ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /32/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 3. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 4. Αμαλία Δήμητρα Μακρή που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Τζόγια Γρουζή που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. 5. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος Τα τακτικά μέλη κ. Δημοσθένης Σκληρός και κ. Ιωάννης Κορφιάτης αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Αλεξάνδρα Λάντου, ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Παναγιώτης Κανέλλιας και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 1

2 Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο Η.Δ.: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, την οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 13. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την υπ αριθ. 45 9/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7ΛΕ-ΔΧ3) Απόφαση της Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Π.Ι.Ν. 15. Το από έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 16. Το με αρ. πρωτ. 2060/ έγγραφο της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας, με θέμα: «Προμήθεια και Εγκατάσταση δορυφορικού κατόπτρου και δέκτη». 17. Η από αίτηση του Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή. 2

3 18. Το από έγγραφο του Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή. 19. Το με αρ. πρωτ. Οίκ /11785/ έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφαλληνίας. 20. Το με αρ. πρωτ. 1452/ έγγραφο της Δ/νσης Α Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας, με θέμα: «Μεταφορά τηλεφωνικών γραμμών». 21. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: I. Την από του Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου. II. Την από και της Κουρή Μαρίας. III. Την από του Κουρή Κυριάκου. IV. Την από της Σήμα ΑΒΕΕ. V. Την από της Διάστασις ΑΒΕΕ. VI. Την από της Πόλις Πρότυπο Ο.Ε. VII. Την από της εταιρείας Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε. Ο.Ε. VIII. Τις από και του Αυγουστάτου Νικολάου. IX. Την από του ΟΤΕ Α.Ε. X. Την από του Μεσσάρη Παναγή. XI. Τις από 28& της εταιρείας Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε. Ο.Ε. XII. Τις από του Σταθάτου Δαμιανού. XIII. Τις από του Ανδρεάτου Διονυσίου. XIV. Την από της εταιρείας Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε. XV. Τις από της εταιρείας Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. 22. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»: α/α Πίνακας Α - Προμήθειες ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Τόνερ Kyocera Mita για φωτοτυπικό Kyocera FS6525MFP Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ , Υλικά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής κτηρίου Μεταξά στον Αίνο. Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ , Δορυφορική κεραία και δέκτης στη διεύθυνση μεταστέγασης της ΔΔΕ Κεφαλληνίας (Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) για τη λήψη δεδομένων VBI για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων, λόγω παλαιότητας και ανεπάρκειας της υφιστάμενης συμβατικής. Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 3

4 Υλικά για την επισκευή παρελκόμενου αλατιέρας ΚΗΙ (λαμαρίνα, σιδερόλαμα, μινιον rust, δίσκοι κοπής, ρόδες διαφόρων διαστάσεων) Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε. ΑΦΜ , Αυτοκόλλητα βινύλια για τα Υπηρεσιακά οχήματα οχήματα της Π.Ε. Κεφαλληνίας με το λογότυπο της Περιφέρειας (50 τεμάχια) πακέτα φωτοτυπικό χαρτί A4 80γρ/μ2 Fabriano. Η εν λόγω προμήθεια είχε εγκριθεί με την υπ'αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΕ-50Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με ανάδοχο το Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή, ο οποίος είχε δώσει προσφορά ύψους 5.805,60, αλλά με το από έγγραφό του γνωστοποίησε στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ότι δε θα προβεί στην εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, λόγω ασυμφωνίας με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (60 ημέρες) και τον τόπο παράδοσης του υλικού. Κουρή Μαρία ΑΦΜ Αυγουστάτος Νικόλαος ΑΦΜ , ,40 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δημοσίευση ανακοίνωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Χρ. Παπαδάτος & ΣΙΑ Συμβουλίου για υπαγωγή έργου Ε.Ε.» ΑΦΜ στη διαδικασία Έγκρισης 31,98 Περιβαλλοντικών Όρων Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 21ης Μαΐου 2014 Ηχητική-μικροφωνική-μουσικήφωτιστική κάλυψη 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Γυμναστικής Για Όλους ( ), στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων Κεφαλληνίας. Απόφαση Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού 45 9/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7ΛΕ- ΔΧ3). Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ , ,00 4

5 Συντήρηση (έλεγχος καλής λειτουργίας, χημικός καθαρισμός και συμπλήρωση φρέον όπου χρειάζεται) σε 35 κλιματιστικά των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Εργασίες επισκευής κτηρίου Μεταξά στον Αίνο (αλλαγή κυκλοφορητή, αλλαγή δοχείου διαστολής, αντικατάσταση σωληνώσεων λουτρών και θέρμανσης). Εργασίες εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας και δέκτη στη διεύθυνση μεταστέγασης της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (οδός Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) για τη λήψη δεδομένων VBI για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Μεταφορά πέντε τηλεφωνικών γραμμών της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασης της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (οδόςαργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) ενόψει πανελλαδικών εξετάσεων και εννέα τηλεφωνικών γραμμών της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασης Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (οδός Ηλία Ζερβού 10). Μετεγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασής της (Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) ενόψει πανελλαδικών εξετάσεων. Επίδοση δικογράφου (απλή επίδοση ή θυροκόλληση) στην εταιρεία BCC Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα. Επίδοση δικογράφου (απλή επίδοση ή θυροκόλληση) στον αντίδικο Γεώργιο Ζάχο του Γερασίμου, κάτοικο Κουρκουμελάτων Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ , ,20 120,00 ΟΤΕ Α.Ε. 630,00 Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 Καλαϊτζής Εμμανουήλ 100,00 Πετράτου Μαριάννα ή Κούτση Αικατερίνη 100,00 5

6 Έντυπο τρίπτυχο διπλωμένο, δίγλωσσο με χάρτη οδικού δικτύου ( τεμάχια), προκειμένου να ενημερωθούν επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού για την οδική σύνδεση Αργοστολίου-Βόρειας Κεφαλονιάς (Φισκάρδο-Άσσος), κατόπιν των προβλημάτων που προκάλεσαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο οι σεισμοί που έπληξαν την Κεφαλονιά στις και Η εν λόγω δαπάνη κρίνεται ως απολύτως αναγκαία λόγω της αυξημένης εισροής επισκεπτών στο νησί, ενόψει τουριστικής περιόδου. Κουρή Μαρία ΑΦΜ , Εκτύπωση φωτοτυπιών Α4 (3.099 τεμάχια), στα πλαίσια της αποστολής τους σε δικηγόρο Αυγουστάτος Νικόλαος ΑΦΜ Καμπίτσης Στυλιανός Α.Φ.Μ ,με το υπ'αριθ. ΚΕΒ 3911 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t. 304, Α Μεταφορά ύδατος για κατάσβεση πυρκαγιών, σε συνεργασία και υπό τις εντολές των αρμοδίων Οργάνων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου 2014 (ήτοι έως ), με ωριαία αποζημίωση τα 27,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ώρες εργασίας των οχημάτων θα πιστοποιούνται από επίσημο έγγραφο της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής. 2. Τζιβράς Γεώργιος Α.Φ.Μ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5930 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t. 3. Τζιβράς Παναγής ΑΦΜ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5932 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t) 4. Μινέτος Βασίλειος, ΑΦΜ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5931 όχημα με δεξαμενή μεταφοράς νερούχωρητικότητας 10t. 4. Γασπαρής Κωνσταντίνος με Α.Φ.Μ με τα υπ'αριθ. ΚΕΖ 3160 και ΚΕΒ 7257 οχημάτων με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t ,00 6

7 Επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας Β Βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας, συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Toshiba E-studio 280 και Olivetti d-copia 2500 (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού) και συντήρηση εκτυπωτή hp laserjet p3005 (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας). Καθαρισμός 300 πινακίδων (οποιουδήποτε μεγέθους) οδικής σήμανσης, πληροφοριακών, ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας, οι οποίες έχουν καλυφθεί με αυτοκόλλητα, μπογιά ή σπρέι (τιμή 10,00 ανά πινακίδα προ ΦΠΑ) και επικόλληση αυτοκόλλητης ανακλαστικής μεμβράνης σε 100 πινακίδες (με τιμή 20 ανά πινακίδα προ ΦΠΑ). Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ 544,00 Πόλις Πρότυπο Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 Πίνακας Γ Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό 4 κιλά κουλουράκια κανέλλας (τιμή κιλού 8,00 ) που θα Γ. Καγκάδης & ΣΙΑ Ο.Ε προσφερθούν στις ΑΦΜ & ,00 Ηχητική κάλυψη εκλογών (ηχητική-μικροφωνική κάλυψη, Μεσσάρης Παναγής (λόγω προβολή αποτελεσμάτων στις ΑΦΜ εξάντλησης & ) 676,50 πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. Εγκατάσταση και λειτουργία ) επτά προσωρινών τηλεφωνικών ΟΤΕ Α.Ε. γραμμών ISDN για 10 ημέρες 494, συνολικά σάντουϊτς που θα προσφερθούν στις & σε Σαγιαδινός Ευστάθιος δημοσιογράφους και μέλη εκλογικών συνεργείων. 259,50 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα συσταθεί ενόψει της διενέργειας των εκλογών στις 18& ,60 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 7

8 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση διάθεσης των εγκεκριμένων πιστώσεων και την ανάληψη ισόποσων δεσμεύσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, βάσει της υπ αρ. 5-1/2014 έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΑΔΑ : ΒΙΨΗ7ΛΕ-5ΨΩ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 20-2/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7ΛΕ-ΤΣΞ), 42-4/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ47ΛΕ-ΠΓΠ) και 47-5/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΗΦ7ΛΕ-ΨΙΤ) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν., όπως αυτές απεικονίζονται στον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν, βάσει των υπ αρ. 6-1/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΨ17ΛΕ-ΠΣ2), 21-2/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7ΛΕ-7ΩΩ), 43-4/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ47ΛΕ-Ν17) και 48-5/2014 (ΒΙΗ37ΛΕ-Τ8Ο) αποφάσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Α/ Α ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Καταβολή τόκων που αφορούν στο έργο «Μελέτη και 9.505,91 κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου», βάσει της υπ αρ. 768/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας ,29 για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης για ,00 διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων Επανέκδοση διαφημιστικού υλικού , Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό Παρουσίαση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής Π.Σ. με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο (Γ.Φ.Τ) (Ο Άγιος Γεράσιμος) της Ι. Μ Κεφ/νιας με θέμα «Παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Νομό Κεφ/νιας» Π.Σ. με τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς με θέμα «Στήριξη των απόρων της Κεφαλονιάς μέσω της ενίσχυσης προγράμματος διανομής τροφίμων που εκπονείται στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς» ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση στον πίνακα που αφορά τις δαπάνες δακοκτονίας 2014 στην υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τους Κ.Α.Ε. 342 και 351 ως εξής: , , , ,00 8

9 Δακοκτονία 2014 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΣΕ ΕΥΡΩ) 341 Αμοιβές εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους Αμοιβές τομεαρχών δακοκτονίας έτους Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους Εργοδοτικές εισφορές τομεαρχών δακοκτονίας έτους Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Έξοδα μετακίνησης μόνιμου προσωπικού Έξοδα μετακίνησης τομεαρχών δακοκτονίας έτους Δαπάνες μεταφοράς υλικών δακοκτονίας Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση στην αιτιολογία της δαπάνης με α/α 13 της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-01/ ως εξής: Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δαπάνη κοινοχρήστων: α) έτους 2013 ποσού 802,03 (είχε υποβληθεί σχετική ανάληψη εντός του 2013 προς την ΥΔΕ Ν. Κεφαλληνίας, αλλά με το υπ αριθμ. 27/ έγγραφό της ΥΔΕ μας ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί η δέσμευση πίστωσης εντός του 2014) β) έτους 2014 ποσού 697, ,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Α. Των άρθρων 151, 268 και 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β. Του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων προπληρωμής». 2) Τον πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ. 218/ Π.Σ.), όπως αυτός συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 10-1/2012 όμοια απόφαση. 3) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους Πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ ) Την ανάγκη προμήθειας κάρτας για τη μηχανή προπληρωμής ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛ.ΤΑ. που διαθέτει η Π.Ε. Κεφαλληνίας. 9

10 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2014 του φορέα ΚΑΕ (ταχυδρομικά), με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για την προμήθειας κάρτας για τη μηχανή προπληρωμής ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛ.ΤΑ. που διαθέτει η Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισήγηση (Α.Δ.Α.Μ.: 14REQ ): ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»: Πίνακας Α - Προμήθειες α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Τόνερ Kyocera Mita για Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ φωτοτυπικό Kyocera FS6525MFP 241, Υλικά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής κτηρίου Μεταξά στον Αίνο. Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ ,35 101

11 Δορυφορική κεραία και δέκτης στη διεύθυνση μεταστέγασης της ΔΔΕ Κεφαλληνίας (Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) για τη λήψη δεδομένων VBI για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων, λόγω παλαιότητας και ανεπάρκειας της υφιστάμενης συμβατικής. Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ , Υλικά για την επισκευή παρελκόμενου αλατιέρας ΚΗΙ (λαμαρίνα, σιδερόλαμα, μινιον rust, δίσκοι κοπής, ρόδες διαφόρων διαστάσεων) Αυτοκόλλητα βινύλια για τα Υπηρεσιακά οχήματα οχήματα της Π.Ε. Κεφαλληνίας με το λογότυπο της Περιφέρειας (50 τεμάχια) πακέτα φωτοτυπικό χαρτί A4 80γρ/μ2 Fabriano. Η εν λόγω προμήθεια είχε εγκριθεί με την υπ'αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΕ-50Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με ανάδοχο το Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή, ο οποίος είχε δώσει προσφορά ύψους 5.805,60, αλλά με το από έγγραφό του γνωστοποίησε στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ότι δε θα προβεί στην εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, λόγω ασυμφωνίας με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (60 ημέρες) και τον τόπο παράδοσης του υλικού. Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε. ΑΦΜ Κουρή Μαρία ΑΦΜ Αυγουστάτος Νικόλαος ΑΦΜ ,07 650, ,40 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α 1 2 ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δημοσίευση ανακοίνωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για υπαγωγή έργου στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 21ης Μαΐου 2014 Χρ. Παπαδάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΦΜ Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ ,98 580,00 11

12 Ηχητική-μικροφωνική-μουσικήφωτιστική κάλυψη 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Γυμναστικής Για Όλους ( ), στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων Κεφαλληνίας. Απόφαση Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού 45 9/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7ΛΕ- ΔΧ3). Συντήρηση (έλεγχος καλής λειτουργίας, χημικός καθαρισμός και συμπλήρωση φρέον όπου χρειάζεται) σε 35 κλιματιστικά των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Εργασίες επισκευής κτηρίου Μεταξά στον Αίνο (αλλαγή κυκλοφορητή, αλλαγή δοχείου διαστολής, αντικατάσταση σωληνώσεων λουτρών και θέρμανσης). Εργασίες εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας και δέκτη στη διεύθυνση μεταστέγασης της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (οδός Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) για τη λήψη δεδομένων VBI για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Μεταφορά πέντε τηλεφωνικών γραμμών της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασης της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (οδόςαργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) ενόψει πανελλαδικών εξετάσεων και εννέα τηλεφωνικών γραμμών της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασης Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (οδός Ηλία Ζερβού 10). Μετεγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας στη διεύθυνση μεταστέγασής της (Αργοναυτών 1 και Μομφεράτου, Αργοστόλι) ενόψει πανελλαδικών εξετάσεων. Επίδοση δικογράφου (απλή επίδοση ή θυροκόλληση) στην εταιρεία BCC Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα. Επίδοση δικογράφου (απλή επίδοση ή θυροκόλληση) στον αντίδικο Γεώργιο Ζάχο του Γερασίμου, κάτοικο Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ Σταθάτος Δαμιανός ΑΦΜ Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ , , ,20 120,00 ΟΤΕ Α.Ε. 630,00 Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 Καλαϊτζής Εμμανουήλ 100,00 Πετράτου Μαριάννα ή Κούτση Αικατερίνη 100,00 121

13 Κουρκουμελάτων Έντυπο τρίπτυχο διπλωμένο, δίγλωσσο με χάρτη οδικού δικτύου ( τεμάχια), προκειμένου να ενημερωθούν επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού για την οδική σύνδεση Αργοστολίου-Βόρειας Κεφαλονιάς (Φισκάρδο-Άσσος), κατόπιν των προβλημάτων που προκάλεσαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο οι σεισμοί που έπληξαν την Κεφαλονιά στις και Η εν λόγω δαπάνη κρίνεται ως απολύτως αναγκαία λόγω της αυξημένης εισροής επισκεπτών στο νησί, ενόψει τουριστικής περιόδου. Κουρή Μαρία ΑΦΜ , Εκτύπωση φωτοτυπιών Α4 (3.099 τεμάχια), στα πλαίσια της αποστολής τους σε δικηγόρο Αυγουστάτος Νικόλαος ΑΦΜ ,96 1. Καμπίτσης Στυλιανός Α.Φ.Μ ,με το υπ'αριθ. ΚΕΒ 3911 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t Α Μεταφορά ύδατος για κατάσβεση πυρκαγιών, σε συνεργασία και υπό τις εντολές των αρμοδίων Οργάνων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου 2014 (ήτοι έως ), με ωριαία αποζημίωση τα 27,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ώρες εργασίας των οχημάτων θα πιστοποιούνται από επίσημο έγγραφο της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής. 2. Τζιβράς Γεώργιος Α.Φ.Μ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5930 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t. 3. Τζιβράς Παναγής ΑΦΜ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5932 με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t) 4. Μινέτος Βασίλειος, ΑΦΜ με το υπ'αριθ. ΕΚΒ 5931 όχημα με δεξαμενή μεταφοράς νερούχωρητικότητας 10t ,00 4. Γασπαρής Κωνσταντίνος με Α.Φ.Μ με τα υπ'αριθ. ΚΕΖ 3160 και ΚΕΒ 7257 οχημάτων με δεξαμενή μεταφοράς νερού χωρητικότητας 10t. 131

14 Επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας Β Βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας, συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Toshiba E-studio 280 και Olivetti d-copia 2500 (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού) και συντήρηση εκτυπωτή hp laserjet p3005 (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας). Καθαρισμός 300 πινακίδων (οποιουδήποτε μεγέθους) οδικής σήμανσης, πληροφοριακών, ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας, οι οποίες έχουν καλυφθεί με αυτοκόλλητα, μπογιά ή σπρέι (τιμή 10,00 ανά πινακίδα προ ΦΠΑ) και επικόλληση αυτοκόλλητης ανακλαστικής μεμβράνης σε 100 πινακίδες (με τιμή 20 ανά πινακίδα προ ΦΠΑ). Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ 544,00 Πόλις Πρότυπο Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 Πίνακας Γ Δαπάνες για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό 4 κιλά κουλουράκια κανέλλας (τιμή κιλού 8,00 ) που θα Γ. Καγκάδης & ΣΙΑ Ο.Ε. προσφερθούν στις ΑΦΜ & , (λόγω εξάντλησης πιστώσεων στον Κ.Α.Ε ) Ηχητική κάλυψη εκλογών (ηχητική-μικροφωνική κάλυψη, προβολή αποτελεσμάτων στις 18& ) Εγκατάσταση και λειτουργία επτά προσωρινών τηλεφωνικών γραμμών ISDN για 10 ημέρες 150 συνολικά σάντουϊτς που θα προσφερθούν στις 18& σε δημοσιογράφους και μέλη Μεσσάρης Παναγής ΑΦΜ ΟΤΕ Α.Ε. Σαγιαδινός Ευστάθιος 676,50 494,62 εκλογικών συνεργείων. 259,50 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα συσταθεί ενόψει της διενέργειας των εκλογών στις 18& ,60 141

15 2) Εγκρίνει και διαθέτει τις εγκεκριμένες πιστώσεις και την ανάληψη ισόποσων δεσμεύσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, βάσει της υπ αρ. 5-1/2014 έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΑΔΑ : ΒΙΨΗ7ΛΕ-5ΨΩ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 20-2/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7ΛΕ-ΤΣΞ), 42-4/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ47ΛΕ-ΠΓΠ) και 47-5/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΗΦ7ΛΕ-ΨΙΤ) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν., όπως αυτές απεικονίζονται στον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν, βάσει των υπ αρ. 6-1/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΨ17ΛΕ-ΠΣ2), 21-2/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7ΛΕ-7ΩΩ), 43-4/2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ47ΛΕ-Ν17) και 48-5/2014 (ΒΙΗ37ΛΕ-Τ8Ο) αποφάσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Καταβολή τόκων που αφορούν στο έργο «Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου», βάσει της υπ αρ. 768/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων 9.505, , , Επανέκδοση διαφημιστικού υλικού , Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό Παρουσίαση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής Π.Σ. με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο (Γ.Φ.Τ) (Ο Άγιος Γεράσιμος) της Ι. Μ Κεφ/νιας με θέμα «Παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Νομό Κεφ/νιας» Π.Σ. με τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς με θέμα «Στήριξη των απόρων της Κεφαλονιάς μέσω της ενίσχυσης προγράμματος διανομής τροφίμων που εκπονείται στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς» , , , ,00 3) Εγκρίνει την διόρθωση στον πίνακα που αφορά τις δαπάνες δακοκτονίας 2014 στην υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τους Κ.Α.Ε. 342 και 351 ως εξής: 151

16 Δακοκτονία 2014 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΣΕ ΕΥΡΩ) 341 Αμοιβές εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους Αμοιβές τομεαρχών δακοκτονίας έτους Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους Εργοδοτικές εισφορές τομεαρχών δακοκτονίας έτους Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Έξοδα μετακίνησης μόνιμου προσωπικού Έξοδα μετακίνησης τομεαρχών δακοκτονίας έτους Δαπάνες μεταφοράς υλικών δακοκτονίας Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες ΣΥΝΟΛΟ ) Εγκρίνει την διόρθωση στην αιτιολογία της δαπάνης με α/α 13 της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-01/ ως εξής: Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δαπάνη κοινοχρήστων: α) έτους 2013 ποσού 802,03 (είχε υποβληθεί σχετική ανάληψη εντός του 2013 προς την ΥΔΕ Ν. Κεφαλληνίας, αλλά με το υπ αριθμ. 27/ έγγραφό της ΥΔΕ μας ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί η δέσμευση πίστωσης εντός του 2014) β) έτους 2014 ποσού 697, ,00 5) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2014 του φορέα ΚΑΕ (ταχυδρομικά), με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για την προμήθειας κάρτας για τη μηχανή προπληρωμής ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛ.ΤΑ. που διαθέτει η Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 161

17 Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυρίδων Σπύρου Αιμιλία Μόσχου Δημήτριος Καρύδης Αμαλία Δήμητρα Μακρή Δημήτριος Πουλιέζος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 171

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 467-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 475-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 915-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 623-26/02-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 859-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-19/31-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 78-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 562-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 487-17/01-08-014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 360-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 177-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 513-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 78-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 551-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 649-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 233-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/22--24 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 38-02/22--24 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 471-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 156-06/20-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 413-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 634-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 117-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα