ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/ ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο."

Transcript

1 ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/ ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 55Α, φπσο ηζρχεη, β) ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82 Οξγαλα αζθήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2548/97, γ) ηα άξζξα 13 παξάγξ. 5 θαη 18 παξάγξ. 5 εδ. πξψην ηνπ Ν. 2076/92 Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, δ) ην Ν. 2396/1996 Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο ζην ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ θιπ θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 12263/Β/500/ Κψδηθαο δενληνινγίαο επηρεηξήζεσλ παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο ηζρχνχλ, ε) ηελ ΠΓ /ΣΔ 1969/8.8.91, φπσο ηζρχεη, ζη) ηελ Δγθχθιην Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 21/ , δ) ην Π.Γ. 33/2000, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 97/5/ΔΚ ηεο γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2560/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ, ε) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θεθαιαίνπ III ηεο ΠΓ/ΣΔ 2485/ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ζ) ηε ζθνπηκφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε εληαίν θείκελν, Α Π Ο Φ Α Η Δ λα ηξνπνπνηήζεη θαη θσδηθνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, σο αθνινχζσο:

2 2 Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα νθείινπλ : - Nα ελεκεξψλνπλ θαηάιιεια ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ελ γέλεη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. - Να παξέρνπλ πεξηνδηθή έγγξαθε ελεκέξσζε ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ φξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. - Να αληαπνθξίλνληαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε αηηήκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. - Να δηαζέηνπλ εηδηθή ππεξεζηαθή κνλάδα γηα ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ πειαηψλ. - Να κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ. - Να δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο ζχκθσλα θαη κε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαθάλεηαο ηεο παξνχζαο Πξάμεο. - Να δηακνξθψλνπλ ηα επηηφθηα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αλνηθηήο αγνξάο θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο θαηά πεξίπησζε αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο νη αληηζπκβαιιφκελνη νθείινπλ λα παξέρνπλ κε αθξίβεηα γηα ην ζθνπφ απηφ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 1). Β. ΔΛΑΥΗΣΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ - χκθσλα κε ηηο σο άλσ γεληθέο αξρέο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα παξέρνπλ θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηά λα ζρεκαηίδνπλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζαθή εηθφλα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, φηαλ απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εμαηνκηθεπκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 5 εδ.α) Καηαζέζεηο α) Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ή ησλ επηηνθίσλ πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. β) Σν ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ηνθνθνξίαο γ) Σε ρξνληθή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (αξηζκφο εκεξψλ έηνπο θαη κήλα). δ) Σηο εκεξνκελίεο ινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ηεο θαηάζεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε εηήζηα πξαγκαηηθή (effective) απφδνζε.

3 3 ε) Σπρφλ πξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο (πρ. ειάρηζην φξην ηεο θαηάζεζεο ή ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ θαηάζεζεο, φξνη πξφσξεο απφδνζεο θιπ.). - ζη) Σνπο θφξνπο επί ησλ ηφθσλ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηπρφλ έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη θαηαζέηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ (έθδνζε επηηαγψλ, πάγηεο εληνιέο ρξέσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ηνπ ίδηνπ δηθαηνχρνπ θιπ.). (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. β, απνθ. ΔΣΠΘ 234/20/2006 παξ.2 θαη απνθ. ΔΣΠΘ 243/2/2007). ε φ,ηη αθνξά ηα ζχλζεηα ηξαπεδηθά πξντφληα, ησλ νπνίσλ ε απφδνζε πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ θαη ηα νπνία πξνζηδηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ε ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ κε νκνεηδή, ακηγψο θαηαζεηηθά ή ακηγψο επελδπηηθά πξντφληα, θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε : - αλαγωγή ηνπ πνζνζηνύ απόδνζεο ζε εηήζηα βάζε θαηά ην ρξόλν ηεο επέλδπζεο, αλεμάξηεηα από ην ρξνληθό νξίδνληα ηεο ηνπνζέηεζεο - ζαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ παξαγόληωλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απόδνζε ηωλ πξνϊόληωλ κε ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ωο πξνο ηηο θύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ πξνϊόληνο (δείθηεο ρξεκαηηζηεξίωλ, εμέιημε ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θιπ), παξαζέηνληαο δύν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζωπεπηηθά παξαδείγκαηα. 2. Υνξεγήζεηο Ωο πξνο ηηο ρνξεγήζεηο ε ειάρηζηε ελεκέξσζε αθνξά: α) i) Σν χςνο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ην χςνο ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ (spread), φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. Δπί πιένλ αλαθέξνληαη ρσξηζηά νη εηδηθέο εηζθνξέο, νη θφξνη θαη ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (είδνο θαη πνζφ ή πνζνζηφ). ii) Tελ έλαξμε θαη ηελ πεξίνδν εθηνθηζκνχ ησλ δαλείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηπρφλ παξερφκελε πεξίνδν ράξηηνο. iii) Σε ρξνληθή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (αξηζκφο εκεξψλ έηνπο θαη κήλα) iv) ε πεξηπηψζεηο δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην γεληθφ επηηφθην αλαθνξάο, ζαθψο πξνζδηνξηδφκελν κε βάζε ηα ηζρχνληα επηηφθηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ηηο πεξηφδνπο ηζρχνο ηνπ, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε βαζηθνχο παξάγνληεο, ε ελδερφκελε

4 4 κεηαβνιή ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ δαλείνπ (φπσο π.ρ. παξεκβαηηθά επηηφθηα Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο). (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 2 εδ α,β,γ). v) Καηά ηε ζχλαςε ηδίσο ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ηελ αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ. vi) Αλαιπηηθά ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα ηπρφλ παξερφκελεο εηδηθέο ππεξεζίεο, εθάπαμ δαπαλψλ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνπλ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. α ). vii) Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο, ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ θαη αλαηνθηζκνχ). viii) Tνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ηπρφλ ππέξβαζεο απφ ηνπο δαλεηνδνηνχκελνπο ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. ix) Σηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πξφσξεο εμφθιεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηηο επηβαξχλζεηο, φπνπ απηέο επηηξέπνληαη, θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο. x) Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν απφ ελδερφκελε δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηελ πεξίπησζε δαλείσλ ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο. xi) Tε δπλαηφηεηα θαη ην θφζηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή θαη ησλ επηηνθίσλ. xii) Σπρφλ ππνρξέσζε ηνπ δαλεηνιήπηε γηα άλνηγκα θαηαζεηηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ρνξεγεί ην δάλεην ή ηελ πίζησζε. β) ηηο ζπκβάζεηο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο εηδψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο ζπκβεβιεκέλεο κε πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ηνπ εθηνθηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ θαη αλαθέξνληαη ηπρφλ εκπεξηερφκελεο έκκεζεο επηβαξχλζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ έλαξμε εθηνθηζκνχ δελ ζα πξνεγείηαη ζε θακία πεξίπησζε ηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ. Όηαλ ζηάδηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (2) πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα

5 5 πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ γηα ην είδνο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο πνπ δηέπεη ηελ ηξάπεδα κε ηελ ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα εμ απηήο απνξξένληα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα επηιέγνπλ θαηάιιεια πξφζσπα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 3. Λνηπέο εξγαζίεο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 3 εδ. β). Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαθνηλψλνπλ αλαιπηηθά ην χςνο ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο ινηπέο, εθηφο ρνξεγήζεσλ ή θαηαζέζεσλ, πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ηνπο, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη ζηαζεξφ ή λα πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ ελφο ειάρηζηνπ θαη ελφο κέγηζηνπ νξίνπ. Δπίζεο αλαθνηλψλνπλ αλαιπηηθά ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη εμφδσλ ππέξ ηξίησλ. 4. Δηδηθά ζέκαηα α. Πηζησηηθέο θάξηεο Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο θινπήο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην επηηφθην, ηελ εηήζηα ζπλδξνκή, ηνλ ηξφπν θαη ηελ πεξίνδν εθηνθηζκνχ ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θαη ινηπά ηπρφλ έμνδα θαη πξνκήζεηεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπλαιιαγψλ ζε ζπλάιιαγκα, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαηφρνπο ηεο θάξηαο νη ηδηαίηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηφζν ηνπ εθδφηε, φζν θαη ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εθδφηε ηεο θινπήο ή απψιεηαο θιπ. β. Παξάγσγα πξντφληα Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ νθέινπο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ησλ πηζαλψλ δεκηνγφλσλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αηθλίδηα κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, είηε σο κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο (πρ. ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πίζησζεο γηα ηελ εθπιήξσζε αλαιεθζεηζψλ ππνρξεψζεσλ). γ. Ννκηθή ζέζε θαη δηθαηψκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ επίζεο λα παξέρνπλ ελεκέξσζε γηα ηε λνκηθή ζέζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαηνρήο εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηίηισλ (π.ρ. ζπκθσλίεο πψιεζεο κε επαλαγνξά) θαη ινηπψλ αμηψλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, είηε απηή πξνθχπηεη απφ θαηαζέζεηο, είηε απφ επελδπηηθά ή ζχλζεηα πξντφληα. Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά θαη ηελ θάιπςε απφ ην Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (Σ.Δ.Κ.).

6 6 Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, θαη ειάρηζηνλ, σο αθνινχζσο : 1. Γεληθνί φξνη α) (i) Γηαζέηνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα θχξηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ βαζηθνχ ή ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ πεξί ρνξεγήζεσλ, ησλ πξνκεζεηψλ, ακνηβψλ, εθάπαμ δαπαλψλ, εμφδσλ ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη ησλ θφξσλ - ηειψλ θαη (ii) αλαξηνχλ ζε εκθαλή ζέζε, κε επθξηλή θαη επαλάγλσζηα ζηνηρεία, πίλαθα ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, θαζψο θαη πίλαθα ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο / μέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ, κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθφ πίλαθα πξνκεζεηψλ, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη πξνκήζεηεο. β) Αλαθνηλψλνπλ δηα ηνπ ηχπνπ ηα βαζηθά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ, γηα ην νπνία ηζρχεη ε ππνρξέσζε αλαγγειίαο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΠΓ/ΣΔ 2496/ ). γ) Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φινπο ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη λα ηνπο παξέρνπλ πιήξεο αληίγξαθν κεηά ηε ζχλαςή ηεο. δ) Υνξεγνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπο παξαζηαηηθά ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη αλάιπζε ησλ θαηαβνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ζπλαιιαζζφκελνη ζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηφθνπο, πξνκήζεηεο, εθάπαμ δαπάλεο, ινηπά έμνδα θαη θφξνπο ηέιε. Ζ αλάιπζε απηή παξέρεηαη ην αξγφηεξν κε ηελ επφκελε ηεο ζπλαιιαγήο πεξηνδηθή ελεκέξσζε. ε) ηελ πεξίπησζε κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, φπνπ απηή επηηξέπεηαη, γλσζηνπνηνχλ ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ησλ αξρηθψλ φξσλ είηε κε γεληθή είηε κε εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαη πξναλαγγέιινπλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ φξσλ. Παξέρεηαη πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαηππσζεί κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ. (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 5 εδ. β θαη απνθ. ΔΣΠΘ 234/20/2006 παξ. 1). Πεξηνδηθή ελεκέξσζε (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 παξ. 4). α) Καηαζέζεηο : Παξέρεηαη ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ θάζε 3κελν γηα ηα ζηνηρεία (α) θαη (ζη) ηνπ Κεθ. Β, παξάγξ. 1, θαζψο θαη γηα ην ππφινηπν ηνπ

7 7 ινγαξηαζκνχ, εθηφο εάλ δελ ππάξρεη θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, νπφηε ε ελεκέξσζε παξέρεηαη αλά 6κελν. ηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη βηβιηάξην, ε ελεκέξσζε παξέρεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιηαξίνπ. Γηα ηηο πσιήζεηο ηίηισλ κε ζπκθσλία επαλαγνξνξάο (Repos) θαη ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ε ελεκέξσζε γίλεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο. β) Υνξεγήζεηο : Παξέρεηαη ελεκέξσζε σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη σο πξνο θάζε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ, φπνπ απηή επηηξέπεηαη. Ζ ελεκέξσζε παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν, εθηφο εάλ ε πεξίνδνο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ είλαη κεγαιχηεξε ή ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία γηα ζπρλφηεξε ελεκέξσζε. ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε παξερφκελε κε ηνπο κεληαίνπο ινγαξηαζκνχο ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη θαη ην πνζφ ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο. 3. Δλεκέξσζε θαηφπηλ αηηήκαηνο α) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκθσληψλ θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εληφο επιφγνπ δηαζηήκαηνο, αλάινγα κε ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ έξεπλαο γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην θαηά ηελ παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2873/2000 φπσο ηζρχεη, φξην. Αθφκε πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ζαθή δηάθξηζε ηφζν ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνο εθηνθηζκφ ππφινηπα, φζν θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. β) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ αλαιπηηθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηα έμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (3). Σν χςνο ηνπ πνζνχ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαη εχινγε θξίζε, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλεθηηκσκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο ζπλαιιαγήο. 4. Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο α) Δπίζεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα παξέρνπλ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνπο δαλεηδφκελνπο σο πξνο ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπο (θεθάιαην, ηφθνπο θαη πάζεο θχζεσο επηβαξχλζεηο) εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζε ππεξεκεξία.

8 8 β) Καη αλαινγία κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο νθεηιέηεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελεκεξψλνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπο εγγπεηέο ησλ δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. Καηά ηελ πεξηέιεπζε ησλ νθεηιεηψλ ζε ππεξεκεξία ε ελεκέξσζε ησλ εγγπεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξάγξαθν 4α. γ) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνπ θαηά ηεθκήξην δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία (πρ. θαηεγνξίεο ζεζκηθψλ επελδπηψλ). δ) Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ κεηαθνξψλ πηζηψζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 33/2000, εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Π.Γ. ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2560/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ, ηφζν σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ φζν θαη σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ. 5. Γηαθεκίζεηο (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 259/1/2008 θαη απνθ. ΔΣΠΘ 263/2/2008). Οη δηαθεκίζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξνθφξεζεο (ειεθηξνληθφ, δηαδίθηπν, έληππν, ηειεθσληθά) κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη, πξέπεη θαηά ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο (π.ρ. Ν. 2076/92, άξζξν 13, παξάγξ. 5 θαη Ν. 2251/94, άξζξν 9) λα δηαηππψλνληαη κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ, λα είλαη αιεζείο θαη φρη παξαπιαλεηηθέο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξάμε. Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα επηιακβάλνληαη ηεο εμέηαζεο παξαπφλσλ πειαηψλ γηα φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, κέζσ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπφλσλ ή εμέηαζεο δηαθνξψλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ θεθαιαίνπ Γ, ηεο Πξάμεο απηήο. Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο θαη ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο εληφο 45 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ θαηαγγειηψλ. 2. Δληφο κελφο απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαπφλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, θαηά ηελ αθφινπζε αλάιπζε: - αξηζκφο παξαπφλσλ θαηά θαηεγνξία (δάλεηα, θαηαζέζεηο, επελδπηηθά πξντφληα),

9 9 - κέζνο ρξφλνο απάληεζεο (κε αλαθνξά ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ ρξφλνπ), - αξηζκφο πεξηπηψζεσλ ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Δ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΩ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Γηα ηηο δηελεξγνχκελεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηξφπν πνπ ζα επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, είηε κε ηελ άκεζε γλσζηνπνίεζε ζην Γηαδίθηπν ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ είηε κε παξαπνκπή ζε ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξνρήο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο (αξκφδηνο ππάιιεινο, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηει.) ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη : α) ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο άδεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ ηνπ θνηλνηηθνχ δηαβαηεξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2076/92 θαη ηε δεχηεξε ζπληνληζηηθή ηξαπεδηθή Οδεγία 89/646/ΔOK/ , β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (κνξθή θαη βαζκφο ηεο παξερφκελεο αζθάιεηαο). Σ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ (βι. δηεπθξίληζε απνθ. ΔΣΠΘ 178/3/2004 Κεθ παξ. 3 εδ. α). Γελ επηηξέπεηαη ε είζπξαμε νηαζδήπνηε πξνκήζεηαο ζηηο πάζεο θχζεσο ρνξεγήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Καη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε είζπξαμε i) πξνκήζεηαο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ πεξί θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ ii) πξνκήζεηαο αδξαλείαο επί ησλ κε αλαιεθζέλησλ πνζψλ πηζηψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ρνξήγεζήο ηνπο. ηελ έλλνηα ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ εκπίπηνπλ νη ακνηβέο γηα ηηο παξερφκελεο ηπρφλ εηδηθέο ππεξεζίεο, εθάπαμ δαπάλεο θαη ηα έμνδα ππέξ ηξίησλ (πρ ζπκβνιαηνγξαθηθά, έμνδα εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ηίηισλ αθηλήηνπ, εγγξαθήο ππνζήθεο θιπ). Ε. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ) ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Πξάμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ην κέζν πιεξνθφξεζεο (πρ. Γηαδίθηπν, δηαθήκηζε, Καηάζηεκα). Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, άπαμ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξάμεο απηήο. Μεηά ηελ πξψηε απηή ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε ππνβνιή ζηνηρείσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο (εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ) ή, ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ή ην πεξηερφκελν ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.

10 10 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαηαξγνχληαη : α) Ζ ΠΓ/ΣΔ 1969/91 φπσο ηζρχεη, πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ην χςνο ησλ επηηνθίσλ, πξνκεζεηψλ θαη παξεπφκελσλ εμφδσλ πνπ θαηαβάιινπλ θαη β) ε Δγθχθιηνο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 21/ Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο ηζρχνπλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Πξάμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Α). Ο Γηνηθεηήο Νηθφιανο Γθαξγθάλαο Αθξηβέο αληίγξαθν, Αζήλα, Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Ο Γηεπζπληήο Π.Κπξηαθφπνπινο

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα