ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα έσοδα / έξοδα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Επενδύσεις σε ακίνητα Συμμετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο / Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενοι φόροι και φόρος εισοδήματος Παροχές στους εργαζόμενους / Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή Μερίσματα Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Μεταγενέστερα γεγονότα ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/ Η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και ε- γκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 28 ης Μαρτίου Η παρούσα οικονομική έκθεση, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις των Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: - Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α Αντιπρόεδρος, - Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δ/νων Σύμβουλος, - Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β Αντιπρόεδρος, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ε- κλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Χανιά, 28 Μαρτίου 2013 Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Δ.Τ. Π ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/07 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX:

4 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 43 α, 107 και 136) και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και την απόφαση 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα, στις σημαντικές μεταβολές και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση και αναφέρονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών. Τέλος, περιλαμβάνεται δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920. Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Το 2012 η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά επιδεινώνοντας τα προβλήματα των δημοσίων εσόδων και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ύφεση για το 2012 ανήλθε σε 6,4% έναντι 7,1% το Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό τον περιορισμό των δαπανών, αναμένεται να συρρικνώσουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, και σε συνδυασμό με τα δραματικά ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας, φαίνεται να έχει παγιωθεί μια κατάσταση περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά, μειωμένης ζήτησης, και γενικότερα, μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Η επιβατηγός ναυτιλία έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, όπως αποτυπώνεται τόσο στη μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα όλων ανεξαιρέτως των εταιρειών του κλάδου τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επιβαρύνει υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη βιωσιμότητα του κλάδου της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Όσον αφορά στο 2012, η μέση τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση σε σχέση με το έτος 2010 αγγίζει το 50% και σε σχέση με το 2009 υπερβαίνει το 90%. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου «ο διπλασιασμός της τιμής των καυσίμων τα τρία τελευταία χρόνια, ο στρεβλός μηχανισμός διαμόρφωσης του τελικού κόστους των καυσίμων, η πτώση της επιβατικής κίνησης μετά το 2009 κατά 22,5% στην Ακτοπλοΐα και 39% στην Αδριατική, είναι οι κύριες αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος». Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πάγια αιτή- 4

5 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ματα του κλάδου που εκκρεμούν, όπως «ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η μείωση του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών και ο επαναπροσδιορισμός των μισθωμάτων των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας». Όλα τα παραπάνω ζητήματα σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τη δυσκολία αναχρηματοδότησης των εταιρειών, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αυτήν την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση. Στο παραπάνω πλαίσιο, η διοίκηση του Ομίλου προσπάθησε και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να α- ντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από τη μείωση της κίνησης και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, με συγκεκριμένες κινήσεις που είχαν ως σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (π.χ. περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων, επανακαθορισμός προμηθειακού καθεστώτος κ.λπ.). Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου 2011 είχαν ενισχυθεί σημαντικά από έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, ο Όμιλος και στη χρήση 2012 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2012 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου (μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012). Στα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια του έτους και στις Κυκλάδες μέχρι και τον Οκτώβριο του Από τον Ιούνιο του 2011 η ΑΝΕΚ πραγματοποιεί συνδυασμένα δρομολόγια από κοινού με την «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ SUPERFAST» που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Επίσης, τη θερινή περίοδο το πλοίο «ΛΑΤΩ» δραστηριοποιήθηκε στη διεθνή γραμμή «Μπάρι Δυρράχιο», ενώ τα πλοία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και «ΣΟΦΟ- ΚΛΗΣ Β.» ναυλώθηκαν σε εταιρεία του εξωτερικού μέχρι τις αρχές του Συνολικά ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2012, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε 1,9 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 2,4 εκατ. το 2011, 290 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 380 χιλ. το 2011 και 165 χιλ. φορτηγά έναντι 193 χιλ. το προηγούμενο έτος. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2012 ανήλθε σε 199,7 εκατ. έναντι 243,6 εκατ. το 2011, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,4 εκατ. έναντι 36,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. το 2012 έναντι 12,3 εκατ. το Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 60,7 εκατ. έναντι ζημιών 22,9 εκατ. τη χρήση Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 οφείλεται στα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα ποσού 35,5 εκατ. (έναντι 6,8 εκατ. το 2011) που αφορούν, κυρίως, σε απομειώσεις της αξίας των πλοίων του Ομίλου. Πιο αναλυτικά, τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής: 5

6 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2012 ανήλθε σε 199,7 εκατ. έναντι 243,6 εκατ. τη χρήση Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 102,1 εκατ. έναντι 122,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε 90,8 εκατ. έναντι 116,2 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. το 2012 έναντι 5,3 εκατ. το Μικτά κέρδη Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 22,4 εκατ. έναντι 36,7 εκατ. το Σημειώνεται ότι τα μικτά κέρδη της προηγούμενης χρήσης είχαν ενισχυθεί σημαντικά από έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου. Το κόστος πωληθέντων, παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό και διαμορφώθηκε σε 177,3 εκατ. έναντι 206,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως επακόλουθο της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πλοίων και των δρομολογίων καθώς και των συνεργειών της κοινοπραξίας που λειτούργησε ολόκληρο το έτος 2012 στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας. EBITDA Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού 4,2 εκατ. έναντι 12,3 εκατ. το Η μείωση του EBITDA το 2012 οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των μικτών κερδών κατά 14,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκατ. έναντι 33,7 εκατ. το Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου παρουσίασε μείωση για το 2012 και ανήλθε σε 16,2 εκατ. έναντι 17,6 εκατ. το Στα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες, που διαμορφώθηκαν σε ζημιές 35,5 εκατ. έναντι ζημιών 6,7 εκατ. το 2011, περιλαμβάνονται, κυρίως, ζημιές από την προσαρμογή της λογιστικής αξίας των πλοίων του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες α- νήλθαν σε 130 χιλ. έναντι 240 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Καθαρά αποτελέσματα Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 60,7 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών 22,9 εκατ. το Τα αποτελέσματα του 2012, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάστηκαν σημαντικά από τις απομειώσεις της αξίας των πλοίων. 6

7 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης Η καθαρή αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στις διαμορφώθηκε σε 320,9 εκατ. έναντι 367,5 εκατ. στις Η μεταβολή οφείλεται, κυρίως, στην απομείωση των λογιστικών αξιών των πλοίων κατά 34,5 εκατ., στις αποσβέσεις της χρήσης 2012 ποσού 13,2 εκατ. και στις προσθήκες που ανήλθαν σε 1,0 εκατ. Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 52,7 εκατ. στο τέλος της χρήσης 2012 από 55,6 εκατ., ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθαν σε 4,2 εκατ. έναντι 1,9 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε στη χρήση 2012 ανήλθε σε 2,1 εκατ. έναντι 2,0 εκατ. το Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. έναντι 3,4 ε- κατ. στις Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 0,9 εκατ. έναντι 229,1 ε- κατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι στις έγινε αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1), δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν πληρούνταν ό- ροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων (βλ. σχετικά σημείωση 19 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Λόγω της προαναφερθείσας αναταξινόμησης, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ο- μίλου στις διαμορφώθηκαν σε 274,9 εκατ. έναντι 34,5 εκατ. στις Μικρή μείωση εμφάνισαν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες ανήλθαν σε 62,4 εκατ. στις έναντι 63,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Ταμειακές ροές Ο Όμιλος κατά τη χρήση 2012 παρουσίασε εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 3,1 εκατ. έναντι 8,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Επίσης, οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές ποσού 1,0 ε- κατ. (έναντι εισροών 2,0 εκατ. το 2011), κυρίως, λόγω των πληρωμών για προσθήκες παγίων. Τέλος, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφανίζουν εκροές ποσού 1,4 εκατ. το 2012 (έναντι 9,9 εκατ. το 2011), κυρίως, λόγω της εξόφλησης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού 2,2 εκατ. και της είσπραξης επιχορηγήσεων ποσού 0,8 εκατ. Χρηματοοικονομικοί δείκτες Το περιθώριο μικτού κέρδους (%) του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκε σε 11,2% έναντι 15,1% το Επίσης, το περιθώριο EBITDA για το 2012 ανήλθε σε 2,1% έναντι 5,1% το

8 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (:1) «Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθε σε 0,20 το 2012 έναντι 0,71 το 2011, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (:1) «(Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» διαμορφώθηκε σε 0,18 έναντι 0,63 την προηγούμενη χρήση, λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Πάγιο ενεργητικό» ανήλθε σε 0,62 το 2012 έναντι 0,66 το Επίσης, ο δείκτης ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Σύνολο ενεργητικού» διαμορφώθηκε σε 0,51 έναντι 0,55 την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (:1) ο δείκτης «Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» διαμορφώθηκε σε 7,46 το 2012 από 3,11 το 2011, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» διαμορφώθηκε σε 5,95 από 2,46 την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης «Υποχρεώσεις / (Ίδια κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» ανήλθε σε 0,88 το 2012 από 0,76 το 2011, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / (Ίδια Κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» διαμορφώθηκε σε 0,70 το 2012 έναντι 0,60 το Όλοι οι παραπάνω δείκτες για το 2012 επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης. Τέλος, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση οι δείκτες «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις» οι οποίοι το 2011 είχαν διαμορφωθεί σε 1,57 και 1,62 αντίστοιχα, δεν μπορούν να εξαχθούν για το 2012 λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής. Ο συντελεστής μόχλευσης στο τέλος των χρήσεων 2012 και 2011 έχει ως εξής: Συνολικός δανεισμός Μείον: χρηματικά διαθέσιμα (4.037) (3.360) Καθαρός δανεισμός (α) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (β) Συντελεστής μόχλευσης (α) / (β) 85,43% 70,85% ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗ 2012 Τον Ιούνιο του 2012 το πλοίο «ΛΑΤΩ» δρομολογήθηκε για τη θερινή περίοδο στη διεθνή γραμμή «Μπάρι Δυρράχιο» στην οποία η ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά. Επίσης, τα πλοία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» ναυλώθηκαν σε αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία η οποία διατηρούσε το δικαίωμα αγοράς τους στη λήξη της ναύλωσης. Λόγω του ότι οι ναυλωτές 8

9 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η δεν κατάφεραν τελικά να εκπληρώσουν τους όρους των σχετικών ναυλοσυμφώνων, η ΑΝΕΚ προχώρησε σε ακύρωση και διακοπή τους στις αρχές του Η διοίκηση του Ομίλου ανέθεσε την ανωτέρω υπόθεση σε διεθνείς εταιρείες νομικών συμβούλων, προκειμένου να διασφαλίσει τα εν λόγω περιουσιακά της στοιχεία και τα δικαιώματά της έναντι των ναυλωτών και να αντιμετωπιστεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως λόγω χρεών των ναυλωτών σε τρίτους, κυρίως για εργασίες μετασκευών κατά τη διάρκεια της ναύλωσης των πλοίων. Δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από υ- ποψήφιους αγοραστές για τα δύο πλοία, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις και θα υπάρξει θετική κατάληξη στο ανωτέρω θέμα. Στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης η ΑΝΕΚ αντικατέστησε τα πλοία που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή της Βενετίας με δύο σύγχρονα ναυλωμένα πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους. Κατά τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων της ΑΝΕΚ και της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέσω της κοινοπραξίας «ANEK SUPERFAST», ενώ οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν -βάσει των σχετικών συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία- την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου, συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στις έληξε η σύμβαση και τερματίστηκε η λειτουργία της Ενδοκυκλαδικής γραμμής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ επίσης την ίδια ημερομηνία αποδρομολογήθηκε το πλοίο του Ομίλου που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή του Ανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ΑΝΕΚ έχει εκκινήσει διαδικασία διαιτησίας σε διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 33,35% της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» και η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα από την εξέλιξη της υπόθεσης. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να έλαβαν χώρα μετά τις και μέχρι την έγκριση της παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης από το Δ.Σ. της ΑΝΕΚ. ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τον Όμιλο. Αναλυτική περιγραφή των λοιπών επιχειρηματικών κινδύνων και της διαχείρισής τους γίνεται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων «Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων». 9

10 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κάθε περιόδου, επομένως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από μια μεταβολή του μέσου κόστους των καυσίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2012 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα τιμών καυσίμων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 5% / μετρικό τόνο (-/+) 4,3 εκατ. ± 10% / μετρικό τόνο (-/+) 8,7 εκατ. Κατά τη διάρκεια του 2012 οι τιμές εξακολούθησαν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα με τη μέση τιμή των καυσίμων να έχει αυξηθεί κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίμων και λιπαντικών της Εταιρείας για το 2012 αποτέλεσε το 49% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 48% το 2011 και 43% το Επομένως, οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αποτελούν το σημαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Η ΑΝΕΚ έχει συνάψει μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά και διμερή τραπεζικά δάνεια καθώς και συμβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών με διάφορες τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω δάνεια εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου τους επιβαρύνεται με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Η ευαισθησία της μεταβλητότητας των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2012 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 0,5% (-/+) 1,2 εκατ. ± 1% (-/+) 2,4 εκατ. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στα επιτόκια ενδέχεται να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις που διέπονται από όρους και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τους όρους και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, προβλέπεται τα δάνεια να κηρυχθούν άμεσα απαιτητά και να υποχρεωθεί να αποπληρώσει το υπόλοιπο των δανείων της στις δανείστριες τράπεζες αντιμετωπίζοντας πρόβλημα ρευστότητας. Εντούτοις, για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση του Ομίλου φροντίζει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου ή αδυναμίας της 10

11 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η διοίκησης του Ομίλου όσον αφορά στην εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με αποδεκτούς όρους, ενδέχεται να επέλθουν ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Δεδομένου ότι στις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων της Μητρικής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναταξινομήθηκε το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με θετική τους έκβαση θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης των πληρωμών δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και, ενδεχομένως, μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών, όπως ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους, η αναδιάταξη του στόλου και οι αποδρομολογήσεις πλοίων, η ρύθμιση εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο ενώ εξετάζονται η περίπτωση πώλησης πλοίων και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός του Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας που έχει εκκινήσει κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. Ανταγωνισμός Τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται σε γραμμές που επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τον Πειραιά με την Κρήτη, καθώς και την Ελλάδα με την Ιταλία. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων κάθε εταιρείας στις ως άνω αγορές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού με αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο Όμιλος, στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανομή των πλοίων ανά γραμμή, να αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάμενων (αλλά και πιθανών νέων) γραμμών και να τιμολογεί τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Τυχόν περαιτέρω όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση. Πιστωτικός κίνδυνος Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα των πελατών του μέσω των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου που εφαρμόζει και, όπου κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνονται επιπλέον εγγυήσεις για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση των πιστώσεων που χορηγούνται. Ωστόσο, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς δημιουργούν περιπτώσεις αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, με αποτέλεσμα την όλο και περισσότερο επιβεβλημένη ανάγκη δημιουργίας επαρκών προβλέψεων για ζημιές απομείωσης απαιτήσεων με σκοπό την εξισορρόπηση των συνεπειών από τις συνθήκες που επικρατούν στο εμπορικό και στο 11

12 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το σωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις α- νέρχεται σε 22,7 εκατ. το οποίο θεωρείται επαρκές έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενώ υπάρχει σημαντική διασπορά των απαιτήσεων του Ομίλου και επομένως ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. ΙV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Οι προοπτικές του Ομίλου και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2013 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους εξής παράγοντες: - Τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και υλοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και την επιβεβαίωση των προβλέψεων για την ύφεση της τρέχουσας χρονιάς που, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδος, αναμένεται να κυμανθεί στο 4,5%, - την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον προσδοκώμενο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία, - την πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα για το 2013, όπου οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, - την εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Σημαντικό ρόλο στην πορεία της επιβατηγού ναυτιλίας το 2013 θα διαδραματίσει η αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και ο βαθμός αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία (οργανικές συνθέσεις, μείωση Φ.Π.Α., κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων, επιδοτήσεις εργοδοτικών εισφορών, επαναπροσδιορισμός μισθωμάτων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας). Το βασικότερο πρόβλημα της ακτοπλοΐας την περίοδο αυτή είναι η έλλειψη ρευστότητας η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη των εταιρειών του κλάδου από την πολιτεία και τις τράπεζες κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσμενέστερες εξελίξεις στην ακτοπλοΐα. Επίσης, από την πλευρά των εταιρειών, είναι επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση ρευστότητας με διάφορους τρόπους όπως οι πωλήσεις πλοίων, οι αυξήσεις κεφαλαίου, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών. Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος των καυσίμων αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο κόστους των εταιρειών του κλάδου. Τους τελευταίους μήνες του 2012, μετά από αρκετό διάστημα, παρατηρήθηκε μια πτωτική τάση των τιμών. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι πρόκειται για αστάθμητο παράγοντα, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίδρασή τους στα αποτελέσματα του 2013 θα ήταν επισφαλής. 12

13 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η O Όμιλος της ΑΝΕΚ ήδη από το 2011 προσπάθησε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας, αναδιάταξη στόλου) να ενισχύσει τη ρευστότητά του και να μειώσει το λειτουργικό του κόστος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι προσπάθειες, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν και το 2012 με διάφορα μέτρα όπως η περικοπή δρομολογίων, η μείωση ταχυτήτων, η αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, η αντικατάσταση πλοίων του Ομίλου με σύγχρονα ναυλωμένα πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους κ.λπ. Σε αντίστοιχους άξονες θα κινηθούν οι προσπάθειες της διοίκησης του Ομίλου και το V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), καθώς και τα συνδεόμενα μέρη (ΚΟΙΝΟ- ΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST, HELLENIC SEAWAYS) αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοίων, σε προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων, σε λοιπές υπηρεσίες και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού. Οι αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν σε καταβαλλόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις συνεδριάσεων. Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε με τους συνήθεις εμπορικούς όρους της αγοράς. Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα / Έξοδα Το 2012 η ΑΝΕΚ τιμολόγησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΑΝΕ με το ποσό των 60 χιλ. ( 98 χιλ. το 2011) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το 2011) για ναυλώσεις πλοίων, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS με ποσό 97 χιλ. ( 293 χιλ. το 2011) για προμήθειες και πωλήσεις διάφορων υλικών. Η θυγατρική ΛΑΝΕ το 2012 τιμολόγησε τη Μητρική με 1 χιλ. ( 197 χιλ. το 2011) και την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με χιλ. για ναύλωση και λοιπές δαπάνες πλοίου ( 348 χιλ. το 2011). Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ τιμολόγησε τη Μητρική με ποσό 111 χιλ. ( 721 χιλ. το 2011), τη ΛΑΝΕ με 122 χιλ. ( 187 χιλ. το 2011) και την HELLENIC SEAWAYS με ποσό 73 χιλ. για διάφορες δαπάνες πλοίων. Η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιμολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού 210 χιλ. ( 224 χιλ. το 2011) και το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS με το ποσό των 25 χιλ. ( 20 χιλ. το 2011) για τον ίδιο λόγο. Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδα από μίσθωση μηχανημάτων προς την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 168 χιλ. (το ίδιο ποσό και για το 2011). Η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA τιμολόγησε τη Μητρική με ποσό χιλ. ( χιλ. το 2011) και την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST με ποσό χιλ. ( 662 χιλ. το 2011) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Τέλος, η εταιρεία HELLENIC 13

14 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η SEAWAYS τιμολόγησε την ΑΝΕΚ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το 2011) και την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των 424 χιλ. ( χιλ. το 2011) για ναυλώσεις πλοίων και προμήθειες. Επίσης, το 2012 η ΑΝΕΚ είχε έσοδο από μέρισμα της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ ποσού 116 χιλ. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Στις η Μητρική παρουσίαζε υποχρέωση προς τη θυγατρική ΛΑΝΕ ποσού 52 χιλ. ( 83 χιλ. το 2011), υποχρέωση προς τη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ 48 χιλ. ( 62 χιλ. το 2011), υποχρέωση χιλ. προς την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ( χιλ. το 2011), υποχρέωση προς το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS ποσού χιλ. ( χιλ. το 2011) και υποχρέωση προς τη συγγενή ε- ταιρεία ΑΝΕΚ LINES ITALIA 166 χιλ. ( 188 χιλ. το 2011). Επίσης, στις η ΑΝΕΚ είχε απαίτηση από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST ποσού χιλ. ( χιλ. στις ). Στο τέλος της χρήσης 2012 η ΛΑΝΕ είχε απαίτηση από την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ποσού 353 χιλ. ( 106 χιλ. το 2011), η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ εμφάνιζε απαίτηση από την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 551 χιλ. ( 827 χιλ. το 2011), ενώ η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ είχε υποχρέωση προς το συνδεόμενο μέρος HELLENIC SEAWAYS χιλ. ( χιλ. το 2011). Τέλος η ΕΤΑΝΑΠ εμφάνιζε απαίτηση από τη HELLENIC SEAWAYS ποσού 23 χιλ. ( 17 χιλ. το 2011). Αμοιβές μελών Δ.Σ. και στελεχών Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 αφορούν σε βραχυπρόθεσμες παροχές και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Διευθυντικά στελέχη Στο τέλος των χρήσεων 2012 και 2011 η Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν απαιτήσεις από τα παραπάνω πρόσωπα ποσού 2 χιλ. και 9 χιλ. αντίστοιχα, ενώ στις η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις ποσού 158 χιλ. ( 103 χιλ. το 2011) και ο Όμιλος 187 χιλ. ( 124 χιλ. το 2011). Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη, ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 14

15 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η VΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πιστοποιήσεις παροχής υπηρεσιών και διασφάλισης υγιεινής Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των συνεργατών της, καθώς και η παροχή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών στους εργαζόμενούς της. Τα πλοία της Εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί για τα συστήματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2008 και το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας παρασκευαζόμενων και παρεχόμενων γευμάτων ΗΑCCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO Τα συστήματα ISO και HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες, που περιλαμβάνουν θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορά επιβατών και οχημάτων, προετοιμασία, παρασκευή και διάθεση γευμάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες και εγκεκριμένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ασφαλής διαχείριση και ασφάλεια πλοίων Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της, έχουν πιστοποιηθεί με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισμών, κανόνων και οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών. Η ΑΝΕΚ, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εντάσσει την περιβαλλοντική πολιτική της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εφαρμόζει όλους τους σχετικούς κανονισμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εντάσσει τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στις καθημερινές λειτουργίες των πλοίων του στόλου της. Στοχεύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων που συμβάλουν στην πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά θέματα, η ΑΝΕΚ είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη που υποστηρίζει τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και στο πλαίσιο αυτό είναι χορηγός του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης που λειτουργεί στο λιμάνι του Πειραιά. Η ΑΝΕΚ είναι επίσης ενεργό μέλος της ΗELMEPA, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η HELMEPA είναι ένας ιδιωτικός μη κερ- 15

16 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η δοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο «να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση και να εξυψώσει το επίπεδο ασφάλειας στη ναυτιλιακή κοινότητα μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια πληροφόρησης, επιμόρφωσης και κινητοποίησης όλων» υποστηρίζοντας πλήρως το στόχο Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η ΑΝΕΚ, παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, εφαρμόζει προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενισχύοντας περιβαλλοντικές δράσεις και κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα και καθιερώνοντας τη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, η ΑΝΕΚ στηρίζει ενεργά τα ντόπια προϊόντα και προωθεί τη μεσογειακή διατροφή. Επίσης, χρησιμοποιεί στα εστιατόρια όλων των πλοίων της, αποκλειστικά, Κρητικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με βάση το άρθρο 43α, της παρ. 3 εδ. δ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από το ν. 3873/ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το καθεστώς της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ν / 2002, όπως ισχύει. Η ΑΝΕΚ έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων των μερών που συνδέονται με τη λειτουργία της. Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2011 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής «Κώδικας») και είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση του Συνδέσμου Η παρούσα δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα και εξηγεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού. 2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, εκ των οποίων έντεκα (11) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν ενώ τέσσερις (4) 16

17 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ορίζονται από τα παρακάτω πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920: α) Ο τ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης μπορεί να ορίζει τον εαυτό του, β) Ο Δήμαρχος Χανίων ομοίως, γ) Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ομοίως, δ) Ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών Χανίων μπορεί να ορίζει ένα μέλος του. Τα παραπάνω πρόσωπα, αφού ειδοποιηθούν γι' αυτό κάθε φορά από την Εταιρεία, οφείλουν να γνωστοποιήσουν σ' αυτήν εγγράφως προ τριών (3) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί της άσκησης του δικαιώματός των ως ανωτέρω, διαφορετικά αυξάνεται αναλόγως ο α- ριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.2 ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τρεις Αντιπροέδρους αυτού, μπορεί δε οποτεδήποτε να προβαίνει σε γενική ή μερική ανακατανομή των ανωτέρω αξιωμάτων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β Αντιπρόεδρος, ομοίως δε αυτόν ο Γ Αντιπρόεδρος. Η εκλογή των ανωτέρω διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έ- τους λήξης της θητείας των. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Με τη δημοσιευόμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής προθεσμίας αίτηση υποψηφιότητας. Βάσει των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αυτούς που έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας και καταρτίζει ψηφοδέλτιο κατά την απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων, το οποίο και διανέμεται στους μετόχους μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέτει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατ ελάχιστον όμως υποχρεούται να θέσει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 17

18 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν και, ακόμη, κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ο Δ/νων Σύμβουλος κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Κατ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του, εφόσον η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στο δήμο Πειραιά Αττικής, στο δήμο Ρεθύμνου Κρήτης και στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, χωρίς να υπολογίζονται οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι' αυτό το σκοπό βιβλίο και υπογράφονται από τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης του εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους α- ντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του. 2.5 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι ενεργούν προσωπικώς, σε απουσία δε ή κώλυμα αυτών, των νομίμων αναπληρωτών τους. Οι παραπάνω υπογραφές τίθενται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με απόφαση του 18

19 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπηρεσιακά όργανα, τηρουμένων των ορισμών του άρθρου 23 του καταστατικού. 2.6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις , έχει ως εξής: Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρηναίος Γαλανάκης Γεώργιος Κατσανεβάκης Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος Αρχοντάκης Ιωάννης Βαρδινογιάννης Αριστοτέλης Μπαλής Εμμανουήλ Αποστολάκης Εμμανουήλ Γαλανάκης Μιχαήλ Μαρακάκης Γεώργιος Μαρινάκης Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης Γεώργιος Μπαουράκης Εμμανουήλ Σκουλάκης* Μιχαήλ Γεωρβασάκης Δημήτριος Καντηλιεράκης Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Προεδρεύων) Εκτελεστικό Μέλος Β Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Γ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αναπ/τής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. * Σημειώνεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. στις βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας- ο κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης αντικαταστάθηκε από τον νέο δήμαρχο Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη. Η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής, αρχίζει δε, την ενδέκατη ημέρα από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την εκλογή νέων μελών τη δέκατη ημέρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας: Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρηναίος Γαλανάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στο Νεροχώρι Αποκορώνου Χανίων Κρήτης το Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Θεολογία και στην Κοινωνιολογία από 19

20 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η τα Καθολικά Πανεπιστήμια Λίλλης και Παρισίων της Γαλλίας. Διετέλεσε Καθηγητής Θεολογίας από το 1938 μέχρι το 1945 σε σχολεία του νομού Χανίων. Το 1946 χειροτονήθηκε σε Διάκονο - Πρεσβύτερο ενώ κατέλαβε διάφορα εκκλησιαστικά αξιώματα μεταξύ των οποίων Μητροπολίτης της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Γερμανίας και Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου. Ο Σεβασμιότατος τ. Μητροπολίτης Ειρηναίος είναι εκ των ιδρυτών της ΑΝΕΚ. Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α Αντιπρόεδρος (Προεδρεύων) Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Δήμαρχος Χανίων και Νομάρχης Χανίων. Υπήρξε, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά το Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διοίκηση Μεταφορών και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York. Από το 1980 μέχρι το 1982 διετέλεσε στέλεχος στη Johnson & Johnson στις Η.Π.Α. Από το 1984 μέχρι το 1990 διετέλεσε επιστημονικό στέλεχος του Κ.Ε.Π.Ε., για την κατάρτιση του πενταετούς προγράμματος σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. παράρτημα Δ. Κρήτης, καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου LEEDS στο εξαγωγικό Marketing. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης από το 1997 έως το 2000, και εργάστηκε ως ανώτερο στέλεχος σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς από το 1990 μέχρι το Σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών. Γεώργιος Αρχοντάκης, Γ Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε το 1949 στα Χανιά. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε Δ/ντής Χειρουργικού Τομέα, Επιμελητής, Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Επιπλέον, υπήρξε Πρόεδρος στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών επί 10 χρόνια και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία». Από το 2001 έως σήμερα είναι Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Έχει τιμηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», το Νοσοκομείο Παίδων και το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Επίσης, είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης το Είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ. Ο κ. Βαρδινογιάννης, εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ, είναι και Πρόεδρος Δ.Σ. της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. Αριστοτέλης Μπαλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. και Επόπτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Κρήτης, καθώς επίσης και Περιφερειακός Διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 20

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2008 Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202 Ηράκλειο Κρήτης Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα