Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015"

Transcript

1 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015 consulting Χνξεγόο

2 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ consulting

3 Χαπακηηπιζηικά έπεςναρ Μέζνδνο: εξσηεκαηνιφγηα Γείγκα: εξσηεκαηνιφγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ Γεθεκβξίνπ 2014 ηνηρεία απφ 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*, κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο

4 Σςνοπηικά Πξνθίι: εηψλ, ηαμηδεχεη απφ ηελ Δπξψπε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα πξψηε θνξά, αεξνπνξηθψο ή νδηθψο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λχρηεο 42% έρεη μαλάξζεη ζηε Θεζζαινλίθε 47% θξάηεζε online 56% έξρεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο! 8,0 ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 91% ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 31% ρξεζηκνπνηεί sites κε ζρφιηα γηα μελνδνρεία 58% έθαλε βφιηα ζηελ παξαιία 81% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα, θπξίσο Facebook

5 Πποθίλ ηοςπιζηών Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 43% Με ζχληξνθν 13% Με ζχληξνθν & 1,8 παηδηά 55% Μφλνο / ε 21% Με ζχληξνθν 13% Μφλνο / ε 3% Γ/Α 2% Μφλν κε 1,5 παηδηά 26% Με θίιν / θίινπο 5% Γ/Α 1% Μφλν κε 2,0 παηδηά 3% Με ζχληξνθν & 1,4 παηδηά 15% Με θίιν / θίινπο Πεξίπνπ ην 43% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο πνπ ηαμίδεςε ζηε Θεζζαινλίθε ήξζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ, ελψ 1 ζηνπο 4 ήξζε κε θίινπο. Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη 55%, ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο, ελψ 1 ζηνπο 5 ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηεο/ηνπ.

6 πρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο 1ε θνξά 21% 38% 2x 3x 19% 16% 13% 11% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 4x 5% 6% Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 6% - Γνπιεηά / πλέδξην: 11% Πεξηζζφηεξεο 19% 35% Πεξίπνπ ην 56% ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο έρεη επηζθεθζεί μαλά ηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ην 38% ήξζε γηα πξψηε θνξά. Όζνλ αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο γηα δνπιεηά ην 68% έρεη επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, ελψ ην 21% ήξζε γηα πξψηε θνξά.

7 Ηλικιακή ομάδα & μέζη διάπκεια διαμονήρ Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην > 50 16% > 50 20% % % % % < 18 Γελ απάληεζε: 5% < 18 Γελ απάληεζε: 8% 4,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 3,0 λχρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο αληηπξνζσπεχνληαη θαηά 16% απφ «baby boomers» (>50), 42% απφ «generation X» (30-50) θαη 37% απφ «generation Y / Millenials». Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θαηαλέκνληαη αληίζηνηρα κε 20%, 48%, 24%.

8 Γευγπαθική ανάλςζη: Ανατςσή Δοςλειά / ζςνέδπιο 4% - 1% Β. Ακεξηθή 63% - 63% Δπξψπε 1% - 1% Μέζε Αλαηνιή 1% - 1% Αζία Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 31% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 34% 0% Ν. Ακεξηθή 0% - 1% Αθξηθή Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 63% ησλ ηνπξηζηψλ έξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε. 0% Απζηξαιία

9 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: γιαηί ηην Θεζζαλονίκη; Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκφο αλαςπρήο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο Γαζηξνλνκηθφ ελδηαθέξνλ Αξραηνινγηθνί ρψξνη / πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ Δθδειψζεηο πφιεο 44% 40% 39% 35% Οη θχξηνη παξάγνληεο επηινγήο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα «city break» είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηεο πφιεο, ε γαζηξνλνκία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ν πνιηηηζκφο. Δλδηαθέξνλ εκπνξηθφ θέληξν Δθηελήο παξαιία γηα πεξπάηεκα θηι. Γειεαζηηθφ ηαμησηηθφ παθέην (θζελφ) Πεξαζηηθφο (πξνεγνχκελνο ή ηειηθφο πξννξηζκφο) 8% 16% 26% 35% Πεξίπνπ ν 1 ζηνπο 3 ηνπξίζηεο δήισζε φηη επέιεμε ηελ Θεζζαινλίθε γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο θαζψο θαη γηα ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο. Ιαηξηθνί ιφγνη 3% Άιιν 3%

10 Τοςπίζηερ ανατςσήρ: ηι επηπέαζε ηην επιλογή για ηην Θεζζαλονίκη Έρσ μαλάξζεη 45% Πξφηαζε ζπγγελψλ / θίισλ Internet sites Σαμηδησηηθφ γξαθείν Γηαθήκηζε 5% 11% 17% 31% Όζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ φηη είραλ επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε μαλά, αθνινπζεί ε πξφηαζε απφ ζπγγελείο θαη θίινπο. Σειεφξαζε / Ραδηφθσλν / Σχπνο Άιιν 2% 1% Σα θαλάιηα δηαθήκηζεο, ηειεφξαζε / ξαδηφθσλν / ηχπνο δελ επεξέαζαλ ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο.

11 Πποεηοιμαζία ηαξιδιού Online Offline Sites φπσο ην TripAdvisor Web site μελνδνρείνπ 26% 27% 35% 39% Σαμηδησηηθφ Γξαθείν 15% 14% Κνηλσληθά δίθηπα Sites κνπζείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θηι. Smart phone app ΔΞΘ 9% 4% 7% 3% 6% 3% 4% 4% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 11% Χσξίο πξνεηνηκαζία: - Αλαςπρή: 12% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 18% 21% Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Οδεγφο πφιεο (έληππν) Άιιν 4% 2% 8% 14% Web sites φπσο ηα TripAdvisor θαη HolidayCheck, φπσο θαη ην web site ηνπ μελνδνρείνπ έρνπλ γίλεη νη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα θαιά δνκεκέλν web site μελνδνρείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο πειαηψλ. Δπίζεο, ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα web sites πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη επξέσο γλσζηά / επηζθέςηκα, δίλνληαο κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο.

12 Κπάηηζη Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 55% online 16% offline Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο κε πνζνζηφ 55% θαη ην 42% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά θάλεη θξάηεζε online. Καηά θχξην ιφγν νη θξαηήζεηο offline έγηλαλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία ζην μελνδνρείν.

13 Χπονοζειπά Πφζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 14 κέξεο πξηλ 31% 36% 6 14 κέξεο πξηλ 28% 25% 3 5 κέξεο πξηλ 17% 18% 1 2 κέξεο πξηλ Γ/Α 9% 11% 12% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Καη νη δχν ηχπνη ηαμηδησηψλ απνθάζηζαλ εγθαίξσο λα επηζθεθζνχλ ηε Θεζζαινλίθε, πνπ ζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ 14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπο. Αθνινπζεί απφθαζε επίζθεςεο κεηαμχ 6-14 κέξεο πξηλ ηελ άθημε, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 1-2 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο.

14 Κοινυνικά δίκηςα Αλαςπρή 84% 84% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (13% δελ ρξεζηκνπνηεί) 43% 39% 35% 33% 78% 42% 34% 29% 34% Γνπιεηά / πλέδξην 80% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (6% δελ ρξεζηκνπνηεί) 31% 16% 14% blogs 22% 24% 13% Σνπιάρηζηνλ 8 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ. Σν Facebook είλαη καθξάλ ην δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη θνηλνπνίεζεο εκπεηξηψλ ελψ αθνινπζνχλ ην YouTube θαη ην Twitter. Σα Blogs έρνπλ ηε ρακειφηεξε ζπκκεηνρή.

15 Τπόποι ππόζβαζηρ Αεξνπιάλν ΙΧ Λεσθνξείν Σξαίλν ΙΧ & Φέξπ Πινίν Άιιν Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Αξιολόγηζη άθιξηρ αεποποπικώρ πρλφηεηα Πηήζεσλ 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ώξεο Πηήζεσλ Κφζηνο Πηήζεσλ Αεξνδξφκην Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Οη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κεηάβαζεο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη αεξνπνξηθψο θαη νδηθψο. Η αμηνιφγεζε απφ ηελ άθημή ηνπο κε αεξνπιάλν δείρλεη κέηξηα βαζκνινγία, επηζεκαίλνληαο φηη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηαμηδηψηεο. Η δηαθνξά κεηαμχ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά είλαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ.

16 Τπόποι ππόζβαζηρ ζηο ξενοδοσείο και πόζο «βολικοί» είναι Σαμί 21,22 22,24 κέζε ηηκή Λεσθνξείν αεξνδξνκίνπ Δλνηθηαδφκελν απηνθίλεην Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξφζβαζε «βνιηθή»* * Όζνη απάληεζαλ Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ ρξεζηκνπνηεί ηαμί απφ αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν, κε κέζε ηηκή θνκίζηξνπ 22. Σν ιεσθνξείν έξρεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ην 95% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 92% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά βξήθαλ «βνιηθή» ηελ πξφζβαζε ζην μελνδνρείν.

17 Αξιοθέαηα Παξαιία Θεζζαινλίθεο Πνηφ απφ ηα αμηνζέαηα έρεηε επηζθεθζεί ή πξφθεηηαη λα επηζθεθζείηε; Δμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο; Λεπθφο Πχξγνο Άλσ Πφιε / Κάζηξα Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άγηνο Γεκήηξηνο Βπδαληηλφ Μνπζείν Ρνηφληα Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Δβξατθφ Μνπζείν Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Σα 3 θνξπθαία αμηνζέαηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε παξαιία ηεο, ν Λεπθφο Πχξγνο θαη ε Άλσ Πφιε / Κάζηξα. Αθνινπζνχλ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ην Βπδαληηλφ Μνπζείν. Με εμαίξεζε ην Δβξατθφ Μνπζείν, ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ζεσξεί φηη εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο. Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά ζεσξνχλ φηη δελ εμππεξεηνχλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ επηζθεθζεί ιηγφηεξα αμηνζέαηα.

18 Τπόποι ππόζβαζηρ Δπηζθεθζήθαηε ηα αμηνζέαηα ην πξσί ή ην απφγεπκα 100% 80% 36% 44% 60% 100% Θα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά 08:00 20:00 θαη αββαηνθχξηαθν 80% 60% 16% 21% 40% 20% 64% 56% 40% 20% 83% 79% 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο 0% Αναψυχή Δουλειά / υνζδριο Πρωί Απόγευμα Ναι Όχι Πεξίπνπ ην 64% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο πξνηηκά λα επηζθέπηεηαη ηα αμηνζέαηα ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ην 36% ην απφγεπκα. Δλψ ην 56% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά ην πξσί θαη ην 44% ην απφγεπκα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη δνπιεηάο πξνηηκνχλ ην σξάξην 08:00 20:00 θαζεκεξηλά θαη ηα αββαηνθχξηαθα.

19 Καλλιηεσνικά δπώμενα Ση απφ ηα παξαθάησ θαιιηηερληθά δξψκελα έρεηε παξαθνινπζήζεη ή ζα ζαο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζεηε; Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Παξαζηάζεηο ΚΘΒΔ Παξαζηάζεηο Μεγάξνπ Μνπζηθήο 0% 10% 20% 30% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Πεξίπνπ ην 28% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 22% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη θάπνην ζέακα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη 1 ζηνπο 5 έρεη παξαθνινπζήζεη ή ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη κηα παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ.

20 Ημεπήζιερ Εκδπομέρ Βεξγίλα Χαιθηδηθή Όιπκπνο Μεηέσξα Πέιια Απφ ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε νη πεξηνρέο ηεο Βεξγίλαο θαη ηεο Χαιθηδηθήο είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδησηψλ πξνηηκά λα κείλεη ζηε Θεζζαινλίθε. Γίνλ Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Οη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά έρνπλ ζπλνιηθά ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εκεξήζηα ηαμίδηα εθηφο Θεζζαινλίθεο. Σίπνηα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

21 Θεζζαλονίκη Εςπυπαφκή Ππυηεύοςζα Νεολαίαρ 2014 Σν γλσξίδαηε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 0% 20% 40% 60% 80% 100% Αλ λαη, είλαη απηφο ν ιφγνο ηεο επίζθεςήο ζαο ζηελ πφιε; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Ναη Όρη Γ/Α Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ελήκεξνη φηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014, ελψ ζρεδφλ νη κηζνί ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην γλψξηδαλ. Απφ φζνπο ήηαλ ελήκεξνη, ην 14% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα απηφ ην ιφγν, ελψ απηφο ήηαλ ν ιφγνο γηα ην 11% ησλ ηαμηδησηψλ δνπιεηάο. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α

22 Δαπάνερ ανά άηομο ηην ημέπα Γαπάλεο αλά άηνκν / εκέξα Αλαςπρή Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,24 Δζηηαηφξηα & cafés 18,03 Αγνξέο (Shopping) 22,85 Άιιν 14,28 χλνιν 68,39 Γνπιεηά / πλέδξην 16,55 24,11 29,85 22,21 92,70 Οη ηαμηδηψηεο αλαςπρήο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν 68 αλά άηνκν ηελ εκέξα, ελψ νη ηαμηδηψηεο γηα δνπιεηά 93 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Σν θχξην έμνδν είλαη ηα ςψληα (shopping), αθνινπζνχλ ηα εζηηαηφξηα & cafés.

23 Θευπείηε ζημανηικό να είναι ανοισηά ηα καηαζηήμαηα ηιρ Κςπιακέρ; Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Γ/Α 8% Ναη 44% Γ/Α 11% Ναη 38% Όρη 48% Όρη 51% Οη απφςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο πνηθίιινπλ. Μεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο ην 48% δελ ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ, ελψ ην 44% ην ζεσξεί ζεκαληηθφ, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο, ηα πνζνζηά είλαη 51% θαη 38% αληίζηνηρα.

24 % φζνη απάληεζαλ Διασείπιζη πποζδοκιών Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 53% 59% 46% 38% 0% 1% 0% 1% 2% 0% Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Πνιχ Χεηξφηεξε ρεηξφηεξε Ίδηα Καιχηεξε Πνιχ θαιχηεξε Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ, ζρεδφλ φινη είραλ θαιχηεξε ή αθφκα θαη πνιχ θαιχηεξε εκπεηξία απφ φ,ηη αλέκελαλ πξηλ ηελ επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνθαλψο νη επηζθέπηεο ηεο Θεζζαινλίθεο εθπιήζζνληαη ζεηηθά απφ ηελ πφιε. * φζνη απάληεζαλ

25 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ δηαζθέδαζε / αλαςπρή αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα & πιεξνθόξεζε θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ πιαηείεο, πεδνδξόκηα πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 8,1 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Πνιχ πςειή βαζκνινγία δίλεηαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο ζηε δηαζθέδαζε / αλαςπρή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα δπλαηά ζεκεία πξνψζεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ερνξχπαλζε θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαζψο θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 8,1.

26 Αξιολόγηζη ηυν ηαξιδιυηών ανατςσήρ Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,5 8,8 Bars / cafés 8,1 8,8 Δζηηαηόξηα 8,1 8,7 Shopping 8,0 8,6 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι πρόζβαζη από αεροδρόμιο Σαμί 7,3 7,4 7,5 7,9 7,9 8,0 ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ μελνδνρείσλ, απηέο έρνπλ πάξεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, αθνινπζνχλ ηα bars / cafés, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα. Η αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο έρεη ρακειφηεξε βαζκνινγία, σζηφζν κε ηνλ βαζκφ 8 νη ηαμηδηψηεο δείρλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. ε ζχγθξηζε κε ηελ ππεξεζία ηαμί θαη ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο, δείρλεη φηη δελ απνδίδεη επαξθψο θαη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.

27 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ πηπρψλ θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ αλαςπρή & δηαζθέδαζε αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιαηείεο, πεδνδξόκηα πάξθα, «πξάζηλν» δεκόζηα θαζαξηόηεηα 7,9 ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ερνξύπαλζε Κιίκαθα 1-10 Όπσο νη ηνπξίζηεο αλαςπρήο έηζη θαη νη ηνπξίζηεο δνπιεηάο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαζθέδαζε. Καη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη ε ερνξχπαλζε, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε δεκφζηα θαζαξηφηεηα ρξήδνπλ βειηίσζεο. Ο βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη 7,9.

28 Αξιολόγηζη από ηοςπίζηερ για δοςλειά Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Ξελνδνρεία 8,4 8,7 Bars / cafés Δζηηαηόξηα 8,1 8,1 8,6 8,7 Shopping 7,8 8,3 Πινίν / ΚΣΔΛ / ΟΔ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι Πρόζβαζη από αεροδρόμιο 7,3 7,8 7,9 8,0 ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Δγθαηαζηάζεηο Σαμί 7,4 7,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κιίκαθα 1-10 Οη ηαμηδηψηεο δνπιεηάο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα μελνδνρεία, ηα bars & cafés θαη ηα εζηηαηφξηα ηφζν απφ πιεπξάο εγθαηαζηάζεσλ φζν θη απφ ηελ ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο αλ θαη είλαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Η αγνξά (shopping) έρεη ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηαμηδηψηεο πηζηεχνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηαμί κπνξνχλ λα βειηησζνχλ.

29 Νν. 9 ζηηο 10 θαιχηεξεο πφιεηο γηα λπρηεξηλή δσή 1. Γνπβιίλν Ιξιαλδία 2. Βειηγξάδη, εξβία 3. Λα Παδ, Βνιηβία 4. άν Πάνιν, Βξαδηιία 5. αλ Χνπάλ, Πνπέξην Ρίθν 6. Γθφα, Ιλδία 7. Ίκπηδα, Ιζπαλία 8. Χηνχζηνλ, Σέμαο 9. Θεζζαινλίθε, Διιάδα 10.Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ Πεγή: Οη πςειέο βαζκνινγίεο γηα ηα bar θαη ηα cafés, θαζψο θαη γηα ηελ ςπραγσγία ελ γέλεη επηβεβαηψλνληαη απφ κηα πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ National Geographic δίλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 9 ε ζέζε κεηαμχ ησλ 10 θαιχηεξσλ πφιεσλ παγθνζκίσο γηα λπρηεξηλή δσή.

30 Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή Σύζηαζη 93% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (1% φρη) Ναι! «ωπαία πόλη» «εςγενικοί άνθπωποι» 89% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (2% φρη) αλλά... «ηα δίκςκλα εμποδίζοςν ηη διέλεςζη πεζών» Πεξίπνπ ην 93% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο θαη ην 89% ησλ ηαμηδησηψλ γηα δνπιεηά, ήηνη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνπ έξρεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζα ζπζηήζεη ηελ πφιε ζε θίινπο ή ζα επαλαιάκβαλε ηελ επίζθεςή ηνπ.

31 πγθξίζεηο consulting

32 Σύγκπιζη δαπανών μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1-2* επιζκεπηών 107,94 27,71 Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε 99,37 18,10 76,10 16,34 33,85 58,72 36,11 12,75 48,34 26,56 10,74 25,51 18,66 26,84 12,77 19,12 15,69 16,17 20,87 14,09 11,62 18,32 8,66 5* 4* 3* 2* 1* Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Cafés, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Οη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, ελψ νη πειάηεο ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ ιηγφηεξα, θαζψο έρνπλ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ. Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε, φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, απνηεινχλ νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ 2 αζηέξσλ πνπ έξρνληαη δεχηεξνη κεηά ηνπο πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ. Πξνθαλψο, απηνί νη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ κηα θζελφηεξε δηακνλή θαη πξνηηκνχλ λα μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηελ πφιε, ηδηαίηεξα γηα ςψληα.

33 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο μεηαξύ 5*, 4*, 3* & 1* - 2* επιζκεπηών πλνιηθή αμηνιόγεζε Ξελνδνρείν ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 7 7,5 8 8,5 9 5* 4* 3* 1* - 2* Όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη, αθνινπζνχλ, νη πειάηεο μελνδνρείσλ 4, 3 αζηέξσλ θαη 1-2 αζηέξσλ. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα απφ ηα 5 αζηέξσλ, ελψ ηα μελνδνρεία 3 θαη 1-2 αζηέξσλ παίξλνπλ παξφκνηα βαζκνινγία. ρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νη πειάηεο μελνδνρείσλ 5 θαη 4 αζηέξσλ ήηαλ νη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε βαζκφ 8, αθνινχζεζαλ νη πειάηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ κε 7,9 θαη νη πειάηεο 1-2 αζηέξσλ κε 7,8.

34 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Έιιελεο Αιινδαπνί Δπηζθέςεηο (κεγαιχηεξε νκάδα): 39% πεξηζζφηεξεο απφ 4x 52% 1 ε θνξά Γηάξθεηα παξακνλήο: Αλ γηα αλαςπρή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε; 3,1 λχρηεο Πξνζσπηθφηεηα πφιεο: 60% Δκπνξηθφ θέληξν: 55% 4,8 λχρηεο Αξραηνινγηθνί ρψξνη: 62% Γαζηξνλνκία: 55% Online θξάηεζε: 34% 57% Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνχ: Απφθαζε γηα Θεζζαινλίθε: Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014 Web site μελνδνρείνπ : 22% Hotel review site: 25% 6 14 κέξεο πξηλ Σν γλσξίδαηε; Ναη: 51% Web site μελνδνρείνπ: 38% Hotel review site: 46% Πεξηζζφηεξεο απφ 14 κέξεο Σν γλσξίδαηε; Ναη: 31%

35 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών Γαπάλε αλά άηνκν / εκέξα Έιιελεο Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 16,14 Δζηηαηφξηα & cafés 20,09 Shopping 24,13 Άιιν 15,54 χλνιν 75,90 Αιινδαπνί 12,03 16,95 20,79 16,29 66,07 Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηρηά ηα Καηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο; Αιινδαπνί Έιιελεο 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ναη Όρη Γ/Α Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ Διιήλσλ αλά άηνκν / εκέξα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ αιινδαπψλ, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν νη αιινδαπνί απφ φηη νη Έιιελεο ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα ηηο Κπξηαθέο κε 46% θαη 34% αληίζηνηρα. Πεξίπνπ 58% ησλ Διιήλσλ δελ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα έλαληη ηνπ 46% ησλ αιινδαπψλ.

36 Σύγκπιζη μεηαξύ Ελλήνυν & Αλλοδαπών πλνιηθή Αμηνιφγεζε χζηαζε 8,0 8,0 94% 91% Έιιελεο Αιινδαπνί Έιιελεο Αιινδαπνί Οη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ Θεζζαινλίθε κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 8,0. Καη νη Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί ζα ζχζηελαλ ηελ Θεζζαινλίθε, σζηφζν ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ είλαη κεγαιχηεξν, ήηνη 94%, ελψ ησλ αιινδαπψλ 91%.

37 Σύγκπιζη δαπανών διαθόπυν συπών Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ εκέξα ζε 99,44 94,77 19,96 19,84 84,03 66,95 22,57 42,61 16,64 17,04 38,92 52,55 13,58 58,15 18,63 26,65 54,18 15,25 57,04 8,45 15,99 19,39 17,47 20,1 13,17 17,78 18,23 13,35 13,16 12,46 18,41 13,31 7,8 14,66 22,97 16,15 11,84 8,12 19,76 12,84 Κχπξνο Σνπξθία Ρσζία ΗΠΑ Γεξκαλία εξβία Ιηαιία ΗΒ Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηφξηα - Caf és, bars, snacks θηι. Αγνξέο Άιιν Η ΗΠΑ, Γεξκαλία, ην ΗΒ, θαη ε Ιηαιία, δαπαλνχλ κεηαμχ 52 θαη 58 αλά άηνκν ηελ εκέξα. Οη Κχπξηνη θαη νη Ρψζνη δαπαλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα 99 θαη 95 αλά άηνκν ηελ εκέξα δηαζέηνληαο ηα πεξηζζφηεξα ζε ςψληα. Οη έξβνη ηνπξίζηεο δαπαλνχλ 84 ελψ νη Σνχξθνη 67 αλά άηνκν ηελ εκέξα.

38 Σύγκπιζη αμηνιφγεζεο διαθόπυν συπών Αμηνιφγεζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο Κφπροσ Σουρκία Ρωςία ΗΠΑ Γερμανία ερβία Ιταλία ΗΒ 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 Ξενοδοχειακζσ Εγκαταςτάςεισ Ξενοδοχείο χζςη Σιμήσ / Ποιότητασ Οη Κχπξηνη, νη Ρψζνη, νη Βξεηαλνί θαη νη Ακεξηθαλνί ηνπξίζηεο είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο απφ ηελ άπνςε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. πγθξηηηθά νη Γεξκαλνί βαζκνιφγεζαλ ρακειφηεξα, αιιά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο αμηνιφγεζαλ κε 8,2, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηηκήο / πνηφηεηαο ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 8,7 ήηαλ ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Κππξίσλ, ελψ ε ρακειφηεξε 8,0 ησλ Γεξκαλψλ.

39 Σύγκπιζη διαθόπυν συπών / αμηνιφγεζε & ζχζηαζε πλνιηθή αμηνιφγεζε % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 8,6 8,1 8,1 8,3 8,1 8,4 95% 89% 95% 93% 96% 90% 98% 84% 7,8 7,8 Οη Κχπξηνη θαη νη Βξεηαλνί αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε 8,6 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Οη Γεξκαλνί θαη νη έξβνη ηελ αμηνινγνχλ πνιχ ρακειφηεξα κε βαζκφ 7,8. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο αλέξρεηαη ζην 84%, ελψ νη άιιεο ρψξεο εκθαλίδνπλ πνζνζηά 89% θαη άλσ.

40 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Online κπάηηζη & πποεηοιμαζία ηαξιδιού % online θξάηεζε Χξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθά Γίθηπα; 44% 47% 81% 35% 29% 73% 74% Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά απφ 29% ην 2010 ζε 47% θέηνο. Δπηπιένλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απμήζεθε απφ 73% ην 2011 ζε 81% ην 2014.

41 % εξσηεζέληεο Χπονοζειπέρ Αξιολόγηζη & ζύζηαζη Αμηνιφγεζε Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 8,7 8,7 8,6 Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο 8,3 8,2 8,2 8,7 8,5 % πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε 91% 91% 7,9 8,0 7,9 8,0 πλνιηθή Αμηνιόγεζε 89% 89% Κιίκαθα Η αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ ζηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξή ζην 8,7. Η αμηνιφγεζε ζρέζεο ηηκήο / πνηφηεηαο γηα ην μελνδνρείν, απμήζεθε ζηαζεξά απφ 8,2 - πνπ είλαη ήδε ζε πςειφ επίπεδν - ζε 8,5 θέηνο. Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε παξέκεηλε ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζε επίπεδν 7,9 έσο 8,0. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζχζηελε ηε Θεζζαινλίθε παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 91%.

42 Απφδνζε Ξελνδνρείσλ consulting

43 Διεθνείρ Τοςπιζηικέρ Αθίξειρ Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο % +9% +5% +3% +17% Γερμανία Ρωςία Κφπροσ -9% +10% +16% Βρετανία +23% Ιταλία Σουρκία Βζλγιο -3% +44% +89% Αυςτρία -9% ερβία +283% 0 Πολωνία Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting +156% Γηεζλείο αθίμεηο x1.000 Σν 2014 ην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο θαηέγξαςε πεξίπνπ 1,6 εθαη. δηεζλείο αθίμεηο. ρεδφλ ην 74% ησλ απμήζεσλ ηνπ 2014 πξνήιζαλ απφ 5 ρψξεο, ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Κχπξν, ην ΗΒ θαη ηελ Ιηαιία. ε ζχγθξηζε κε ην 2013, ε Σνπξθία θαη ην Βέιγην ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 44% θαη ηνπ 89% αληίζηνηρα, νη νπνίεο ήηαλ κέζα ζηηο 10 θπξηφηεξεο ρψξεο

44 Διεθνείρ ζπλδέζεηο 2014* κε αεποδπόμιο «Μαθεδνλία» Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» * Αεποδπόμια με απεςθείαρ πηήζειρ με πεπιζζόηεποςρ από ηαξιδιώηερ εηηζίωρ Πηγή: Υπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, επεξεπγαζία από GBR Consulting

45 Απόδοζη Πιεξφηεηα (%) ARR ( ) 70% % % 90 55% % % * 4* 3* 5* 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Γηα ηελ πιεξφηεηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζεκεηψζεθαλ ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% ζεκεηψζεθε ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, 13,3% ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ θαη 13,1% ζηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ. Σα επίπεδα πιεξφηεηαο ηνπ 2014 είλαη ζηα επίπεδα ηνπ Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ (ARR) βειηηψζεθαλ θάπσο ζηα μελνδνρεία 5 θαη 3 αζηέξσλ, ζπγθξίλνληαο ην 2014 κε ην 2013, αιιά κεηψζεθαλ ζηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2008 είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο, δειαδή 24,5%, 18,5% θαη 19,4% γηα ηα μελνδνρεία 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ αληίζηνηρα.

46 Απόδοζη RevPAR ( ) * 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ην RevPAR βειηηψζεθε ην 2014 ζε ζρέζε κε ην Ωζηφζν, ηα επίπεδα ηνπ RevPAR εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν.

47 Απόδοζη , εποσικόηηηα Πιεξφηεηα 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Καζ φιε ηελ πεξίνδν ε επνρηθφηεηα ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη παξφκνηα ζε ρακειά επίπεδα ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Αχγνπζην. Ωζηφζν, ην 2014 ε πιεξφηεηα δελ δείρλεη ηε ζπλεζηζκέλε πηψζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην. Ο επηέκβξηνο ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδφλ ζηε Θεζζαινλίθε.

48 Απόδοζη , εποσικόηηηα ARR ( ) 55 Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη ηηκέο δσκαηίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο ην 2014 κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ωζηφζν, παξέκεηλαλ ρακειφηεξεο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε 2012 θαη Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη νη ηηκέο δελ επαλήιζαλ ην επηέκβξην, αιιά παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013 θαη ρακειφηεξεο απφ ηελ πεξίνδν

49 Απόδοζη , εποσικόηηηα 80 RevPAR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα ε απφδνζε είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ φηη ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν κε εμαίξεζε ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, νη νπνίνη θαη δελ είραλ ηε ζπλήζε κείσζε ζηελ πιεξφηεηα, φπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο.

50 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν 200 ARR ( ) Πιεξφηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014 Επξίρε 180 Σέι Αβίβ Μπξαηηζιάβα Μηιάλν Μόζρα Βνπθνπξέζηη Θεζζαινλίθε Ρώκε Κσλζηαληηλνύπνιε Βαξθειώλε Φξαλθθνύξηε Νηίζειληνξθ Κνισλία Διζίλθη άιηζκπνπξγθ Αζήλα Μαδξίηε Ληζζαβώλα Ακβέξζα Πξάγα Μπέξκηγρακ Βνπδαπέζηε Μόλαρν Ακβνύξγν Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Γιαζθώβε Μάληζεζηεξ Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Πιεξόηεηα (%) πγθξίλνληαο ηηο επξσπατθέο πφιεηο, ε Θεζζαινλίθε καδί κε ηε Μπξαηηζιάβα, ην Βνπθνπξέζηη, ηε Μφζρα θαη ην Μηιάλν βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ε Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηά ηελ Μπξαηηζιάβα. Η πην θνληηλή πφιε ζε ζχγθξηζε, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, είλαη ην Βνπθνπξέζηη.

51 Απόδοζη διαθόπυν Εςπυπαφκών πόλευν Μεηαβνιή Πιεξφηεηαο θαη Μέζεο Σηκήο Γσκαηίνπ (ARR) δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ YTD Γεθέκβξηνο 2014/ ,0 Ακβνύξγν Μηιάλν Πξάγα 25,0 20,0 Γιαζθώβε Ακβέξζα 15,0 Διζίλθη Μπέξκηγρακ Μάληζεζηεξ 10,0 Δδηκβνύξγν Γνπβιίλν Βνπδαπέζηε 5,0 άιηζκπνπξγθ Νηίζειληνξθ Αζήλα Σέι Αβίβ Επξίρε Μαδξίηε Ληζζαβώλα Βαξθειώλε 0,0 Θεζζαινλίθε -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Μπξαηηζιάβα Κνισλία Βνπθνπξέζηη -5,0 Πιεξόηεηα Κσλζηαληηλνύπνιε Φξαλθθνύξηε Μόλαρν Ρώκε -10,0-15,0 Μόζρα -20,0 ARR Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting πγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηεο πιεξφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 2014 έλαληη ηνπ 2013 θαίλεηαη κεγάιε αχμεζε (+12,8%) κεηά απφ απηή ηεο Αζήλαο (+21%). Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ αληηζηνίρσο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 1,6% ζηε Θεζζαινλίθε θαη 5,6% ζηελ Αζήλα.

52 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Salzburg Αζήλα Κσλζηαληηλνχπνιε Βνπθνπξέζηη Βνπδαπέζηε Μπξαηηζιάβα Πξάγα άιηζκπνπξγθ Μφλαρν Μηιάλν Ρψκε Θεζζαινλίθε

53 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο 80% Πιεξφηεηα επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ % 70% 65% 60% 55% 50% 45% Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting χκθσλα κε ην γξάθεκα ζπγθξίλνληαο ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο άιιεο πφιεηο παξαηεξνχκε φηη βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα πιεξφηεηαο, φπσο αληίζηνηρα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην Βνπθνπξέζηη, ελψ ζην ρακειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε Μπξαηηζιάβα.

54 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR ζε ) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Όζνλ αθνξά ην ARR ε Θεζζαινλίθε είλαη πξνηειεπηαία πάλσ απφ ηελ Μπξαηηζιάβα, ελψ θνληά ηεο βξίζθνληαη ε Βνπδαπέζηε, ε Πξάγα θαη ην Βνπθνπξέζηη.

55 Θεζζαλονίκη vs επηιεγκέλεο επξσπατθέο πφιεηο Απφδνζε (RevPAR) επηιεγκέλσλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ Θεςςαλονίκη Αθήνα Κωνςταντινοφπολη Βουκουρζςτι Βουδαπζςτη Μπρατιςλάβα Πράγα άλτςμπουργκ Μόναχο Μιλάνο Ρώμη Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία απφ GBR Consulting Ωο απνηέιεζκα, ην RevPAR ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ παξακέλεη πνιχ ρακειφ θαη ε κφλε πφιε κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε Μπξαηηζιάβα.

56 Δπραξηζηνχκε! consulting

57

58

59

60

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική. consulting

Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική. consulting Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική 2014 consulting Χαρακτηριστικά έρευνας Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ 1.500 ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα