ΓΖΜOΣΗΑ ΓΗΑΒΟΥΛΔΥΣΖ EETT ΓΗΑ ΤΖΝ ΦΟΡΖΓΖΣΖ ΤΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΤΩΝ ΦΡΖΣΖΣ ΤΩΝ ΡΑΓΗΟΣΥΦΝΟΤΖΤΩΝ. ΣΤΖΝ ΕΩΝΖ GHz

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜOΣΗΑ ΓΗΑΒΟΥΛΔΥΣΖ EETT ΓΗΑ ΤΖΝ ΦΟΡΖΓΖΣΖ ΤΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΤΩΝ ΦΡΖΣΖΣ ΤΩΝ ΡΑΓΗΟΣΥΦΝΟΤΖΤΩΝ. ΣΤΖΝ ΕΩΝΖ 27.5-29.5 GHz"

Transcript

1 ΓΖΜOΣΗΑ ΓΗΑΒΟΥΛΔΥΣΖ EETT ΓΗΑ ΤΖΝ ΦΟΡΖΓΖΣΖ ΤΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΤΩΝ ΦΡΖΣΖΣ ΤΩΝ ΡΑΓΗΟΣΥΦΝΟΤΖΤΩΝ ΣΤΖΝ ΕΩΝΖ GHz Μαρούσι, 10 Ηοσνίοσ 2011

2 ΓΖΜOΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ EETT ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΡΑΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΩΝ ΣΖΝ ΕΩΝΖ GHz Ζκεξνκελία: 10 Ηνπλίνπ 2011 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ ΑΠΟ: SKYLOGIC SPA (Eutelsat Group) Piazza Lagrange Torino, Italy Δπαθή: ΥΡΖΣΟ ΥΑΡΑΣΑΡΖ Γηεύζπλζε: Λ. Αιίκνπ 85, Αξγπξνύπνιε, Αζήλα, ΣΚ: Σει.: ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Paolo Amadesi Γηεύζπλζε: Piazza Lagrange 2, Torino, Italy, Σει: , Ζιεθηξνληθό Αλαζηάζηνο Νηθνγηάλλεο Σει.: ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:

3 Ο όκηινο EUTELSAT πνπ απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν δνξπθνξηθό νξγαληζκό ηεο Δπξώπεο, κέζσ ηεο Ηηαιηθήο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξείαο SKYLOGIC SpA κε βάζε ην Σνξίλν, πξνζθέξεη παλεπξσπατθέο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία TOOWAY γηα ηελ πξόζβαζε ζε επξπδσληθό internet όισλ ησλ θαηαλαισηώλ ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ. H αλάπηπμε ηεο θαηλνηόκνπ απηήο ηερλνινγίαο έγηλε δπλαηή κε ηελ εθηόμεπζε ηνπ παλίζρπξνπ δνξπθόξνπ ηνπ EUTELSAT κε ηελ νλνκαζία KASAT ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ζηελ ηξνρηαθή ζέζε ησλ 9 κνηξώλ αλαηνιηθά (9 0 Δ). Ο δνξπθόξνο KASAT θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ Δπξώπε κε πνιιαπιέο εμαηξεηηθά θαηεπζπληηθέο κηθξέο δέζκεο (spot beams), όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Οη ρξήζηεο ηνπ TOOWAY είλαη εμνπιηζκέλνη κε κηθξά δνξπθνξηθά θάηνπηξα δηακέηξνπ 70cm θαη ιεηηνπξγνύλ ζην ηκήκα ηεο Ka κπάληαο πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζηαζεξή δνξπθνξηθή ππεξεζία ( GHz, GHz) Ζ ζπλνιηθή θίλεζε πνπ δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ δνξπθόξνπ KASAT ειέγρεηαη από 10 κεγάινπο επίγεηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζηαζκνύο (GATEWAYS) πνπ δηαζέηνπλ παξαβνιηθά θάηνπηξα κε δηάκεηξν 9.1m θαη βξίζθνληαη ζε νθηώ δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο Υώξεο. Έλαο από ηνπο ζπλνιηθά 10 επίγεηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζηαζκνύο ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Νεκέα. Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Νεκέαο κε ζπληεηαγκέλεο (Latitude: 37 o N , Longitude: 22 o E ) θαιύπηεη ηηο αλάγθεο καο ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επίγεηνπ δνξπθνξηθνύ ζηαζκνύ (KASAT Gateway). Ζ Νεκέα είλαη κηα κηθξή πόιε όπνπ βξίζθεηαη ην teleport ηνπ εζληθνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ παξόρνπ (OTE). Ζ εηαηξεία Skylogic SpΑ καδί κε ηελ εηαηξεία Δηθόλα θαη Ήρνο Σειεπηθνηλσλίεο SA, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ εδάθνπο (KASAT Gateway), έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβόιαην κε ηνλ OTE γηα ηελ ππνζηήξημε (hosting) ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ εδάθνπο (KASAT Gateway) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ teleport ηεο Νεκέαο. ην ζρήκα 2 παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα κε όινπο ηνπο ζηαζκνύο (GATEWAYS) παλεπξσπατθά. Κάζε ζηαζκόο (GATEWAY) εθπέκπεη ζε πέληε θαλάιηα (transponders) κε εύξνο θάζκαηνο 250MHz ην θαζέλα θαη ζηηο δύν θπθιηθέο πνιώζεηο (δεμηόζηξνθε θπθιηθή, αξηζηεξόζηξνθε θπθιηθή), γηα έλα ζύλνιν 5 θαλαιηώλ (Γεμηόζηξνθε θπθιηθή πόισζε RHC) θαη 5 θαλαιηώλ (αξηζηεξόζηξνθε θπθιηθή πόισζε LHC) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπλνιηθά έλα εύξνο θάζκαηνο 1.3 GHz ζε ζπρλόηεηεο θάησ από ηα 29.5 GHz όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη επηθάιπςε (overlap) ηνπ ζπλνιηθνύ εύξνπο δώλεο πνπ θάζε Gateway ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθπνκπή (uplink) κε ηελ ππνδώλε ξαδηνζπρλνηήησλ ( GHz δεπγάξη κε GHz) όπσο ππνδεηθλύεηαη ζηε ζύζηαζε ECC DEC 05 (1) γηα ρξήζε από ηε ζηαζεξή ππεξεζία (FS). ΣΧΗΜΑ 1

4 ΣΧΗΜΑ 2 ΣΧΗΜΑ 3 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έλαο από ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνύο εδάθνπο (HUB Gateway) όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλνιηθό εύξνο θάζκαηνο πεξίπνπ 1.3 GHz, πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε Νεκέα.

5 Όζν αθνξά ηελ πηζαλή ρξήζε γηα ηα FSS ηεξκαηηθά ησλ ρξεζηώλ, ηεο κπάληαο ζπρλνηήησλ GHz όπσο έρεη ήδε δεισζεί ζηελ απάληεζή καο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξώηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ ΔΔΣΣ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε επόκελε γεληά ησλ δνξπθόξσλ KASAT ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο κε κεγαιύηεξεο αθόκε ηαρύηεηεο γηα ηνπο ρξήζηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε λέα ή ε ζπκπιεξσκαηηθή γεληά δνξπθόξσλ ΚASAT πνπ ζα εθηνμεπηνύλ ζην κέιινλ θάλνπλ ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δώλεο ζπρλνηήησλ GHz (επηπιένλ ηεο απνθιεηζηηθήο δώλεο GHz), γηα ηελ αλάπηπμε δνξπθνξηθώλ ηεξκαηηθώλ FSS, πην επηηαθηηθή από πνηέ. Σα αξρηθά επηρεηξεκαηηθά πιάλα πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε κηθξώλ δνξπθνξηθώλ ηεξκαηηθώλ ρσξίο ηελ απαίηεζε ζπληνληζκνύ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θάζκαηνο πνπ νξίδνληαη από ηε ζύζηαζε ECC/DEC/(05)01 ( GHz, GHz, GHz) αιιά αλ ζε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ην εύξνο θάζκαηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα θαιύςνπκε κηα ελδερόκελε αύμεζε ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο κεγαιώζεη, ζα καο αλαγθάζεη λα πξνβνύκε ζε επέθηαζε ζηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ θάζκαηνο πνπ πξννξίδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα γηα ηε ζηαζεξή ππεξεζία (FS) ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε ECC/DEC/(05) 01 γηα πςειήο ππθλόηεηαο ζηαζεξέο επίγεηεο ππεξεζίεο όπσο FWA. απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηεο ζηαζεξήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο (FSS) ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνύλ κε ηα ήδε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο ζηαζεξήο ππεξεζίαο (FS) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αιιά ειπίδνπκε όηη δελ ζα θαηαιήμνπκε ζε ρσξηζκό ηνπ θάζκαηνο (band segmentation) κέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ. Ζ εκπεηξία καο κέρξη ηώξα ζε κηα ρώξα όπσο είλαη ε Ηηαιία καο έρεη δείμεη όηη ην θάζκα ην νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί κε πιεηζηεξηαζκό ζε θάπνηα ππεξεζία π.ρ. ζηε ζηαζεξή ππεξεζία (FS) παύεη νξηζηηθά λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηε ζηαζεξή δνξπθνξηθή ππεξεζία (FSS) ελώ ε ζπλύπαξμε κε βάζε ηνλ ζπληνληζκό ησλ ζπρλνηήησλ ή ηεο δηαδξνκήο ηνπο ζα κπνξνύζε λα είλαη εθηθηή. Γηα απηό ην ιόγν ππνζηεξίδνπκε ηε ζπλύπαξμε ησλ ηεξκαηηθώλ ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο ζηαζεξήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο κε βάζε ηνλ ζπληνληζκό ζπρλνηήησλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε κε βάζε ηνλ ρσξηζκό θάζκαηνο (band segmentation). Κάζε κνξθή δηαρσξηζκνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ζε ππνδώλεο ξαδηνζπρλνηήησλ αλάκεζα ζηε ηαζεξή (FS) θαη ηε ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία (FSS), ρσξίο ηε δηελέξγεηα ζπληνληζκνύ ζπρλνηήησλ νδεγεί ζε αληζνξξνπίεο πνπ επεξεάδνπλ βαζύηαηα ηελ αγνξά. Δπηπιένλ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη δελ έρνπκε θάπνηα ηδηαίηεξα ζρόιηα ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ζπληνληζκνύ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ γηα ηα ηεξκαηηθά ησλ ρξεζηώλ κεηαμύ ηεο ηαζεξήο (FS) θαη ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο (FSS) αιιά έρνπκε θάπνηα ζρόιηα ζρεηηθά κε ηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο ζηάζκεο ηεο θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ηζρύνο ελόο επίγεηνπ ζηαζκνύ (HUB) όπνπ θαη νξίδεηαη κηα δώλε δηαρσξηζκνύ (30km) αλάκεζα ζηε ζηαζεξή θαη ηε ζηαζεξή δνξπθνξηθή ππεξεζία από θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο θνκβηθνύ ζηαζκνύ εδάθνπο (HUB). Ζ θεξαία ηνπ θνκβηθνύ ζηαζκνύ εδάθνπο πνπ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε Νεκέα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Transmit Gain on-axis G Tx : 67 dbi Γηάκεηξνο: ~9.1m (ειάρηζηα κεγαιύηεξε) Γσλία Αλύςσζεο: 44 o Σν Off-axis Gain ζηελ θαηεύζπλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο (44 o από ην Bore-sight) είλαη -20 dbi, δειαδή 11 db θάησ από ηε κάζθα ηεο ITU πνπ νξίδεηαη ζηε ζύζηαζε ITU-R S.465 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο EETT. Ζ ηζρύο εμόδνπ γηα θάζε θαλάιη εθπνκπήο (T x ) ζπλνιηθνύ εύξνπο 250 MHz είλαη 18.3 dbw. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ηα θαλάιηα είλαη πέληε θαη ζηηο δύν θπθιηθέο πνιώζεηο (δεμηόζηξνθε θπθιηθή, αξηζηεξόζηξνθε θπθιηθή), γηα έλα ζύλνιν 5 θαλαιηώλ (Γεμηόζηξνθε θπθιηθή πόισζε RHC) θαη 5 θαλαιηώλ (αξηζηεξόζηξνθε θπθιηθή πόισζε LHC).

6 Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεξαίαο δεηνύκε λα επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ελόο θνκβηθνύ επίγεηνπ ζηαζκνύ (HUB) κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Γελ είλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηεί έλαο πεξηνξηζκόο σο πξνο ηε κέγηζηε δηάκεηξν ηεο θεξαίαο ή αθόκε πεξηζζόηεξν σο πξνο ην θέξδνο ηεο θεξαίαο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ δνξπθόξνπ. Σν κόλν πξάγκα πνπ απαηηείηαη λα εμαζθαιηζηεί είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζηαζεξώλ ζηαζκώλ (FS) νξίδνληαο ην όξην ζηάζκεο ηεο θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ηζρύνο (offaxis) ελόο επίγεηνπ ζηαζκνύ (HUB) ζηε θαηεύζπλζε ελόο ζηαζκνύ ηεο ζηαζεξήο ππεξεζίαο (FS). Αθνινπζώληαο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ην όξην ηεο θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ηζρύνο (off-axis) PFSD (dbw/m 2 /MHz) ζε κηα αθηίλα 30 Km από ηνλ θνκβηθό επίγεην ζηαζκό (HUB) (ζειίδα 7 Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο), κπνξεί λα επηβεβαησζεί κόλν κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξόβιεςεο δηάδνζεο ξαδηνθπκάησλ μεθηλώληαο από ηελ αλάιπζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θνκβηθνύ επίγεηνπ ζηαζκνύ (HUB). Γηα απηό ην ιόγν, πξνηείλνπκε είηε λα καο δώζεηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην κνληέιν πξόβιεςεο δηάδνζεο ξαδηνθπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαηά ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο (εθόζνλ ε αλαθνξά ζηε ζύζηαζε ITU-R SF.1719 δελ είλαη επαξθήο), ή ην όξην ηεο θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ηζρύνο PFSD (dbw/m 2 /MHz) ζε κηα αθηίλα 30 Km από ηνλ θνκβηθό επίγεην ζηαζκό (HUB) λα αληηθαηαζηαζεί από έλα όξην (off-axis) ππθλόηεηαο ηζρύνο πξνο ηνλ θνκβηθό επίγεην ζηαζκό (HUB) ζηελ νξηδόληηα θαηεύζπλζε. Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, ε (off-axis) ππθλόηεηα ηζρύνο ζηελ νξηδόληηα θαηεύζπλζε απνηειεί ηε κνλαδηθή ηερληθή παξάκεηξν (θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ HUB operator) ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ επηβιαβώλ παξεκβνιώλ πξνο ηνπο ζηαζκνύο ηεο ζηαζεξήο ππεξεζίαο (FS). Λακβάλνληαο ππόςε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 (ζειίδα 20 ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο), ηελ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ηεο Νεκέαο (θπζηθά εκπόδηα, πςόκεηξν) θαη ην γεγνλόο όηη ζε έλα ξεαιηζηηθό ζελάξην ν ζηαζκόο ιήςεο ηεο ζηαζεξήο ππεξεζίαο δελ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο αθξηβώο πξνο ηελ δνξπθνξηθή θεξαία (Eπίγεην Γνξπθνξηθό ηαζκό) αιιά ζα ζρεκαηίδεη θάπνηα γσλία Φ, είλαη θαλεξό όηη ε απόζηαζε αζθαιείαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα θαηέβεη θάησ από ηα 30 Km. Μελ μερλάκε όηη νη απώιεηεο θαηά ηε δηάδνζε ησλ ζεκάησλ εμαηηίαο ηεο πεξίζιαζεο (diffraction losses) από θπζηθά εκπόδηα εληόο ηεο δώλεο (Frenel) κπνξνύλ λα θηάζνπλ από db. Δπηπιένλ, ε ππόζεζε πνπ θάλαηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ off-axis θέξδνπο ηεο θεξαίαο κε βάζε ηνλ ηύπν 32-25log(Φ) δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία. Αλαθνξηθά κε ηα πξνηεηλόκελα ζελάξηα Α θαη Β, πξνηείλνπκε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζελαξίνπ Α δηόηη θαηά πξώην ιόγν πξνζηαηεύεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επίγεησλ θνκβηθώλ ζηαζκώλ (HUB) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο. Γελ ππάξρεη θάπνηα θαζαξή πξνηίκεζε αλάκεζα ζηελ Δζληθή ή πεξηθεξεηαθή παξαρώξεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκόο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ γηα πξνθαλείο ιόγνπο πνπ αλαιύζεθαλ ιεπηνκεξώο παξαπάλσ. Σν ζπλνιηθό εηήζην ηίκεκα ρξήζεο θάζκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζηα 13, γηα έλα θνκβηθό επίγεην ζηαζκό HUB Gateway (Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε) όπσο είλαη ν ζηαζκόο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε Νεκέα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην ηίκεκα πνπ ε Skylogic πιεξώλεη γηα ηνλ ίδην ηύπν επίγεηνπ θνκβηθνύ ζηαζκνύ gateway ζε άιιεο Δπξσπατθέο Υώξεο (Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κύπξνο, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Φηιαλδία).

7 Περίληυη στολίφν της Skylogic αναυορικά με την Δημόσια Διαβούλεσση: Πξνηείλεηαη ε επηινγή ηνπ ζελαξίνπ Α ηδηαίηεξα όζν αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ gateway ηεο Skylogic πνπ ζα θηινμελεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ teleport ηνπ ΟΣΔ ζηελ Νεκέα. Σν ζπλνιηθό εηήζην ηίκεκα ρξήζεο θάζκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζηα 13, γηα ην gateway ηεο Νεκέαο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην ηίκεκα πνπ ε Skylogic πιεξώλεη γηα ηνλ ίδην ηύπν επίγεηνπ θνκβηθνύ ζηαζκνύ gateway ζε άιιεο Δπξσπατθέο Υώξεο (Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κύπξνο, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Φηιαλδία). Γελ ρξεηάδεηαη λα ηεζεί πεξηνξηζκόο γηα ηε δηάκεηξν ηνπ θνκβηθνύ επίγεηνπ ζηαζκνύ (HUB) Γελ ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί δώλε δηαρσξηζκνύ κε θέληξν ηνλ επίγεην δνξπθνξηθό ζηαζκό (π.ρ 30Km) Ζ πξνζηαζία ησλ ηεξκαηηθώλ ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο (FS) από ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη από ην HUB ξπζκίδεηαη κόλν από έλα όξην θαζκαηηθήο ππθλόηεηαο ηζρύνο PFSD (dbw/m 2 /MHz) ζην δέθηε ηαζεξήο ππεξεζίαο (FS). Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνύκε ζε ρσξηζκό θάζκαηνο (band segmentation) Ζ δηαδηθαζία ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ δελ είλαη επηζπκεηή δηόηη δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπλερόκελνπ θάζκαηνο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξώλ δνξπθνξηθώλ ππεξεζηώλ βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ην κέιινλ ηεο επέλδπζεο Ζ ζπλύπαξμε ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο ζηαζεξήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο όηαλ κνηξάδνληαη ην θάζκα θάπνησλ ππνδσλώλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε θξηηήξηα ζπληνληζκνύ ζπρλνηήησλ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ ΜΑΡΟΤΙ 9-12-2011 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ΟΣΔ επηθξνηεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05 Άζκηζη 1 Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Αζύγρξνλνπ

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1311 Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ Κ. Γιαννόποςλορ, SW3ORA Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, giannopk@cti.gr Μέινο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα