ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ)"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕ ΑΚ) Ι. Επωνυµία της υπό σύσταση Εταιρίας : Έδρα της Εταιρίας : Ταχυδροµική ιεύθυνση : Οδός : Αριθµός : Ταχ. Κώδικας : Πόλη : Αριθµός Τηλεφώνου : Αριθµός Fax : ΙΙ. Ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα του εκπροσώπου της Εταιρίας για τις διαδικασίες προώθησης της αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επώνυµο... Όνοµα... Ιδιότητα.... Ταχυδροµική ιεύθυνση : Οδός : Αριθµός : Ταχ. Κώδικας: Πόλη : Αριθµός Τηλεφώνου : Αριθµός Fax:

2 Η υποψήφια Εταιρία, µέσω του εκπροσώπου της : 1. Ζητά να της χορηγηθεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Εταιρίας ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου µε τα στοιχεία που περιέχονται στο ερωτηµατολόγιο, καθώς και κάθε άλλη συµπληρωµατική πληροφορία που δεν περιλαµβάνεται στα παραπάνω αλλά µπορεί να της ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Συµφωνεί και αποδέχεται τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία της χώρας που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Εταιριών γενικά και των Εταιριών ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, 3. Βεβαιώνει και αναλαµβάνει την ευθύνη : (α) Ότι όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης. (β) Ότι η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της Εταιρίας, όπως εµφανίζεται στις υποβληθείσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει εκτός δικαιολογηµένων αποκλίσεων που πρέπει να αναφέρονται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ορισµένης προθεσµίας. (γ) Ότι θα ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και στο ερωτηµατολόγιο κατά το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης της αίτησης. Πιστοποιούµε ότι η αίτηση και το ερωτηµατολόγιο του Υποψηφίου τέθηκαν υπόψη των επισήµων εκπροσώπων του και ότι είναι όλα αποδεκτά από αυτούς. Αθήνα, Ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Νοµική κατάσταση της Εταιρίας 1.1. Επωνυµία της Εταιρίας Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) (α) Σχέδιο καταστατικού της υποψήφιας Εταιρίας. (β) Σχέδιο κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για Εταιρία ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου ιεύθυνση της έδρας και ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου της υποψήφιας Εταιρίας για τις απαραίτητες επαφές µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (α) Ο διακριτικός τίτλος της υποψήφιας Εταιρίας. (β) Επωνυµία του αµοιβαίου κεφαλαίου Προηγούµενη επωνυµία και κύριες δραστηριότητες, αν η Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού ιεύθυνση των κεντρικών γραφείων (head office) της υποψήφιας Εταιρίας, αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της Εταιρίας (registered office). 2. Οργανόγραµµα της υποψήφιας Εταιρίας 2.1. Αναλυτική παρουσίαση της οργανωτικής δοµής και της διοικητικής διάρθρωσης της υποψήφιας Εταιρίας Στις περιπτώσεις που η υποψήφια Εταιρία ανήκει σε όµιλο, παρουσίαση πίνακα συµµετοχών που θα καλύπτει το σύνολο των Εταιριών του Οµίλου µε ποσοστά συµµετοχής πάνω από 10%, καθώς και τις κύριες δραστηριότητές τους Κύριοι µέτοχοι άνω του 10% της υποψήφιας Εταιρίας οφείλουν να αναφέρουν και τις τυχόν συµµετοχές τους άνω του 10% στο κεφάλαιο Εταιριών του χρηµατοπιστωτικού και ασφαλιστικού τοµέα.

4 3. ιοικητικά στελέχη Κύριοι µέτοχοι της υποψήφιας Εταιρίας 3.1. Αν κύριος µέτοχος (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας είναι νοµικό πρόσωπο 1, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες : Επωνυµία και νοµική µορφή. Έδρα του νοµικού προσώπου. Κύριες δραστηριότητες. Ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου, που άµεσα ή έµµεσα µπορεί να ασκήσει στις Γενικές Συνελεύσεις της υποψήφιας Εταιρίας. Ονοµατεπώνυµο των στελεχών διοικήσεως, καθώς και ονοµατεπώνυµο και επαγγελµατική ιδιότητα των κύριων µετόχων του νοµικού προσώπου Αν κύριος µέτοχος (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο 2, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες : Ονοµατεπώνυµο. ιεύθυνση κατοικίας. Επαγγελµατική ιδιότητα. Ποσοστό συµµετοχής Αν η υποψήφια Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού, αναφέρετε άλλα «συγγενή» 3 µε την Εταιρία νοµικά πρόσωπα µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής. 4. ιορισµός των κυριότερων στελεχών της υποψήφιας Εταιρίας 4.1. Αναφέρετε ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελµατική ιδιότητα του υποψήφιου Προέδρου, των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ανώτερων στελεχών της υποψήφιας Εταιρίας. ιαχωρίστε ανάµεσα σε εκτελεστικούς (executive) και µη εκτελεστικούς (non executive) και αναφέρετε την προβλεπόµενη θέση του καθενός στην Εταιρία. 1 Αν οι κύριοι µέτοχοι είναι περισσότερα του ενός νοµικά πρόσωπα, τότε οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά. 2 Αν οι κύριοι µέτοχοι είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, τότε οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά. 3 Για τους σκοπούς του παρόντος ερωτηµατολογίου, ως «συγγενές» νοµικό πρόσωπο νοείται εκείνο στο οποίο η υποψήφια εταιρία κατέχει το 10% τουλάχιστον του µετοχικού του κεφαλαίου.

5 4.2. Αναφέρετε ονοµατεπώνυµο και επαγγελµατική ιδιότητα στελεχών που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν από την υποψήφια Εταιρία στην τελευταία τριετία, αν πρόκειται για Εταιρία εκ µετατροπής. Επίσης, τις ηµεροµηνίες και το λόγο παραίτησης ή απόλυσής τους Αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα υπόλοιπα στελέχη της υποψήφιας Εταιρίας. Ονοµατεπώνυµο. ιεύθυνση κατοικίας. Επαγγελµατική ιδιότητα. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία διορισµού. Προβλεπόµενη θέση στην Εταιρία. 5. ιαδικασία εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υποψήφιας Εταιρίας 5.1. Αναφέρατε ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελµατική ιδιότητα και ειδίκευση του υποψήφιου υπευθύνου/ων στα τµήµατα χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου της υποψήφιας εταιρίας. Απαραίτητη κρίνεται η υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος Αναφέρατε συνοπτικά τις διαδικασίες µε τις οποίες η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να προσλαµβάνει, παρακολουθεί και ελέγχει τους συµβούλους επενδύσεων και πωλητές µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων της για την ορθή ή όχι συµπεριφορά τους προς τους πελάτες (έγκαιρη και επαρκή εκτέλεση εντολών, δόλια συµπεριφορά, χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών κλπ.) Παρουσιάσατε ονοµαστικό κατάλογο όλων των εκπροσώπων της υποψήφιας Εταιρίας περιλαµβάνοντας : α) τις κατηγορίες ειδικοτήτων µε τον αντίστοιχο αριθµό απασχολουµένων. β) στοιχεία για την εκπαίδευση, επαγγελµατική πείρα και άλλα προσόντα µε βάση τα οποία κρίνεται η αξιοπιστία και επάρκεια του κάθε απασχολούµενου Αναφέρατε συνοπτικά τις διαδικασίες µε τις οποίες η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να προσλαµβάνει, παρακολουθεί και ελέγχει µελλοντικά τους εκπροσώπους της σχετικά µε την ορθή ή όχι συµπεριφορά τους προς τους πελάτες (π.χ. επαγγελµατική παροχή συµβουλών, έγκαιρη πραγµατοποίηση συναλλαγών, επαρκή εξυπηρέτηση κλπ.).

6 6. Γενικές πληροφορίες που αφορούν στους κυριότερους µετόχους 6.1. Υπήρξατε στην τελευταία 5ετία διαχειριστής ή θεµατοφύλακας αµοιβαίου κεφαλαίου εγκεκριµένου από την ελληνική ή ξένη νοµοθεσία; 6.2. Είχατε στην τελευταία 5ετία άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών Οργανισµών, Οργανισµών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Χρηµατιστηριακών Εταιριών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 6.3. Υπήρξατε στην τελευταία 5ετία µέλος κάποιου Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ή ηµοσίου ικαίου σχετιζόµενου µε πιστωτική, επενδυτική ή ασφαλιστική δραστηριότητα (π.χ. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών); 6.4. ιεξάγετε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό; Αν ναι, αναφέρατε τις χώρες, τις δραστηριότητες, καθώς και τα υποκαταστήµατα, θυγατρικές Εταιρίες ή γραφεία αντιπροσωπείας µέσω των οποίων διεξάγετε τις εργασίες αυτές Υπήρξε στην τελευταία 10ετία περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή υποχρεωτικής εκκαθάρισης ή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σας; 6.6. Αντιµετωπίσατε στην τελευταία 10ετία κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις; Μη εξόφληση ληξιπρόθεσµου χρέους. Αναγκαστικό συµβιβασµό µε πιστώσεις. Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως. ιαµαρτύρηση συναλλαγµατικών αποδοχής σας ή γραµµατίων εκδόσεώς σας. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της Εταιρίας Αντιµετωπίσατε στην τελευταία 10ετία άρνηση χορήγησης ή άρση άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί πιστωτικών, ασφαλιστικών ή επενδυτικών Οργανισµών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 6.8. Σας επιβλήθηκε στην τελευταία 10ετία πειθαρχική ποινή από κάποιο εποπτικό όργανο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 6.9. Υπήρξατε στην τελευταία 10ετία αντικείµενο εξεταστικής έρευνας από κάποια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; ιεξήχθη στην τελευταία 10ετία έλεγχος πέραν των τακτικών στα οικονοµικά και λογιστικά σας βιβλία και στοιχεία από εποπτικό όργανο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Υπήρξε πριν την παρέλευση της τελευταίας 5ετίας αλλαγή των ορκωτών λογιστών σας;

7 6.12. Υπήρξε καταδικαστική απόφαση εις βάρος σας για απάτη ή άλλη µη νόµιµη πράξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία;

8 ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σκοπός του τµήµατος ΙΙ είναι να προσδιοριστούν επακριβώς οι κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να ασκεί η υποψήφια Εταιρία µετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και ν. 1969/1991). Για το λόγο αυτό, πρέπει οι απαντήσεις να είναι το δυνατόν περιεκτικές και αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής εικόνας της υποψήφιας Εταιρίας. 1. Ορισµός των επενδυτικών υπηρεσιών Α. Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) Επενδυτική υπηρεσία i) Χαρτοφυλάκιο χρεωγράφων : α) Οµολογίες εισηγµένες στο Χ.Α.Α. β) Οµολογίες εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια. γ) Έντοκα γραµµάτια ηµοσίου. δ) Καταθέσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά καταθέσεων του αρ. 9 Α.Ν.148/70 και µετρητά. ε) Μερίδια Ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων. στ) Μερίδια Ξένων αµοιβαίων κεφαλαίων. ιαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών ΝΑΙ / ΟΧΙ * ii) Χαρτοφυλάκιο Μετοχών : α) Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α. β) Μετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. γ) Μετοχές εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια. ΝΑΙ / ΟΧΙ* Οι τοποθετήσεις στις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περιορισµούς του νόµου.

9 Β. Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ) Επενδυτική υπηρεσία ιαχείριση Α/Κ (Σύνολο Ενεργητικού) i) Χρεώγραφα : ΝΑΙ / ΟΧΙ* α) Οµολογίες εισηγµένες στο Χ.Α.Α. β) Οµολογίες εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια. γ) Έντοκα γραµµάτια ηµοσίου. δ) Μετρητά, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων Αρ. 9 Α.Ν.148/70. ε) Μερίδια Ξένων αµοιβαίων κεφαλαίων. ΝΑΙ / ΟΧΙ* ii) Χαρτοφυλάκιο Μετοχών : α) Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α. β) Μετοχές εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια. γ) Μετοχές Ξένων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου δ) Μετοχές Ελληνικών εταιριών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. Οι τοποθετήσεις στις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περιορισµούς του νόµου. Σε περίπτωση που η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός αµοιβαία κεφάλαια, πρέπει να υποβάλει ισάριθµους πίνακες. Πρέπει επίσης να υποβάλλονται ισάριθµοι κανονισµοί των αµοιβαίων κεφαλαίων. * Σβήστε όποιο δεν ισχύει.

10 2. Προβλεπόµενες διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της υποψήφιας Εταιρίας α) Υπάρχει συγκεκριµένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της αίτησης της υποψήφιας Εταιρίας; Αν ναι, αναφέρατε σχετικά. β) Έχει έρθει η υποψήφια Εταιρία σε επαφές µε µελλοντικούς πελάτες της και µέχρι ποιο βαθµό; γ) Υπάρχουν κάποιες συστάσεις από επιχειρηµατίες, εταιρίες ή επαγγελµατικούς οργανισµούς για τη µελλοντική εξέλιξη του δικτύου πελατών της Εταιρίας; δ) Υπάρχει από µέρους της υποψήφιας Εταιρίας κάποια έρευνα αγοράς για τον κλάδο και τις δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να διεξάγει; ε) Τι διαδικασίες και µέσα διαφήµισης έχουν προβλεφθεί από την υποψήφια Εταιρία; στ) Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της υποψήφιας Εταιρίας. 3. Άλλες πληροφορίες α) Αναφέρατε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιµη για την προσέγγιση της φύσης ή του µεγέθους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διεξάγει µέσα στα όρια της σχετικής νοµοθεσίας. β) Αναφέρατε αν η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διεξάγει µέρος της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Αν ναι, παρουσιάστε : Πληροφορίες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα ασκείται. Πληροφορίες σχετικά µε τυχόν περιορισµούς που πρόκειται να επιβληθούν από την υποψήφια Εταιρία στις δραστηριότητες των αντιπροσώπων της. Τον αριθµό των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων και των απασχολουµένων ατόµων. Τη σχέση ανάµεσα στην υποψήφια Εταιρία και τους αντιπροσώπους της : Θυγατρική Εταιρία, Υποκατάστηµα, Άλλο (προσδιορίστε). γ) Αναφέρατε τον αριθµό των ατόµων που θα απασχοληθούν στην υποψήφια Εταιρία, καθώς και το είδος απασχόλησης για κάθε ένα ξεχωριστά.

11 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυµία :... Ηµεροµηνία : Προϋπολογιστικά στοιχεία Κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας Σύνολο Ενεργητικού Μείον : Σύνολο Υποχρεώσεων Άλλο : Προσθετικό / Αφαιρετικό (προσδιορίστε) Ίδια Κεφάλαια Μείον : Πάγια (Εξοπλισµός) απάνες µακροχρόνιας απόσβεσης Άλλα αφαιρετικά στοιχεία : (προσδιορίστε) Κεφάλαιο διαθέσιµο για επενδύσεις χαρτοφυλακίου Σηµείωση : α) Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από τον υποβληθέντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προϋπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της υποψήφιας Εταιρίας για το πρώτο έτος λειτουργίας της [βλέπε 6(ε) και 6(στ)]. β) Η Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου υποχρεούται να υποβάλει προϋπολογιστικό πίνακα προέλευσης του καθαρού ενεργητικού κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται να διαχειριστεί κατά την ηµεροµηνία σύστασής του. 2. Προϋπολογισµός των χρηµατοδοτικών πόρων της υποψήφιας Εταιρίας α) Υποχρεωτικό ελάχιστο ποσό χρηµατοδοτικών πόρων που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. β) Προϋπολογισµένες βασικές δαπάνες. γ) Αναµενόµενα έσοδα.

12 δ) Προϋπολογιστικό ποσό χρηµατοδοτικών πόρων. 3. Προϋπολογισµός των βασικών δαπανών (β) Σύνολο Εσόδων από τα αποτελέσµατα χρήσης Πρόσθεση / Αφαίρεση : Κέρδος / Ζηµία Μείον : Προµήθειες Αµοιβές Μικτά Ετήσια έσοδα Μείον : Κέρδος από συνήθεις / τακτικές δραστηριότητες Συν : Ζηµίες από συνήθεις / τακτικές δραστηριότητες προ φόρων Βασικό ποσό δαπανών (β) 4. Προϋπολογισµός αναµενόµενων εσόδων (γ) Αγορές και πωλήσεις χρήσης. Κρατικά χρεώγραφα. Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Μετοχές. Οµολογίες / Οµόλογα. Πιστοποιητικά καταθέσεων. Άλλο (προσδιορίστε). Αναµενόµενα συνολικά έσοδα (γ). 5. Βαθµός ικανοποίησης του κριτηρίου των χρηµατοδοτικών πόρων Ποσό χρηµατοδοτικών πόρων της υποψήφιας Εταιρίας κατά την έναρξη λειτουργίας της : α) Προϋπολογιστικό ποσό χρηµατοδοτικών πόρων (δ). β) Υπερβάλλοντες χρηµατοδοτικοί πόροι. 6. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της υποψήφιας Εταιρίας

13 Σηµείωση : Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων που αφορούν στην υποψήφια Εταιρία και άλλα συγγενή προς την Εταιρία νοµικά και φυσικά πρόσωπα : α) Το σύνολο των εγκεκριµένων ισολογισµών της µητέρας Εταιρίας για την τελευταία 3ετία, µόνο προκειµένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. β) Το σύνολο των ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου για την τελευταία διετία, εφόσον η υποψήφια Εταιρία ανήκει σε Όµιλο. γ) Αν δεν υπάρχουν εγκεκριµένοι ισολογισµοί (για τον τελευταίο χρόνο), τότε : i) Υποβάλλονται εξαµηνιαίες λογιστικές καταστάσεις αν η µητέρα Εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, µόνο προκειµένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. ii) Υποβάλλονται προσωρινοί ισολογισµοί, αν η µητέρα Εταιρία δεν είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α. δ) Το ισοζύγιο γενικού καθολικού της µητέρας Εταιρίας για τον προηγούµενο µήνα από την υποβολή της αίτησης της υποψήφιας Εταιρίας, µόνο προκειµένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. ε) i) Προϋπολογιστικός ισολογισµός (proforma balance sheet) και αποτελέσµατα χρήσης της υποψήφιας Εταιρίας για το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. ii) Το σύνολο των εγκεκριµένων ισολογισµών της υποψήφιας Εταιρίας για την τελευταία 3ετία, αν η Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού. στ) Προσδιορισµός των πηγών άντλησης κεφαλαίων της υποψήφιας Εταιρίας και πρόβλεψη εξέλιξης των βασικών λογαριασµών και ταµειακών ροών για το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. ζ) Βεβαίωση καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. η) Σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας, καθώς και τα ποσά και οι κατηγορίες µετοχών. θ) Κατάσταση δανείων των κυρίων µετόχων (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας, που συνδέονται µε την καταβολή του µετοχικού της κεφαλαίου. Λεπτοµέρειες για το δανειστή, ποσό, διάρκεια, επιτόκιο, εγγυήσεις και όροι αποπληρωµής. ι) Λεπτοµέρειες αναφορικά µε άλλες πηγές εξωτερικής χρηµατοδότησης της υποψήφιας Εταιρίας.

14 ια) Κατάσταση δανείων της υποψήφιας Εταιρίας, αν προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού. Λεπτοµέρειες για το δανειστή, ποσό, διάρκεια, επιτόκιο, εγγυήσεις και όροι αποπληρωµής. ιβ) Κατάσταση των βεβαρηµένων στοιχείων του ενεργητικού της υποψήφιας Εταιρίας, αν προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού. Λεπτοµέρειες για το είδος και την αξία των στοιχείων. ιγ) Κατάσταση των βεβαρηµένων στοιχείων ενεργητικού νοµικών προσώπων και των βεβαρηµένων περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων που είναι κύριοι µέτοχοι της υποψήφιας Εταιρίας. ιδ) Στοιχεία που αφορούν σε ασφαλιστική κάλυψη της υποψήφιας Εταιρίας σε σχέση µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα.

15 IV. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σηµείωση : α) Υποψήφιος για θέση ειδικευµένου στελέχους σε Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΕ ΑΚ) ή Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) πρέπει να υποβάλει ένα συµπληρωµένο έντυπο αίτησης µαζί µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά στη γραµµατεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Αιτήσεις για έγκριση θεωρούνται µόνο εκείνες των οποίων έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. γ) Όλες οι υπογραφές πρέπει να είναι αυθεντικές. 1. Προσωπικές πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο Υποψήφιου Στελέχους. ιεύθυνση κατοικίας Τηλέφωνο. Ηµεροµηνία γέννησης. Τόπος γέννησης. Εθνικότητα. Αλλαγή εθνικότητας. (Αν ναι, αναφέρατε τους λόγους και την ηµεροµηνία αλλαγής). 2. Άλλες πληροφορίες 2.1. Τα υποψήφια στελέχη που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε περισσότερες από µια εταιρίες που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας, θα πρέπει να αναφέρουν τα ονόµατα αυτών των Εταιριών χωρίς να απαιτείται υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων. Αναφέρατε τις επωνυµίες των Εταιριών Μορφή απασχόλησης

16 ιευθυντικό στέλεχος. ιοικητικό στέλεχος. Σύµβουλος επενδύσεων. Πωλητής µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου. Μέτοχος άνω 10%. Στην περίπτωση που οι ανήκοντες στις τρείς (3) πρώτες κατηγορίες είναι και µέτοχοι της Εταιρίας, πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό συµµετοχής τους. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η προβλεπόµενη ηµεροµηνία του διορισµού τους Συµµετέχετε µε ποσοστό 10% και άνω του κεφαλαίου του σε άλλο νοµικό πρόσωπο εκτός της υποψήφιας Εταιρίας; Αν ναι, υπάρχει σχέση άµεση ή µέσω άλλου (νοµικού ή φυσικού προσώπου) µε την υποψήφια Εταιρία; 2.4. Πόσες µετοχές της υποψήφιας Εταιρίας θα έχετε στο όνοµά σας, στο όνοµα συζύγου σας και στα ονόµατα των κατιόντων και ανιόντων σας; 3. Προσόντα 3.1. Αναφέρατε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικές µε τα επαγγελµατικά προσόντα που κατέχετε, καθώς και εάν υπήρξατε µέλος κάποιου αναγνωρισµένου Οργανισµού σχετικού µε επενδυτική ή ασφαλιστική δραστηριότητα. Αν όχι, σκοπεύετε να λάβετε µέρος σε ειδικές εξετάσεις για τη διεκδίκηση θέσης µέλους σε κάποιο αναγνωρισµένο Οργανισµό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; 3.2. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας σας δόθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλµατος επενδυτικού, χρηµατιστηριακού, πιστωτικού ή ασφαλιστικού περιεχοµένου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία; 3.3. Παρουσιάστε σύντοµο ιστορικό της κατά την τελευταία 10ετία απασχόλησής σας, καθώς και επεξηγήσεις πιθανών διακοπών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την επωνυµία της Εταιρίας και το είδος της απασχόλησής σας σε αυτή, καθώς και την περίοδο απασχόλησης.

17 4. Φήµη και αξιοπιστία του Υποψηφίου 4.1. Καταδικαστήκατε ποτέ για πράξη απάτης, διαχειριστικής κατάχρησης ή άλλης παράνοµης ενέργειας, σύµφωνα µε το Ελληνικό και ιεθνές ίκαιο, σχετιζόµενης µε άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε εταιρίες χρηµατιστηριακές, χρηµατοπιστωτικές, ασφαλιστικές, κτηµατοµεσιτικές, εµπορικές, βιοµηχανικές ή παροχής επενδυτικών συµβουλών; 4.2. Καταδικαστήκατε ποτέ για χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών µε σκοπό την απόκτηση ιδιαίτερα σηµαντικού κέρδους ή αποφυγή σηµαντικής ζηµίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 4.3. Καταδικαστήκατε ποτέ για πράξη φοροδιαφυγής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 4.4. Καταδικαστήκατε ποτέ για άλλη (εκτός τροχαίων παραβάσεων) αξιόποινη πράξη µη σχετική µε την άσκηση των επαγγελµατικών σας καθηκόντων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 4.5. Κηρυχθήκατε κατά την τελευταία 10ετία σε πτώχευση ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ή έχει ποτέ διαµαρτυρηθεί συναλλαγµατική αποδοχής σας ή εγγύησής σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές; Αναφέρατε λεπτοµερώς Κατά την τελευταία 10ετία προβήκατε σε πράξη µεταβιβάσεως διά υποθήκης περιουσιακών σας στοιχείων υπέρ των πιστωτών σας ή δεν µπορέσατε να εξυπηρετήσετε δικαστική εις βάρος σας απόφαση εξόφλησης χρεών µέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης; 4.7. Σας δόθηκε την τελευταία 10ετία αρνητική απάντηση σε τυχόν αίτησή σας για χορήγηση άδειας έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σχετικής µε την τρέχουσα αιτουµένη έγκριση; Αν ναι, εξηγήσατε τους λόγους Κατά την τελευταία 10ετία απορρίφθηκε αίτησή σας για χορήγηση άδειας άσκησης επενδυτικής, χρηµατιστηριακής, τραπεζοπιστωτικής ή ασφαλιστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε χώρες εκτός Ελλάδας; 4.9. Σας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας οποιαδήποτε κύρωση από κάποιο αναγνωρισµένο ή εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό όργανο ή οργανισµό σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητές σας; Κατά την τελευταία 10ετία παραιτηθήκατε ή απολυθήκατε από απασχόληση ή επαγγελµατική δραστηριότητα (µε αµοιβή ή όχι) για πειθαρχικό παράπτωµα στο οποίο υποπέσατε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σας;

18 4.11. Απορρίφθηκε κατά την τελευταία 10ετία αίτησή σας για έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος για το οποίο απαιτείται άδεια, έγκριση ή άλλου είδους αναγνώριση; Αναφέρατε τους λόγους Υπήρξατε ποτέ αντικείµενο έρευνας για πιθανή ανάµιξή σας σε υποθέσεις ανεπαρκούς ή ύποπτης συµπεριφοράς στο χώρο επενδυτικών ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων; Σας αφαιρέθηκε ποτέ µε ικαστική / ιοικητική Απόφαση η επαγγελµατική ιδιότητα του ιευθυντή ή Ανώτερου ιοικητικού Στελέχους ή ιευθύνοντα Συµβούλου ή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου οποιασδήποτε Εταιρίας; Εταιρία, της οποίας υπήρξατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος ή χρηµατιστηριακός εκπρόσωπος ή µέτοχος, αντιµετώπισε κατάσταση υποχρεωτικής ρευστοποίησης ή τοποθέτησης επιτρόπου ή υποχρεωτικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Υπήρξατε ποτέ στέλεχος εταιρίας που ανήκει στο χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό χώρο µε διοικητική, εκτελεστική ή άλλη αρµοδιότητα, στη διάρκεια της οποίας η εταιρία υποχρεώθηκε να υποστεί έλεγχο πέραν των τακτικών από εξουσιοδοτηµένο κρατικό ή άλλο όργανο ή να υποβάλει τα οικονοµικά και λογιστικά της βιβλία για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου; Αντιµετωπίσατε ποτέ δικαστική σε βάρος σας απόφαση για πράξη σας µη σχετιζόµενη µε επιχειρηµατική δραστηριότητα, που περιλαµβάνει οικονοµική υποχρέωσή σας για ποσό µεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ( ) δρχ.; Κατά την προηγούµενη 3ετία, υπήρξατε ανώτερο στέλεχος Εταιρίας χώρου άλλου από το χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό; Αν ναι, αναφέρατε µε λεπτοµέρεια την επωνυµία και τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητές σας Αναφέρατε οποιαδήποτε τρέχοντα επιχειρηµατικά σας ενδιαφέροντα που πιθανώς θα δηµιουργούσαν προσωπικές σας υποχρεώσεις, είτε µε τη µορφή µετόχου είτε µε τη µορφή απασχολούµενου Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό που θα µπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηµατισµό µιας γνώµης για τη φήµη και αξιοπιστία του προσώπου σας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78 Σελίδα1 από 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ... 8 2.1Διοικητικό Συμβούλιο... 10 2.1.1 Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007)

Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007) Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007) Ά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2011 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λεωφ. Μεσογείων 109-111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Τ.Α.Ο. Έγκριση.Σ.: Πρακτικό 127/13.1.2015 1 η Τροποποίηση: Πρακτικό 129/19.3.2015 (Προσθήκη παραγράφου 8.3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα