ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα έσοδα / έξοδα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Επενδύσεις σε ακίνητα Συμμετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο / Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενοι φόροι και φόρος εισοδήματος Παροχές στους εργαζόμενους / Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή Μερίσματα Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Μεταγενέστερα γεγονότα ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/ Η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και ε- γκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 28 ης Μαρτίου Η παρούσα οικονομική έκθεση, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις των Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: - Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α Αντιπρόεδρος, - Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δ/νων Σύμβουλος, - Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β Αντιπρόεδρος, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ε- κλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Χανιά, 28 Μαρτίου 2013 Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Δ.Τ. Π ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/07 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX:

4 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 43 α, 107 και 136) και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και την απόφαση 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα, στις σημαντικές μεταβολές και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση και αναφέρονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών. Τέλος, περιλαμβάνεται δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920. Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Το 2012 η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά επιδεινώνοντας τα προβλήματα των δημοσίων εσόδων και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ύφεση για το 2012 ανήλθε σε 6,4% έναντι 7,1% το Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό τον περιορισμό των δαπανών, αναμένεται να συρρικνώσουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, και σε συνδυασμό με τα δραματικά ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας, φαίνεται να έχει παγιωθεί μια κατάσταση περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά, μειωμένης ζήτησης, και γενικότερα, μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Η επιβατηγός ναυτιλία έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, όπως αποτυπώνεται τόσο στη μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα όλων ανεξαιρέτως των εταιρειών του κλάδου τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επιβαρύνει υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη βιωσιμότητα του κλάδου της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Όσον αφορά στο 2012, η μέση τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση σε σχέση με το έτος 2010 αγγίζει το 50% και σε σχέση με το 2009 υπερβαίνει το 90%. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου «ο διπλασιασμός της τιμής των καυσίμων τα τρία τελευταία χρόνια, ο στρεβλός μηχανισμός διαμόρφωσης του τελικού κόστους των καυσίμων, η πτώση της επιβατικής κίνησης μετά το 2009 κατά 22,5% στην Ακτοπλοΐα και 39% στην Αδριατική, είναι οι κύριες αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος». Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πάγια αιτή- 4

5 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ματα του κλάδου που εκκρεμούν, όπως «ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η μείωση του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών και ο επαναπροσδιορισμός των μισθωμάτων των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας». Όλα τα παραπάνω ζητήματα σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τη δυσκολία αναχρηματοδότησης των εταιρειών, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αυτήν την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση. Στο παραπάνω πλαίσιο, η διοίκηση του Ομίλου προσπάθησε και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να α- ντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από τη μείωση της κίνησης και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, με συγκεκριμένες κινήσεις που είχαν ως σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (π.χ. περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων, επανακαθορισμός προμηθειακού καθεστώτος κ.λπ.). Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου 2011 είχαν ενισχυθεί σημαντικά από έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, ο Όμιλος και στη χρήση 2012 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2012 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου (μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012). Στα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια του έτους και στις Κυκλάδες μέχρι και τον Οκτώβριο του Από τον Ιούνιο του 2011 η ΑΝΕΚ πραγματοποιεί συνδυασμένα δρομολόγια από κοινού με την «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ SUPERFAST» που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Επίσης, τη θερινή περίοδο το πλοίο «ΛΑΤΩ» δραστηριοποιήθηκε στη διεθνή γραμμή «Μπάρι Δυρράχιο», ενώ τα πλοία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και «ΣΟΦΟ- ΚΛΗΣ Β.» ναυλώθηκαν σε εταιρεία του εξωτερικού μέχρι τις αρχές του Συνολικά ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2012, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε 1,9 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 2,4 εκατ. το 2011, 290 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 380 χιλ. το 2011 και 165 χιλ. φορτηγά έναντι 193 χιλ. το προηγούμενο έτος. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2012 ανήλθε σε 199,7 εκατ. έναντι 243,6 εκατ. το 2011, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,4 εκατ. έναντι 36,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. το 2012 έναντι 12,3 εκατ. το Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 60,7 εκατ. έναντι ζημιών 22,9 εκατ. τη χρήση Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 οφείλεται στα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα ποσού 35,5 εκατ. (έναντι 6,8 εκατ. το 2011) που αφορούν, κυρίως, σε απομειώσεις της αξίας των πλοίων του Ομίλου. Πιο αναλυτικά, τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής: 5

6 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2012 ανήλθε σε 199,7 εκατ. έναντι 243,6 εκατ. τη χρήση Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 102,1 εκατ. έναντι 122,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε 90,8 εκατ. έναντι 116,2 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. το 2012 έναντι 5,3 εκατ. το Μικτά κέρδη Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 22,4 εκατ. έναντι 36,7 εκατ. το Σημειώνεται ότι τα μικτά κέρδη της προηγούμενης χρήσης είχαν ενισχυθεί σημαντικά από έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου. Το κόστος πωληθέντων, παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό και διαμορφώθηκε σε 177,3 εκατ. έναντι 206,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως επακόλουθο της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πλοίων και των δρομολογίων καθώς και των συνεργειών της κοινοπραξίας που λειτούργησε ολόκληρο το έτος 2012 στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας. EBITDA Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού 4,2 εκατ. έναντι 12,3 εκατ. το Η μείωση του EBITDA το 2012 οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των μικτών κερδών κατά 14,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκατ. έναντι 33,7 εκατ. το Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου παρουσίασε μείωση για το 2012 και ανήλθε σε 16,2 εκατ. έναντι 17,6 εκατ. το Στα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες, που διαμορφώθηκαν σε ζημιές 35,5 εκατ. έναντι ζημιών 6,7 εκατ. το 2011, περιλαμβάνονται, κυρίως, ζημιές από την προσαρμογή της λογιστικής αξίας των πλοίων του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες α- νήλθαν σε 130 χιλ. έναντι 240 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Καθαρά αποτελέσματα Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 60,7 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών 22,9 εκατ. το Τα αποτελέσματα του 2012, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάστηκαν σημαντικά από τις απομειώσεις της αξίας των πλοίων. 6

7 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης Η καθαρή αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στις διαμορφώθηκε σε 320,9 εκατ. έναντι 367,5 εκατ. στις Η μεταβολή οφείλεται, κυρίως, στην απομείωση των λογιστικών αξιών των πλοίων κατά 34,5 εκατ., στις αποσβέσεις της χρήσης 2012 ποσού 13,2 εκατ. και στις προσθήκες που ανήλθαν σε 1,0 εκατ. Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 52,7 εκατ. στο τέλος της χρήσης 2012 από 55,6 εκατ., ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθαν σε 4,2 εκατ. έναντι 1,9 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε στη χρήση 2012 ανήλθε σε 2,1 εκατ. έναντι 2,0 εκατ. το Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. έναντι 3,4 ε- κατ. στις Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 0,9 εκατ. έναντι 229,1 ε- κατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι στις έγινε αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1), δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν πληρούνταν ό- ροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων (βλ. σχετικά σημείωση 19 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Λόγω της προαναφερθείσας αναταξινόμησης, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ο- μίλου στις διαμορφώθηκαν σε 274,9 εκατ. έναντι 34,5 εκατ. στις Μικρή μείωση εμφάνισαν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες ανήλθαν σε 62,4 εκατ. στις έναντι 63,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Ταμειακές ροές Ο Όμιλος κατά τη χρήση 2012 παρουσίασε εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 3,1 εκατ. έναντι 8,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Επίσης, οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές ποσού 1,0 ε- κατ. (έναντι εισροών 2,0 εκατ. το 2011), κυρίως, λόγω των πληρωμών για προσθήκες παγίων. Τέλος, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφανίζουν εκροές ποσού 1,4 εκατ. το 2012 (έναντι 9,9 εκατ. το 2011), κυρίως, λόγω της εξόφλησης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού 2,2 εκατ. και της είσπραξης επιχορηγήσεων ποσού 0,8 εκατ. Χρηματοοικονομικοί δείκτες Το περιθώριο μικτού κέρδους (%) του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκε σε 11,2% έναντι 15,1% το Επίσης, το περιθώριο EBITDA για το 2012 ανήλθε σε 2,1% έναντι 5,1% το

8 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (:1) «Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθε σε 0,20 το 2012 έναντι 0,71 το 2011, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (:1) «(Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» διαμορφώθηκε σε 0,18 έναντι 0,63 την προηγούμενη χρήση, λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Πάγιο ενεργητικό» ανήλθε σε 0,62 το 2012 έναντι 0,66 το Επίσης, ο δείκτης ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Σύνολο ενεργητικού» διαμορφώθηκε σε 0,51 έναντι 0,55 την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (:1) ο δείκτης «Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» διαμορφώθηκε σε 7,46 το 2012 από 3,11 το 2011, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» διαμορφώθηκε σε 5,95 από 2,46 την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης «Υποχρεώσεις / (Ίδια κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» ανήλθε σε 0,88 το 2012 από 0,76 το 2011, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / (Ίδια Κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» διαμορφώθηκε σε 0,70 το 2012 έναντι 0,60 το Όλοι οι παραπάνω δείκτες για το 2012 επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης. Τέλος, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση οι δείκτες «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις» οι οποίοι το 2011 είχαν διαμορφωθεί σε 1,57 και 1,62 αντίστοιχα, δεν μπορούν να εξαχθούν για το 2012 λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής. Ο συντελεστής μόχλευσης στο τέλος των χρήσεων 2012 και 2011 έχει ως εξής: Συνολικός δανεισμός Μείον: χρηματικά διαθέσιμα (4.037) (3.360) Καθαρός δανεισμός (α) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (β) Συντελεστής μόχλευσης (α) / (β) 85,43% 70,85% ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗ 2012 Τον Ιούνιο του 2012 το πλοίο «ΛΑΤΩ» δρομολογήθηκε για τη θερινή περίοδο στη διεθνή γραμμή «Μπάρι Δυρράχιο» στην οποία η ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά. Επίσης, τα πλοία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» ναυλώθηκαν σε αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία η οποία διατηρούσε το δικαίωμα αγοράς τους στη λήξη της ναύλωσης. Λόγω του ότι οι ναυλωτές 8

9 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η δεν κατάφεραν τελικά να εκπληρώσουν τους όρους των σχετικών ναυλοσυμφώνων, η ΑΝΕΚ προχώρησε σε ακύρωση και διακοπή τους στις αρχές του Η διοίκηση του Ομίλου ανέθεσε την ανωτέρω υπόθεση σε διεθνείς εταιρείες νομικών συμβούλων, προκειμένου να διασφαλίσει τα εν λόγω περιουσιακά της στοιχεία και τα δικαιώματά της έναντι των ναυλωτών και να αντιμετωπιστεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως λόγω χρεών των ναυλωτών σε τρίτους, κυρίως για εργασίες μετασκευών κατά τη διάρκεια της ναύλωσης των πλοίων. Δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από υ- ποψήφιους αγοραστές για τα δύο πλοία, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις και θα υπάρξει θετική κατάληξη στο ανωτέρω θέμα. Στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης η ΑΝΕΚ αντικατέστησε τα πλοία που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή της Βενετίας με δύο σύγχρονα ναυλωμένα πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους. Κατά τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων της ΑΝΕΚ και της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέσω της κοινοπραξίας «ANEK SUPERFAST», ενώ οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν -βάσει των σχετικών συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία- την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου, συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στις έληξε η σύμβαση και τερματίστηκε η λειτουργία της Ενδοκυκλαδικής γραμμής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ επίσης την ίδια ημερομηνία αποδρομολογήθηκε το πλοίο του Ομίλου που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή του Ανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ΑΝΕΚ έχει εκκινήσει διαδικασία διαιτησίας σε διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 33,35% της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» και η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα από την εξέλιξη της υπόθεσης. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να έλαβαν χώρα μετά τις και μέχρι την έγκριση της παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης από το Δ.Σ. της ΑΝΕΚ. ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τον Όμιλο. Αναλυτική περιγραφή των λοιπών επιχειρηματικών κινδύνων και της διαχείρισής τους γίνεται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων «Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων». 9

10 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κάθε περιόδου, επομένως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από μια μεταβολή του μέσου κόστους των καυσίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2012 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα τιμών καυσίμων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 5% / μετρικό τόνο (-/+) 4,3 εκατ. ± 10% / μετρικό τόνο (-/+) 8,7 εκατ. Κατά τη διάρκεια του 2012 οι τιμές εξακολούθησαν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα με τη μέση τιμή των καυσίμων να έχει αυξηθεί κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίμων και λιπαντικών της Εταιρείας για το 2012 αποτέλεσε το 49% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 48% το 2011 και 43% το Επομένως, οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αποτελούν το σημαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Η ΑΝΕΚ έχει συνάψει μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά και διμερή τραπεζικά δάνεια καθώς και συμβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών με διάφορες τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω δάνεια εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου τους επιβαρύνεται με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Η ευαισθησία της μεταβλητότητας των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2012 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 0,5% (-/+) 1,2 εκατ. ± 1% (-/+) 2,4 εκατ. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στα επιτόκια ενδέχεται να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις που διέπονται από όρους και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τους όρους και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, προβλέπεται τα δάνεια να κηρυχθούν άμεσα απαιτητά και να υποχρεωθεί να αποπληρώσει το υπόλοιπο των δανείων της στις δανείστριες τράπεζες αντιμετωπίζοντας πρόβλημα ρευστότητας. Εντούτοις, για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση του Ομίλου φροντίζει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου ή αδυναμίας της 10

11 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η διοίκησης του Ομίλου όσον αφορά στην εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με αποδεκτούς όρους, ενδέχεται να επέλθουν ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Δεδομένου ότι στις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων της Μητρικής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναταξινομήθηκε το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με θετική τους έκβαση θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης των πληρωμών δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και, ενδεχομένως, μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών, όπως ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους, η αναδιάταξη του στόλου και οι αποδρομολογήσεις πλοίων, η ρύθμιση εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο ενώ εξετάζονται η περίπτωση πώλησης πλοίων και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός του Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας που έχει εκκινήσει κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. Ανταγωνισμός Τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται σε γραμμές που επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τον Πειραιά με την Κρήτη, καθώς και την Ελλάδα με την Ιταλία. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων κάθε εταιρείας στις ως άνω αγορές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού με αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο Όμιλος, στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανομή των πλοίων ανά γραμμή, να αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάμενων (αλλά και πιθανών νέων) γραμμών και να τιμολογεί τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Τυχόν περαιτέρω όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση. Πιστωτικός κίνδυνος Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα των πελατών του μέσω των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου που εφαρμόζει και, όπου κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνονται επιπλέον εγγυήσεις για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση των πιστώσεων που χορηγούνται. Ωστόσο, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς δημιουργούν περιπτώσεις αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, με αποτέλεσμα την όλο και περισσότερο επιβεβλημένη ανάγκη δημιουργίας επαρκών προβλέψεων για ζημιές απομείωσης απαιτήσεων με σκοπό την εξισορρόπηση των συνεπειών από τις συνθήκες που επικρατούν στο εμπορικό και στο 11

12 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το σωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις α- νέρχεται σε 22,7 εκατ. το οποίο θεωρείται επαρκές έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενώ υπάρχει σημαντική διασπορά των απαιτήσεων του Ομίλου και επομένως ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. ΙV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Οι προοπτικές του Ομίλου και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2013 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους εξής παράγοντες: - Τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και υλοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και την επιβεβαίωση των προβλέψεων για την ύφεση της τρέχουσας χρονιάς που, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδος, αναμένεται να κυμανθεί στο 4,5%, - την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον προσδοκώμενο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία, - την πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα για το 2013, όπου οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, - την εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Σημαντικό ρόλο στην πορεία της επιβατηγού ναυτιλίας το 2013 θα διαδραματίσει η αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και ο βαθμός αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία (οργανικές συνθέσεις, μείωση Φ.Π.Α., κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων, επιδοτήσεις εργοδοτικών εισφορών, επαναπροσδιορισμός μισθωμάτων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας). Το βασικότερο πρόβλημα της ακτοπλοΐας την περίοδο αυτή είναι η έλλειψη ρευστότητας η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη των εταιρειών του κλάδου από την πολιτεία και τις τράπεζες κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσμενέστερες εξελίξεις στην ακτοπλοΐα. Επίσης, από την πλευρά των εταιρειών, είναι επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση ρευστότητας με διάφορους τρόπους όπως οι πωλήσεις πλοίων, οι αυξήσεις κεφαλαίου, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών. Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος των καυσίμων αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο κόστους των εταιρειών του κλάδου. Τους τελευταίους μήνες του 2012, μετά από αρκετό διάστημα, παρατηρήθηκε μια πτωτική τάση των τιμών. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι πρόκειται για αστάθμητο παράγοντα, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίδρασή τους στα αποτελέσματα του 2013 θα ήταν επισφαλής. 12

13 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η O Όμιλος της ΑΝΕΚ ήδη από το 2011 προσπάθησε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας, αναδιάταξη στόλου) να ενισχύσει τη ρευστότητά του και να μειώσει το λειτουργικό του κόστος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι προσπάθειες, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν και το 2012 με διάφορα μέτρα όπως η περικοπή δρομολογίων, η μείωση ταχυτήτων, η αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, η αντικατάσταση πλοίων του Ομίλου με σύγχρονα ναυλωμένα πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους κ.λπ. Σε αντίστοιχους άξονες θα κινηθούν οι προσπάθειες της διοίκησης του Ομίλου και το V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), καθώς και τα συνδεόμενα μέρη (ΚΟΙΝΟ- ΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST, HELLENIC SEAWAYS) αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοίων, σε προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων, σε λοιπές υπηρεσίες και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού. Οι αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν σε καταβαλλόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις συνεδριάσεων. Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε με τους συνήθεις εμπορικούς όρους της αγοράς. Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα / Έξοδα Το 2012 η ΑΝΕΚ τιμολόγησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΑΝΕ με το ποσό των 60 χιλ. ( 98 χιλ. το 2011) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το 2011) για ναυλώσεις πλοίων, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS με ποσό 97 χιλ. ( 293 χιλ. το 2011) για προμήθειες και πωλήσεις διάφορων υλικών. Η θυγατρική ΛΑΝΕ το 2012 τιμολόγησε τη Μητρική με 1 χιλ. ( 197 χιλ. το 2011) και την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με χιλ. για ναύλωση και λοιπές δαπάνες πλοίου ( 348 χιλ. το 2011). Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ τιμολόγησε τη Μητρική με ποσό 111 χιλ. ( 721 χιλ. το 2011), τη ΛΑΝΕ με 122 χιλ. ( 187 χιλ. το 2011) και την HELLENIC SEAWAYS με ποσό 73 χιλ. για διάφορες δαπάνες πλοίων. Η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιμολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού 210 χιλ. ( 224 χιλ. το 2011) και το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS με το ποσό των 25 χιλ. ( 20 χιλ. το 2011) για τον ίδιο λόγο. Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδα από μίσθωση μηχανημάτων προς την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 168 χιλ. (το ίδιο ποσό και για το 2011). Η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA τιμολόγησε τη Μητρική με ποσό χιλ. ( χιλ. το 2011) και την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST με ποσό χιλ. ( 662 χιλ. το 2011) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Τέλος, η εταιρεία HELLENIC 13

14 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η SEAWAYS τιμολόγησε την ΑΝΕΚ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το 2011) και την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των 424 χιλ. ( χιλ. το 2011) για ναυλώσεις πλοίων και προμήθειες. Επίσης, το 2012 η ΑΝΕΚ είχε έσοδο από μέρισμα της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ ποσού 116 χιλ. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Στις η Μητρική παρουσίαζε υποχρέωση προς τη θυγατρική ΛΑΝΕ ποσού 52 χιλ. ( 83 χιλ. το 2011), υποχρέωση προς τη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ 48 χιλ. ( 62 χιλ. το 2011), υποχρέωση χιλ. προς την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ( χιλ. το 2011), υποχρέωση προς το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS ποσού χιλ. ( χιλ. το 2011) και υποχρέωση προς τη συγγενή ε- ταιρεία ΑΝΕΚ LINES ITALIA 166 χιλ. ( 188 χιλ. το 2011). Επίσης, στις η ΑΝΕΚ είχε απαίτηση από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST ποσού χιλ. ( χιλ. στις ). Στο τέλος της χρήσης 2012 η ΛΑΝΕ είχε απαίτηση από την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ποσού 353 χιλ. ( 106 χιλ. το 2011), η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ εμφάνιζε απαίτηση από την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 551 χιλ. ( 827 χιλ. το 2011), ενώ η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ είχε υποχρέωση προς το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS χιλ. ( χιλ. το 2011). Τέλος η ΕΤΑΝΑΠ εμφάνιζε απαίτηση από τη HELLENIC SEAWAYS ποσού 23 χιλ. ( 17 χιλ. το 2011). Αμοιβές μελών Δ.Σ. και στελεχών Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 αφορούν σε βραχυπρόθεσμες παροχές και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Διευθυντικά στελέχη Στο τέλος των χρήσεων 2012 και 2011 η Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν απαιτήσεις από τα παραπάνω πρόσωπα ποσού 2 χιλ. και 9 χιλ. αντίστοιχα, ενώ στις η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις ποσού 158 χιλ. ( 103 χιλ. το 2011) και ο Όμιλος 187 χιλ. ( 124 χιλ. το 2011). Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη, ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 14

15 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η VΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πιστοποιήσεις παροχής υπηρεσιών και διασφάλισης υγιεινής Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των συνεργατών της, καθώς και η παροχή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών στους εργαζόμενούς της. Τα πλοία της Εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί για τα συστήματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2008 και το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας παρασκευαζόμενων και παρεχόμενων γευμάτων ΗΑCCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO Τα συστήματα ISO και HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες, που περιλαμβάνουν θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορά επιβατών και οχημάτων, προετοιμασία, παρασκευή και διάθεση γευμάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες και εγκεκριμένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ασφαλής διαχείριση και ασφάλεια πλοίων Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της, έχουν πιστοποιηθεί με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισμών, κανόνων και οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών. Η ΑΝΕΚ, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εντάσσει την περιβαλλοντική πολιτική της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εφαρμόζει όλους τους σχετικούς κανονισμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εντάσσει τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στις καθημερινές λειτουργίες των πλοίων του στόλου της. Στοχεύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων που συμβάλουν στην πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά θέματα, η ΑΝΕΚ είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη που υποστηρίζει τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και στο πλαίσιο αυτό είναι χορηγός του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης που λειτουργεί στο λιμάνι του Πειραιά. Η ΑΝΕΚ είναι επίσης ενεργό μέλος της ΗELMEPA, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η HELMEPA είναι ένας ιδιωτικός μη κερ- 15

16 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η δοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο «να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση και να εξυψώσει το επίπεδο ασφάλειας στη ναυτιλιακή κοινότητα μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια πληροφόρησης, επιμόρφωσης και κινητοποίησης όλων» υποστηρίζοντας πλήρως το στόχο Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η ΑΝΕΚ, παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, εφαρμόζει προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενισχύοντας περιβαλλοντικές δράσεις και κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα και καθιερώνοντας τη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, η ΑΝΕΚ στηρίζει ενεργά τα ντόπια προϊόντα και προωθεί τη μεσογειακή διατροφή. Επίσης, χρησιμοποιεί στα εστιατόρια όλων των πλοίων της, αποκλειστικά, Κρητικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με βάση το άρθρο 43α, της παρ. 3 εδ. δ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από το ν. 3873/ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το καθεστώς της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ν / 2002, όπως ισχύει. Η ΑΝΕΚ έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων των μερών που συνδέονται με τη λειτουργία της. Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2011 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής «Κώδικας») και είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση του Συνδέσμου Η παρούσα δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα και εξηγεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού. 2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, εκ των οποίων έντεκα (11) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν ενώ τέσσερις (4) 16

17 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ορίζονται από τα παρακάτω πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920: α) Ο τ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης μπορεί να ορίζει τον εαυτό του, β) Ο Δήμαρχος Χανίων ομοίως, γ) Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ομοίως, δ) Ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών Χανίων μπορεί να ορίζει ένα μέλος του. Τα παραπάνω πρόσωπα, αφού ειδοποιηθούν γι' αυτό κάθε φορά από την Εταιρεία, οφείλουν να γνωστοποιήσουν σ' αυτήν εγγράφως προ τριών (3) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί της άσκησης του δικαιώματός των ως ανωτέρω, διαφορετικά αυξάνεται αναλόγως ο α- ριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.2 ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τρεις Αντιπροέδρους αυτού, μπορεί δε οποτεδήποτε να προβαίνει σε γενική ή μερική ανακατανομή των ανωτέρω αξιωμάτων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β Αντιπρόεδρος, ομοίως δε αυτόν ο Γ Αντιπρόεδρος. Η εκλογή των ανωτέρω διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έ- τους λήξης της θητείας των. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Με τη δημοσιευόμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής προθεσμίας αίτηση υποψηφιότητας. Βάσει των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αυτούς που έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας και καταρτίζει ψηφοδέλτιο κατά την απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων, το οποίο και διανέμεται στους μετόχους μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέτει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατ ελάχιστον όμως υποχρεούται να θέσει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 17

18 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν και, ακόμη, κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ο Δ/νων Σύμβουλος κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Κατ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του, εφόσον η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στο δήμο Πειραιά Αττικής, στο δήμο Ρεθύμνου Κρήτης και στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, χωρίς να υπολογίζονται οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι' αυτό το σκοπό βιβλίο και υπογράφονται από τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης του εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους α- ντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του. 2.5 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι ενεργούν προσωπικώς, σε απουσία δε ή κώλυμα αυτών, των νομίμων αναπληρωτών τους. Οι παραπάνω υπογραφές τίθενται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με απόφαση του 18

19 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπηρεσιακά όργανα, τηρουμένων των ορισμών του άρθρου 23 του καταστατικού. 2.6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις , έχει ως εξής: Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρηναίος Γαλανάκης Γεώργιος Κατσανεβάκης Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος Αρχοντάκης Ιωάννης Βαρδινογιάννης Αριστοτέλης Μπαλής Εμμανουήλ Αποστολάκης Εμμανουήλ Γαλανάκης Μιχαήλ Μαρακάκης Γεώργιος Μαρινάκης Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης Γεώργιος Μπαουράκης Εμμανουήλ Σκουλάκης* Μιχαήλ Γεωρβασάκης Δημήτριος Καντηλιεράκης Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Προεδρεύων) Εκτελεστικό Μέλος Β Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Γ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αναπ/τής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. * Σημειώνεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. στις βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας- ο κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης αντικαταστάθηκε από τον νέο δήμαρχο Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη. Η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής, αρχίζει δε, την ενδέκατη ημέρα από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την εκλογή νέων μελών τη δέκατη ημέρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας: Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρηναίος Γαλανάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στο Νεροχώρι Αποκορώνου Χανίων Κρήτης το Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Θεολογία και στην Κοινωνιολογία από 19

20 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η τα Καθολικά Πανεπιστήμια Λίλλης και Παρισίων της Γαλλίας. Διετέλεσε Καθηγητής Θεολογίας από το 1938 μέχρι το 1945 σε σχολεία του νομού Χανίων. Το 1946 χειροτονήθηκε σε Διάκονο - Πρεσβύτερο ενώ κατέλαβε διάφορα εκκλησιαστικά αξιώματα μεταξύ των οποίων Μητροπολίτης της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Γερμανίας και Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου. Ο Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Ειρηναίος είναι εκ των ιδρυτών της ΑΝΕΚ. Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α Αντιπρόεδρος (Προεδρεύων) Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Δήμαρχος Χανίων και Νομάρχης Χανίων. Υπήρξε, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά το Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διοίκηση Μεταφορών και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York. Από το 1980 μέχρι το 1982 διετέλεσε στέλεχος στη Johnson & Johnson στις Η.Π.Α. Από το 1984 μέχρι το 1990 διετέλεσε επιστημονικό στέλεχος του Κ.Ε.Π.Ε., για την κατάρτιση του πενταετούς προγράμματος σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. παράρτημα Δ. Κρήτης, καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου LEEDS στο εξαγωγικό Marketing. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης από το 1997 έως το 2000, και εργάστηκε ως ανώτερο στέλεχος σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς από το 1990 μέχρι το Σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών. Γεώργιος Αρχοντάκης, Γ Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε το 1949 στα Χανιά. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε Δ/ντής Χειρουργικού Τομέα, Επιμελητής, Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Επιπλέον, υπήρξε Πρόεδρος στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών επί 10 χρόνια και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία». Από το 2001 έως σήμερα είναι Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Έχει τιμηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», το Νοσοκομείο Παίδων και το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Επίσης, είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης το Είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ. Ο κ. Βαρδινογιάννης, εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ, είναι και Πρόεδρος Δ.Σ. της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. Αριστοτέλης Μπαλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. και Επόπτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Κρήτης, καθώς επίσης και Περιφερειακός Διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 20

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 15 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Δ ή λ ω σ η Ε τ α ι ρ ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς γ ι α τ η χ ρ ή σ η 2 0 1 4

Δ ή λ ω σ η Ε τ α ι ρ ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς γ ι α τ η χ ρ ή σ η 2 0 1 4 VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με βάση το άρθρο 43α, της παρ. 3 εδ. δ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από το ν. 3873/2010 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΕΔΡΑ: 56 ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 I Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1 31/12/2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 405401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 15417/006/B/87/0014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.6445/06/Β/86/35 Επιδαύρου 5 -ΑΓ.Ι.Ρέντης ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής χρήσης 2012 (Ν.3556/2007, άρθρο 4) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8440/06/Β/86/16 Μ. Αλεξάνδρου 91 Αμαρούσιο Αττικής 15124

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8440/06/Β/86/16 Μ. Αλεξάνδρου 91 Αμαρούσιο Αττικής 15124 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8440/06/Β/86/16 Μ. Αλεξάνδρου 91 Αμαρούσιο Αττικής 15124 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Περιεχόμενα Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν.

Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν. Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν. 2190/1920 Περιεχόμενα Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

«ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάρτιος 2012 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 3556/2007 και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα