VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

2 H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Δξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ κε βάζε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο. επαθψλ κε πειάηεο. Πξναπαηηνχκελα ηνπ Δζσηεξηθνχ - Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ (Οξγάλσζε, έγγξαθεο θαζαξηζκνχ δσκαηίσλ νδεγίεο, δηαδηθαζίεο, θαλνληζκνί, θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θιπ) Μεζνδνινγία ειέγρνπ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Ννκνζεζία γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Νφκνο 3016, εγθ. 5/204 Φχιια Δξγαζίαο. - βαζηθή κεζνδνινγία Τπεχζπλνπο ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δηνηθεηηθά ζηειέρε Ξελνδνρεηαθψλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο). Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζην Λνγηζηήξην θαη ηηο πξνκήζεηεο. πξνζέγγηζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. - Κξίζηκα ζεκεία θχιισλ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηίεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη IT πξνζέγγηζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ξελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίαο. Έθζεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. - Γνκή θαη δηαλνκή ηεο ΥΡ.ΝΟΜΗΚΟ Οικονομολόγορ, Σύμβοςλορ Οπγάνωζηρ & Εζωηεπικού Ελέγσος, Μέλορ ηος Διεθνούρ Ινζηιηούηος Εζωηεπικών Ελεγκηών (ΙΙΑ), Πιζηοποιημένορ Ειζηγηηήρ Ενηλίκων. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. - Έιεγρνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ - Κίλδπλνη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Έθζεζεο - Κξίζηκα ζεκεία ηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε. Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηψβξηνο 06,07/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/2011

3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΒ ΦΠΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηα εηδηθά θνξνινγηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεχζπλνπο & ζηειέρε ινγηζηεξίνπ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κε ηα θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Αλαιπηηθέο εγγξαθέο κε θσδηθνχο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΓΛ θαη γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΔΤΛ ΛΟΣ γηα επηρεηξήζεηο Γ θαηεγνξίαο. Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο. Δληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ απνδείμεσλ. Πσο θνξνινγνχληαη ηα πξαθηνξεία ηαμηδίσλ ; (Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ., Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο) πληειεζηέο θαζαξψλ θεξδψλ απφ 01/01/06 πσο ζα θνξνινγνχληαη απφ 01/01/09. Λνγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Πνηεο δαπάλεο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά; Πφηε εθδίδνληαη ηα ζηνηρεία εζφδσλ; (Α.Π.Τ. Σ.Π.Τ. θιπ.) πκθσλεηηθά πλεξγαζηψλ. Τπνβνιή, έιεγρνο, ζπλέπεηεο Βηβιία Β θαηεγνξίαο. Πσο ηεξνχληαη; Ση ζπκπιεξψλεηαη ζην βηβιίν φηαλ ζην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ γίλεηαη πψιεζε εηζηηεξίσλ κε πξνκήζεηα; Βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Λνγαξηαζκνί ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεη ην πξαθηνξείν. Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο. Έιεγρνο Σακείνπ Δηθνληθά Πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. πλέπεηεο έθδνζεο ιήςεο Απφξξηςε Βηβιίσλ. πλέπεηεο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη επί ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ θεξδψλ. Παξαηππίεο επί ησλ βηβιίσλ θαη αληίζηνηρεο θπξψζεηο, πξφζηηκα παξαβάζεσλ Δηδηθφ θαζεζηψο πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ. Μηθηά Παθέηα (Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο) Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο επί εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ (Δ.Δ. ή ηξίηεο ρψξεο). Πνπ επηβάιιεηαη θαη πνπ θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πξάμεηο ιήπηε, παξαδείγκαηα, εθαξκνγέο. Φνξνινγία Ακνηβψλ κέισλ Γ.. Αλψλπκσλ Δηαηξείσλ θαζψο θαη κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3697/08 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Ηαλνπάξηνο 28/2011 Απξίιηνο 01/2011 επηέκβξηνο 30/2011

4 Μεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα: γλσξίδνπλ ηoπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε γλσξίδνπλ ηη πεξηιακβάλνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ γλσξίδνπλ πσο λα πξνυπνινγίδνπλ ηα αλσηέξσ έμνδα γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο γλσξίδνπλ πσο λα ειέγρνπλ ην θφζηνο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηηκνιφγεζεο θαη ζα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλά. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηκεκαηάξρεο (f & b manager, f&b controller, νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ) ηδηoθηήηεο μελνδνρεηαθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη θαηαξηίδνπλ εηζεγήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΟ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 1 ε Μέξα Δηζαγσγή Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Παγθφζκηα Αγνξά 1. Οη πξννπηηθέο ηεο Διιάδνο ζηελ Σνπξηζηηθή Παγθφζκηα Αγνξά κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ 2. Κφζηνο 1. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο 2. Πξφηππν θφζηνο 3. Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο 4. Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ 5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο Σν θφζηνο σο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ 3. Κνζηνιφγεζε 1. Η ζεκαζία ηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 2. Απιή θαη ζχλζεηε θνζηνιφγεζε 3. Δζσινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε 4. ηάδηα θνζηνιφγεζεο 5. Κνζηνιφγεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ 6. Κνζηνιφγεζε κπνπθέ 7. Κνζηνιφγεζε εθδειψζεσλ 8. Κνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ 9. Πξφηππεο πνζφηεηεο, πξφηππεο ζπληαγέο, πξφηππεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 10. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο ηκεκάησλ 11. Αλάιπζε θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 12. εκεία πξνζνρήο ζηελ θνζηνιφγεζε Σερληθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα 4. Δξγαηηθφ θφζηνο 1. Ση πεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ θφζηνο 2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο 3. Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο 4. Παξαγσγηθφηεηα 5. Πξφηππν απφδνζεο 6. Πξφηππνη ρξφλνη 7. Δξγαζίεο πνπ κεηξηνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξηνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο 8. Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 9. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Άζθεζε θνζηνιφγεζεο ζε νκάδεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα- Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν «cost effective» 5. Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 1. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 2. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 5. Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα 6. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο Άζθεζε πξνυπνινγηζκνχ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ 2 Ζ Μέξα 6. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 1. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 2. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 3. Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο 4. Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 5. Αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Άζθεζε αλάιπζεο απφ δεδνκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο 1. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 2. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 3. Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 4. Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο 5. Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ 6. Η ρξήζε ησλ πξνηχπσλ σο αξσγφο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε θφζηνπο Άζθεζε πξνζδηνξηζκνχ λεθξνχ ζεκείνπ πσιήζεσλ 7. Σηκνιφγεζε 1. ηφρνη ηεο ηηκνιφγεζεο 2. ηφρνη θέξδνπο 3. ηφρνη κε βάζε ην χςνο πσιήζεσλ 4. Δπίπεδα ηηκνιφγεζεο 5. Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο Δξγαζηήξην: Δχξεζεο ηξφπσλ αχμεζεο ηεο απφδνζεο κέζα απφ ηελ κείσζε δαπαλψλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα κειεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ αλα νκάδα. ρνιηαζκφο πδήηεζε Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 12,13/2011 Ννέκβξηνο 03,04/2011

5 είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξγάλσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ηκεκάησλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Η εθαξκνγή παξφκνησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, εηδηθφηεξα δε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε F/B Managers, F&B Controllers, Chef ή Μαγείξνπο & Τπεχζπλνπο Κνζηνιφγεζεο Διέγρνπ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ & εζηηαηνξίσλ. ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΛΑ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ Α κέξνο Κφζηνο βαζηθέο έλλνηεο Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο - Πξφηππν θφζηνο - Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο - Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Σν θφζηνο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή Β Μέξνο δηαρείξηζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ - Η ζχληαμε κελνχ, θαηαιφγσλ, κπνπθέ) - Πξφηππε κεξίδα, πξφηππε ζπληαγή, πξφηππνο ηξφπνο παξαγσγήο - Η ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ - Η ζσζηή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η ζσζηή επηινγή πξντφλησλ - Η έξεπλα αγνξάο θαη ε ζεκαζία ηεο - Οη πξνκήζεηεο κε ζπλεξγαζία - Οη πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ - Οη επέιηθηεο αγνξέο - Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ - Ο έμππλνο ρεηξηζκφο ζπκθσληψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η παξαγγειία, ε παξαιαβή θαη ε ζσζηή απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ Δξγαηηθφ θφζηνο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο - Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο - Παξαγσγηθφηεηα Πξφηππν απφδνζεο - Πξφηππνη ρξφλνη παξαγσγήο - Δξγαζίεο πνπ κεηξνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ - Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε κεραλνγξάθεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε - Η εθπαίδεπζε θαη νη επεξγεηηθέο ηεο επηδξάζεηο ζην εζηηαηφξην θαη ηελ θνπδίλα - Η ρξήζε επέιηθησλ πξνγξακκάησλ Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο - Τπνινγηζκφο θαη θαηαρψξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αλά είδνο θαη δξαζηεξηφηεηα - Σξφπνη θαη κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έιεγρνο - Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ - Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο - Η ρξήζε θαη ε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ - Πξαθηηθά παξαδείγκαηα ηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο κεραλνξγάλσζεο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηα επηζηηηζηηθά ηηκήκαηα χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνχιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 24,25/2011

6 Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα ελεκεξψζεη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Τπεχζπλνπο ζπληήξεζεο & ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο, Σερληθνχο Γ/ληέο) γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ: ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ ην Outsourcing ηεο ζπληήξεζεο ηε δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ζπληήξεζεο ηε ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηε κεραλνγξάθεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ηελ αλάιπζε εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ ζπληήξεζεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ Ο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ηξηκεξήο: πξψηνλ λα εθζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο, δεχηεξνλ λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην ρψξν εξγαζία ηνπο θαη ηξίηνλ λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Α.ΒΧΟ Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Ανώηαηο Διεςθςνηικό ζηέλεσορ ζε μεγάλερ βιομησανίερ, Σύμβοςλορ επισειπήζεων ζε εξειδίκεςζη ζε θέμαηα ζςνηήπηζηρ, παπαγωγήρ, διασείπιζηρ αποθεμάηων. ΑΞΟΝΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Πνηνο ζπληεξεί (ρξήζηεο, θαηαζθεπαζηήο ηξίηνο) Μέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ Τπνζηήξημε /πνιηηηθή αληαιιαθηηθψλ Ρνή πιεξνθνξίαο /κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ΦΟΡΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ (Πνηνο ζπληεξεί) Αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ζπληήξεζε δίλεηαη ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην δίθηπφ ηνπ Σξίην θνξέα (Third party maintenance) ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηνξζσηηθή (Breakdown maintenance) Σα ζηάδηα θαη νη αηηίεο ηεο βιάβεο Πσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο Πσο νξγαλψλεηαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Πξνιεπηηθή (Preventive, fixed time maintenance) Πσο νξγαλψλεηαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Δπηβειηησηηθή (Corrective maintenance) Πφηε αλαβαζκίδνπκε ε αλαλεψλνπκε ηνλ εμνπιηζκφ Πσο νξγαλψλεηαη Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθή (Predictive maintenance) Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο Μέζνδνο κέηξεζεο δνλήζεσλ θξαδαζκψλ Μέζνδνο ζεξκνγξαθίαο Αλάιπζε θφζηνπο επέλδπζεο ΡΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Κσδηθνπνίεζε εμνπιηζκνχ Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο βιάβεο ζηελ αληίζηνηρε κεραλή (CC) θαη εληνιή ρξέσζεο (WO). Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη έθδνζεο εληνιψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη γεληθψλ εξγαζηψλ. πιινγή θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ θφζηνπο αλά θέληξν θφζηνπο (CC), θαη ηζηνξίαο βιαβψλ/ ζπληεξήζεσλ. χζηεκα ειέγρνπ απφδνζεο ηεο ζπληήξεζεο δεκηνπξγία ζηφρσλ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη έηνηκεο θφξκεο Πεπιγπαθή πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ καηάλληλος για ξενοδοσεία ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Η κεραληθή αμηνπηζηία θαη πσο απμάλεηαη πληεξεζηκνηεηα Γηαζεζηκφηεηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) Πξαθηηθέο γλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα Φχμεο θαη Θέξκαλζεο θηηξίσλ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ Δπηινγή πληήξεζε Γνθηκέο ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Γηαηάμεηο ΚΤΑ θιπ. Δλεξγεηηθή Παζεηηθή ΑΝΣΛΗΔ ΚΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ ΚΛΗΒΑΝΟΗ Αξρέο Λεηηνπξγίαο Δίδε πληήξεζε ΦΤΞΖ & ΘΔΡΜΑΝΖ (BOILERS ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΣΜΟΤ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΗΝΖΖ Καζνξηζκφο Ηζρχνο Δπζχγξακκε Κίλεζε Πεξηζηξνθηθή Κίλεζε Αληιίεο & Αλεκηζηήξεο Δίδε θηλεηήξσλ Μνλνθαζηθνί Κηλεηήξεο Σξηθαζηθνί θηλεηήξεο Γαθηπιηνθφξνη Κηλεηήξεο χγρξνλνη Κηλεηήξεο Γηαηάμεηο Δθθίλεζεο Κηλεηήξσλ Απεπζείαο Με Ππθλσηέο Αζηέξαο Σξίγσλν Οκαινί Δθθηλεηέο Inverters Δθαξκνγέο Αλειθπζηήξεο Αληιηνζηάζηα Δγθαηαζηάζεηο Φχμεο & Θέξκαλζεο ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ Ρειαί Γηαθφπηεο χλδεζε κε ην Γίθηπν Πεδία Αζθάιεηεο Γηνξζσηηθή Πξνιεπηηθή θαη πξνβιεπηηθή πληήξεζε Πξνγξακκαηηζκφο Σππηθά Πξνβιήκαηα Κηλεηήξσλ Καη Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο Παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο Κηλεηήξσλ Με Σελ Μέζνδν ηεο Θεξκνγξαθίαο Νέεο Σερλνινγίεο 13 ΧΡΔ Απξίιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 01,02/2011

7 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ Ο ΔΡΒΗΣΟΡΟ ΑΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΡΟΧΘΖΣΖ ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ζέξβηο ζπλδπάδνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηλνχξηα δήηεζε. Μέζα απφ ην ζεκηλάξην νη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο, ηε ζσζηή θίλεζε ζην ρψξν, ην ιεμηιφγην θαη ηελ νξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ επηζηηηζηηθφ θιάδν. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ ζε maitre θαη ζεξβηηφξνπο εζηηαηνξίσλ εληφο θαη εθηφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο θαη επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελφ ηνπο παξακέλνληαο ζχγρξνλνη θαη ελεκεξσκέλνη. Καθηγηηήρ Εθαπμογών & Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ζηα ΤΕΙ Αθηνών. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία Φπρνινγία πειάηε Οη αλάγθεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ Ο ζεξβηηφξνο - MAITRE Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ ζεξβηηφξνπ - MAITRE Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πζηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ζεξβηηφξσλ Πξνεηνηκαζία ηεο ηξαπεδαξίαο Οη θαλφλεο ηεο art de la table - χγρξνλεο ηάζεηο Κνπιηνχξα θαη εκθάληζε ηξαπεδηνχ ηξψζηκν ηνπ ηξαπεδηνχ (ζρέδηα ζε πεηζέηεο) Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο Κιαζζηθέο θαη χγρξνλεο Σερληθέο ζεξβηξίζκαηνο Σξφπνη εμαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πηάησλ ζηνλ πειάηε. Παξνπζίαζε εηδηθψλ πηάησλ Menu - Δδεζκαηνιφγην Παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ην εδεζκαηνιφγην κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. χλζεζε θαη νξνινγία ηζνξξνπεκέλσλ εδεζκαηνινγίσλ. εξβίξηζκα ησλ θξαζηψλ Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ βαζηθφο εμνπιηζκφο Αλάγλσζε εηηθέηαο Ιδαληθέο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Σξφπνη θαη κέζνδνη πνηνηηθνχ ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Πνηφηεηα ζην ζεξβίξηζκα (perfect service) Καηφπηλ εθδειψζεσο ελδηαθέξνληνο επηθνηλσλήζηε καδί καο Σει

8 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ είλαη λα παξάζρεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε θαη ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεπζχλνπο Κνιπκβεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ξελνδνρείσλ, Φπραγσγηθψλ Πάξθσλ, Δθπαηδεπηεξίσλ, Γεκνηηθψλ Κνιπκβεηεξίσλ θαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή & ζπληήξεζε θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ (πηζίλεο). Β.ΚΑΡΑΟΤΛΖ Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ Υγιεινολόγορ MSc EPFL Αζθάλεια & Υγιεινή επγαζίαρ RWTH Aachen Ειζηγήηπια ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 ε ΜΔΡΑ: Όξνη ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Θα αλαπηπρζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία Γ1/443/73 (ΦΔΚ 87Β) Τγ. Γηάηαμε πεξί ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηεο (Γ4/1150/76 ΦΔΚ 937Β), (ΓΤΓ2/80825/05 Τπεχζπλνο ιεηηνπξγίαο Καζαξηφηεηα Πξνζσπηθφ Τπνρξεψζεηο ινπνκέλσλ Μέηξα αζθαιείαο (κέζα δηάζσζεο θ.ι.π.) ΦΔΚ 120Β). ΔΗΓΗΚΔ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τιηθά θαηαζθεπήο Υψξνη θαη γεληθή δηάηαμε απηψλ (απνδπηήξηα,απνρσξεηήξηα, θαηαηνλεηήξεο θ.ι.π) ρέδην θαη ινηπά ζηνηρεία δεμακελήο (ζρήκα, δηαζηάζεηο, βάζε, θιίζε ππζκέλα θ.ι.π.) Μέγηζην θνξηίν δεμακελψλ (κέγηζηνο αξηζκφο ινπνκέλσλ) ηφκηα εηζξνήο θαη εθξνήο, εθθέλσζε ηφκηα θαη αχιαθεο ππεξρείιηζεο Βαζκίδεο θαη θιίκαθεο Πεξηθεξεηαθνί δηάδξνκνη (δηαζηάζεηο, πιηθά επηθάλεηαο, θ.ι.π.) Δμψζηεο ζεαηψλ Απνδπηήξηα, θαηαηνλεηήξεο, απνρσξεηήξηα, ληπηήξεο (ειάρηζηνο αξηζκφο θ.ι.π.) Φσηηζκφο, αεξηζκφο θαη ζέξκαλζε ρψξσλ θαη πδάηνο Θέζεηο θαηάδπζεο (ειεχζεξν χςνο, βάζε, θ.ι.π.) ΤΓΧΡ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Πνηφηεηα χδαηνο (θπζηθά, κηθξνβηνινγηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, ζπρλφηεηα, θ.ι.π.) χζηεκα αλαθπθινθνξίαο (αληιίεο, ηξηρνπαγίδεο, ζεξκαληήξεο χδαηνο, αλαξξνθεηηθνί θαζαξηζηήξεο, ζπζηήκα ζσιελψζεσλ, ζεξκφκεηξα) χζηεκα δηχιηζεο Απνιχκαλζε (ππφιεηκκα ρισξίνπ, ζπζθεπέο, ρψξνη εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ρισξίσζεο) Αζιεηηθέο δεμακελέο Ιδησηηθέο δεμακελέο θαη δεμακελέο νίθσλ αηζζεηηθήο ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο Ιζρχο άδεηαο. 2 ε ΜΔΡΑ Απηφρζνλνη θαη αιιφρζνλνη κηθξννξγαληζκνί ηνπ λεξνχ - Βαθηεξία, Αληηλνκχθεηεο, Μχθεηεο, Ινί, Φχθνη θαη Πξσηφδσα. Μεηαβνιηζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Τδαηνγελείο αζζελείεο κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο Αζζέλεηεο απφ λεξά αλαςπρήο (πηζίλεο, θνιπκβεηήξηα) Αζζέλεηεο απφ εηζπλνή πδαηνζηαγφλσλ Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λεξνχ - Γεηγκαηνιεςία - Πξσηφθνιια αλάιπζεο δείγκαηνο λεξνχ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξννξγαληζκψλ - Μέζνδνο ησλ πνιιαπιψλ ζσιήλσλ - Μέζνδνο δίεζεζεο δηα κεκβξάλεο Μέζνδνη απνιχκαλζεο θαη πγηεηλήο λεξψλ αλαςπρήο Ννκνζεζία Φεβξνπάξηνο 14,15/2011 Μάξηηνο 28,29/2011 Ηνχληνο 06,07/2011

9 ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΠΧ ΗΥΤΟΤΝ ΖΜΔΡΑ είλαη: Να ελεκεξσζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ Να παξνπζηαζηνχλ νη ζρεηηθνί λφκνη θαη εγθχθιηνη πνπ δηέπνπλ ηε ινγηζηηθή μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Να αλαιπζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη: ε ινγηζηέο θαη βνεζνχο ινγηζηψλ ή Λνγηζηηθά γξαθεία πνπ αζρνινχληαη ή ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν ησλ Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ε Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε Λνγηζηεξίνπ ή ηδηνθηήηεο Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Λνγηζηηθήο ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ, Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1. Γηαθξίζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ χληνκε αλαθνξά 2. Γηαθνξά κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ 3. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Βαζηθέο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαλνληζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 4. Έιεγρνο εζφδσλ εμφδσλ θαηά θιάδν εθκεηάιιεπζεο. Έιεγρνο απνζήθεο αλαιψζηκσλ κε αλαιψζηκσλ αγαζψλ 5. Κ.Β. θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο χκθσλα κε ηνλ Νέν Φνξνινγηθφ Νφκν Βηβιίν Κίλεζεο Πειαηψλ Πφξηαο (ηξφπνο ηήξεζεο) Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Μεληαία δειηία θίλεζεο μελνδνρείνπ 6. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη Γείθηεο (RATIOS) Γείθηεο πιεξφηεηαο Γείθηεο θφζηνπο Γείθηεο εζφδσλ Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο - θεξδψλ Γείθηεο ξεπζηφηεηαοθεξεγγπφηεηαο θαη δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο βαζκνχ απαζρφιεζεο πεξηζηξνθήο 7. Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 8. Λνγηζηηθή θαη θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ Άξζξν 31 Ν. 2238/94. Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Φνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο 9. Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ θχιια κεξηζκνχ θαη πίλαθαο απνξξνθεηηθφηεηαο θιάδσλ (S.E.G.O.S) 10. Θέκαηα δηαλνκήο δηάζεζεο θεξδψλ 11. πκπιήξσζε δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α 12. Φ.Π.Α πφηε ζπκςεθίδεηαη θαη πφηε επηζηξέθεηαη ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ην ζηάδην ησλ θαηαζθεπψλ αλαθαηλίζεσλ. 13. Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ Φ.Π.Α. 14. Σαθηηθφο Έιεγρνο θαη ηερληθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 15. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο- Ν.3299/04 Ν. 3752/09. Φνξνινγηθέο απαιιαγέο Φεβξνπάξηνο 10,11/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνχληνο 01,02/2011 Οθηψβξηνο 10,11/2011

10 είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ, ε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη ε απνθφκηζε βαζηθψλ εθνδίσλ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα εξγαζηεί ζε έλα ηέηνην ρψξν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο μελνδνρείσλ θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ή ζέινπλ λα εξγαζζνχλ ζην ηκήκα ππνδνρήο. ΑΘ.ΔΡΓΟΠΟΤΛΟ Πποϊζηάμενορ ςποδοσήρ Επώνςμηρ ξενοδοσειακήρ αλςζίδαρ Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ΤΕΙ Αθήναρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με εξειδίκεςζη ζε θέμαηα οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ημημάηων ςποδοσήρ Ξενοδοσειακών Επισειπήζεων. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΔΗΚΣΔ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΡΑΣΖΔΗ & ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΠΟΓΟΥΖ (νξγάλσζε, ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο ηεο Τπνδνρήο, πεξηγξαθέο εξγαζίαο) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΗΞΖ (αθίμεηο κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, αθίμεηο VIP S,αθίμεηο δηεξρφκελσλ πειαηψλ, αθίμεηο γθξνππ - ηξφπνη ζσζηήο δηαδηθαζίαο c/in) ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ (απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πψιεζε αθξηβψλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλνπ πσιεηή δσκαηίσλ) ΜΔΣΡΖΗΜΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (πιεξφηεηεο, δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, θιπ) ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαζία ηεο Τπνδνρήο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ( ηξφπνη ζσζηήο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο, ζσζηή αθξφαζε ηνπ πειάηε, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ Ζ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο). ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ (ζπλήζε παξάπνλα, αίηηα παξαπφλσλ, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ, ζεκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο παξαπφλσλ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ OVERBOOKING (ρξεζηκφηεηα ηνπ overbooking,ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ππεξθξαηήζεσλ) ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (θξηηήξηα επηινγήο, αμηνιφγεζε πξνζφλησλ) ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ - ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (αλαγλψξηζε, πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ, επηθνηλσλία) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (πξνεηνηκαζία εθπαίδεπζεο, δηεμαγσγή εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπφκελνπ) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟY ΤΠΟΓΟΥΖ (κέζνδνη θαη πιάλν αμηνιφγεζεο) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (Fidelio, Protel, Ermis, Filoxenia θιπ) Μάξηηνο 21,22/2011 Ννέκβξηνο 14,15/2011

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΤΚΛΟ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Η. ΚΤΚΛΟ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Η. ΚΤΚΛΟ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 4 ΖΜΔΡΔ FINANCIAL REPORTING ΒΑΔΗ Γ.Π.Υ.Π. ΚΟΠΟ ηόσορ ηος ζεμιναπίος είναι: - Ζ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ - Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηζαλνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία έληαμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ λα αλαιπζεί ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ(ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ) ΔΛ 1 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ: ΔΡΔΤΝΑ Δ ΟΜΑΓΑ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ Σεο ζπνπδάζηξηαο: Όιγαο αξαθίδνπ Δπηβιέπσλ: θ.

Διαβάστε περισσότερα