Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;"

Transcript

1 ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ETOΣ 38 ο AP. ΦYΛΛOY 405 ΚΩΔ KOPAH 40 MOΣXATO Αρ χή του χρό νου, και ρός για ευ χές, για α να - σκο πή σεις, για σχέ δια, για προ βλέ ψεις. Καιρός δύ σκο λος, κρί ση α ξι ών, κρί ση οι κο νο μι κή, κρί ση στα πάν τα. Πρό σω πα α νή συ χα, συ ναι σθή μα τα συγ κε χυ μέ να, α βε βαι ό τη τα, α γα νά κτη ση, ορ γή, θλί ψη, κά ποι οι έ χουν πα ρα δο θεί στην βί α. Οι ε πο χές της ευ δαι μο νί ας μοιά - ζουν να πέ ρα σαν, η α να σφά λεια κυ ρι εύ ει τις ψυ χές των αν θρώ πων. Οι νε ό τε ροι κοι - τούν μου δι α σμέ να το μέλ λον, κά ποι οι ζουν με φό βο για το αύ ριο. Πολ λοί εί ναι ε κεί νοι που κα τη γο ρούν τους πο λι τι κούς, δη λώ νουν α πο γο ή τευ ση και α παι σι ο δο ξί - α, δη λώ νουν πως έ πα ψαν να ελ πί ζουν σε λύ ση. Εγ κλη μα τι κό τη τα, α νερ γί α, αλ κο ο - λι σμός, ναρ κω τι κά, κοι νω νι κές α νι σό τητες βα σα νί ζουν τους αν θρώ πους. Κα ραβι ές α πελ πι σμέ νων έρ χον ται α πό Α να τολή και Νό το, ε κεί που οι πό λε μοι, οι εμ - φύ λι ες δι α μά χες και τα παι χνί δια των με - γά λων μα κε λεύ ουν τους λα ούς. Οι φυ λές του κό σμου πα σχί ζουν να κερ δί σουν έ να κα λύ τε ρο αύ ριο, θέ λουν να πά νε στην Ευ ρώ πη, στην «γη της ε παγ γε λί ας», οι πε ρισ σό τε ροι ξε μέ νουν ε δώ. Η χώ ρα μας αλ λά ζει, κι ε μείς δεν μπο ρού με α κό μα να το α πο δε χτού με. Μπή κα με σε έ να ι στο ρι κό κύκλο που θα κρα τή σει χρό νια, μό νο ο Θε ός ξέ ρει πό - σο. Ό σοι α να πο λού με τις πα λι ές γει το νι ές με τις μο - νο κα τοι κί ες και τους ο λάν θι στους κή πους, τό τε που κοι μό μα σταν τα βρά δια με α νοι χτά πα ρά θυ ρα και ξε - κλεί δω τες τις πόρ τες, α να ρω τι ό μα στε πώς άλ λα ξαν έ τσι τα πράγ μα τα. Θυ μό μα στε τις πρό σφα τες μέ ρες της υ πε ραι σι ο δο ξί ας, της κα τα νά λω σης και του χρη - μα τι στη ρί ου, κι α να λο γι ζό μα στε πό σο γρή γο ρα κα - τέρ ρευ σαν ό λα. Λένε κάποιοι: Τι μπο ρεί να ευ χη θεί κα νείς στην αρ χή του Νέ ου χρό νου, ό ταν έ χει χά σει την ελ πί δα του στο αύ ριο; Μή πως ό μως το ε ρώ τη μα αυ τό εί ναι λαν θα σμέ νο; Μή πως πα ρα συρ θή κα με α πό την πε ριρ ρέ ου σα α - τμό σφαι ρα και χά σα με την ου σί α; Για τί οι πρό γο νοί μας που ζού σαν σε συν θή κες πο λύ χει ρό τε ρες α πό τις δι κές μας, ή ταν αι σι ό δο ξοι και εί χαν φρό νη μα πιο γεν ναί ο α πό ε μάς; Τι ή ταν αυ τό που τους κρα τού σε ορ θούς πα ρά τις δυ σκο λί ες, πα ρά την φτώ χεια, πα - ρά τους δι χα σμούς και τους πο λέ μους; Τι εἰ χαν ε κείνοι που δεν το έ χου με ε μείς και πα ρά τις σπου δές μας και τις γνώ σεις μας, εί μα στε α πελ πι σμέ νοι; Τι μας λεί πει και χά σα με την ευ χα ρι στί α, στε ρέ ψα με α - πό ελ πί δα, βλέ που με τα πράγ μα τα μό νο α πό την αρ νη τι κή τους πλευ ρά, γκρι νι ά ζου με δια ρκώς και μεμ ψι μοι ρού με; Μή πως δεν έ χου με τί πο τα να ευ χη θού με - πέ ρα α - πό την υ γεί α μας -, ε πει δή χά σα με το ή θος και τις α - ξί ες μας; Μή πως εί ναι που αλ λο τρι ω θή κα με α πό την κα λο πέ ρα ση και τον υ περ κα τα να λω τι σμό και χά σαμε τον ε αυ τό μας; Μή πως ό λη αυ τή η α πο γο ή τευ ση πη γά ζει α πό την αλ λο τρί ω σή μας και α πό την έλ λειψη προ τύ πων, ή μάλ λον ε πει δή τα πρό τυ πά μας ε - δώ και πολ λά χρό νια ή ταν ευ τε λή, χάρ τι να, α νό η τα; Μή πως το ό τι κα ταν τή σα με πα θη τι κοί θε α τές κα κό - γου στων θε α μά των μας ο δή γη σε να μην έ χου με σε ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας Προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών Μο σχά του τι να ελ πί σου με και τι να ο νει ρευ τού με; Μή πως μά - θα με να ζού με με πολ λά και τώ ρα ε πει δή δεν τα έ - χου με δεν μπο ρού με να χα ρού με; Τι να ελ πί σου με στην αρ χή του 2014, ό ταν οι προ - βλέ ψεις για το μέλ λον εί ναι ζο φε ρές; Μα, έ χου με τό σα πολ λά να ο ρα μα τι στού με και να ευ χη θού με! Εί μα στε ζων τα νοί, έ χου με ει ρή νη, έ - χου με αν θρώ πους που μας α γα πούν και τους α γα - πά με, έ χου με την δυ να τό τη τα να στο χα ζό μα στε ε - λεύ θε ρα, να γνω ρί ζου με τον ε αυ τό μας, να εξελισόμαστε, να δη μι ουρ γού με, να α πο λαμ βά νου με τα συγ κλο νι στι κά δη μι ουρ γή μα τα του πο λι τι σμού. Ζούμε σε μια πα νέ μορ φη χώ ρα, ό που και να κοι τά ξεις το το πί ο σε κα τα κλύ ζει με ο μορ φιά. Χά σα με την πί στη στην ζω ή, χά σα με την πί στη στις α ξί ες, πή ρα με την ζω ή μας λά θος. Και ρός να βρού με πά λι τον δρό μο μας, να ε κτι μή σου με το δώ ρο της ζω ής, την ο μορφιά των αν θρω πί νων σχέ σε ων, την ση μα σί α των πα - ρα δο σια κών α ξι ών. Με το βλέμ μα στο μέλ λον να επαναπροσδιορίσουμε ό,τι ση μαν τι κό μας κλη ρο - δό τη σαν οι πα λαι οί. Να εν νο ή σου με πως ζω ή δί χως νό η μα, δεν εί ναι ζω ή, να κα τα λά βου με πως έ να με γά λο μέ ρος α πό την α παι σι ο δο ξί α μας ο φεί λε ται στο κε νό που και πριν την οι κο νο μι κή κρί ση εί χα με, μό νο που τό τε δεν το βλέ πα με. Να μά θου με να ζού με με λί γα, αλ - λά να χαι ρό μα στε α πό τα σπου δαί α, κα τά πως λέ ει ο μέ γας ποι η τής μας: «Kοιτάζω τον ασβέστη αντικρύ στοντοίχοτηςμικρήςμουκάμαρας.λίγοπιοψηλά τοταβάνιμεταδοκάρια.πιοχαμηλάτηνκασέλαόπουέχωαποθέσειόλαμουταυπάρχοντα:δυοπαντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα. Δίπλα,ηκαρέκλαμετηνπελώριαψάθα.Xάμου,στ άσπρακαιμαύραπλακάκια,ταδυομουσάνταλα.έχω στοπλάιμουκιέναβιβλίο.γεννήθηκαγιανα χωτόσα.δενμουλέειτίποτεναπαραδοξολογώ.aπότοελάχιστοφτάνειςπιοσύντομαοπουδήποτε». (Οδ. Ε - λύ της, α πό σπα σμα α πό τον Μι κρό Ναυ τί λο) Τι να ευ χη θού με στην αρ χή του Νέ ου χρό νου; Μα, να έ χου με υ γεί α πνευ μα τι κή που να μας δί νει την δυ να τό τη τα να χαι ρό μα στε την κά θε στιγ μή σα νά ναι η πρώ τη και η τε λευ ταί α της ζω ής μας. Να ευ χα ρι στού με για κά θε κα λό, να συμ πο νού με κά θε α ναγ κε μέ νο, να αγ κα λι ά ζου με τον θλιμ μέ νο. Να «χαί ρου με με τά χαι ρόν των και να κλαίμε με τά κλαι όν των». Να νοι α ζό μα στε για τον δι πλα νό, να έ χου με αλ λη λεγ γύ η με - τα ξύ μας, να εί μα στε μια αγ κα λιά, έ να δά κρυ, έ να χα μό γε λο, για ό ποι ον άν - θρω πο συ ναν τά με. Να ξα νοι χτού με στους άλ λους και να μην πε ρι ο ρι ζό μα στε στον μι κρό κο σμό μας, α φού συ νει δη το ποι ή - σου με πως ό σο α νοι γό μα στε τό σο πλα - ταί νει η ψυ χή μας. Να α πο κτή σου με και πά λι ι δα νι κά, να α γω νι στού με να έ χου με α ρε τές, να βρού - με πρό τυ πα ου σι α στι κά που να προά γουν την ζω ή μας. Να μα θου με να με - τρά με την σπου δαι ό τη τα της η μέ ρας με ε κεί νο το μέ τρο που κλη ρο δο τεί η πα να θρώ πι νη σο φί α. Ό χι με δεί κτες οι - κο νο μι κούς, αλ λά με την πεί να και την δί ψα για την Α λή θεια, την ελ πί δα της πνευ μα τι κής τε λεί ω σης, την προσ δο κί α για υ παρ κτική αλ λοί ω ση προς το Α γα θό. Με το μέ τρο της Α γι ό - τη τας, με την βε βαι ό τη τα ό τι δεν ήρ θα με σε αυ τό τον κό σμο μό νο για να τρώ με, να πί νου με και να ι κα - νο ποι ού με τις σω μα τι κές μας α νάγ κες, αλ λά για να ο λο κλη ρώ σου με την ύ παρ ξή μας, να αυ ξή σου με τα χα ρί σμα τά μας, για να α να κα λύ ψου με τις δυ να τό τητές μας, για να μά θου με να α γα πά με. Ως Χρι στια νοί, ευ χό μα στε στην αρ χή της Νέ ας χρο - νιάς, να α πο κτή σουν πε ρισ σό τε ροι συμ πα τρι ώ τες μας πί στη στον Χρι στό, τον Θεό της Αγάπης, που λίγες μέ ρες πριν γι ορ τά σα με την Ε ναν θρώ πι σή Του. Να γνω ρί σουν την πραγματική Ορ θό δο ξη Πί στη και να ελ πί σουν στην Όν τως Ζω ή και στην Α νά στα ση, ό - πως την δί δα ξαν ο Χρι στός, οι Α πό στο λοι και οι Ά - γιοι, μα κριά α πό φα να τι σμούς και ι δε ο λη ψί ες, πέ ρα α πό τυ πο λα τρί ες και ευ σε βι σμούς. Να πι στέ ψουν στην Α γά πη, στην συγ χώ ρε ση, στην πε ρι χώ ρη ση, στο ήθος, στην ελπίδα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Καλή κι ευλογημένη χρονιά! ΔΙΑΒΑΣΤΕ Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις στην ΚΜΜ! ΣΕΛΙΔΑ 4 H GloVo στην ΚΜΜ! ΣΕΛΙΔΑ 5 Bάλτε χρώμα στη ζωή σας! ΣΕΛΙΔΑ 7

2 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σημείωμα της εκδότριας Οσον ζής φαίνου, Μηδέν όλως σύ λυπού Προς ολίγον εστί το ζήν Το τέλος ο χρόνος απαιτεί -ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ -ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. -ΒΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΒΟΥΡΝΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ -ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ -ΓΚΕΖΕΠΗ ΜΑΓΔΑ -ΓΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ -ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ -ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ -ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ -ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΙΚΗ -ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ -ΚΑΡΙΒΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ -ΚΑΡΟΥ ΡΟΥΛΑ -ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΓ. -ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ -ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ -ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΚΟΛΔΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΚΟΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΚΟΜΗΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. -ΚΟΝΤΟΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΚΟΣΙΩΡΗ ΑΡΓΥΡΩ -ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ -ΚΟΥΤΕΒΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ -ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ -ΚΡΟΑΖΙΕ ΧΡΥΣΗ -ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΛΙΑ -ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ O ΠAΛMOΣ THΣ ANΘPΩΠIAΣ Iδιοκτήτης: Mηνιαία Έκδοση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Kοινωνική Mέριμνα Mοσχάτου ΚΩΔ Eκδότης - Δ/ντής: Μαρία Κουρή Kοραή 40, Mοσχάτο Tηλ Fax: Συντακτική Επιτροπή: Τασσώ Γαΐλα Περικλής Ματαράγκας Μαρία Κουρή Διορθώσεις: Βάσω Σεραφείμ Yπεύθυνος Aτελιέ: ΔEΣMOΣ N.Γ. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ Tηλ.: Fax: E. Γιάνναρη 5, Δηλαδή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ -ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤ. -ΛΑΣΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΤΙΝΑ -ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ -ΛΥΡΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ -ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΕΝΕΔΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΟΡΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ -ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ -ΜΠΙΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ ΔΡΙΝΑ -ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Όσο ζεις, να λάμπεις: Μη λυπάσαι καθόλου Η ζωή είναι σύντομη Ο χρόνος οδηγεί στο τέλος Πέραν δύο Δελφικών ύμνων, παιάνων αφιερωμένων στον Απόλλωνα, που χρονολογούνται περί του 2ου αιώνα π.χ., ο Επιτάφιος του Σεικίλου αποτελεί το αρχαιότερο τραγούδι, του οποίου διασώζονται οι στίχοι και η μουσική. Χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.χ. έως τον 1ο αιώνα μ.χ. και ανακαλύφθηκε χαραγμένο σε επιτύμβια στήλη στην αρχαία πόλη Τράλλεις της Μικράς Ασίας από τον W. Μ. Ramsay το Ίσως αυτές οι καλές συμβουλές που έρχονται από τα βάθη των αιώνων να μας διδάξουν για τη νέα χρονιά, που έρχεται, να διατηρούμε την αισιοδοξία μας και ευγνωμοσύνη για κάθε στιγμή ζωής που μας έχει χαριστεί! Από όλους μας στην ΚΜΜ, Ευχές για καλή χρονιά! Αγαπημένε μου αδελφέ Γιώργο, ο θάνατός σου μας γέμισε θλίψη. Έφυγες όρθιος, ανήμερα του Αγίου Σάββα του προστάτη σου, του Αγίου που εσύ με αγάπη του πρόσφερες και του ονόμασες παιδί σου. Είσαι τώρα δίπλα του. Είθε ο δρόμος να σε οδηγεί στις ψυχές, εκεί που οι δικοί σου με αγάπη σε προσμένουν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Η αδελφή σου Ρήνα -ΜΩΣΑΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΟΙΚΟΓ.ΒΛΑΧΟΥΛΗ -ΚΑ- ΝΕΛΛΟΥ -ΠΑΒΕΛΗ ΟΛΓΑ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥ- ΘΕΡΙΑ -ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. -ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ -ΠΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΠΑΡΙΣΣΗ ΦΙΦΗ -ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΠΕΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΡΗΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΡΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Οικονομικές δωρεές Κατεθέστε μια δωρεά στον τραπεζικό λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 148/ Για οποιαδήποτε κατάθεση αποστέλλουμε απόδειξη είσπραξης, που επιφέρει φορολογική ελάφρυνση. Σε περίπτωση μη λήψης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εις μνήμην Αντί στεφάνου προσφορές, προσφορά καφέ και γεύματος στους χώρους μας τιμούν τη μνήμη των προσφιλών εκλιπόντων στηρίζοντας τους υπερήλικες συνανθρώπους μας. Παράθεση γεύματος Προσφέρετε στους χώρους μας ένα γεύμα στους προστατευόμενούς μας. Μπορείτε να φέρετε τα τρόφιμα του γεύματος ή να προσφέρετε οποιοδήποτε ποσό για να προετοιμάσουμε εμείς το γεύμα, βάσει των επιθυμιών σας. Για να το οργανώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013 ετάφη στο νεκροταφείο Σχιστού η Αναστασία Ρεβυθά. Όπως και πριν από ενάμιση περίπου χρόνο όποτε εκοιμήθη ο πατέρας τους, επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνου να υποστηριχθεί η ΚΜΜ. Εκ μέρους των προστατευομένων μας ευχαριστούμε από την καρδιά μας την οικογένεια της Αναστασίας, που παρά τις δύσκολες ώρες που περνούν σκέφθηκαν τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους τους. Αποτείνουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και μνήμη της αγαπημένης τους εκλιπούσης. -ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΛΕΤΑ -ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ -ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ -ΤΖΟΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΣΙΑΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ -ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΥΗ -ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΧΗ -ΧΑΝΟΣ ΑΒΕΕ -ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΚΗ -ΧΑΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ -ΧΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Πώς μπορώ να βοηθήσω την ΚΜΜ; Υλικές δωρεές Κάθε είδος καινούριο ή σε καλή κατάσταση είναι για εμάς πολύτιμο: καλύπτουμε ανάγκες των προστατευομένων μας, εμπλουτίζουμε το παζάρι μας και στηρίζουμε τις λαχειοφόρους αγορές μας. Προσφέρετέ μας είδη διατροφής, υγιεινής και καθαριότητας, δώρα, ρούχα, έπιπλα, βιβλία, DVD, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ. Παζάρι Αγοράστε χρήσμα αντικείμενα σε συμφέρουσες τιμές από το καθιερωμένο παζάρι μας, που λειτουργεί όλο το χρόνο, βοηθώντας στη συντήρηση των προστατευομένων μας. ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ -Ευαγγελία Φενερλίδου, υπέρ υγείας Μαρίνας, Ζωής & Ευαγγελίας Κάρμεν Ρουγγέρη Γεώργιος Μπέλλος Λεωνίδας Κοσμόπουλος Γεώργιος Σκλαβενίτης Αριθ.αποδ Παρασκευή Μανωλάκου, υπέρ υγείας Παναγιώτη, Παρασκευής, Ηλία, Αικατερίνης & Μαρίας & υπέρ αναπαύσεως Μαρίας, Γεωργίου, Σαράντη & λοιπών συγγενών Αικατερίνη Πρίνου, υπέρ υγείας οικογένειας Μαργαρίτα Αλμπέρτη Άννα Σαουσοπούλου Ελένη Νικολίτση Στέλλα Αχριάνη...10 Παρέθεσαν γεύμα στο «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» της Κ.Μ.Μ. Κατά το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο παρέθεσαν γεύμα στους προστατευόμενούς μας, οι παρακάτω: -Φρόσω Φραγκιαδάκη, στη μνήμη Κων/νου Φραγκιαδάκη -Μαρία Σαμούχου, στη μνήμη συζύγου της Νικόλαου Σαμούχου -Ελένη Σπηλιώτη, υπέρ αναπαύσεως συζύγου της Παναγιώτη -Γιάννης & Ελένη Μελέτη, στη μνήμη Ευτυχίας Χατζημιχάλη -Κανέλλα Κουτσαντώνη, στη μνήμη συζύγου της Παναγιώτη -Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης, στη μνήμη συζύγου του Άννας (Στο γεύμα παρευρέθηκε η κ. Άννα Καπαράκου) -Ελένη Μπερκέτη, στη μνήμη συζύγου της Διονυσίου -Στέλλα & Βίκυ Αθανασάκη, στη μνήμη γονέων -Ροζαλία Λάμπρου, στη μνήμη πατρός της Χρήστου -Ευαγγελία Φενερλίδου, υπέρ υγείας Μαρίνας, Ζωής & Ευαγγελίας - Έφη Κουλούρη, στη μνήμη συζύγου της Χρήστου & υιού της Γεωργίου -Βιβή Σπηλιωτοπούλου, στη μνήμη Μιχαήλ Τσαγκρίδη -Στη μνήμη Στυλιανής Γεωργουλάκη -Κατερίνα Πρίνου, υπέρ υγείας οικογένειας Η ΚΜΜ είναι ιστορικό σωματείο μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού χαρακτήρα που προσφέρει σε άπορους και μοναχικούς ηλικιωμένους μια στέγη αγάπης από το Δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση, αλλά στηρίζεται σε δωρεές και φιλανθρωπίες. Ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε την Τρίτη Ηλικία! Οι παππούδες και οι γιαγιάδες της ΚΜΜ αποζητούν και βασίζονται στην αγάπη σας. Δώστε την απλόχερα, την αξίζουν! Εθελοντισμός Μπείτε και εσείς στην ομάδα εθελοντών της ΚΜΜ και βελτιώστε την ποιότητα ζωής των προστατευομένων μας, προσφέροντάς τους αναγκαίες υπηρεσίες, όπως ιατρικής, αισθητικής (πχ. περιποίηση μαλλιών, εκγύμναση, φυσιοθεραπεία κλπ.) αλλά και ψυχαγωγίας (πχ. μουσική, χειροτεχνία, διήγηση, χορός κλπ.). Ένα χαμόγελο, μια γλυκιάκουβέντακαι αγάπη ομορφαίνουν τη μέρα όλων, πόσο μάλλον εκείνων που βρίσκονται στο λυκόφως της ζωής τους. Μοιραστείτε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, κρατώντας στους προστατευομένους μας συντροφιά, συνοδεύοντάς τους στη βόλτα τους ή βοηθώντας την καθημερινότητά τους. Ενοικίαση «Μιχαλοδημητρακείου Αίθουσας» Η ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Σωματείου μας, χωρητικότητας 350 ατόμων, διατίθεται προς ενοικίαση για πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις φορέων και συλλόγων και για λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. χορούς, επετειακούς και εποχιακούς εορτασμούς, βαπτίσεις, γάμους κλπ.). Διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση και κλιματισμό. Για πληροφορίες και ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα & Θυμηθείτε: οποιαδήποτε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, υλική ή άυλη, δεν είναι απλώς καλοδεχούμενη, είναι απολύτως αναγκαία!

3 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ζητούν την αγάπη σας Μη ξεχνάτε τους υπερήλικες άπορους προστατευόμενούς μας. Αποζητούν την αγάπη. Την υπολογίζουν. Δώστε την απλόχερα, την αξίζουν. Συνδράμετε το έργο μας με δεδομένο ότι, το Σωματείο μας δεν έχει κρατική επιχορήγηση και συντηρείται από τις προσφορές των Φιλάνθρωπων. Π Ρ O Σ Φ O Ρ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Μ Μ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΩΡΕΕΣ -Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου Δημήτρης Δημητριάδης...67,10 -Βασιλική Λυριτζή Παρασκευή Λασπαδάκη Χρήστος Γιαννιάς Κων/νος Σανιδάς Ευγενία Καλιάρου...30 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Αριθ.αποδ. 1124, αντί στεφάνου, στη μνήμη Στυλιανής Γεωργουλάκη Παναγιώτης Βρανάς, στη μνήμη της συζύγου του Μοσχούλας Δημήτριος Γαρούμπης, στη μνήμη Μαρίνας Γαρούμπη Οικογ. Γεωργίου, στη μνήμη Παντελή Γεωργίου Αμαλία Καρακίζη, στη μνήμη προσφιλών προσώπων Ελένη Κοντοπρία, στη μνήμη του αγαπημένου της ανηψιού Γιάννη, οι θείες του Οντέτ & Έλενα Γκισάκη Αμαλία Ελευθερίου, στη μνήμη συζύγου & πατρός Μαρία Λεγάκη, στη μνήμη συζύγου & γονέων Στέλιος Ντάντης, στη μνήμη Μαρίας Βάϊος Τσανταρίδης, στη μνήμη συζύγου του Σταυρούλας Τσανταρίδου Αριθ.αποδ.1114, στη μνήμη Μαρίας Μαίρη Αθανασίου, αντί στεφάνου, στη μνήμη Θεόφιλου Χαραλαμπίδη Αριθ.αποδ. 1060, στη μνήμη συζύγου & γονέων Βασίλειος Ζαμπουνίδης, στη μνήμη Σοφίας Περούλη Ειρήνη Κατσιβελάκη, στη μνήμη αδελφού της Γεωργίου Παπαπαναγιώτου Αργυρώ Ταχλαμπούρη, στη μνήμη συζύγου της Ιωάννη Μισύρη Μερσίνη, στη μνήμη παππού της Ανέστη Πάτρα Γεωργοπούλου, στη μνήμη Χρήστου & Βαρβάρας Στέλιος & Ελένη Λεγάκη, στη μνήμη -ΦΑΡΜΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΠΕ -ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ -ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ -ΙΔΡΥΜΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙ- ΜΩΝ» -ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ «ΚΩΣΤΗΣ» -ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΠΑΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» -ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ -ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ -ΚΑΤ/ΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ -ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ -ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -4 ο & 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ -ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΩΗ -ΑΡΑΠΙΔΗ ΔΑΦΝΗ -ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ -ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΒΑΛΒΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ -ΒΙΟ-ΝΕΦΡΟΣ -ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑ -ΓΑΖΗ ΧΑΡΑ -ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ ΔΟΜΝΑ -ΓΑΡΟΥΜΠΗ ΜΠΕΤΤΥ -ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔOΣ -ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΚΟΣΤΩΦ -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ SOMA STUDIO -ΔΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ -ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΔΩΡΑ -ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΝΝΑ -ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ -ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ -ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΗΛΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΛΑΜΠΙΡΗ» -ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ -ΚΑΒΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΚΑΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΑΖΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ -ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΧΑΡΟΥΛΑ -ΚΑΛΑΒΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ -ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΠΟΠΗ -ΚΑΡΑΜΠΑΣΒΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΑΡΑΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ -ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ -ΚΑΡΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ -ΚΑΤΣΙΠΗ -ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗ -ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ -ΚΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΟΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Παναγιώτη Γαλανόπουλου Χριστόδουλος Μέγγουλης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Τέλη Σουμάκη Σοφία Προμπονά, στη μνήμη δικών της Γεώργιος Φλώρος, στη μνήμη συζύγου του Δήμητρας Μαρία Αργεντάκη, στη μνήμη συζύγου της Κων/νου Ρούλα Μώκου, στη μνήμη Τέρψης Ρογκοπούλου Βάϊος Τσανταρίδης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Σουλτάνας Βαλάρη Ειρήνη Κρεμμύδα, στη μνήμη γονέων & συγγενών Φώτης Γαλάνης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Ζαφείρας Ματσούκα Μαρία Ρούσσου, υπέρ αναπαύσεως Ισίδωρου, Άννας & Γιάννη Δήμος Παπαηλίου, στη μνήμη γονέων & αδελφού...20 ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΩΡΕΕΣ -Luis Vuitton Hellas Α.Ε.Ε Δημήτριος Δημητρίου, στη μνήμη Γεωργίου & Ευσταθίας Βασιλική Ζάννου Παύλος Δεμαρίας Φοίβος Ιάκωβος Γεωργιάδης Ιωάννης Κουρνέτας Μιχάλης Βλαχόπουλος One to One Α.Ε Μαρουκώ Σαραντοπούλου Παντελής Καραγεώργης Ελένη Σπερώνη Αριθ.αποδ Γεώργιος Καρβουνάκης Καλλιόπη Μπαστούνη Αικατερίνη Μπατάλια Ιωάννα Μπαστούνη Χρήστος Δάλκος ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ -ΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΚΟΥΤΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ -ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΚΡΕΜΑΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ -ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΛΕΣΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΜΑΓΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΜΑΪΔΗ ΖΩΗ -ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ -ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΜΑΡΑΚΟΣ ΤΑΚΗΣ -ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΜΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ -ΜΕΛΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΛΕ- ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ -ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΛΓΑ -ΜΟΡΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ -ΜΟΥΣΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ -ΜΠΑΛΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ -ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ -ΜΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΠΟΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΡΙΤΣΑ -ΜΠΟΖΙΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ -ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Β ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ -ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ -ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ -ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΣΚΟΥΛΗ ΖΩΗ -ΠΙΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΠΡΕΒΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΠΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗ -ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΜΕΛΛΩ -ΡΕΠΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΡΟΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ -ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ -ΣΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ -ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗ -ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ -ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ -ΤΕΡΖΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ -ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ -ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΡΟΥΛΑ -ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΤΣΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΦΡΟΣΩ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΧΗΜ -ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Καταγράφονται οι προσφορές φιλανθρώπων από 23 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου Σωτηρία Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Κελεσή...20 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Γεώργιος Μιχαλοδημητράκης, στη μνήμη της μητρός του Αννας Μιχαλοδημητράκη Ελένη Σταμέλου, στη μνήμη συζύγου της Αργυρώ Σκιαδαρέση, στη μνήμη Κικής Δασκαλάκη Σπύρος Αλεξόπουλος, στη μνήμη Ελένης Καραμπίνη Σεβαστή Κυλίτη, στη μνήμη υιού της & συζύγου Στέλιος Τρύφων, στη μνήμη Βικτωρίας Γιαννέλλη Τάσος Μαργαρίτης, στη μνήμη γονέων Στέλιος Τρύφων, στη μνήμη Παρθένη Αλβανού Απόστολος Μαλαμούσης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Μαρίας Μαλαμούση Στρατέλος Ευστράτιος, Στέργιος & Κων/νος, στη μνήμη Ιουλιανού (Ηλία) Στρατέλου Ροζαλία Λάμπρου, στη μνήμη πατρός της Χρήστου Λάμπρου Σπύρος Φάτσιος, στη μνήμη Γεωργίας Γιαβή Λίζα Παπαγιαννούλη, στη μνήμη Θεσσαλίας Αθανασούλη.100 -Ευαγγελία Μπέλλου, στη μνήμη εξαδέλφης της Ελένης Καραμπίνη Αριθ.αποδ.1053, στη μνήμη συζύγου Ελένη Σπηλιώτη, υπέρ αναπαύσεως συζύγου της Παναγιώτη Σοφία Κλείδωνα, στη μνήμη συζύγου της Παναγιώτη Έφη Κουλούρη, στη μνήμη συζύγου της Χρήστου & υιού της Γεωργίου Αικατερίνη Κόλλια, στη μνήμη συζύγου Βασίλειος & Ρενέ Καράμπαμπα, στη μνήμη Ζήση Στάϊκου Οικογ. Απόστολου Αποστολόπουλου, στη μνήμη Ευγενίας Φίλιου Ευαγγελία Σπηλιωτοπούλου, στη μνήμη αδελφού της Μιχαήλ Τσαγκρίδη Οικογ. Νικολάου Διακουμάκου, στη μνήμη Γεωργίου Νικολαϊδη Μαρία Σαμούχου, στη μνήμη συζύγου της Νικολάου Σαμούχου Μαρία Μυστακίδου, υπέρ αναπαύσεως Βαρβάρας & Γιάννη Ελένη Μπερκέτη, στη μνήμη συζύγου της Διονυσίου Χρυσούλα Μαριόλη, στη μνήμη συζύγου της Στάθη Αθανάσιος Πανόπουλος, στη μνήμη μητρός του Βασιλικής Καλυψώ Μαρουλάκη, στη μνήμη Γεωργίου Στεφανίδη Ευστράτιος Χασάπης, στη μνήμη γονέων Γεώργιος & Τάκης Δημητριάδης, στη μνήμη πατρός τους Δημητρίου Δημητριάδη...31,98 -Ευτυχία Τζώρτζη, στη μνήμη μητρός της Αλίκης...20 Κατέθεσαν στη μνήμη Ηλία Στρατέλου: -Αγαθοκλής & Ελένη Τασιοπούλου 50 ΕΥΡΩ -Χρήστος & Λίζα Σιταρένιου 30 «- Ζωή Τασιοπούλου 20 «-Αικατερίνη Στρατέλου 20 «Κατέθεσαν στη μνήμη Έλλης Σοφοπούλου: -Κων/νος Χαβελές ΕΥΡΩ -Λάμπρος Μπιμπίρης Γεώργιος Μουρίδης...50 Κατέθεσαν αντί στεφάνου, στη μνήμη Αναστασίας Ρεβυθά: -Τάσος Παυλίδης ΕΥΡΩ -Αικατερίνη Καρυστινού Ιορδάνης Ρεβυθάς Ελένη Μπέσσα Κώστας Παυλίδης Κων/νος Μπέσσας Αναστασία Καρυστινού Μαρία Οικονομοπούλου Βασίλης Πατατουκάκης Ειρήνη Παπαδάκη Ιωάννα Μηνά Τάκης Κεφαλληναίος Παρασκευή Τζιγκουνάκη Ρόζα Μπέσσα Αντώνιος Βγόντζος Ανώνυμοι...8,50 -Βούλα Νικολινάκου...5 -Ελένη Ζαφείρη...5

4 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Το γιορτινό μας ημερολόγιο: Επισκέψεις στην ΚΜΜ! Και φέτος οι πιστοί φίλοι της ΚΜΜ δεν ξέχασαν τις γιαγιάδες και τους παππούδες της Μέριμνας. Τους επισκέφθηκαν, τραγούδησαν μαζί τους τα κάλαντα, χόρεψαν και τους προσέφεραν ευχετήριες κάρτες και δώρα, γεμίζοντάς τους χαρά και συγκίνηση. Lions Athens-Universe Οι εκπρόσωποι της Λέσχης κκ. Μαίρη Μουζακίτου, Γιώργος Μουζακίτης και Franc G Iljohann προσέφεραν στους προστατευόμενούς μας δώρα που είχαν επιθυμήσει. Γυμνάσιο Λαμπίρη Η Γ Γυμνασίου Λαμπίρη μαζί με μαθήτριες του Λυκείου επισκέφθηκαν την ΚΜΜ συνοδευόμενες από την καθηγήτρια κα. Ασημίνα Λεοντοπούλου. Έκαναν παρέα στους προστατευόμενούς μας και τους δώρισαν είδη ανάγκης που με αγάπη είχαν συγκεντρώσει για αυτούς. Γ Γυμνασίου Μοσχάτου Το προεδρείο του Δεκαπενταμελούς απαρτιζόμενο από τους Γρηγόρη Μπιτσούνη (Πρόεδρο), Λάμπη Ράπτη (Αντιπρόεδρο), Σωτηρία Αγγελικοπούλου (Γραμματέα) και Στέλιο Πολυζωίδη (Μέλος), μαζί με την Διευθύντρια κα. Ελένη Βάση και την καθηγήτρια κα. Μαρία Ζαντιώτου επισκέφθηκαν τους προστατευόμενούς μας, αποδεικνύοντας ότι η εφηβεία δεν ξεχνάει την Τρίτη Ηλικία. 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου Τα «πρωτάκια» του σχολείου συνοδευόμενα από τα δασκάλα τους κα. Σταματία Γκουγκουλούλη μας επισκέφθηκαν φέρνοντας χειροποίητες κάρτες και στολίδια στους προστατευόμενούς μας, καθώς και τεράστια χαμόγελα αγάπης! Κατηχητικό Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου Το Κατηχητικό του Λυκείου των Ταξιαρχών συνόδευσε στην ΚΜΜ η κατηχήτρια κα. Ειρήνη Κουτρέτση. Τραγούδησαν κάλαντα και άλλα τραγούδια με τη συνοδεία κιθάρας και φυσαρμόνικας, και μοίρασαν ευχετήριες κάρτες και χειροποίητα στολίδια στους γέροντές μας. Η μουσική αυτή επίσκεψη ενθουσίασε τόσο τους νέους όσο και τους προστατευόμενούς μας, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να ξαναδούν «τα παιδιά»! Δημοτικό Λαμπίρη Η Δ Δημοτικού συνοδευόμενη από τις δασκάλες κκ. Σταματίνα Γκούμα και Δήμητρα Τσολακάκη καθώς και από την διοικητική υπάλληλο κα. Αγγελική Σούρλα έφεραν κάρτες-χριστουγεννιάτικα δεντράκια με ευχές στους προστατευόμενούς μας καθώς και πολλά είδη που είχαν ανάγκη! Μια νέα φίλη της ΚΜΜ, η κα. Χριστίνα Λιόγαρη επισκέφθηκε τους προστατευόμενούς μας στις και αφηγήθηκε με ζωντανό, βιωματικό τρόπο παραμύθια τα οποία συνάρπασαν τους παρευρισκομένους. Η κα. Λιόγαρη μας γνώρισε μέσω της εθελόντριάς μας κας Βάνας Βέτσα, η οποία μαζί με την κορούλα της, Αναστασία, επισκέπτονται τακτικά τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και τους κάνουν συντροφιά. Η μικρή Αναστασία συμμετείχε και εκείνη στην αφήγηση της Χριστίνας, πράγμα που άρεσε πολύ στους προστατευόμενούς μας. Στο διάλειμμα, η Χριστίνα παρακίνησε τους παρευρισκόμενους να τραγουδήσουν και η Βάνα «ξεσήκωσε» την κα. Αντωνία μας, που υπήρξε επαγγελματίας τραγουδίστρια, και η οποία ευχαρίστως μας τραγούδησε! Ήταν μια πολύ όμορφη βραδυά που Οι Πρόσκοποι και μέλη της πρώην Φιλαρμονικής τραγούδησαν τα κάλαντα στους προστατευομένους μας, ενώ μας επισκέφθηκε και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τη δε ημέρα των Χριστουγέννων η Σύμβουλος ΚΜΜ κα. Ελένη Γερμανάκου συνέφαγε με τους προστατευόμενούς μας δημιουργώντας για αυτούς οικογενειακή γιορτινή ατμόσφαιρα! Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους απόλαυσαν όλοι, και η οποία ελπίζουμε να επαναληφθεί. Ευχαριστούμε πολύ την Χριστίνα, την Βάνα και την Αναστασία για την ωραιότατη πρωτοβουλία τους και την άριστη υλοποίησή της! 2ο Δημοτικό Μοσχάτου Η Διευθύντρια του Σχολείου κα. Παναγιώτα Μαστραντώνη και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα. Μαρία Λακταρίδου επισκέφθηκαν την ΚΜΜ φέρνοντας είδη που συγκέντρωσαν για το γηροκομείο. 4ο και 5ο Δημοτικά Μοσχάτου Συνοδεία των Διευθυντριών των σχολείων κκ. Ευαγγελίας Καυκούλα και Στέλλας Χατζημιχαήλ μαθητές από διάφορες τάξεις των δημοτικών μας επισκέφθηκαν πριν τα Χριστούγεννα για να μας ευχηθούν «Χρόνια Πολλά»!

5 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Δεκεμβρίου Την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού άνθισε μια νέα συνεργασία! Με πολλή χαρά δεχτήκαμε την πρόταση της GloVo να επισκεφθεί το Σωματείο μας και να μας βοηθήσει σε πρακτικές ανάγκες μας την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Ήταν ο καρπός μιας προσπάθειας συνεργασίας που είχε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και ο οποίος αποδείχθηκε πολύ γλυκός! 25 νέοι άνθρωποι με όρεξη για κοινωνική προσφορά ήρθαν στο Μοσχάτο, όπου γνώρισαν την ΚΜΜ και το έργο της και μοιράστηκαν μαζί μας τους προσωπικούς λόγους, για τους οποίους καθένας τους επιλέγει να προσφέρει από το υστέρημα του χρόνου και της δύναμής του στον συνάνθρωπο. Πέρα από τις πρακτικές εργασίες βαψίματος, συντήρησης και καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων του κτηρίου μας, οι GloVo στόλισαν τους χώρους διαμονής των προστατευομένων μας για να υποδεχτούν γιορτινά τα Χριστούγεννα. Κυρίως, έδωσαν χρόνο και προσοχή στα λόγια και στις ιστορίες των παππούδων και των γιαγιάδων της Μέριμνας, τους προσέφεραν ένα χάδι και τους παρακίνησαν να τραγουδήσουν μαζί τους τα κάλαντα και άλλα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Αυτή η προσφορά αγάπης, που γέμισε την ΚΜΜ στις πολύτιμες ώρες που είχαμε κοντά μας τους εθελοντές της GloVo, δεν αποτιμάται με υλικά κριτήρια. Μετρήθηκε όμως με τα γλυκά λόγια που ειπώθηκαν, με τις τρυφερές κινήσεις που άγγιξαν, με τα δάκρυα συγκίνησης που κύλησαν και με τα έργα που έμειναν. Στις μέρες μας, όπου εύκολα λέγεται ότι οι άνθρωποι είναι αφιλότιμοι και απάνθρωποι, ότι τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, ότι οι νέοι «δεν είναι σαν τους παλιούς» και έχουν παραιτηθεί από τα πάντα, οι νέοι αυτοί άνθρωποι έδωσαν ένα ηχηρό παράδειγμα. Όχι μόνο δεν φοβούνται να πλησιάσουν την Τρίτη Ηλικία με αγάπη, όχι μόνο δεν τους καταβάλλουν η απαισιοδοξία και οι δυσκολίες, αλλά, αντίθετα, τη νεανική ορμή και την αναβλύζουσα αγάπη τους ξέρουν να την διοχετεύσουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και αφήνουν πίσω τους θεμέλια, ευτυχία και ομορφιά! Ευχαριστούμε θερμά τους GloVo για την αγάπη που έδειξαν προς τους προστατευόμενους και το Σωματείο μας, αλλά και γιατί μαζί τους γεμίσαμε εκ νέου ελπίδα για την επίτευξη του φιλανθρωπικού έργου που παρά την κρίση συνεχίζουμε να επιτελούμε. Για τους παππούδες, τις γιαγιάδες, το προσωπικό και το ΔΣ της ΚΜΜ Η Πρόεδρος Μαρία Κουρή Η GloVo είναι μια πλατφόρμα που συνδέει εθελοντές με εκδηλώσεις και δράσεις. Επίσης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κομμάτι της επιλογής, εκπαίδευσης, οργάνωσης και συντονισμού των εθελοντών, δημιουργώντας παράλληλα μια εξαιρετική εμπειρία τόσο για τους εθελοντές, όσο και για τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές. Επίσης διοργανώνουμε και υλοποιούμε τακτικά εθελοντικές κοινωνικές δράσεις ποικίλου περιεχομένου, συχνά σε συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και άλλες εταιρίες. Στην GloVo μπορεί να απευθυνθεί κάθε άνθρωπος που θέλει να συμμετάσχει σαν εθελοντής στις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που στηρίζουμε, είτε έχει υπάρξει ξανά εθελοντής στο παρελθόν, είτε όχι. Το μόνο που έχουμε εμείς σαν προϋπόθεση είναι ο σεβασμός στις αξίες και στους κανόνες της κοινότητάς μας. Ακόμη σε εμάς μπορούν να απευθυνθούν και διοργανωτές εκδηλώσεων που θέλουν να αφαιρέσουν από τον φόρτο εργασίας τους την οργάνωση των εθελοντών και να το αναθέσουν σε εμάς Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε στηρίξει πάνω από 50 εκδηλώσεις με Τι είναι η GloVo; Του Άρη Κωνσταντινίδη, Ιδρυτικού Μέλους της GloVo Η GloVo στην ΚΜΜ! τους εθελοντές μας και έχουμε υλοποιήσει πάνω από 10 κοινωνικές δράσεις στην περιοχή της Αθήνας, όπως κοινωνικό μαγείρεμα, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς, δράσεις με σχολεία, εργασίες επιδιόρθωσης σε ιδρύματα, κλπ. Όσον αφορά την επίσκεψή μας στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου στις 5 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η εμπειρία μας ήταν μοναδική. Πάνω από 25 εθελοντές έβαψαν παγκάκια, κολώνες, στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τους ανθρώπους της Μέριμνας, χόρεψαν και τραγούδησαν. Νιώθουμε τυχεροί που γνωρίσαμε από κοντά το έργο της Μέριμνας και τους ανθρώπους που φιλοξενεί. Η καλοσύνη και γλυκύτητα όλων θα μας μείνει αξέχαστη. Και φυσικά αυτό ήταν μόνο η αρχή, μιας και ήδη αρκετοί εθελοντές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να προσφέρουν και στο μέλλον τη βοήθειά τους στη Μέριμνα. Όσο για την ομάδα της GloVo, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για το έργο που επιτελείτε και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειαστείτε. Εις το επανειδείν! Η Σύμβουλος ΚΜΜ κα. Ελένη Γερμανάκου με εθελόντριες της GloVo στόλισαν το δέντρο μας. Η κα. Πετρούλα και ο κ. Κώστας απολαμβάνουν την συντροφιά και τα τραγούδια των εξαιρετικών κυριών. Μια υπόσχεση βοήθειας και προσφοράς

6 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εις υγείαν της Τρίτης Ηλικίας! Τα ΓΗΡΑΤΕΙΑ και ο ΠΟΝΟΣ Πόνος (Μικρό Λεξικό Μπαμπινιώτη, σελ. 842): 1) δυσάρεστο σωματικό αίσθημα που προκαλείται από τραύμα ή οργανική ανωμαλία, 2) μεγάλη βασανιστική στενοχώρια... κ.λπ. Η εντύπωσή μου είναι (λόγω ειδικότητας) 1 ότι κανένας ορισμός δεν είναι ακριβής. Πολλές φορές σωματοποιούμε τον πόνο, ενώ άλλοτε, ο σωματικός πόνος προκαλεί «μεγάλη βασανιστική στενοχώρια» (=ψυχοσωματικά σύνδρομα). Στην επί 47 χρόνια ιατρική εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι 6 στους 10 ασθενείς μου έχουν «ψυχολογικό» πόνο! Κάτι δεν πάει καλά στο περιβάλλον τους και αναλίσκονται γυρίζοντας από γιατρό σε γιατρό. Δεν είναι λίγες οι φορές που γέροντες μπαίνουν στο ιατρείο σέρνοντας τα πόδια τους, στηριζόμενοι σε μπαστούνι! Μετά από τον έλεγχο (κυρίως αγγείων - επί το... Ελληνικότερον Checkup) και τη μη ανεύρεση σοβαρής οργανικής βλάβης, οι γέροντες (κυρίως)... ξεχνούν το μπαστούνι τους στο γραφείο ή στο εξεταστήριο (και βέβαια όταν φθάσουν στο ασανσέρ... το θυμούνται). Καθώς βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουμε:«υγεία καλείται η συνισταμένη της πλήρους Σωματικής, Ψυχικής και Κοινωνικής Ευεξίας και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας» (ορισμός του ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Βέβαια με τον πιο πάνω ορισμό, αμφιβάλω αν υπάρχει (σήμερα τουλάχιστον) υγιής άνθρωπος. Και αν νομίζουν οι περισσότεροι ότι «η κρίση τα έφερε όλα» δεν θα γνωρίζουν ότι η κρίση είναι διαχρονική, απλώς χειροτέρεψε... Θυμάμαι στα πρώτα μου βήματα ως γιατρός, σε μεγάλο Νοσοκομείο των Αθηνών όπου υπηρετούσα, ασθενή να μην έχει 2,5 δρχ. να στείλει γράμμα στους δικούς του! (Σήμερα η αποστολή ενός γράμματος στο εσωτερικό κοστίζει περί τις 185 δρχ. = 0,62 )! Του Αναστάσιου Ι. Τριπολίτη Αγγειοχειρουργού Οι συγκρίσεις όμως από το τότε έως το τώρα... δεν βγάζουν πουθενά! Σίγουρα ο πόνος και η δυστυχία πολλαπλασιάστηκε, τα Προνοιακά Ιδρύματα είναι γεμάτα ζωντανούς-νεκρούς και σαν να μην μας αρκούσαν αυτά, έχουμε και τη «φιλοξενία» (έξι χιλιάδων) περίπου προσφύγων και κατατρεγμένων από διάφορες (δυστυχισμένες) χώρες!... Πάλι από προσωπική εμπειρία: (ήμουν Πρόεδρος σε Χιώτικο Προνοιακό Ίδρυμα - Ψυχιατρείο - επί σειράν ετών). Ασθενής μας 2 αυτοκτόνησε όταν έχοντας βελτίωση από την ψυχική νόσο του, διεπίστωσε ότι οι δικοί του (που έμεναν στο... Παγκράτι) δεν έρχονταν να τον επισκεφθούν. Τέτοιες ιστορίες έχω πάμπολλες, όμως το θέμα μας δεν είναι η δυστυχία, είναι (κυρίως) ο πόνος. Κι επειδή το κείμενό μου απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας, θα συμβούλευα τα άτομα αυτά που «κάπου» πονάνε, προτού επισκεφθούν κάποιο γιατρό, οποιασδήποτε ειδικότητος, να έχουν στον ιατρικό φάκελό τους μια γενική εξέταση αίματος και ούρων, εξέταση για ουρία και σάκχαρο αίματος, και μια ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης ερυθρών). Σίγουρα αυτές τις εξετάσεις θα τις ζητήσει ο γιατρός. Και προσοχήπροσοχή: μην μπείτε στο (ιατρικό) γρανάζι, οι καιροί είναι δύσκολοι!!! Εύχομαι σε όλους (ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, που εκεί ανήκω και εγώ), να μην... πονέσουν ποτέ τους και τα γηρατειά μας να είναι «...ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά» όπως λέει ο ιερός ψαλμωδός. Με ΑΓΑΠΗ Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης Αγγειοχειρουργός 1 Είμαι Αγγειοχειρουργός και οι περισσότεροι ασθενείς μου σαν κύριο σύμπτωμα (ενόχλημα) έχουν τον πόνο. 2 Ο ασθενής ήτο κάτω των 55 ετών, καθηγητής σε ανώτατο πνευματικό ίδρυμα. Οι Παλιοί μας φίλοι Βασίλης Μεσολογγίτης Στις 30 Απριλίου 2013 έκλεισαν 25 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Μεσολογγίτης, σπουδαίος ηθοποίος, λογοτέχνης και συνδικαλιστής. Με τη δράση του σφράγισε το Σωματείο Ελληνων Ηθοποιών του οποίου υπήρξε Πρόεδρος από το 1952 μέχρι και το 1967, όταν τον κατήργησε η «χούντα» των συνταγματαρχών. Ο Βασίλης Μεσολογγίτης γεννήθηκε στην Πόλη το Του πατέρα του η καταγωγή ήταν από τη Χίο και ασχολείτο με τις επιχειρήσεις. Το 1921, όταν τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να συγκεντρώνονται για την τύχη του Ελληνισμού στην Τουρκία, τα μάζεψαν και ήρθαν στην Αθήνα, όπου και γράφτηκε στη Νομική για να ακολουθήσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό δεν κράτησε για πολύ γιατί τον κέρδισε η λογοτεχνία και η δημοσιογραφία. Άρχισε να συνεργάζεται με διάφορα έντυπα της εποχής. Από το 1926 μέχρι το 1932 δημοσιογραφούσε στις εφημερίδες Αστραπή, Ελληνικό Μέλλον και Χρονογράφο. Παράλληλα δημοσίευε και τα πρώτα του λογοτεχνικά κείμενα σε περιοδικά. Όμως η μεγάλη στροφή στη ζωή του έγινε το Έχοντας, λόγω επαγγέλματος, πολλές γνωριμίες στον καλλιτεχνικό κόσμο, έδινε κείμενα στους διάφορους θιάσους. Το 1932 είχε γράψει για τον θίασο του Νίκου Μηλιάδη τα κείμενα στην επιθεώρηση «Πεισματάρα». Στον ίδιο θίασο ήταν η Κάκια Μένδρη και η Καίτη Ντιριντάουα. Κάποια βραδιά ένας ηθοποιός αρρώστησε ξαφνικά και έτσι ειδοποιήθηκε ο Μεσολογγίτης να πάει για να πει ο ίδιος τα κείμενά του. Αυτό ήταν. Αυτή η εμπειρία ήταν καθοριστική, εγκατέλειψε τα πάντα για το σανίδι. Διέπρεψε στην επιθεώρηση και το μουσικό θέατρο. Ο τύπος που έκανε εκείνο το πρώτο βράδυ στο σανίδι ήταν ένας «μοσχόμαγκας» της εποχής, κομψός, με τη ρεπούμπλικά του, με το μουστακάκι του, χωρίς τζογέ παντελόνι και ζωνάρι, ένα μαγκάκι της Ομόνοιας που φιλοσοφούσε ακίνητος και άρχιζε: «Βρε καλά κάνω και δεν το κουνώ, εδώ κάθομαι κι αέρα κοπανώ». Τελειώνει το νούμερο και...αποθέωση. Ο επιχειρηματίας, ο Σαμαρτζής του λέει: «Ρε Βασίλη δεν έρχεσαι και αύριο να το ξανακάνεις;». Τότε η εφημερίδα του έδινε δραχμές το μήνα, ο Σαμαρτζής του έδωσε δρχ. συν άλλες για τα συγγραφικά, σύνολο δρχ. το μήνα. Τέρμα η δημοσιογραφία και βουρ στο θέατρο. Το κείμενο που τον καθιέρωσε όμως ήταν ο «Μισογύνης» του Αντώνη Γούτη, στην επιθεώρηση του 1932 «Παπαγάλος». Στην ίδια επιθεώρηση έκανε ο Ορέστης Μακρής τον πρώτο του μεθυσμένο και τραγούδησε: «Τους μπεκρήδες κι αν δικάσουνε, άδικα θα με κρεμάσουνε...». Εκεί λοιπόν, ο Μεσολογγίτης έλεγε: Τι, να, τις, κάνω, μωρέ, Βλάμη, τις, γυναίκες, γριές, μεσόκοπες, μικρούλες, και, μπεμπέκες είναι για βάσανο του άντρα καμωμένες, ούτε ένα λόγο δε σου λεν σωστό, σε τυραννάνε οι αναθεματισμένες, και σου αλλάζουν το Χριστό. Ο Μεσολογγίτης ήταν αυτός που καθιέρωσε την Δευτέρα σαν αργία στα θέατρα. Μάλιστα αυτό είχε κακοφανεί πολύ στους επιχειρηματίες, κι ο Λογοθετίδης, που ήταν τότε εκτός από θιασάρχης και επιχειρηματίας, μια Κυριακή βράδυ είπε στους ηθοποιούς: «Αύριο Δευτέρα δεν παίζουμε γιατί θέλει να ξεκουραστεί ο Μεσολογγίτης». Τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν στα παρασκήνια για τα λεγόμενα του Μεσολογγίτη, του Αυλωνίτη και του Φέρμα είναι ατέλειωτα. Μια φορά πόναγε ο λαιμός του Μεσολογγίτη και κάποιος του δωσε μια καραμέλα κι έγινε η γλώσσα του κατακίτρινη. Τον βλέπει ο Φέρμας και του λέει: «Ρε Βασίλη γιατί είναι κίτρινη η γλώσσα σου; Κινέζα φίλησες;». Και για να κλείσουμε να σας πω ότι ο Μεσολογγίτης φρόντισε να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση των ηθοποιών, διαχώρισε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από το ΣΕΗ, η ίδρυση του Οργανισμού Εταιρικών θιάσων, και έβαλε τις βάσεις για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Επίσης καθιέρωσε και την «Ημέρα του Ηθοποιού», που μετά έγινε Εβδομάδα και έφερνε το Θέατρο πιο κοντά στον κόσμο. Αυτό βέβαια το κατήργησε η δικτατορία μετά το Άνθρωπος ανεπανάληπτος, σπουδαίο στέλεχος στα βαριετέ και στα μουσικά θέατρα, συνδικαλιστής μάχιμος και συνετός. Πάντα θα τον θυμόμαστε με αγάπη για ό,τι έκανε για το ΣΕΗ και ό,τι πρόσφερε στο σανίδι αλλά και στη λογοτεχνία. Περικλής Ματαράγκας Καλλιτέχνης ΒιΒλίο Μέσα στο θεραπευτικό Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, επιβεβαιώνεται ο μυστικός καημός της Θεανθρώπινης θυσίας., που δεν γνωρίζει κρίσεις συμφερόντων και αγωνίες εγκόσμιας προοπτικής. Κινείται στην μεθόριο του Πνεύματος και μονάχα με πνευματική δύναμη αγγίζεται. «Αγαλιάσθω (λοιπόν) η κτίσις, ευφραινέσθωσαν πάντες οι γηγενείς» («Ας γεμίσει από αγαλλίαση η κτίση και ας ευφρανθούν όλοι όσοι πλάσθηκαν από τη γή») Τροπάριο Θ ωδής του κανόνος του Μ. Σαββάτου. Η ανάσταση του Θεού και του κόσμου είναι η πληρωτική ολοκλήρωση της Παγκοσμιότητας της Σταυρωμένης και Αναστημένης Αγάπης. Απόσπασμα από το τελευταίο κεφάλαιο του παρουσιαζόμενου βιβλίου με τίτλο: Σταυρός και Ανάσταση μια «άλλη» Παγκοσμιότητα, βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Γερασίμου Ζαμπέλη πολυγραφότατου συγγραφέα ο οποίος ασκεί τα ποιμαντικά καθήκοντα του στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος «Παγκοσμιοποίηση και Παγκοσμιότητα» (Απειλή- Ελπίδα) ο τίτλος της επίκαιρης και ενδιαφέρουσας μελέτης του π. Γ. Ζαμπέλη, η οποία έρχεται να δώσει απάντηση στο : Υπάρχει διέξοδος- λύση; Στην δρομολογούμενη με πειραματόζωο και Πρωτοπρεσβύτερου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΑΜΠΕΛΗ «Σήμερον ο δεσπότης της κτίσεως Παρίσταται Πιλάτω Και Σταυρώ παραδίδοται Ο κτίστης των απάντων.» (από τον Εσπερινό της Μ. Παρασκευής). εξιλαστήριο θύμα εμάς τους απλούς Έλληνες καταστροφή του υπάρχοντος πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού οικοδομήματος. Βασική αρχή της παγκοσμιοποίησης να μετατρέψει τους λαούς σε μια ομοιόμορφη πολτοποιημένη μάζα ιδίων χαρακτηριστικών πολιτισμού, ιστορίας και γλώσσας. Είναι (η παγκοσμιοποίηση) ένα διεθνές κίνημα μαζικών συμφερόντων μη γνωριζόντων σύνορα και μη σεβόμενων τον αγώνα των λαών για ελευθερία και πολιτισμό. Στη χώρα μας - πειραματόζωο όπου η κατεδάφιση την κοινωνικής συνοχής μαζί με την οικονομική εξαθλίωση των αδυνάμων έχει γίνει αυτοσκοπός των εξουσιαστών πως θα αντιμετωπισθεί η παγκοσμιοποίηση; Με τι μέσα; Μόνο από τον ίδιο το λαό μέσω της αναβίωσης πατροπαράδοτων ηθικών και πολιτιστικών αξιών. Εκτενείς μελέτες, άρθρα αφιερωμένα στο θέμα της παγκοσμιοποίησης, η μελέτη του πρωτοπρεσβύτερου Γερασίμου Ζαμπέλη σε γραφή απλή αγγίζει- προβληματίζει- καθοδηγεί απλούς καθημερινούς ανθρώπους όλους δηλαδή εμάς που βιώνουμε δυσάρεστα τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης που στόχο έχει- όπως γράφει και ο π. Ζαμπέλης στον πρόλογό του να καταργήσει τελικά την ελευθερία του ανθρώπου. Άρα, να καταργήσει τον άνθρωπο. 9 τα κεφάλαια της μελέτης. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ (ΑΠΕΙΛΗ - ΕΛΠΙΔΑ) 1. Παγκοσμιοποίηση: Απειλή ή ελπίδα; 2. Πολιτική και Ορθοδοξία 3. Την Γλώσσαν μου έδωσαν ελληνικήν 4. Η Οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας 5. Επιβάλλεται η αυτοκριτική 6. Δίχως «ταυτότητα»; 7. Και όμως! Ορθοδοξία είναι ζωή. 8. Τουλάχιστον ας αποδεχτούμε τους νέους 9. Σταυρός και Ανάσταση μια «άλλη» παγκοσμιότητα Κεφάλαια που πρώτα προβάλλουν την απειλή (παγκοσμιοποίηση) και κατόπιν υποδεικνύουν Εκείνον που προσκαλεί στην Ανάσταση των συνειδήσεων. Και πάλι από τον πρόλογο του π. Ζαμπέλη. «Απάντηση στην ολέθρια αυτή πρόκληση δίδει ή Ορθοδοξία. Με την παγκόσμια και Οικουμενική διάσταση της αγάπης της. Με την ιερή λιτάνευση, εν μέσω ρημαγμένων υπάρξεων, του Πάντιμου Σώματος και Αίματος του Θεανθρώπου. Με την αλήθεια, τη ζωηφόρα γοητεία και την ένθετη ελευθερία της Παγκοσμιότητας της. Που στηρίζει, νοηματοδοτεί και Χριστοποιεί την ζωή και τον άνθρωπο, προστατεύει την κοινωνία, διασώζει την ανθρωπότητα από την εωσφορική μανία του εγωισμού και της υλιστικής αποδυνάμωσης» (π. Γ. Ζαμπέλης). Παγκοσμιοποίηση : Απειλή Παγκοσμιότητα : Ελπίδα, «Παγκοσμιοποίηση και Παγκοσμιότητα» (Απειλή Ελπίδα) ο τίτλος της εμπνευσμένης μελέτης του εκλεκτού ποιμένα Γεράσιμου Ζαμπέλη, έκδοση Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, το προτεινόμενο σήμερα στους αναγνώστες της στήλης βιβλίο. Τασσώ Γαΐλα Αρθρογράφος- Ερευνήτρια

7 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; Εμένα το μωβ, και το κόκκινο, και το μπλε, και διάφορες αποχρώσεις του πράσινου με φανερή προτίμηση στο λαδί. Όπως θα καταλάβατε, χρώμα δώσε μου και τη ψυχή μου πάρε, που λέει και η λαϊκή σοφία και άμα μου δώσεις συνδυασμό χρωμάτων, ακόμα καλύτερα! Ένα μόνο δε θέλω, το άσπρο, πρώτη φορά μαζεμένα όλα μαζί τα χρώματα και δεν τα θέλω. Δεν φταίω όμως εγώ, απλά γίνανε ένα και έτσι δεν ξεχωρίζει κανένα! Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επεδίωκα να συνδυάζω περίεργα χρώματα μεταξύ τους. Ξεκινούσα από τα ρούχα μου και κατέληγα στη διακόσμηση του σπιτιού μας. Το επιστέγασμα της αναγνώρισης από έναν «τρίτο» άνθρωπο, έξω από το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον, ήρθε από τη καθηγήτριά μου των καλλιτεχνικών στη 2α γυμνασίου. Εάν έμαθα να ζωγραφίζω κάτι, το χρωστάω σε εκείνη και εκείνη ήταν η πρώτη «ειδικός» που αναγνώρισε την, ας το πούμε, έφεση που έχω στο συνδυασμό χρωμάτων. Τότε βέβαια το μόνο μου κριτήριο ήταν το πόσο καλά μου ταίριαζαν στο «μάτι», δεν υπήρχε καμία περαιτέρω φιλοσοφία πέραν του «χρωματικού ενστίκτου». Μεγαλώνοντας, η συγκεκριμένη ενασχόληση έγινε πιο «επιστημονική» και επεκτάθηκε στο πόσο επιδρά το χρώμα στην ψυχολογία μας, στην εργασιακή μας απόδοση, ακόμα και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Η επαγγελματική ενασχόληση με τη διακόσμηση και το styling, σε κάνει να πρέπει να εντρυφήσεις σε έναν τέτοιο τομέα. Διότι το κάθε χρώμα προκαλεί διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα και κατ επέκταση εκφράζει διαφορετικά συναισθήματα. Η ψυχολογία ενός ατόμου που ντύνεται στα λευκά δεν είναι η ίδια με ενός που προτιμά το κόκκινο. Η μεγάλη μου προτίμηση στο μωβ χρώμα με ώθησε να ψάξω περισσότερο για το τι συμβολίζει τελικά το μωβ χρώμα. Διαπίστωσα Βάλτε χρώμα στη ζωή σας! Της Διονυσίας Ζιωτοπούλου λοιπόν ότι πρόκειται για ένα χρώμα που συμβολίζει τον πλούτο, την ευημερία και την κουλτούρα, που διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα ως προς τη λύση των προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα αφήνει μια δόση μυστηρίου, σοφίας και σεβασμού. Μαθαίνοντας λοιπόν για τα «κρυφά χαρίσματα» του μωβ, μπορώ να δηλώσω ότι είναι το πιο παρεξηγημένο χρώμα. Διότι ενώ έχει άπειρες αποχρώσεις τόσο αισθησιακές, χαρούμενες, παιχνιδιάρικες, όσο σοβαρές και σοφιστικέ, όσοι δεν έχουν ασχοληθεί τόσο με τα χρώματα και τις αποχρώσεις αυτών, «εμμένουν» στη μία και μοναδική απόχρωση που συναντάται ενίοτε σε μη χαρούμενες εκδηλώσεις και τελικά δεν το επιλέγουν επειδή το φοβούνται. Τι κρίμα Τα πειράματα που έχουν γίνει σχετικά με την επιρροή των χρωμάτων στον άνθρωπο είναι πολλά. Ένας από τους πρώτους που προσπάθησαν να καταλάβουν πώς επιδρούν τα χρώματα στα συναισθήματά μας, ήταν ο Ελβετός ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Carl Jung, ο οποίος τα μελέτησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Jung ενθάρρυνε τους ασθενείς του να χρησιμοποιούν τα χρώματα διότι ένιωθε ότι έτσι θα τους βοηθούσε να εκφράσουν τα βαθύτερα κομμάτια της ψυχής τους ενώ χρησιμοποίησε μία θεραπεία «ζωγραφικής» ώστε να καθορίσει τις ασυναίσθητες επιρροές του κάθε χρώματος στους ανθρώπους. Έχει παρατηρηθεί ότι, για παράδειγμα, άνθρωποι που περιβάλλονται συνέχεια από ζωηρά και φωτεινά χρώματα, χαίρουν καλύτερης φυσικής κατάστασης και ψυχικής ηρεμίας από εκείνους που περιβάλλονται από σκούρα και μουντά χρώματα. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα σε ένα φωτεινό χώρο με ευχάριστα χρώματα, παρά σε ένα σκοτεινό χώρο. Δυστυχώς όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια και πολύ συγκεκριμένες εταιρείες επιλέγουν χαρούμενες αποχρώσεις της χρωματικής παλέτας για να διαμορφώσουν τους χώρους εργασίας των. Ανέκαθεν υπήρχε η πεποίθηση ότι ένας επαγγελματικός χώρος οφείλει να αποπνέει μία σοβαρότητα (σοβαροφάνεια είναι η σωστή λέξη αλλά ), οπότε η επιλογή ήταν μονόδρομος: τρία χρώματα, γκρι με γκρι και γκρι σε συνδυασμό με ένα φωτεινότατο μαύρο! Η GOOGLE είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες και σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο λοιπόν έχει επιλέξει ένα πολύχρωμο λογότυπο, αλλά ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της πολυχρωμίας σε ο,τιδήποτε την εκπροσωπεί, από χώρους εργασίας μέχρι μπλουζάκια και μολύβια. Άλλωστε ο απώτερος σκοπός των εταιρειών είναι ένας: μέσω του συνδυασμού των χρωμάτων να μας κάνουν να σκεφτούμε τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα, καθώς ο εγκέφαλος μας ασυνείδητα συνδέει τα βασικά χρώματα με πολλές ταυτόχρονες έννοιες, όπως η εμπιστοσύνη, η αυθεντία, η ηρεμία και η αυτοπεποίθηση. Αν παραφράσουμε λοιπόν το «είμαστε ότι τρώμε» στο «είμαστε ό,τι χρώμα επιλέγουμε», είναι σίγουρο ότι θα ανακαλύψουμε πολλές πτυχές της προσωπικότητας μας. Όλοι περνάμε από φάσεις που δείχνουμε φανερή προτίμηση σε ένα χρώμα και σίγουρα οι εναλλαγές του «αγαπημένου χρώματος» αντανακλούν κάθε φορά τη διαφορετική μας διάθεση. Εάν αποτολμήσουμε μία χρωματοψυχολογική ανάλυση, λένε οι ειδικοί ότι οι εξωστρεφείς προτιμούν το κόκκινο, οι εσωστρεφείς το μπλε, το κίτρινο αποτελεί τη σίγουρη επιλογή των διανοουμένων ενώ τα ισορροπημένα άτομα δείχνουν προτίμηση στο πράσινο. Τα βλέπετε, για το μωβ, ούτε κουβέντα! Πώς να εμπιστευθείς τέτοια ανάλυση μετά; Δώστε χρώμα στη ζωή σας λοιπόν και όσο για το σωστό χρωματικό συνδυασμό; Δεν υπάρχει! Είναι μέσα μας και είναι διαφορετικός κάθε φορά! 23ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΜΜ Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2013 Όλοι έχουμε στην ζωή μας δικούς μας ανθρώπους που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά μας στις χαρές αλλά και στις λύπες μας. Ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους είναι η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ονομάζεται Καίτη. Είναι ψηλή για γυναίκα αλλά και παχουλούλα. Φοράει γυαλιά, έχει καστανά μάτια και μια μικρή μυτούλα. Έχει ξανθά φανταχτερά μαλλιά που είναι κυματιστά και ένα πλατύ ωραίο χαμόγελο. Με την γιαγιά μου παίζουμε πολλά παιχνίδια και τώρα που έχω μεγαλώσει συζητάμε και για πιο σοβαρά θέματα και της λέω τα μυστικά μου. Καθόμαστε μαζί πολλές ώρες κάθε μέρα και της λέω την προοδό μου στο σχολείο και εκείνη με βοηθάει λέγοντάς μου σπουδαίες και έξυπνες συμβουλές. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε μαζί είναι η μαγειρική όπου με μαθαίνει τα μυστικά για να φτιάχνω ωραία γλυκά. Καθώς όμως φτιάχνω το γλυκό, η γιαγιά μου ξεκαρδίζεται γιατί 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου - 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ " Η γιαγιά μου". πασαλείβομαι με σοκολάτες. Από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί έχει πάθει έμφραγμα και η καρδιά της είναι πολύ αδύναμη. Παρόλα αυτά έχει καρδιά μάλαμα. Είναι πολύ αστεία και με κάνει συνέχεια να γελάω. Όταν λείπει όμως για μέρες και δεν την βλέπω, παίρνω συνέχεια τηλέφωνω και ανυπομονώ πώς και πώς να έρθει γιατί μου λείπει αφάνταστα. Την γιαγιά μου την λατρεύω γιατί είναι ο άνθρωπος που έχω περάσει τόσα πολλά πράγματα μαζί της. Είναι η αγαπημένη μου γιαγιά και την αγαπώ πάρα πολύ. Εύχομαι και παρακαλώ τον θεό να την έχει πάντα υγιή για να ζήσει πολλά χρόνια κι όπως λέει κι εκείνη, να μας χαρεί όπως ονειρεύεται, να εκπληρωθούν τα όνειρα που έχει για εμάς και να βρίσκεται πάντα κοντά μας γιατί αισθάνομαι ότι αν χαθεί εκείνη θα χαθεί από την ζωή μου η Άνοιξη. ΓΙΑΓΙΑ Σ ΑΓΑΠΩ! Κατερίνα Κουτρή 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2013 " Όταν γίνω γιαγιά". Όπως λέει και ο τίτλος «Όταν γίνω γιαγιά», τότε, εγώ θα είμαι στην 3η ηλικία. Το πιθανότερο είναι να έχω εγγόνια και να τους λέω ιστορίες, απ όταν ήμουν παιδί. Να, πως θα ξεκινώ τις ιστορίες μου... Όταν ήμουν 10, μου άρεσε να παίζω και όχι όπως κάποια άλλα παιδιά που δεν έβγαιναν απ τα σπίτια τους! Εγώ έβγαινα βόλτες, έπαιζα με τις φίλες μου, έκανα αθλήματα... Και πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς μου, γιατί ήταν μόνοι και ήθελαν παρέα. Όταν πήγαινα μου έλεγαν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Και αν τα άκουγες όλα με προσοχή, θα καταλάβαινες ότι όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Επίσης θα παίζω με τα εγγόνια μου, θα παίζω όπως έπαιζαν ο παππούς και η γιαγιά μαζί μου, θα τα πηγαίνω εκδρομές στα ομορφότερα μέρη που θα έχω επισκεφτεί. Όσο για μένα, αφού θα είμαι στην 3η ηλικία, το μόνο που θα κάνω είναι να σκέφτομαι και να θυμάμαι το τι ωραία πράγματα θα έχω κάνει και συναντήσει. Αναρωτιέμαι θα ξαναγίνω ποτέ γιαγιά, κάποτε στο μέλλον... Αναστασία Ματσουκά

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα