Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ."

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β θηήξην 69100, Κνκνηελή. Σει. & θαμ γξαθείνπ: & Web: ΖΛΗΑ Κ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ. ΠΟΤΓΔ Πξνθαηαξθηηθφ ηκήκα εθκάζεζεο ηεο Ρσζηθήο Γιώζζαο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δξγαζία: Τα πολίζμαηα ηος Κιμμεπικού Βοζπόπος και ηηρ Αηηικήρ: ζςγκπιηική μελέηη. Παξάιιειε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ επηγξαθηθήο ηνπ επηγξαθηθνχ Yu. G. Vinogradov. Αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ (DIPLOMA - MASTER) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Δθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε πξνζθηεζείζα εηδηθφηεηα «Γεληθή Ηζηνξία». Θέκα ηεο Γηαηξηβήο: Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηον Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ. Αληηθείκελν ηεο Γηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ απνηθηαθνχ θηλήκαηνο ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην, ε αλαδήηεζε ησλ θπξηνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηθηζκνχ ζην ρψξν απηφ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ «εμπόπιον» θαη «εμποπειακή πεπίοδορ». Μέζα απφ ηελ δηαηξηβή δηαθαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έπαημε ε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ απνίθσλ θαη γεγελψλ πιεζπζκψλ ηεο ζηέπαο θαη ηεο δαζνζηέπαο. Μέιε ηεο Σξηκεινχο επηηξνπήο: Β. Η. Κνπδίζηλ, Γ. Γθ. Βηλνγθξάληνθ, Α. Α. Μάζιελληθνθ Τπνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov (Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ζηελ Ηζηνξία). Αλαγλψξηζε Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (Ph.D.) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Σκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov ζηελ εηδηθφηεηα «Μεηάθξαζε απφ ηελ ειιεληθή ζηε ξσζηθή γιψζζα θαη απφ ηε ξσζηθή ζηελ ειιεληθή».

2 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζε αξραηνινγηθέο έξεπλεο-απνζηνιέο, δηαιέμεηο ζε μέλα Παλεπηζηήκηα πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο ηνπ Κηκκεξηθνχ ζηε Μαχξε Θάιαζζα, κε ηελ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο Αξραηνινγίαο G. Α. Koshelenko. Αύγνπζηνο επηέκβξηνο πκκεηνρή ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Κξηκαία. Δπηθεθαιήο ν Γξ. Αξραηνινγίαο Ε. Μπφληαο (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καβάιαο) θαη ε αξραηνιφγνο Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Απξίιηνο Μάηνο πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο ζέζεο Γθνλνχξ (Αξραία Μαξγηαλή), ζην Σνπξθκεληζηάλ. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο-Αθαδεκατθφο Β. αξηαλίδεο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. Ηνύιηνο Αύγνπζηνο πκκεηνρή ζηηο αλαζθαθέο ηνπ Παληηθάπαηνπ (Κεξηο Αλαηνιηθή Κξηκαία). Δπηθεθαιήο ν Γηεπζπληήο ησλ Διιεληθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Μνπζείνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ «Α.. Πνχζθηλ» ηεο Μφζραο, ν Γξ. Αξραηνινγίαο V.P. Tolstikov επηεκβξίνπ πκκεηνρή σο εθπξφζσπνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο (Α.Η.Β.Δ.) ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Οδεζζφ, γηα ηα εγθαίληα ηνπ ηνπηθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, παξνπζία ηνπ Καζεγεηνχ Αξραηνινγίαο, θνπ Βάζνπ Καξαγεψξγε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Α. Λεβέληε. ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ επίζεο ν Γ/ληεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Καβάιαο, θνο Ε. Μπφληαο, θαη ε αξραηνιφγνο θα Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Πεξαηηέξσ ζηφρνη ηεο απνζηνιήο απηήο ήηαλ ε νη ζπλνκηιίεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ α) πινπνίεζεο αλαζθαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηνρέο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο (Οιβία, Παληηθάπαηνλ θιη.) κε ηελ ζπλεξγαζία Οπθξαλψλ αξραηνιφγσλ, θαζψο θαη β) ηεο κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ αλέθδνησλ αξραίσλ ειιεληθψλ επηγξαθψλ απφ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο Οπθξαλίαο Ηνπλίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο κε πξσηνεηείο θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΘ ΔΠΚΑ Κνκνηελήο Ηνπιίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο (αξραίν ζέαηξν), ζηε Θξάθε, καδί κε θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ ρσξψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο "Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα", ην νπνίν δηδάζθεηαη θαηά ην Β' εμάκελν. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ηίηιν «Γηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο ζε ζαιάζζηεο, πνηάκηεο, ιηκλαίεο δηαδξνκέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο» Δπξψπεο, απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ Μαΐνπ Απξηιίνπ πκκεηνρή ζηελ απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε πξννξηζκφ ην Οπδκπεθηζηάλ Γηάιεμε ζην University of Oxford, Faculty of Classics, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, 66 St. Gilles', Oxford OX1 3 LU, κε ζέκα: "Greek Colonization in the Black Sea", έπεηηα απφ πξφζθιεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη αξραηνιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο.

3 πκκεηνρή ζην πξφγξακκα: Комплексные археологические исследования в Восточном Крыму: проблемы методики, хронологии и исторических реконструкций (Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Αλαηνιηθή Κξηκαία: πξνβιήκαηα κεζνδνινγίαο, ρξνλνινγίαο θαη ηζηνξηθήο απνθαηάζηαζεο). Ηζηφηνπνο: Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: A. A. Maslennikov, Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Μφζραο. Με ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ ηεο Αθαδεκίαο. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: άλνημε ηνπ Ξέλεο Γιώζζεο Ρσζηθά (άπηαηζηα), Γαιιηθά (Sorbonne I), Αγγιηθά (Cam. Advanced), Αξαβηθά (πνιχ θαιά), Ηηαιηθά (πνιχ θαιά), Γεξκαληθά (θαιά), Σνχξθηθα (θαιά), Βνπιγαξηθά (θαιά). ΠΡΩΣΟΣΤΠΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ-ΔΚΓΟΔΗ ΒΗΒΛΗΩΝ «Ο ειιεληθόο απνηθηζκόο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνλ 7 ν έσο ην πξώην ηέηαξην ηνπ 6 νπ αη. π.υ. Πξνβιήκαηα θαη Γηαθσλίεο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο, ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov, Μφζρα, Γεκνζίεπζε ηεο επίζεκεο πεξίιεςεο ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζέκα Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηο Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ ζηα ξσζηθά ηνλ Μάην ηνπ 1999 ζηε Μφζρα, ζειίδεο 18 (Ζ δεκνζίεπζε παξφκνηαο πεξίιεςεο ζε έλα κηθξφ ηεχρνο ησλ 30 ζειίδσλ ζεσξείηαη ζηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ηεο εθάζηνηε δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Малые города Аттики и Европейского Боспора (Типология и историкоархеологические параллели». [Οη κηθξέο πόιεηο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Βνζπόξνπ: Καηεγνξίεο θαη ηζηνξηθό-αξραηνινγηθνί παξαιιειηζκνί], Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Μαξηνχπνιε Οπθξαλίαο Μαΐνπ 1997, κε ζέκα: Украйна Греция: досвид дружных связей и перспектива сотрудничества. (Мариуполь, травня 1996 г.) [Οπθξαλία Διιάδα: Φηιηθέο ζρέζεηο θαη Πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο], δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, 1996, ζει (ζηα ξσζηθά, κε πεξίιεςε ζηα αγγιηθά). «Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηηο αθηέο ηνπ Κηκκεξηθνύ Βνζπόξνπ (6 ν 5 ν π.υ. αη.)», Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο». Αλησληάδεηνο ρνιή Γξακκάησλ θαη ηερλψλ Γήκνπ Βεξνίαο, 9 11 Μαΐνπ (ππφ έθδνζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο»). «Από ηελ επηγξαθηθή θαη αξραηνινγηθή έξεπλα ηνπ απνηθηζκνύ ηνπ Βνξείνπ Δπμείλνπ Πόληνπ», Δηζήγεζε ζην Α Παλειιήλην πλέδξην Δπηγξαθηθήο, Οθησβξίνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ζρνιή. Γεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει The small cities of the Bosporan Kingdom and Attic: Some new aspects of the problem, Δηζήγεζε ζην 1 st International Conference Greeks and Natives in the Cimmerian Bosporus, at Taman, South Russia, 8 15 October Τπφ έθδνζε ζην British Archaeological Reports (Oxford).

4 «Ζ ειιεληθή πόιε ζηνλ Β-Α Πόλην θαηά ηνλ 6 ν θαη 5 ν αη. π.υ.: Γημιοςπγία αζηικήρ ςποδομήρ ζηο Βαζίλειο ηος Βοζπόπος», Άξζξν ζην ηεχρνο 9 ηνπ πεξ. Μαθεδλφλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Α.Π.Θ., ζει Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο νηθηζηηθήο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ Βνζπνξηθνχ Βαζηιείνπ. Emporion and Apoikia-Polis in the Northeast Black Sea Area during the 6 th and 5 th c. B.C.: an urbanistic view, Δηζήγεζε ζην 10 th International Symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea Area. Vani (Georgia), September 2002: Urbanism in the Black Sea Area in the Archaic and Classical Periods: Polis Hellenis and Polis Barbaron. Δίλαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ ελλνηψλ (εμποπίος θαη απνηθίαο) ππφ ην πξίζκα ηεο νηθηζηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νηθηζκψλ ζηνλ Β-Α Δχμεηλν Πφλην. Kacharava D., Faudot M., Geny E. (eds), Pont-Euxin et Polis : Polis hellenis et polis barbaron : Actes du Xe symposium de Vani [Colchide], septembre 2002: hommage à Otar Lordkipanidzé et Pierre Lévêque, Presses universitaires franccomtoises. Besançon, 2005: Greeks and Thracians: The Greeks by the Black Sea, Δηζήγεζε ζην 2 nd International Symposium 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity, Sandanski, Bulgaria 1 4 October Alexandra Dimitrova-Miltcheva & Veselka Katsarova, (eds.), SPARTACUS II: 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity. International Symposium, 1 st -4 th of October 2002, Veliko Tarnovo 2006: Emporion on the Black Sea Littoral: a Problem in the modern historiography of the Greek Colonization, Δηζήγεζε ζην Scientific Conference in honour of the 80 th Anniversary of Dr. Liuba Ognenova-Marinova, Archaeological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia Stoyanov T., Tonkova M., Preshlenov Chr., Popov Chr., (eds.), Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo 2005: Problems in the history and archaeology of the Greek Colonization of the Black Sea, Δηζαγσγηθφ άξζξν ζην Ancient Greek Colonies in the Black Sea, 2 ηφκνη (ζει ). Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ), Θεζζαινλίθε, πιινγηθφ έξγν πνπ αθνξά ζην αλαζθαθηθφ (θπξίσο ην πην πξφζθαην) έξγν ζε 30 κεγάιεο ειιεληθέο απνηθίεο κε ηελ ζπκκεηνρή 32 αξραηνιφγσλ αλαζθαθέσλ απφ νιφθιεξε ηελ Παξεπμείληα δψλε. Δπηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: Dimitrios V. Grammenos, Elias K. Petropoulos Ancient Greek Colonies in the Black Sea Thessaloniki, volumes. Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Α.Η.Β.Δ. θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ). Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Βνξείνπ Διιάδνο, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Θεζζαινλίθε, Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: DimitriosV. Grammenos, Elias K. Petropoulos. Colonial Encounters in the Black Sea Region: Dating Problems of the earliest Kimmerian Bosporos Greek Cities, Δηζήγεζε ζην International Conference devoted to history and culture of Bosporan Kingdom on theme: The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating, in March 2004, Sanct-Petersburg (Russia). ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ "The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating", in March 2004, Sanct-Petersburg 2004:

5 «Εεηήκαηα απνηθηζκνύ Η. Ο απσαίορ ελληνικόρ αποικιζμόρ με έμθαζη ζηον Παπεςξείνιο σώπο: ζύγσπονοι πποβλημαηιζμοί και θεωπηηικέρ ηάζειρ», Κείκελν 30 ζειίδσλ γηα ηνλ λέν νδεγφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο κε γεληθφ ηίηιν Πξνο ηε γέλεζε ησλ πφιεσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ Σκοηεινών αιώνων (ηέινο Δπνρήο ηδήξνπ θαη αξρή ηεο Αξρατθήο Δπνρήο). Δπηκέιεηα: Γεκήηξηνο Γξακκέλνο. Τπάξρεη αλεβαζκέλν φιν ην βηβιίν ζηνλ ηζηνρψξν: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2 British Archaeological Reports, International Series Oxford, volumes. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο.Editors: Grammenos Dimitrios V. & Elias K. Petropoulos «Ζ πξώηκε πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην: Υξνλνινγία θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», Δηζήγεζε ζην «Ρσζία θαη Μεζφγεηνο». Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Αζήλα, Μαίνπ 2005), Σφκνο Α. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ / Δθδφζεηο Ζξφδνηνο, Αζήλα 2011: Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment, and the Problem of the emporion Revisited, Μνλνγξαθία πνπ εθδφζεθε ζηηο ζεηξέο British Archaeological Reports, International Series Oxford, Colonial Landscapes and Colonial Interactions in Skythia and in Euxeinos Pontos, Δηζήγεζε ζην Symposium on Greek Colonization across the Mediterranean March 2007, ζην Faculty of Classics, Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, Ξελφγισζζν έξγν κε ηελ ζπκκεηνρή αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ απφ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Apollo s Cult in the Black Sea and the Greek Colonization: Some Remarks, Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov, Θεζζαινλίθε 2010: , Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε. «Σα «πγξά θέιεπζα» θαη ε απνηθηαθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνπο αξρατθνύο ρξόλνπο», Δηζήγεζε ζην 2 ν Παλειιήλην πκπφζην Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Π.. ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Μπηηιήλε ζην δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Γεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», επηκ. Γ. Π. Γξαθνχιεο, Γ. Π. Σζφηζνο, Δθδ. Οίθνο ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2012, ζει «Εεηήκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην», Κείκελν ζηνλ ηφκν «Πξνζεγγίζεηο ζηελ Ηζηνξία ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ», Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Πνληηαθψλ Δξεπλψλ (Γξάκα επηεκβξίνπ 2008). Θεζζαινλίθε 2012: The Kingdoms of Bosporus and Pontus, Δθηελέο επηζηεκνληθφ άξζξν 78 πεξίπνπ ζειίδσλ ζην ζπιινγηθφ έξγν ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο κε γεληθφ ηίηιν The Black Sea in Ancient Times. Apollonia Pontica in the system of the first Greek settlements in the Black Sea, Δηζήγεζε ζην Bulgarian-Greek Scientific Symposium: Apollonia Argilos: The Western Pontic and the Northern Aegean Area in the Antiquity, Sozopol, September 28 - October 1, 2004 (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ).

6 «Ο κύζνο ηνπ Ζξαθιή θαη ηεο Έρηδλαο (Ζξνδόηνπ Γ, 8 20): Θέκαηα πνιηηηζκηθήο ώζκσζεο κεηαμύ Διιήλσλ απνίθσλ θαη κεηαλαζηώλ», Δηζήγεζε ζην 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ «Δθαηαίνπ» κε γεληθφ ζέκα «Ο κχζνο σο κνξθή Γχλακεο, Γεκηνπξγίαο θαη Αλαβίσζεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 9 επηεκβξίνπ 2012 ζην νπθιί. (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ). ΒΗΒΛΗΟΚΡΗΗΔ Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 18/12/2005. David Braund (ed.), Scythians and Greeks: Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC - first century AD). Exeter: University of Exeter Press, Pp. xii, 254; ills., maps. ISBN X. Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 20/02/2006. Irad Malkin (ed.), Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity. London and New York: Routledge, Pp. vi, 149; ills., maps, table. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 06/03/2007. Octavian Bouneagru, Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche à l'époque romaine. PHILIPPIKA. Marburger Altertumskundliche Abhandlungen 9. Wiesbaden: Harrassowitz, Pp. 197; ills. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 03/05/2007. Pia Guldager Bilde, Vladimir F. Stolba, Surveying the Greek Chora: The Black Sea Region in a Comparative Perspective. Black Sea Studies, 4. Denmark: Aarhus University Press, Pp ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (October, 2007), p Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance. Proceedings of the Fifth International Conference, University of Southern Denmark, Esbjerg, January 23 26, Edited by T. Bekker-Nielsen, Pp. 186, B&W Figs. Aarhus University Press ISBN (CLOTH). Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). I. A. Oltean, Dacia: Landscape, Colonization, Romanization. Routledge Monographs in Classical Studies. Routledge Taylor & Francis Group. London/New York: Routledge, Pp. xii, 248; figs. 79. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Tsetskhladze, Gocha R. (ed.). Greek colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas, Volume Two. Mnemosyne, Supplementa 193. Leiden; Boston: Brill, xviii, 566 p. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (July, 2011), Apollonia Pontica 2007, by Roald Docter, Kristina Panayotova, Jan de Boer, Lieve Donnellan, Winfred van de Put, and Babette Bechtold. Ghent University Web:

7 Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Christel Müller, D Olbia à Tanaïs. Territoires et réseaux d échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques classique et hellénistique (Bordeaux 2010). (ππφ έθδνζε) ΚΡΗΣΖ Δ ΞΔΝΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Κξηηήο ζε αξραηνγλσζηηθά επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Δχμεηλν Πφλην γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κξαθνβίαο Studies in Ancient Art and Civilization, ην νπνίν εθδίδεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ηεο θαζεγήηξηαο dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka (Πνισλία: Tell-el-Akhdar-SAAC-16.pdf). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο έσο ην αθαδεκατθφ έηνο δίδαμα σο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ηελ Ρσζηθή Γιψζζα θαη ην κάζεκα «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα» ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ Γ.Π.Θ Δθινγή κέινπο ΓΔΠ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ. Βαζκίδα: Λέθησξ. (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΦΔΚ ΝΠΓΓ ). ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ ζηνλ Παξεπμείλην ρώξν θαηά ηελ αξραηόηεηα» Δμέιημε ζηελ βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΣΔΤΥΟ 3 ν Αξ. Φχιινπ 351, 6 Μαΐνπ 2010). Από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη θαη ζήκεξα δηδάζθσ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ηα εμήο καζήκαηα: ην Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: Α) «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν θαηά ηελ Αξραηφηεηα» (εαξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. Β) «Ηζηνξία ηεο Ρσζίαο Α θαη Β» (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ (Σν κάζεκα γίλεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηελ ξσζηθή γιψζζα ψζηε λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο). Γ) «Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (ρεηκεξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: A) «Εεηήκαηα Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν» (ρεηκεξηλφ εμάκελν ). (ε ζπλδηδαζθαιία κε ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο, θα. Διέλε Μπνιηάθε). B) «Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη Μεζνδνινγία ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο» (ρεηκεξηλφ εμάκελν 2007 ).

8 Με απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο (απφ έσο ηηο ) ηνπ Σκήκαηνο δηεηέιεζα Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ηελ Ρσζηθή Γιψζζα ζηελ Ρσζηθή Καηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ (Γηπισκαηηθώλ) δηαηξηβώλ 1) Φαζλάθεο Κσλ/λνο κε ζέκα: «Ζ ηζηνξία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο έσο ηνλ 21 ν αηψλα» (Ηνχληνο 2008) 2) Γσγνπζάθε Ρνδφπε κε ζέκα: «Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ απφ ηδξχζεψο ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 3 νπ αη. π.υ.» (Μάηνο 2011) 3) Παξδαιίδνπ Φέληα κε ζέκα: «Ζ νρχξσζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ ζηα παξάιηα ηεο Θξάθεο: Ζ πεξίπησζε ηεο Εψλεο ζην Βφξεην Αηγαίν θαη ηεο Μεζεκβξίαο ζηελ δπηηθή αθηή ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (Μάηνο 2011). 4) Δπαγγέινγινπ Παξαζθεπή κε ζέκα: «Σαθηθά έζηκα θαη πξαθηηθέο ζε λεθξνηαθεία ξσκατθψλ ρξφλσλ: νη πεξηπηψζεηο ησλ Κεγρξεψλ Κνξηλζίαο θαη ησλ Σφκσλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα» (Μάηνο 2014). Δπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 1) Έπεηηα απφ ηελ απφ 24 Μαΐνπ 2012 απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε θα Διέλε Μεληεζίδνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηπιηαλή Γξνχγνπ θαη ηνλ Καζεγεηή αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lomonosov ηεο Μφζραο, Sergey Saprykin, Πξφεδξν ηεο έδξαο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ. Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Θξεζθείεο θαη ιαηξείεο ζηηο Διιελίδεο πφιεηο ηεο Νφηηαο αθηήο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Αξραηνινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε». 2) Έπεηηα απφ ηελ απφ 17 Ηνπιίνπ 2014 απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ε θα Αλαζηαζία Ρνχζνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηνλ Καζεγεηή Αξραίαο Ηζηνξίαο θν Άγγειν Υαληψηε (Institute for Advanced Studes, Princeton, New Jersey) θαη ηνλ Λέθηνξα Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο κε έκθαζε ζηε Ννκηζκαηηθή θν Παλαγηψηε Σζέιεθα (Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο). Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Ο ζεφο Απφιισλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα: Δπηζηεκνληθή ζεψξεζε βάζεη αξραίσλ γξαπηψλ καξηπξηψλ θαη αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαηά ηα αξρατθά, θιαζηθά θαη πξψηκα ειιεληζηηθά ρξφληα». 3) Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα ηηο «Δκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ ειιελίδσλ πφιεσλ ηνπ Παξεπμείλνπ ρψξνπ κε ηνλ Αηγαηαθφ θφζκν θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν βάζεη θηινινγηθψλ, αξραηνινγηθψλ, επηγξαθηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ», ε νπνία εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ε θα Μαξία Καληεξέα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα. Σξίην κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ε Καζεγήηξηα dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Κξαθνβίαο (Πνισλία).

9 Γηδαζθαιία ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Ζκεδαπήο ην αγγιφθσλν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα κε ηίηιν Black Sea Cultural Studies ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο (www.ihu.edu.gr) δίδαμα θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηνπ έηνπο δχν καζήκαηα: Α) Ancient and Medieval History of the Black Sea Region B) Mythology and Religion of the Black Sea Area Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ην πξψην (Α) κάζεκα δηδάζθεηαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, ελψ ην δεχηεξν κάζεκα (Β) ζην εαξηλφ. Γηδάζθσ ζε ζπλδηδαζθαιία ην κάζεκα «Αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Ν.-Α. Δπξψπεο θαηά ηα αξραία ρξφληα έσο θαη ηνλ 3 ν αη. κ.υ.» ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. «πνπδέο Ν.-Α. Δπξψπεο» θαηά ην αθαδεκατθφο έηνο (3 θαη 18 Φεβξνπαξίνπ 2014). Πξόζθιεζε απφ ην Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΠΚΑ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ εμήο 3 καζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο θαη : α) Ηζηνξία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Ε Δμακήλνπ), β) Ηζηνξία ηεο Απηνθξαηνξηθήο Ρσζίαο (Γ Δμακήλνπ), θαη γ) Δηδηθά ζέκαηα ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ δηδαζθαιία ηνπο ΗΗ (Ζ Δμακήλνπ). ΛΟΗΠΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1) Μέινο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 2) Μέινο ηεο θνηλήο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο -ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ Κ. Υαηδφπνπιν θαη Δ. Απδίθνπ- γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηφκνπ «Ππακηικά Σςνεδπιάζεων Ανηιπποζωπείαρ Αλεξανδποςπόλεωρ 1919 & Δθοποδημογεπονηίαρ Γεδέαγαηρ 1920» (Αιεμαλδξνχπνιε, 2001). Ο ηφκνο απηφο είλαη κία έθδνζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αιεμαλδξνππφιεσο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 3) πλεξγαζία κε ηνλ νκνγελή Καζεγεηή ηνπ Κνλζεξβαηφξηνπ ηεο Μφζραο θν Ν. Σηθηηθίδε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βηβιίνπ «110 Μελωδίερ ηων Πονηιακών Τπαγοςδιών». Πξψηε έθδνζε ζηε Μφζρα, Γεχηεξε ζηε Θεζζαινλίθε, 2001, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, απφ ην Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο. 4) πλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο) απφ ην ) Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ: χληαμε 11 ιεκκάησλ γηα ηελ «Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ» ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Σα ιήκκαηα έρνπλ σο εμήο: 1) Κηκκεξηθφ, 2) Θενδνζία, 3) Νπκθαίνλ, 4) Μπεξεδάλ, 5) Σφκηο, 6) Σάλατο, 7) Οιβία, 8) Μεζεκβξία, 9) Ζ ιαηξεία ηνπ ζενχ Απφιισλνο ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, 10) Δκπφξηα θαη εκπνξηθνί ζηαζκνί ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, θαη ηέινο 11) Πφιηο θαη ρψξα. Τπάξρνπλ φια αλεξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΗΜΔ: 6) «Διιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ», Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 63 (1997), ζει Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ειιελνβαξβαξηθψλ ζρέζεσλ ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην θαηά ηελ αξραία επνρή. Γίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζε κία ραξαθηεξηζηηθή επηγξαθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Παληηθάπαην, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο

10 επηγξαθήο γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηνλ 5 ν αη. π.υ. πνιινί γεγελείο, φπσο νη Σαχξνη γηα παξάδεηγκα, είραλ θηφιαο εμειιεληζζεί ζε κεγάιν βαζκφ, θέξνληαο κάιηζηα θαη ειιεληθά νλφκαηα. Βέβαηα, ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε ε ίδηα. ε πνιινχο νηθηζκνχο, νη νπνίνη ρηίζηεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο απνηθηαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Βνζπνξηαλψλ θαηνίθσλ, βιέπνπκε λα αλεγείξνληαη νρπξσκαηηθά ηείρε κε πιάηνο πνπ πξνζέγγηδε ηα 8 κέηξα. Σέηνηνο είλαη ν νηθηζκφο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Ηινχξαηνπ, ρηηζκέλνο ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. Οιφθιεξνο ν νηθηζκφο απηφο, άιισζηε, ζπκίδεη θαλνληθφ ζηξαηησηηθφ νρπξφ ή θξνχξην. Όκσο, νη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαλ εληαηηθά κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαραηηίζνπλ αλά πάζα ζηηγκή νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή εκθαληδφηαλ ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Έλαο ηέηνηνο, επίζεο, νηθηζκφο θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη ε Άθξα, ρηηζκέλε θη απηή ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο, δίπια ζηε ζάιαζζα. Απφ ηηο κειέηεο έγηλε γλσζηφ φηη ζηελ επζχλε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε δηαθχιαμε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο, ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Κξηκαίαο, αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ν Δχμεηλνο Πφληνο θαη αξρίδεη ν Κηκκεξηθφο Βφζπνξνο. 7) «Μεξηθέο πηπρέο ηεο πξώηκεο ηζηνξίαο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ (Η άθιξη και η ππώηη μόνιμη εγκαηάζηαζη ηων Δλλήνων)». Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 76 (2000), ζει ην άξζξν απηφ επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνλνιφγεζεο ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ Διιήλσλ ζηε Βφξεηα Μαχξε ζάιαζζα. Απνηειεί, επίζεο, έλα εγρείξεκα λα απνζαθεληζζεί ε ρξνλνινγία ηεο πξψηεο δηείζδπζεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηελ ελδνρψξα ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξαηίζεληαη φια ηα πξψηκα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα πνπ βξέζεθαλ ζην ηκήκα απηφ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα πξσηκφηεξα επξήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 7 νπ αη. π.υ., δειαδή γχξσ ζην π.υ. πεξίπνπ. Καηά ηελ άπνςή καο, δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνχληαη ηα ηεθκήξηα απηά, φπσο γίλεηαη απφ νξηζκέλνπο ζχγρξνλνπο αξραηνιφγνπο, νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ρξνλνινγνχλ ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ Διιήλσλ εδψ γχξσ ζην 620 π.υ., ή ιίγν αξγφηεξα. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, απηφ νθείιεηαη ζηε κε πιήξε γλψζε ησλ λεφηεξσλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζθπζηθή δαζνζηέπα. 8) «Ζ Σαπξηθή Υεξζόλεζνο: ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηνπ πξώηκνπ νηθηζκνύ», Άξζξν ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο (2001), η. 81, ζει Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ζηε Υεξζφλεζν ηεο Σαπξίδαο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνλνινγίαο ηεο ίδξπζεο κηαο απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο απνηθίεο ηεο βφξεηαο παξαιίαο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο: ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ. Παξαηίζεληαη ελ ζπληνκία φιεο νη απφςεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ νηθηζκνχ ζην ρψξν ηεο Υεξζνλήζνπ. Απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ηειηθά ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ν ζπλδπαζκφο mutatis mutandis δχν απφςεσλ: ηεο ηξίηεο (Schneiderwirth / Σηνπκέληεθ) θαη ηεο ηέηαξηεο (Minns, Rostovtsef, Vinogradov, Zolotaryov, Saprykin θ.α.). χκθσλα κε ην ζπλδπαζκφ απηφ, θαηά ηα ηέιε ηνπ 6 νπ αη. π.υ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδξπζε ηεο πξψηκεο ησληθήο ή ησληθήο-δσξηθήο απνηθίαο ηεο Υεξζνλήζνπ (σο εκπνξίνπ ή επνρηαθνχ λαπζηάζκνπ, είηε σο πφιεο κε ηελ αξραία έλλνηα ηνπ φξνπ), ελψ θαηά ην έηνο 422/1 ρηίζζεθε ε δσξηθή εξαθιεηψηηθε πφιε γηα δεχηεξε θνξά. 9) χληαμε δχν ιεκκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Wiley-Blackwell's Encyclopedia of Ancient History. Σα δχν ιήκκαηα είλαη: emporos θαη emporion. (www.onlinelibrary.wiley.com). 10) Απφ ηηο 16 Μαξηίνπ 2014 θαη έπεηηα απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηηο θαζνξηζκέλεο αξραηξεζίεο εμειέγελ κέινο ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ

11 Μειεηψλ (Αγλψζησλ Μαξηχξσλ 73, Ν. κχξλε, Αζήλα) θαη νξίζζεθα ππεχζπλνο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ «Αξρείνλ Πφληνπ» πνπ εθδίδεηαη επί ζεηξά δεθαεηηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή (απφ ην 1928). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ Μειεηψλ απφ ). ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΔΡΓΩΝ από ηα ξσζηθά ζηα ειιεληθά 1) Μεηάθξαζε κέξνπο θαη γεληθή επηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ νκνγελνχο Καζεγεηνχ- Αθαδεκατθνχ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο θνπ Β. αξηαλίδε «Βαζηιηθνί Σάθνη ζηελ Βαθηξηαλή», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ρψζνπ Καζεγεηή Αξραηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, Α. Α. Maslennikov «Οη αξραίνη Έιιελεο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Ρψζσλ ηζηνξηθψλ Οπζπέλζθπ θαη Μπελέζεβηηο κε ηίηιν «Σα Acta ηεο Μνλήο Βαδειώλνο. ηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο αγξνηηθήο θαη κνλαζηεξηαθήο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο ζην Βπδάληην θαηά ηνλ 13ν 15ν αηώλα». Γ/Μ Σςγγπαθείρ: USPENSKIJ F. I.-BENESEVIC V. N. Θεζζαινλίθε, Δθδνηηθφο Οίθνο Αθσλ Κπξηαθίδε. 4) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ αθαδεκατθνχ αξραηνιφγνπ Β. αξηαλίδε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ ησλ Αθσλ Κπξηαθίδε, κε ηίηιν «Εσξναζηξηζκόο: Ζ λέα παηξίδα ηεο παιαηάο ζξεζθείαο», Θεζζαινλίθε ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Ζ ζθελνεηδήο γξαθή ησλ Υεηηαίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε ρηηηηηηθή γιψζζα (Παιαηφ βαζίιεην-νέν βαζίιεην).

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr ΜΔΝΔΛΑΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ e-mail: menchris@upatras.gr Δπώλπκν Όλνκα Παηξώλπκν ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΝΔΛΑΟ Μελέιανο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 12.07.1956 Σόπνο γέλλεζεο e-mail Αζήλα menchris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr ΜΔΝΔΛΑΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ e-mail: menchris@upatras.gr Δπώλπκν Όλνκα Παηξώλπκν ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΝΔΛΑΟ Μελέιανο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 12.07.1956 Σόπνο γέλλεζεο e-mail Αζήλα menchris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ

ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ ΤΝΟΦΖ Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζπνχδα ζηε Φηινζνθηθή θαη ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ νπνίνπ είκαη θαη δηδάθησξ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Χειμερινό εξάμηνο Τομέας Ιστορίας Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κσδηθφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:

Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη: Δπώνςμο: Απνζηνινπνχινπ (Apostolopoulou) Όνομα: Γεσξγία (Π.) (Georgia) Βαθμίδα: Καζεγήηξηα Έηορ γεννήζευρ: 1946 Τόπορ γεννήζευρ: Λεβίδηνλ Αξθαδίαο Ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σσολή: Φηινζνθηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ

ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΣΑΛΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2013 I ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πελίδα Α. ΠΞΝΓΔΠ.3 Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία: Ζ Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπιβλέπυν: κ. Υπήζηορ Φπαγκονικολόποςλορ ποςδάζηπια: Δλένη

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920)

Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΥΧΡΧΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤ ΑΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΟΛΟΓΗΑ Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οδεγφο πνπδψλ ΒΟΛΟ 2009-2010 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2009-2010 ΒΟΛΟ 2009 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003 This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003 Αφροδίτη Ρουµελιώτου Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα