ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)"

Transcript

1 ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί ηνπο ζθηέξ. ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ζθάθνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% γηα πισηά κέζα κεηαθνξάο, σζηφζν ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο δελ απνηειεί κεηαθνξηθφ κέζν αιιά εμνπιηζκφ, θαζψο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ''βφιηεο'', κέλεη δειαδή κφλν κέζα ζε θιεηζηφ θφιπν θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη θαζαξά γηα ''ξπκνχιθεζε'' καζεηψλ ζθη. Μπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε ζηνλ εμνπιηζκφ θαη φρη ζηα πισηά κέζα, κηαο θαη δελ είλαη γηα κεηαθνξά επηβαηλφλησλ? Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά πξνκήζεηα πισηνύ κέζνπ κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππόςε όηη αθελόο πθίζηαηαη ππνρξέσζε λενιόγεζεο θαη αθεηέξνπ εκπίπηεη ζηελ αλάιπζε ηεο θαηεγνξίαο Δπηιέμηκε επηρείξεζε γηα ην πξφγξακκα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν θσδηθφ μελνδνρείνπ β θαηεγνξίαο ζέιεη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα κε δπν κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ππαίζξην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ), κπνξεί λα πινπνηήζεη θαη ηελ δαπάλε ηνπ ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ αιιά θαη ηελ δαπάλε ηνπ πισηνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ; Δπίζεο, ε επηρείξεζε έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο έλα ζθάθνο. Μπνξεί ζην ίδην επελδπηηθφ ζρέδην λα πξνρσξήζεη ζε δαπάλεο επηζθεπήο ηνπ; Γηα λα θαηαζέζεη ηελ παξαπάλσ επελδπηηθή πξφηαζε ε επηρείξεζε πξέπεη εθηφο ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ μελνδνρείνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λα έρεη θαη άιινπο ΚΑΓ π.ρ. ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ; Σε ζρέζε κε ηελ πξώηε εξώηεζε ε επηρείξεζε δύλαηαη λα πξνβεί ζε δαπάλε ηόζν γηα ηελ πξνκήζεηα ρεξζαίνπ όζν θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πισηνύ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξώηεζε ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε δαπάλεο απνθαηάζηαζεο βειηίσζεο επαγγεικαηηθώλ ζθαθώλ αλαςπρήο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία 2.2 Η επηρείξεζε ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλύεηαη ε άζθεζε ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δάλ δελ ηηο δηαζέηεη ηόηε ππνρξενύηαη λα θάλεη επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ θαη θαηόπηλ λα πξνρσξήζεη ζε πινπνίεζε δαπαλώλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην λέν ΚΑΓ. Οπσζδήπνηε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο επαγγέικαηνο) ζε ηζρύ. 3. Γελ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ θαη ζην έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα γηα λα θαιχςνπλ ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή; Σα ρξήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ επελδπηή; Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ; Υξεηάδεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδσηηθή ζπκκεηνρή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θπζηθφ θάθειν ή είλαη ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα πξνζθνκίζεη

2 αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο; Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο δελ απαηηνύληαη απνδεηθηηθά θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 4. Έρσ αηνκηθή επηρείξεζε θαη έλα απφ ηα αληηθείκελά κνπ είλαη εθπαηδεπηήο ηζηηνπινΐαο κε ΚΑΓ (Τπεξεζίεο εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπνξ), ν νπνίνο είλαη επηιέμηκνο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ΚΑΓ ηζρχεη γηα ηελ επηρείξεζή κνπ απφ ηηο 5/10/2011, ελψ απφ ην 2005 έσο ηηο 5/10/2011 είρα ηνλ ΚΑΓ (Τπεξεζίεο Καζεγεηή Αζιεκάησλ). Γηεπθξηλίδσ φηη, ην 2005 πνπ έθαλα έλαξμε δελ ππήξρε ν ΚΑΓ Απφ ηα Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ θφβσ απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα, πξνθχπηεη φηη είκαη εθπαηδεπηήο "Θαιαζζίσλ ζπνξ", ζπγθεθξηκέλα ηζηηνπινΐαο θαη windsurfing. Δπνκέλσο απνδεηθλχεηαη φηη ν ΚΑΓ (Τπεξεζίεο εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπφξ) ηζρχεη πξηλ απφ ηελ 1/1/2010 φπσο νξίδεη ν Νφκνο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξψ λα εληαρζψ ζην πξφγξακκα γηα αγνξά εμνπιηζκνχ windsurfing; Έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ 1/1/2010. Με ηελ πξνϋπόζεζε απηή ζε ηζρύ ηόηε δύλαηαη ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ κεηά ηελ 1/1/ Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν κφλε ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα; Γίλεηαη δεθηή π.ρ. ε ιηβαλέδηθε ή ε ηαπσληθή θνπδίλα; Δλέξγεηεο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα. 6. Ξελνδνρείν πνπ δελ έρεη αλειθπζηήξα ζε κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη έλαλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ πιήξε θηλεηηθφηεηα ησλ ΑκΔΑ ζηνπο ρψξνπο ηνπ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ζηα ζρέδηα ησλ θηηξίσλ ππάξρεη αλάινγε πξφβιεςε απφ ην κεραληθφ. Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απνηειεί κέξνο ελόο νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα. 7. Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 (εμνπιηζκφο πξάζηλσλ ελεξγεηψλ); Η ελ ιόγσ δαπάλε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

3 8. Δπηρείξεζε ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα 'ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ'. Πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη 2 θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, κηα κεγάιε θαη κηα παηδηθή κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα απνζεξαπεία αζιεηψλ, ΑΜΔΑ θιπ. Έρνπλ εηνηκαζζεί φια ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη έγθξηζε ΔΟΣ γηα ηελ νηθνδνκηθή άδεηα αιιά δελ έρνπλ θαηαηεζεί αθφκα ζηελ πνιενδνκία ψζηε λα πάξνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Σν εξψηεκα είλαη αλ πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πνπ ζα θάλεη ζα πξέπεη λα έρεη ήδε αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηελ πνιενδνκία. Γειαδή αλ πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ζην πξφγξακκα, λα θαίλεηαη φηη έρεη ήδε θαηαζέζεη αίηεκα έθδνζεο πνιενδνκηθήο αδείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ψζηε λα είλαη επηιέμηκνο. Γελ απαηηείηαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ εληαρζεί ην επελδπηηθό ζρέδην πξνζθνκίδνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. 9. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ή Φ/Β ζε ζθάθνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θσηηζκνχ, νξγάλσλ πινήγεζεο θιπ; Δίλαη επηιέμηκε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 10. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά πεξίπησζε; Γηα παξάδεηγκα ζηελ ππεχζπλε δήισζε Α αλαθέξεη: ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη φηη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (Δθπξφζσπνο/νη), κε ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζα δηαηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο/σλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη ηαβέξλα ε νπνία δελ δεηάεη λα επηδνηεζεί γηα ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε; Η ππεύζπλε δήισζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 11. Παξαθαιψ ζα ήζεια λα καο δηεπθξηλίζεηε εάλ έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν κε επηιέμηκν ΚΑΓ «Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο» κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ. Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ Πίλαθα 2: Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο, ζηελ ζηήιε βαζηθφ απαηηνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ λφκν Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/1999) ν νπνίνο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία. Απαηηείηαη δειαδή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηη νη Τπεξεζίεο ζρνιήο Ιππαζίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηελ κνξθή Αζιεηηθνχ σκαηείνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο ; Δίλαη επηιέμηκε ε αλσηέξσ πξόηαζε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο δηαζέηεη κία εθ ησλ επηιέμηκσλ λνκηθώλ κνξθώλ όπσο αλαθέξνληαη

4 ζηνλ νδεγό θαη ζην έληππν ππνβνιήο. Δλ πξνθεηκέλσ εμεηάδεηαη εάλ ην ζσκαηείν ιεηηνπξγεί σο αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ) νπόηε εκπίπηεη ζηηο επηιέμηκεο λνκηθέο κνξθέο. 12. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο έρεη έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κάιηζηα πνιχ πξηλ ηελ 1/1/2010. Ωζηφζν ε πθηζηάκελε αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε δελ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά ζθνπεχεη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ππνςήθηνο επελδπηήο πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ ππνβνιή ηηο πξφηαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηεη ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε. Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν αλαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κφλν ; ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. Δπνκέλσο πσο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν θχθινο εξγαζηψλ; Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο από όιεο ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο εκθαλίδνληαη ζηα θνξνινγηθά έληππα. 13. Πψο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο de minimis ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη δχν κε πνζνζηά ζηελ ζπλεξγαζία 60% θαη 40% αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 50% & 50% αληίζηνηρα θαη κε ηηο ζρεηηθέο ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα ηελ πξψηε επξψ θαη γηα ηελ δεχηεξε 0 (κεδέλ), πνηα είλαη ε αλψηαηε δπλαηή επηρνξήγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο; Ο ππνινγηζκφο ζα γίλεη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ζπλεξγαζία ή βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ; Σηηο πεξηπηώζεηο ζπλεξγαζίαο ν ππνινγηζκόο ηεο ζώξεπζεο γηα ηνλ θαλόλα de minimis εθαξκόδεηαη γηα θάζε ζπλεξγαδόκελν μερσξηζηά θαη βάζεη ησλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο θαζελόο εμ απηώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξόηαζεο. 14. Η ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαζψο θαη φιεο νη ζπλαθφινπζεο ελέξγεηεο/δαπάλεο αθνξνχλ κφλν ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ή/θαη εμσηεξηθνχ; Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο αθνξνύλ ηόζν ηηο εθζέζεηο εμσηεξηθνύ όζν θαη ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. 15. Η δεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο ρψξνπ σο ζεκείνπ δηνξγάλσζεο δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (π.ρ. έλαο ηχπνο gallery) ζε πνηα θαηεγνξία ζα κπνξνχζε λα ππαρζεί δεδνκέλεο ηεο ελδεηθηηθήο (θαη φρη δεζκεπηηθήο) θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο; Γελ απαηηείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο αιιά νπσζδήπνηε απαηηείηαη ζαθήο ηεθκεξίσζε θαη ζύλδεζε ησλ δαπαλώλ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

5 16. Δπηρείξεζε έρεη ήδε επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Digi-Lodge γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. Δίλαη δπλαηή ε επηδφηεζή ηεο γηα δεκηνπξγία hyperlink κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζην γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θαη ζα ζπλδέεηαη απηφκαηα ζε άιιε ηζηνζειίδα; Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ζηε θαηεγνξία 3 «Πξνβνιή πξνώζεζε» εθόζνλ ε επηρείξεζε έρεη εληαρζεί ζηελ πξάμε «Δλίζρπζε μελνδνρεηαθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ πξνβνιήο θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ digi-lodge» 17. Δπηρεηξήζεηο πισηψλ κεηαθνξψλ ή ελνηθίαζεο πισηψλ κέζσλ έρνπλ δηθαίσκα λα πξνκεζεπηνχλ εμσιέκβηεο κεραλέο ; ε πνηα θαηεγνξία εμνπιηζκνχ απηή ε δαπάλε εληάζζεηαη ; Έρεη πεξηνξηζκφ σο πξνο ην χςνο απηή ε δαπάλε,εθφζνλ είλαη επηιέμηκε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ; Δίλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εμσιέκβηεο κεραλέο. Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο εληάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2.2 κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηεγνξία 2 ζπλνιηθά. 18. Δπηρείξεζε κε λνκηθή κνξθή ΝΔΠΑ(Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ; Η ΝΔΠΑ (Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) εληάζζεηαη ζηηο επηιέμηκεο λνκηθέο κνξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νδεγνύ. 19. ηε ζειίδα 29 ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ζην ζεκείν Γ αλαθέξεηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο «νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εηδηθέο άδεηεο ή/θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ». Δθφζνλ ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη αζθεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη πθίζηαηαη ν επηιέμηκνο ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνθχπηεη φηη απηέο νη άδεηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ην αίηεκα νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνζιάβεη έλαλ μελαγφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ππνβνιήο ηελ άδεηα θάπνηνπ μελαγνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ; Δθόζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη πιεξνί ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ νδεγό, νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο. 20. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο, εθπαίδεπζεο, επίδεημεο θιπ κε αληίζηνηρεο δαπάλεο π.ρ. κπεηφλ, ηνχβια, πιαθάθηα θιπ. (ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.8 ζει. 37 ηνπ νδεγνχ); Δίλαη επηιέμηκε νπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία θαη αθεηέξνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ε ζύλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα.

6 21. ηε ζει. 9 ηνπ νδεγνχ κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξεηαη ν ηνπξηζκφο παξαηήξεζεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ε δηάβαζε θαξαγγηψλ δαζψλ θιπ. Γεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη ΚΑΓ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εξσηάηαη πνηεο είλαη νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Η ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιάβεη ρώξα κέζσ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ή λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ εθόζνλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010. Δάλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο, ν ελδηαθεξόκελνο επελδπηήο είηε δειώλεη ππεύζπλα όηη δελ πθίζηαηαη πιαίζην αδεηνδόηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είηε πξνζθνκίδεη ζρεηηθά έγγξαθα από αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ έιιεηςε ζρεηηθνύ πιαηζίνπ. Σε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δύν/ή θαη νη δύν ελεξγεηώλ πηνζεηεζεί, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξάμεο είλαη αξκόδηα γηα λα εμεηάζεη εάλ ζα γίλεη απνδεθηό ή όρη ην ζρεηηθό αίηεκα. 22. Δπηρείξεζε (πξαθηνξείν γελ. ηνπξηζκνχ θαδ 79.11) κε επηιέμηκν ΚΑΓ κπνξεί λα θάλεη portal αληί γηα ηζηνζειίδα ; Δλλνείηε φηη ζα δψζεη βάξνο ζηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πιελ φκσο εάλ εκθαλίζεη εθεί θαη ππεξεζίεο Online θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζα έρεη πξφβιεκα; Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε σο κέξνο κηαο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 23. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν πνπ πνπιάεη εθδξνκέο γηα Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ: ηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο επίδεημεο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - κπνξεί λα βάιεη δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε ελφο νδεγνχ κε εθθιεζίεο - κνλαζηήξηα θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη εμνπιηζκφο ; Δίλαη επηιέμηκε σο δαπάλε ζηελ θαηεγνξία 3.4 «Σρεδηαζκόο θαη εθηύπσζε δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ θαη αλαισζίκσλ». 24. Σν hosting θαη ην domain name είλαη δαπάλεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 3.5; Η ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη επηιέμηκε ; Δίλαη επηιέμηκε ελέξγεηα ε απόθηεζε domain name. Γελ είλαη επηιέμηκεο ε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη hosting. 25. Δάλ κηα Δπηρείξεζε Γξαθείν ηαμηδίσλ ( ΚΑΓ 79 ) ζέιεη λα πξνκεζεπηεί εμνπιηζκφ (αθνπζηηθά κε ερνγξαθεκέλεο πεξηεγήζεηο) γηα άηνκα πνπ δελ ζέινπλ λα έρνπλ μελαγφ αιιά λα θάλνπλ κεκνλσκέλεο πεξηεγήζεηο πνπ ζα ηνλ λνηθηάδεη ζε απηνχο είλαη επηιέμηκε ε ελ ιφγσ δαπάλε ; Nαη είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 26. Δπηρείξεζε ε νπνία έρεη ΚΑΓ ππεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο θαη ζα ήζειε λα θάλεη κηα πισηή εμέδξα κέζα ζε

7 μελνδνρείν ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο (γηα ηα jet ski, bananas θιπ). ε πνην ζεκείν δαπαλψλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί. αλ εηδηθφο εμνπιηζκφο ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζαλ εηδηθή εγθαηάζηαζε 2.8; Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.8 σο εηδηθή εγθαηάζηαζε. Σεκεηώλεηαη όηη εάλ ε επηρείξεζε κε ΚΑΓ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηρείξεζε ηνπ μελνδνρείνπ ηόηε πξνζθνκίδνληαη άδεηα κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εηδηθή εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 27. Γηα ηνλ ΚΑΓ «Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο» ππάξρεη ζθάθνο έιμεσλ 6 κέηξσλ θαη ζα ήζειε λα πξνβεί ζε αιιαγή κεραλήο. ε πνηα θαηεγνξία δαπαλψλ κπνξεί λα ππαρζεί 1.1,1.9., ή 1.3 ; Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2. σο ελέξγεηα αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο. 28. Δπηρεηξήζεηο κε Δπηιέμηκν Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηε Γξάζε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο, φπσο εζηηαηφξηα, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρή ΟΠΠΑΥ πνπ νη ηδηνθηήηεο δελ είλαη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ή αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηε παξαπάλσ Γξάζε; Ναη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο εθόζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ όπσο αλαιύνληαη ζην παξάξηεκα 4 ηνπ νδεγνύ. 29. Οη πκπινηνθηεζίεο είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα; Ναη είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πξάμε «Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο». 30. Δπηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κέξνο ηνπ αηγηαινχ ρσξίο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ν νπνίνο κηζζψλεηαη απφ ηνλ Γήκν θάζε έηνο, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επέλδπζε θηηξηαθά θαη δηακφξθσζε ρψξσλ (θαηεγνξία 2), απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε κηζζσηεξίνπ 5εηίαο ζηελ ππνβνιή ή ζηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ε ηειεπηαία άδεηα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε αίηεζε πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα απόθηεζε λέαο άδεηαο. Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε ή αλ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο λέαο άδεηαο. Δπίζεο πξνζθνκίδεηαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην πεληαεηνύο δηάξθεηαο γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 31. Δπηρείξεζε κε ΚΑΓ 79 ζέιεη λα λνηθηάζεη έλα ρψξν απφ ηνλ δήκν θαη λα ζηήζεη έλα πεξίπηεξν κε μχιηλε θαηαζθεπή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ίζσο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ηελ δηεχζπλζε ηνπξηζκνχ ηα θηφζθηα (κε κφληκεο θαηαζθεπέο) δελ ρξεηάδνληαη άδεηα αιιά κάιινλ ζα ρξεηάδεηαη κεηαβνιή ζηελ εθνξία. Δίλαη επηιέμηκε;

8 Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ ελέξγεηα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδνληαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 32. Η πξνκήζεηα κηθξψλ ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ (laser, catamaran) δεδνκέλνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πισηά δελ είλαη κεηαθνξηθά κέζα (δειαδή δελ κεηαθέξνπλ θφζκν ζε πξννξηζκνχο φπσο κία βάξθα, έλα ηνπξηζηηθφ ζθάθνο πιφσλ θιπ αιιά εθηεινχλ αζιεηηθνχο πινπο κε θνηλή αθεηεξία - ηεξκαηηζκφ ) θαη απνηεινχλ βαζηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία 1.1; Όρη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.3 σο πξνκήζεηα πισηώλ κέζσλ κεηαθνξάο. 33. Βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο Νν 14 & 23 θαηαλννχκε φηη: Ξελνδνρείν κε κνλαδηθφ ΚΑΓ « Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην» κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα κέζσ ηνπ παξαπάλσ ΚΑΓ γηα ηε δεκηνπξγία spa αξθεί ζην ηέινο λα πξνζθνκηζηνχλ φιεο απφ ην λφκν απαηηνχκελεο άδεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηη εηδηθά (πξφζζεηα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ) δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ; Καηά ηελ νινθιήξσζε ζα απαηηεζεί θάπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ εθηφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ; Δπηκέλνπκε ζηηο άδεηεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κελ εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΣ ζρέδηα γηα spa αιιά ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα δελ παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη πνπ απηφ ζα εγθαηαζηαζεί. Απηνί έρνπλ πξνθχςεη απφ ηαθηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΣ πιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα παξάβνια αλά η.κ.. Θα δεηεζεί άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ή νηθνδνκηθή άδεηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ; Η ελ ιφγσ επηρείξεζε ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ spa πνπ ζα απεπζχλνληαη θαη ζε πειάηεο κε ελνίθνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Η εηαηξεία ηφηε ππνρξενχηαη λα θάλεη έλαξμε λένπ ΚΑΓ ( ) γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηηξέπεηαη ή φρη ε δπλαηφηεηα απηή? Σρεηηθά κε ην πξώην εξώηεκα ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο δύλαηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο. Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν εξώηεκα δελ εμεηάδεηαη ε ηηκνιόγεζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Δμεηάδεηαη όκσο ζηελ παξνύζα θάζε ε ζύλδεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ δαπαλώλ κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαζώο επίζεο θαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εληζρπόκελεο επηρείξεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ νδεγνύ. 34. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε είλαη ηδηνθηήηξηα θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1993 ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο θαη εθκηζζψλεη ηνλ Μάην 2010 ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζε κηα επηρείξεζε Ο.Δ., ε νπνία ηδξχεηαη θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κε θσδηθφ ηνλ Μάην 2010, κπνξεί ε Ο.Δ. λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Πξφγξακκα, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ

9 01/01/2010; Να ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη ην ζρεηηθφ κηζζσηήξην. Θεσξείηαη ε επηρείξεζε επηιέμηκε, δεδνκέλνπ φηη ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαθνπή απφ ην 1993, θαη αλ λαη ζηνλ πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2010, ζα ζπκπιεξσζνχλ κφλν ηα ζηνηρεία ηεο Ο.Δ. ή αζξνηζηηθά θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ; Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή επελδπηηθήο πξόηαζεο δεδνκέλνπ όηη ν ππνςήθηνο θνξέαο δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί επαξθώο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 35. ρεηηθά κε ηελ δαπάλε Καηεγνξία 3: Πξνβνιή πξνψζεζε είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε ζαθή αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επηρείξεζε θαη κε backlink ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο γηα πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ? Δλδεηθηηθά ε ηζηνζειίδα εθηφο ηεο παξνπζίαζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζα παξέρεη ε επηρείξεζε ζα πεξηιακβάλεη. 1.Υάξηεο πςνκεηξηθήο κε ρικ. απνζηάζεηο. 2.Πξφγξακκα δξάζεσλ γηα θάζε κήλα. 3.Φψην άικπνπκ απφ δξαζηεξηφηεηεο. 4. Γπλαηφηεηα online πξνζαξκνγήο πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ επηζθέπηε. Ναη είλαη επηιέμηκεο νη αλαθεξόκελεο ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία ηελ θαηεγνξία 2 ππνθαηεγνξία 2.8 είλαη επηιέμηκεο άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ακνηβέο ησλ ζπκβνχισλ επηιέμηκεο είλαη νη ζηαηηθέοαξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη δεδνκέλεο ηεο εξψηεζεο-απάληεζεο Ν. 62 κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκε ε αλέγεξζε π.ρ. κηαο απνζήθεο; Nαη είλαη επηιέμηκε σο εηδηθή εγθαηάζηαζε ππό ηνλ όξν όηη ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ε ρξήζε ηεο ζηελ πξνηεηλόκελε επέλδπζε. 37. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ (55) επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο πνπ αθνξά πξφιεςε αζζελή απφ απφζηαζε. Ο ΚΑΓ είλαη ν (ππεξεζίεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο).αλαιπηηθφηεξα ην θέληξν ηειεταηξηθήο επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα θαη ηνλ ζέηεη ζε ηειενπηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληνληζηή ηαηξφ ζχληνκα θζάλεη ζην δσκάηην ηνπ αζζελνχο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο κε εμνπιηζκφ ηειεκεηξήζεσλ. Μεηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε αληηκεησπίδεηαη αλάινγα ε θαηάζηαζε θαη ν επηζθέπηεο ηαηξφο ελεκεξψλεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, θάηη πνπ γίλεηαη ηαρχηαηα θαη εχθνια κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο IMPACT. Σν ζχζηεκα IMPACT επηηξέπεη ηελ απηφκαηε κεηάθξαζε ηεο έθζεζεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Έηζη ε ηαηξηθή έθζεζε ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά θαη άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία ζηε γιψζζα πνπ απηφο επηζπκεί, αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνία ν ηαηξφο ζπληάζζεη ηελ έθζεζε. Η ηειεταηξηθή απνηειεί επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζην πξφγξακκα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο); Γελ κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή πξόηαζε δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ζε έλαλ κε επηιέμηκν ΚΑΓ.

10 38. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ επηζπκεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά ηξνρφζπηησλ ηα νπνία δελ θέξνπλ πάλσ κεραλή αιιά είλαη ξπκνπιθνχκελα ( κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη επηιεγεί σο ηφπνο δηακνλήο ησλ εθδξνκέσλ). Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζεσξείηαη κεηαθνξηθφ κέζν νπφηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.2 ; Θεσξνύληαη ρεξζαία κέζα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο νπόηε εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Θεσξείηαη επηιέμηκε σο λνκηθή κνξθή ε θνηλνπξαμία ; Ναη είλαη επηιέμηκε. 40. ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ησλ ΔΜΔ ππνινγίδνληαη θαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε κηα επηρείξεζε κέζσ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ; Όρη ππνινγίδνληαη ηα άηνκα πνπ κηζζνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηελ επηρείξεζε θαη κόλν γηα ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. 41. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, απνξξφθεζεο επηρείξεζεο κέζα ζην 2011, φπνπ ε λέα επηρείξεζε δελ έρεη πξνιάβεη λα ιάβεη αθφκα ηε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο (ΔΛ θ.ι.π.) ζην φλνκά ηεο, κπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε πξνζθνκίδνληαο ηελ αίηεζε ζηνλ ΔΟΣ/ αξκφδηα ππεξεζία; Καη κέρξη πφηε ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ήκα/ Άδεηα; Δίλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ζήκα/ άδεηα κέρξη ηελ απόθαζε έληαμεο. 42. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 56 είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ή ζα απνθηήζνπλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ην Δηδηθφ ήκα Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. Σα παξαδνζηαθά θαθελεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΚΑΓ 56 έρνπλ ηελ ίδηα ππνρξέσζε; Καη αλ λαη, πψο ζα ην απνθηήζνπλ εθφζνλ ηα θξηηήξηα ειέγρνπ (βιέπε Τπ.Απφθ. Σ/4333/ ) αθνξνχλ θπξίσο ζε έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ φπσο θέηα, παηάηα, θξαζηά, ζαιάηα θ.ι.π. πνπ ηα παξαδνζηαθά θαθελεία δελ πξνζθέξνπλ; Γελ ππνρξενύληαη ηα παξαδνζηαθά θαθελεία λα απνθηήζνπλ Δηδηθό Σήκα Πνηόηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. 43. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (κηζζσηήξην 5εηνπο δηάξθεηαο, ηίηιν ηδηνθηεζίαο) ηζρχεη αθφκε θαη γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο δαπάλεο; Καη ηη ζα γίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζαιάζζηα

11 αζιήκαηα θαη κηζζψλνπλ παξαιίεο ή άιινπο ρψξνπο γηα ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα (ζπλήζσο αλαλεψλνπλ ην κηζζσηήξην θάζε ρξφλν) φπσο γίλεηαη θαηά θαλφλα κε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο; Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο αθνξά όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αλ δειώλνπλ ή όρη θηηξηαθέο δαπάλεο. Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε ή ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδνληαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο λέαο άδεηαο από ηνλ αξκόδην θνξέα θαζώο επίζεο θαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην πεληαεηνύο δηάξθεηαο γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 44. Δίλαη επηιέμηκε ε δεκηνπξγία πλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζα πινπνηήζεη ζηελ Αζήλα θαη ε άιιε ζηε Θεζζαινλίθε ; Ναη είλαη επηιέμηκε. 45. Δπηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ ( δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα απφ ην 2009) αηηείηαη ηελ αγνξά ζθάθνπο κήθνπο 8,40m γηα ηελ κεηαθνξά εθπαηδεπφκελσλ θαη εμνπιηζκνχ θαηάδπζεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο φπνπ ζα δηεμάγνληαη νη εθπαηδεπηηθέο θαηαδχζεηο. ην επηιέμηκν θφζηνο αγνξάο πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην νπνίν βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλέξζεη ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβάλεηαη κφλν ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο ζην λαππεγείν (θαηαζθεπή θήηνπο) ή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 20% θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλή ηνπ ζθάθνπο κεραληθά ηκήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πινήγεζεο - ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο) ηνλ νπνίν πξνκεζεχνπλ θαη εγθαζηζηνχλ άιινη πξνκεζεπηέο ; Όρη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνκήζεηα πισηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ εθόζνλ απνδεδεηγκέλα ν ελ ιόγσ εμνπιηζκόο παξαδίδεηαη από ηξίηνπο θαη δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θήηνπο. 46. ε ζπγθξφηεκα ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο θνπδίλαο ε θάζε κία, ν ηδηνθηήηεο επηζπκεί λα αλαπηχμεη γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, θαηαζθεπάδνληαο θαη θηφζθη-θνχξλν-ςεζηαξηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη παξέρνληαο παθέην 1 ή 2 εβδνκάδσλ κε καζήκαηα καγεηξηθήο θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πνπ θάπνηα απφ απηά ζα θαιιηεξγνχληαη ζην θηήκα γχξσ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο. Μπνξεί λα παξέρεη απηήλ ηελ ππεξεζία-παθέην, καγεηξεχνληαο ζε θνπδίλα ησλ θαηνηθηψλ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Aπαηηείηαη ε άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. 47. Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ ην 1991 θαη έρεη σο θχξην θαη κνλαδηθφ ΚΑΓ ηνλ Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Δίλαη επηιέμηκε γηα επέθηαζε

12 ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ ηεο απφθηεζεο πισηνχ κέζνπ πεξηήγεζεο; Ναη είλαη επηιέμηκε ε επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ. 48. Ση ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηαηξείαο κε ΚΑΓ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ (αεξνζθάθνπο) γηα ηελ ειεχζεξε πηψζε θαη θαηάβαζε κε αιεμίπησηα; Όρη δελ είλαη επηιέμηκε ε απόθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ ζην πιαίζην ηνπ νδεγνύ. 49. Θεσξείηε επηιέμηκε ε πξνκήζεηα ελφο GPS γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη ράξαμε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξεηβαηηθψλ θαη πεξηπαηεηηθψλ κνλνπαηηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αζιεηηθνχ (πνδειαηηθνχ, νξεηβαηηθνχ, πεξηπαηεηηθνχ) ηνπξηζκνχ ζηα πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα είλαη θαη ε κνλαδηθή θαζψο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην ε πξνκήζεηα νξεηβαηηθνχ θαη πεξηπαηεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ν πνδειαηηθφο εμνπιηζκφο ζα παξέρεηαη δσξεάλ. Δίλαη επηιέμηκνο ν ελ ιόγσ εηδηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ. 50. Σνπξηζηηθφ γξαθείν κε δηαζέζηκν ΚΑΓ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε νξεηβαηηθφ, πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζέιεη λα αγνξάζεη πνδήιαηα, ζθελέο, ζθάθνο θιπ.. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ; Δπίζεο ζέιεη λα δηακνξθψζεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Θεσξείηαη επηιέμηκε ελέξγεηα ή ζα ζεσξεζεί ζαλ ππνθαηάζηεκα; Δίλαη επηιέμηκεο σο ελέξγεηεο κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηάζηαζεηο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιόγσ ελεξγεηώλ πξνζθνκίδνληαη νπνηεζδήπνηε άδεηεο απαηηνύληαη. 51. χκθσλα κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ πξάμεο κπνξεί κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε ζε έλα απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ζηηο 31/01/2010 λα ππνβάιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ; Μπνξεί λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ήδε δηαζέηεη έλα εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/ Η πξνζθφκηζε ηεο επέθηαζεο ζε επηιέμηκν ΚΑΓ ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ λα γίλεη πξηλ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε έληαμεο. Δπεηδή ν ρξφλνο ππνγξαθήο κηαο ππνπξγηθήο απφθαζεο δελ είλαη γλσζηφο κε πνην ηξφπν ζα γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ ; Η βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο,

13 έληαμεο, έγθξηζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη απόξξηςεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο ελεκεξώλεηαη από ηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ πξνζθόκηζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 53. ρεηηθά κε ηελ εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ ζε γξαθή κπξάηγ επηιέμηκε δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ δηαπίζησζα κεηά θαη απφ επηθνηλσλία κε ηνλ χιινγν ησλ Σπθιψλ (Βαζ. Όιγαο 114) φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηππνγξαθείν θαη φηη, φ,ηη ρξεηαζηνχλ ηα ηππψλνπλ κφλνη ηνπο κε ηδηφθηεην εμνπιηζκφ. Η απάληεζε ζηελ εξψηεζή κνπ αλ κπνξνχλ λα ηππψζνπλ γηα κέλα ήηαλ θαηαθαηηθή αιιά δελ δχλαληαη λα εθδψζνπλ ηηκνιφγην γηαηί δελ είλαη θεξδνζθνπηθφ ην ίδξπκά ηνπο. Σν κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ είζπξαμεο πνπ εθδίδνπλ είλαη απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο ζηελ νπνία αλ επηζπκνχκε κπνξνχλ λα αλαγξάςνπλ επηπξνζζέησο φηη αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε εθηχπσζε. Η εξψηεζή κνπ είλαη αλ ε απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο απφ ην χιινγν Σπθιψλ είλαη απνδεθηφ παξαζηαηηθφ δαπάλεο γηα ηελ πξάμε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 5.3 ηνπ νδεγνύ ηα παξαζηαηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθό ζρέδην είλαη ηηκνιόγηα πώιεζεο ή θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε ή θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ. 54. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ. Τπνρξενχηαη λα πινπνηήζεη δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ ή κπνξεί κφλν ζην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ? Δάλ επηιέμεη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην κφλν κε ην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνλ παιαηφ ΚΑΓ? Η επηρείξεζε δύλαηαη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην κόλν ζην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ, ππνρξενύηαη σζηόζν λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο άδεηεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κε βάζε ηνλ ΚΑΓ πνπ πθίζηαηαη πξηλ ηελ 1/1/2010. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο άδεηεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 55. ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη σο ε εκεξνκελία πξψηεο πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο) δειαδή ε 15/09/2011. Η πξψηε πξνθήξπμε ηεο Πξάμεο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2037/ 13/09/2011. Πνηα εθ ησλ δχν εκεξνκεληψλ ηζρχεη? Ιζρύεη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην ΦΔΚ ήηνη 13/09/ Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 έρεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Γχλαηαη λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία λέαο δξαζηεξηφηεηαο θάλνληαο έλαξμε λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ζε λέα Πεξηθέξεηα θαη πινπνηψληαο δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ?

14 Όρη, ε πινπνίεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ΚΑΓ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα εληόο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. 57. Eπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη πθηζηάκελν επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πινπνηψληαο δαπάλεο κφλν γηα ην λέν ΚΑΓ. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηφ επηιέμηκν ΚΑΓ κνινλφηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δαπάλεο ζηνλ ελ ιφγσ ΚΑΓ? Ναη είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηό ΚΑΓ. 58. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 δελ ηεξνχζαλ βηβιία ππνινγίδνπκε ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ θαη δηαηξνχκε δηα δχν ιφγσ αλαθνξάο ζε έλα εμάκελν θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο ή ιακβάλνπκε ππφςε φιν ην πνζφ βάζεη ηεο ΠΟΛ? Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πεδίν 5.2 ηνπ εληύπνπ ππνβνιήο ε επηρείξεζε δειώλεη ηα ηεθκαξηά έζνδα γηα ην δηάζηεκα 1/1/2010 εσο 30/6/2010 (βάζεη ηεο ΠΟΛ 1146/2009) θαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία πνπ ηεξεί (Β' ή Γ' θαηεγνξίαο) γηα ην δηάζηεκα 1/7/2010 εσο 31/12/2010. Ο ππνινγηζκόο γηα ηα ηεθκαξηά γίλεηαη κόλν γηα ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο δηαηξώληαο ην εηήζην ηεθκαξηό δηα δύν. Καηόπηλ πξνζηίζεηαη ην πνζό πνπ εμάγεηαη από ηα βηβιία από 1/7/2010 εσο 31/12/2010 θαη έηζη δηακνξθώλεηαη ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: Είλαη Φπζηθά (αηνκηθή επηρείξεζε) ή Ννκηθά (Εηαηξεία) Πξόζσπα. Έρνπλ θάλεη έλαξμε πξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλσηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο πξόηαζε, είηε κεκνλσκέλα, είηε από θνηλνύ, κε ηε κνξθή Σπλεξγαζίαο, καδί κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» Α/ Α ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 1 αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο:

Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: - Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπρήο - Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο ππαίζξνπ - Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα