BIOMEMS AND MEN S FERTILITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIOMEMS AND MEN S FERTILITY"

Transcript

1 BIOMEMS AND MEN S FERTILITY EΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΔΕΝΙΔΗΣ ΑΜ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Tα Biomems πνπ είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ biological micro electro mechanical systems θαη νδεγνχλ θαζεκεξηλά ηνπο επηζηήκνλεο ζε λέεο ζπζθεπέο πην νηθνλνκηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο.σα Biomemsκπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη βηνινγηθφ πιηθφ.ήκεξα έρνληαο πνιιέο γλψζεηο γηα ηελ κνξθνινγία ηνπ ζπέξκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεηξεζεί ε αληξηθε γνληκφηεηα κέζσ αλάπηπμεο ζπζθεπψλ ρξεζηκνπνηψληαο biochips θαη lab on chips ρσξίο λα απαηηείηαη λα γίλεη ν ζπκβαηηθφο ηχπνο έιεγρνπ κέζσ ηνπ ζπεξκαηνδηαγξακκαηνο. [0]

2 Περηετόκελα 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. BIOMEMS 2. BΗΟCHIPS 3. LAB ON- A -CHIP 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΤΣΑΖ ΠΔΡΜΑΣΟ 2.ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΧΝ 3.ΒΑΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΜΑΣΟ 4.ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΧΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΔΡΜΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 5.ΣΗΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΜΑΣΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 6.ΒΑΗΚΟΗ ΦΤΗΚΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΣΟΤ ΠΔΡΜΑΣΟ 7.ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΣΗΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ Κ ΠΟΟΣΑ ΓΗΔΘΝΧ 2.ΠΔΡΜΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 3.ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΛΛΖΦΖ 4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΔΝΑ ΝΔC ΣΔΣ ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ 2.ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ 3.ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ 4.ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ (ΣΔΣ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ) 5.ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 6.ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΜΔΥΡΗ ΣΗΓΜΖ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΦΔΗ ΜΔ BIOCHIPS ΚΑΗ LAB ON CHIPS, 2.ΠΑΣΔΝΣΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΣΔΣ ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1

3 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.BIOMEMS Ο άλζξσπνο ζηε δηαξθή πξνζπάζεηά ηνπ λα βειηησζεί ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, εθεπξίζθεη λέα πξντφληα, εξγαιεία θαη κεζφδνπο. Έηζη, απφ ην 1960 μεθηλψληαο απφ έλα κφλν ηζηπάθη δεκηνπξγήζεθαλ ζηαδηαθά κηθξφηεξα θαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθά κηθξνειεθηξνληθά θπθιψκαηα. Πξφζθαηα, νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ κηθξνθαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο ζην κηθξνεπίπεδν. Έηζη, θηάζακε ζηα κηθξνειεθηξνκεραληθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ειεθηξηθά θαη κεραληθά ζπζηήκαηα. Σα BIOMEMS είλαη κηα ζπληνκνγξαθία γηα ηα ζπζηήκαηα microelectromechanical θαη ζεσξείηαη ζπλψλπκε, κε ηα lab-on-a-chip (LOC) θαη ηα ζπζηήκαηα αλάιπζεο (κtas). ηελ Δπξψπε ν φξνο κηθξνζπζηεκάησλ ηερλνινγία (MST) ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ MEMS. Δλψ ζηελ Ηαπσλία σο κηθξνκεραλέο (micromashines) Σα BIOMEMS. έρνπλ εληαρζεί ζηελ ππεξεζία ηεο βηνκεραληθήο θαη βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη ε γνληδησκαηηθή, ε πξσηεσκηθή, ε κνξηαθή δηαγλσζηηθή, ην ζεκείν-of-care δηάγλσζεο, ε κεραληθή ηζηψλ θαη εκθπηεχζηκσλ κηθξνζπζθεπψλ. Ζ δηεπηζηεκνληθή θχζε ηεο BIOMEMS ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, θιηληθέο επηζηήκεο, ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε,ηελ ειεθηξνινγία, ηε κεραλνινγία, ηελ νπηηθή κεραληθή,ηε ρεκηθή κεραληθή θαη ηε βηνηαηξηθή ηερλνινγία. Οη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κηθξνγξαθεκέλνη αηζζεηήξεο, ειεγθηέο ή ελεξγνπνηεηέο. ήκεξα, έρνπλ γίλεη αξθεηέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, ξνήο πγξψλ θαη αεξίσλ, ηνπο νπηηθνχο αληρλεπηέο θαη αληιίεο πγξψλ, βαιβίδσλ.οη λέεο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ρχηεπζε, αληηγξαθή θαη ζπγθφιιεζε έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα αλαιψζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή αγνξά. 2

4 Οη BIOMEMS ζπζθεπέο κπνξεί ηππηθά λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ δηάζηαζε ηνπο πνπ θηάλεη ηα 20 κηθξφκεηξα έσο 1 ρηιηνζηφ ηνπ κέηξνπ. ην έλα άθξν ηεο θιίκαθαο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη ε πιαηθφξκα γηα λαλνηερλνινγίεο, ελψ ζην άιιν άθξν ηεο κπνξεί λα είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε κία πνιχ κεγαιχηεξε ζπζθεπή, φπσο έλα ηαηξηθφ κεράλεκα απεηθφληζεο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ in vivo ή in vitro θαη δηαζέηνπλ απηφλνκεο ή εμσηεξηθέο πεγέο ηζρχνο. Μπνξεί λα είλαη έμππλα ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη ιεηηνπξγνχλ είηε σο αλνηθηνχ ηχπνπ ζχζηεκα είηε σο έλα ζχζηεκα θιεηζηνχ βξφρνπ autoregula. Δκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη κέξνο ελφο θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο φπσο αηζζεηήξεο νπηηθψλ ηλψλ πνπ παξέρνπλ ζπλερείο πιεξνθνξίεο κέζσ θσηφο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζε κηα θεληξηθή ηαηξηθή ζπζθεπή. Μέζσ κηθξνθαηαζθεπψλ θαη κηθξνκεραληθψλ ηερληθψλ γίλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζπζθεπψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πξνζαξκνζκέλεο ζε πξφηππε ηερλνινγία επεμεξγαζίαο εκηαγσγψλ. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζηε θσηνιηζνγξαθία πνπ είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη απινχζηεξεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο, δηφηη απνηππψλνληαη ηα ιεπηνκεξή γλσξίζκαηα κε απφιπηε αθξίβεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ επηζπκεηνχ ζηξψκαηνο. Μηα άιιε κέζνδνο θαηαζθεπήο είλαη ε απαιή ιηζνγξαθία πνπ θάλεη ρξήζε ηερληθψλ δηακφξθσζεο ή απνηχπσζε γηα ηελ θαηαζθεπή δηαχισλ ζε πνιπκεξή ππνζηξψκαηα. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο κηθξνκεραληθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κία μερσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ MEMS. Απηέο είλαη: ε κηθξνκεραληθή φγθνπ, ε κηθξνκεραληθή επηθάλεηα ε κηθξνδηακφξθσζε 3

5 2.BΗΟCHIPS ηε κνξηαθή βηνινγία, ηα Biochips είλαη νπζηαζηηθά κηθξνγξαθία ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ηαπηφρξνλα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε πεξηζζφηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Έλα Biochips εθηειεί βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο επηηξέπνληαο ζηνπο εξεπλεηέο ηε δηαινγή κεγάισλ αξηζκψλ βηνινγηθψλ αλαιχζεσλ γηα κία πνηθηιία ζθνπψλ, φπσο ε δηάγλσζε κηαο λφζνπ,ε αλίρλεπζε παξαγφλησλ βηνηξνκνθξαηίαο, ε ηνμηθνινγία θαη ε βηνρεκηθή έξεπλα. Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε κηα νιηζζεηηθή γπάιηλε επηθάλεηα ή αθφκε θαη κέζα ζε πνξψδε ηδει. Σν θάζε Biochip θαηαζθεπάδεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιεο εθαξκνγέο. Έλα BΗΟCHIP απνηειείηαη απφ Microchip απνζεθεχεη έλα ID digits Antenna coil ιακβάλεη θαη ζηέιλεη ζήκα Tuning Capacitor θνξηίδεηαη απφ έλα κηθξν ζήκα πνπ έξρεηαη απφ ηνλ reader (1/1000 of watt) 4

6 Έλα γελεηηθφ Biochip έρεη ζρεδηαζηεί λα παγψλεη ζηε ζηηγκή ηηο δνκέο πνιιψλ κηθξψλ θιψλσλ DNA. Έλα ζρεδηαζκέλν κηθξνζθφπην κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζε πνην ζεκείν δηαζηαπξψλεηαη ην δείγκα κε ηνλ θιψλν DNA. Biochips can detect cancers before symptoms develop 5

7 3. LAB ON- A CHIP Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ MEMS. Μηα lab-on-a-chip (LOC) είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ελζσκαηψλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο εξγαζηεξηαθά ιεηηνπξγίεο ζε έλα κφλν ηζηπ πνπ είλαη κεγέζνπο κφλν ιίγσλ ρηιηνζηψλ. Σα Lab-ona-chip αζρνινχληαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ εμαηξεηηθά κηθξψλ φγθσλ ξεπζηνχ ζε ιηγφηεξν απφ pico ιίηξα. Δπίζεο, αζρνιείηαη κε ηε ζκίθξπλζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη κε πεηξάκαηα ζε εληαία (ζπρλά microfluidic) chip. 6

8 ην κέιινλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηαηξηθή ψζηε λα γίλνληαη πην γξήγνξεο, νηθνλνκηθέο θαη αθξηβείο δηαγλψζεηο. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζδηνξίζνπλ ηε γελεηηθή δηακφξθσζε ελφο αζζελνχο. Απηφ έρεη επηηεπρζεί κε ηελ πξφνδν ηνπ ππξηηηνχρνπ chip. Σα Lab-on-a-chip θαηαζθεπάδνληαη κε θσηνιηζνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηελ κηθξνειεθηξνληθή βηνκεραλία, γηα ηε δεκηνπξγία θπθισκάησλ απφ κηθξνζθνπηθνχο ζαιάκνπο θαη θαλάιηα chip απφ ραιαδία, ππξίηην ή γπαιί. Απηά ηα chip ελζαξξχλνπλ ηε ξνή πγξψλ θαη ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, πνπ κπνξνχλ λα αξαησζνχλ θαη ίζσο λα αληηδξάζνπλ κε άιια αληηδξαζηήξηα ή αθφκα θαη λα δηαρσξηζηνχλ κε ηξηρνεηδή ειεθηξνθφξεζε ή κε ειεθηξνρξσκαηνγξάθηζε. πλδπάδνληαο ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο ηνπο, ην νπνίν κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, έρνληαο έηζη ειάρηζην πνζφ δείγκαηνο γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία, δίλνπλ πάξα πνιχ γξήγνξα απνηειέζκαηα θεξδίδνληαο ζε ηαρχηεηα, ρξφλν θαη θφζηνο. Lab-on-a-chip platforms for Cancer Research 7

9 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ πεξκαηνδσάξηα φπσο θαίλνληαη ζην κηθξνζθφπην κε κεγέζπλζε 500 θνξέο 1.ΤΣΑΖ ΠΔΡΜΑΣΟ Σν ζπέξκα είλαη πγξφ, παρχξξεπζην, ππφιεπθν κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη PH. Σα ζπεξκαηνδσάξηα πεξηιακβάλνπλ ην 2 % ηνπ ζπέξκαηνο θαη παξάγνληαη ζηνπο φξρεηο. Σν ππφινηπν 98 % απνηειείηαη απφ ην ζπεξκαηηθφ πγξφ ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηηο ζπεξκαηνδφρνπο θχζηεηο θαηά 60%, απφ ηνλ πξνζηάηε θαηά 20%, ελψ ην ππφινηπν 20% πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπεξκαηηθνχο πφξνπο, ηνπο βνιβνπξεζξαηνπο αδέλεο,ηελ επηδηδπκίδα, ηνπο νπξεζξηθνχο αδέλεο, θαη ηνπο φξρεηο. Σν ζπέξκα κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηνλ άλδξα, πήδεη ( νθείιεηαη ζηε δξάζε ελφο πξνζηαηεπηηθνχ ελδχκνπ κηαο πξσηεΐλεο ηνπ ζπεξκαηηθνχ πιάζκαηνο ή νπνία κνηάδεη κε ην ηλσδνγφλν θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπεξκαηνδφρνπο θχζηεο) θαη κεηαηξέπεηαη ζε δειαηηλψδεο δηάιπκα ή πήγκα ρξψκαηνο ιεπθνχ ή ππνθίηξηλνπ. Έπεηηα, ξεπζηνπνηείηαη κεηά απφ 5 κε 20 ιεπηά ράξε ζηε δξάζε ελφο άιινπ πξνζηαηεπηηθνχ ελδχκνπ ην νπνίν εκθαλίδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ πιαζκίλε ή ηλσδνιπζίλε ηνπ αίκαηνο. Σν πνζφ ηεο εθζπεξκάησζεο ηκεκαηνπνηείηαη ζε ηξία θιάζκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν πξψηα πεξηέρνπλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. ην πξψην θιάζκα έρνπκε εθθξίζεηο απφ ηνπο βνιβννπξεζξηθνχο θαη νπξεζξηθνχο αδέλεο, ζην δεχηεξν θιάζκα έρνπκε εθθξίζεηο ηνπ πξνζηάηε κε θχξην πξντφλ ηελ φμηλε θσζθαηάζε θαη ηέινο ζην ηξίην θιάζκα έρνπκε εθθξίζεηο απφ ηηο ζπεξκαηνδφρνπο θπζηεηο κε πςειή ζπγθέληξσζε θξνπθηφδεο. Σν ζπεξκαηηθφ πγξφ πεξηέρεη νπζίεο ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζπέξκαηνο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε θξνπθηφδε, πδαηάλζξαθεο φπσο ζνξβηηφιε, ηλνζηηφιε,γιπθφδε θαη ξηβφδε, ιηπαξά νμέα θαζψο θαη δηάθνξα νξγαληθά νμέα φπσο ην αζθνξβηθφ θαη ην γαιαθηηθφ νμχ. Δπίζεο, εκπεξηέρεη δηάθνξα έλδπκα φπσο ε φμηλε θσζθαηάζε θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ ηήμε ηνπ 8

10 ζπέξκαηνο, θαζψο θαη άιιεο νξγαληθέο νπζίεο φπσο θιαβίλε, θηηξηθφ νμχ, ρνιήλε βηηακίλε C, καγλήζην, θξνπθηφδε, θξεαηίλε, ρνιεζηεξφιε, λάηξην, θάιην, θψζθνξν βηηακίλε Β12, ςεπδάξγπξν θαη άδσην. Σν ζπέξκα πεξηέρεη επίζεο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηαθφξσλ πξνζηαγιαδηλψλ, ηνπ ηχπνπ PGE θαη PGF νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ζπεξκαηνδφρνπο θχζηεηο. Οη νπζίεο απηέο πξνθαινχλ ζην γπλαηθείν γπλαηθνινγηθφ ζχζηεκα ξεπζηνπνίεζε ηεο βιέλλαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαζψο θαη αληηπεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ζηε κήηξα θαη ζηνπο σαγσγνχο πνπ βνεζνχλ ηελ άλνδν ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ σαξίνπ. 2.ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΧΝ. Εικόνα όπου φαίνονται δχν ζπεξκαηνδσάξηα ζε επαθή κε ην σάξην Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη ν αξζεληθφο γακέηεο ν νπνίνο ελψλεηαη κε ην γακέηε ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ( σνθχηηαξν ) γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δπγσηή. Σν ζπεξκαηνδσάξην παξάγεηαη κέζσ κηαο ηδηαίηεξεο θπηηαξηθήο δηεξγαζίαο ε νπνία νλνκάδεηαη ζπεξκαηνγέλεζε Οη δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ είλαη ε κεηαθνξά ησλ 23 απινεηδψλ ρξσκνζσκάησλ ζην σάξην θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο ηνπ δπγσηή. Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη νιηθφ κήθνο 50 κm θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο κνξθνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθξηηέο πεξηνρέο :θεθαιή, απρέλα ή κέζν ηκήκα θαη ηελ νπξά ή καζηίγην 9

11 Ζ θεθαιή πεξηέρεη ηνλ ππξήλα ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην DNA θαη ηηο πξσηεΐλεο θαη ην αθξνζψκην ην νπνίν είλαη έλα θπζηίδην πνπ πεξηέρεη πδξνιπηηθά έλδπκα (παινπξνληδάζε θαη πξσηεάζεηο) απαξαίηεηα γηα ηελ δηείζδπζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην σνθχηηαξν.σν ηειεπηαίν πξνέξρεηαη απφ ηε ζπζθεπή GOLGI ηεο ζπεξκαηίδαο. Ζ θεθαιή έρεη σνεηδέο ζρήκα αλνηρηφρξσκν 3-5 κm κήθνο θαη 2-3 κm πιάηνο. Σν αλνηρηφρξσκν αθξφζσκα θαηαιακβάλεη ην 40% - 70 % ηεο θεθαιήο. Ζ αλαινγία κήθνο πξνο πιάηνο θεθαιήο πξέπεη λα είλαη 1,50-1,75 κm. Ο ππξήλαο πεξηέρεη ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ άλδξα. Σν DNA ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ έρεη ιίγν δηαθνξεηηθή δνκή απφ ηε δνκή ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ. Σν DNA βξίζθεηαη ζπκππθλσκέλν ζην κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ρψξνο. Ο απρέλαο πεξηιακβάλεη ην δεχγνο ησλ θεληξπιίσλ θαη έλα ζπλδεηηθφ ηκήκα πνπ ζρεκαηίδεη ηνπο 9 ηλψδεηο δαθηπιίνπο πνπ πεξηβάινπλ ην αμψλεκα. Δίλαη παρχηεξνο απφ ηελ νπξά θαη εθθχεηαη απφ έλα θεληξνζσκάηην πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο βάζεο ηεο θεθαιήο. Πεξηέρεη κηηνρφλδξηα, ελδπκηθά ζπζηήκαηα γιπθνιχζεσο θαη νμεηδψζεσο θαη πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. Ζ νπξά δηαθξίλεηαη ζε ηξία ηκήκαηα: ην κέζν ηκήκα, ην θχξην ηκήκα θαη ην ηειηθφ ηκήκα. Σν ψξηκν ζπεξκαηνδσάξην απνηειείηαη απφ ην αμψλεκα πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ νπξά θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ. Σν αμψλεκα είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θξνζζφο κε 9 πεξηθεξεηαθέο δπάδεο κηθξνζσιελίζθσλ γχξσ απφ έλα θεληξηθφ δεχγνο κηθξνζσιελίζθσλ. Σν κέζν ηκήκα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ, πεξηέρεη ην αμψλεκα πεξηβαιιφκελν απφ 9 παρηέο επηκήθεηο ίλεο θαη κηα εμσηεξηθή δψλε κηηνρνλδξίσλ. Σν θπξίσο ηκήκα απνηειείηαη απφ ην αμψλεκα πεξηβαιιφκελν απφ 9 10

12 παρηέο επηκήθεηο ίλεο, θαη πνιπάξηζκεο εμσηεξηθέο ίλεο. Σν ηειηθφ ηκήκα απνηειείηαη κφλν απφ ην αμψλεκα. Ζ νπξά πεξηέρεη κηα Mg+2 Δμαξηψκελε ATPαζε,ηε δπλεηηλε ε νπνία πξνσζεί ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηνπ ATP ζε θίλεζε ησλ κηθξνζσιελαξίσλ. ηελ ελέξγεηα απηή βαζίδεηαη ε καζηηγηνεηδήο θίλεζε ηεο νπξάο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Μφλν κηα νπξά πξέπεη λα είλαη πξνζθνιιεκέλε ζηνλ απρέλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ, ρσξίο λα είλαη πεξηειηγκέλε ζπαζκέλε, ή δηπισκέλε γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Έρεη κήθνο 45 κm. 11

13 3.ΒΑΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΜΑΣΟ Ο ζεκαληηθφο ηχπνο ειέγρνπ ηνπ ζπέξκαηνο ή αιιηψο ζπεξκνδηάγξακκα, απνηειεί ην πξψην βήκα ζηνλ έιεγρν ηεο αλδξηθήο γνληκφηεηαο θαη θαηεπζχλεη ηε κεηέπεηηα θιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή έξεπλα. Μέζσ ηνπ ζπεξκαηνδηαγξακκαηνο πξνζδηνξίδνληαη ηα εμήο: Κηλεηηθφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Φπζηθά ή καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο. Παξαηήξεζε ζπγθνιιήζεσλ θαη χπαξμεο άιισλ θχηηαξσλ πιελ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Εσηηθφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. πγθέληξσζε αλά ml. Οιηθφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Μνξθνινγία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ.σνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηξνγγπιψλ θχηηαξσλ αλ ππάξρνπλ θαη ηε δηάθξηζε απηψλ ζε ππνζθαίξηα θαη άσξα θχηηαξα ζπεξκαηνγέλεζεο. 12

14 Υψξνο ζπιινγήο ζπέξκαηνο 4.ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΧΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΔΡΜΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ σζηή ιήςε δείγκαηνο (ζε απνζηεηξσκέλν δνρείν, παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην ζε ιηγφηεξν απφ 1 ψξα ή ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο ζε ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη λα κελ έξζεη ζε επαθή κε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο). Δθηέιεζε φισλ ησλ πξνζδηνξηζκψλ ειέγρσλ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα θαη εθαξκνγή θαλφλσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζην εξγαζηήξην. Γηα αξρηθή εθηίκεζε ζπέξκαηνο απαηηνχληαη δχν ζπεξκαηνδηάγξάκκαηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ απηψλ απφ 7 εκέξεο έσο ηξεηο εβδνκάδεο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά πξέπεη λα γίλεη θαη άιιν ζπεξκνδηάγξακκα. Οη πξψηεο ζηαγφλεο πεξηέρνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ απνβαιιφκελσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ αιιά νη ηειεπηαίεο ζηαγφλεο πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο νπζίεο γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε άιισλ παξακέηξσλ ηνπ ζπέξκαηνο. Γηα λα είλαη αμηνινγήζηκα ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα κελ έρεη ηζηνξηθφ πςεινχ ππξεηνχ ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο λα κελ έρεη θάλέη ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ην ζπέξκα, φπσο θαη λα κελ έρεη εθζπεξκαηίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο. 13

15 5.ΣΗΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΜΑΣΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ Όγθνο : 2 κε 5 ml Ρεπζηνπνίεζε : 15 κε 60 ιεπηά Όςε : εκηδηαθαλήο Xξνηά : θαηψλ ηξiδίδνλ Γινηφηεηα : κεδεληθή νζκή : ηδηάδνπζα PH : 7,2 Αξηζκφο ζπεξκαηνδσαξίσλ :> / ml Οιηθφο αξηζκφο ζπεξκαηνδσαξίσλ : > /ml Κηλεηηθφηεηα ζπεξκαηνδσαξίσλ : >50 % έρνπλ πξνσζεηηθή θίλεζε ή >25% έρνπλ δσεξή πξνσζεηηθή θίλεζε. Μνξθνινγία ζπεξκαηνδσαξίσλ : >14% ηππηθέο κνξθέο : Εσηηθφηεηα: >75% δσληαλά ζπεξκαηνδσάξηα Γείθηεο Σεξαηνζπεξκία : <1.6 πγθνιιήζεηο : oρη ηξνγγπιά θχηηαξα : < /ml Ππνζθαίξηα : < /ml Δξπζξά :0-5 θ. ν. π. Μηθξννξγαληζκνί : oρη 6.ΒΑΗΚΟΗ ΦΤΗΚΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΣΟΤ ΠΔΡΜΑΣΟ Αληίδξαζε PH :Σν PH είλαη ε πξψηε εμέηαζε πνπ γίλνληαη ζηε βαζηθή αλάιπζε ζπέξκαηνο. Ο ιφγνο είλαη φηη κέζα ζην εξγαζηήξην απμάλεη ζηαδηαθά ιφγσ απσιεηψλ CO2 ην νπνίν δεζκεχεη ηα Ζ+ ηνπ ζπεξκαηηθνχ πγξνχ. Σν PH εμαξηάηαη απφ ηηο εθθξίζεηο ησλ επηθνπξηθψλ αδέλσλ. PH πνιχ κηθξφ νθείιεηαη ζηελ απφθξαμε δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ αληίζεηα ππάξρεη ππνςία ινίκσμεο. Ο θφιπνο ηεο γπλαίθαο έρεη φμηλν πεξηβάιινλ ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα κηθξφβηα πνπ κπαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Καηά ηελ επαθή ην πεξηβάιινλ γίλεηαη νπδέηεξν θαη επηδνχλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Όγθνο: Ο φγθνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 2 ml πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νπδέηεξν ην πεξηβάιινλ ηνπ θφιπνπ. Ο φγθνο κηθξφηεξνο ηνπ 1 ml νθείιεηαη ζε θιεγκνλή ησλ γελλεηηθψλ αδέλσλ. Ο φγθνο κεγαιχηεξνο ησλ 5 ml νδεγεί ζε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Σν ζπέξκα είλαη πηζαλφλ λα κε κπνξεί λα ζπγθξαηεζεί κέζα ζηνλ θφιπν θαζψο ε εθζπεξκάησζε είλαη πνιχ αξαηή σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Οζκή: Πξφθεηηαη γηα ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή πνπ ζπκίδεη κνχρια θαη ε έληνλε απηή νζκή καο νδεγεί ζε ινίκσμε. Γηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Όςε: Φπζηνινγηθά εκηδηαθαλήο, 14

16 Υξνηά: θπζηνινγηθά θαηψλ ηξηδίδνλ ε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο έρνπκε θηηξηλσπφ αλ ππάξρεη ίθηεξνο, θνθθηλσπφ θαθέ αλ ππάξρεη πξφζκημε εξπζξνθπηάξσλ. Γινηφηεηα: Φπζηνινγηθά 0 κεηά απφ 15 κε 60 ιεπηά. πγθεθξηκέλα επεξεάδεη ηελ κέηξεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν χπαξμεο αληηζσκάησλ έλαληη ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Ρεπζηνπνίεζε: Σν θπζηνινγηθφ ζπέξκα ξεπζηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κέζα ζε πεξίπνπ 15 ιεπηά. Αηειήο ξεπζηνπνίεζε είλαη ελδεηθηηθή ινίκσμεο ησλ επηθνπξηθψλ αδέλσλ, ησλ ζπεξκαηηθψλ ζσιελαξίσλ ή ηνπ πξνζηάηε. 7.ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΣΗΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Νεθξνζπεξκία : λεθξά ζπεξκαηνδσάξηα. Αζπεξκία : έιιεηςε ζπέξκαηνο. Τπνζπεξκία : φγθνο ζπέξκαηνο < 2ml. Τπεξζπεξκπία : φγθνο ζπέξκαηνο >7ml. Αδσνζπεξκία : πιήξε απνπζία ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη θχηηαξσλ ζπεξκαηνγέλεζεο. Οιηγνζπεξκία : Υακειή ζπγθέληξσζε ζπεξκαηνδσαξίσλ (< /ml). νβαξή νιηγνδσνζπεξκία : Πνιχ ρακειή ζπγθέληξσζε ζπεξκαηνδσαξίσλ (< /ml). Αζζελνζπεξκία: Μεησκέλε θηλεηηθφηεηα (δσεξή πξνσζεηηθή θίλεζε < 25% ). Σεξαηνζπεξκηθφ : Υακειφ πνζνζηφ κνξθνινγηθά θπζηνινγηθψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ (<14%). Οιηγν-ηεξαην-αζζελνζπεξκηθφ : Σν ζχλδξνκν απηφ νλνκάδεηαη ηδηνπαζήο αλεπάξθεηα ζπεξκαηηθνχ επηζειίνπ. Ππνζπεξκία :κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ηαπηφρξνλε παξνπζία ππνζθαηξίσλ πάλσ απφ 1ρ10 6/ml. Αηκνζπεξκία : παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην ζπέξκα (>5 θ.ν.θ ). Ννξκνδσνζπεξκία :Φπζηνινγηθφο αξηζκφο ζπεξκαηνδσαξίσλ, θπζηνινγηθή κνξθνινγία θαη θπζηνινγηθή θηλεηηθφηεηα. Γειαδή ζπλνιηθφο αξηζκφο αλά εθζπεξκάηηζε > θπζηνινγηθέο κνξθέο >14% θαη πξνσζεηηθή θίλεζε >50%. 15

17 Παξαθάησ θαίλνληαη δηάθνξεο δπζπιαζίεο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. Με αλαζηξακκέλε νπξά Με δηπιή νπξά Πεξηζζφηεξεο δπζπιαζίεο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ 16

18 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ Κ ΠΟΟΣΑ ΓΗΔΘΝΧ Ο Γξ Jennifer Wu, καηεπηήξαο θαη γπλαηθνιφγνο ζην Ννζνθνκείν Lenox Hill ζηε Νέα Τφξθε, είπε φηη ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε είλαη πην αηζζεηή θάζε κέξα ζηηο ζπλνκηιίεο καο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, έηζη ψζηε νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη είλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα. Ζ κφλε δηαθνξά ζηε γνληκφηεηα είλαη ε ειηθία, είπε νηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζε 44 απ 'φηη αλ είζηε 24.Ο Wu ζεκείσζε φηη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα μνδεχνπλ ρηιηάδεο δνιάξηα γηα ζεξαπείεο γνληκφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κία θαη κνλαδηθή ζεξαπεία εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο κπνξεί λα ηξέμεη $ ε έθζεζε πνπ βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία απφ κηα εζληθή έξεπλα πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ακεξηθαλνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο παξαηεξεζήθαλ ηα εμήο κεηαμχ ησλ αλδξψλ. Κάπνηα κνξθή ζηεηξφηεηαο αλαθέξζεθε θαηά 9,4 % ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15 έσο 44 απφ 12 % ησλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 25 έσο 44 2.ΠΔΡΜΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Με ην ζπεξκνδηάγξακκα εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αλδξηθή ππνγνληκφηεηα. Ζ ππνγνληκφηεηα είλαη ζπρλή : 10 15% ησλ δεπγαξηψλ πνπ επηζπκνχλ κηα θχεζε δελ ην επηηπγράλνπλ κέζα ζε δηάζηεκα 12 κελψλ. Μεηά ηνπο 24 κήλεο, ην 5 10% ζα παξακείλνπλ ρσξίο παηδί εάλ δελ ηνπο δνζεί ζεξαπεία. χκθσλα κε δηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη εθηηκήζεηο ηνπ Π.Ο.Τ., Τπνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ππνγφληκα δεπγάξηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα λέα δεπγάξηα εηεζίσο, κε ηάζε γηα αχμεζε. εκεησηένλ φηη ν θαξθίλνο πξνζβάιιεη πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα άηνκα εηεζίσο θαη ε εινλνζία πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα: επνκέλσο, ε ππνγνληκφηεηα, ρσξίο λα απνηειεί κείδνλα δηαηαξαρή ηεο πγείαο, δελ είλαη δηφινπ ακειεηέα, ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκε πιήξεηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο ππνγνληκφηεηαο, αιιά εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ δεπγάξηα δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηνπ αλδξνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απνθάζεηο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ γηα ηε ζεξαπεία γνληκφηεηαο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αθνινπζήζεη ην θάζε δεπγάξη. Ζ ζπρλφηεηα ηεο ππνγνληκφηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ πιεζπζκφ ζε πιεζπζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δελ ππάξρεη εηδηθφ «πξνθίι» ηνπ ππνγφληκνπ δεπγαξηνχ. Ζ ππνγνληκφηεηα είλαη πνιπζχλζεηε θαη ξεπζηή θαηάζηαζε: ην ίδην άηνκν, ή δεπγάξη, κπνξεί λα δηαλχζεη κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο αδπλαηεί λα ζπιιάβεη θαη ε αδπλακία απηή κπνξεί λα επέιζεη, ή λα ιήμεη, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ππνγνληκφηεηα δελ έρεη εηδηθά ζπκπηψκαηα (π.ρ. πφλν, ππξεηφ, δπζθνξία) θη έηζη δελ ηελ αληηιακβαλφκαζηε 17

19 Σν θφζηνο γηα ην ζπεξκνδηάγξακκα εμαξηάηαη απφ ην δηαγλσζηηθφ θέληξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: Βηφηππνο: 40 επξψ (θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ) Γηαγλσζηηθή Αζελψλ: 80 επξψ (δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ) Βηνγελεηηθή: 70 επξψ (δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ) 3.ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΛΛΖΦΖ Ζ κέζε θπζηνινγηθή πηζαλφηεηα επηηπρίαο θπήζεσο απφ έλα γφληκν δεπγάξη κε θαλνληθή ζεμνπαιηθή δσή δελ ππεξβαίλεη ην 20% αλά έκκελν θχθιν. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν φηαλ ε ειηθία ηεο γπλαίθαο είλαη κηθξή (θάησ ησλ 25 εηψλ), παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξφ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 30 θαη κεηψλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. ε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ην πνζνζηφ θπζηνινγηθήο ζχιιεςεο είλαη πνιχ κηθξφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ην πνιχ. Πεξίπνπ ην 50% ησλ θπζηνινγηθψλ γφληκσλ δεπγαξηψλ επηηπγράλεη θχεζε θαηά ην πξψην έηνο πξνζπαζεηψλ θαη 20-35% ησλ δεπγαξηψλ απηψλ επηηπγράλεη θχεζε θαηά ην δεχηεξν έηνο πξνζπαζεηψλ. Σν ππφινηπν 15% είλαη ηα «ππνγφληκα» δεπγάξηα. Με ηελ βνήζεηα καζεκαηηθψλ κνληέισλ έρεη θαηαδεηρζεί φηη αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ηεθλνπνίεζεο γηα έλα κεηξίσο ππνγφληκν δεπγάξη πξνζεγγίδεη ην 95% ζηελ πεληαεηία, ελψ γηα έλα βαξέσο ππνγφληκν δεπγάξη θζάλεη έσο θαη 45% ζηελ πεληαεηία. Πξάγκαηη, πνιιά δεπγάξηα πνπ απνηπγράλνπλ επαλεηιεκκέλσο ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη απνθαζίδνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο, ηεθλνπνηνχλ αξγφηεξα απφ κφλα ηνπο, φηαλ «δελ ην πεξηκέλνπλ». Δπνκέλσο, ην ηππηθφ ρξνληθφ φξην ησλ 12 κελψλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφιπην: εάλ έλα δεπγάξη έρεη ηνλ ρξφλν θαη ηελ ππνκνλή λα πεξηκέλεη, ε εγθπκνζχλε ζα έιζεη, έζησ θαη χζηεξα απφ αξθεηνχο κήλεο. Χζηφζν, απηά πξνθαλψο δελ ηζρχνπλ φηαλ ππάξρεη βεβαησκέλε ζηεηξφηεηα ελφο κέινπο ηνπ δεπγαξηνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε ινγηθή αληηκεηψπηζε είλαη λα δηεξεπλάηαη ε γνληκφηεηα κεηά απφ έλα έηνο ηαθηηθψλ απξνζηάηεπησλ επαθψλ θαη, εάλ δελ εληνπίδεηαη παξάγσλ απφιπηεο ζηεηξφηεηαο, ην δεπγάξη λα πεξηκέλεη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ άζθνπε «ηαηξνπνίεζε» ηεο δεκηνπξγίαο απνγφλσλ. 18

20 4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

21 1.ΔΝΑ ΝΔC ΣΔΣ ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ Ζ κνλαδηθφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο παξέρεη κνλαδηθφ φθεινο θαη δηεπθφιπλζε ζηνλ πειάηε. Όινο ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ζέιεη λα μέξεη αλ είλαη ηθαλφο λα απνθηήζεη παηδηά κε θπζηνινγηθφ ηξφπν ρσξίο λα έξζεη ζηε δχζθνιε ζέζε λα επηζθεθζεί ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ θαη ην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην. Σν πξντφλ καο ζα απεπζχλεηαη ζε φιν ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ρσξίο ειηθηαθφ φξην, κε ηε κφλε πξνυπφζεζε λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Με κηα επίζθεςε ζην θαξκαθείν ε κε έλα απιφ θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ν θάζε άληξαο ζα κπνξεί λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην ηεζη γνληκφηεηαο. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη φηη ζα κπνξεί λα θαιχςεη φινπο ζρεδφλ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη κε ην ζπκβαηηθφ ηχπν, αιιά ρσξίο λα μνδεχεη ν ελδηαθεξφκελνο πνιχηηκν ρξφλν, ρξήκα αιιά θαη ρσξίο άγρνο. Σν ηεζη κπνξεί λα γίλεη ζην ζπίηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν ελδηαθεξφκελνο είλαη έηνηκνο λα έρεη ην δείγκα ηνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ. Ο αληαγσληζκφο ζα είλαη ηεξάζηηνο ζην κέιινλ κηαο θαη φινη ζα πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ην ηέιεην πξντφλ. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί θάηη πνπ λα καο δίλεη πνζνζηφ επηηπρίαο 100 %. Παξφια απηά, δελ είλαη εχθνιν λα βγεη ζηελ αγνξά απην ην λέν ηεζη. Όπσο είλαη θπζηθφ ζα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο καο. Με ηε ζπλερή πξνζπάζεηά καο γηα έιεγρν θαη βειηίσζε ηνπ ηεζη, αιιά θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπο, ηα ίδηα ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ζα δηαθεκηζηνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο καο ζηελ αγνξά. 20

22 Μελ απειπίδεζηε! Διπίδεηε θαη πηζηέυηε! ύληοκα θαη γηα ζας ζα βρεζεί ιύζε ζηο πρόβιεκά ζας! 2.ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ Θα πξέπεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην κήλπκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ ηεζη αλδξηθήο γνληκφηεηαο λα δηαρέεηαη ειεχζεξα, κε ειεγρφκελν θφζηνο. ηφρνο καο είλαη λα καο βξεη απηφο πνπ ελδηαθέξεηαη θαη λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα εκάο θαη ην πξντφλ. ηελ ηζηνζειίδα καο νη θσηνγξαθίεο πξέπεη λα έρνπλ πςειή αλάιπζε θαη λα θάλνπκε ζπλερψο αλαλέσζε ζηα θείκελά καο. Να επελδχνπκε ζε δηαθεκίζεηο θαζψο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. ε έλα εκθαλέο ζεκείν ηνπ site καο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο ψζηε νη ππνςήθηνη πειάηεο λα ζπκπιεξψλνπλ ην ηνπο, θαη εθφζνλ ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πξνηφλ καο. Γηαθεκηδφκαζηε ζην face book πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ ιένληνο κε ζπρλέο θνηλνπνηήζεηο θαη θάλνληαο πξνζθνξέο θαη δηαγσληζκνχο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ target group καο: λα νξίζνπκε κε απφιπηε αθξίβεηα φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ζηελ ρψξα,ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ζε πνηνπο αθξηβψο απεπζχλεηαη ην πξνηνλ. 21

23 Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα θαηά ην 2013 ηα θνξπθαία θαλάιηα πξνζέιθπζεο πειαηψλ είλαη: Οργαληθά αποηειέζκαηα 15,81% Cost-per-click 9,82% 6.84% Referral-Παραποκπές 6.39% Σα ππφινηπα θαλάιηα φπσο banner, Facebook, PPC, affiliate, Twitter ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζηελ απφθηεζε πειαηψλ. Αλ θαη πξνθαιεί εληχπσζε ε ρακειή θαηάηαμε πνπ θαηέρνπλ ηα Social Media φπσο Facebook θαη Twitter, σζηφζν ε ζπκβνιή ηνπο είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ πειάηε, λα δηακνξθψζνπλ ηζρπξνχο ζπλδέζκνπο κε ην πξντφλ θαη λα απμήζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο. 22

24 Απφ ην 2009 σο ζήκεξα παξαηεξείηαη πσο ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηεο απφθηεζεο πειαηψλ θαηέρεη ην θαλάιη κέζσ s. Δίλαη νπζηαζηηθή ε ζπκβνιή ηνπ Marketing θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαζψο απνηειεί έλαλ νηθνλνκηθφ θαη άκεζν ηξφπν πξνζέγγηζεο πειαηψλ. Παξάιιεια νη νξγαληθέο αλαδεηήζεηο επηβεβαηψλνπλ θαη ζε απηφ ην ζθέινο ηεο έξεπλα πσο απνηεινχλ έλα αμηφπηζην θαλάιη πξνζέιθπζεο θαη απφθηεζεο πειαηψλ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. 23

25 ην δεχηεξν ζθέινο ηεο έξεπλαο κειεηάηε ε δηαρξνληθή αμία ηνπ πειάηε - Customer Lifetime Value πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηα κειινληηθά θέξδε πνπ αλακέλεηε λα θεξδίζεη κία επηρείξεζε κέζα απφ ηελ δηαρξνληθή ηεο ζρέζε κε ηνλ πειάηε. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ηελ κεγαιχηεξε δηαρξνληθή αμία ηελ έρνπλ πειάηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ νξγαληθά απνηειέζκαηα (54% κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ), θαη αθνινπζνχλ πειάηεο πνπ πξνέρνληα απφ πιεξσκέλεο θαηαηάμεηο-cpc - PPC (+37%), (+12%) θιπ. Αληίζηνηρα ε κηθξφηεξε δηαρξνληθή αμία πξνέξρεηαη απφ θαλάιηα φπσο ην Twitter ζε πνζνζηφ 23% κηθξφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ. 3.ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ Έλα επψλπκν ζήκα γηα λα είλαη θαιφ πξέπεη λα είλαη εχερν, ζχληνκν, εχθνιν λα απνκλεκνλεπηεί, λα έρεη ζεηηθέο ζπκβνιηθέο αμίεο ζην πξνηφλ, λα πξνθέξεηαη εχθνια θαη λα δειψλεη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο γηα λα επηδξά ζεηηθά ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δπζθνιία ζηελ εχξεζε λένπ πξσηφηππνπ θαη ειθπζηηθνχ νλφκαηνο γηα θάζε λέν πξνηνλ είλαη γεγνλφο, γη απηφ ην ιφγν έρεη αλαπηπρζεί κηα ηεξαζηία βηνκεραλία πνπ πεξηιακβάλεη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, ππνινγηζηέο κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη άηνκα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο εηπκνινγίαο γηα ηελ εχξεζε νλφκαηνο.ζ θαιχηεξε γιψζζα γηα άληιεζε ηδεψλ έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη ε αγγινζαμνληθή. 4ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ (ΣΔΣ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ) Μία ζεσξία πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε είλαη απηή ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Ζ ζεσξία απηή θαηέρεη, αθφκε θαη ζήκεξα, κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν πξφβιεςεο βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ. Δίλαη δαλεηζκέλε απφ ηε βηνινγία θαη παξνπζηάδεη ην θάζε πξντφλ ζε αλζξσπνκνξθηθή αλαινγία κε ηε δσή ελφο νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηαδία: εηζαγσγή,αλάπηπμε,σξηκφηεηα θαη πηψζε.δίλαη δειαδή ζαλ έλαλ νξγαληζκφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη, αλαπηχζζεηαη κέρξη 24

26 θαη ηνλ ζάλαην ηνπ.σν θάζε έλα ζηάδην έρεη ηελ δηθή ηνπ ρξνληθή δηάξθεηα, ηηο απαηηήζεηο, θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ην πξνηφλ καο ζα έρνπκε ην βήκα ηεο δνθηκήο ζηελ αγνξά, ηελ πξνεηνηκαζίαο ηεο εηζαγσγήο θαη ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηζαγσγήο. Γηα ην λέν καο πξντφλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά, δεκηνπξγνχληαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άκεζε θαη κειινληηθή παξνπζία ηνπ.ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη κειέηεο,νη έξεπλεο, ε αγνξά ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην λέν καο πξντφλ λα ππάξρνπλ απνζεθεπηηθνί ρψξνη ψζηε λα ππάξρνπλ απνζέκαηα γηα λα κελ ππάξμεη έιιεηςε θαη επνκέλσο δπζαξεζηεκέλνη πειάηεο. Σέινο, ε αλαθνίλσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Σχπνπ. Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη πνιχ εχθνια θαηαλνεηφ πσο γηα λα κεηαηξαπεί ε πξνζπάζεηα ζε επηηπρία είλαη κηα επίκνλε θαη δχζθνιε πξνζπάζεηα θαη δηαδηθαζία.απαηηνχληαη δχζθνινη ρεηξηζκνί,κειεηεκέλεο θηλήζεηο,ηθαλά θαη δξαζηήξηα άηνκα γεκάηα γλψζεηο, δηνξαηηθφηεηα θαη κε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη αξθεηά ρξήκαηα γηα δηαθεκίζεηο. 5.ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο αγνξάο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε απνηεινχλ ίζσο ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη απηή, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζηξαηεγηθή δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ δηαλνµή ηνπ πξντφληνο απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ µείγµαηνο marketing θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο, ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ξνή ηνπ πξντφληνο απφ εκάο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. ηφρνο φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη ε έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηνλ ζεκείν πνπ επηζπκνχκε µε ηελ αλάινγε παξνρή ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη πάληα λα έρνπλ σο βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαλνµήο είλαη απαξαίηεηεο δχν επηµέξνπο ιεηηνπξγίεο: εθείλε ηεο επαθήο θαη εθείλε ηεο πινπνίεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επαθήο πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζµφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνµήο θαη ηελ εμσηεξηθή νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη είλαη νπζηαζηηθά απηή νη νπνία δεκηνπξγεί ηηο επηδησθφκελεο ζρέζεηο ζπλαιιαγήο κε ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. Αθνξά θπξίσο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ.ζ ιεηηνπξγία ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε θπζηθή δηαλνµή, κηαο θαη νη δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 25

27 απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαιεθζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επαθήο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πινπνίεζεο αθνξά απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη µε ηε δηεπζέηεζε θαη εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. 6.ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σοπογραθηθοί παράγοληες Πξνζπαζνχκε λα πξνζαξκνζηνχκε θαη λα ειηρζνχκε θαηάιιεια εθκεηαιιεπφκελνη ηα ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαδίθηπν. Γεµογραθηθοί, θοηλφληθοί παράγοληες. Πξνζαξκφδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ θάζε πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα δηαθεκίζνπκε ην πξντφλ καο, εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά παξάγνληεο φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία αιιά θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαζψο θαη ν ηξφπνο δσήο θαη ε θηινζνθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Νέες κέζοδοη ζηελ οργάλφζε, δηοίθεζε θαη ηο marketing. Δθαξκφδνπκε φιεο ηηο λέεο κεζφδνπο νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη marketing. Πιεροθορηαθά ζσζηήκαηα.. Θα πξέπεη λα έρνπκε θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα γίλεηαη ν έιεγρνο ζηηο παξαγγειίεο, ζηηο πσιήζεηο, ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ απνζεκάησλ. Νοκηθό πιαίζηο Αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε καο κειεηάκε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί θαη πξνζαξκνδφκαζηε φζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαλνκήο. 26

28 Αληαγφληζηές. Ζ δξάζε ησλ αληαγσληζηψλ επεξεάδεη πνιιέο θνξέο θαη ηελ δηθή καο δξάζε. Γελ ππνηηκάκε ηνλ αληαγσληζηή, αιιά δνπιεχνπκε ζπλερψο θαη ζθιεξά ζηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο καο, ψζηε λα είκαζηε πάληα έλα βήκα κπξνζηά. 27

29 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΜΔΥΡΗ ΣΗΓΜΖ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΦΔΗ ΜΔ BIOCHIPS ΚΑΗ LAB ON CHIPS David F. Katz Professor of Biomedical Engineering,. School of Engineering Έρεη αλαπηχμεη κηα θαζκαηνθσηνκεηξηθή κέζνδν γηα ηελ αλάιπζε θαη δηάρπζε απφ έλα κηθξνβηνθηφλν ζθεχαζκα ζε ηξαρειηθή βιέλλα. Έρεη ρηίζεη πεηξακαηηθέο πξνζνκνηψζεηο ηνπ πψο ε βαξχηεηα θαη νη ζπκπηεζηηθέο δπλάκεηο ηνπ θνιπηθνχ επηζειίνπ επηθάλεηεο πξνθαινχλ έλα ζθεχαζκα λα ξέεη πάλσ ζε απηέο ηηο επηθάλεηεο. Έρεη θαηαζθεπαζηεί πξφζθαηα κηα πξνζνκνίσζε ηνπ πψο αλάκημε ελφο ζθεπάζκαηνο κηθξνβηνθηφλνπ κε αηκνζθαηξηθφ ζε πγξά (π.ρ. θνιπηθφ πγξφ, ζπέξκα) κεηαβάιιεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ηάζε ηνπ λα ξέεη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε επηζειηαθέο επηθάλεηεο. Πξαγκαηνπνίεζε επίζεο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ησλ ζεκειησδψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ησλ ζθεπαζκάησλ. Απηά ρξεζηκεχνπλ σο εηζξνέο πξνο ηα ζεσξεηηθά κνληέια καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηε ξνή. Έρεη κεηξήζεη επίζεο ζηηο γπλαίθεο ηε δηάδνζε θαη δηαηήξεζε ζηνλ θφιπν ησλ δηαθφξσλ θνιπηθψλ ζθεπαζκάησλ.. Οη κειέηεο γηα ηνλ άλζξσπν καο δηεμάγεηαη ζηελ θιηληθή ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ζην Duke Medical Center. Μέζν καο κεηξά ην ηνπηθφ πάρνο ηεο επίζηξσζεο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θφιπνπ κε έλα ζθεχαζκα δνθηκήο. Αληρλεχεη «γπκλά ζεκεία» ηεο ρσξίο επηθάιπςε ηζηνχ πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε ινηκψμεηο. 28

30 Andrew Wo ( 胡 文 聰 ),, καθηγηηής,ζηο Ινζηιηούηο NTU (Εθνικό Πανεπιζηήμιο ηης Ταϊβάν ) Andrew Wo ( 胡 文 聰 ),, θαζεγεηήο,ζην Ηλζηηηνχην NTU (Δζληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Σατβάλ ) ζηελ Δθαξκνζκέλε Μεραληθή δεκηνχξγεζε κε ηελ νκάδα ηνπ έλα θαηλνχξην ηεζη γνληκφηεηαο,εχθνιν ζηε ρξήζε, ην νπνίν παξάγεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκήο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθήζεη ην λσπφ ζπέξκα λα θαζίζεη γηα 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ πηψζε ηνπ δείγκαηνο πάλσ ζην biochip. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα κεηξήζεη κε αθξίβεηα ην ζπεξκαηηθφ πγξφ αλά ρηιηνζηφκεηξν ζπέξκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο, ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο κηθξνζθνπίνπ. Ζ φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζην ζπίηη. Σν ηεζη απηφ έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζηελ αγνξά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Loes Segerink, μια διδακηορική θοιηήηρια από ηην Ολλανδία» ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Twente 29

31 Ζ Loes Segerink, κηα δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα απφ ηελ Οιιαλδία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Twente, αλέπηπμε έλα Σζηπ Segerink πνπ κεηξάεη πφζα αθξηβψο ζπεξκαηνδσάξηα είλαη παξφληα ζε έλα δείγκα εθζπεξκάηηζεο Σν απιφ ηζηπ γνληκφηεηαο πεξηιακβάλεη ξεπζηά θαλάιηα θαη ειεθηξφδηα ην ηζηπ Segerink, ην ζπέξκα αλαγθάδεηαη λα ξέεη κέζα απφ έλα γεκάην πγξφ θαλάιη, πεξλψληαο θάησ απφ γέθπξεο ειεθηξνδίνπ. Καζψο ηα θχηηαξα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πεξλνχλ θάησ απφ ηηο γέθπξεο, πξνθαιείηαη κηα ζχληνκε δηαθχκαλζε ζηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ ειεθηξνδίνπ. Σν ζχζηεκα ήηαλ ζε ζέζε λα «θαηαιάβεη» ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπέξκαηνο θαη ιεπθψλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο, θαη εηζήγαγε κηθξνζθαηξίδηα.. Με ηελ θαηακέηξεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ην ηζηπ κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ηελ ζπγθέληξσζε αιιά θαη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο. Σν ζχζηεκα παξαθνινπζεί επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, ν νπνίνο είλαη έλαο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο. Δπηπιένλ, θάλνληαο κηα κηθξή ξχζκηζε, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαρσξίδνπλ ηα θηλεηηθά θαη κε θηλεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα θ λα ηα ππνινγίδνπλ μερσξηζηά. 30

32 Ζ δεκηνπξγφο ηνπ ηζηπ πξφζθαηα έιαβε Αμηνπνίεζε Grant. Ζ επηρνξήγεζε ζα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζεί κηα επηρείξεζε θαη λα ηειεηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ chip γνληκφηεηαο. Σν ηζηπ γνληκφηεηαο ιεηηνπξγεί κε αλάγλσζεο νζφλεο. Γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηζηπ, ε Segerink ζπλεξγάζηεθε κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ BIOS θαη κε δηάθνξεο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ PigGenetics, Lionix, θαη Blue4Green. 2.Παηέληα εληνο ηνπ 2014 απφ Beaman, Kenneth (Gurnee, IL, US) ΚΗΣ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αληξηθήο γνληκφηεηαο κεηξψληαο ηα επίπεδα ηεο a2v- ΑΣΡ, G-CSF, ΜΗΡ 1 αιθα, MCP-1. Αίηεζε Δπξεζηηερλίαο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ζ παξνχζα εθεχξεζε παξέρεη έλα θηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλδξηθήο γνληκφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πεξηέρεη έλα πιήζνο ελδπκηθψλ αληηζσκάησλ θάζε έλα απφ απηά είλαη ηθαλφ λα δεζκεχεηαη κε αλαιπηεο Atp6v0a2, G-CSF, ΜΗΡ 1α θαη MCP-1. Σν θηη πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη έλα ζχλνιν νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ελδπκηθψλ αληηζσκάησλ κε ζπεξκαηηθφ δείγκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γνληκφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΣΔΣ ΑΝΣΡΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ Babystart FertilCount-2 15ml Male Fertility Test Kit 31

33 Απιή δνθηκαζία δηαινγήο γηα κηθξφο αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο άλδξεο. Έλα θηη δνθηκψλ, 15 ml / ml, κε 97% Αθξίβεηα, ήκαλζε CE γηα ρξήζε απην-δνθηκήο Απφ ηνλ ηζηνηνπν ηεο Babystart Ltd βιέπνπκε φηη ε Babystart είλαη έλαο θαηαζθεπαζηήο ελφο αξηζκνχ πξντφλησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη έρεη ηελ έδξα ηεο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ εηαηξεία δηαθεκίδεη ην πξντφλ ηεο ιέγνληαο πσο είλαη έλα κνλαδηθφ ηεζη πνπ γίλεηαη ζην ζπίηη θαη δείρλεη εάλ έλαο άληξαο έρεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζπέξκαηνο ή κηθξφηεξε απφ 15 εθαηνκκχξηα αλά ml. Σα θηη πεξηέρνπλ κία ή δχν δνθηκέο θαη εάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο είλαη αξλεηηθά, είλαη έλαο δείθηεο ηεο αλδξηθήο ζηεηξφηεηαο. Σν ηεζη είλαη κηα ηαρεία δηαγλσζηηθή εμέηαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην ζπέξκα θαη είλαη δηαθξηηηθφ. SpermCheck Fertility, Home Fertility Test.Ζ εηαηξεία ζηνλ ηζηνηνπν ηεο καο ην δηαθεκίδεη ιέγνληαο πσο ερεη απνηειέζκαηα πάλσ απφ 98 % αθξηβέο, απηή ε αξζεληθή δνθηκή γνληκφηεηαο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε έλα εξγαζηήξην δνθηκψλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη εχθνιν λα δηαβαζηνχλ ζε κφιηο 10 ιεπηά θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κία γξακκή πνπ δείρλεη έλα ρακειφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ ή δχν γξακκέο ππνδειψλνπλ θαλνληθή θαηακέηξεζε. Κφζηνο $

34 Spermcheck Male Fertility Test Ζ εηαηξεία καο δηαθεκίδεη ην πξντφλ ηεο θαη καο ιέεη φηη ε ζπζθεπή SpermCheck είλαη κηα αξζεληθή δνθηκή γνληκφηεηαο ζην ζπίηη πνπ δείρλεη θπζηνινγηθφ ή ρακειφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ γνληκφηεηαο είλαη ηφζν αθξηβήο φζν θαη ε δνθηκή ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε ζηελ θιηληθή, αιιά ζαο δίλεη ζαθή απνηειέζκαηα ζηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ζαο νίθνπ.δίηε ζρεδηάδεηε κηα εγθπκνζχλε ζην εγγχο κέιινλ ή έρεηε ήδε μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ην κσξφ, ην θηη δνθηκψλ ζην ζπίηη SpermCheck γνληκφηεηαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα πάξεηε έλα δπλακηθφ βήκα ζην ηαμίδη ηεο γνληκφηεηαο θαη απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο, ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο δνθηκέο γνληκφηεηαο. Αλ Sperm Check πξνζδηνξίδεη έρεηε ρακειφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην γηαηξφ ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηφ κπφηεο γηα λα κάζεηε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε κηα πιήξσο νινθιεξσκέλε εμέηαζε γνληκφηεηαο Κφζηνο

35 Predictor Fertility Sperm Concentration Test Διέγτοσ Γοληκόηεηας Γηα Αλδρες Σηµή πψιεζεο : 33,55 Πεξηιεπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο πιιέμηε δείγκα ζπέξκαηνο ζην δνρείν. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη θαη αλαθηλείζηε κε πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο 10 θνξέο. Αθαηξέζηε ην πεξηερφκελν απφ ηε ζπζθεπαζία. Έρεηε δηαζέζηκν έλα ξνιφη ή ρξνλφκεηξν. Αλαθηλείζηε κε πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ην δνρείν 34

36 πγξνπνίεζεο πξνηνχ αθαηξέζεηε ην θαπάθη. Αλαξξνθήζηε ην ζπέξκα κε ην ζηαγνλφκεηξν Σνπνζεηήζηε κηα ζηαγφλα ζπέξκαηνο ζηε ζπξίδα (Σ). Πεξηκέλεηε 1 ιεπηφ. Σνπνζεηήζηε δχν ζηαγφλεο κπιε δηαιχκαηνο ζηε ζπξίδα (Σ). Πεξηκέλεηε 1 ιεπηφ. Σνπνζεηήζηε δχν ζηαγφλεο δηαπγνχο δηαιχκαηνο ζηε ζπξίδα (Σ). Πεξηκέλεηε 1 ιεπηφ. Γηαβάζηε ην απνηέιεζκα εληφο 5 ιεπηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ζπέξκαηνο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 20 εθαη./ml. Ζ ζπγθέληξσζε ζπέξκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ 20 εθαη./ml Γεχηεξν ηεζη: Δπαλαιάβεηε ην ηεζη ην λσξίηεξν κεηά απφ 3 εκέξεο, αιιά φρη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 7 εκέξεο κεηά ην αξρηθφ ηεζη. Αθνινπζείζηε ηα βήκαηα

37 Ο έλαο θαη κνλαδηθφο ληθεηήο Καη κεηά απφ 9 κήλεο.. έρνπκε.. 36

38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Test_ html 20px-Abnormalsperm.svg.png 06.jpg 05.jpg x111.jpg ent/maincontent/image/image.img.jpg/ jpg rlen_small.pdf Test/ #about 37

39 Σημειώζεις e-εμπορίοσ (κ.παναγιώηοσ κ κ.πόνης) 38

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠAΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ & Πιεξνθνξηθήο. Γιπλωματική Δργασία. Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠAΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ & Πιεξνθνξηθήο. Γιπλωματική Δργασία. Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠAΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ & Πιεξνθνξηθήο Γιπλωματική Δργασία Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΤ Μελέηη και ζτεδίαζη ζσζηήμαηος ανάλσζης εικόνας καηαημημένοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο 1ν Θεσξεηηθή Αλάπηπμε 1. Κεθάιαην Δηζαγσγή Τη είλαη BOS, ηη δελ είλαη BOS. ηαλ ν πφιεκνο καίλνληαλ ζηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα έλαο άληξαο απνθάζηζε λα πιεχζεη ζε γαιάδηνπο σθεαλνχο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Τποβληθείσα στον Καθηγητή κ. ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ από τις σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΤΒΡΟΤ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΖ Δπιβλέποςζα Καθηγήηπια: Αλεξάνδπα Υπιζηάπα ΘΔΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΩΚΡΑΣΗ ΜΟΥΟΤΡΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα