Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ."

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β θηήξην 69100, Κνκνηελή. Σει. & θαμ γξαθείνπ: & Web: ΖΛΗΑ Κ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Γελλήζεθα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ θαη νινθιήξσζα θαη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο κνπ. ΠΟΤΓΔ Πξνθαηαξθηηθφ ηκήκα εθκάζεζεο ηεο Ρσζηθήο Γιώζζαο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov. Τπφηξνθνο ηνπ ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ. θαη ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δξγαζία: Τα πολίζμαηα ηος Κιμμεπικού Βοζπόπος και ηηρ Αηηικήρ: ζςγκπιηική μελέηη. Παξάιιειε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ επηγξαθηθήο ηνπ επηγξαθηθνχ Yu. G. Vinogradov. Αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ (DIPLOMA - MASTER) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Δθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε πξνζθηεζείζα εηδηθφηεηα «Γεληθή Ηζηνξία». Θέκα ηεο Γηαηξηβήο: Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηον Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ. Αληηθείκελν ηεο Γηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ απνηθηαθνχ θηλήκαηνο ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην, ε αλαδήηεζε ησλ θπξηνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηθηζκνχ ζην ρψξν απηφ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ «εμπόπιον» θαη «εμποπειακή πεπίοδορ». Μέζα απφ ηελ δηαηξηβή δηαθαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έπαημε ε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ απνίθσλ θαη γεγελψλ πιεζπζκψλ ηεο ζηέπαο θαη ηεο δαζνζηέπαο. Μέιε ηεο Σξηκεινχο επηηξνπήο: Β. Η. Κνπδίζηλ, Γ. Γθ. Βηλνγθξάληνθ, Α. Α. Μάζιελληθνθ Τπνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov (Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ζηελ Ηζηνξία). Αλαγλψξηζε Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (Ph.D.) απφ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. κε αξηζκφ πξάμεσο: / Σκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov ζηελ εηδηθφηεηα «Μεηάθξαζε απφ ηελ ειιεληθή ζηε ξσζηθή γιψζζα θαη απφ ηε ξσζηθή ζηελ ειιεληθή».

2 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζε αξραηνινγηθέο έξεπλεο-απνζηνιέο, δηαιέμεηο ζε μέλα Παλεπηζηήκηα πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο ηνπ Κηκκεξηθνχ ζηε Μαχξε Θάιαζζα, κε ηελ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο Αξραηνινγίαο G. Α. Koshelenko. Αύγνπζηνο επηέκβξηνο πκκεηνρή ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Κξηκαία. Δπηθεθαιήο ν Γξ. Αξραηνινγίαο Ε. Μπφληαο (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καβάιαο) θαη ε αξραηνιφγνο Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Απξίιηνο Μάηνο πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηεο ζέζεο Γθνλνχξ (Αξραία Μαξγηαλή), ζην Σνπξθκεληζηάλ. Δπηθεθαιήο ν Καζεγεηήο-Αθαδεκατθφο Β. αξηαλίδεο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. Ηνύιηνο Αύγνπζηνο πκκεηνρή ζηηο αλαζθαθέο ηνπ Παληηθάπαηνπ (Κεξηο Αλαηνιηθή Κξηκαία). Δπηθεθαιήο ν Γηεπζπληήο ησλ Διιεληθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Μνπζείνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ «Α.. Πνχζθηλ» ηεο Μφζραο, ν Γξ. Αξραηνινγίαο V.P. Tolstikov επηεκβξίνπ πκκεηνρή σο εθπξφζσπνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο (Α.Η.Β.Δ.) ζηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ Οδεζζφ, γηα ηα εγθαίληα ηνπ ηνπηθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, παξνπζία ηνπ Καζεγεηνχ Αξραηνινγίαο, θνπ Βάζνπ Καξαγεψξγε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Α. Λεβέληε. ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ επίζεο ν Γ/ληεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Καβάιαο, θνο Ε. Μπφληαο, θαη ε αξραηνιφγνο θα Β. Απνζηνιάθνπ (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο). Πεξαηηέξσ ζηφρνη ηεο απνζηνιήο απηήο ήηαλ ε νη ζπλνκηιίεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ α) πινπνίεζεο αλαζθαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηνρέο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο (Οιβία, Παληηθάπαηνλ θιη.) κε ηελ ζπλεξγαζία Οπθξαλψλ αξραηνιφγσλ, θαζψο θαη β) ηεο κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ αλέθδνησλ αξραίσλ ειιεληθψλ επηγξαθψλ απφ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο Οπθξαλίαο Ηνπλίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο κε πξσηνεηείο θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΘ ΔΠΚΑ Κνκνηελήο Ηνπιίνπ πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Μαξσλείαο (αξραίν ζέαηξν), ζηε Θξάθε, καδί κε θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ ρσξψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο "Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα", ην νπνίν δηδάζθεηαη θαηά ην Β' εμάκελν. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ηίηιν «Γηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο ζε ζαιάζζηεο, πνηάκηεο, ιηκλαίεο δηαδξνκέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο» Δπξψπεο, απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ Μαΐνπ Απξηιίνπ πκκεηνρή ζηελ απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε πξννξηζκφ ην Οπδκπεθηζηάλ Γηάιεμε ζην University of Oxford, Faculty of Classics, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, 66 St. Gilles', Oxford OX1 3 LU, κε ζέκα: "Greek Colonization in the Black Sea", έπεηηα απφ πξφζθιεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη αξραηνιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο.

3 πκκεηνρή ζην πξφγξακκα: Комплексные археологические исследования в Восточном Крыму: проблемы методики, хронологии и исторических реконструкций (Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Αλαηνιηθή Κξηκαία: πξνβιήκαηα κεζνδνινγίαο, ρξνλνινγίαο θαη ηζηνξηθήο απνθαηάζηαζεο). Ηζηφηνπνο: Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: A. A. Maslennikov, Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Μφζραο. Με ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ ηεο Αθαδεκίαο. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: άλνημε ηνπ Ξέλεο Γιώζζεο Ρσζηθά (άπηαηζηα), Γαιιηθά (Sorbonne I), Αγγιηθά (Cam. Advanced), Αξαβηθά (πνιχ θαιά), Ηηαιηθά (πνιχ θαιά), Γεξκαληθά (θαιά), Σνχξθηθα (θαιά), Βνπιγαξηθά (θαιά). ΠΡΩΣΟΣΤΠΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ-ΔΚΓΟΔΗ ΒΗΒΛΗΩΝ «Ο ειιεληθόο απνηθηζκόο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνλ 7 ν έσο ην πξώην ηέηαξην ηνπ 6 νπ αη. π.υ. Πξνβιήκαηα θαη Γηαθσλίεο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Αξραίνπ Κφζκνπ ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο, ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο M.V. Lomonosov, Μφζρα, Γεκνζίεπζε ηεο επίζεκεο πεξίιεςεο ηεο δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζέκα Ο ελληνικόρ αποικιζμόρ ζηο Βόπειο Δύξεινο Πόνηο καηά ηον 7 ο έωρ ηο ππώηο ηέηαπηο ηος 6 ος αι. π.χ. Πποβλήμαηα και Γιαθωνίερ ζηα ξσζηθά ηνλ Μάην ηνπ 1999 ζηε Μφζρα, ζειίδεο 18 (Ζ δεκνζίεπζε παξφκνηαο πεξίιεςεο ζε έλα κηθξφ ηεχρνο ησλ 30 ζειίδσλ ζεσξείηαη ζηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ηεο εθάζηνηε δηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Малые города Аттики и Европейского Боспора (Типология и историкоархеологические параллели». [Οη κηθξέο πόιεηο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Βνζπόξνπ: Καηεγνξίεο θαη ηζηνξηθό-αξραηνινγηθνί παξαιιειηζκνί], Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Μαξηνχπνιε Οπθξαλίαο Μαΐνπ 1997, κε ζέκα: Украйна Греция: досвид дружных связей и перспектива сотрудничества. (Мариуполь, травня 1996 г.) [Οπθξαλία Διιάδα: Φηιηθέο ζρέζεηο θαη Πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο], δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, 1996, ζει (ζηα ξσζηθά, κε πεξίιεςε ζηα αγγιηθά). «Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηηο αθηέο ηνπ Κηκκεξηθνύ Βνζπόξνπ (6 ν 5 ν π.υ. αη.)», Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο». Αλησληάδεηνο ρνιή Γξακκάησλ θαη ηερλψλ Γήκνπ Βεξνίαο, 9 11 Μαΐνπ (ππφ έθδνζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Πέξα απφ ηηο πκπιεγάδεο»). «Από ηελ επηγξαθηθή θαη αξραηνινγηθή έξεπλα ηνπ απνηθηζκνύ ηνπ Βνξείνπ Δπμείλνπ Πόληνπ», Δηζήγεζε ζην Α Παλειιήλην πλέδξην Δπηγξαθηθήο, Οθησβξίνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ζρνιή. Γεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει The small cities of the Bosporan Kingdom and Attic: Some new aspects of the problem, Δηζήγεζε ζην 1 st International Conference Greeks and Natives in the Cimmerian Bosporus, at Taman, South Russia, 8 15 October Τπφ έθδνζε ζην British Archaeological Reports (Oxford).

4 «Ζ ειιεληθή πόιε ζηνλ Β-Α Πόλην θαηά ηνλ 6 ν θαη 5 ν αη. π.υ.: Γημιοςπγία αζηικήρ ςποδομήρ ζηο Βαζίλειο ηος Βοζπόπος», Άξζξν ζην ηεχρνο 9 ηνπ πεξ. Μαθεδλφλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Α.Π.Θ., ζει Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο νηθηζηηθήο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ Βνζπνξηθνχ Βαζηιείνπ. Emporion and Apoikia-Polis in the Northeast Black Sea Area during the 6 th and 5 th c. B.C.: an urbanistic view, Δηζήγεζε ζην 10 th International Symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea Area. Vani (Georgia), September 2002: Urbanism in the Black Sea Area in the Archaic and Classical Periods: Polis Hellenis and Polis Barbaron. Δίλαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ ελλνηψλ (εμποπίος θαη απνηθίαο) ππφ ην πξίζκα ηεο νηθηζηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νηθηζκψλ ζηνλ Β-Α Δχμεηλν Πφλην. Kacharava D., Faudot M., Geny E. (eds), Pont-Euxin et Polis : Polis hellenis et polis barbaron : Actes du Xe symposium de Vani [Colchide], septembre 2002: hommage à Otar Lordkipanidzé et Pierre Lévêque, Presses universitaires franccomtoises. Besançon, 2005: Greeks and Thracians: The Greeks by the Black Sea, Δηζήγεζε ζην 2 nd International Symposium 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity, Sandanski, Bulgaria 1 4 October Alexandra Dimitrova-Miltcheva & Veselka Katsarova, (eds.), SPARTACUS II: 2075 years of Spartacus Revolt. Thraco-Roman heritage years Christianity. International Symposium, 1 st -4 th of October 2002, Veliko Tarnovo 2006: Emporion on the Black Sea Littoral: a Problem in the modern historiography of the Greek Colonization, Δηζήγεζε ζην Scientific Conference in honour of the 80 th Anniversary of Dr. Liuba Ognenova-Marinova, Archaeological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia Stoyanov T., Tonkova M., Preshlenov Chr., Popov Chr., (eds.), Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo 2005: Problems in the history and archaeology of the Greek Colonization of the Black Sea, Δηζαγσγηθφ άξζξν ζην Ancient Greek Colonies in the Black Sea, 2 ηφκνη (ζει ). Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ), Θεζζαινλίθε, πιινγηθφ έξγν πνπ αθνξά ζην αλαζθαθηθφ (θπξίσο ην πην πξφζθαην) έξγν ζε 30 κεγάιεο ειιεληθέο απνηθίεο κε ηελ ζπκκεηνρή 32 αξραηνιφγσλ αλαζθαθέσλ απφ νιφθιεξε ηελ Παξεπμείληα δψλε. Δπηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: Dimitrios V. Grammenos, Elias K. Petropoulos Ancient Greek Colonies in the Black Sea Thessaloniki, volumes. Ξελφγισζζε έθδνζε ηνπ Α.Η.Β.Δ. θαη ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (Διιεληθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ). Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Βνξείνπ Διιάδνο, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Θεζζαινλίθε, Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Editors: DimitriosV. Grammenos, Elias K. Petropoulos. Colonial Encounters in the Black Sea Region: Dating Problems of the earliest Kimmerian Bosporos Greek Cities, Δηζήγεζε ζην International Conference devoted to history and culture of Bosporan Kingdom on theme: The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating, in March 2004, Sanct-Petersburg (Russia). ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ "The Phenomenon of Bosporan Kingdom: the problems of dating", in March 2004, Sanct-Petersburg 2004:

5 «Εεηήκαηα απνηθηζκνύ Η. Ο απσαίορ ελληνικόρ αποικιζμόρ με έμθαζη ζηον Παπεςξείνιο σώπο: ζύγσπονοι πποβλημαηιζμοί και θεωπηηικέρ ηάζειρ», Κείκελν 30 ζειίδσλ γηα ηνλ λέν νδεγφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο κε γεληθφ ηίηιν Πξνο ηε γέλεζε ησλ πφιεσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ Σκοηεινών αιώνων (ηέινο Δπνρήο ηδήξνπ θαη αξρή ηεο Αξρατθήο Δπνρήο). Δπηκέιεηα: Γεκήηξηνο Γξακκέλνο. Τπάξρεη αλεβαζκέλν φιν ην βηβιίν ζηνλ ηζηνρψξν: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2 British Archaeological Reports, International Series Oxford, volumes. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο.Editors: Grammenos Dimitrios V. & Elias K. Petropoulos «Ζ πξώηκε πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην: Υξνλνινγία θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», Δηζήγεζε ζην «Ρσζία θαη Μεζφγεηνο». Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Αζήλα, Μαίνπ 2005), Σφκνο Α. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ / Δθδφζεηο Ζξφδνηνο, Αζήλα 2011: Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment, and the Problem of the emporion Revisited, Μνλνγξαθία πνπ εθδφζεθε ζηηο ζεηξέο British Archaeological Reports, International Series Oxford, Colonial Landscapes and Colonial Interactions in Skythia and in Euxeinos Pontos, Δηζήγεζε ζην Symposium on Greek Colonization across the Mediterranean March 2007, ζην Faculty of Classics, Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, Ξελφγισζζν έξγν κε ηελ ζπκκεηνρή αξραηνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ απφ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov. Γεληθή επηκέιεηα ηνπ έξγνπ: Ζιίαο Κ. Πεηξφπνπινο. Apollo s Cult in the Black Sea and the Greek Colonization: Some Remarks, Editors: Elias K. Petropoulos, Alexander A. Maslennikov, Θεζζαινλίθε 2010: , Δθδ. Οίθνο Αθψλ Κπξηαθίδε. «Σα «πγξά θέιεπζα» θαη ε απνηθηαθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην θαηά ηνπο αξρατθνύο ρξόλνπο», Δηζήγεζε ζην 2 ν Παλειιήλην πκπφζην Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Π.. ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Μπηηιήλε ζην δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Γεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», επηκ. Γ. Π. Γξαθνχιεο, Γ. Π. Σζφηζνο, Δθδ. Οίθνο ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2012, ζει «Εεηήκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ απνηθηζκνύ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην», Κείκελν ζηνλ ηφκν «Πξνζεγγίζεηο ζηελ Ηζηνξία ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ», Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Πνληηαθψλ Δξεπλψλ (Γξάκα επηεκβξίνπ 2008). Θεζζαινλίθε 2012: The Kingdoms of Bosporus and Pontus, Δθηελέο επηζηεκνληθφ άξζξν 78 πεξίπνπ ζειίδσλ ζην ζπιινγηθφ έξγν ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο κε γεληθφ ηίηιν The Black Sea in Ancient Times. Apollonia Pontica in the system of the first Greek settlements in the Black Sea, Δηζήγεζε ζην Bulgarian-Greek Scientific Symposium: Apollonia Argilos: The Western Pontic and the Northern Aegean Area in the Antiquity, Sozopol, September 28 - October 1, 2004 (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ).

6 «Ο κύζνο ηνπ Ζξαθιή θαη ηεο Έρηδλαο (Ζξνδόηνπ Γ, 8 20): Θέκαηα πνιηηηζκηθήο ώζκσζεο κεηαμύ Διιήλσλ απνίθσλ θαη κεηαλαζηώλ», Δηζήγεζε ζην 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ «Δθαηαίνπ» κε γεληθφ ζέκα «Ο κχζνο σο κνξθή Γχλακεο, Γεκηνπξγίαο θαη Αλαβίσζεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 9 επηεκβξίνπ 2012 ζην νπθιί. (Τπφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ). ΒΗΒΛΗΟΚΡΗΗΔ Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 18/12/2005. David Braund (ed.), Scythians and Greeks: Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC - first century AD). Exeter: University of Exeter Press, Pp. xii, 254; ills., maps. ISBN X. Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 20/02/2006. Irad Malkin (ed.), Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity. London and New York: Routledge, Pp. vi, 149; ills., maps, table. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 06/03/2007. Octavian Bouneagru, Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche à l'époque romaine. PHILIPPIKA. Marburger Altertumskundliche Abhandlungen 9. Wiesbaden: Harrassowitz, Pp. 197; ills. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet), 03/05/2007. Pia Guldager Bilde, Vladimir F. Stolba, Surveying the Greek Chora: The Black Sea Region in a Comparative Perspective. Black Sea Studies, 4. Denmark: Aarhus University Press, Pp ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (October, 2007), p Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance. Proceedings of the Fifth International Conference, University of Southern Denmark, Esbjerg, January 23 26, Edited by T. Bekker-Nielsen, Pp. 186, B&W Figs. Aarhus University Press ISBN (CLOTH). Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). I. A. Oltean, Dacia: Landscape, Colonization, Romanization. Routledge Monographs in Classical Studies. Routledge Taylor & Francis Group. London/New York: Routledge, Pp. xii, 248; figs. 79. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Tsetskhladze, Gocha R. (ed.). Greek colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas, Volume Two. Mnemosyne, Supplementa 193. Leiden; Boston: Brill, xviii, 566 p. ISBN Web: Elias K. Petropoulos, American Journal of Archaeology, (July, 2011), Apollonia Pontica 2007, by Roald Docter, Kristina Panayotova, Jan de Boer, Lieve Donnellan, Winfred van de Put, and Babette Bechtold. Ghent University Web:

7 Elias K. Petropoulos, Bryn Mawr Classical Review (BMCR, internet). Christel Müller, D Olbia à Tanaïs. Territoires et réseaux d échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques classique et hellénistique (Bordeaux 2010). (ππφ έθδνζε) ΚΡΗΣΖ Δ ΞΔΝΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Κξηηήο ζε αξραηνγλσζηηθά επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Δχμεηλν Πφλην γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κξαθνβίαο Studies in Ancient Art and Civilization, ην νπνίν εθδίδεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ηεο θαζεγήηξηαο dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka (Πνισλία: Tell-el-Akhdar-SAAC-16.pdf). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο έσο ην αθαδεκατθφ έηνο δίδαμα σο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ηελ Ρσζηθή Γιψζζα θαη ην κάζεκα «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην ρψξν θαηά ηελ αξραηφηεηα» ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ Γ.Π.Θ Δθινγή κέινπο ΓΔΠ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ. Βαζκίδα: Λέθησξ. (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΦΔΚ ΝΠΓΓ ). ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ ζηνλ Παξεπμείλην ρώξν θαηά ηελ αξραηόηεηα» Δμέιημε ζηελ βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν (ΦΔΚ δηνξηζκνχ: ΣΔΤΥΟ 3 ν Αξ. Φχιινπ 351, 6 Μαΐνπ 2010). Από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη θαη ζήκεξα δηδάζθσ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ ηα εμήο καζήκαηα: ην Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: Α) «Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν θαηά ηελ Αξραηφηεηα» (εαξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. Β) «Ηζηνξία ηεο Ρσζίαο Α θαη Β» (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ (Σν κάζεκα γίλεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηελ ξσζηθή γιψζζα ψζηε λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο). Γ) «Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (ρεηκεξηλφ εμάκελν), ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: A) «Εεηήκαηα Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν» (ρεηκεξηλφ εμάκελν ). (ε ζπλδηδαζθαιία κε ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο, θα. Διέλε Μπνιηάθε). B) «Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη Μεζνδνινγία ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο» (ρεηκεξηλφ εμάκελν 2007 ).

8 Με απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο (απφ έσο ηηο ) ηνπ Σκήκαηνο δηεηέιεζα Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ηελ Ρσζηθή Γιψζζα ζηελ Ρσζηθή Καηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ (Γηπισκαηηθώλ) δηαηξηβώλ 1) Φαζλάθεο Κσλ/λνο κε ζέκα: «Ζ ηζηνξία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο έσο ηνλ 21 ν αηψλα» (Ηνχληνο 2008) 2) Γσγνπζάθε Ρνδφπε κε ζέκα: «Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ απφ ηδξχζεψο ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 3 νπ αη. π.υ.» (Μάηνο 2011) 3) Παξδαιίδνπ Φέληα κε ζέκα: «Ζ νρχξσζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ ζηα παξάιηα ηεο Θξάθεο: Ζ πεξίπησζε ηεο Εψλεο ζην Βφξεην Αηγαίν θαη ηεο Μεζεκβξίαο ζηελ δπηηθή αθηή ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ» (Μάηνο 2011). 4) Δπαγγέινγινπ Παξαζθεπή κε ζέκα: «Σαθηθά έζηκα θαη πξαθηηθέο ζε λεθξνηαθεία ξσκατθψλ ρξφλσλ: νη πεξηπηψζεηο ησλ Κεγρξεψλ Κνξηλζίαο θαη ησλ Σφκσλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα» (Μάηνο 2014). Δπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 1) Έπεηηα απφ ηελ απφ 24 Μαΐνπ 2012 απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ε θα Διέλε Μεληεζίδνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηπιηαλή Γξνχγνπ θαη ηνλ Καζεγεηή αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lomonosov ηεο Μφζραο, Sergey Saprykin, Πξφεδξν ηεο έδξαο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ. Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Θξεζθείεο θαη ιαηξείεο ζηηο Διιελίδεο πφιεηο ηεο Νφηηαο αθηήο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Αξραηνινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε». 2) Έπεηηα απφ ηελ απφ 17 Ηνπιίνπ 2014 απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ε θα Αλαζηαζία Ρνχζνπ απνηειεί Τπνςεθία Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Ζιία Κ. Πεηξφπνπιν θαη κέιε ηεο ηξηκεινχο ηνλ Καζεγεηή Αξραίαο Ηζηνξίαο θν Άγγειν Υαληψηε (Institute for Advanced Studes, Princeton, New Jersey) θαη ηνλ Λέθηνξα Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο κε έκθαζε ζηε Ννκηζκαηηθή θν Παλαγηψηε Σζέιεθα (Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο). Θέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Ο ζεφο Απφιισλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα: Δπηζηεκνληθή ζεψξεζε βάζεη αξραίσλ γξαπηψλ καξηπξηψλ θαη αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαηά ηα αξρατθά, θιαζηθά θαη πξψηκα ειιεληζηηθά ρξφληα». 3) Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα ηηο «Δκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ ειιελίδσλ πφιεσλ ηνπ Παξεπμείλνπ ρψξνπ κε ηνλ Αηγαηαθφ θφζκν θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν βάζεη θηινινγηθψλ, αξραηνινγηθψλ, επηγξαθηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ», ε νπνία εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ε θα Μαξία Καληεξέα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα. Σξίην κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ε Καζεγήηξηα dr hab. Ewdoksia Papuci-Wladyka απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Κξαθνβίαο (Πνισλία).

9 Γηδαζθαιία ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Ζκεδαπήο ην αγγιφθσλν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα κε ηίηιν Black Sea Cultural Studies ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο (www.ihu.edu.gr) δίδαμα θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηνπ έηνπο δχν καζήκαηα: Α) Ancient and Medieval History of the Black Sea Region B) Mythology and Religion of the Black Sea Area Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ην πξψην (Α) κάζεκα δηδάζθεηαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, ελψ ην δεχηεξν κάζεκα (Β) ζην εαξηλφ. Γηδάζθσ ζε ζπλδηδαζθαιία ην κάζεκα «Αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Ν.-Α. Δπξψπεο θαηά ηα αξραία ρξφληα έσο θαη ηνλ 3 ν αη. κ.υ.» ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. «πνπδέο Ν.-Α. Δπξψπεο» θαηά ην αθαδεκατθφο έηνο (3 θαη 18 Φεβξνπαξίνπ 2014). Πξόζθιεζε απφ ην Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΠΚΑ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ εμήο 3 καζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο θαη : α) Ηζηνξία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Ε Δμακήλνπ), β) Ηζηνξία ηεο Απηνθξαηνξηθήο Ρσζίαο (Γ Δμακήλνπ), θαη γ) Δηδηθά ζέκαηα ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ δηδαζθαιία ηνπο ΗΗ (Ζ Δμακήλνπ). ΛΟΗΠΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1) Μέινο ηνπ Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΚΔ.ΠΟ.ΜΔ) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 2) Μέινο ηεο θνηλήο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο -ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ Κ. Υαηδφπνπιν θαη Δ. Απδίθνπ- γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηφκνπ «Ππακηικά Σςνεδπιάζεων Ανηιπποζωπείαρ Αλεξανδποςπόλεωρ 1919 & Δθοποδημογεπονηίαρ Γεδέαγαηρ 1920» (Αιεμαλδξνχπνιε, 2001). Ο ηφκνο απηφο είλαη κία έθδνζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αιεμαλδξνππφιεσο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 3) πλεξγαζία κε ηνλ νκνγελή Καζεγεηή ηνπ Κνλζεξβαηφξηνπ ηεο Μφζραο θν Ν. Σηθηηθίδε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βηβιίνπ «110 Μελωδίερ ηων Πονηιακών Τπαγοςδιών». Πξψηε έθδνζε ζηε Μφζρα, Γεχηεξε ζηε Θεζζαινλίθε, 2001, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, απφ ην Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο. 4) πλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο) απφ ην ) Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ: χληαμε 11 ιεκκάησλ γηα ηελ «Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ» ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Σα ιήκκαηα έρνπλ σο εμήο: 1) Κηκκεξηθφ, 2) Θενδνζία, 3) Νπκθαίνλ, 4) Μπεξεδάλ, 5) Σφκηο, 6) Σάλατο, 7) Οιβία, 8) Μεζεκβξία, 9) Ζ ιαηξεία ηνπ ζενχ Απφιισλνο ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, 10) Δκπφξηα θαη εκπνξηθνί ζηαζκνί ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, θαη ηέινο 11) Πφιηο θαη ρψξα. Τπάξρνπλ φια αλεξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΗΜΔ: 6) «Διιεληθέο απνηθίεο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ», Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 63 (1997), ζει Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ειιελνβαξβαξηθψλ ζρέζεσλ ζην Βφξεην Δχμεηλν Πφλην θαηά ηελ αξραία επνρή. Γίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζε κία ραξαθηεξηζηηθή επηγξαθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Παληηθάπαην, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο

10 επηγξαθήο γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηνλ 5 ν αη. π.υ. πνιινί γεγελείο, φπσο νη Σαχξνη γηα παξάδεηγκα, είραλ θηφιαο εμειιεληζζεί ζε κεγάιν βαζκφ, θέξνληαο κάιηζηα θαη ειιεληθά νλφκαηα. Βέβαηα, ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε ε ίδηα. ε πνιινχο νηθηζκνχο, νη νπνίνη ρηίζηεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο απνηθηαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Βνζπνξηαλψλ θαηνίθσλ, βιέπνπκε λα αλεγείξνληαη νρπξσκαηηθά ηείρε κε πιάηνο πνπ πξνζέγγηδε ηα 8 κέηξα. Σέηνηνο είλαη ν νηθηζκφο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Ηινχξαηνπ, ρηηζκέλνο ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. Οιφθιεξνο ν νηθηζκφο απηφο, άιισζηε, ζπκίδεη θαλνληθφ ζηξαηησηηθφ νρπξφ ή θξνχξην. Όκσο, νη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαλ εληαηηθά κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαραηηίζνπλ αλά πάζα ζηηγκή νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή εκθαληδφηαλ ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ Βνζπφξνπ. Έλαο ηέηνηνο, επίζεο, νηθηζκφο θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη ε Άθξα, ρηηζκέλε θη απηή ζηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο, δίπια ζηε ζάιαζζα. Απφ ηηο κειέηεο έγηλε γλσζηφ φηη ζηελ επζχλε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε δηαθχιαμε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο, ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Κξηκαίαο, αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ν Δχμεηλνο Πφληνο θαη αξρίδεη ν Κηκκεξηθφο Βφζπνξνο. 7) «Μεξηθέο πηπρέο ηεο πξώηκεο ηζηνξίαο ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ (Η άθιξη και η ππώηη μόνιμη εγκαηάζηαζη ηων Δλλήνων)». Γεκνζίεπζε ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο, η. 76 (2000), ζει ην άξζξν απηφ επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνλνιφγεζεο ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ Διιήλσλ ζηε Βφξεηα Μαχξε ζάιαζζα. Απνηειεί, επίζεο, έλα εγρείξεκα λα απνζαθεληζζεί ε ρξνλνινγία ηεο πξψηεο δηείζδπζεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηελ ελδνρψξα ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξαηίζεληαη φια ηα πξψηκα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα πνπ βξέζεθαλ ζην ηκήκα απηφ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα πξσηκφηεξα επξήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 7 νπ αη. π.υ., δειαδή γχξσ ζην π.υ. πεξίπνπ. Καηά ηελ άπνςή καο, δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνχληαη ηα ηεθκήξηα απηά, φπσο γίλεηαη απφ νξηζκέλνπο ζχγρξνλνπο αξραηνιφγνπο, νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ρξνλνινγνχλ ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ Διιήλσλ εδψ γχξσ ζην 620 π.υ., ή ιίγν αξγφηεξα. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, απηφ νθείιεηαη ζηε κε πιήξε γλψζε ησλ λεφηεξσλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζθπζηθή δαζνζηέπα. 8) «Ζ Σαπξηθή Υεξζόλεζνο: ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηνπ πξώηκνπ νηθηζκνύ», Άξζξν ζην πεξ. Αξραηνινγία & Σέρλεο (2001), η. 81, ζει Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ζηε Υεξζφλεζν ηεο Σαπξίδαο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνλνινγίαο ηεο ίδξπζεο κηαο απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο απνηθίεο ηεο βφξεηαο παξαιίαο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο: ηεο Σαπξηθήο Υεξζνλήζνπ. Παξαηίζεληαη ελ ζπληνκία φιεο νη απφςεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ νηθηζκνχ ζην ρψξν ηεο Υεξζνλήζνπ. Απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ηειηθά ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ν ζπλδπαζκφο mutatis mutandis δχν απφςεσλ: ηεο ηξίηεο (Schneiderwirth / Σηνπκέληεθ) θαη ηεο ηέηαξηεο (Minns, Rostovtsef, Vinogradov, Zolotaryov, Saprykin θ.α.). χκθσλα κε ην ζπλδπαζκφ απηφ, θαηά ηα ηέιε ηνπ 6 νπ αη. π.υ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδξπζε ηεο πξψηκεο ησληθήο ή ησληθήο-δσξηθήο απνηθίαο ηεο Υεξζνλήζνπ (σο εκπνξίνπ ή επνρηαθνχ λαπζηάζκνπ, είηε σο πφιεο κε ηελ αξραία έλλνηα ηνπ φξνπ), ελψ θαηά ην έηνο 422/1 ρηίζζεθε ε δσξηθή εξαθιεηψηηθε πφιε γηα δεχηεξε θνξά. 9) χληαμε δχν ιεκκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Wiley-Blackwell's Encyclopedia of Ancient History. Σα δχν ιήκκαηα είλαη: emporos θαη emporion. (www.onlinelibrary.wiley.com). 10) Απφ ηηο 16 Μαξηίνπ 2014 θαη έπεηηα απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηηο θαζνξηζκέλεο αξραηξεζίεο εμειέγελ κέινο ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ

11 Μειεηψλ (Αγλψζησλ Μαξηχξσλ 73, Ν. κχξλε, Αζήλα) θαη νξίζζεθα ππεχζπλνο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ «Αξρείνλ Πφληνπ» πνπ εθδίδεηαη επί ζεηξά δεθαεηηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή (απφ ην 1928). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ Μειεηψλ απφ ). ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΔΡΓΩΝ από ηα ξσζηθά ζηα ειιεληθά 1) Μεηάθξαζε κέξνπο θαη γεληθή επηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ νκνγελνχο Καζεγεηνχ- Αθαδεκατθνχ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρσζίαο θνπ Β. αξηαλίδε «Βαζηιηθνί Σάθνη ζηελ Βαθηξηαλή», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ρψζνπ Καζεγεηή Αξραηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξραηνινγίαο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, Α. Α. Maslennikov «Οη αξραίνη Έιιελεο ζηνλ Βόξεην Δύμεηλν Πόλην», εθδ. Αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Ρψζσλ ηζηνξηθψλ Οπζπέλζθπ θαη Μπελέζεβηηο κε ηίηιν «Σα Acta ηεο Μνλήο Βαδειώλνο. ηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο αγξνηηθήο θαη κνλαζηεξηαθήο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο ζην Βπδάληην θαηά ηνλ 13ν 15ν αηώλα». Γ/Μ Σςγγπαθείρ: USPENSKIJ F. I.-BENESEVIC V. N. Θεζζαινλίθε, Δθδνηηθφο Οίθνο Αθσλ Κπξηαθίδε. 4) Μεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ αθαδεκατθνχ αξραηνιφγνπ Β. αξηαλίδε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ ησλ Αθσλ Κπξηαθίδε, κε ηίηιν «Εσξναζηξηζκόο: Ζ λέα παηξίδα ηεο παιαηάο ζξεζθείαο», Θεζζαινλίθε ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Ζ ζθελνεηδήο γξαθή ησλ Υεηηαίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε ρηηηηηηθή γιψζζα (Παιαηφ βαζίιεην-νέν βαζίιεην).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα