Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ."

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β θηήξην 69100, Κνκνηελή. Σει. & θαμ γξαθείνπ: & Web: ΖΛΗΑ Κ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ. ΠΟΤΓΔ Πξνθαηαξθηηθφ ηκήκα εθκάζεζεο ηεο Ρσζηθήο Γιώζζαο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δξγαζία: Τα πολίζμαηα ηος Κιμμεπικού Βοζπόπος και ηηρ Αηηικήρ: ζςγκπιηική μελέηη. Παξάιιειε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ επηγξαθηθήο ηνπ επηγξαθηθνχ Yu. G. Vinogradov. Αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ (DIPLOMA - MASTER) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Δθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε πξνζθηεζείζα εηδηθφηεηα «Γεληθή Ηζηνξία». Θέκα ηεο Γηαηξηβήο: Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηον Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ. Αληηθείκελν ηεο Γηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ απνηθηαθνχ θηλήκαηνο ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην, ε αλαδήηεζε ησλ θπξηνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηθηζκνχ ζην ρψξν απηφ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ «εμπόπιον» θαη «εμποπειακή πεπίοδορ». Μέζα απφ ηελ δηαηξηβή δηαθαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έπαημε ε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ απνίθσλ θαη γεγελψλ πιεζπζκψλ ηεο ζηέπαο θαη ηεο δαζνζηέπαο. Μέιε ηεο Σξηκεινχο επηηξνπήο: Β. Η. Κνπδίζηλ, Γ. Γθ. Βηλνγθξάληνθ, Α. Α. Μάζιελληθνθ Τπνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov (Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ζηελ Ηζηνξία). Αλαγλψξηζε Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (Ph.D.) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Σκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov ζηελ εηδηθφηεηα «Μεηάθξαζε απφ ηελ ειιεληθή ζηε ξσζηθή γιψζζα θαη απφ ηε ξσζηθή ζηελ ειιεληθή».

2 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζε αξραηνινγηθέο έξεπλεο-απνζηνιέο, δηαιέμεηο ζε μέλα Παλεπηζηήκηα πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο ηνπ Κηκκεξηθνχ ζηε Μαχξε Θάιαζζα, κε ηελ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο Αξραηνινγίαο G. Α. Koshelenko. Αύγνπζηνο επηέκβξηνο πκκεηνρή ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Κξηκαία. Δπηθεθαιήο ν Γξ. Αξραηνινγίαο Ε. Μπφληαο (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καβάιαο) θαη ε αξραηνιφγνο Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Απξίιηνο Μάηνο πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο ζέζεο Γθνλνχξ (Αξραία Μαξγηαλή), ζην Σνπξθκεληζηάλ. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο-Αθαδεκατθφο Β. αξηαλίδεο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. Ηνύιηνο Αύγνπζηνο πκκεηνρή ζηηο αλαζθαθέο ηνπ Παληηθάπαηνπ (Κεξηο Αλαηνιηθή Κξηκαία). Δπηθεθαιήο ν Γηεπζπληήο ησλ Διιεληθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Μνπζείνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ «Α.. Πνχζθηλ» ηεο Μφζραο, ν Γξ. Αξραηνινγίαο V.P. Tolstikov επηεκβξίνπ πκκεηνρή σο εθπξφζσπνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο (Α.Η.Β.Δ.) ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Οδεζζφ, γηα ηα εγθαίληα ηνπ ηνπηθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, παξνπζία ηνπ Καζεγεηνχ Αξραηνινγίαο, θνπ Βάζνπ Καξαγεψξγε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Α. Λεβέληε. ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ επίζεο ν Γ/ληεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Καβάιαο, θνο Ε. Μπφληαο, θαη ε αξραηνιφγνο θα Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Πεξαηηέξσ ζηφρνη ηεο απνζηνιήο απηήο ήηαλ ε νη ζπλνκηιίεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ α) πινπνίεζεο αλαζθαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηνρέο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο (Οιβία, Παληηθάπαηνλ θιη.) κε ηελ ζπλεξγαζία Οπθξαλψλ αξραηνιφγσλ, θαζψο θαη β) ηεο κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ αλέθδνησλ αξραίσλ ειιεληθψλ επηγξαθψλ απφ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο Οπθξαλίαο Ηνπλίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο κε πξσηνεηείο θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΘ ΔΠΚΑ Κνκνηελήο Ηνπιίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο (αξραίν ζέαηξν), ζηε Θξάθε, καδί κε θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ ρσξψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο "Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα", ην νπνίν δηδάζθεηαη θαηά ην Β' εμάκελν. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ηίηιν «Γηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο ζε ζαιάζζηεο, πνηάκηεο, ιηκλαίεο δηαδξνκέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο» Δπξψπεο, απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ Μαΐνπ Απξηιίνπ πκκεηνρή ζηελ απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε πξννξηζκφ ην Οπδκπεθηζηάλ Γηάιεμε ζην University of Oxford, Faculty of Classics, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, 66 St. Gilles', Oxford OX1 3 LU, κε ζέκα: "Greek Colonization in the Black Sea", έπεηηα απφ πξφζθιεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη αξραηνιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο.

3 πκκεηνρή ζην πξφγξακκα: Комплексные археологические исследования в Восточном Крыму: проблемы методики, хронологии и исторических реконструкций (Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Αλαηνιηθή Κξηκαία: πξνβιήκαηα κεζνδνινγίαο, ρξνλνινγίαο θαη ηζηνξηθήο απνθαηάζηαζεο). Ηζηφηνπνο: Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: A. A. Maslennikov, Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Μφζραο. Με ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ ηεο Αθαδεκίαο. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: άλνημε ηνπ Ξέλεο Γιώζζεο Ρσζηθά (άπηαηζηα), Γαιιηθά (Sorbonne I), Αγγιηθά (Cam. Advanced), Αξαβηθά (πνιχ θαιά), Ηηαιηθά (πνιχ θαιά), Γεξκαληθά (θαιά), Σνχξθηθα (θαιά), Βνπιγαξηθά (θαιά). ΠΡΩΣΟΣΤΠΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ-ΔΚΓΟΔΗ ΒΗΒΛΗΩΝ «Ο ειιεληθόο απνηθηζκόο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνλ 7 ν έσο ην πξώην ηέηαξην ηνπ 6 νπ αη. π.υ. Πξνβιήκαηα θαη Γηαθσλίεο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο, ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov, Μφζρα, Γεκνζίεπζε ηεο επίζεκεο πεξίιεςεο ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζέκα Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηο Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ ζηα ξσζηθά ηνλ Μάην ηνπ 1999 ζηε Μφζρα, ζειίδεο 18 (Ζ δεκνζίεπζε παξφκνηαο πεξίιεςεο ζε έλα κηθξφ ηεχρνο ησλ 30 ζειίδσλ ζεσξείηαη ζηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ηεο εθάζηνηε δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Малые города Аттики и Европейского Боспора (Типология и историкоархеологические параллели». [Οη κηθξέο πόιεηο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Βνζπόξνπ: Καηεγνξίεο θαη ηζηνξηθό-αξραηνινγηθνί παξαιιειηζκνί], Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Μαξηνχπνιε Οπθξαλίαο Μαΐνπ 1997, κε ζέκα: Украйна Греция: досвид дружных связей и перспектива сотрудничества. (Мариуполь, травня 1996 г.) [Οπθξαλία Διιάδα: Φηιηθέο ζρέζεηο θαη Πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο], δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, 1996, ζει (ζηα ξσζηθά, κε πεξίιεςε ζηα αγγιηθά). «Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηηο αθηέο ηνπ Κηκκεξηθνύ Βνζπόξνπ (6 ν 5 ν π.υ. αη.)», Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο». Αλησληάδεηνο ρνιή Γξακκάησλ θαη ηερλψλ Γήκνπ Βεξνίαο, 9 11 Μαΐνπ (ππφ έθδνζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο»). «Από ηελ επηγξαθηθή θαη αξραηνινγηθή έξεπλα ηνπ απνηθηζκνύ ηνπ Βνξείνπ Δπμείλνπ Πόληνπ», Δηζήγεζε ζην Α Παλειιήλην πλέδξην Δπηγξαθηθήο, Οθησβξίνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ζρνιή. Γεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει The small cities of the Bosporan Kingdom and Attic: Some new aspects of the problem, Δηζήγεζε ζην 1 st International Conference Greeks and Natives in the Cimmerian Bosporus, at Taman, South Russia, 8 15 October Τπφ έθδνζε ζην British Archaeological Reports (Oxford).

4 «Ζ ειιεληθή πόιε ζηνλ Β-Α Πόλην θαηά ηνλ 6 ν θαη 5 ν αη. π.υ.: Γημιοςπγία αζηικήρ ςποδομήρ ζηο Βαζίλειο ηος Βοζπόπος», Άξζξν ζην ηεχρνο 9 ηνπ πεξ. Μαθεδλφλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Α.Π.Θ., ζει Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο νηθηζηηθήο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ Βνζπνξηθνχ Βαζηιείνπ. Emporion and Apoikia-Polis in the Northeast Black Sea Area during the 6 th and 5 th c. B.C.: an urbanistic view, Δηζήγεζε ζην 10 th International Symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea Area. Vani (Georgia), September 2002: Urbanism in the Black Sea Area in the Archaic and Classical Periods: Polis Hellenis and Polis Barbaron. Δίλαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ ελλνηψλ (εμποπίος θαη απνηθίαο) ππφ ην πξίζκα ηεο νηθηζηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νηθηζκψλ ζηνλ Β-Α Δχμεηλν Πφλην. Kacharava D., Faudot M., Geny E. (eds), Pont-Euxin et Polis : Polis hellenis et polis barbaron : Actes du Xe symposium de Vani [Colchide], septembre 2002: hommage à Otar Lordkipanidzé et Pierre Lévêque, Presses universitaires franccomtoises. Besançon, 2005: Greeks and Thracians: The Greeks by the Black Sea, Δηζήγεζε ζην 2 nd International Symposium 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity, Sandanski, Bulgaria 1 4 October Alexandra Dimitrova-Miltcheva & Veselka Katsarova, (eds.), SPARTACUS II: 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity. International Symposium, 1 st -4 th of October 2002, Veliko Tarnovo 2006: Emporion on the Black Sea Littoral: a Problem in the modern historiography of the Greek Colonization, Δηζήγεζε ζην Scientific Conference in honour of the 80 th Anniversary of Dr. Liuba Ognenova-Marinova, Archaeological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia Stoyanov T., Tonkova M., Preshlenov Chr., Popov Chr., (eds.), Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo 2005: Problems in the history and archaeology of the Greek Colonization of the Black Sea, Δηζαγσγηθφ άξζξν ζην Ancient Greek Colonies in the Black Sea, 2 ηφκνη (ζει ). Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ), Θεζζαινλίθε, πιινγηθφ έξγν πνπ αθνξά ζην αλαζθαθηθφ (θπξίσο ην πην πξφζθαην) έξγν ζε 30 κεγάιεο ειιεληθέο απνηθίεο κε ηελ ζπκκεηνρή 32 αξραηνιφγσλ αλαζθαθέσλ απφ νιφθιεξε ηελ Παξεπμείληα δψλε. Δπηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: Dimitrios V. Grammenos, Elias K. Petropoulos Ancient Greek Colonies in the Black Sea Thessaloniki, volumes. Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Α.Η.Β.Δ. θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ). Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Βνξείνπ Διιάδνο, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Θεζζαινλίθε, Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: DimitriosV. Grammenos, Elias K. Petropoulos. Colonial Encounters in the Black Sea Region: Dating Problems of the earliest Kimmerian Bosporos Greek Cities, Δηζήγεζε ζην International Conference devoted to history and culture of Bosporan Kingdom on theme: The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating, in March 2004, Sanct-Petersburg (Russia). ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ "The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating", in March 2004, Sanct-Petersburg 2004:

5 «Εεηήκαηα απνηθηζκνύ Η. Ο απσαίορ ελληνικόρ αποικιζμόρ με έμθαζη ζηον Παπεςξείνιο σώπο: ζύγσπονοι πποβλημαηιζμοί και θεωπηηικέρ ηάζειρ», Κείκελν 30 ζειίδσλ γηα ηνλ λέν νδεγφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο κε γεληθφ ηίηιν Πξνο ηε γέλεζε ησλ πφιεσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ Σκοηεινών αιώνων (ηέινο Δπνρήο ηδήξνπ θαη αξρή ηεο Αξρατθήο Δπνρήο). Δπηκέιεηα: Γεκήηξηνο Γξακκέλνο. Τπάξρεη αλεβαζκέλν φιν ην βηβιίν ζηνλ ηζηνρψξν: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2 British Archaeological Reports, International Series Oxford, volumes. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο.Editors: Grammenos Dimitrios V. & Elias K. Petropoulos «Ζ πξώηκε πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην: Υξνλνινγία θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», Δηζήγεζε ζην «Ρσζία θαη Μεζφγεηνο». Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Αζήλα, Μαίνπ 2005), Σφκνο Α. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ / Δθδφζεηο Ζξφδνηνο, Αζήλα 2011: Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment, and the Problem of the emporion Revisited, Μνλνγξαθία πνπ εθδφζεθε ζηηο ζεηξέο British Archaeological Reports, International Series Oxford, Colonial Landscapes and Colonial Interactions in Skythia and in Euxeinos Pontos, Δηζήγεζε ζην Symposium on Greek Colonization across the Mediterranean March 2007, ζην Faculty of Classics, Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, Ξελφγισζζν έξγν κε ηελ ζπκκεηνρή αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ απφ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Apollo s Cult in the Black Sea and the Greek Colonization: Some Remarks, Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov, Θεζζαινλίθε 2010: , Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε. «Σα «πγξά θέιεπζα» θαη ε απνηθηαθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνπο αξρατθνύο ρξόλνπο», Δηζήγεζε ζην 2 ν Παλειιήλην πκπφζην Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Π.. ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Μπηηιήλε ζην δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Γεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», επηκ. Γ. Π. Γξαθνχιεο, Γ. Π. Σζφηζνο, Δθδ. Οίθνο ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2012, ζει «Εεηήκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην», Κείκελν ζηνλ ηφκν «Πξνζεγγίζεηο ζηελ Ηζηνξία ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ», Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Πνληηαθψλ Δξεπλψλ (Γξάκα επηεκβξίνπ 2008). Θεζζαινλίθε 2012: The Kingdoms of Bosporus and Pontus, Δθηελέο επηζηεκνληθφ άξζξν 78 πεξίπνπ ζειίδσλ ζην ζπιινγηθφ έξγν ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο κε γεληθφ ηίηιν The Black Sea in Ancient Times. Apollonia Pontica in the system of the first Greek settlements in the Black Sea, Δηζήγεζε ζην Bulgarian-Greek Scientific Symposium: Apollonia Argilos: The Western Pontic and the Northern Aegean Area in the Antiquity, Sozopol, September 28 - October 1, 2004 (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ).

6 «Ο κύζνο ηνπ Ζξαθιή θαη ηεο Έρηδλαο (Ζξνδόηνπ Γ, 8 20): Θέκαηα πνιηηηζκηθήο ώζκσζεο κεηαμύ Διιήλσλ απνίθσλ θαη κεηαλαζηώλ», Δηζήγεζε ζην 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ «Δθαηαίνπ» κε γεληθφ ζέκα «Ο κχζνο σο κνξθή Γχλακεο, Γεκηνπξγίαο θαη Αλαβίσζεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 9 επηεκβξίνπ 2012 ζην νπθιί. (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ). ΒΗΒΛΗΟΚΡΗΗΔ Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 18/12/2005. David Braund (ed.), Scythians and Greeks: Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC - first century AD). Exeter: University of Exeter Press, Pp. xii, 254; ills., maps. ISBN X. Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 20/02/2006. Irad Malkin (ed.), Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity. London and New York: Routledge, Pp. vi, 149; ills., maps, table. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 06/03/2007. Octavian Bouneagru, Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche à l'époque romaine. PHILIPPIKA. Marburger Altertumskundliche Abhandlungen 9. Wiesbaden: Harrassowitz, Pp. 197; ills. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 03/05/2007. Pia Guldager Bilde, Vladimir F. Stolba, Surveying the Greek Chora: The Black Sea Region in a Comparative Perspective. Black Sea Studies, 4. Denmark: Aarhus University Press, Pp ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (October, 2007), p Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance. Proceedings of the Fifth International Conference, University of Southern Denmark, Esbjerg, January 23 26, Edited by T. Bekker-Nielsen, Pp. 186, B&W Figs. Aarhus University Press ISBN (CLOTH). Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). I. A. Oltean, Dacia: Landscape, Colonization, Romanization. Routledge Monographs in Classical Studies. Routledge Taylor & Francis Group. London/New York: Routledge, Pp. xii, 248; figs. 79. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Tsetskhladze, Gocha R. (ed.). Greek colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas, Volume Two. Mnemosyne, Supplementa 193. Leiden; Boston: Brill, xviii, 566 p. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (July, 2011), Apollonia Pontica 2007, by Roald Docter, Kristina Panayotova, Jan de Boer, Lieve Donnellan, Winfred van de Put, and Babette Bechtold. Ghent University Web:

7 Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Christel Müller, D Olbia à Tanaïs. Territoires et réseaux d échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques classique et hellénistique (Bordeaux 2010). (ππφ έθδνζε) ΚΡΗΣΖ Δ ΞΔΝΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Κξηηήο ζε αξραηνγλσζηηθά επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Δχμεηλν Πφλην γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κξαθνβίαο Studies in Ancient Art and Civilization, ην νπνίν εθδίδεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ηεο θαζεγήηξηαο dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka (Πνισλία: Tell-el-Akhdar-SAAC-16.pdf). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο έσο ην αθαδεκατθφ έηνο δίδαμα σο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ηελ Ρσζηθή Γιψζζα θαη ην κάζεκα «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα» ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ Γ.Π.Θ Δθινγή κέινπο ΓΔΠ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ. Βαζκίδα: Λέθησξ. (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΦΔΚ ΝΠΓΓ ). ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ ζηνλ Παξεπμείλην ρώξν θαηά ηελ αξραηόηεηα» Δμέιημε ζηελ βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΣΔΤΥΟ 3 ν Αξ. Φχιινπ 351, 6 Μαΐνπ 2010). Από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη θαη ζήκεξα δηδάζθσ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ηα εμήο καζήκαηα: ην Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: Α) «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν θαηά ηελ Αξραηφηεηα» (εαξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. Β) «Ηζηνξία ηεο Ρσζίαο Α θαη Β» (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ (Σν κάζεκα γίλεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηελ ξσζηθή γιψζζα ψζηε λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο). Γ) «Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (ρεηκεξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: A) «Εεηήκαηα Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν» (ρεηκεξηλφ εμάκελν ). (ε ζπλδηδαζθαιία κε ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο, θα. Διέλε Μπνιηάθε). B) «Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη Μεζνδνινγία ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο» (ρεηκεξηλφ εμάκελν 2007 ).

8 Με απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο (απφ έσο ηηο ) ηνπ Σκήκαηνο δηεηέιεζα Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ηελ Ρσζηθή Γιψζζα ζηελ Ρσζηθή Καηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ (Γηπισκαηηθώλ) δηαηξηβώλ 1) Φαζλάθεο Κσλ/λνο κε ζέκα: «Ζ ηζηνξία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο έσο ηνλ 21 ν αηψλα» (Ηνχληνο 2008) 2) Γσγνπζάθε Ρνδφπε κε ζέκα: «Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ απφ ηδξχζεψο ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 3 νπ αη. π.υ.» (Μάηνο 2011) 3) Παξδαιίδνπ Φέληα κε ζέκα: «Ζ νρχξσζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ ζηα παξάιηα ηεο Θξάθεο: Ζ πεξίπησζε ηεο Εψλεο ζην Βφξεην Αηγαίν θαη ηεο Μεζεκβξίαο ζηελ δπηηθή αθηή ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (Μάηνο 2011). 4) Δπαγγέινγινπ Παξαζθεπή κε ζέκα: «Σαθηθά έζηκα θαη πξαθηηθέο ζε λεθξνηαθεία ξσκατθψλ ρξφλσλ: νη πεξηπηψζεηο ησλ Κεγρξεψλ Κνξηλζίαο θαη ησλ Σφκσλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα» (Μάηνο 2014). Δπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 1) Έπεηηα απφ ηελ απφ 24 Μαΐνπ 2012 απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε θα Διέλε Μεληεζίδνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηπιηαλή Γξνχγνπ θαη ηνλ Καζεγεηή αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lomonosov ηεο Μφζραο, Sergey Saprykin, Πξφεδξν ηεο έδξαο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ. Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Θξεζθείεο θαη ιαηξείεο ζηηο Διιελίδεο πφιεηο ηεο Νφηηαο αθηήο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Αξραηνινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε». 2) Έπεηηα απφ ηελ απφ 17 Ηνπιίνπ 2014 απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ε θα Αλαζηαζία Ρνχζνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηνλ Καζεγεηή Αξραίαο Ηζηνξίαο θν Άγγειν Υαληψηε (Institute for Advanced Studes, Princeton, New Jersey) θαη ηνλ Λέθηνξα Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο κε έκθαζε ζηε Ννκηζκαηηθή θν Παλαγηψηε Σζέιεθα (Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο). Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Ο ζεφο Απφιισλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα: Δπηζηεκνληθή ζεψξεζε βάζεη αξραίσλ γξαπηψλ καξηπξηψλ θαη αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαηά ηα αξρατθά, θιαζηθά θαη πξψηκα ειιεληζηηθά ρξφληα». 3) Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα ηηο «Δκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ ειιελίδσλ πφιεσλ ηνπ Παξεπμείλνπ ρψξνπ κε ηνλ Αηγαηαθφ θφζκν θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν βάζεη θηινινγηθψλ, αξραηνινγηθψλ, επηγξαθηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ», ε νπνία εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ε θα Μαξία Καληεξέα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα. Σξίην κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ε Καζεγήηξηα dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Κξαθνβίαο (Πνισλία).

9 Γηδαζθαιία ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Ζκεδαπήο ην αγγιφθσλν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα κε ηίηιν Black Sea Cultural Studies ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο (www.ihu.edu.gr) δίδαμα θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηνπ έηνπο δχν καζήκαηα: Α) Ancient and Medieval History of the Black Sea Region B) Mythology and Religion of the Black Sea Area Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ην πξψην (Α) κάζεκα δηδάζθεηαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, ελψ ην δεχηεξν κάζεκα (Β) ζην εαξηλφ. Γηδάζθσ ζε ζπλδηδαζθαιία ην κάζεκα «Αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Ν.-Α. Δπξψπεο θαηά ηα αξραία ρξφληα έσο θαη ηνλ 3 ν αη. κ.υ.» ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. «πνπδέο Ν.-Α. Δπξψπεο» θαηά ην αθαδεκατθφο έηνο (3 θαη 18 Φεβξνπαξίνπ 2014). Πξόζθιεζε απφ ην Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΠΚΑ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ εμήο 3 καζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο θαη : α) Ηζηνξία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Ε Δμακήλνπ), β) Ηζηνξία ηεο Απηνθξαηνξηθήο Ρσζίαο (Γ Δμακήλνπ), θαη γ) Δηδηθά ζέκαηα ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ δηδαζθαιία ηνπο ΗΗ (Ζ Δμακήλνπ). ΛΟΗΠΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1) Μέινο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 2) Μέινο ηεο θνηλήο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο -ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ Κ. Υαηδφπνπιν θαη Δ. Απδίθνπ- γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηφκνπ «Ππακηικά Σςνεδπιάζεων Ανηιπποζωπείαρ Αλεξανδποςπόλεωρ 1919 & Δθοποδημογεπονηίαρ Γεδέαγαηρ 1920» (Αιεμαλδξνχπνιε, 2001). Ο ηφκνο απηφο είλαη κία έθδνζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αιεμαλδξνππφιεσο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 3) πλεξγαζία κε ηνλ νκνγελή Καζεγεηή ηνπ Κνλζεξβαηφξηνπ ηεο Μφζραο θν Ν. Σηθηηθίδε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βηβιίνπ «110 Μελωδίερ ηων Πονηιακών Τπαγοςδιών». Πξψηε έθδνζε ζηε Μφζρα, Γεχηεξε ζηε Θεζζαινλίθε, 2001, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, απφ ην Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο. 4) πλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο) απφ ην ) Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ: χληαμε 11 ιεκκάησλ γηα ηελ «Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ» ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Σα ιήκκαηα έρνπλ σο εμήο: 1) Κηκκεξηθφ, 2) Θενδνζία, 3) Νπκθαίνλ, 4) Μπεξεδάλ, 5) Σφκηο, 6) Σάλατο, 7) Οιβία, 8) Μεζεκβξία, 9) Ζ ιαηξεία ηνπ ζενχ Απφιισλνο ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, 10) Δκπφξηα θαη εκπνξηθνί ζηαζκνί ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, θαη ηέινο 11) Πφιηο θαη ρψξα. Τπάξρνπλ φια αλεξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΗΜΔ: 6) «Διιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ», Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 63 (1997), ζει Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ειιελνβαξβαξηθψλ ζρέζεσλ ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην θαηά ηελ αξραία επνρή. Γίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζε κία ραξαθηεξηζηηθή επηγξαθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Παληηθάπαην, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο

10 επηγξαθήο γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηνλ 5 ν αη. π.υ. πνιινί γεγελείο, φπσο νη Σαχξνη γηα παξάδεηγκα, είραλ θηφιαο εμειιεληζζεί ζε κεγάιν βαζκφ, θέξνληαο κάιηζηα θαη ειιεληθά νλφκαηα. Βέβαηα, ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε ε ίδηα. ε πνιινχο νηθηζκνχο, νη νπνίνη ρηίζηεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο απνηθηαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Βνζπνξηαλψλ θαηνίθσλ, βιέπνπκε λα αλεγείξνληαη νρπξσκαηηθά ηείρε κε πιάηνο πνπ πξνζέγγηδε ηα 8 κέηξα. Σέηνηνο είλαη ν νηθηζκφο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Ηινχξαηνπ, ρηηζκέλνο ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. Οιφθιεξνο ν νηθηζκφο απηφο, άιισζηε, ζπκίδεη θαλνληθφ ζηξαηησηηθφ νρπξφ ή θξνχξην. Όκσο, νη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαλ εληαηηθά κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαραηηίζνπλ αλά πάζα ζηηγκή νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή εκθαληδφηαλ ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Έλαο ηέηνηνο, επίζεο, νηθηζκφο θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη ε Άθξα, ρηηζκέλε θη απηή ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο, δίπια ζηε ζάιαζζα. Απφ ηηο κειέηεο έγηλε γλσζηφ φηη ζηελ επζχλε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε δηαθχιαμε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο, ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Κξηκαίαο, αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ν Δχμεηλνο Πφληνο θαη αξρίδεη ν Κηκκεξηθφο Βφζπνξνο. 7) «Μεξηθέο πηπρέο ηεο πξώηκεο ηζηνξίαο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ (Η άθιξη και η ππώηη μόνιμη εγκαηάζηαζη ηων Δλλήνων)». Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 76 (2000), ζει ην άξζξν απηφ επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνλνιφγεζεο ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ Διιήλσλ ζηε Βφξεηα Μαχξε ζάιαζζα. Απνηειεί, επίζεο, έλα εγρείξεκα λα απνζαθεληζζεί ε ρξνλνινγία ηεο πξψηεο δηείζδπζεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηελ ελδνρψξα ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξαηίζεληαη φια ηα πξψηκα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα πνπ βξέζεθαλ ζην ηκήκα απηφ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα πξσηκφηεξα επξήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 7 νπ αη. π.υ., δειαδή γχξσ ζην π.υ. πεξίπνπ. Καηά ηελ άπνςή καο, δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνχληαη ηα ηεθκήξηα απηά, φπσο γίλεηαη απφ νξηζκέλνπο ζχγρξνλνπο αξραηνιφγνπο, νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ρξνλνινγνχλ ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ Διιήλσλ εδψ γχξσ ζην 620 π.υ., ή ιίγν αξγφηεξα. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, απηφ νθείιεηαη ζηε κε πιήξε γλψζε ησλ λεφηεξσλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζθπζηθή δαζνζηέπα. 8) «Ζ Σαπξηθή Υεξζόλεζνο: ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηνπ πξώηκνπ νηθηζκνύ», Άξζξν ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο (2001), η. 81, ζει Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ζηε Υεξζφλεζν ηεο Σαπξίδαο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνλνινγίαο ηεο ίδξπζεο κηαο απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο απνηθίεο ηεο βφξεηαο παξαιίαο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο: ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ. Παξαηίζεληαη ελ ζπληνκία φιεο νη απφςεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ νηθηζκνχ ζην ρψξν ηεο Υεξζνλήζνπ. Απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ηειηθά ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ν ζπλδπαζκφο mutatis mutandis δχν απφςεσλ: ηεο ηξίηεο (Schneiderwirth / Σηνπκέληεθ) θαη ηεο ηέηαξηεο (Minns, Rostovtsef, Vinogradov, Zolotaryov, Saprykin θ.α.). χκθσλα κε ην ζπλδπαζκφ απηφ, θαηά ηα ηέιε ηνπ 6 νπ αη. π.υ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδξπζε ηεο πξψηκεο ησληθήο ή ησληθήο-δσξηθήο απνηθίαο ηεο Υεξζνλήζνπ (σο εκπνξίνπ ή επνρηαθνχ λαπζηάζκνπ, είηε σο πφιεο κε ηελ αξραία έλλνηα ηνπ φξνπ), ελψ θαηά ην έηνο 422/1 ρηίζζεθε ε δσξηθή εξαθιεηψηηθε πφιε γηα δεχηεξε θνξά. 9) χληαμε δχν ιεκκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Wiley-Blackwell's Encyclopedia of Ancient History. Σα δχν ιήκκαηα είλαη: emporos θαη emporion. (www.onlinelibrary.wiley.com). 10) Απφ ηηο 16 Μαξηίνπ 2014 θαη έπεηηα απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηηο θαζνξηζκέλεο αξραηξεζίεο εμειέγελ κέινο ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ

11 Μειεηψλ (Αγλψζησλ Μαξηχξσλ 73, Ν. κχξλε, Αζήλα) θαη νξίζζεθα ππεχζπλνο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ «Αξρείνλ Πφληνπ» πνπ εθδίδεηαη επί ζεηξά δεθαεηηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή (απφ ην 1928). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ Μειεηψλ απφ ). ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΔΡΓΩΝ από ηα ξσζηθά ζηα ειιεληθά 1) Μεηάθξαζε κέξνπο θαη γεληθή επηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ νκνγελνχο Καζεγεηνχ- Αθαδεκατθνχ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο θνπ Β. αξηαλίδε «Βαζηιηθνί Σάθνη ζηελ Βαθηξηαλή», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ρψζνπ Καζεγεηή Αξραηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, Α. Α. Maslennikov «Οη αξραίνη Έιιελεο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Ρψζσλ ηζηνξηθψλ Οπζπέλζθπ θαη Μπελέζεβηηο κε ηίηιν «Σα Acta ηεο Μνλήο Βαδειώλνο. ηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο αγξνηηθήο θαη κνλαζηεξηαθήο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο ζην Βπδάληην θαηά ηνλ 13ν 15ν αηώλα». Γ/Μ Σςγγπαθείρ: USPENSKIJ F. I.-BENESEVIC V. N. Θεζζαινλίθε, Δθδνηηθφο Οίθνο Αθσλ Κπξηαθίδε. 4) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ αθαδεκατθνχ αξραηνιφγνπ Β. αξηαλίδε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ ησλ Αθσλ Κπξηαθίδε, κε ηίηιν «Εσξναζηξηζκόο: Ζ λέα παηξίδα ηεο παιαηάο ζξεζθείαο», Θεζζαινλίθε ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Ζ ζθελνεηδήο γξαθή ησλ Υεηηαίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε ρηηηηηηθή γιψζζα (Παιαηφ βαζίιεην-νέν βαζίιεην).

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα. Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 10.10.1975

Βιογραθικό Σημείωμα. Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 10.10.1975 Βιογραθικό Σημείωμα Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 10.10.1975 Δζληθόηεηα Διιεληθή Γηεύζπλζε Διιάδα: Ναπαξίλνπ 11, Μαξνύζη 15122, Αζήλα ηει. 0030-210-8023005 Ζλωκέλν Βαζίιεην Οηθία: 7 Mona

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr ΜΔΝΔΛΑΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ e-mail: menchris@upatras.gr Δπώλπκν Όλνκα Παηξώλπκν ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΝΔΛΑΟ Μελέιανο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 12.07.1956 Σόπνο γέλλεζεο e-mail Αζήλα menchris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ 1. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΘΔΗ: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα