Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;"

Transcript

1 ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ETOΣ 38 ο AP. ΦYΛΛOY 405 ΚΩΔ KOPAH 40 MOΣXATO Αρ χή του χρό νου, και ρός για ευ χές, για α να - σκο πή σεις, για σχέ δια, για προ βλέ ψεις. Καιρός δύ σκο λος, κρί ση α ξι ών, κρί ση οι κο νο μι κή, κρί ση στα πάν τα. Πρό σω πα α νή συ χα, συ ναι σθή μα τα συγ κε χυ μέ να, α βε βαι ό τη τα, α γα νά κτη ση, ορ γή, θλί ψη, κά ποι οι έ χουν πα ρα δο θεί στην βί α. Οι ε πο χές της ευ δαι μο νί ας μοιά - ζουν να πέ ρα σαν, η α να σφά λεια κυ ρι εύ ει τις ψυ χές των αν θρώ πων. Οι νε ό τε ροι κοι - τούν μου δι α σμέ να το μέλ λον, κά ποι οι ζουν με φό βο για το αύ ριο. Πολ λοί εί ναι ε κεί νοι που κα τη γο ρούν τους πο λι τι κούς, δη λώ νουν α πο γο ή τευ ση και α παι σι ο δο ξί - α, δη λώ νουν πως έ πα ψαν να ελ πί ζουν σε λύ ση. Εγ κλη μα τι κό τη τα, α νερ γί α, αλ κο ο - λι σμός, ναρ κω τι κά, κοι νω νι κές α νι σό τητες βα σα νί ζουν τους αν θρώ πους. Κα ραβι ές α πελ πι σμέ νων έρ χον ται α πό Α να τολή και Νό το, ε κεί που οι πό λε μοι, οι εμ - φύ λι ες δι α μά χες και τα παι χνί δια των με - γά λων μα κε λεύ ουν τους λα ούς. Οι φυ λές του κό σμου πα σχί ζουν να κερ δί σουν έ να κα λύ τε ρο αύ ριο, θέ λουν να πά νε στην Ευ ρώ πη, στην «γη της ε παγ γε λί ας», οι πε ρισ σό τε ροι ξε μέ νουν ε δώ. Η χώ ρα μας αλ λά ζει, κι ε μείς δεν μπο ρού με α κό μα να το α πο δε χτού με. Μπή κα με σε έ να ι στο ρι κό κύκλο που θα κρα τή σει χρό νια, μό νο ο Θε ός ξέ ρει πό - σο. Ό σοι α να πο λού με τις πα λι ές γει το νι ές με τις μο - νο κα τοι κί ες και τους ο λάν θι στους κή πους, τό τε που κοι μό μα σταν τα βρά δια με α νοι χτά πα ρά θυ ρα και ξε - κλεί δω τες τις πόρ τες, α να ρω τι ό μα στε πώς άλ λα ξαν έ τσι τα πράγ μα τα. Θυ μό μα στε τις πρό σφα τες μέ ρες της υ πε ραι σι ο δο ξί ας, της κα τα νά λω σης και του χρη - μα τι στη ρί ου, κι α να λο γι ζό μα στε πό σο γρή γο ρα κα - τέρ ρευ σαν ό λα. Λένε κάποιοι: Τι μπο ρεί να ευ χη θεί κα νείς στην αρ χή του Νέ ου χρό νου, ό ταν έ χει χά σει την ελ πί δα του στο αύ ριο; Μή πως ό μως το ε ρώ τη μα αυ τό εί ναι λαν θα σμέ νο; Μή πως πα ρα συρ θή κα με α πό την πε ριρ ρέ ου σα α - τμό σφαι ρα και χά σα με την ου σί α; Για τί οι πρό γο νοί μας που ζού σαν σε συν θή κες πο λύ χει ρό τε ρες α πό τις δι κές μας, ή ταν αι σι ό δο ξοι και εί χαν φρό νη μα πιο γεν ναί ο α πό ε μάς; Τι ή ταν αυ τό που τους κρα τού σε ορ θούς πα ρά τις δυ σκο λί ες, πα ρά την φτώ χεια, πα - ρά τους δι χα σμούς και τους πο λέ μους; Τι εἰ χαν ε κείνοι που δεν το έ χου με ε μείς και πα ρά τις σπου δές μας και τις γνώ σεις μας, εί μα στε α πελ πι σμέ νοι; Τι μας λεί πει και χά σα με την ευ χα ρι στί α, στε ρέ ψα με α - πό ελ πί δα, βλέ που με τα πράγ μα τα μό νο α πό την αρ νη τι κή τους πλευ ρά, γκρι νι ά ζου με δια ρκώς και μεμ ψι μοι ρού με; Μή πως δεν έ χου με τί πο τα να ευ χη θού με - πέ ρα α - πό την υ γεί α μας -, ε πει δή χά σα με το ή θος και τις α - ξί ες μας; Μή πως εί ναι που αλ λο τρι ω θή κα με α πό την κα λο πέ ρα ση και τον υ περ κα τα να λω τι σμό και χά σαμε τον ε αυ τό μας; Μή πως ό λη αυ τή η α πο γο ή τευ ση πη γά ζει α πό την αλ λο τρί ω σή μας και α πό την έλ λειψη προ τύ πων, ή μάλ λον ε πει δή τα πρό τυ πά μας ε - δώ και πολ λά χρό νια ή ταν ευ τε λή, χάρ τι να, α νό η τα; Μή πως το ό τι κα ταν τή σα με πα θη τι κοί θε α τές κα κό - γου στων θε α μά των μας ο δή γη σε να μην έ χου με σε ΤΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας Προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών Μο σχά του τι να ελ πί σου με και τι να ο νει ρευ τού με; Μή πως μά - θα με να ζού με με πολ λά και τώ ρα ε πει δή δεν τα έ - χου με δεν μπο ρού με να χα ρού με; Τι να ελ πί σου με στην αρ χή του 2014, ό ταν οι προ - βλέ ψεις για το μέλ λον εί ναι ζο φε ρές; Μα, έ χου με τό σα πολ λά να ο ρα μα τι στού με και να ευ χη θού με! Εί μα στε ζων τα νοί, έ χου με ει ρή νη, έ - χου με αν θρώ πους που μας α γα πούν και τους α γα - πά με, έ χου με την δυ να τό τη τα να στο χα ζό μα στε ε - λεύ θε ρα, να γνω ρί ζου με τον ε αυ τό μας, να εξελισόμαστε, να δη μι ουρ γού με, να α πο λαμ βά νου με τα συγ κλο νι στι κά δη μι ουρ γή μα τα του πο λι τι σμού. Ζούμε σε μια πα νέ μορ φη χώ ρα, ό που και να κοι τά ξεις το το πί ο σε κα τα κλύ ζει με ο μορ φιά. Χά σα με την πί στη στην ζω ή, χά σα με την πί στη στις α ξί ες, πή ρα με την ζω ή μας λά θος. Και ρός να βρού με πά λι τον δρό μο μας, να ε κτι μή σου με το δώ ρο της ζω ής, την ο μορφιά των αν θρω πί νων σχέ σε ων, την ση μα σί α των πα - ρα δο σια κών α ξι ών. Με το βλέμ μα στο μέλ λον να επαναπροσδιορίσουμε ό,τι ση μαν τι κό μας κλη ρο - δό τη σαν οι πα λαι οί. Να εν νο ή σου με πως ζω ή δί χως νό η μα, δεν εί ναι ζω ή, να κα τα λά βου με πως έ να με γά λο μέ ρος α πό την α παι σι ο δο ξί α μας ο φεί λε ται στο κε νό που και πριν την οι κο νο μι κή κρί ση εί χα με, μό νο που τό τε δεν το βλέ πα με. Να μά θου με να ζού με με λί γα, αλ - λά να χαι ρό μα στε α πό τα σπου δαί α, κα τά πως λέ ει ο μέ γας ποι η τής μας: «Kοιτάζω τον ασβέστη αντικρύ στοντοίχοτηςμικρήςμουκάμαρας.λίγοπιοψηλά τοταβάνιμεταδοκάρια.πιοχαμηλάτηνκασέλαόπουέχωαποθέσειόλαμουταυπάρχοντα:δυοπαντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα. Δίπλα,ηκαρέκλαμετηνπελώριαψάθα.Xάμου,στ άσπρακαιμαύραπλακάκια,ταδυομουσάνταλα.έχω στοπλάιμουκιέναβιβλίο.γεννήθηκαγιανα χωτόσα.δενμουλέειτίποτεναπαραδοξολογώ.aπότοελάχιστοφτάνειςπιοσύντομαοπουδήποτε». (Οδ. Ε - λύ της, α πό σπα σμα α πό τον Μι κρό Ναυ τί λο) Τι να ευ χη θού με στην αρ χή του Νέ ου χρό νου; Μα, να έ χου με υ γεί α πνευ μα τι κή που να μας δί νει την δυ να τό τη τα να χαι ρό μα στε την κά θε στιγ μή σα νά ναι η πρώ τη και η τε λευ ταί α της ζω ής μας. Να ευ χα ρι στού με για κά θε κα λό, να συμ πο νού με κά θε α ναγ κε μέ νο, να αγ κα λι ά ζου με τον θλιμ μέ νο. Να «χαί ρου με με τά χαι ρόν των και να κλαίμε με τά κλαι όν των». Να νοι α ζό μα στε για τον δι πλα νό, να έ χου με αλ λη λεγ γύ η με - τα ξύ μας, να εί μα στε μια αγ κα λιά, έ να δά κρυ, έ να χα μό γε λο, για ό ποι ον άν - θρω πο συ ναν τά με. Να ξα νοι χτού με στους άλ λους και να μην πε ρι ο ρι ζό μα στε στον μι κρό κο σμό μας, α φού συ νει δη το ποι ή - σου με πως ό σο α νοι γό μα στε τό σο πλα - ταί νει η ψυ χή μας. Να α πο κτή σου με και πά λι ι δα νι κά, να α γω νι στού με να έ χου με α ρε τές, να βρού - με πρό τυ πα ου σι α στι κά που να προά γουν την ζω ή μας. Να μα θου με να με - τρά με την σπου δαι ό τη τα της η μέ ρας με ε κεί νο το μέ τρο που κλη ρο δο τεί η πα να θρώ πι νη σο φί α. Ό χι με δεί κτες οι - κο νο μι κούς, αλ λά με την πεί να και την δί ψα για την Α λή θεια, την ελ πί δα της πνευ μα τι κής τε λεί ω σης, την προσ δο κί α για υ παρ κτική αλ λοί ω ση προς το Α γα θό. Με το μέ τρο της Α γι ό - τη τας, με την βε βαι ό τη τα ό τι δεν ήρ θα με σε αυ τό τον κό σμο μό νο για να τρώ με, να πί νου με και να ι κα - νο ποι ού με τις σω μα τι κές μας α νάγ κες, αλ λά για να ο λο κλη ρώ σου με την ύ παρ ξή μας, να αυ ξή σου με τα χα ρί σμα τά μας, για να α να κα λύ ψου με τις δυ να τό τητές μας, για να μά θου με να α γα πά με. Ως Χρι στια νοί, ευ χό μα στε στην αρ χή της Νέ ας χρο - νιάς, να α πο κτή σουν πε ρισ σό τε ροι συμ πα τρι ώ τες μας πί στη στον Χρι στό, τον Θεό της Αγάπης, που λίγες μέ ρες πριν γι ορ τά σα με την Ε ναν θρώ πι σή Του. Να γνω ρί σουν την πραγματική Ορ θό δο ξη Πί στη και να ελ πί σουν στην Όν τως Ζω ή και στην Α νά στα ση, ό - πως την δί δα ξαν ο Χρι στός, οι Α πό στο λοι και οι Ά - γιοι, μα κριά α πό φα να τι σμούς και ι δε ο λη ψί ες, πέ ρα α πό τυ πο λα τρί ες και ευ σε βι σμούς. Να πι στέ ψουν στην Α γά πη, στην συγ χώ ρε ση, στην πε ρι χώ ρη ση, στο ήθος, στην ελπίδα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Καλή κι ευλογημένη χρονιά! ΔΙΑΒΑΣΤΕ Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις στην ΚΜΜ! ΣΕΛΙΔΑ 4 H GloVo στην ΚΜΜ! ΣΕΛΙΔΑ 5 Bάλτε χρώμα στη ζωή σας! ΣΕΛΙΔΑ 7

2 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σημείωμα της εκδότριας Οσον ζής φαίνου, Μηδέν όλως σύ λυπού Προς ολίγον εστί το ζήν Το τέλος ο χρόνος απαιτεί -ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ -ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. -ΒΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΒΟΥΡΝΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ -ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ -ΓΚΕΖΕΠΗ ΜΑΓΔΑ -ΓΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ -ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ -ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ -ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ -ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΙΚΗ -ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ -ΚΑΡΙΒΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ -ΚΑΡΟΥ ΡΟΥΛΑ -ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΓ. -ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ -ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ -ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΚΟΛΔΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΚΟΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΚΟΜΗΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. -ΚΟΝΤΟΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΚΟΣΙΩΡΗ ΑΡΓΥΡΩ -ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ -ΚΟΥΤΕΒΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ -ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ -ΚΡΟΑΖΙΕ ΧΡΥΣΗ -ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΛΙΑ -ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ O ΠAΛMOΣ THΣ ANΘPΩΠIAΣ Iδιοκτήτης: Mηνιαία Έκδοση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Kοινωνική Mέριμνα Mοσχάτου ΚΩΔ Eκδότης - Δ/ντής: Μαρία Κουρή Kοραή 40, Mοσχάτο Tηλ Fax: Συντακτική Επιτροπή: Τασσώ Γαΐλα Περικλής Ματαράγκας Μαρία Κουρή Διορθώσεις: Βάσω Σεραφείμ Yπεύθυνος Aτελιέ: ΔEΣMOΣ N.Γ. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ Tηλ.: Fax: E. Γιάνναρη 5, Δηλαδή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ -ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤ. -ΛΑΣΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΤΙΝΑ -ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ -ΛΥΡΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ -ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΕΝΕΔΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΟΡΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ -ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ -ΜΠΙΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ ΔΡΙΝΑ -ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Όσο ζεις, να λάμπεις: Μη λυπάσαι καθόλου Η ζωή είναι σύντομη Ο χρόνος οδηγεί στο τέλος Πέραν δύο Δελφικών ύμνων, παιάνων αφιερωμένων στον Απόλλωνα, που χρονολογούνται περί του 2ου αιώνα π.χ., ο Επιτάφιος του Σεικίλου αποτελεί το αρχαιότερο τραγούδι, του οποίου διασώζονται οι στίχοι και η μουσική. Χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.χ. έως τον 1ο αιώνα μ.χ. και ανακαλύφθηκε χαραγμένο σε επιτύμβια στήλη στην αρχαία πόλη Τράλλεις της Μικράς Ασίας από τον W. Μ. Ramsay το Ίσως αυτές οι καλές συμβουλές που έρχονται από τα βάθη των αιώνων να μας διδάξουν για τη νέα χρονιά, που έρχεται, να διατηρούμε την αισιοδοξία μας και ευγνωμοσύνη για κάθε στιγμή ζωής που μας έχει χαριστεί! Από όλους μας στην ΚΜΜ, Ευχές για καλή χρονιά! Αγαπημένε μου αδελφέ Γιώργο, ο θάνατός σου μας γέμισε θλίψη. Έφυγες όρθιος, ανήμερα του Αγίου Σάββα του προστάτη σου, του Αγίου που εσύ με αγάπη του πρόσφερες και του ονόμασες παιδί σου. Είσαι τώρα δίπλα του. Είθε ο δρόμος να σε οδηγεί στις ψυχές, εκεί που οι δικοί σου με αγάπη σε προσμένουν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Η αδελφή σου Ρήνα -ΜΩΣΑΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΟΙΚΟΓ.ΒΛΑΧΟΥΛΗ -ΚΑ- ΝΕΛΛΟΥ -ΠΑΒΕΛΗ ΟΛΓΑ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥ- ΘΕΡΙΑ -ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. -ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ -ΠΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΠΑΡΙΣΣΗ ΦΙΦΗ -ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΠΕΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΡΗΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΡΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Οικονομικές δωρεές Κατεθέστε μια δωρεά στον τραπεζικό λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 148/ Για οποιαδήποτε κατάθεση αποστέλλουμε απόδειξη είσπραξης, που επιφέρει φορολογική ελάφρυνση. Σε περίπτωση μη λήψης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εις μνήμην Αντί στεφάνου προσφορές, προσφορά καφέ και γεύματος στους χώρους μας τιμούν τη μνήμη των προσφιλών εκλιπόντων στηρίζοντας τους υπερήλικες συνανθρώπους μας. Παράθεση γεύματος Προσφέρετε στους χώρους μας ένα γεύμα στους προστατευόμενούς μας. Μπορείτε να φέρετε τα τρόφιμα του γεύματος ή να προσφέρετε οποιοδήποτε ποσό για να προετοιμάσουμε εμείς το γεύμα, βάσει των επιθυμιών σας. Για να το οργανώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013 ετάφη στο νεκροταφείο Σχιστού η Αναστασία Ρεβυθά. Όπως και πριν από ενάμιση περίπου χρόνο όποτε εκοιμήθη ο πατέρας τους, επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνου να υποστηριχθεί η ΚΜΜ. Εκ μέρους των προστατευομένων μας ευχαριστούμε από την καρδιά μας την οικογένεια της Αναστασίας, που παρά τις δύσκολες ώρες που περνούν σκέφθηκαν τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους τους. Αποτείνουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και μνήμη της αγαπημένης τους εκλιπούσης. -ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΛΕΤΑ -ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ -ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ -ΤΖΟΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΣΙΑΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ -ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΥΗ -ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΧΗ -ΧΑΝΟΣ ΑΒΕΕ -ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΚΗ -ΧΑΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ -ΧΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Πώς μπορώ να βοηθήσω την ΚΜΜ; Υλικές δωρεές Κάθε είδος καινούριο ή σε καλή κατάσταση είναι για εμάς πολύτιμο: καλύπτουμε ανάγκες των προστατευομένων μας, εμπλουτίζουμε το παζάρι μας και στηρίζουμε τις λαχειοφόρους αγορές μας. Προσφέρετέ μας είδη διατροφής, υγιεινής και καθαριότητας, δώρα, ρούχα, έπιπλα, βιβλία, DVD, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ. Παζάρι Αγοράστε χρήσμα αντικείμενα σε συμφέρουσες τιμές από το καθιερωμένο παζάρι μας, που λειτουργεί όλο το χρόνο, βοηθώντας στη συντήρηση των προστατευομένων μας. ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ -Ευαγγελία Φενερλίδου, υπέρ υγείας Μαρίνας, Ζωής & Ευαγγελίας Κάρμεν Ρουγγέρη Γεώργιος Μπέλλος Λεωνίδας Κοσμόπουλος Γεώργιος Σκλαβενίτης Αριθ.αποδ Παρασκευή Μανωλάκου, υπέρ υγείας Παναγιώτη, Παρασκευής, Ηλία, Αικατερίνης & Μαρίας & υπέρ αναπαύσεως Μαρίας, Γεωργίου, Σαράντη & λοιπών συγγενών Αικατερίνη Πρίνου, υπέρ υγείας οικογένειας Μαργαρίτα Αλμπέρτη Άννα Σαουσοπούλου Ελένη Νικολίτση Στέλλα Αχριάνη...10 Παρέθεσαν γεύμα στο «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» της Κ.Μ.Μ. Κατά το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο παρέθεσαν γεύμα στους προστατευόμενούς μας, οι παρακάτω: -Φρόσω Φραγκιαδάκη, στη μνήμη Κων/νου Φραγκιαδάκη -Μαρία Σαμούχου, στη μνήμη συζύγου της Νικόλαου Σαμούχου -Ελένη Σπηλιώτη, υπέρ αναπαύσεως συζύγου της Παναγιώτη -Γιάννης & Ελένη Μελέτη, στη μνήμη Ευτυχίας Χατζημιχάλη -Κανέλλα Κουτσαντώνη, στη μνήμη συζύγου της Παναγιώτη -Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης, στη μνήμη συζύγου του Άννας (Στο γεύμα παρευρέθηκε η κ. Άννα Καπαράκου) -Ελένη Μπερκέτη, στη μνήμη συζύγου της Διονυσίου -Στέλλα & Βίκυ Αθανασάκη, στη μνήμη γονέων -Ροζαλία Λάμπρου, στη μνήμη πατρός της Χρήστου -Ευαγγελία Φενερλίδου, υπέρ υγείας Μαρίνας, Ζωής & Ευαγγελίας - Έφη Κουλούρη, στη μνήμη συζύγου της Χρήστου & υιού της Γεωργίου -Βιβή Σπηλιωτοπούλου, στη μνήμη Μιχαήλ Τσαγκρίδη -Στη μνήμη Στυλιανής Γεωργουλάκη -Κατερίνα Πρίνου, υπέρ υγείας οικογένειας Η ΚΜΜ είναι ιστορικό σωματείο μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού χαρακτήρα που προσφέρει σε άπορους και μοναχικούς ηλικιωμένους μια στέγη αγάπης από το Δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση, αλλά στηρίζεται σε δωρεές και φιλανθρωπίες. Ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε την Τρίτη Ηλικία! Οι παππούδες και οι γιαγιάδες της ΚΜΜ αποζητούν και βασίζονται στην αγάπη σας. Δώστε την απλόχερα, την αξίζουν! Εθελοντισμός Μπείτε και εσείς στην ομάδα εθελοντών της ΚΜΜ και βελτιώστε την ποιότητα ζωής των προστατευομένων μας, προσφέροντάς τους αναγκαίες υπηρεσίες, όπως ιατρικής, αισθητικής (πχ. περιποίηση μαλλιών, εκγύμναση, φυσιοθεραπεία κλπ.) αλλά και ψυχαγωγίας (πχ. μουσική, χειροτεχνία, διήγηση, χορός κλπ.). Ένα χαμόγελο, μια γλυκιάκουβέντακαι αγάπη ομορφαίνουν τη μέρα όλων, πόσο μάλλον εκείνων που βρίσκονται στο λυκόφως της ζωής τους. Μοιραστείτε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, κρατώντας στους προστατευομένους μας συντροφιά, συνοδεύοντάς τους στη βόλτα τους ή βοηθώντας την καθημερινότητά τους. Ενοικίαση «Μιχαλοδημητρακείου Αίθουσας» Η ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Σωματείου μας, χωρητικότητας 350 ατόμων, διατίθεται προς ενοικίαση για πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις φορέων και συλλόγων και για λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. χορούς, επετειακούς και εποχιακούς εορτασμούς, βαπτίσεις, γάμους κλπ.). Διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση και κλιματισμό. Για πληροφορίες και ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα & Θυμηθείτε: οποιαδήποτε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, υλική ή άυλη, δεν είναι απλώς καλοδεχούμενη, είναι απολύτως αναγκαία!

3 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ζητούν την αγάπη σας Μη ξεχνάτε τους υπερήλικες άπορους προστατευόμενούς μας. Αποζητούν την αγάπη. Την υπολογίζουν. Δώστε την απλόχερα, την αξίζουν. Συνδράμετε το έργο μας με δεδομένο ότι, το Σωματείο μας δεν έχει κρατική επιχορήγηση και συντηρείται από τις προσφορές των Φιλάνθρωπων. Π Ρ O Σ Φ O Ρ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Μ Μ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΩΡΕΕΣ -Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου Δημήτρης Δημητριάδης...67,10 -Βασιλική Λυριτζή Παρασκευή Λασπαδάκη Χρήστος Γιαννιάς Κων/νος Σανιδάς Ευγενία Καλιάρου...30 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Αριθ.αποδ. 1124, αντί στεφάνου, στη μνήμη Στυλιανής Γεωργουλάκη Παναγιώτης Βρανάς, στη μνήμη της συζύγου του Μοσχούλας Δημήτριος Γαρούμπης, στη μνήμη Μαρίνας Γαρούμπη Οικογ. Γεωργίου, στη μνήμη Παντελή Γεωργίου Αμαλία Καρακίζη, στη μνήμη προσφιλών προσώπων Ελένη Κοντοπρία, στη μνήμη του αγαπημένου της ανηψιού Γιάννη, οι θείες του Οντέτ & Έλενα Γκισάκη Αμαλία Ελευθερίου, στη μνήμη συζύγου & πατρός Μαρία Λεγάκη, στη μνήμη συζύγου & γονέων Στέλιος Ντάντης, στη μνήμη Μαρίας Βάϊος Τσανταρίδης, στη μνήμη συζύγου του Σταυρούλας Τσανταρίδου Αριθ.αποδ.1114, στη μνήμη Μαρίας Μαίρη Αθανασίου, αντί στεφάνου, στη μνήμη Θεόφιλου Χαραλαμπίδη Αριθ.αποδ. 1060, στη μνήμη συζύγου & γονέων Βασίλειος Ζαμπουνίδης, στη μνήμη Σοφίας Περούλη Ειρήνη Κατσιβελάκη, στη μνήμη αδελφού της Γεωργίου Παπαπαναγιώτου Αργυρώ Ταχλαμπούρη, στη μνήμη συζύγου της Ιωάννη Μισύρη Μερσίνη, στη μνήμη παππού της Ανέστη Πάτρα Γεωργοπούλου, στη μνήμη Χρήστου & Βαρβάρας Στέλιος & Ελένη Λεγάκη, στη μνήμη -ΦΑΡΜΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΠΕ -ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ -ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ -ΙΔΡΥΜΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙ- ΜΩΝ» -ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ «ΚΩΣΤΗΣ» -ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΠΑΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» -ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ -ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ -ΚΑΤ/ΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ -ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ -ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -4 ο & 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ -ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΩΗ -ΑΡΑΠΙΔΗ ΔΑΦΝΗ -ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ -ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΒΑΛΒΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ -ΒΙΟ-ΝΕΦΡΟΣ -ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑ -ΓΑΖΗ ΧΑΡΑ -ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ ΔΟΜΝΑ -ΓΑΡΟΥΜΠΗ ΜΠΕΤΤΥ -ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔOΣ -ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΚΟΣΤΩΦ -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ SOMA STUDIO -ΔΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ -ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΔΩΡΑ -ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΝΝΑ -ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ -ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ -ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΗΛΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΛΑΜΠΙΡΗ» -ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ -ΚΑΒΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΚΑΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΑΖΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ -ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΧΑΡΟΥΛΑ -ΚΑΛΑΒΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ -ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΠΟΠΗ -ΚΑΡΑΜΠΑΣΒΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΑΡΑΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ -ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ -ΚΑΡΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ -ΚΑΤΣΙΠΗ -ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗ -ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ -ΚΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΟΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Παναγιώτη Γαλανόπουλου Χριστόδουλος Μέγγουλης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Τέλη Σουμάκη Σοφία Προμπονά, στη μνήμη δικών της Γεώργιος Φλώρος, στη μνήμη συζύγου του Δήμητρας Μαρία Αργεντάκη, στη μνήμη συζύγου της Κων/νου Ρούλα Μώκου, στη μνήμη Τέρψης Ρογκοπούλου Βάϊος Τσανταρίδης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Σουλτάνας Βαλάρη Ειρήνη Κρεμμύδα, στη μνήμη γονέων & συγγενών Φώτης Γαλάνης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Ζαφείρας Ματσούκα Μαρία Ρούσσου, υπέρ αναπαύσεως Ισίδωρου, Άννας & Γιάννη Δήμος Παπαηλίου, στη μνήμη γονέων & αδελφού...20 ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΩΡΕΕΣ -Luis Vuitton Hellas Α.Ε.Ε Δημήτριος Δημητρίου, στη μνήμη Γεωργίου & Ευσταθίας Βασιλική Ζάννου Παύλος Δεμαρίας Φοίβος Ιάκωβος Γεωργιάδης Ιωάννης Κουρνέτας Μιχάλης Βλαχόπουλος One to One Α.Ε Μαρουκώ Σαραντοπούλου Παντελής Καραγεώργης Ελένη Σπερώνη Αριθ.αποδ Γεώργιος Καρβουνάκης Καλλιόπη Μπαστούνη Αικατερίνη Μπατάλια Ιωάννα Μπαστούνη Χρήστος Δάλκος ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ -ΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΚΟΥΤΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ -ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΚΡΕΜΑΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ -ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΛΕΣΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΜΑΓΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΜΑΪΔΗ ΖΩΗ -ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ -ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΜΑΡΑΚΟΣ ΤΑΚΗΣ -ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΜΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ -ΜΕΛΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΛΕ- ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ -ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΛΓΑ -ΜΟΡΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ -ΜΟΥΣΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ -ΜΠΑΛΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ -ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ -ΜΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΠΟΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΡΙΤΣΑ -ΜΠΟΖΙΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ -ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Β ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ -ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ -ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ -ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ -ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΣΚΟΥΛΗ ΖΩΗ -ΠΙΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΠΡΕΒΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΠΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗ -ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΜΕΛΛΩ -ΡΕΠΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΡΟΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ -ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ -ΣΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ -ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗ -ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ -ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ -ΤΕΡΖΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ -ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ -ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΡΟΥΛΑ -ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΤΣΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΦΡΟΣΩ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΧΗΜ -ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Καταγράφονται οι προσφορές φιλανθρώπων από 23 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου Σωτηρία Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Κελεσή...20 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Γεώργιος Μιχαλοδημητράκης, στη μνήμη της μητρός του Αννας Μιχαλοδημητράκη Ελένη Σταμέλου, στη μνήμη συζύγου της Αργυρώ Σκιαδαρέση, στη μνήμη Κικής Δασκαλάκη Σπύρος Αλεξόπουλος, στη μνήμη Ελένης Καραμπίνη Σεβαστή Κυλίτη, στη μνήμη υιού της & συζύγου Στέλιος Τρύφων, στη μνήμη Βικτωρίας Γιαννέλλη Τάσος Μαργαρίτης, στη μνήμη γονέων Στέλιος Τρύφων, στη μνήμη Παρθένη Αλβανού Απόστολος Μαλαμούσης, αντί στεφάνου, στη μνήμη Μαρίας Μαλαμούση Στρατέλος Ευστράτιος, Στέργιος & Κων/νος, στη μνήμη Ιουλιανού (Ηλία) Στρατέλου Ροζαλία Λάμπρου, στη μνήμη πατρός της Χρήστου Λάμπρου Σπύρος Φάτσιος, στη μνήμη Γεωργίας Γιαβή Λίζα Παπαγιαννούλη, στη μνήμη Θεσσαλίας Αθανασούλη.100 -Ευαγγελία Μπέλλου, στη μνήμη εξαδέλφης της Ελένης Καραμπίνη Αριθ.αποδ.1053, στη μνήμη συζύγου Ελένη Σπηλιώτη, υπέρ αναπαύσεως συζύγου της Παναγιώτη Σοφία Κλείδωνα, στη μνήμη συζύγου της Παναγιώτη Έφη Κουλούρη, στη μνήμη συζύγου της Χρήστου & υιού της Γεωργίου Αικατερίνη Κόλλια, στη μνήμη συζύγου Βασίλειος & Ρενέ Καράμπαμπα, στη μνήμη Ζήση Στάϊκου Οικογ. Απόστολου Αποστολόπουλου, στη μνήμη Ευγενίας Φίλιου Ευαγγελία Σπηλιωτοπούλου, στη μνήμη αδελφού της Μιχαήλ Τσαγκρίδη Οικογ. Νικολάου Διακουμάκου, στη μνήμη Γεωργίου Νικολαϊδη Μαρία Σαμούχου, στη μνήμη συζύγου της Νικολάου Σαμούχου Μαρία Μυστακίδου, υπέρ αναπαύσεως Βαρβάρας & Γιάννη Ελένη Μπερκέτη, στη μνήμη συζύγου της Διονυσίου Χρυσούλα Μαριόλη, στη μνήμη συζύγου της Στάθη Αθανάσιος Πανόπουλος, στη μνήμη μητρός του Βασιλικής Καλυψώ Μαρουλάκη, στη μνήμη Γεωργίου Στεφανίδη Ευστράτιος Χασάπης, στη μνήμη γονέων Γεώργιος & Τάκης Δημητριάδης, στη μνήμη πατρός τους Δημητρίου Δημητριάδη...31,98 -Ευτυχία Τζώρτζη, στη μνήμη μητρός της Αλίκης...20 Κατέθεσαν στη μνήμη Ηλία Στρατέλου: -Αγαθοκλής & Ελένη Τασιοπούλου 50 ΕΥΡΩ -Χρήστος & Λίζα Σιταρένιου 30 «- Ζωή Τασιοπούλου 20 «-Αικατερίνη Στρατέλου 20 «Κατέθεσαν στη μνήμη Έλλης Σοφοπούλου: -Κων/νος Χαβελές ΕΥΡΩ -Λάμπρος Μπιμπίρης Γεώργιος Μουρίδης...50 Κατέθεσαν αντί στεφάνου, στη μνήμη Αναστασίας Ρεβυθά: -Τάσος Παυλίδης ΕΥΡΩ -Αικατερίνη Καρυστινού Ιορδάνης Ρεβυθάς Ελένη Μπέσσα Κώστας Παυλίδης Κων/νος Μπέσσας Αναστασία Καρυστινού Μαρία Οικονομοπούλου Βασίλης Πατατουκάκης Ειρήνη Παπαδάκη Ιωάννα Μηνά Τάκης Κεφαλληναίος Παρασκευή Τζιγκουνάκη Ρόζα Μπέσσα Αντώνιος Βγόντζος Ανώνυμοι...8,50 -Βούλα Νικολινάκου...5 -Ελένη Ζαφείρη...5

4 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Το γιορτινό μας ημερολόγιο: Επισκέψεις στην ΚΜΜ! Και φέτος οι πιστοί φίλοι της ΚΜΜ δεν ξέχασαν τις γιαγιάδες και τους παππούδες της Μέριμνας. Τους επισκέφθηκαν, τραγούδησαν μαζί τους τα κάλαντα, χόρεψαν και τους προσέφεραν ευχετήριες κάρτες και δώρα, γεμίζοντάς τους χαρά και συγκίνηση. Lions Athens-Universe Οι εκπρόσωποι της Λέσχης κκ. Μαίρη Μουζακίτου, Γιώργος Μουζακίτης και Franc G Iljohann προσέφεραν στους προστατευόμενούς μας δώρα που είχαν επιθυμήσει. Γυμνάσιο Λαμπίρη Η Γ Γυμνασίου Λαμπίρη μαζί με μαθήτριες του Λυκείου επισκέφθηκαν την ΚΜΜ συνοδευόμενες από την καθηγήτρια κα. Ασημίνα Λεοντοπούλου. Έκαναν παρέα στους προστατευόμενούς μας και τους δώρισαν είδη ανάγκης που με αγάπη είχαν συγκεντρώσει για αυτούς. Γ Γυμνασίου Μοσχάτου Το προεδρείο του Δεκαπενταμελούς απαρτιζόμενο από τους Γρηγόρη Μπιτσούνη (Πρόεδρο), Λάμπη Ράπτη (Αντιπρόεδρο), Σωτηρία Αγγελικοπούλου (Γραμματέα) και Στέλιο Πολυζωίδη (Μέλος), μαζί με την Διευθύντρια κα. Ελένη Βάση και την καθηγήτρια κα. Μαρία Ζαντιώτου επισκέφθηκαν τους προστατευόμενούς μας, αποδεικνύοντας ότι η εφηβεία δεν ξεχνάει την Τρίτη Ηλικία. 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου Τα «πρωτάκια» του σχολείου συνοδευόμενα από τα δασκάλα τους κα. Σταματία Γκουγκουλούλη μας επισκέφθηκαν φέρνοντας χειροποίητες κάρτες και στολίδια στους προστατευόμενούς μας, καθώς και τεράστια χαμόγελα αγάπης! Κατηχητικό Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου Το Κατηχητικό του Λυκείου των Ταξιαρχών συνόδευσε στην ΚΜΜ η κατηχήτρια κα. Ειρήνη Κουτρέτση. Τραγούδησαν κάλαντα και άλλα τραγούδια με τη συνοδεία κιθάρας και φυσαρμόνικας, και μοίρασαν ευχετήριες κάρτες και χειροποίητα στολίδια στους γέροντές μας. Η μουσική αυτή επίσκεψη ενθουσίασε τόσο τους νέους όσο και τους προστατευόμενούς μας, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να ξαναδούν «τα παιδιά»! Δημοτικό Λαμπίρη Η Δ Δημοτικού συνοδευόμενη από τις δασκάλες κκ. Σταματίνα Γκούμα και Δήμητρα Τσολακάκη καθώς και από την διοικητική υπάλληλο κα. Αγγελική Σούρλα έφεραν κάρτες-χριστουγεννιάτικα δεντράκια με ευχές στους προστατευόμενούς μας καθώς και πολλά είδη που είχαν ανάγκη! Μια νέα φίλη της ΚΜΜ, η κα. Χριστίνα Λιόγαρη επισκέφθηκε τους προστατευόμενούς μας στις και αφηγήθηκε με ζωντανό, βιωματικό τρόπο παραμύθια τα οποία συνάρπασαν τους παρευρισκομένους. Η κα. Λιόγαρη μας γνώρισε μέσω της εθελόντριάς μας κας Βάνας Βέτσα, η οποία μαζί με την κορούλα της, Αναστασία, επισκέπτονται τακτικά τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και τους κάνουν συντροφιά. Η μικρή Αναστασία συμμετείχε και εκείνη στην αφήγηση της Χριστίνας, πράγμα που άρεσε πολύ στους προστατευόμενούς μας. Στο διάλειμμα, η Χριστίνα παρακίνησε τους παρευρισκόμενους να τραγουδήσουν και η Βάνα «ξεσήκωσε» την κα. Αντωνία μας, που υπήρξε επαγγελματίας τραγουδίστρια, και η οποία ευχαρίστως μας τραγούδησε! Ήταν μια πολύ όμορφη βραδυά που Οι Πρόσκοποι και μέλη της πρώην Φιλαρμονικής τραγούδησαν τα κάλαντα στους προστατευομένους μας, ενώ μας επισκέφθηκε και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τη δε ημέρα των Χριστουγέννων η Σύμβουλος ΚΜΜ κα. Ελένη Γερμανάκου συνέφαγε με τους προστατευόμενούς μας δημιουργώντας για αυτούς οικογενειακή γιορτινή ατμόσφαιρα! Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους απόλαυσαν όλοι, και η οποία ελπίζουμε να επαναληφθεί. Ευχαριστούμε πολύ την Χριστίνα, την Βάνα και την Αναστασία για την ωραιότατη πρωτοβουλία τους και την άριστη υλοποίησή της! 2ο Δημοτικό Μοσχάτου Η Διευθύντρια του Σχολείου κα. Παναγιώτα Μαστραντώνη και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα. Μαρία Λακταρίδου επισκέφθηκαν την ΚΜΜ φέρνοντας είδη που συγκέντρωσαν για το γηροκομείο. 4ο και 5ο Δημοτικά Μοσχάτου Συνοδεία των Διευθυντριών των σχολείων κκ. Ευαγγελίας Καυκούλα και Στέλλας Χατζημιχαήλ μαθητές από διάφορες τάξεις των δημοτικών μας επισκέφθηκαν πριν τα Χριστούγεννα για να μας ευχηθούν «Χρόνια Πολλά»!

5 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Δεκεμβρίου Την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού άνθισε μια νέα συνεργασία! Με πολλή χαρά δεχτήκαμε την πρόταση της GloVo να επισκεφθεί το Σωματείο μας και να μας βοηθήσει σε πρακτικές ανάγκες μας την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Ήταν ο καρπός μιας προσπάθειας συνεργασίας που είχε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και ο οποίος αποδείχθηκε πολύ γλυκός! 25 νέοι άνθρωποι με όρεξη για κοινωνική προσφορά ήρθαν στο Μοσχάτο, όπου γνώρισαν την ΚΜΜ και το έργο της και μοιράστηκαν μαζί μας τους προσωπικούς λόγους, για τους οποίους καθένας τους επιλέγει να προσφέρει από το υστέρημα του χρόνου και της δύναμής του στον συνάνθρωπο. Πέρα από τις πρακτικές εργασίες βαψίματος, συντήρησης και καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων του κτηρίου μας, οι GloVo στόλισαν τους χώρους διαμονής των προστατευομένων μας για να υποδεχτούν γιορτινά τα Χριστούγεννα. Κυρίως, έδωσαν χρόνο και προσοχή στα λόγια και στις ιστορίες των παππούδων και των γιαγιάδων της Μέριμνας, τους προσέφεραν ένα χάδι και τους παρακίνησαν να τραγουδήσουν μαζί τους τα κάλαντα και άλλα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Αυτή η προσφορά αγάπης, που γέμισε την ΚΜΜ στις πολύτιμες ώρες που είχαμε κοντά μας τους εθελοντές της GloVo, δεν αποτιμάται με υλικά κριτήρια. Μετρήθηκε όμως με τα γλυκά λόγια που ειπώθηκαν, με τις τρυφερές κινήσεις που άγγιξαν, με τα δάκρυα συγκίνησης που κύλησαν και με τα έργα που έμειναν. Στις μέρες μας, όπου εύκολα λέγεται ότι οι άνθρωποι είναι αφιλότιμοι και απάνθρωποι, ότι τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, ότι οι νέοι «δεν είναι σαν τους παλιούς» και έχουν παραιτηθεί από τα πάντα, οι νέοι αυτοί άνθρωποι έδωσαν ένα ηχηρό παράδειγμα. Όχι μόνο δεν φοβούνται να πλησιάσουν την Τρίτη Ηλικία με αγάπη, όχι μόνο δεν τους καταβάλλουν η απαισιοδοξία και οι δυσκολίες, αλλά, αντίθετα, τη νεανική ορμή και την αναβλύζουσα αγάπη τους ξέρουν να την διοχετεύσουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και αφήνουν πίσω τους θεμέλια, ευτυχία και ομορφιά! Ευχαριστούμε θερμά τους GloVo για την αγάπη που έδειξαν προς τους προστατευόμενους και το Σωματείο μας, αλλά και γιατί μαζί τους γεμίσαμε εκ νέου ελπίδα για την επίτευξη του φιλανθρωπικού έργου που παρά την κρίση συνεχίζουμε να επιτελούμε. Για τους παππούδες, τις γιαγιάδες, το προσωπικό και το ΔΣ της ΚΜΜ Η Πρόεδρος Μαρία Κουρή Η GloVo είναι μια πλατφόρμα που συνδέει εθελοντές με εκδηλώσεις και δράσεις. Επίσης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κομμάτι της επιλογής, εκπαίδευσης, οργάνωσης και συντονισμού των εθελοντών, δημιουργώντας παράλληλα μια εξαιρετική εμπειρία τόσο για τους εθελοντές, όσο και για τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές. Επίσης διοργανώνουμε και υλοποιούμε τακτικά εθελοντικές κοινωνικές δράσεις ποικίλου περιεχομένου, συχνά σε συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και άλλες εταιρίες. Στην GloVo μπορεί να απευθυνθεί κάθε άνθρωπος που θέλει να συμμετάσχει σαν εθελοντής στις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που στηρίζουμε, είτε έχει υπάρξει ξανά εθελοντής στο παρελθόν, είτε όχι. Το μόνο που έχουμε εμείς σαν προϋπόθεση είναι ο σεβασμός στις αξίες και στους κανόνες της κοινότητάς μας. Ακόμη σε εμάς μπορούν να απευθυνθούν και διοργανωτές εκδηλώσεων που θέλουν να αφαιρέσουν από τον φόρτο εργασίας τους την οργάνωση των εθελοντών και να το αναθέσουν σε εμάς Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε στηρίξει πάνω από 50 εκδηλώσεις με Τι είναι η GloVo; Του Άρη Κωνσταντινίδη, Ιδρυτικού Μέλους της GloVo Η GloVo στην ΚΜΜ! τους εθελοντές μας και έχουμε υλοποιήσει πάνω από 10 κοινωνικές δράσεις στην περιοχή της Αθήνας, όπως κοινωνικό μαγείρεμα, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς, δράσεις με σχολεία, εργασίες επιδιόρθωσης σε ιδρύματα, κλπ. Όσον αφορά την επίσκεψή μας στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου στις 5 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η εμπειρία μας ήταν μοναδική. Πάνω από 25 εθελοντές έβαψαν παγκάκια, κολώνες, στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τους ανθρώπους της Μέριμνας, χόρεψαν και τραγούδησαν. Νιώθουμε τυχεροί που γνωρίσαμε από κοντά το έργο της Μέριμνας και τους ανθρώπους που φιλοξενεί. Η καλοσύνη και γλυκύτητα όλων θα μας μείνει αξέχαστη. Και φυσικά αυτό ήταν μόνο η αρχή, μιας και ήδη αρκετοί εθελοντές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να προσφέρουν και στο μέλλον τη βοήθειά τους στη Μέριμνα. Όσο για την ομάδα της GloVo, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για το έργο που επιτελείτε και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειαστείτε. Εις το επανειδείν! Η Σύμβουλος ΚΜΜ κα. Ελένη Γερμανάκου με εθελόντριες της GloVo στόλισαν το δέντρο μας. Η κα. Πετρούλα και ο κ. Κώστας απολαμβάνουν την συντροφιά και τα τραγούδια των εξαιρετικών κυριών. Μια υπόσχεση βοήθειας και προσφοράς

6 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εις υγείαν της Τρίτης Ηλικίας! Τα ΓΗΡΑΤΕΙΑ και ο ΠΟΝΟΣ Πόνος (Μικρό Λεξικό Μπαμπινιώτη, σελ. 842): 1) δυσάρεστο σωματικό αίσθημα που προκαλείται από τραύμα ή οργανική ανωμαλία, 2) μεγάλη βασανιστική στενοχώρια... κ.λπ. Η εντύπωσή μου είναι (λόγω ειδικότητας) 1 ότι κανένας ορισμός δεν είναι ακριβής. Πολλές φορές σωματοποιούμε τον πόνο, ενώ άλλοτε, ο σωματικός πόνος προκαλεί «μεγάλη βασανιστική στενοχώρια» (=ψυχοσωματικά σύνδρομα). Στην επί 47 χρόνια ιατρική εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι 6 στους 10 ασθενείς μου έχουν «ψυχολογικό» πόνο! Κάτι δεν πάει καλά στο περιβάλλον τους και αναλίσκονται γυρίζοντας από γιατρό σε γιατρό. Δεν είναι λίγες οι φορές που γέροντες μπαίνουν στο ιατρείο σέρνοντας τα πόδια τους, στηριζόμενοι σε μπαστούνι! Μετά από τον έλεγχο (κυρίως αγγείων - επί το... Ελληνικότερον Checkup) και τη μη ανεύρεση σοβαρής οργανικής βλάβης, οι γέροντες (κυρίως)... ξεχνούν το μπαστούνι τους στο γραφείο ή στο εξεταστήριο (και βέβαια όταν φθάσουν στο ασανσέρ... το θυμούνται). Καθώς βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουμε:«υγεία καλείται η συνισταμένη της πλήρους Σωματικής, Ψυχικής και Κοινωνικής Ευεξίας και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας» (ορισμός του ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Βέβαια με τον πιο πάνω ορισμό, αμφιβάλω αν υπάρχει (σήμερα τουλάχιστον) υγιής άνθρωπος. Και αν νομίζουν οι περισσότεροι ότι «η κρίση τα έφερε όλα» δεν θα γνωρίζουν ότι η κρίση είναι διαχρονική, απλώς χειροτέρεψε... Θυμάμαι στα πρώτα μου βήματα ως γιατρός, σε μεγάλο Νοσοκομείο των Αθηνών όπου υπηρετούσα, ασθενή να μην έχει 2,5 δρχ. να στείλει γράμμα στους δικούς του! (Σήμερα η αποστολή ενός γράμματος στο εσωτερικό κοστίζει περί τις 185 δρχ. = 0,62 )! Του Αναστάσιου Ι. Τριπολίτη Αγγειοχειρουργού Οι συγκρίσεις όμως από το τότε έως το τώρα... δεν βγάζουν πουθενά! Σίγουρα ο πόνος και η δυστυχία πολλαπλασιάστηκε, τα Προνοιακά Ιδρύματα είναι γεμάτα ζωντανούς-νεκρούς και σαν να μην μας αρκούσαν αυτά, έχουμε και τη «φιλοξενία» (έξι χιλιάδων) περίπου προσφύγων και κατατρεγμένων από διάφορες (δυστυχισμένες) χώρες!... Πάλι από προσωπική εμπειρία: (ήμουν Πρόεδρος σε Χιώτικο Προνοιακό Ίδρυμα - Ψυχιατρείο - επί σειράν ετών). Ασθενής μας 2 αυτοκτόνησε όταν έχοντας βελτίωση από την ψυχική νόσο του, διεπίστωσε ότι οι δικοί του (που έμεναν στο... Παγκράτι) δεν έρχονταν να τον επισκεφθούν. Τέτοιες ιστορίες έχω πάμπολλες, όμως το θέμα μας δεν είναι η δυστυχία, είναι (κυρίως) ο πόνος. Κι επειδή το κείμενό μου απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας, θα συμβούλευα τα άτομα αυτά που «κάπου» πονάνε, προτού επισκεφθούν κάποιο γιατρό, οποιασδήποτε ειδικότητος, να έχουν στον ιατρικό φάκελό τους μια γενική εξέταση αίματος και ούρων, εξέταση για ουρία και σάκχαρο αίματος, και μια ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης ερυθρών). Σίγουρα αυτές τις εξετάσεις θα τις ζητήσει ο γιατρός. Και προσοχήπροσοχή: μην μπείτε στο (ιατρικό) γρανάζι, οι καιροί είναι δύσκολοι!!! Εύχομαι σε όλους (ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, που εκεί ανήκω και εγώ), να μην... πονέσουν ποτέ τους και τα γηρατειά μας να είναι «...ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά» όπως λέει ο ιερός ψαλμωδός. Με ΑΓΑΠΗ Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης Αγγειοχειρουργός 1 Είμαι Αγγειοχειρουργός και οι περισσότεροι ασθενείς μου σαν κύριο σύμπτωμα (ενόχλημα) έχουν τον πόνο. 2 Ο ασθενής ήτο κάτω των 55 ετών, καθηγητής σε ανώτατο πνευματικό ίδρυμα. Οι Παλιοί μας φίλοι Βασίλης Μεσολογγίτης Στις 30 Απριλίου 2013 έκλεισαν 25 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Μεσολογγίτης, σπουδαίος ηθοποίος, λογοτέχνης και συνδικαλιστής. Με τη δράση του σφράγισε το Σωματείο Ελληνων Ηθοποιών του οποίου υπήρξε Πρόεδρος από το 1952 μέχρι και το 1967, όταν τον κατήργησε η «χούντα» των συνταγματαρχών. Ο Βασίλης Μεσολογγίτης γεννήθηκε στην Πόλη το Του πατέρα του η καταγωγή ήταν από τη Χίο και ασχολείτο με τις επιχειρήσεις. Το 1921, όταν τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να συγκεντρώνονται για την τύχη του Ελληνισμού στην Τουρκία, τα μάζεψαν και ήρθαν στην Αθήνα, όπου και γράφτηκε στη Νομική για να ακολουθήσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό δεν κράτησε για πολύ γιατί τον κέρδισε η λογοτεχνία και η δημοσιογραφία. Άρχισε να συνεργάζεται με διάφορα έντυπα της εποχής. Από το 1926 μέχρι το 1932 δημοσιογραφούσε στις εφημερίδες Αστραπή, Ελληνικό Μέλλον και Χρονογράφο. Παράλληλα δημοσίευε και τα πρώτα του λογοτεχνικά κείμενα σε περιοδικά. Όμως η μεγάλη στροφή στη ζωή του έγινε το Έχοντας, λόγω επαγγέλματος, πολλές γνωριμίες στον καλλιτεχνικό κόσμο, έδινε κείμενα στους διάφορους θιάσους. Το 1932 είχε γράψει για τον θίασο του Νίκου Μηλιάδη τα κείμενα στην επιθεώρηση «Πεισματάρα». Στον ίδιο θίασο ήταν η Κάκια Μένδρη και η Καίτη Ντιριντάουα. Κάποια βραδιά ένας ηθοποιός αρρώστησε ξαφνικά και έτσι ειδοποιήθηκε ο Μεσολογγίτης να πάει για να πει ο ίδιος τα κείμενά του. Αυτό ήταν. Αυτή η εμπειρία ήταν καθοριστική, εγκατέλειψε τα πάντα για το σανίδι. Διέπρεψε στην επιθεώρηση και το μουσικό θέατρο. Ο τύπος που έκανε εκείνο το πρώτο βράδυ στο σανίδι ήταν ένας «μοσχόμαγκας» της εποχής, κομψός, με τη ρεπούμπλικά του, με το μουστακάκι του, χωρίς τζογέ παντελόνι και ζωνάρι, ένα μαγκάκι της Ομόνοιας που φιλοσοφούσε ακίνητος και άρχιζε: «Βρε καλά κάνω και δεν το κουνώ, εδώ κάθομαι κι αέρα κοπανώ». Τελειώνει το νούμερο και...αποθέωση. Ο επιχειρηματίας, ο Σαμαρτζής του λέει: «Ρε Βασίλη δεν έρχεσαι και αύριο να το ξανακάνεις;». Τότε η εφημερίδα του έδινε δραχμές το μήνα, ο Σαμαρτζής του έδωσε δρχ. συν άλλες για τα συγγραφικά, σύνολο δρχ. το μήνα. Τέρμα η δημοσιογραφία και βουρ στο θέατρο. Το κείμενο που τον καθιέρωσε όμως ήταν ο «Μισογύνης» του Αντώνη Γούτη, στην επιθεώρηση του 1932 «Παπαγάλος». Στην ίδια επιθεώρηση έκανε ο Ορέστης Μακρής τον πρώτο του μεθυσμένο και τραγούδησε: «Τους μπεκρήδες κι αν δικάσουνε, άδικα θα με κρεμάσουνε...». Εκεί λοιπόν, ο Μεσολογγίτης έλεγε: Τι, να, τις, κάνω, μωρέ, Βλάμη, τις, γυναίκες, γριές, μεσόκοπες, μικρούλες, και, μπεμπέκες είναι για βάσανο του άντρα καμωμένες, ούτε ένα λόγο δε σου λεν σωστό, σε τυραννάνε οι αναθεματισμένες, και σου αλλάζουν το Χριστό. Ο Μεσολογγίτης ήταν αυτός που καθιέρωσε την Δευτέρα σαν αργία στα θέατρα. Μάλιστα αυτό είχε κακοφανεί πολύ στους επιχειρηματίες, κι ο Λογοθετίδης, που ήταν τότε εκτός από θιασάρχης και επιχειρηματίας, μια Κυριακή βράδυ είπε στους ηθοποιούς: «Αύριο Δευτέρα δεν παίζουμε γιατί θέλει να ξεκουραστεί ο Μεσολογγίτης». Τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν στα παρασκήνια για τα λεγόμενα του Μεσολογγίτη, του Αυλωνίτη και του Φέρμα είναι ατέλειωτα. Μια φορά πόναγε ο λαιμός του Μεσολογγίτη και κάποιος του δωσε μια καραμέλα κι έγινε η γλώσσα του κατακίτρινη. Τον βλέπει ο Φέρμας και του λέει: «Ρε Βασίλη γιατί είναι κίτρινη η γλώσσα σου; Κινέζα φίλησες;». Και για να κλείσουμε να σας πω ότι ο Μεσολογγίτης φρόντισε να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση των ηθοποιών, διαχώρισε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από το ΣΕΗ, η ίδρυση του Οργανισμού Εταιρικών θιάσων, και έβαλε τις βάσεις για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Επίσης καθιέρωσε και την «Ημέρα του Ηθοποιού», που μετά έγινε Εβδομάδα και έφερνε το Θέατρο πιο κοντά στον κόσμο. Αυτό βέβαια το κατήργησε η δικτατορία μετά το Άνθρωπος ανεπανάληπτος, σπουδαίο στέλεχος στα βαριετέ και στα μουσικά θέατρα, συνδικαλιστής μάχιμος και συνετός. Πάντα θα τον θυμόμαστε με αγάπη για ό,τι έκανε για το ΣΕΗ και ό,τι πρόσφερε στο σανίδι αλλά και στη λογοτεχνία. Περικλής Ματαράγκας Καλλιτέχνης ΒιΒλίο Μέσα στο θεραπευτικό Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, επιβεβαιώνεται ο μυστικός καημός της Θεανθρώπινης θυσίας., που δεν γνωρίζει κρίσεις συμφερόντων και αγωνίες εγκόσμιας προοπτικής. Κινείται στην μεθόριο του Πνεύματος και μονάχα με πνευματική δύναμη αγγίζεται. «Αγαλιάσθω (λοιπόν) η κτίσις, ευφραινέσθωσαν πάντες οι γηγενείς» («Ας γεμίσει από αγαλλίαση η κτίση και ας ευφρανθούν όλοι όσοι πλάσθηκαν από τη γή») Τροπάριο Θ ωδής του κανόνος του Μ. Σαββάτου. Η ανάσταση του Θεού και του κόσμου είναι η πληρωτική ολοκλήρωση της Παγκοσμιότητας της Σταυρωμένης και Αναστημένης Αγάπης. Απόσπασμα από το τελευταίο κεφάλαιο του παρουσιαζόμενου βιβλίου με τίτλο: Σταυρός και Ανάσταση μια «άλλη» Παγκοσμιότητα, βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Γερασίμου Ζαμπέλη πολυγραφότατου συγγραφέα ο οποίος ασκεί τα ποιμαντικά καθήκοντα του στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος «Παγκοσμιοποίηση και Παγκοσμιότητα» (Απειλή- Ελπίδα) ο τίτλος της επίκαιρης και ενδιαφέρουσας μελέτης του π. Γ. Ζαμπέλη, η οποία έρχεται να δώσει απάντηση στο : Υπάρχει διέξοδος- λύση; Στην δρομολογούμενη με πειραματόζωο και Πρωτοπρεσβύτερου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΑΜΠΕΛΗ «Σήμερον ο δεσπότης της κτίσεως Παρίσταται Πιλάτω Και Σταυρώ παραδίδοται Ο κτίστης των απάντων.» (από τον Εσπερινό της Μ. Παρασκευής). εξιλαστήριο θύμα εμάς τους απλούς Έλληνες καταστροφή του υπάρχοντος πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού οικοδομήματος. Βασική αρχή της παγκοσμιοποίησης να μετατρέψει τους λαούς σε μια ομοιόμορφη πολτοποιημένη μάζα ιδίων χαρακτηριστικών πολιτισμού, ιστορίας και γλώσσας. Είναι (η παγκοσμιοποίηση) ένα διεθνές κίνημα μαζικών συμφερόντων μη γνωριζόντων σύνορα και μη σεβόμενων τον αγώνα των λαών για ελευθερία και πολιτισμό. Στη χώρα μας - πειραματόζωο όπου η κατεδάφιση την κοινωνικής συνοχής μαζί με την οικονομική εξαθλίωση των αδυνάμων έχει γίνει αυτοσκοπός των εξουσιαστών πως θα αντιμετωπισθεί η παγκοσμιοποίηση; Με τι μέσα; Μόνο από τον ίδιο το λαό μέσω της αναβίωσης πατροπαράδοτων ηθικών και πολιτιστικών αξιών. Εκτενείς μελέτες, άρθρα αφιερωμένα στο θέμα της παγκοσμιοποίησης, η μελέτη του πρωτοπρεσβύτερου Γερασίμου Ζαμπέλη σε γραφή απλή αγγίζει- προβληματίζει- καθοδηγεί απλούς καθημερινούς ανθρώπους όλους δηλαδή εμάς που βιώνουμε δυσάρεστα τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης που στόχο έχει- όπως γράφει και ο π. Ζαμπέλης στον πρόλογό του να καταργήσει τελικά την ελευθερία του ανθρώπου. Άρα, να καταργήσει τον άνθρωπο. 9 τα κεφάλαια της μελέτης. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ (ΑΠΕΙΛΗ - ΕΛΠΙΔΑ) 1. Παγκοσμιοποίηση: Απειλή ή ελπίδα; 2. Πολιτική και Ορθοδοξία 3. Την Γλώσσαν μου έδωσαν ελληνικήν 4. Η Οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας 5. Επιβάλλεται η αυτοκριτική 6. Δίχως «ταυτότητα»; 7. Και όμως! Ορθοδοξία είναι ζωή. 8. Τουλάχιστον ας αποδεχτούμε τους νέους 9. Σταυρός και Ανάσταση μια «άλλη» παγκοσμιότητα Κεφάλαια που πρώτα προβάλλουν την απειλή (παγκοσμιοποίηση) και κατόπιν υποδεικνύουν Εκείνον που προσκαλεί στην Ανάσταση των συνειδήσεων. Και πάλι από τον πρόλογο του π. Ζαμπέλη. «Απάντηση στην ολέθρια αυτή πρόκληση δίδει ή Ορθοδοξία. Με την παγκόσμια και Οικουμενική διάσταση της αγάπης της. Με την ιερή λιτάνευση, εν μέσω ρημαγμένων υπάρξεων, του Πάντιμου Σώματος και Αίματος του Θεανθρώπου. Με την αλήθεια, τη ζωηφόρα γοητεία και την ένθετη ελευθερία της Παγκοσμιότητας της. Που στηρίζει, νοηματοδοτεί και Χριστοποιεί την ζωή και τον άνθρωπο, προστατεύει την κοινωνία, διασώζει την ανθρωπότητα από την εωσφορική μανία του εγωισμού και της υλιστικής αποδυνάμωσης» (π. Γ. Ζαμπέλης). Παγκοσμιοποίηση : Απειλή Παγκοσμιότητα : Ελπίδα, «Παγκοσμιοποίηση και Παγκοσμιότητα» (Απειλή Ελπίδα) ο τίτλος της εμπνευσμένης μελέτης του εκλεκτού ποιμένα Γεράσιμου Ζαμπέλη, έκδοση Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, το προτεινόμενο σήμερα στους αναγνώστες της στήλης βιβλίο. Τασσώ Γαΐλα Αρθρογράφος- Ερευνήτρια

7 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; Εμένα το μωβ, και το κόκκινο, και το μπλε, και διάφορες αποχρώσεις του πράσινου με φανερή προτίμηση στο λαδί. Όπως θα καταλάβατε, χρώμα δώσε μου και τη ψυχή μου πάρε, που λέει και η λαϊκή σοφία και άμα μου δώσεις συνδυασμό χρωμάτων, ακόμα καλύτερα! Ένα μόνο δε θέλω, το άσπρο, πρώτη φορά μαζεμένα όλα μαζί τα χρώματα και δεν τα θέλω. Δεν φταίω όμως εγώ, απλά γίνανε ένα και έτσι δεν ξεχωρίζει κανένα! Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επεδίωκα να συνδυάζω περίεργα χρώματα μεταξύ τους. Ξεκινούσα από τα ρούχα μου και κατέληγα στη διακόσμηση του σπιτιού μας. Το επιστέγασμα της αναγνώρισης από έναν «τρίτο» άνθρωπο, έξω από το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον, ήρθε από τη καθηγήτριά μου των καλλιτεχνικών στη 2α γυμνασίου. Εάν έμαθα να ζωγραφίζω κάτι, το χρωστάω σε εκείνη και εκείνη ήταν η πρώτη «ειδικός» που αναγνώρισε την, ας το πούμε, έφεση που έχω στο συνδυασμό χρωμάτων. Τότε βέβαια το μόνο μου κριτήριο ήταν το πόσο καλά μου ταίριαζαν στο «μάτι», δεν υπήρχε καμία περαιτέρω φιλοσοφία πέραν του «χρωματικού ενστίκτου». Μεγαλώνοντας, η συγκεκριμένη ενασχόληση έγινε πιο «επιστημονική» και επεκτάθηκε στο πόσο επιδρά το χρώμα στην ψυχολογία μας, στην εργασιακή μας απόδοση, ακόμα και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Η επαγγελματική ενασχόληση με τη διακόσμηση και το styling, σε κάνει να πρέπει να εντρυφήσεις σε έναν τέτοιο τομέα. Διότι το κάθε χρώμα προκαλεί διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα και κατ επέκταση εκφράζει διαφορετικά συναισθήματα. Η ψυχολογία ενός ατόμου που ντύνεται στα λευκά δεν είναι η ίδια με ενός που προτιμά το κόκκινο. Η μεγάλη μου προτίμηση στο μωβ χρώμα με ώθησε να ψάξω περισσότερο για το τι συμβολίζει τελικά το μωβ χρώμα. Διαπίστωσα Βάλτε χρώμα στη ζωή σας! Της Διονυσίας Ζιωτοπούλου λοιπόν ότι πρόκειται για ένα χρώμα που συμβολίζει τον πλούτο, την ευημερία και την κουλτούρα, που διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα ως προς τη λύση των προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα αφήνει μια δόση μυστηρίου, σοφίας και σεβασμού. Μαθαίνοντας λοιπόν για τα «κρυφά χαρίσματα» του μωβ, μπορώ να δηλώσω ότι είναι το πιο παρεξηγημένο χρώμα. Διότι ενώ έχει άπειρες αποχρώσεις τόσο αισθησιακές, χαρούμενες, παιχνιδιάρικες, όσο σοβαρές και σοφιστικέ, όσοι δεν έχουν ασχοληθεί τόσο με τα χρώματα και τις αποχρώσεις αυτών, «εμμένουν» στη μία και μοναδική απόχρωση που συναντάται ενίοτε σε μη χαρούμενες εκδηλώσεις και τελικά δεν το επιλέγουν επειδή το φοβούνται. Τι κρίμα Τα πειράματα που έχουν γίνει σχετικά με την επιρροή των χρωμάτων στον άνθρωπο είναι πολλά. Ένας από τους πρώτους που προσπάθησαν να καταλάβουν πώς επιδρούν τα χρώματα στα συναισθήματά μας, ήταν ο Ελβετός ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Carl Jung, ο οποίος τα μελέτησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Jung ενθάρρυνε τους ασθενείς του να χρησιμοποιούν τα χρώματα διότι ένιωθε ότι έτσι θα τους βοηθούσε να εκφράσουν τα βαθύτερα κομμάτια της ψυχής τους ενώ χρησιμοποίησε μία θεραπεία «ζωγραφικής» ώστε να καθορίσει τις ασυναίσθητες επιρροές του κάθε χρώματος στους ανθρώπους. Έχει παρατηρηθεί ότι, για παράδειγμα, άνθρωποι που περιβάλλονται συνέχεια από ζωηρά και φωτεινά χρώματα, χαίρουν καλύτερης φυσικής κατάστασης και ψυχικής ηρεμίας από εκείνους που περιβάλλονται από σκούρα και μουντά χρώματα. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα σε ένα φωτεινό χώρο με ευχάριστα χρώματα, παρά σε ένα σκοτεινό χώρο. Δυστυχώς όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια και πολύ συγκεκριμένες εταιρείες επιλέγουν χαρούμενες αποχρώσεις της χρωματικής παλέτας για να διαμορφώσουν τους χώρους εργασίας των. Ανέκαθεν υπήρχε η πεποίθηση ότι ένας επαγγελματικός χώρος οφείλει να αποπνέει μία σοβαρότητα (σοβαροφάνεια είναι η σωστή λέξη αλλά ), οπότε η επιλογή ήταν μονόδρομος: τρία χρώματα, γκρι με γκρι και γκρι σε συνδυασμό με ένα φωτεινότατο μαύρο! Η GOOGLE είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες και σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο λοιπόν έχει επιλέξει ένα πολύχρωμο λογότυπο, αλλά ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της πολυχρωμίας σε ο,τιδήποτε την εκπροσωπεί, από χώρους εργασίας μέχρι μπλουζάκια και μολύβια. Άλλωστε ο απώτερος σκοπός των εταιρειών είναι ένας: μέσω του συνδυασμού των χρωμάτων να μας κάνουν να σκεφτούμε τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα, καθώς ο εγκέφαλος μας ασυνείδητα συνδέει τα βασικά χρώματα με πολλές ταυτόχρονες έννοιες, όπως η εμπιστοσύνη, η αυθεντία, η ηρεμία και η αυτοπεποίθηση. Αν παραφράσουμε λοιπόν το «είμαστε ότι τρώμε» στο «είμαστε ό,τι χρώμα επιλέγουμε», είναι σίγουρο ότι θα ανακαλύψουμε πολλές πτυχές της προσωπικότητας μας. Όλοι περνάμε από φάσεις που δείχνουμε φανερή προτίμηση σε ένα χρώμα και σίγουρα οι εναλλαγές του «αγαπημένου χρώματος» αντανακλούν κάθε φορά τη διαφορετική μας διάθεση. Εάν αποτολμήσουμε μία χρωματοψυχολογική ανάλυση, λένε οι ειδικοί ότι οι εξωστρεφείς προτιμούν το κόκκινο, οι εσωστρεφείς το μπλε, το κίτρινο αποτελεί τη σίγουρη επιλογή των διανοουμένων ενώ τα ισορροπημένα άτομα δείχνουν προτίμηση στο πράσινο. Τα βλέπετε, για το μωβ, ούτε κουβέντα! Πώς να εμπιστευθείς τέτοια ανάλυση μετά; Δώστε χρώμα στη ζωή σας λοιπόν και όσο για το σωστό χρωματικό συνδυασμό; Δεν υπάρχει! Είναι μέσα μας και είναι διαφορετικός κάθε φορά! 23ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΜΜ Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2013 Όλοι έχουμε στην ζωή μας δικούς μας ανθρώπους που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά μας στις χαρές αλλά και στις λύπες μας. Ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους είναι η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ονομάζεται Καίτη. Είναι ψηλή για γυναίκα αλλά και παχουλούλα. Φοράει γυαλιά, έχει καστανά μάτια και μια μικρή μυτούλα. Έχει ξανθά φανταχτερά μαλλιά που είναι κυματιστά και ένα πλατύ ωραίο χαμόγελο. Με την γιαγιά μου παίζουμε πολλά παιχνίδια και τώρα που έχω μεγαλώσει συζητάμε και για πιο σοβαρά θέματα και της λέω τα μυστικά μου. Καθόμαστε μαζί πολλές ώρες κάθε μέρα και της λέω την προοδό μου στο σχολείο και εκείνη με βοηθάει λέγοντάς μου σπουδαίες και έξυπνες συμβουλές. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε μαζί είναι η μαγειρική όπου με μαθαίνει τα μυστικά για να φτιάχνω ωραία γλυκά. Καθώς όμως φτιάχνω το γλυκό, η γιαγιά μου ξεκαρδίζεται γιατί 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου - 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ " Η γιαγιά μου". πασαλείβομαι με σοκολάτες. Από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί έχει πάθει έμφραγμα και η καρδιά της είναι πολύ αδύναμη. Παρόλα αυτά έχει καρδιά μάλαμα. Είναι πολύ αστεία και με κάνει συνέχεια να γελάω. Όταν λείπει όμως για μέρες και δεν την βλέπω, παίρνω συνέχεια τηλέφωνω και ανυπομονώ πώς και πώς να έρθει γιατί μου λείπει αφάνταστα. Την γιαγιά μου την λατρεύω γιατί είναι ο άνθρωπος που έχω περάσει τόσα πολλά πράγματα μαζί της. Είναι η αγαπημένη μου γιαγιά και την αγαπώ πάρα πολύ. Εύχομαι και παρακαλώ τον θεό να την έχει πάντα υγιή για να ζήσει πολλά χρόνια κι όπως λέει κι εκείνη, να μας χαρεί όπως ονειρεύεται, να εκπληρωθούν τα όνειρα που έχει για εμάς και να βρίσκεται πάντα κοντά μας γιατί αισθάνομαι ότι αν χαθεί εκείνη θα χαθεί από την ζωή μου η Άνοιξη. ΓΙΑΓΙΑ Σ ΑΓΑΠΩ! Κατερίνα Κουτρή 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2013 " Όταν γίνω γιαγιά". Όπως λέει και ο τίτλος «Όταν γίνω γιαγιά», τότε, εγώ θα είμαι στην 3η ηλικία. Το πιθανότερο είναι να έχω εγγόνια και να τους λέω ιστορίες, απ όταν ήμουν παιδί. Να, πως θα ξεκινώ τις ιστορίες μου... Όταν ήμουν 10, μου άρεσε να παίζω και όχι όπως κάποια άλλα παιδιά που δεν έβγαιναν απ τα σπίτια τους! Εγώ έβγαινα βόλτες, έπαιζα με τις φίλες μου, έκανα αθλήματα... Και πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς μου, γιατί ήταν μόνοι και ήθελαν παρέα. Όταν πήγαινα μου έλεγαν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Και αν τα άκουγες όλα με προσοχή, θα καταλάβαινες ότι όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Επίσης θα παίζω με τα εγγόνια μου, θα παίζω όπως έπαιζαν ο παππούς και η γιαγιά μαζί μου, θα τα πηγαίνω εκδρομές στα ομορφότερα μέρη που θα έχω επισκεφτεί. Όσο για μένα, αφού θα είμαι στην 3η ηλικία, το μόνο που θα κάνω είναι να σκέφτομαι και να θυμάμαι το τι ωραία πράγματα θα έχω κάνει και συναντήσει. Αναρωτιέμαι θα ξαναγίνω ποτέ γιαγιά, κάποτε στο μέλλον... Αναστασία Ματσουκά

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα