζία: - Αλαςπρή: 12% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 18% 21% Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Οδεγφο πφιεο (έληππν) Άιιν 4% 2% 8% 14% Web sites φπσο ηα TripAdvisor θαη HolidayCheck, φπσο θαη ην web site ηνπ μελνδνρείνπ έρνπλ γίλεη νη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα θαιά δνκεκέλν web site μελνδνρείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο πειαηψλ. Δπίζεο, ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα web sites πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη επξέσο γλσζηά / επηζθέςηκα, δίλνληαο κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο.

12 Κπάηηζη Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 55% online 16% offline Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο κε πνζνζηφ 55% θαη ην 42% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θάλεη θξάηεζε online. Καηά θχξην ιφγν νη θξαηήζεηο offline έγηλαλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία ζην μελνδνρείν.

13 Χπονοζειπά Πφζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 14 κέξεο πξηλ 31% 36% 6 14 κέξεο πξηλ 28% 25% 3 5 κέξεο πξηλ 17% 18% 1 2 κέξεο πξηλ Γ/Α 9% 11% 12% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Καη νη δχν ηχπνη ηαμηδησηψλ απνθάζηζαλ εγθαίξσο λα επηζθεθζνχλ ηε Θεζζαινλίθε, πνπ ζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ 14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπο. Αθνινπζεί απφθαζε επίζθεςεο κεηαμχ 6-14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 1-2 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο.

14 Κοινυνικά δίκηςα Αλαςπρή 84% 84% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (13% δελ ρξεζηκνπνηεί) 43% 39% 35% 33% 78% 42% 34% 29% 34% Γνπιεηά / πλέδξην 80% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (6% δελ ρξεζηκνπνηεί) 31% 16% 14% blogs 22% 24% 13% Σνπιάρηζηνλ 8 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ. Σν Facebook είλαη καθξάλ ην δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη θνηλνπνίεζεο εκπεηξηψλ ελψ αθνινπζνχλ ην YouTube θαη ην Twitter. Σα Blogs έρνπλ ηε ρακειφηεξε ζπκκεηνρή.

15 Τπόποι ππόζβαζηρ Αεξνπιάλν ΙΧ Λεσθνξείν Σξαίλν ΙΧ & Φέξπ Πινίν Άιιν Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Αξιολόγηζη άθιξηρ αεποποπικώρ πρλφηεηα Πηήζεσλ 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ώξεο Πηήζεσλ Κφζηνο Πηήζεσλ Αεξνδξφκην Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Οη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κεηάβαζεο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη αεξνπνξηθψο θαη νδηθψο. Η αμηνιφγεζε απφ ηελ άθημή ηνπο κε αεξνπιάλν δείρλεη κέηξηα βαζκνινγία, επηζεκαίλνληαο φηη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηαμηδηψηεο. Η δηαθνξά κεηαμχ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά είλαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ.

16 Τπόποι ππόζβαζηρ ζηο ξενοδοσείο και πόζο «βολικοί» είναι Σαμί 21,22 22,24 κέζε ηηκή Λεσθνξείν αεξνδξνκίνπ Δλνηθηαδφκελν απηνθίλεην Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* * Όζνη απάληεζαλ Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ ρξεζηκνπνηεί ηαμί απφ αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν, κε κέζε ηηκή θνκίζηξνπ 22. Σν ιεσθνξείν έξρεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ην 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθαλ «βνιηθή» ηελ πξφζβαζε ζην μελνδνρείν.

17 Αξιοθέαηα Παξαιία Θεζζαινλίθεο Πνηφ απφ ηα αμηνζέαηα έρεηε επηζθεθζεί ή πξφθεηηαη λα επηζθεθζείηε; Δμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο; Λεπθφο Πχξγνο Άλσ Πφιε / Κάζηξα Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άγηνο Γεκήηξηνο Βπδαληηλφ Μνπζείν Ρνηφληα Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Δβξατθφ Μνπζείν Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Σα 3 θνξπθαία αμηνζέαηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε παξαιία ηεο, ν Λεπθφο Πχξγνο θαη ε Άλσ Πφιε / Κάζηξα. Αθνινπζνχλ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ην Βπδαληηλφ Μνπζείν. Με εμαίξεζε ην Δβξατθφ Μνπζείν, ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ζεσξεί φηη εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο. Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά ζεσξνχλ φηη δελ εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ επηζθεθζεί ιηγφηεξα αμηνζέαηα.

18 Τπόποι ππόζβαζηρ Δπηζθεθζήθαηε ηα αμηνζέαηα ην πξσί ή ην απφγεπκα 100% 80% 36% 44% 60% 100% Θα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά 08:00 20:00 θαη αββαηνθχξηαθν 80% 60% 16% 21% 40% 20% 64% 56% 40% 20% 83% 79% 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο Πρωί Απόγευμα Ναι Όχι Πεξίπνπ ην 64% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο πξνηηκά λα επηζθέπηεηαη ηα αμηνζέαηα ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ην 36% ην απφγεπκα. Δλψ ην 56% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά ην πξσί θαη ην 44% ην απφγεπκα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη δνπιεηάο πξνηηκνχλ ην σξάξην 08:00 20:00 θαζεκεξηλά θαη ηα αββαηνθχξηαθα.

19 Καλλιηεσνικά δπώμενα Ση απφ ηα παξαθάησ θαιιηηερληθά δξψκελα έρεηε παξαθνινπζήζεη ή ζα ζαο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζεηε; Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Παξαζηάζεηο ΚΘΒΔ Παξαζηάζεηο Μεγάξνπ Μνπζηθήο 0% 10% 20% 30% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Πεξίπνπ ην 28% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 22% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη θάπνην ζέακα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη 1 ζηνπο 5 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη κηα παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ.

20 Ημεπήζιερ Εκδπομέρ Βεξγίλα Χαιθηδηθή Όιπκπνο Μεηέσξα Πέιια Απφ ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε νη πεξηνρέο ηεο Βεξγίλαο θαη ηεο Χαιθηδηθήο είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδησηψλ πξνηηκά λα κείλεη ζηε Θεζζαινλίθε. Γίνλ Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά έρνπλ ζπλνιηθά ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εκεξήζηα ηαμίδηα εθηφο Θεζζαινλίθεο. Σίπνηα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

21 Θεζζαλονίκη Εςπυπαφκή Ππυηεύοςζα Νεολαίαρ 2014 Σν γλσξίδαηε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 20% 40% 60% 80% 100% Αλ λαη, είλαη απηφο ν ιφγνο ηεο επίζθεςήο ζαο ζηελ πφιε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Ναη Όρη Γ/Α Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ελήκεξνη φηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014, ελψ ζρεδφλ νη κηζνί ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην γλψξηδαλ. Απφ φζνπο ήηαλ ελήκεξνη, ην 14% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα απηφ ην ιφγν, ελψ απηφο ήηαλ ν ιφγνο γηα ην 11% ησλ ηαμηδησηψλ δνπιεηάο. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α

22 Δαπάνερ ανά άηομο ηην ημέπα Γαπάλεο αλά άηνκν / εκέξα Αλαςπρή Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,24 Δζηηαηφξηα & cafés 18,03 Αγνξέο (Shopping) 22,85 Άιιν 14,28 χλνιν 68,39 Γνπιεηά / πλέδξην 16,55 24,11 29,85 22,21 92,70 Οη ηαμηδηψηεο αλαςπρήο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν 68 αλά άηνκν ηελ εκέξα, ελψ νη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά 93 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Σν θχξην έμνδν είλαη ηα ςψληα (shopping), αθνινπζνχλ ηα εζηηαηφξηα & cafés.

23 Θευπείηε ζημανηικό να είναι ανοισηά ηα καηαζηήμαηα ηιρ Κςπιακέρ; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Γ/Α 8% Ναη 44% Γ/Α 11% Ναη 38% Όρη 48% Όρη 51% Οη απφςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο πνηθίιινπλ. Μεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο ην 48% δελ ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ, ελψ ην 44% ην ζεσξεί ζεκαληηθφ, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο, ηα πνζνζηά είλαη 51% θαη 38% αληίζηνηρα.

24 % φζνη απάληεζαλ Διασείπιζη πποζδοκιών Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 53% 59% 46% 38% 0% 1% 0% 1% 2% 0% Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ, ζρεδφλ φινη είραλ θαιχηεξε ή αθφκα θαη πνιχ θαιχηεξε εκπεηξία απφ φ,ηη αλέκελαλ πξηλ ηελ επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνθαλψο νη επηζθέπηεο ηεο Θεζζαινλίθεο εθπιήζζνληαη ζεηηθά απφ ηελ πφιε. * φζνη απάληεζαλ

25 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ δηαζθέδαζε / αλαςπρή αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα & πιεξνθόξεζε θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ πιαηείεο, πεδνδξόκηα πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 8,1 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Πνιχ πςειή βαζκνινγία δίλεηαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ζηε δηαζθέδαζε / αλαςπρή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα δπλαηά ζεκεία πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ερνξχπαλζε θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαζψο θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 8,1.

26 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,5 8,8 Bars / cafés 8,1 8,8 Δζηηαηόξηα 8,1 8,7 Shopping 8,0 8,6 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι πρόζβαζη από αεροδρόμιο Σαμί 7,3 7,4 7,5 7,9 7,9 8,0 ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ μελνδνρείσλ, απηέο έρνπλ πάξεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, αθνινπζνχλ ηα bars / cafés, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα. Η αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο έρεη ρακειφηεξε βαζκνινγία, σζηφζν κε ηνλ βαζκφ 8 νη ηαμηδηψηεο δείρλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. ε ζχγθξηζε κε ηελ ππεξεζία ηαμί θαη ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο, δείρλεη φηη δελ απνδίδεη επαξθψο θαη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.

27 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ αλαςπρή & δηαζθέδαζε αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιαηείεο, πεδνδξόκηα πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 7,9 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Όπσο νη ηνπξίζηεο αλαςπρήο έηζη θαη νη ηνπξίζηεο δνπιεηάο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαζθέδαζε. Καη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη ε ερνξχπαλζε, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη 7,9.

28 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,4 8,7 Bars / cafés Δζηηαηόξηα 8,1 8,1 8,6 8,7 Shopping 7,8 8,3 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι Πρόζβαζη από αεροδρόμιο 7,3 7,8 7,9 8,0 ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Δγθαηαζηάζεηο Σαμί 7,4 7,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κιίκαθα 1-10 Οη ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα μελνδνρεία, ηα bars & cafés θαη ηα εζηηαηφξηα ηφζν απφ πιεπξάο εγθαηαζηάζεσλ φζν θη απφ ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο αλ θαη είλαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Η αγνξά (shopping) έρεη ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηαμηδηψηεο πηζηεχνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηαμί κπνξνχλ λα βειηησζνχλ.

29 Νν. 9 ζηηο 10 θαιχηεξεο πφιεηο γηα λπρηεξηλή δσή 1. Γνπβιίλν Ιξιαλδία 2. Βειηγξάδη, εξβία 3. Λα Παδ, Βνιηβία 4. άν Πάνιν, Βξαδηιία 5. αλ Χνπάλ, Πνπέξην Ρίθν 6. Γθφα, Ιλδία 7. Ίκπηδα, Ιζπαλία 8. Χηνχζηνλ, Σέμαο 9. Θεζζαινλίθε, Διιάδα 10.Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ Πεγή: Οη πςειέο βαζκνινγίεο γηα ηα bar θαη ηα cafés, θαζψο θαη γηα ηελ ςπραγσγία ελ γέλεη επηβεβαηψλνληαη απφ κηα πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ National Geographic δίλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 9 ε ζέζε κεηαμχ ησλ 10 θαιχηεξσλ πφιεσλ παγθνζκίσο γηα λπρηεξηλή δσή.

30 Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή Σύζηαζη 93% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (1% φρη) Ναι! «ωπαία πόλη» «εςγενικοί άνθπωποι» 89% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (2% φρη) αλλά... «ηα δίκςκλα εμποδίζοςν ηη διέλεςζη πεζών» Πεξίπνπ ην 93% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 89% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνπ έξρεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζα ζπζηήζεη ηελ πφιε ζε θίινπο ή ζα επαλαιάκβαλε ηελ επίζθεςή ηνπ.

31 πγθξίζεηο consulting

32 Σύγκπιζη δαπανών μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1-2* επιζκεπηών 107,94 27,71 Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε 99,37 18,10 76,10 16,34 33,85 58,72 36,11 12,75 48,34 26,56 10,74 25,51 18,66 26,84 12,77 19,12 15,69 16,17 20,87 14,09 11,62 18,32 8,66 5* 4* 3* 2* 1* Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Cafés, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Οη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, ελψ νη πειάηεο ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ ιηγφηεξα, θαζψο έρνπλ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ. Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε, φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, απνηεινχλ νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ 2 αζηέξσλ πνπ έξρνληαη δεχηεξνη κεηά ηνπο πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ. Πξνθαλψο, απηνί νη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ κηα θζελφηεξε δηακνλή θαη πξνηηκνχλ λα μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηελ πφιε, ηδηαίηεξα γηα ςψληα.

33 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1* - 2* επιζκεπηών πλνιηθή αμηνιόγεζε Ξελνδνρείν ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 7 7,5 8 8,5 9 5* 4* 3* 1* - 2* Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη, αθνινπζνχλ, νη πειάηεο μελνδνρείσλ 4, 3 αζηέξσλ θαη 1-2 αζηέξσλ. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα απφ ηα 5 αζηέξσλ, ελψ ηα μελνδνρεία 3 θαη 1-2 αζηέξσλ παίξλνπλ παξφκνηα βαζκνινγία. ρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 θαη 4 αζηέξσλ ήηαλ νη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε βαζκφ 8, αθνινχζεζαλ νη πειάηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ κε 7,9 θαη νη πειάηεο 1-2 αζηέξσλ κε 7,8.

34 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Έιιελεο Αιινδαπνί Δπηζθέςεηο (κεγαιχηεξε νκάδα): 39% πεξηζζφηεξεο απφ 4x 52% 1 ε θνξά Γηάξθεηα παξακνλήο: Αλ γηα αλαςπρή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε; 3,1 λχρηεο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο: 60% Δκπνξηθφ θέληξν: 55% 4,8 λχρηεο Αξραηνινγηθνί ρψξνη: 62% Γαζηξνλνκία: 55% Online θξάηεζε: 34% 57% Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνχ: Απφθαζε γηα Θεζζαινλίθε: Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014 Web site μελνδνρείνπ : 22% Hotel review site: 25% 6 14 κέξεο πξηλ Σν γλσξίδαηε; Ναη: 51% Web site μελνδνρείνπ: 38% Hotel review site: 46% Πεξηζζφηεξεο απφ 14 κέξεο Σν γλσξίδαηε; Ναη: 31%

35 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Γαπάλε αλά άηνκν / εκέξα Έιιελεο Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 16,14 Δζηηαηφξηα & cafés 20,09 Shopping 24,13 Άιιν 15,54 χλνιν 75,90 Αιινδαπνί 12,03 16,95 20,79 16,29 66,07 Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηρηά ηα Καηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο; Αιινδαπνί Έιιελεο 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ Διιήλσλ αλά άηνκν / εκέξα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ αιινδαπψλ, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν νη αιινδαπνί απφ φηη νη Έιιελεο ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο κε 46% θαη 34% αληίζηνηρα. Πεξίπνπ 58% ησλ Διιήλσλ δελ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα έλαληη ηνπ 46% ησλ αιινδαπψλ.

36 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών πλνιηθή Αμηνιφγεζε χζηαζε 8,0 8,0 94% 91% Έιιελεο Αιινδαπνί Έιιελεο Αιινδαπνί Οη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ Θεζζαινλίθε κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 8,0. Καη νη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί ζα ζχζηελαλ ηελ Θεζζαινλίθε, σζηφζν ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ είλαη κεγαιχηεξν, ήηνη 94%, ελψ ησλ αιινδαπψλ 91%.

37 Σύγκπιζη δαπανών διαθόπυν συπών Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ εκέξα ζε 99,44 94,77 19,96 19,84 84,03 66,95 22,57 42,61 16,64 17,04 38,92 52,55 13,58 58,15 18,63 26,65 54,18 15,25 57,04 8,45 15,99 19,39 17,47 20,1 13,17 17,78 18,23 13,35 13,16 12,46 18,41 13,31 7,8 14,66 22,97 16,15 11,84 8,12 19,76 12,84 Κχπξνο Σνπξθία Ρσζία ΗΠΑ Γεξκαλία εξβία Ιηαιία ΗΒ Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Caf és, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Η ΗΠΑ, Γεξκαλία, ην ΗΒ, θαη ε Ιηαιία, δαπαλνχλ κεηαμχ 52 θαη 58 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Οη Κχπξηνη θαη νη Ρψζνη δαπαλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα 99 θαη 95 αλά άηνκν ηελ εκέξα δηαζέηνληαο ηα πεξηζζφηεξα ζε ςψληα. Οη έξβνη ηνπξίζηεο δαπαλνχλ 84 ελψ νη Σνχξθνη 67 αλά άηνκν ηελ εκέξα.

38 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο διαθόπυν συπών Αμηνιφγεζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Κφπροσ Σουρκία Ρωςία ΗΠΑ Γερμανία ερβία Ιταλία ΗΒ 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 Ξενοδοχειακζσ Εγκαταςτάςεισ Ξενοδοχείο χζςη Σιμήσ / Ποιότητασ Οη Κχπξηνη, νη Ρψζνη, νη Βξεηαλνί θαη νη Ακεξηθαλνί ηνπξίζηεο είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο απφ ηελ άπνςε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. πγθξηηηθά νη Γεξκαλνί βαζκνιφγεζαλ ρακειφηεξα, αιιά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο αμηνιφγεζαλ κε 8,2, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 8,7 ήηαλ ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Κππξίσλ, ελψ ε ρακειφηεξε 8,0 ησλ Γεξκαλψλ.

39 Σύγκπιζη διαθόπυν συπών / αμηνιφγεζε & ζχζηαζε πλνιηθή αμηνιφγεζε % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 8,6 8,1 8,1 8,3 8,1 8,4 95% 89% 95% 93% 96% 90% 98% 84% 7,8 7,8 Οη Κχπξηνη θαη νη Βξεηαλνί αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε 8,6 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Οη Γεξκαλνί θαη νη έξβνη ηελ αμηνινγνχλ πνιχ ρακειφηεξα κε βαζκφ 7,8. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο αλέξρεηαη ζην 84%, ελψ νη άιιεο ρψξεο εκθαλίδνπλ πνζνζηά 89% θαη άλσ.

40 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Online κπάηηζη & πποεηοιμαζία ηαξιδιού % online θξάηεζε Χξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθά Γίθηπα; 44% 47% 81% 35% 29% 73% 74% Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά απφ 29% ην 2010 ζε 47% θέηνο. Δπηπιένλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απμήζεθε απφ 73% ην 2011 ζε 81% ην 2014.

41 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Αξιολόγηζη & ζύζηαζη Αμηνιφγεζε Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 8,7 8,7 8,6 Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο 8,3 8,2 8,2 8,7 8,5 % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 91% 91% 7,9 8,0 7,9 8,0 πλνιηθή Αμηνιόγεζε 89% 89% Κιίκαθα Η αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ ζηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξή ζην 8,7. Η αμηνιφγεζε ζρέζεο ηηκήο / πνηφηεηαο γηα ην μελνδνρείν, απμήζεθε ζηαζεξά απφ 8,2 - πνπ είλαη ήδε ζε πςειφ επίπεδν - ζε 8,5 θέηνο. Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε παξέκεηλε ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζε επίπεδν 7,9 έσο 8,0. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 91%.

42 Απφδνζε Ξελνδνρείσλ consulting

43 Διεθνείρ Τοςπιζηικέρ Αθίξειρ Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο % +9% +5% +3% +17% Γερμανία Ρωςία Κφπροσ -9% +10% +16% Βρετανία +23% Ιταλία Σουρκία Βζλγιο -3% +44% +89% Αυςτρία -9% ερβία +283% 0 Πολωνία Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting +156% Γηεζλείο αθίμεηο x1.000 Σν 2014 ην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο θαηέγξαςε πεξίπνπ 1,6 εθαη. δηεζλείο αθίμεηο. ρεδφλ ην 74% ησλ απμήζεσλ ηνπ 2014 πξνήιζαλ απφ 5 ρψξεο, ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Κχπξν, ην ΗΒ θαη ηελ Ιηαιία. ε ζχγθξηζε κε ην 2013, ε Σνπξθία θαη ην Βέιγην ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 44% θαη ηνπ 89% αληίζηνηρα, νη νπνίεο ήηαλ κέζα ζηηο 10 θπξηφηεξεο ρψξεο

44 Διεθνείρ ζπλδέζεηο 2014* κε αεποδπόμιο «Μαθεδνλία» Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» * Αεποδπόμια με απεςθείαρ πηήζειρ με πεπιζζόηεποςρ από ηαξιδιώηερ εηηζίωρ Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting

45 Απόδοζη Πιεξφηεηα (%) ARR ( ) 70% % % 90 55% % % * 4* 3* 5* 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Γηα ηελ πιεξφηεηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζεκεηψζεθαλ ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% ζεκεηψζεθε ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, 13,3% ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ θαη 13,1% ζηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ. Σα επίπεδα πιεξφηεηαο ηνπ 2014 είλαη ζηα επίπεδα ηνπ Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ (ARR) βειηηψζεθαλ θάπσο ζηα μελνδνρεία 5 θαη 3 αζηέξσλ, ζπγθξίλνληαο ην 2014 κε ην 2013, αιιά κεηψζεθαλ ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2008 είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο, δειαδή 24,5%, 18,5% θαη 19,4% γηα ηα μελνδνρεία 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ αληίζηνηρα.

46 Απόδοζη RevPAR ( ) * 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ην RevPAR βειηηψζεθε ην 2014 ζε ζρέζε κε ην Ωζηφζν, ηα επίπεδα ηνπ RevPAR εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν.

47 Απόδοζη , εποσικόηηηα Πιεξφηεηα 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Καζ φιε ηελ πεξίνδν ε επνρηθφηεηα ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη παξφκνηα ζε ρακειά επίπεδα ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Αχγνπζην. Ωζηφζν, ην 2014 ε πιεξφηεηα δελ δείρλεη ηε ζπλεζηζκέλε πηψζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην. Ο επηέκβξηνο ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδφλ ζηε Θεζζαινλίθε.

48 Απόδοζη , εποσικόηηηα ARR ( ) 55 Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη ηηκέο δσκαηίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο ην 2014 κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ωζηφζν, παξέκεηλαλ ρακειφηεξεο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε 2012 θαη Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη νη ηηκέο δελ επαλήιζαλ ην επηέκβξην, αιιά παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013 θαη ρακειφηεξεο απφ ηελ πεξίνδν

49 Απόδοζη , εποσικόηηηα 80 RevPAR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ε απφδνζε είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ φηη ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν κε εμαίξεζε ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, νη νπνίνη θαη δελ είραλ ηε ζπλήζε κείσζε ζηελ πιεξφηεηα, φπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο.

50 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν 200 ARR ( ) Πιεξφηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014 Επξίρε 180 Σέι Αβίβ Μπξαηηζιάβα Μηιάλν Μόζρα Βνπθνπξέζηη Θεζζαινλίθε Ρώκε Κσλζηαληηλνύπνιε Βαξθειώλε Φξαλθθνύξηε Νηίζειληνξθ Κνισλία Διζίλθη άιηζκπνπξγθ Αζήλα Μαδξίηε Ληζζαβώλα Ακβέξζα Πξάγα Μπέξκηγρακ Βνπδαπέζηε Μόλαρν Ακβνύξγν Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Γιαζθώβε Μάληζεζηεξ Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Πιεξόηεηα (%) πγθξίλνληαο ηηο επξσπατθέο πφιεηο, ε Θεζζαινλίθε καδί κε ηε Μπξαηηζιάβα, ην Βνπθνπξέζηη, ηε Μφζρα θαη ην Μηιάλν βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ε Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηά ηελ Μπξαηηζιάβα. Η πην θνληηλή πφιε ζε ζχγθξηζε, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, είλαη ην Βνπθνπξέζηη.

51 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν Μεηαβνιή Πιεξφηεηαο θαη Μέζεο Σηκήο Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014/ ,0 Ακβνύξγν Μηιάλν Πξάγα 25,0 20,0 Γιαζθώβε Ακβέξζα 15,0 Διζίλθη Μπέξκηγρακ Μάληζεζηεξ 10,0 Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Βνπδαπέζηε 5,0 άιηζκπνπξγθ Νηίζειληνξθ Αζήλα Σέι Αβίβ Επξίρε Μαδξίηε Ληζζαβώλα Βαξθειώλε 0,0 Θεζζαινλίθε -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Μπξαηηζιάβα Κνισλία Βνπθνπξέζηη -5,0 Πιεξόηεηα Κσλζηαληηλνύπνιε Φξαλθθνύξηε Μόλαρν Ρώκε -10,0-15,0 Μόζρα -20,0 ARR Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting πγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηεο πιεξφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 2014 έλαληη ηνπ 2013 θαίλεηαη κεγάιε αχμεζε (+12,8%) κεηά απφ απηή ηεο Αζήλαο (+21%). Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ αληηζηνίρσο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 1,6% ζηε Θεζζαινλίθε θαη 5,6% ζηελ Αζήλα.

52 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Salzburg Αζήλα Κσλζηαληηλνχπνιε Βνπθνπξέζηη Βνπδαπέζηε Μπξαηηζιάβα Πξάγα άιηζκπνπξγθ Μφλαρν Μηιάλν Ρψκε Θεζζαινλίθε

53 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο 80% Πιεξφηεηα επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ % 70% 65% 60% 55% 50% 45% Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting χκθσλα κε ην γξάθεκα ζπγθξίλνληαο ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο άιιεο πφιεηο παξαηεξνχκε φηη βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα πιεξφηεηαο, φπσο αληίζηνηρα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην Βνπθνπξέζηη, ελψ ζην ρακειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε Μπξαηηζιάβα.

54 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR ζε ) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Όζνλ αθνξά ην ARR ε Θεζζαινλίθε είλαη πξνηειεπηαία πάλσ απφ ηελ Μπξαηηζιάβα, ελψ θνληά ηεο βξίζθνληαη ε Βνπδαπέζηε, ε Πξάγα θαη ην Βνπθνπξέζηη.

55 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Απφδνζε (RevPAR) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα, ην RevPAR ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ παξακέλεη πνιχ ρακειφ θαη ε κφλε πφιε κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε Μπξαηηζιάβα.

56 Δπραξηζηνχκε! consulting

57

58

59

60

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΝΣΕΔ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΒΑΛΑ, 2010 1 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο. Αμηνιόγεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΚΑΒΑΛΑ 2013 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ λέσλ κεηαμχ 18 θαη 35 εηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο πγείαο ηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ E-TOURISM ΣΟ M-TOURISM. ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΔΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα

Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Ιανουάριος 29 Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα Η ειιεληθή αθηνπινΐα, κε δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ 5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Ζ δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε ηνκεαθή αλάιπζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Θεθάιαηα

Διαβάστε περισσότερα