ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ. Αλαηνκία & θπζηνινγία. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Απαξαίηεηε γλώζε 13/12/2011. Καηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ. Αλαηνκία & θπζηνινγία. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Απαξαίηεηε γλώζε 13/12/2011. Καηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα"

Transcript

1 Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Ομάδα Επγαζηηπίυν Γ εξάμηνο Νοζηλεςηική Β ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήναρ Να αλαθέξεηε ηηο ελδείμεηο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο Να κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε / ζπδεηήζεηε ηε δηαδηθαζία ηεο νμπγνλνζεξαπείαο Να αλαθέξεηε ηηο πξνθπιάμεηο θαη επηπινθέο ηηο νμπγνλνζεξαπείαο Να δηαθξίλεηε ηα δηάθνξα είδε ζπζηεκάησλ παξνρήο Ο 2 Έλαξμε νμπγνλνζεξαπείαο ζηελ ζσζηή ξνή θαη ζπγθέληξσζε Ο 2 Να κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην θιάζκα ηνπ εηζπλεόκελνπ Ο 2 Δθηέιεζε δηαδηθαζίαο κε αζθάιεηα 2 Απαξαίηεηε γλώζε Αλαηνκία αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Φπζηνινγία ηεο αλαπλνήο (αληαιιαγή αεξίσλ) Ομενβαζηθή ηζνξξνπία Αλαηνκία & θπζηνινγία 3 Πεξηγξάςηε ηελ αλαηνκία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Καηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 5 6 1

2 Σα ηειηθά βξνγρηόιηα 1 Σα ηειηθά βξνγρηόιηα Καηαζθεπή ηεο θπςειίδαο 3D Animation Πεξηγξάςηε ηε θπζηνινγία ηεο αλαπλνήο Πνύ είλαη ην αλαπλεπζηηθό θέληξν; Πνην είλαη ην εξέζηζκα ηεο αλαπλνήο; CO 2 80% ph 10% Τπνμία 10% Οξηζκόο ππνμαηκίαο θαη ππνμίαο 9 10 Ο ξόινο ηνπ νμπγόλνπ ζην θύηηαξν Σν Ο 2 είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ Αεξόβηνο θαη Αλαεξόβηνο κεηαβνιηζκόο αλαθέξεηε ηηο δηαθνξέο! πκκεηέρεη θαηά θύξην ιόγν ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο Σξηθσζθνξηθή Αδελνζίλε ATP Καηαξξάθηεο Ο 2 Τπνινγίζακε όηη ζηνλ μεξό αηκνζθαηξηθό αέξα ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ομπγόλνπ είλαη 159mmHg Η PO 2 ζηα κηηνρόλδξηα είλαη κεηαμύ mmhg αλαιόγσο ηνπ είδνπο ηνπ θπηηάξνπ Η πξννδεπηηθή πηώζε ηεο ηηκήο ηεο PaO 2 απνηειεί ηνλ θαηαξξάθηε ηνπ O

3 Καηαξξάθηεο Ο 2 Φπζηνινγηθέο ηηκέο Μεπική πίεζη αεπίος ζηο απηηπιακό αίμα (Pa) PaO 2 : mmhg SaO 2 : 93% - 99% ph: PaCO 2 : mmhg HCO 3 : meq/l Αρ πάποςμε ηα ππάγμαηα από ηην απσή! Βαξνκεηξηθή πίεζε Ο λόκνο ηνπ Dalton 760 mmhg ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο Η ζύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα Άδσην = 79% Ομπγόλν = 21% CO 2 = 0.04% 760 mmhg Η ολική πίεζη ενόρ αεπίος μίγμαηορ αποηελείηε από ηο άθποιζμα ηων μεπικών πιέζεων ηων επί μέποςρ αεπίων ηος μίγμαηορ Βαξνκεηξηθή πίεζε Εάν βαπομεηπική πίεζη = 760 mmhg Pa Αδώηνπ mmhg = 760 mmhg 100 x 79 = mmhg PaO 2 mmhg = 760 mmhg 100 x 21 = mmhg PaCO 2 mmhg = 760 mmhg 100 x.04 = mmhg Πσο επεξεάδεη ε βαξνκεηξηθή πίεζε ηελ κεξηθή πίεζε Ο 2 ; ε ςτόμεηπο 18,000 πόδια Βαξνκεηξηθή πίεζε 380 mmhg Οι Μεπικέρ πιέζειρ Ο 2 και CO 2 ζηον αημοζθαιπικό αέπα Pa Αδώηνπ mmhg = 380 mmhg 100 x 79 = mmhg PaO 2 mmhg = 380 mmhg 100x 21 = 79.8 mmhg PaCO 2 mmhg = 380 mmhg 100 x.04 = mmhg

4 Κπςειηδηθόο αέξαο Σν κίγκα αεξίσλ δηαθέξεη από απηό ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα Ομπγόλν 14% Άδσην 80% CO2 6% Οη πδξαηκνί αζθνύλ πίεζε (47 mmhg), επνκέλσο, 760 mmhg 47 mmhg 100 x % αεξίνπ =?mmhg Pa νμπγόλνπ 760mmHg - 47mmHg = 713mmHg 713mmHg 100 = 7.13mmHg 7.13mmHg x 14 = mmhg Pa Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 760mmHg - 47mmHg = 713mmHg 713mmHg 100 = 7.13mmHg 7.13mmHg x 6 = mmhg Μεξηθή πίεζε αεξίσλ (Pa) Ο2 14% = 100 mmhg CO2 6% = 43 mmhg Άδσην 80% = 570 mmhg Τδξαηκνί = 47 mmhg ύλνιν = 760 mmhg 4. Εζυηεπική αναπνοή 3. O 2 μεηαθοπά Αναπνεςζηικό ζύζηημα 1. αεπιζμόρ 2. Εξυηεπική αναπνοή Αεπιζμόρ Μεηαθνξά αέξα πξνο θαη από ηνπο πλεύκνλεο Η πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε πξνο ηνλ όγθν πνπ θαηαιακβάλεη Απμεκέλνο όγθνο = κεησκέλε πίεζε Δηζπλνή Σν δηάθξαγκα ζπζπάηαη αύμεζε ελδνζσξαθηθνύ όγθνπ Μεηαθίλεζε αέξα από πεξηνρή πςειήο πίεζεο (έμσ από ηνπο πλεύκνλεο) πξνο πεξηνρή κε ρακειή πίεζε (ζηνπο πλεύκνλεο) εθπλνή Σν δηάθξαγκα επηζηξέςεη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ν αέξαο απνβάιιεηαη παζεηηθά Ειζπνοή και εκπνοή Μεηαβολέρ ενδοθωπακικήρ πίεζηρ 2. Εξωηεπική αναπνοή εθπλνή Φάζε εξεκίαο εηζπλνή 23 Γηάρπζε αεξίσλ ζηηο θπςειίδεο/πλεπκνληθή θπθινθνξία O 2 από ηηο θπςειίδεο ζην αίκα CO 2 από ην αίκα ζηηο θπςειίδεο Η δηάρπζε επεξεάδεηαη από: Σελ επηθάλεηα αληαιιαγήο θαη ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο (π.ρ. ζε αηειεθηαζία, εκθύζεκα, ινίκσμε θαη εθθξίζεηο ζηηο θπςειίδεο) Σε δηαθνξά πίεζεο ησλ αεξίσλ θαη ην ζπληειεζηή δηάρπζεο (ην CO2 έρεη κεγαιύηεξν ζπληειεζηή) Σνλ επαξθή αεξηζκό θαη αηκάησζε (V/Q) 24 4

5 Ανηαλλαγή αεπίων ζηη κςψελίδα Φλεβικό αίμα Κςτελίδα O mmhg CO2 43 mmhg O mmhg CO2 43 mmhg 3. Μεηαθοπά οξςγόνος Η κεηαθνξά ηνπ Ο 2 από ηνλ αέξα ζηα κηηνρόλδξηα απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ αηκνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 3% δηαιύεηαη ζην πιάζκα (απηό κεηξάκε κε ηα αέξηα αξηεξηαθνύ αίκαηνο) 97% ζπλδέεηαη κε ηελ αηκνζθαηξίλε - νμπαηκνζθαηξίλε O 2 40 mmhg CO2 46 mmhg Οξςγονυμένο 25 αίμα 26 οξςγόνο ζηο πλάζμα Ο νόμορ ηος Henry Όηαλ έλα πγξό είλαη εθηεζεηκέλν ζε έλα αέξην, ην αέξην εηζέξρεηαη ζην πγξό κέρξηο όηνπ κηα ιζοπποπία πιέζευν επιηεςσθεί Η θαηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ αεξίνπ δηακέζνπ ηεο επηθάλεηαο πγξνύ / αεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ διαθοπά πίεζηρ ηυν αεπίυν Νόκνο ηνπ Henry ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ ζα ππεηζέιζεη ζε απιό δηάιπκα ζε πεξηβάιινλ ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο είλαη αλάινγε πξνο ηελ πίεζη ηος αεπίος θαη ηνλ ζςνηελεζηή διαλςηόηηηαρ οξςγόνο ζηην αιμοζθαιπίνη Κάζε κόξην αηκνζθαηξίλεο κπνξεί λα κεηαθέξεη 4 κόξηα νμπγόλνπ Όηαλ κεηαθέξνληαη 4 κόξηα, ηόηε ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο ζεσξείηαη θνξεζκέλν Δάλ κόλν 3 κόξηα κεηαθέξνληαη, ηόηε ζεσξείηαη 75% θνξεζκέλν Καμπύλη διάζηαζηρ οξςαιμοζθαιπίνηρ 1 Όζν πςειόηεξε είλαη ε PaO2, ηόζν πςειόηεξνο ν θνξεζκόο ηεο αηκνζθαηξίλεο Κνξεζκόο ηνπ θιεβηθνύ αίκαηνο = 75% Κνξεζκόο ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο = 97% ηελ ίδηα PaO2 θνξεζκνύ αηκνζθαηξίλεο

6 Καμπύλη διάζηαζηρ οξςαιμοζθαιπίνηρ 2 Μεηαθίλεζε θακπύιεο ζηα αξηζηεξά Left = alkalosis and cold Μεηαθίλεζε θακπύιεο ζηα δεμηά Η μεηακίνηζη ππορ ηα right (δεξιά) is right (ζυζηή) γηα ηνλ αζζελή Ο θνξεζκόο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν είλαη ρακειόηεξνο, κα ην νμπγόλν απνδεζκεύεηαη επθνιόηεξα από ηελ αηκνζθαηξίλε γηα ρξήζε ηνπ από ηνπο ηζηνύο Επίπεδα αιμοζθαιπίνηρ ηελ αλαηκία, κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί. Φπζηνινγηθέο ηηκέο αηκνζθαηξίλεο = ;;; θάζε γξακκάξην αηκνζθαηξίλεο κπνξεί λα κεηαθέξεη 1,34ml Ο2 Αλ ε Hb είλαη κεησκέλε, θαηά ζπλέπεηα ε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ ζα κεησζεί Η κεηάγγηζε ελδείθλπηαη εάλ αηκνζθαηξίλεο πέζεη θάησ από 8 g / dl Παλμική οξςμεηπία (SpO2) Αλαγλσξίδεη ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο Φ.Σ: 95=98% Υξεζηκνπνηεί δέζκε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο θαη έλαλ αηζζεηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην δάθηπιν ηνπ ρεξηνύ ή ηνπ πνδηνύ, ζηε κύηε, ζην ινβίν ηνπ σηόο 4. Εζωηεπική αναπνοή Γηάρπζε αεξίσλ ζηνπο ηζηνύο ηξηρνεηδή αγγεία O 2 από αξηεξίδηα πξνο ηνπο ηζηνύο CO 2 από ηνπο ηζηνύο πξνο ηα θιεβίδηα ηξηρνεηδή Σςνοπηικά ικανόηηηα μεηαθοπάρ Ο2 DO 2 ml/min = καρδιακή παροχή (CO) x Hb (g/dl) x κοπεζμόρ αιμοζθαιπίνηρ (%) x 1.34 Απαηηεί θπζηνινγηθή / ό: Καξδηαθή παξνρή ( = HR X Όγθν Παικνύ) Δπίπεδν Hb (98.5% ηνπ O 2 δεζκεύεηαη από ηελ αηκνζθαηξίλε) Κακπύιε απνδέζκεπζεο ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο, πνπ επεξεάδεηαη από: Θεξκνθξαζία, ph, PαCO 2, and 2,3-DPG νμπγνλνζεξαπεία 35 6

7 Ομπγνλνζεξαπεία Η ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθνύ νμπγόλνπ (Ο 2 ) κε ζηόρν ηε δηόξζσζε ππνμαηκίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ νμπγόλνπ ζην αξηεξηαθό αίκα (PaΟ 2 ) ζε επίπεδα αζθαιή γηα επαξθή νμπγόλσζε ησλ θπηηάξσλ θαη πξόιεςε ηεο ππνμίαο 37 Δλδείμεηο νμπγνλνζεξαπείαο 1 ε αλεπαξθή πξόζιεςε νμπγόλνπ εμαηηίαο απόθξαμεο ή πεξηνξηζκνύ ξνήο ηνπ αέξα από ηνπο αεξαγσγνύο ε θπθινθνξηθή αλεπάξθεηα ε αλεπάξθεηα αηκνζθαηξίλεο Όηαλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιια αέξηα αληηθαζηζηνύλ ην νμπγόλν ζην αίκα PaO 2 < 60mmHg, ή SaO 2 < 90% 38 Παξαδείγκαηα ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ Ι θαη ΙΙ ε αύμεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ ε ππνςία ή επηβεβαησκέλε ππνμαηκία Καξδηαθή & αλαπλεπζηηθή αλαθνπή Τπόηαζε (ζπζηνιηθή ΑΠ < 100 mmhg) Μεηαβνιηθή νμέσζε θαη ρακειή θαξδηαθή παξνρή (CO) Σξαύκα Ομεία επηδείλσζε θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή Γειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα νβαξή αλαηκία Πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν Να ζπκάζηε. Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα - Δίλαη ε αδπλακία δηαηήξεζεο επαξθνύο αληαιιαγήο αεξίσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από δηαηαξαρέο ζηηο ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ (ηύπνπ Ι) θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) (Σύπνπ ΙΙ) ζην αξηεξηαθό αίκα (British Thoracic Society [BTS] 2002) Η αύμεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ > 24/1. Η αθξηβήο παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ ζε αζζελείο κε νμεία λόζν απνηειεί βαζηθό δείθηε / εξγαιείν γηα ηελ θξνληίδα αζζελή κε νμεία επηδείλσζε (NICE) 2007) ζε ππνςία ή επηβεβαησκέλε ππνμαηκία - κεησκέλε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζην αξηεξηαθό αίκα. Η Τπνμαηκία ραξαθηεξίδεηαη είηε από επίπεδα νμπγόλνπ θάησ από 8kPa ζην αξηεξηαθό αίκα (BTS 2002, πκβνύιην Αλαδσνγόλεζεο (UK) 2005), είηε από θνξεζκό νμπγόλνπ < 90% θνπόο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο Η ρξήζε ηνπ κηθξόηεξνπ θιάζκαηνο εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ (fraction of inspired O 2 FiO 2 ), ώζηε λα επηηεπρζεί έλα απνδεθηό επίπεδν νμπγόλνπ ζην αίκα ρσξίο επηβιαβείο παξελέξγεηεο Σνμηθόηεηα Ο 2 (ARDS acute respiratory distress syndrome) Απνκάθξπλζε αδώηνπ απν ηηο θπςειίδεο ζύκπησζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θπςειίδαο αηειεθηαζία Ξήξαλζε βιελλνγόλσλ Λνίκσμε ν εμνπιηζκόο απνηειεί πεγή βαθηεξίσλ (ζεξκαηλόκελνο - εθπγξαληήξαο) πζηήκαηα παξνρήο νμπγόλνπ Υακειήο ξνήο Ρηληθή θάλνπια Απιή κάζθα πξνζώπνπ Μάζθα κεξηθήο επαλεηζπλνήο Μάζθα ρσξίο απαλεηζπλνή Τςειήο ξνήο Μάζθα VENTOURI High Flow CPAP (High Flow κε PEEP) κε επεκβαηηθόο αεξηζκόο κε ζπλερή ζεηηθή πίεζε αεξαγσγώλ

8 Η ηαηξηθή νδεγία Πξέπεη λα θαζνξίδεη: Σε Ρνή Σν Σξόπν ρνξήγεζεο Σε Γηάξθεηα Σα Δηδηθά κέηξα παξαθνινύζεζεο (παικηθή νμπκεηξία, αέξηα αίκαηνο) Παξάγνληεο Η ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ νη αζζελείο ιακβάλνπλ εμαξηάηαη από ηελ... Η ηαρύηεηα ξνήο ηνπ O2 Σνλ αλαπλεπζηηθό όγθν ζην ιεπηό (TV x αλαπλνέο αλά ιεπηό) Όζν κεγαιύηεξνο, ν αεξηζκόο, ηόζν ρακειόηεξν ην θιάζκα εηζπλεόκελνπ Ο2. Οθείιεηαη ζηελ αξαίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ, ιόγσ ηνπ όγθνπ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηε κάζθα Ρηληθή θάλνπια Απιή κάζθα πξνζώπνπ ε αζζελείο πνπ δελ αλέρνληαη θαιά ηελ κάζθα πξνζώπνπ Αδύλαηνο ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ δελ ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε >4 L/1 1L = 24% O 2 2L = 28% O 2 3L = 32% O 2 4L = 36% O 2 5L = 40% O 2 6L = 44% O 2 Παξνρή πςειήο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ ζε κέηξηα ξνή 6-12 min εκαληηθή επαλεηζπλνή CO 2 ζε ξνή < 5 l/ιεπηό) επεηδή ν εθπλεόκελνο αέξαο δελ απνβάιιεηαη επαξθώο από ηα πιάγηα αλνίγκαηα ηεο κάζθαο Γύζθνιε ε επίηεπμε ρακεινύ θιάζκαηνο εηζπλεόκελνπ Ο 2 ρσξίο ηελ θαηαθξάηεζε CO 2 Βξαρεία κεηεγρεηξεηηθή ρξήζε Όρη θαηάιιειε γηα αζζελείο κε ΥΑΠ (COPD) 5 L/min 35% 6 L/min 40% 8 L/min 50% (Intersurgical Euro Mask) Ρνή θαη ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ Αναπνεςζηική δςζθοπία - ηασύπνοια Φςζιολογικό αναπνεςζηικό πςθμό Μάζθα Ventouri Παξέρεη αθξηβή ζπγθέληξσζε O2 θαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε! Αναπνεόμενορ αέπαρ ζηο λεπηό (MV) (RR x TV) (30 αναπνοέρ / 1 x 250 ml) 7.5 L / λεπηό (10 αναπνοέρ / 1 x 500 ml) 5 L / λεπηό Ρπζκηζηέο δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο Ρπζκηζηέο επηηξέπνπλ ηελ αλάκεημε αέξα από ην δσκάηην κε ην νμπγόλν O 2 flow rate Σςγκένηπυζη οξςγόνος 2 l / λεπηό 2 l/min of 100% οξςγόνο L/1 αέπαρ δυμαηίος (21%) = 7.5 L / MV FiO 2 = (1.0x2) + (0.21x5.5) / 7.5 = 0.42 (42%) 2 l /λεπηό 2 l/min of 100% οξςγόνο + 3 l/min αέπαρ δυμαηίος (21%) = 5 l / MV FiO 2 = (1.0x2) + (0.21x3) / 5 = 0.53 (53%) 47 Η πςειή ξνή Ο2 απνκαθξύλεη ην εθπλεόκελν CO2 Μεηώλεη ην θίλδπλν θαηαθξάηεζεο CO2 θαη δηνξζώλεη ηελ ππνμαηκία Γπλαηόηεηα αύμεζεο ξνήο ρσξίο επαθόινπζε αύμεζε ζπγθέληξσζεο Καηάιιειε γηα αζζελείο κε ΥΑΠ Παξνδνρή Bernoulli 48 8

9 30 l/min Παπαδοσή Bernoulli 2 l/min πεγή νμπγόλνπ 14 l/min αέξαο δσκαηίνπ 14 l/min αέξαο δσκαηίνπ 2 l/min πεγή νμπγόλνπ Μάζθα κεξηθήο επαλεηζπλνήο Παξέρεη ζπγθεληξώζεηο Ο % (40-60%) κε ξπζκνύο ξνήο 6-11 L/ιεπηό Μάζθα κε αζθό (ρσξίο θαιύπηξεο) πνπ εγθισβίδεη κέξνο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα Ο αζζελήο επαλεηζπλέεη κε θάζε αλαπλνή ην 1/3 ηνπ εθπλεόκελνπ όγθνπ αέξα - πινύζηνο ζε νμπγόλν θαη παξέρεη πςειό FiO 2 Ο αζθόο πξέπεη λα είλαη ειαθξώο θνπζθσκέλνο ζην ηέινο ηεο εηζπλνήο Μάζθα κε επαλεηζπλνήο Παξέρεη ην κεγαιύηεξν επίπεδν νμπγόλνπ 80-95% Γπλαηή ε ρνξήγεζε FiO 2 > 90% Έρεη βαιβίδα κίαο θαηεύζπλζεο κεηαμύ ηεο κάζθαο θαη ηεο δεμακελήο θαη δύν θαιύπηξεο πάλσ από ηα αλνίγκαηα εθπλνήο Η ξνή πξέπεη λα ηεζεί ζηα 15l / ιεπηό Πιήξσζε 2/3 ηεο δεμακελήο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ αζζελή ε αζζελείο κε αζηαζή αλαπλεπζηηθή θαηάζηαζε Ίζσο ρξεηαζηνύλ δηαζσιήλσζε Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο γηα >24hrs θαιύπηξεο Δθύγξαλζε ηνπ νμπγόλνπ ύζηεκα Aquapak - πξνηείλεηαη όηαλ ε ξνή είλαη > 4L/1. Δίλαη εθηθηή θαη ε ζέξκαλζε ηνπ νμπγόλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο ζσιήλαο κεγάινπ εύξνπο (elephant tube) κε παγίδα λεξνύ (water trap)

10 Έλαξμε νμπγνλνζεξαπείαο Η δηαδηθαζία Ννζειεπηηθή θξνληίδα Δθηίκεζε αζζελή Πξνθπιαθηηθά κέηξα Παξαθνινύζεζε Αμηνιόγεζε ζεξαπείαο 59 10

11 Τιηθό Δθηίκεζε αζζελή 1 Ιαηξηθή νδεγία Παξνρή νμπγόλνπ (νβίδα) Ρνόκεηξν γηα ξύζκηζε ηεο ξνήο Ο 2 Τγξαληήξαο κε WFI γηα εθύγξαλζε ηνπ Ο2 Παικηθό νμύκεηξν Δμνπιηζκό αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή νδεγία Ρηληθή θάλνπια απιή κάζθα πξνζώπνπ κάζθα ventouri κάζθα κεξηθήο ή κε επαλεηζπλνήο Δηδηθή κάζθα ρνξήγεζεο λεθεινπνηεηή Βξνγρνδηαζηαιηηθό ή ακπνύια θπζηνινγηθνύ νξνύ 10ml, ζύξηγγα 10 ml Πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ζώξαθα ίζε θαη ζπκκεηξηθή. Καη νη δύν πιεπξέο ηνπ ζώξαθα πξέπεη λα θηλνύληαη. Σν βάζνο θαη ν ξπζκόο ηεο αλαπλνήο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. Ο αλαπλεπζηηθόο ξπζκόο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη κε αθξίβεηα θαη ηαθηηθά (NICE 2007). Η ηαρύπλνηα απνηειεί κηα πξόσξε έλδεημε αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο (Jevon θαη Ewens 2001) Δθηίκεζε αζζελή 2 Δθηίκεζε γηα ρξήζε ησλ επηθνπξηθώλ κπώλ, θπάλσζε, αγσλία θαη άγρνο ή κε θπζηνινγηθνύο αλαπλεπζηηθνύο ήρνπο (εθπλεπζηηθνί ζπξίηηνληεο ήρνη, stridor (εηζπλεπζηηθόο ζπξηγκνο) ή νξζόπλνηα (Jevon θαη Ewens 2001) αλάιπζε αεξίσλ αξηεξηαθνύ αίκαηνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο (Woodrow 2004) ΠΡΟΟΥΗ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ!!! Φπζηνινγηθά ηα πςειά επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα δηεγείξνπλ ηελ αλαπλνή. Ωζηόζν νη ρεκεηνππνδνρείο ζε αζζελείο κε ρξόληα πλεπκνλνπάζεηα ράλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο ζην CO2 θαη αληηδξνύλ κε ππνμία ώζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη δηέγεξζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Δάλ ρνξεγεζεί πςειή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ θαηαξγείηαη ε ππνμία θαη ν αζζελήο κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα αλαπλέεη. ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηνπ National Institute of Clinical Excellence, αλαθέξεηαη όηη νη αζζελείο κε θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην θίλδπλν ηεο ππνμαηκίαο, εηδηθά ζε πεξίνδν νμείαο ινίκσμεο / επηβάξπλζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Πξνηείλεηαη ν πεξηνδηθόο έιεγρνο ησλ αεξίσλ αίκαηνο, θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηόξζσζε ηεο ππεξθαπλίαο πνπ εθδειώλνπλ, παξά κόλν ηελ επηζηξνθή ησλ επηπέδσλ ηνπ CO2 ζηα θπζηνινγηθά γηα απηνύο ηνπο αζζελείο επίπεδα. Δθηίκεζε αζζελή 3 Αιιαγή δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο Αλεζπρία, απνπξνζαλαηνιηζκόο, ζύγρπζε, ιήζαξγνο θαη θώκα ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΚΩΒΗ Αιιαγή θαξδηαθνύ ξπζκνύ θαη ππέξηαζε Κπάλσζε Πεξηθεξηθή θαη θεληξηθή Παγσκέλα άθξα, θξύνο ηδξώηαο Ιδηαίηεξα πξνθπιαθηηθά κέηξα Έιεγρνο ηαηξηθήο νδεγίαο σζηή εθαξκνγή κάζθαο Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο Πεξηνδηθόο έιεγρνο ζπζηήκαηνο γηα δηαξξνέο Έιεγρνο θηάιεο Ο2 γηα απόζεκα ζε Ο2 Πεξηνδηθόο έιεγρνο ξνήο νμπγόλνπ Έιεγρνο εθπγξαληήξα γηα επαξθή πνζόηεηα WFI Φξνληίδα αζζελή Γηαηήξεζε βαηόηεηαο αεξαγσγνύ Αιιαγή ζέζεο αζζελή, αλαξξόθεζε αλ ρξεηαζηεί ελζάξξπλζε βήρα θαη βαζηέο αλαπλνέο πρλή αιιαγή αληηθεηκέλσλ γηα πξόιεςε ινηκώμεσλ Φξνληίδα ζηόκαηνο θαη κύηεο Παξαθνινύζεζε θζνξάο δέξκαηνο από ηε ηξηβή ηεο ζπζθεπήο Ο2 (πίζσ από ηα απηηά) Παξαηήξεζε γηα ζεκεία ππναεξηζκνύ ιόγσ απμεκέλεο παξνρήο Ο2 Δθύγξαλζε ηνπ νμπγόλνπ Πξνιακβάλεη ηε μήξαλζε ησλ βιελλνγόλσλ Βνεζά ζηε απόρξεκςε βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ ε ξνή Ο2 > 4L/min Καζάξηζκα κάζθαο Καηαγξαθή απόθξηζεο ηνπ αζζελή (ΓΗΛΑΓΗ;)

12 Αμηνιόγεζε ηεο νμπγνλνζεξαπείαο Η πην αμηόπηζηε κέζνδνο ηεο παξαθνινύζεζεο νμπγνλνζεξαπεία είλαη ε ιήςε αξηεξηαθνύ αίκαηνο γηα αέξηα αίκαηνο (ABGs) Η παικηθή νμπκεηξία SpO2 - ζα πξέπεη λα κεηξάηαη εληόο δύν σξώλ από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο νμπγόλνπ, θαη ε FiO2 λα πξνζαξκόδεηαη αλάινγα Σν Ο2 δηαθόπηεηαη όηαλ ν αζζελήο ζε αέξα δσκαηίνπ δηαηεξεί PaO2> 80mmHg (αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη), θαη Κνξεζκό αηκνζθαηξίλεο ζε Ο2 - SaO2> 90%) θαη ρσξίο ππεξθαπλία Μάζθα κεξηθήο επαλεηζπλνήο Παξέρεη ζπγθεληξώζεηο Ο % (40-60%) κε ξπζκνύο ξνήο 6-11 L/ιεπηό Μάζθα κε αζθό (ρσξίο θαιύπηξεο) πνπ εγθισβίδεη κέξνο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα Ο αζζελήο επαλεηζπλέεη κε θάζε αλαπλνή ην 1/3 ηνπ εθπλεόκελνπ όγθνπ αέξα - πινύζηνο ζε νμπγόλν θαη παξέρεη πςειό FiO 2 Ο αζθόο πξέπεη λα είλαη ειαθξώο θνπζθσκέλνο ζην ηέινο ηεο εηζπλνήο Μάζθα κε επαλεηζπλνήο Παξέρεη ην κεγαιύηεξν επίπεδν νμπγόλνπ 80-95% Γπλαηή ε ρνξήγεζε FiO 2 > 90% Έρεη βαιβίδα κίαο θαηεύζπλζεο κεηαμύ ηεο κάζθαο θαη ηεο δεμακελήο θαη δύν θαιύπηξεο πάλσ από ηα αλνίγκαηα εθπλνήο Η ξνή πξέπεη λα ηεζεί ζηα 15l / ιεπηό Πιήξσζε 2/3 ηεο δεμακελήο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ αζζελή ε αζζελείο κε αζηαζή αλαπλεπζηηθή θαηάζηαζε Ίζσο ρξεηαζηνύλ δηαζσιήλσζε Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο γηα >24hrs θαιύπηξεο 69 Θεξαπεία κε λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ πλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ελ δηαιύζεη θαξκάθσλ κε ηε βνήζεηα πξνσζεηηθνύ αεξίνπ Δλδείμεηο: Ομύο βξνγρόζπαζκνο ππεξβνιηθή παξαγσγή βιέλλεο Λαξπγγίηηδα Δπηγισηηίηηδα Δμνπιηζκόο: εηδηθή κάζθα λεθεινπνίεζεο / ςεθαζηήξα 70 επίινγνο Σν νμπγόλν είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ θπηηαξηθό κεηαβνιηζκό Οη αλάγθεο ζε Ο2 είλαη πςειόηεξεο ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελεί Να γλσξίδεηε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα παξνρήο Ο2 Αλαινγηζηείηε ηελ αλάγθε εθύγξαλζεο ηνπ Ο2 Μέηξα αζθαιείαο

13 βηβιηνγξαθία Ignatavicious, Workman (2008) Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. Κξηηηθή ζθέςε γηα ζπλεξγαηηθή θξνληίδα (Δπ. Δι. Έθδνζεο Βαζηιεηάδνπ Α), Δθδόζεηο ΒΗΣΑ, Αζήλα, Σόκνο ΙΙΙ, ζει McGloin S (2008) Administration of oxygen therapy. Nursing Standard. 22, 21, Bennett C (2003). Nursing the breathless patient. Nursing Standard, 17(17), [PubMed: ]. Jevon P and Ewens B (2001). Assessment of a breathless patient. Nursing Standard, 15(16), [PubMed: ]. Booker R (2008) Pulse oximetry. Nursing Standard. 22, 30,

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ

ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ Δπγελία Παπαζσκά Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο 24 Ο Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Καξπελήζη14-16/9/12 ΔΙΑΓΧΓΗ Η γέννηζη είλαη έλα έληνλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2014. ύστημα μεταυοράς Ο 2. ύστημα κατανάλωσης Ο 2. Βξάκπαο. Ισάλλεο <--------> ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΔΓΙΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

9/10/2014. ύστημα μεταυοράς Ο 2. ύστημα κατανάλωσης Ο 2. Βξάκπαο. Ισάλλεο <--------> ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΔΓΙΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (PO 2 ) (mmhg) 9/10/2014 ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΗΑΚΗΙΟΓΕΝΟΤ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΞΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ Βξάκπαο. Ισάλλεο Καζεγεηήο Δξγνθπζηνινγίαο Τκήκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα