ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)"

Transcript

1 ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί ηνπο ζθηέξ. ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ζθάθνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% γηα πισηά κέζα κεηαθνξάο, σζηφζν ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο δελ απνηειεί κεηαθνξηθφ κέζν αιιά εμνπιηζκφ, θαζψο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ''βφιηεο'', κέλεη δειαδή κφλν κέζα ζε θιεηζηφ θφιπν θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη θαζαξά γηα ''ξπκνχιθεζε'' καζεηψλ ζθη. Μπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε ζηνλ εμνπιηζκφ θαη φρη ζηα πισηά κέζα, κηαο θαη δελ είλαη γηα κεηαθνξά επηβαηλφλησλ? Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά πξνκήζεηα πισηνύ κέζνπ κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππόςε όηη αθελόο πθίζηαηαη ππνρξέσζε λενιόγεζεο θαη αθεηέξνπ εκπίπηεη ζηελ αλάιπζε ηεο θαηεγνξίαο Δπηιέμηκε επηρείξεζε γηα ην πξφγξακκα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν θσδηθφ μελνδνρείνπ β θαηεγνξίαο ζέιεη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα κε δπν κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ππαίζξην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ), κπνξεί λα πινπνηήζεη θαη ηελ δαπάλε ηνπ ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ αιιά θαη ηελ δαπάλε ηνπ πισηνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ; Δπίζεο, ε επηρείξεζε έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο έλα ζθάθνο. Μπνξεί ζην ίδην επελδπηηθφ ζρέδην λα πξνρσξήζεη ζε δαπάλεο επηζθεπήο ηνπ; Γηα λα θαηαζέζεη ηελ παξαπάλσ επελδπηηθή πξφηαζε ε επηρείξεζε πξέπεη εθηφο ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ μελνδνρείνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λα έρεη θαη άιινπο ΚΑΓ π.ρ. ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ; Σε ζρέζε κε ηελ πξώηε εξώηεζε ε επηρείξεζε δύλαηαη λα πξνβεί ζε δαπάλε ηόζν γηα ηελ πξνκήζεηα ρεξζαίνπ όζν θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πισηνύ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξώηεζε ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε δαπάλεο απνθαηάζηαζεο βειηίσζεο επαγγεικαηηθώλ ζθαθώλ αλαςπρήο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία 2.2 Η επηρείξεζε ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλύεηαη ε άζθεζε ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δάλ δελ ηηο δηαζέηεη ηόηε ππνρξενύηαη λα θάλεη επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ θαη θαηόπηλ λα πξνρσξήζεη ζε πινπνίεζε δαπαλώλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην λέν ΚΑΓ. Οπσζδήπνηε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο επαγγέικαηνο) ζε ηζρύ. 3. Γελ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ θαη ζην έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα γηα λα θαιχςνπλ ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή; Σα ρξήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ επελδπηή; Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ; Υξεηάδεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδσηηθή ζπκκεηνρή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θπζηθφ θάθειν ή είλαη ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα πξνζθνκίζεη

2 αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο; Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο δελ απαηηνύληαη απνδεηθηηθά θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 4. Έρσ αηνκηθή επηρείξεζε θαη έλα απφ ηα αληηθείκελά κνπ είλαη εθπαηδεπηήο ηζηηνπινΐαο κε ΚΑΓ (Τπεξεζίεο εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπνξ), ν νπνίνο είλαη επηιέμηκνο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ΚΑΓ ηζρχεη γηα ηελ επηρείξεζή κνπ απφ ηηο 5/10/2011, ελψ απφ ην 2005 έσο ηηο 5/10/2011 είρα ηνλ ΚΑΓ (Τπεξεζίεο Καζεγεηή Αζιεκάησλ). Γηεπθξηλίδσ φηη, ην 2005 πνπ έθαλα έλαξμε δελ ππήξρε ν ΚΑΓ Απφ ηα Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ θφβσ απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα, πξνθχπηεη φηη είκαη εθπαηδεπηήο "Θαιαζζίσλ ζπνξ", ζπγθεθξηκέλα ηζηηνπινΐαο θαη windsurfing. Δπνκέλσο απνδεηθλχεηαη φηη ν ΚΑΓ (Τπεξεζίεο εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπφξ) ηζρχεη πξηλ απφ ηελ 1/1/2010 φπσο νξίδεη ν Νφκνο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξψ λα εληαρζψ ζην πξφγξακκα γηα αγνξά εμνπιηζκνχ windsurfing; Έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ 1/1/2010. Με ηελ πξνϋπόζεζε απηή ζε ηζρύ ηόηε δύλαηαη ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ κεηά ηελ 1/1/ Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν κφλε ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα; Γίλεηαη δεθηή π.ρ. ε ιηβαλέδηθε ή ε ηαπσληθή θνπδίλα; Δλέξγεηεο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα. 6. Ξελνδνρείν πνπ δελ έρεη αλειθπζηήξα ζε κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη έλαλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ πιήξε θηλεηηθφηεηα ησλ ΑκΔΑ ζηνπο ρψξνπο ηνπ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ζηα ζρέδηα ησλ θηηξίσλ ππάξρεη αλάινγε πξφβιεςε απφ ην κεραληθφ. Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απνηειεί κέξνο ελόο νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα. 7. Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 (εμνπιηζκφο πξάζηλσλ ελεξγεηψλ); Η ελ ιόγσ δαπάλε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

3 8. Δπηρείξεζε ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα 'ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ'. Πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη 2 θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, κηα κεγάιε θαη κηα παηδηθή κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα απνζεξαπεία αζιεηψλ, ΑΜΔΑ θιπ. Έρνπλ εηνηκαζζεί φια ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη έγθξηζε ΔΟΣ γηα ηελ νηθνδνκηθή άδεηα αιιά δελ έρνπλ θαηαηεζεί αθφκα ζηελ πνιενδνκία ψζηε λα πάξνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Σν εξψηεκα είλαη αλ πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πνπ ζα θάλεη ζα πξέπεη λα έρεη ήδε αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηελ πνιενδνκία. Γειαδή αλ πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ζην πξφγξακκα, λα θαίλεηαη φηη έρεη ήδε θαηαζέζεη αίηεκα έθδνζεο πνιενδνκηθήο αδείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ψζηε λα είλαη επηιέμηκνο. Γελ απαηηείηαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ εληαρζεί ην επελδπηηθό ζρέδην πξνζθνκίδνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. 9. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ή Φ/Β ζε ζθάθνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θσηηζκνχ, νξγάλσλ πινήγεζεο θιπ; Δίλαη επηιέμηκε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 10. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά πεξίπησζε; Γηα παξάδεηγκα ζηελ ππεχζπλε δήισζε Α αλαθέξεη: ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη φηη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (Δθπξφζσπνο/νη), κε ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζα δηαηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο/σλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη ηαβέξλα ε νπνία δελ δεηάεη λα επηδνηεζεί γηα ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε; Η ππεύζπλε δήισζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 11. Παξαθαιψ ζα ήζεια λα καο δηεπθξηλίζεηε εάλ έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν κε επηιέμηκν ΚΑΓ «Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο» κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ. Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ Πίλαθα 2: Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο, ζηελ ζηήιε βαζηθφ απαηηνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ λφκν Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/1999) ν νπνίνο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία. Απαηηείηαη δειαδή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηη νη Τπεξεζίεο ζρνιήο Ιππαζίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηελ κνξθή Αζιεηηθνχ σκαηείνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο ; Δίλαη επηιέμηκε ε αλσηέξσ πξόηαζε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο δηαζέηεη κία εθ ησλ επηιέμηκσλ λνκηθώλ κνξθώλ όπσο αλαθέξνληαη

4 ζηνλ νδεγό θαη ζην έληππν ππνβνιήο. Δλ πξνθεηκέλσ εμεηάδεηαη εάλ ην ζσκαηείν ιεηηνπξγεί σο αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ) νπόηε εκπίπηεη ζηηο επηιέμηκεο λνκηθέο κνξθέο. 12. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο έρεη έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κάιηζηα πνιχ πξηλ ηελ 1/1/2010. Ωζηφζν ε πθηζηάκελε αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε δελ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά ζθνπεχεη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ππνςήθηνο επελδπηήο πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ ππνβνιή ηηο πξφηαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηεη ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε. Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν αλαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κφλν ; ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. Δπνκέλσο πσο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν θχθινο εξγαζηψλ; Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο από όιεο ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο εκθαλίδνληαη ζηα θνξνινγηθά έληππα. 13. Πψο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο de minimis ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη δχν κε πνζνζηά ζηελ ζπλεξγαζία 60% θαη 40% αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 50% & 50% αληίζηνηρα θαη κε ηηο ζρεηηθέο ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα ηελ πξψηε επξψ θαη γηα ηελ δεχηεξε 0 (κεδέλ), πνηα είλαη ε αλψηαηε δπλαηή επηρνξήγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο; Ο ππνινγηζκφο ζα γίλεη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ζπλεξγαζία ή βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ; Σηηο πεξηπηώζεηο ζπλεξγαζίαο ν ππνινγηζκόο ηεο ζώξεπζεο γηα ηνλ θαλόλα de minimis εθαξκόδεηαη γηα θάζε ζπλεξγαδόκελν μερσξηζηά θαη βάζεη ησλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο θαζελόο εμ απηώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξόηαζεο. 14. Η ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαζψο θαη φιεο νη ζπλαθφινπζεο ελέξγεηεο/δαπάλεο αθνξνχλ κφλν ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ή/θαη εμσηεξηθνχ; Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο αθνξνύλ ηόζν ηηο εθζέζεηο εμσηεξηθνύ όζν θαη ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. 15. Η δεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο ρψξνπ σο ζεκείνπ δηνξγάλσζεο δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (π.ρ. έλαο ηχπνο gallery) ζε πνηα θαηεγνξία ζα κπνξνχζε λα ππαρζεί δεδνκέλεο ηεο ελδεηθηηθήο (θαη φρη δεζκεπηηθήο) θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο; Γελ απαηηείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο αιιά νπσζδήπνηε απαηηείηαη ζαθήο ηεθκεξίσζε θαη ζύλδεζε ησλ δαπαλώλ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

5 16. Δπηρείξεζε έρεη ήδε επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Digi-Lodge γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. Δίλαη δπλαηή ε επηδφηεζή ηεο γηα δεκηνπξγία hyperlink κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζην γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θαη ζα ζπλδέεηαη απηφκαηα ζε άιιε ηζηνζειίδα; Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ζηε θαηεγνξία 3 «Πξνβνιή πξνώζεζε» εθόζνλ ε επηρείξεζε έρεη εληαρζεί ζηελ πξάμε «Δλίζρπζε μελνδνρεηαθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ πξνβνιήο θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ digi-lodge» 17. Δπηρεηξήζεηο πισηψλ κεηαθνξψλ ή ελνηθίαζεο πισηψλ κέζσλ έρνπλ δηθαίσκα λα πξνκεζεπηνχλ εμσιέκβηεο κεραλέο ; ε πνηα θαηεγνξία εμνπιηζκνχ απηή ε δαπάλε εληάζζεηαη ; Έρεη πεξηνξηζκφ σο πξνο ην χςνο απηή ε δαπάλε,εθφζνλ είλαη επηιέμηκε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ; Δίλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εμσιέκβηεο κεραλέο. Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο εληάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2.2 κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηεγνξία 2 ζπλνιηθά. 18. Δπηρείξεζε κε λνκηθή κνξθή ΝΔΠΑ(Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ; Η ΝΔΠΑ (Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) εληάζζεηαη ζηηο επηιέμηκεο λνκηθέο κνξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νδεγνύ. 19. ηε ζειίδα 29 ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ζην ζεκείν Γ αλαθέξεηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο «νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εηδηθέο άδεηεο ή/θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ». Δθφζνλ ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη αζθεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη πθίζηαηαη ν επηιέμηκνο ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνθχπηεη φηη απηέο νη άδεηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ην αίηεκα νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνζιάβεη έλαλ μελαγφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ππνβνιήο ηελ άδεηα θάπνηνπ μελαγνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ; Δθόζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη πιεξνί ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ νδεγό, νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο. 20. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο, εθπαίδεπζεο, επίδεημεο θιπ κε αληίζηνηρεο δαπάλεο π.ρ. κπεηφλ, ηνχβια, πιαθάθηα θιπ. (ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.8 ζει. 37 ηνπ νδεγνχ); Δίλαη επηιέμηκε νπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία θαη αθεηέξνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ε ζύλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα.

6 21. ηε ζει. 9 ηνπ νδεγνχ κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξεηαη ν ηνπξηζκφο παξαηήξεζεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ε δηάβαζε θαξαγγηψλ δαζψλ θιπ. Γεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη ΚΑΓ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εξσηάηαη πνηεο είλαη νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Η ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιάβεη ρώξα κέζσ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ή λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ εθόζνλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010. Δάλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο, ν ελδηαθεξόκελνο επελδπηήο είηε δειώλεη ππεύζπλα όηη δελ πθίζηαηαη πιαίζην αδεηνδόηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είηε πξνζθνκίδεη ζρεηηθά έγγξαθα από αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ έιιεηςε ζρεηηθνύ πιαηζίνπ. Σε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δύν/ή θαη νη δύν ελεξγεηώλ πηνζεηεζεί, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξάμεο είλαη αξκόδηα γηα λα εμεηάζεη εάλ ζα γίλεη απνδεθηό ή όρη ην ζρεηηθό αίηεκα. 22. Δπηρείξεζε (πξαθηνξείν γελ. ηνπξηζκνχ θαδ 79.11) κε επηιέμηκν ΚΑΓ κπνξεί λα θάλεη portal αληί γηα ηζηνζειίδα ; Δλλνείηε φηη ζα δψζεη βάξνο ζηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πιελ φκσο εάλ εκθαλίζεη εθεί θαη ππεξεζίεο Online θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζα έρεη πξφβιεκα; Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε σο κέξνο κηαο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 23. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν πνπ πνπιάεη εθδξνκέο γηα Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ: ηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο επίδεημεο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - κπνξεί λα βάιεη δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε ελφο νδεγνχ κε εθθιεζίεο - κνλαζηήξηα θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη εμνπιηζκφο ; Δίλαη επηιέμηκε σο δαπάλε ζηελ θαηεγνξία 3.4 «Σρεδηαζκόο θαη εθηύπσζε δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ θαη αλαισζίκσλ». 24. Σν hosting θαη ην domain name είλαη δαπάλεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 3.5; Η ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη επηιέμηκε ; Δίλαη επηιέμηκε ελέξγεηα ε απόθηεζε domain name. Γελ είλαη επηιέμηκεο ε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη hosting. 25. Δάλ κηα Δπηρείξεζε Γξαθείν ηαμηδίσλ ( ΚΑΓ 79 ) ζέιεη λα πξνκεζεπηεί εμνπιηζκφ (αθνπζηηθά κε ερνγξαθεκέλεο πεξηεγήζεηο) γηα άηνκα πνπ δελ ζέινπλ λα έρνπλ μελαγφ αιιά λα θάλνπλ κεκνλσκέλεο πεξηεγήζεηο πνπ ζα ηνλ λνηθηάδεη ζε απηνχο είλαη επηιέμηκε ε ελ ιφγσ δαπάλε ; Nαη είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 26. Δπηρείξεζε ε νπνία έρεη ΚΑΓ ππεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο θαη ζα ήζειε λα θάλεη κηα πισηή εμέδξα κέζα ζε

7 μελνδνρείν ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο (γηα ηα jet ski, bananas θιπ). ε πνην ζεκείν δαπαλψλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί. αλ εηδηθφο εμνπιηζκφο ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζαλ εηδηθή εγθαηάζηαζε 2.8; Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.8 σο εηδηθή εγθαηάζηαζε. Σεκεηώλεηαη όηη εάλ ε επηρείξεζε κε ΚΑΓ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηρείξεζε ηνπ μελνδνρείνπ ηόηε πξνζθνκίδνληαη άδεηα κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εηδηθή εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 27. Γηα ηνλ ΚΑΓ «Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο» ππάξρεη ζθάθνο έιμεσλ 6 κέηξσλ θαη ζα ήζειε λα πξνβεί ζε αιιαγή κεραλήο. ε πνηα θαηεγνξία δαπαλψλ κπνξεί λα ππαρζεί 1.1,1.9., ή 1.3 ; Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2. σο ελέξγεηα αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο. 28. Δπηρεηξήζεηο κε Δπηιέμηκν Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηε Γξάζε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο, φπσο εζηηαηφξηα, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρή ΟΠΠΑΥ πνπ νη ηδηνθηήηεο δελ είλαη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ή αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηε παξαπάλσ Γξάζε; Ναη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο εθόζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ όπσο αλαιύνληαη ζην παξάξηεκα 4 ηνπ νδεγνύ. 29. Οη πκπινηνθηεζίεο είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα; Ναη είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πξάμε «Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο». 30. Δπηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κέξνο ηνπ αηγηαινχ ρσξίο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ν νπνίνο κηζζψλεηαη απφ ηνλ Γήκν θάζε έηνο, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επέλδπζε θηηξηαθά θαη δηακφξθσζε ρψξσλ (θαηεγνξία 2), απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε κηζζσηεξίνπ 5εηίαο ζηελ ππνβνιή ή ζηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ε ηειεπηαία άδεηα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε αίηεζε πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα απόθηεζε λέαο άδεηαο. Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε ή αλ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο λέαο άδεηαο. Δπίζεο πξνζθνκίδεηαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην πεληαεηνύο δηάξθεηαο γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 31. Δπηρείξεζε κε ΚΑΓ 79 ζέιεη λα λνηθηάζεη έλα ρψξν απφ ηνλ δήκν θαη λα ζηήζεη έλα πεξίπηεξν κε μχιηλε θαηαζθεπή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ίζσο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ηελ δηεχζπλζε ηνπξηζκνχ ηα θηφζθηα (κε κφληκεο θαηαζθεπέο) δελ ρξεηάδνληαη άδεηα αιιά κάιινλ ζα ρξεηάδεηαη κεηαβνιή ζηελ εθνξία. Δίλαη επηιέμηκε;

8 Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ ελέξγεηα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδνληαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 32. Η πξνκήζεηα κηθξψλ ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ (laser, catamaran) δεδνκέλνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πισηά δελ είλαη κεηαθνξηθά κέζα (δειαδή δελ κεηαθέξνπλ θφζκν ζε πξννξηζκνχο φπσο κία βάξθα, έλα ηνπξηζηηθφ ζθάθνο πιφσλ θιπ αιιά εθηεινχλ αζιεηηθνχο πινπο κε θνηλή αθεηεξία - ηεξκαηηζκφ ) θαη απνηεινχλ βαζηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία 1.1; Όρη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.3 σο πξνκήζεηα πισηώλ κέζσλ κεηαθνξάο. 33. Βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο Νν 14 & 23 θαηαλννχκε φηη: Ξελνδνρείν κε κνλαδηθφ ΚΑΓ « Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην» κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα κέζσ ηνπ παξαπάλσ ΚΑΓ γηα ηε δεκηνπξγία spa αξθεί ζην ηέινο λα πξνζθνκηζηνχλ φιεο απφ ην λφκν απαηηνχκελεο άδεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηη εηδηθά (πξφζζεηα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ) δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ; Καηά ηελ νινθιήξσζε ζα απαηηεζεί θάπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ εθηφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ; Δπηκέλνπκε ζηηο άδεηεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κελ εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΣ ζρέδηα γηα spa αιιά ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα δελ παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη πνπ απηφ ζα εγθαηαζηαζεί. Απηνί έρνπλ πξνθχςεη απφ ηαθηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΣ πιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα παξάβνια αλά η.κ.. Θα δεηεζεί άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ή νηθνδνκηθή άδεηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ; Η ελ ιφγσ επηρείξεζε ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ spa πνπ ζα απεπζχλνληαη θαη ζε πειάηεο κε ελνίθνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Η εηαηξεία ηφηε ππνρξενχηαη λα θάλεη έλαξμε λένπ ΚΑΓ ( ) γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηηξέπεηαη ή φρη ε δπλαηφηεηα απηή? Σρεηηθά κε ην πξώην εξώηεκα ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο δύλαηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο. Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν εξώηεκα δελ εμεηάδεηαη ε ηηκνιόγεζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Δμεηάδεηαη όκσο ζηελ παξνύζα θάζε ε ζύλδεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ δαπαλώλ κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαζώο επίζεο θαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εληζρπόκελεο επηρείξεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ νδεγνύ. 34. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε είλαη ηδηνθηήηξηα θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1993 ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο θαη εθκηζζψλεη ηνλ Μάην 2010 ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζε κηα επηρείξεζε Ο.Δ., ε νπνία ηδξχεηαη θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κε θσδηθφ ηνλ Μάην 2010, κπνξεί ε Ο.Δ. λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Πξφγξακκα, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ

9 01/01/2010; Να ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη ην ζρεηηθφ κηζζσηήξην. Θεσξείηαη ε επηρείξεζε επηιέμηκε, δεδνκέλνπ φηη ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαθνπή απφ ην 1993, θαη αλ λαη ζηνλ πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2010, ζα ζπκπιεξσζνχλ κφλν ηα ζηνηρεία ηεο Ο.Δ. ή αζξνηζηηθά θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ; Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή επελδπηηθήο πξόηαζεο δεδνκέλνπ όηη ν ππνςήθηνο θνξέαο δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί επαξθώο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 35. ρεηηθά κε ηελ δαπάλε Καηεγνξία 3: Πξνβνιή πξνψζεζε είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε ζαθή αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επηρείξεζε θαη κε backlink ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο γηα πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ? Δλδεηθηηθά ε ηζηνζειίδα εθηφο ηεο παξνπζίαζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζα παξέρεη ε επηρείξεζε ζα πεξηιακβάλεη. 1.Υάξηεο πςνκεηξηθήο κε ρικ. απνζηάζεηο. 2.Πξφγξακκα δξάζεσλ γηα θάζε κήλα. 3.Φψην άικπνπκ απφ δξαζηεξηφηεηεο. 4. Γπλαηφηεηα online πξνζαξκνγήο πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ επηζθέπηε. Ναη είλαη επηιέμηκεο νη αλαθεξόκελεο ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία ηελ θαηεγνξία 2 ππνθαηεγνξία 2.8 είλαη επηιέμηκεο άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ακνηβέο ησλ ζπκβνχισλ επηιέμηκεο είλαη νη ζηαηηθέοαξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη δεδνκέλεο ηεο εξψηεζεο-απάληεζεο Ν. 62 κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκε ε αλέγεξζε π.ρ. κηαο απνζήθεο; Nαη είλαη επηιέμηκε σο εηδηθή εγθαηάζηαζε ππό ηνλ όξν όηη ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ε ρξήζε ηεο ζηελ πξνηεηλόκελε επέλδπζε. 37. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ (55) επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο πνπ αθνξά πξφιεςε αζζελή απφ απφζηαζε. Ο ΚΑΓ είλαη ν (ππεξεζίεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο).αλαιπηηθφηεξα ην θέληξν ηειεταηξηθήο επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα θαη ηνλ ζέηεη ζε ηειενπηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληνληζηή ηαηξφ ζχληνκα θζάλεη ζην δσκάηην ηνπ αζζελνχο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο κε εμνπιηζκφ ηειεκεηξήζεσλ. Μεηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε αληηκεησπίδεηαη αλάινγα ε θαηάζηαζε θαη ν επηζθέπηεο ηαηξφο ελεκεξψλεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, θάηη πνπ γίλεηαη ηαρχηαηα θαη εχθνια κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο IMPACT. Σν ζχζηεκα IMPACT επηηξέπεη ηελ απηφκαηε κεηάθξαζε ηεο έθζεζεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Έηζη ε ηαηξηθή έθζεζε ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά θαη άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία ζηε γιψζζα πνπ απηφο επηζπκεί, αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνία ν ηαηξφο ζπληάζζεη ηελ έθζεζε. Η ηειεταηξηθή απνηειεί επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζην πξφγξακκα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο); Γελ κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή πξόηαζε δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ζε έλαλ κε επηιέμηκν ΚΑΓ.

10 38. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ επηζπκεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά ηξνρφζπηησλ ηα νπνία δελ θέξνπλ πάλσ κεραλή αιιά είλαη ξπκνπιθνχκελα ( κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη επηιεγεί σο ηφπνο δηακνλήο ησλ εθδξνκέσλ). Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζεσξείηαη κεηαθνξηθφ κέζν νπφηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.2 ; Θεσξνύληαη ρεξζαία κέζα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο νπόηε εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Θεσξείηαη επηιέμηκε σο λνκηθή κνξθή ε θνηλνπξαμία ; Ναη είλαη επηιέμηκε. 40. ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ησλ ΔΜΔ ππνινγίδνληαη θαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε κηα επηρείξεζε κέζσ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ; Όρη ππνινγίδνληαη ηα άηνκα πνπ κηζζνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηελ επηρείξεζε θαη κόλν γηα ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. 41. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, απνξξφθεζεο επηρείξεζεο κέζα ζην 2011, φπνπ ε λέα επηρείξεζε δελ έρεη πξνιάβεη λα ιάβεη αθφκα ηε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο (ΔΛ θ.ι.π.) ζην φλνκά ηεο, κπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε πξνζθνκίδνληαο ηελ αίηεζε ζηνλ ΔΟΣ/ αξκφδηα ππεξεζία; Καη κέρξη πφηε ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ήκα/ Άδεηα; Δίλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ζήκα/ άδεηα κέρξη ηελ απόθαζε έληαμεο. 42. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 56 είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ή ζα απνθηήζνπλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ην Δηδηθφ ήκα Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. Σα παξαδνζηαθά θαθελεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΚΑΓ 56 έρνπλ ηελ ίδηα ππνρξέσζε; Καη αλ λαη, πψο ζα ην απνθηήζνπλ εθφζνλ ηα θξηηήξηα ειέγρνπ (βιέπε Τπ.Απφθ. Σ/4333/ ) αθνξνχλ θπξίσο ζε έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ φπσο θέηα, παηάηα, θξαζηά, ζαιάηα θ.ι.π. πνπ ηα παξαδνζηαθά θαθελεία δελ πξνζθέξνπλ; Γελ ππνρξενύληαη ηα παξαδνζηαθά θαθελεία λα απνθηήζνπλ Δηδηθό Σήκα Πνηόηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. 43. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (κηζζσηήξην 5εηνπο δηάξθεηαο, ηίηιν ηδηνθηεζίαο) ηζρχεη αθφκε θαη γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο δαπάλεο; Καη ηη ζα γίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζαιάζζηα

11 αζιήκαηα θαη κηζζψλνπλ παξαιίεο ή άιινπο ρψξνπο γηα ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα (ζπλήζσο αλαλεψλνπλ ην κηζζσηήξην θάζε ρξφλν) φπσο γίλεηαη θαηά θαλφλα κε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο; Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο αθνξά όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αλ δειώλνπλ ή όρη θηηξηαθέο δαπάλεο. Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε ή ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδνληαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο λέαο άδεηαο από ηνλ αξκόδην θνξέα θαζώο επίζεο θαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην πεληαεηνύο δηάξθεηαο γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 44. Δίλαη επηιέμηκε ε δεκηνπξγία πλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζα πινπνηήζεη ζηελ Αζήλα θαη ε άιιε ζηε Θεζζαινλίθε ; Ναη είλαη επηιέμηκε. 45. Δπηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ ( δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα απφ ην 2009) αηηείηαη ηελ αγνξά ζθάθνπο κήθνπο 8,40m γηα ηελ κεηαθνξά εθπαηδεπφκελσλ θαη εμνπιηζκνχ θαηάδπζεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο φπνπ ζα δηεμάγνληαη νη εθπαηδεπηηθέο θαηαδχζεηο. ην επηιέμηκν θφζηνο αγνξάο πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην νπνίν βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλέξζεη ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβάλεηαη κφλν ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο ζην λαππεγείν (θαηαζθεπή θήηνπο) ή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 20% θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλή ηνπ ζθάθνπο κεραληθά ηκήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πινήγεζεο - ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο) ηνλ νπνίν πξνκεζεχνπλ θαη εγθαζηζηνχλ άιινη πξνκεζεπηέο ; Όρη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνκήζεηα πισηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ εθόζνλ απνδεδεηγκέλα ν ελ ιόγσ εμνπιηζκόο παξαδίδεηαη από ηξίηνπο θαη δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θήηνπο. 46. ε ζπγθξφηεκα ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο θνπδίλαο ε θάζε κία, ν ηδηνθηήηεο επηζπκεί λα αλαπηχμεη γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, θαηαζθεπάδνληαο θαη θηφζθη-θνχξλν-ςεζηαξηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη παξέρνληαο παθέην 1 ή 2 εβδνκάδσλ κε καζήκαηα καγεηξηθήο θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πνπ θάπνηα απφ απηά ζα θαιιηεξγνχληαη ζην θηήκα γχξσ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο. Μπνξεί λα παξέρεη απηήλ ηελ ππεξεζία-παθέην, καγεηξεχνληαο ζε θνπδίλα ησλ θαηνηθηψλ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Aπαηηείηαη ε άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. 47. Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ ην 1991 θαη έρεη σο θχξην θαη κνλαδηθφ ΚΑΓ ηνλ Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Δίλαη επηιέμηκε γηα επέθηαζε

12 ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ ηεο απφθηεζεο πισηνχ κέζνπ πεξηήγεζεο; Ναη είλαη επηιέμηκε ε επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ. 48. Ση ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηαηξείαο κε ΚΑΓ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ (αεξνζθάθνπο) γηα ηελ ειεχζεξε πηψζε θαη θαηάβαζε κε αιεμίπησηα; Όρη δελ είλαη επηιέμηκε ε απόθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ ζην πιαίζην ηνπ νδεγνύ. 49. Θεσξείηε επηιέμηκε ε πξνκήζεηα ελφο GPS γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη ράξαμε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξεηβαηηθψλ θαη πεξηπαηεηηθψλ κνλνπαηηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αζιεηηθνχ (πνδειαηηθνχ, νξεηβαηηθνχ, πεξηπαηεηηθνχ) ηνπξηζκνχ ζηα πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα είλαη θαη ε κνλαδηθή θαζψο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην ε πξνκήζεηα νξεηβαηηθνχ θαη πεξηπαηεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ν πνδειαηηθφο εμνπιηζκφο ζα παξέρεηαη δσξεάλ. Δίλαη επηιέμηκνο ν ελ ιόγσ εηδηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ. 50. Σνπξηζηηθφ γξαθείν κε δηαζέζηκν ΚΑΓ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε νξεηβαηηθφ, πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζέιεη λα αγνξάζεη πνδήιαηα, ζθελέο, ζθάθνο θιπ.. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ; Δπίζεο ζέιεη λα δηακνξθψζεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Θεσξείηαη επηιέμηκε ελέξγεηα ή ζα ζεσξεζεί ζαλ ππνθαηάζηεκα; Δίλαη επηιέμηκεο σο ελέξγεηεο κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηάζηαζεηο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιόγσ ελεξγεηώλ πξνζθνκίδνληαη νπνηεζδήπνηε άδεηεο απαηηνύληαη. 51. χκθσλα κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ πξάμεο κπνξεί κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε ζε έλα απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ζηηο 31/01/2010 λα ππνβάιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ; Μπνξεί λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ήδε δηαζέηεη έλα εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/ Η πξνζθφκηζε ηεο επέθηαζεο ζε επηιέμηκν ΚΑΓ ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ λα γίλεη πξηλ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε έληαμεο. Δπεηδή ν ρξφλνο ππνγξαθήο κηαο ππνπξγηθήο απφθαζεο δελ είλαη γλσζηφο κε πνην ηξφπν ζα γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ ; Η βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο,

13 έληαμεο, έγθξηζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη απόξξηςεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο ελεκεξώλεηαη από ηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ πξνζθόκηζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 53. ρεηηθά κε ηελ εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ ζε γξαθή κπξάηγ επηιέμηκε δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ δηαπίζησζα κεηά θαη απφ επηθνηλσλία κε ηνλ χιινγν ησλ Σπθιψλ (Βαζ. Όιγαο 114) φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηππνγξαθείν θαη φηη, φ,ηη ρξεηαζηνχλ ηα ηππψλνπλ κφλνη ηνπο κε ηδηφθηεην εμνπιηζκφ. Η απάληεζε ζηελ εξψηεζή κνπ αλ κπνξνχλ λα ηππψζνπλ γηα κέλα ήηαλ θαηαθαηηθή αιιά δελ δχλαληαη λα εθδψζνπλ ηηκνιφγην γηαηί δελ είλαη θεξδνζθνπηθφ ην ίδξπκά ηνπο. Σν κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ είζπξαμεο πνπ εθδίδνπλ είλαη απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο ζηελ νπνία αλ επηζπκνχκε κπνξνχλ λα αλαγξάςνπλ επηπξνζζέησο φηη αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε εθηχπσζε. Η εξψηεζή κνπ είλαη αλ ε απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο απφ ην χιινγν Σπθιψλ είλαη απνδεθηφ παξαζηαηηθφ δαπάλεο γηα ηελ πξάμε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 5.3 ηνπ νδεγνύ ηα παξαζηαηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθό ζρέδην είλαη ηηκνιόγηα πώιεζεο ή θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε ή θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ. 54. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ. Τπνρξενχηαη λα πινπνηήζεη δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ ή κπνξεί κφλν ζην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ? Δάλ επηιέμεη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην κφλν κε ην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνλ παιαηφ ΚΑΓ? Η επηρείξεζε δύλαηαη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην κόλν ζην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ, ππνρξενύηαη σζηόζν λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο άδεηεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κε βάζε ηνλ ΚΑΓ πνπ πθίζηαηαη πξηλ ηελ 1/1/2010. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο άδεηεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 55. ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη σο ε εκεξνκελία πξψηεο πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο) δειαδή ε 15/09/2011. Η πξψηε πξνθήξπμε ηεο Πξάμεο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2037/ 13/09/2011. Πνηα εθ ησλ δχν εκεξνκεληψλ ηζρχεη? Ιζρύεη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην ΦΔΚ ήηνη 13/09/ Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 έρεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Γχλαηαη λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία λέαο δξαζηεξηφηεηαο θάλνληαο έλαξμε λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ζε λέα Πεξηθέξεηα θαη πινπνηψληαο δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ?

14 Όρη, ε πινπνίεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ΚΑΓ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα εληόο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. 57. Eπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη πθηζηάκελν επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πινπνηψληαο δαπάλεο κφλν γηα ην λέν ΚΑΓ. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηφ επηιέμηκν ΚΑΓ κνινλφηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δαπάλεο ζηνλ ελ ιφγσ ΚΑΓ? Ναη είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηό ΚΑΓ. 58. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 δελ ηεξνχζαλ βηβιία ππνινγίδνπκε ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ θαη δηαηξνχκε δηα δχν ιφγσ αλαθνξάο ζε έλα εμάκελν θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο ή ιακβάλνπκε ππφςε φιν ην πνζφ βάζεη ηεο ΠΟΛ? Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πεδίν 5.2 ηνπ εληύπνπ ππνβνιήο ε επηρείξεζε δειώλεη ηα ηεθκαξηά έζνδα γηα ην δηάζηεκα 1/1/2010 εσο 30/6/2010 (βάζεη ηεο ΠΟΛ 1146/2009) θαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία πνπ ηεξεί (Β' ή Γ' θαηεγνξίαο) γηα ην δηάζηεκα 1/7/2010 εσο 31/12/2010. Ο ππνινγηζκόο γηα ηα ηεθκαξηά γίλεηαη κόλν γηα ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο δηαηξώληαο ην εηήζην ηεθκαξηό δηα δύν. Καηόπηλ πξνζηίζεηαη ην πνζό πνπ εμάγεηαη από ηα βηβιία από 1/7/2010 εσο 31/12/2010 θαη έηζη δηακνξθώλεηαη ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα