VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

2 H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Δξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ κε βάζε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο. επαθψλ κε πειάηεο. Πξναπαηηνχκελα ηνπ Δζσηεξηθνχ - Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ (Οξγάλσζε, έγγξαθεο θαζαξηζκνχ δσκαηίσλ νδεγίεο, δηαδηθαζίεο, θαλνληζκνί, θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θιπ) Μεζνδνινγία ειέγρνπ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Ννκνζεζία γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Νφκνο 3016, εγθ. 5/204 Φχιια Δξγαζίαο. - βαζηθή κεζνδνινγία Τπεχζπλνπο ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δηνηθεηηθά ζηειέρε Ξελνδνρεηαθψλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο). Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζην Λνγηζηήξην θαη ηηο πξνκήζεηεο. πξνζέγγηζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. - Κξίζηκα ζεκεία θχιισλ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηίεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη IT πξνζέγγηζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ξελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίαο. Έθζεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. - Γνκή θαη δηαλνκή ηεο ΥΡ.ΝΟΜΗΚΟ Οικονομολόγορ, Σύμβοςλορ Οπγάνωζηρ & Εζωηεπικού Ελέγσος, Μέλορ ηος Διεθνούρ Ινζηιηούηος Εζωηεπικών Ελεγκηών (ΙΙΑ), Πιζηοποιημένορ Ειζηγηηήρ Ενηλίκων. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. - Έιεγρνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ - Κίλδπλνη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Έθζεζεο - Κξίζηκα ζεκεία ηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε. Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηψβξηνο 06,07/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/2011

3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΒ ΦΠΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηα εηδηθά θνξνινγηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεχζπλνπο & ζηειέρε ινγηζηεξίνπ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κε ηα θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Αλαιπηηθέο εγγξαθέο κε θσδηθνχο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΓΛ θαη γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΔΤΛ ΛΟΣ γηα επηρεηξήζεηο Γ θαηεγνξίαο. Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο. Δληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ απνδείμεσλ. Πσο θνξνινγνχληαη ηα πξαθηνξεία ηαμηδίσλ ; (Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ., Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο) πληειεζηέο θαζαξψλ θεξδψλ απφ 01/01/06 πσο ζα θνξνινγνχληαη απφ 01/01/09. Λνγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Πνηεο δαπάλεο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά; Πφηε εθδίδνληαη ηα ζηνηρεία εζφδσλ; (Α.Π.Τ. Σ.Π.Τ. θιπ.) πκθσλεηηθά πλεξγαζηψλ. Τπνβνιή, έιεγρνο, ζπλέπεηεο Βηβιία Β θαηεγνξίαο. Πσο ηεξνχληαη; Ση ζπκπιεξψλεηαη ζην βηβιίν φηαλ ζην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ γίλεηαη πψιεζε εηζηηεξίσλ κε πξνκήζεηα; Βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Λνγαξηαζκνί ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεη ην πξαθηνξείν. Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο. Έιεγρνο Σακείνπ Δηθνληθά Πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. πλέπεηεο έθδνζεο ιήςεο Απφξξηςε Βηβιίσλ. πλέπεηεο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη επί ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ θεξδψλ. Παξαηππίεο επί ησλ βηβιίσλ θαη αληίζηνηρεο θπξψζεηο, πξφζηηκα παξαβάζεσλ Δηδηθφ θαζεζηψο πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ. Μηθηά Παθέηα (Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο) Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο επί εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ (Δ.Δ. ή ηξίηεο ρψξεο). Πνπ επηβάιιεηαη θαη πνπ θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πξάμεηο ιήπηε, παξαδείγκαηα, εθαξκνγέο. Φνξνινγία Ακνηβψλ κέισλ Γ.. Αλψλπκσλ Δηαηξείσλ θαζψο θαη κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3697/08 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Ηαλνπάξηνο 28/2011 Απξίιηνο 01/2011 επηέκβξηνο 30/2011

4 Μεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα: γλσξίδνπλ ηoπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε γλσξίδνπλ ηη πεξηιακβάλνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ γλσξίδνπλ πσο λα πξνυπνινγίδνπλ ηα αλσηέξσ έμνδα γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο γλσξίδνπλ πσο λα ειέγρνπλ ην θφζηνο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηηκνιφγεζεο θαη ζα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλά. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηκεκαηάξρεο (f & b manager, f&b controller, νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ) ηδηoθηήηεο μελνδνρεηαθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη θαηαξηίδνπλ εηζεγήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΟ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 1 ε Μέξα Δηζαγσγή Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Παγθφζκηα Αγνξά 1. Οη πξννπηηθέο ηεο Διιάδνο ζηελ Σνπξηζηηθή Παγθφζκηα Αγνξά κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ 2. Κφζηνο 1. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο 2. Πξφηππν θφζηνο 3. Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο 4. Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ 5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο Σν θφζηνο σο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ 3. Κνζηνιφγεζε 1. Η ζεκαζία ηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 2. Απιή θαη ζχλζεηε θνζηνιφγεζε 3. Δζσινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε 4. ηάδηα θνζηνιφγεζεο 5. Κνζηνιφγεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ 6. Κνζηνιφγεζε κπνπθέ 7. Κνζηνιφγεζε εθδειψζεσλ 8. Κνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ 9. Πξφηππεο πνζφηεηεο, πξφηππεο ζπληαγέο, πξφηππεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 10. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο ηκεκάησλ 11. Αλάιπζε θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 12. εκεία πξνζνρήο ζηελ θνζηνιφγεζε Σερληθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα 4. Δξγαηηθφ θφζηνο 1. Ση πεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ θφζηνο 2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο 3. Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο 4. Παξαγσγηθφηεηα 5. Πξφηππν απφδνζεο 6. Πξφηππνη ρξφλνη 7. Δξγαζίεο πνπ κεηξηνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξηνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο 8. Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 9. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Άζθεζε θνζηνιφγεζεο ζε νκάδεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα- Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν «cost effective» 5. Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 1. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 2. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 5. Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα 6. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο Άζθεζε πξνυπνινγηζκνχ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ 2 Ζ Μέξα 6. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 1. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 2. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 3. Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο 4. Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 5. Αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Άζθεζε αλάιπζεο απφ δεδνκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο 1. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 2. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 3. Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 4. Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο 5. Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ 6. Η ρξήζε ησλ πξνηχπσλ σο αξσγφο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε θφζηνπο Άζθεζε πξνζδηνξηζκνχ λεθξνχ ζεκείνπ πσιήζεσλ 7. Σηκνιφγεζε 1. ηφρνη ηεο ηηκνιφγεζεο 2. ηφρνη θέξδνπο 3. ηφρνη κε βάζε ην χςνο πσιήζεσλ 4. Δπίπεδα ηηκνιφγεζεο 5. Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο Δξγαζηήξην: Δχξεζεο ηξφπσλ αχμεζεο ηεο απφδνζεο κέζα απφ ηελ κείσζε δαπαλψλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα κειεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ αλα νκάδα. ρνιηαζκφο πδήηεζε Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 12,13/2011 Ννέκβξηνο 03,04/2011

5 είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξγάλσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ηκεκάησλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Η εθαξκνγή παξφκνησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, εηδηθφηεξα δε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε F/B Managers, F&B Controllers, Chef ή Μαγείξνπο & Τπεχζπλνπο Κνζηνιφγεζεο Διέγρνπ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ & εζηηαηνξίσλ. ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΛΑ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ Α κέξνο Κφζηνο βαζηθέο έλλνηεο Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο - Πξφηππν θφζηνο - Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο - Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Σν θφζηνο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή Β Μέξνο δηαρείξηζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ - Η ζχληαμε κελνχ, θαηαιφγσλ, κπνπθέ) - Πξφηππε κεξίδα, πξφηππε ζπληαγή, πξφηππνο ηξφπνο παξαγσγήο - Η ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ - Η ζσζηή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η ζσζηή επηινγή πξντφλησλ - Η έξεπλα αγνξάο θαη ε ζεκαζία ηεο - Οη πξνκήζεηεο κε ζπλεξγαζία - Οη πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ - Οη επέιηθηεο αγνξέο - Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ - Ο έμππλνο ρεηξηζκφο ζπκθσληψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η παξαγγειία, ε παξαιαβή θαη ε ζσζηή απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ Δξγαηηθφ θφζηνο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο - Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο - Παξαγσγηθφηεηα Πξφηππν απφδνζεο - Πξφηππνη ρξφλνη παξαγσγήο - Δξγαζίεο πνπ κεηξνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ - Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε κεραλνγξάθεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε - Η εθπαίδεπζε θαη νη επεξγεηηθέο ηεο επηδξάζεηο ζην εζηηαηφξην θαη ηελ θνπδίλα - Η ρξήζε επέιηθησλ πξνγξακκάησλ Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο - Τπνινγηζκφο θαη θαηαρψξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αλά είδνο θαη δξαζηεξηφηεηα - Σξφπνη θαη κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έιεγρνο - Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ - Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο - Η ρξήζε θαη ε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ - Πξαθηηθά παξαδείγκαηα ηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο κεραλνξγάλσζεο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηα επηζηηηζηηθά ηηκήκαηα χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνχιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 24,25/2011

6 Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα ελεκεξψζεη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Τπεχζπλνπο ζπληήξεζεο & ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο, Σερληθνχο Γ/ληέο) γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ: ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ ην Outsourcing ηεο ζπληήξεζεο ηε δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ζπληήξεζεο ηε ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηε κεραλνγξάθεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ηελ αλάιπζε εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ ζπληήξεζεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ Ο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ηξηκεξήο: πξψηνλ λα εθζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο, δεχηεξνλ λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην ρψξν εξγαζία ηνπο θαη ηξίηνλ λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Α.ΒΧΟ Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Ανώηαηο Διεςθςνηικό ζηέλεσορ ζε μεγάλερ βιομησανίερ, Σύμβοςλορ επισειπήζεων ζε εξειδίκεςζη ζε θέμαηα ζςνηήπηζηρ, παπαγωγήρ, διασείπιζηρ αποθεμάηων. ΑΞΟΝΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Πνηνο ζπληεξεί (ρξήζηεο, θαηαζθεπαζηήο ηξίηνο) Μέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ Τπνζηήξημε /πνιηηηθή αληαιιαθηηθψλ Ρνή πιεξνθνξίαο /κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ΦΟΡΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ (Πνηνο ζπληεξεί) Αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ζπληήξεζε δίλεηαη ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην δίθηπφ ηνπ Σξίην θνξέα (Third party maintenance) ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηνξζσηηθή (Breakdown maintenance) Σα ζηάδηα θαη νη αηηίεο ηεο βιάβεο Πσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο Πσο νξγαλψλεηαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Πξνιεπηηθή (Preventive, fixed time maintenance) Πσο νξγαλψλεηαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Δπηβειηησηηθή (Corrective maintenance) Πφηε αλαβαζκίδνπκε ε αλαλεψλνπκε ηνλ εμνπιηζκφ Πσο νξγαλψλεηαη Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθή (Predictive maintenance) Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο Μέζνδνο κέηξεζεο δνλήζεσλ θξαδαζκψλ Μέζνδνο ζεξκνγξαθίαο Αλάιπζε θφζηνπο επέλδπζεο ΡΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Κσδηθνπνίεζε εμνπιηζκνχ Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο βιάβεο ζηελ αληίζηνηρε κεραλή (CC) θαη εληνιή ρξέσζεο (WO). Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη έθδνζεο εληνιψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη γεληθψλ εξγαζηψλ. πιινγή θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ θφζηνπο αλά θέληξν θφζηνπο (CC), θαη ηζηνξίαο βιαβψλ/ ζπληεξήζεσλ. χζηεκα ειέγρνπ απφδνζεο ηεο ζπληήξεζεο δεκηνπξγία ζηφρσλ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη έηνηκεο θφξκεο Πεπιγπαθή πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ καηάλληλος για ξενοδοσεία ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Η κεραληθή αμηνπηζηία θαη πσο απμάλεηαη πληεξεζηκνηεηα Γηαζεζηκφηεηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) Πξαθηηθέο γλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα Φχμεο θαη Θέξκαλζεο θηηξίσλ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ Δπηινγή πληήξεζε Γνθηκέο ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Γηαηάμεηο ΚΤΑ θιπ. Δλεξγεηηθή Παζεηηθή ΑΝΣΛΗΔ ΚΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ ΚΛΗΒΑΝΟΗ Αξρέο Λεηηνπξγίαο Δίδε πληήξεζε ΦΤΞΖ & ΘΔΡΜΑΝΖ (BOILERS ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΣΜΟΤ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΗΝΖΖ Καζνξηζκφο Ηζρχνο Δπζχγξακκε Κίλεζε Πεξηζηξνθηθή Κίλεζε Αληιίεο & Αλεκηζηήξεο Δίδε θηλεηήξσλ Μνλνθαζηθνί Κηλεηήξεο Σξηθαζηθνί θηλεηήξεο Γαθηπιηνθφξνη Κηλεηήξεο χγρξνλνη Κηλεηήξεο Γηαηάμεηο Δθθίλεζεο Κηλεηήξσλ Απεπζείαο Με Ππθλσηέο Αζηέξαο Σξίγσλν Οκαινί Δθθηλεηέο Inverters Δθαξκνγέο Αλειθπζηήξεο Αληιηνζηάζηα Δγθαηαζηάζεηο Φχμεο & Θέξκαλζεο ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ Ρειαί Γηαθφπηεο χλδεζε κε ην Γίθηπν Πεδία Αζθάιεηεο Γηνξζσηηθή Πξνιεπηηθή θαη πξνβιεπηηθή πληήξεζε Πξνγξακκαηηζκφο Σππηθά Πξνβιήκαηα Κηλεηήξσλ Καη Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο Παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο Κηλεηήξσλ Με Σελ Μέζνδν ηεο Θεξκνγξαθίαο Νέεο Σερλνινγίεο 13 ΧΡΔ Απξίιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 01,02/2011

7 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ Ο ΔΡΒΗΣΟΡΟ ΑΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΡΟΧΘΖΣΖ ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ζέξβηο ζπλδπάδνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηλνχξηα δήηεζε. Μέζα απφ ην ζεκηλάξην νη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο, ηε ζσζηή θίλεζε ζην ρψξν, ην ιεμηιφγην θαη ηελ νξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ επηζηηηζηηθφ θιάδν. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ ζε maitre θαη ζεξβηηφξνπο εζηηαηνξίσλ εληφο θαη εθηφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο θαη επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελφ ηνπο παξακέλνληαο ζχγρξνλνη θαη ελεκεξσκέλνη. Καθηγηηήρ Εθαπμογών & Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ζηα ΤΕΙ Αθηνών. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία Φπρνινγία πειάηε Οη αλάγθεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ Ο ζεξβηηφξνο - MAITRE Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ ζεξβηηφξνπ - MAITRE Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πζηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ζεξβηηφξσλ Πξνεηνηκαζία ηεο ηξαπεδαξίαο Οη θαλφλεο ηεο art de la table - χγρξνλεο ηάζεηο Κνπιηνχξα θαη εκθάληζε ηξαπεδηνχ ηξψζηκν ηνπ ηξαπεδηνχ (ζρέδηα ζε πεηζέηεο) Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο Κιαζζηθέο θαη χγρξνλεο Σερληθέο ζεξβηξίζκαηνο Σξφπνη εμαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πηάησλ ζηνλ πειάηε. Παξνπζίαζε εηδηθψλ πηάησλ Menu - Δδεζκαηνιφγην Παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ην εδεζκαηνιφγην κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. χλζεζε θαη νξνινγία ηζνξξνπεκέλσλ εδεζκαηνινγίσλ. εξβίξηζκα ησλ θξαζηψλ Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ βαζηθφο εμνπιηζκφο Αλάγλσζε εηηθέηαο Ιδαληθέο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Σξφπνη θαη κέζνδνη πνηνηηθνχ ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Πνηφηεηα ζην ζεξβίξηζκα (perfect service) Καηφπηλ εθδειψζεσο ελδηαθέξνληνο επηθνηλσλήζηε καδί καο Σει

8 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ είλαη λα παξάζρεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε θαη ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεπζχλνπο Κνιπκβεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ξελνδνρείσλ, Φπραγσγηθψλ Πάξθσλ, Δθπαηδεπηεξίσλ, Γεκνηηθψλ Κνιπκβεηεξίσλ θαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή & ζπληήξεζε θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ (πηζίλεο). Β.ΚΑΡΑΟΤΛΖ Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ Υγιεινολόγορ MSc EPFL Αζθάλεια & Υγιεινή επγαζίαρ RWTH Aachen Ειζηγήηπια ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 ε ΜΔΡΑ: Όξνη ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Θα αλαπηπρζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία Γ1/443/73 (ΦΔΚ 87Β) Τγ. Γηάηαμε πεξί ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηεο (Γ4/1150/76 ΦΔΚ 937Β), (ΓΤΓ2/80825/05 Τπεχζπλνο ιεηηνπξγίαο Καζαξηφηεηα Πξνζσπηθφ Τπνρξεψζεηο ινπνκέλσλ Μέηξα αζθαιείαο (κέζα δηάζσζεο θ.ι.π.) ΦΔΚ 120Β). ΔΗΓΗΚΔ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τιηθά θαηαζθεπήο Υψξνη θαη γεληθή δηάηαμε απηψλ (απνδπηήξηα,απνρσξεηήξηα, θαηαηνλεηήξεο θ.ι.π) ρέδην θαη ινηπά ζηνηρεία δεμακελήο (ζρήκα, δηαζηάζεηο, βάζε, θιίζε ππζκέλα θ.ι.π.) Μέγηζην θνξηίν δεμακελψλ (κέγηζηνο αξηζκφο ινπνκέλσλ) ηφκηα εηζξνήο θαη εθξνήο, εθθέλσζε ηφκηα θαη αχιαθεο ππεξρείιηζεο Βαζκίδεο θαη θιίκαθεο Πεξηθεξεηαθνί δηάδξνκνη (δηαζηάζεηο, πιηθά επηθάλεηαο, θ.ι.π.) Δμψζηεο ζεαηψλ Απνδπηήξηα, θαηαηνλεηήξεο, απνρσξεηήξηα, ληπηήξεο (ειάρηζηνο αξηζκφο θ.ι.π.) Φσηηζκφο, αεξηζκφο θαη ζέξκαλζε ρψξσλ θαη πδάηνο Θέζεηο θαηάδπζεο (ειεχζεξν χςνο, βάζε, θ.ι.π.) ΤΓΧΡ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Πνηφηεηα χδαηνο (θπζηθά, κηθξνβηνινγηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, ζπρλφηεηα, θ.ι.π.) χζηεκα αλαθπθινθνξίαο (αληιίεο, ηξηρνπαγίδεο, ζεξκαληήξεο χδαηνο, αλαξξνθεηηθνί θαζαξηζηήξεο, ζπζηήκα ζσιελψζεσλ, ζεξκφκεηξα) χζηεκα δηχιηζεο Απνιχκαλζε (ππφιεηκκα ρισξίνπ, ζπζθεπέο, ρψξνη εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ρισξίσζεο) Αζιεηηθέο δεμακελέο Ιδησηηθέο δεμακελέο θαη δεμακελέο νίθσλ αηζζεηηθήο ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο Ιζρχο άδεηαο. 2 ε ΜΔΡΑ Απηφρζνλνη θαη αιιφρζνλνη κηθξννξγαληζκνί ηνπ λεξνχ - Βαθηεξία, Αληηλνκχθεηεο, Μχθεηεο, Ινί, Φχθνη θαη Πξσηφδσα. Μεηαβνιηζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Τδαηνγελείο αζζελείεο κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο Αζζέλεηεο απφ λεξά αλαςπρήο (πηζίλεο, θνιπκβεηήξηα) Αζζέλεηεο απφ εηζπλνή πδαηνζηαγφλσλ Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λεξνχ - Γεηγκαηνιεςία - Πξσηφθνιια αλάιπζεο δείγκαηνο λεξνχ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξννξγαληζκψλ - Μέζνδνο ησλ πνιιαπιψλ ζσιήλσλ - Μέζνδνο δίεζεζεο δηα κεκβξάλεο Μέζνδνη απνιχκαλζεο θαη πγηεηλήο λεξψλ αλαςπρήο Ννκνζεζία Φεβξνπάξηνο 14,15/2011 Μάξηηνο 28,29/2011 Ηνχληνο 06,07/2011

9 ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΠΧ ΗΥΤΟΤΝ ΖΜΔΡΑ είλαη: Να ελεκεξσζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ Να παξνπζηαζηνχλ νη ζρεηηθνί λφκνη θαη εγθχθιηνη πνπ δηέπνπλ ηε ινγηζηηθή μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Να αλαιπζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη: ε ινγηζηέο θαη βνεζνχο ινγηζηψλ ή Λνγηζηηθά γξαθεία πνπ αζρνινχληαη ή ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν ησλ Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ε Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε Λνγηζηεξίνπ ή ηδηνθηήηεο Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Λνγηζηηθήο ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ, Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1. Γηαθξίζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ χληνκε αλαθνξά 2. Γηαθνξά κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ 3. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Βαζηθέο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαλνληζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 4. Έιεγρνο εζφδσλ εμφδσλ θαηά θιάδν εθκεηάιιεπζεο. Έιεγρνο απνζήθεο αλαιψζηκσλ κε αλαιψζηκσλ αγαζψλ 5. Κ.Β. θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο χκθσλα κε ηνλ Νέν Φνξνινγηθφ Νφκν Βηβιίν Κίλεζεο Πειαηψλ Πφξηαο (ηξφπνο ηήξεζεο) Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Μεληαία δειηία θίλεζεο μελνδνρείνπ 6. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη Γείθηεο (RATIOS) Γείθηεο πιεξφηεηαο Γείθηεο θφζηνπο Γείθηεο εζφδσλ Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο - θεξδψλ Γείθηεο ξεπζηφηεηαοθεξεγγπφηεηαο θαη δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο βαζκνχ απαζρφιεζεο πεξηζηξνθήο 7. Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 8. Λνγηζηηθή θαη θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ Άξζξν 31 Ν. 2238/94. Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Φνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο 9. Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ θχιια κεξηζκνχ θαη πίλαθαο απνξξνθεηηθφηεηαο θιάδσλ (S.E.G.O.S) 10. Θέκαηα δηαλνκήο δηάζεζεο θεξδψλ 11. πκπιήξσζε δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α 12. Φ.Π.Α πφηε ζπκςεθίδεηαη θαη πφηε επηζηξέθεηαη ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ην ζηάδην ησλ θαηαζθεπψλ αλαθαηλίζεσλ. 13. Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ Φ.Π.Α. 14. Σαθηηθφο Έιεγρνο θαη ηερληθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 15. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο- Ν.3299/04 Ν. 3752/09. Φνξνινγηθέο απαιιαγέο Φεβξνπάξηνο 10,11/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνχληνο 01,02/2011 Οθηψβξηνο 10,11/2011

10 είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ, ε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη ε απνθφκηζε βαζηθψλ εθνδίσλ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα εξγαζηεί ζε έλα ηέηνην ρψξν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο μελνδνρείσλ θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ή ζέινπλ λα εξγαζζνχλ ζην ηκήκα ππνδνρήο. ΑΘ.ΔΡΓΟΠΟΤΛΟ Πποϊζηάμενορ ςποδοσήρ Επώνςμηρ ξενοδοσειακήρ αλςζίδαρ Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ΤΕΙ Αθήναρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με εξειδίκεςζη ζε θέμαηα οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ημημάηων ςποδοσήρ Ξενοδοσειακών Επισειπήζεων. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΔΗΚΣΔ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΡΑΣΖΔΗ & ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΠΟΓΟΥΖ (νξγάλσζε, ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο ηεο Τπνδνρήο, πεξηγξαθέο εξγαζίαο) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΗΞΖ (αθίμεηο κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, αθίμεηο VIP S,αθίμεηο δηεξρφκελσλ πειαηψλ, αθίμεηο γθξνππ - ηξφπνη ζσζηήο δηαδηθαζίαο c/in) ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ (απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πψιεζε αθξηβψλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλνπ πσιεηή δσκαηίσλ) ΜΔΣΡΖΗΜΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (πιεξφηεηεο, δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, θιπ) ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαζία ηεο Τπνδνρήο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ( ηξφπνη ζσζηήο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο, ζσζηή αθξφαζε ηνπ πειάηε, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ Ζ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο). ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ (ζπλήζε παξάπνλα, αίηηα παξαπφλσλ, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ, ζεκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο παξαπφλσλ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ OVERBOOKING (ρξεζηκφηεηα ηνπ overbooking,ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ππεξθξαηήζεσλ) ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (θξηηήξηα επηινγήο, αμηνιφγεζε πξνζφλησλ) ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ - ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (αλαγλψξηζε, πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ, επηθνηλσλία) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (πξνεηνηκαζία εθπαίδεπζεο, δηεμαγσγή εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπφκελνπ) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟY ΤΠΟΓΟΥΖ (κέζνδνη θαη πιάλν αμηνιφγεζεο) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (Fidelio, Protel, Ermis, Filoxenia θιπ) Μάξηηνο 21,22/2011 Ννέκβξηνο 14,15/2011

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ Πξνο: Τπφςε: Αξηζκφο Fax: Αξηζκφο Σει Απφ: Σκήκα: Αξηζκφο Σει: Αξηζκφο Fax: ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ SAP ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ 1) Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα SAP - Overview 24,25/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα