ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/ ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο."

Transcript

1 ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/ ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 55Α, φπσο ηζρχεη, β) ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82 Οξγαλα αζθήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2548/97, γ) ηα άξζξα 13 παξάγξ. 5 θαη 18 παξάγξ. 5 εδ. πξψην ηνπ Ν. 2076/92 Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, δ) ην Ν. 2396/1996 Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο ζην ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ θιπ θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 12263/Β/500/ Κψδηθαο δενληνινγίαο επηρεηξήζεσλ παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο ηζρχνχλ, ε) ηελ ΠΓ /ΣΔ 1969/8.8.91, φπσο ηζρχεη, ζη) ηελ Δγθχθιην Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 21/ , δ) ην Π.Γ. 33/2000, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 97/5/ΔΚ ηεο γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2560/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ, ε) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θεθαιαίνπ III ηεο ΠΓ/ΣΔ 2485/ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ζ) ηε ζθνπηκφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε εληαίν θείκελν, Α Π Ο Φ Α Η Δ λα ηξνπνπνηήζεη θαη θσδηθνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, σο αθνινχζσο:

2 2 Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα νθείινπλ : - Nα ελεκεξψλνπλ θαηάιιεια ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ελ γέλεη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. - Να παξέρνπλ πεξηνδηθή έγγξαθε ελεκέξσζε ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ φξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. - Να αληαπνθξίλνληαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε αηηήκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. - Να δηαζέηνπλ εηδηθή ππεξεζηαθή κνλάδα γηα ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ πειαηψλ. - Να κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ. - Να δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο ζχκθσλα θαη κε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαθάλεηαο ηεο παξνχζαο Πξάμεο. - Να δηακνξθψλνπλ ηα επηηφθηα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αλνηθηήο αγνξάο θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο θαηά πεξίπησζε αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο νη αληηζπκβαιιφκελνη νθείινπλ λα παξέρνπλ κε αθξίβεηα γηα ην ζθνπφ απηφ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 1). Β. ΔΛΑΥΗΣΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ - χκθσλα κε ηηο σο άλσ γεληθέο αξρέο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα παξέρνπλ θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηά λα ζρεκαηίδνπλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζαθή εηθφλα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, φηαλ απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εμαηνκηθεπκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 5 εδ.α) Καηαζέζεηο α) Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ή ησλ επηηνθίσλ πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. β) Σν ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ηνθνθνξίαο γ) Σε ρξνληθή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (αξηζκφο εκεξψλ έηνπο θαη κήλα). δ) Σηο εκεξνκελίεο ινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ηεο θαηάζεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε εηήζηα πξαγκαηηθή (effective) απφδνζε.

3 3 ε) Σπρφλ πξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο (πρ. ειάρηζην φξην ηεο θαηάζεζεο ή ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ θαηάζεζεο, φξνη πξφσξεο απφδνζεο θιπ.). - ζη) Σνπο θφξνπο επί ησλ ηφθσλ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηπρφλ έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη θαηαζέηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ (έθδνζε επηηαγψλ, πάγηεο εληνιέο ρξέσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ηνπ ίδηνπ δηθαηνχρνπ θιπ.). (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. β, απνθ. ΔΣΠΘ 234/20/2006 παξ.2 θαη απνθ. ΔΣΠΘ 243/2/2007). ε φ,ηη αθνξά ηα ζχλζεηα ηξαπεδηθά πξντφληα, ησλ νπνίσλ ε απφδνζε πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ θαη ηα νπνία πξνζηδηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ε ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ κε νκνεηδή, ακηγψο θαηαζεηηθά ή ακηγψο επελδπηηθά πξντφληα, θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε : - αλαγωγή ηνπ πνζνζηνύ απόδνζεο ζε εηήζηα βάζε θαηά ην ρξόλν ηεο επέλδπζεο, αλεμάξηεηα από ην ρξνληθό νξίδνληα ηεο ηνπνζέηεζεο - ζαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ παξαγόληωλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απόδνζε ηωλ πξνϊόληωλ κε ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ωο πξνο ηηο θύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ πξνϊόληνο (δείθηεο ρξεκαηηζηεξίωλ, εμέιημε ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θιπ), παξαζέηνληαο δύν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζωπεπηηθά παξαδείγκαηα. 2. Υνξεγήζεηο Ωο πξνο ηηο ρνξεγήζεηο ε ειάρηζηε ελεκέξσζε αθνξά: α) i) Σν χςνο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ην χςνο ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ (spread), φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. Δπί πιένλ αλαθέξνληαη ρσξηζηά νη εηδηθέο εηζθνξέο, νη θφξνη θαη ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (είδνο θαη πνζφ ή πνζνζηφ). ii) Tελ έλαξμε θαη ηελ πεξίνδν εθηνθηζκνχ ησλ δαλείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηπρφλ παξερφκελε πεξίνδν ράξηηνο. iii) Σε ρξνληθή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (αξηζκφο εκεξψλ έηνπο θαη κήλα) iv) ε πεξηπηψζεηο δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην γεληθφ επηηφθην αλαθνξάο, ζαθψο πξνζδηνξηδφκελν κε βάζε ηα ηζρχνληα επηηφθηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ηηο πεξηφδνπο ηζρχνο ηνπ, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε βαζηθνχο παξάγνληεο, ε ελδερφκελε

4 4 κεηαβνιή ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ δαλείνπ (φπσο π.ρ. παξεκβαηηθά επηηφθηα Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο). (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 2 εδ α,β,γ). v) Καηά ηε ζχλαςε ηδίσο ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ηελ αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ. vi) Αλαιπηηθά ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα ηπρφλ παξερφκελεο εηδηθέο ππεξεζίεο, εθάπαμ δαπαλψλ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνπλ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. α ). vii) Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο, ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ θαη αλαηνθηζκνχ). viii) Tνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ηπρφλ ππέξβαζεο απφ ηνπο δαλεηνδνηνχκελνπο ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. ix) Σηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πξφσξεο εμφθιεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηηο επηβαξχλζεηο, φπνπ απηέο επηηξέπνληαη, θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο. x) Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν απφ ελδερφκελε δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηελ πεξίπησζε δαλείσλ ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο. xi) Tε δπλαηφηεηα θαη ην θφζηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή θαη ησλ επηηνθίσλ. xii) Σπρφλ ππνρξέσζε ηνπ δαλεηνιήπηε γηα άλνηγκα θαηαζεηηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ρνξεγεί ην δάλεην ή ηελ πίζησζε. β) ηηο ζπκβάζεηο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο εηδψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο ζπκβεβιεκέλεο κε πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ηνπ εθηνθηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ θαη αλαθέξνληαη ηπρφλ εκπεξηερφκελεο έκκεζεο επηβαξχλζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ έλαξμε εθηνθηζκνχ δελ ζα πξνεγείηαη ζε θακία πεξίπησζε ηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ. Όηαλ ζηάδηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (2) πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα

5 5 πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ γηα ην είδνο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο πνπ δηέπεη ηελ ηξάπεδα κε ηελ ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα εμ απηήο απνξξένληα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα επηιέγνπλ θαηάιιεια πξφζσπα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 3. Λνηπέο εξγαζίεο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. β). Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαθνηλψλνπλ αλαιπηηθά ην χςνο ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο ινηπέο, εθηφο ρνξεγήζεσλ ή θαηαζέζεσλ, πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ηνπο, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη ζηαζεξφ ή λα πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ ελφο ειάρηζηνπ θαη ελφο κέγηζηνπ νξίνπ. Δπίζεο αλαθνηλψλνπλ αλαιπηηθά ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη εμφδσλ ππέξ ηξίησλ. 4. Δηδηθά ζέκαηα α. Πηζησηηθέο θάξηεο Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο θινπήο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην επηηφθην, ηελ εηήζηα ζπλδξνκή, ηνλ ηξφπν θαη ηελ πεξίνδν εθηνθηζκνχ ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θαη ινηπά ηπρφλ έμνδα θαη πξνκήζεηεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπλαιιαγψλ ζε ζπλάιιαγκα, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαηφρνπο ηεο θάξηαο νη ηδηαίηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηφζν ηνπ εθδφηε, φζν θαη ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εθδφηε ηεο θινπήο ή απψιεηαο θιπ. β. Παξάγσγα πξντφληα Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ νθέινπο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ησλ πηζαλψλ δεκηνγφλσλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αηθλίδηα κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, είηε σο κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο (πρ. ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πίζησζεο γηα ηελ εθπιήξσζε αλαιεθζεηζψλ ππνρξεψζεσλ). γ. Ννκηθή ζέζε θαη δηθαηψκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ επίζεο λα παξέρνπλ ελεκέξσζε γηα ηε λνκηθή ζέζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαηνρήο εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηίηισλ (π.ρ. ζπκθσλίεο πψιεζεο κε επαλαγνξά) θαη ινηπψλ αμηψλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, είηε απηή πξνθχπηεη απφ θαηαζέζεηο, είηε απφ επελδπηηθά ή ζχλζεηα πξντφληα. Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά θαη ηελ θάιπςε απφ ην Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (Σ.Δ.Κ.).

6 6 Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, θαη ειάρηζηνλ, σο αθνινχζσο : 1. Γεληθνί φξνη α) (i) Γηαζέηνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα θχξηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ βαζηθνχ ή ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ πεξί ρνξεγήζεσλ, ησλ πξνκεζεηψλ, ακνηβψλ, εθάπαμ δαπαλψλ, εμφδσλ ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη ησλ θφξσλ - ηειψλ θαη (ii) αλαξηνχλ ζε εκθαλή ζέζε, κε επθξηλή θαη επαλάγλσζηα ζηνηρεία, πίλαθα ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, θαζψο θαη πίλαθα ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο / μέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ, κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθφ πίλαθα πξνκεζεηψλ, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη πξνκήζεηεο. β) Αλαθνηλψλνπλ δηα ηνπ ηχπνπ ηα βαζηθά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ, γηα ην νπνία ηζρχεη ε ππνρξέσζε αλαγγειίαο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΠΓ/ΣΔ 2496/ ). γ) Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φινπο ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη λα ηνπο παξέρνπλ πιήξεο αληίγξαθν κεηά ηε ζχλαςή ηεο. δ) Υνξεγνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπο παξαζηαηηθά ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη αλάιπζε ησλ θαηαβνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ζπλαιιαζζφκελνη ζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηφθνπο, πξνκήζεηεο, εθάπαμ δαπάλεο, ινηπά έμνδα θαη θφξνπο ηέιε. Ζ αλάιπζε απηή παξέρεηαη ην αξγφηεξν κε ηελ επφκελε ηεο ζπλαιιαγήο πεξηνδηθή ελεκέξσζε. ε) ηελ πεξίπησζε κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, φπνπ απηή επηηξέπεηαη, γλσζηνπνηνχλ ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ησλ αξρηθψλ φξσλ είηε κε γεληθή είηε κε εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαη πξναλαγγέιινπλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ φξσλ. Παξέρεηαη πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαηππσζεί κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 5 εδ. β θαη απνθ. ΔΣΠΘ 234/20/2006 παξ. 1). Πεξηνδηθή ελεκέξσζε (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 4). α) Καηαζέζεηο : Παξέρεηαη ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ θάζε 3κελν γηα ηα ζηνηρεία (α) θαη (ζη) ηνπ Κεθ. Β, παξάγξ. 1, θαζψο θαη γηα ην ππφινηπν ηνπ

7 7 ινγαξηαζκνχ, εθηφο εάλ δελ ππάξρεη θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, νπφηε ε ελεκέξσζε παξέρεηαη αλά 6κελν. ηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη βηβιηάξην, ε ελεκέξσζε παξέρεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιηαξίνπ. Γηα ηηο πσιήζεηο ηίηισλ κε ζπκθσλία επαλαγνξνξάο (Repos) θαη ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ε ελεκέξσζε γίλεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο. β) Υνξεγήζεηο : Παξέρεηαη ελεκέξσζε σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη σο πξνο θάζε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ, φπνπ απηή επηηξέπεηαη. Ζ ελεκέξσζε παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν, εθηφο εάλ ε πεξίνδνο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ είλαη κεγαιχηεξε ή ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία γηα ζπρλφηεξε ελεκέξσζε. ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε παξερφκελε κε ηνπο κεληαίνπο ινγαξηαζκνχο ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη θαη ην πνζφ ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο. 3. Δλεκέξσζε θαηφπηλ αηηήκαηνο α) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκθσληψλ θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εληφο επιφγνπ δηαζηήκαηνο, αλάινγα κε ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ έξεπλαο γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην θαηά ηελ παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2873/2000 φπσο ηζρχεη, φξην. Αθφκε πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ζαθή δηάθξηζε ηφζν ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνο εθηνθηζκφ ππφινηπα, φζν θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. β) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ αλαιπηηθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηα έμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (3). Σν χςνο ηνπ πνζνχ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαη εχινγε θξίζε, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλεθηηκσκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο ζπλαιιαγήο. 4. Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο α) Δπίζεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα παξέρνπλ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνπο δαλεηδφκελνπο σο πξνο ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπο (θεθάιαην, ηφθνπο θαη πάζεο θχζεσο επηβαξχλζεηο) εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζε ππεξεκεξία.

8 8 β) Καη αλαινγία κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο νθεηιέηεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπο εγγπεηέο ησλ δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. Καηά ηελ πεξηέιεπζε ησλ νθεηιεηψλ ζε ππεξεκεξία ε ελεκέξσζε ησλ εγγπεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξάγξαθν 4α. γ) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνπ θαηά ηεθκήξην δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία (πρ. θαηεγνξίεο ζεζκηθψλ επελδπηψλ). δ) Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ κεηαθνξψλ πηζηψζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 33/2000, εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Π.Γ. ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2560/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ, ηφζν σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ φζν θαη σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ. 5. Γηαθεκίζεηο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 259/1/2008 θαη απνθ. ΔΣΠΘ 263/2/2008). Οη δηαθεκίζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξνθφξεζεο (ειεθηξνληθφ, δηαδίθηπν, έληππν, ηειεθσληθά) κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη, πξέπεη θαηά ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο (π.ρ. Ν. 2076/92, άξζξν 13, παξάγξ. 5 θαη Ν. 2251/94, άξζξν 9) λα δηαηππψλνληαη κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ, λα είλαη αιεζείο θαη φρη παξαπιαλεηηθέο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξάμε. Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα επηιακβάλνληαη ηεο εμέηαζεο παξαπφλσλ πειαηψλ γηα φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, κέζσ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπφλσλ ή εμέηαζεο δηαθνξψλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ θεθαιαίνπ Γ, ηεο Πξάμεο απηήο. Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο θαη ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο εληφο 45 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ θαηαγγειηψλ. 2. Δληφο κελφο απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαπφλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, θαηά ηελ αθφινπζε αλάιπζε: - αξηζκφο παξαπφλσλ θαηά θαηεγνξία (δάλεηα, θαηαζέζεηο, επελδπηηθά πξντφληα),

9 9 - κέζνο ρξφλνο απάληεζεο (κε αλαθνξά ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ ρξφλνπ), - αξηζκφο πεξηπηψζεσλ ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Δ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΩ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Γηα ηηο δηελεξγνχκελεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηξφπν πνπ ζα επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, είηε κε ηελ άκεζε γλσζηνπνίεζε ζην Γηαδίθηπν ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ είηε κε παξαπνκπή ζε ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξνρήο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο (αξκφδηνο ππάιιεινο, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηει.) ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη : α) ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο άδεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ ηνπ θνηλνηηθνχ δηαβαηεξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2076/92 θαη ηε δεχηεξε ζπληνληζηηθή ηξαπεδηθή Οδεγία 89/646/ΔOK/ , β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (κνξθή θαη βαζκφο ηεο παξερφκελεο αζθάιεηαο). Σ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 Κεθ παξ. 3 εδ. α). Γελ επηηξέπεηαη ε είζπξαμε νηαζδήπνηε πξνκήζεηαο ζηηο πάζεο θχζεσο ρνξεγήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Καη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε είζπξαμε i) πξνκήζεηαο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ πεξί θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ ii) πξνκήζεηαο αδξαλείαο επί ησλ κε αλαιεθζέλησλ πνζψλ πηζηψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ρνξήγεζήο ηνπο. ηελ έλλνηα ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ εκπίπηνπλ νη ακνηβέο γηα ηηο παξερφκελεο ηπρφλ εηδηθέο ππεξεζίεο, εθάπαμ δαπάλεο θαη ηα έμνδα ππέξ ηξίησλ (πρ ζπκβνιαηνγξαθηθά, έμνδα εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ηίηισλ αθηλήηνπ, εγγξαθήο ππνζήθεο θιπ). Ε. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ) ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Πξάμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ην κέζν πιεξνθφξεζεο (πρ. Γηαδίθηπν, δηαθήκηζε, Καηάζηεκα). Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, άπαμ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξάμεο απηήο. Μεηά ηελ πξψηε απηή ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε ππνβνιή ζηνηρείσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο (εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ) ή, ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ή ην πεξηερφκελν ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.

10 10 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαηαξγνχληαη : α) Ζ ΠΓ/ΣΔ 1969/91 φπσο ηζρχεη, πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ην χςνο ησλ επηηνθίσλ, πξνκεζεηψλ θαη παξεπφκελσλ εμφδσλ πνπ θαηαβάιινπλ θαη β) ε Δγθχθιηνο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 21/ Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο ηζρχνπλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Πξάμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Α). Ο Γηνηθεηήο Νηθφιανο Γθαξγθάλαο Αθξηβέο αληίγξαθν, Αζήλα, Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Ο Γηεπζπληήο Π.Κπξηαθφπνπινο

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η. 8/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΟ ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ

Α Π Ο Φ Α Η. 8/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΟ ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ Α Π Ο Φ Α Η 8/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 8/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΖ ΒΑΡΩΝ ---------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα