VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

2 H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Δξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ κε βάζε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο. επαθψλ κε πειάηεο. Πξναπαηηνχκελα ηνπ Δζσηεξηθνχ - Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ (Οξγάλσζε, έγγξαθεο θαζαξηζκνχ δσκαηίσλ νδεγίεο, δηαδηθαζίεο, θαλνληζκνί, θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θιπ) Μεζνδνινγία ειέγρνπ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Ννκνζεζία γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Νφκνο 3016, εγθ. 5/204 Φχιια Δξγαζίαο. - βαζηθή κεζνδνινγία Τπεχζπλνπο ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δηνηθεηηθά ζηειέρε Ξελνδνρεηαθψλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο). Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζην Λνγηζηήξην θαη ηηο πξνκήζεηεο. πξνζέγγηζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. - Κξίζηκα ζεκεία θχιισλ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηίεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη IT πξνζέγγηζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ξελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίαο. Έθζεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. - Γνκή θαη δηαλνκή ηεο ΥΡ.ΝΟΜΗΚΟ Οικονομολόγορ, Σύμβοςλορ Οπγάνωζηρ & Εζωηεπικού Ελέγσος, Μέλορ ηος Διεθνούρ Ινζηιηούηος Εζωηεπικών Ελεγκηών (ΙΙΑ), Πιζηοποιημένορ Ειζηγηηήρ Ενηλίκων. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. - Έιεγρνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ - Κίλδπλνη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Έθζεζεο - Κξίζηκα ζεκεία ηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε. Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηψβξηνο 06,07/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/2011

3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΒ ΦΠΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηα εηδηθά θνξνινγηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεχζπλνπο & ζηειέρε ινγηζηεξίνπ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κε ηα θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Αλαιπηηθέο εγγξαθέο κε θσδηθνχο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΓΛ θαη γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΔΤΛ ΛΟΣ γηα επηρεηξήζεηο Γ θαηεγνξίαο. Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο. Δληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ απνδείμεσλ. Πσο θνξνινγνχληαη ηα πξαθηνξεία ηαμηδίσλ ; (Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ., Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο) πληειεζηέο θαζαξψλ θεξδψλ απφ 01/01/06 πσο ζα θνξνινγνχληαη απφ 01/01/09. Λνγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Πνηεο δαπάλεο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά; Πφηε εθδίδνληαη ηα ζηνηρεία εζφδσλ; (Α.Π.Τ. Σ.Π.Τ. θιπ.) πκθσλεηηθά πλεξγαζηψλ. Τπνβνιή, έιεγρνο, ζπλέπεηεο Βηβιία Β θαηεγνξίαο. Πσο ηεξνχληαη; Ση ζπκπιεξψλεηαη ζην βηβιίν φηαλ ζην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ γίλεηαη πψιεζε εηζηηεξίσλ κε πξνκήζεηα; Βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Λνγαξηαζκνί ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεη ην πξαθηνξείν. Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο. Έιεγρνο Σακείνπ Δηθνληθά Πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. πλέπεηεο έθδνζεο ιήςεο Απφξξηςε Βηβιίσλ. πλέπεηεο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη επί ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ θεξδψλ. Παξαηππίεο επί ησλ βηβιίσλ θαη αληίζηνηρεο θπξψζεηο, πξφζηηκα παξαβάζεσλ Δηδηθφ θαζεζηψο πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ. Μηθηά Παθέηα (Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο) Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο επί εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ (Δ.Δ. ή ηξίηεο ρψξεο). Πνπ επηβάιιεηαη θαη πνπ θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πξάμεηο ιήπηε, παξαδείγκαηα, εθαξκνγέο. Φνξνινγία Ακνηβψλ κέισλ Γ.. Αλψλπκσλ Δηαηξείσλ θαζψο θαη κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3697/08 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Ηαλνπάξηνο 28/2011 Απξίιηνο 01/2011 επηέκβξηνο 30/2011

4 Μεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα: γλσξίδνπλ ηoπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε γλσξίδνπλ ηη πεξηιακβάλνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ γλσξίδνπλ πσο λα πξνυπνινγίδνπλ ηα αλσηέξσ έμνδα γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο γλσξίδνπλ πσο λα ειέγρνπλ ην θφζηνο γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηηκνιφγεζεο θαη ζα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλά. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηκεκαηάξρεο (f & b manager, f&b controller, νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ) ηδηoθηήηεο μελνδνρεηαθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη θαηαξηίδνπλ εηζεγήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΟ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 1 ε Μέξα Δηζαγσγή Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Παγθφζκηα Αγνξά 1. Οη πξννπηηθέο ηεο Διιάδνο ζηελ Σνπξηζηηθή Παγθφζκηα Αγνξά κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ 2. Κφζηνο 1. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο 2. Πξφηππν θφζηνο 3. Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο 4. Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ 5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο Σν θφζηνο σο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ 3. Κνζηνιφγεζε 1. Η ζεκαζία ηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 2. Απιή θαη ζχλζεηε θνζηνιφγεζε 3. Δζσινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε 4. ηάδηα θνζηνιφγεζεο 5. Κνζηνιφγεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ 6. Κνζηνιφγεζε κπνπθέ 7. Κνζηνιφγεζε εθδειψζεσλ 8. Κνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ 9. Πξφηππεο πνζφηεηεο, πξφηππεο ζπληαγέο, πξφηππεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 10. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο ηκεκάησλ 11. Αλάιπζε θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 12. εκεία πξνζνρήο ζηελ θνζηνιφγεζε Σερληθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα 4. Δξγαηηθφ θφζηνο 1. Ση πεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ θφζηνο 2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο 3. Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο 4. Παξαγσγηθφηεηα 5. Πξφηππν απφδνζεο 6. Πξφηππνη ρξφλνη 7. Δξγαζίεο πνπ κεηξηνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξηνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο 8. Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 9. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Άζθεζε θνζηνιφγεζεο ζε νκάδεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα- Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν «cost effective» 5. Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 1. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 2. Ση πεξηιακβάλνληαη ζηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 5. Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα 6. Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο Άζθεζε πξνυπνινγηζκνχ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ 2 Ζ Μέξα 6. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 1. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 2. Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 3. Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο 4. Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 5. Αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Άζθεζε αλάιπζεο απφ δεδνκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο 1. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 2. Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 3. Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 4. Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο 5. Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ 6. Η ρξήζε ησλ πξνηχπσλ σο αξσγφο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε θφζηνπο Άζθεζε πξνζδηνξηζκνχ λεθξνχ ζεκείνπ πσιήζεσλ 7. Σηκνιφγεζε 1. ηφρνη ηεο ηηκνιφγεζεο 2. ηφρνη θέξδνπο 3. ηφρνη κε βάζε ην χςνο πσιήζεσλ 4. Δπίπεδα ηηκνιφγεζεο 5. Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο Δξγαζηήξην: Δχξεζεο ηξφπσλ αχμεζεο ηεο απφδνζεο κέζα απφ ηελ κείσζε δαπαλψλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα κειεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ αλα νκάδα. ρνιηαζκφο πδήηεζε Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 12,13/2011 Ννέκβξηνο 03,04/2011

5 είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξγάλσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ηκεκάησλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Η εθαξκνγή παξφκνησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, εηδηθφηεξα δε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε F/B Managers, F&B Controllers, Chef ή Μαγείξνπο & Τπεχζπλνπο Κνζηνιφγεζεο Διέγρνπ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ & εζηηαηνξίσλ. ΥΡ.ΣΕΔΝΟ MBA, Kingston University U.K. Έσει διαηελέζει manager και ζύμβοςλορ ζε ξενοδοσειακέρ & ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ, εκπαιδεςηήρ ζηο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων ηοςπιζηικού ενδιαθέπονηορ με πολςεηή διδακηική εμπειπία ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό, ζςγγπαθέαρ 4 βιβλίων για ηον ηοςπιζμό & ηα ξενοδοσειακά. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΛΑ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ Α κέξνο Κφζηνο βαζηθέο έλλνηεο Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο - Πξφηππν θφζηνο - Σα πνζνζηά θφζηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο - Σα πνζνζηά θφζηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ / εζηηαηνξίνπ - Σν θφζηνο κνριφο γηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή Β Μέξνο δηαρείξηζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ - Η ζχληαμε κελνχ, θαηαιφγσλ, κπνπθέ) - Πξφηππε κεξίδα, πξφηππε ζπληαγή, πξφηππνο ηξφπνο παξαγσγήο - Η ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ - Η ζσζηή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η ζσζηή επηινγή πξντφλησλ - Η έξεπλα αγνξάο θαη ε ζεκαζία ηεο - Οη πξνκήζεηεο κε ζπλεξγαζία - Οη πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ - Οη επέιηθηεο αγνξέο - Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ - Ο έμππλνο ρεηξηζκφο ζπκθσληψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο - Η αμηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ κεξίδσλ θαη ζπληαγψλ - Η παξαγγειία, ε παξαιαβή θαη ε ζσζηή απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ Δξγαηηθφ θφζηνο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο - Πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζην εξγαηηθφ θφζηνο - Παξαγσγηθφηεηα Πξφηππν απφδνζεο - Πξφηππνη ρξφλνη παξαγσγήο - Δξγαζίεο πνπ κεηξνχληαη θαη εξγαζίεο πνπ δελ κεηξνχληαη κε κνλάδα παξαγσγήο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε θαγεηνχ θαη πνηνχ - Πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε κεραλνγξάθεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ρσξίο αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε - Η εθπαίδεπζε θαη νη επεξγεηηθέο ηεο επηδξάζεηο ζην εζηηαηφξην θαη ηελ θνπδίλα - Η ρξήζε επέιηθησλ πξνγξακκάησλ Γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο - Πσο κπνξνχλ λα πξνυπνινγηζζνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σερληθέο θαη ηξφπνη κείσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κε ηε βνήζεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο - Τπνινγηζκφο θαη θαηαρψξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αλά είδνο θαη δξαζηεξηφηεηα - Σξφπνη θαη κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έιεγρνο - Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ - Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο - Σα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο - Η ρξήζε θαη ε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ - Πξαθηηθά παξαδείγκαηα ηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο κεραλνξγάλσζεο Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη θαηαγξαθή ηνπο Σξφπνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο Η εμίζσζε Κφζηνπο / Όγθνπ / Σηκήο / Κέξδνπο Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηα επηζηηηζηηθά ηηκήκαηα χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνχιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 24,25/2011

6 Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ είλαη λα ελεκεξψζεη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Τπεχζπλνπο ζπληήξεζεο & ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο, Σερληθνχο Γ/ληέο) γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ: ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ ην Outsourcing ηεο ζπληήξεζεο ηε δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ζπληήξεζεο ηε ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηε κεραλνγξάθεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ηελ αλάιπζε εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ ζπληήξεζεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ Ο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ηξηκεξήο: πξψηνλ λα εθζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο, δεχηεξνλ λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζην ρψξν εξγαζία ηνπο θαη ηξίηνλ λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Α.ΒΧΟ Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Ανώηαηο Διεςθςνηικό ζηέλεσορ ζε μεγάλερ βιομησανίερ, Σύμβοςλορ επισειπήζεων ζε εξειδίκεςζη ζε θέμαηα ζςνηήπηζηρ, παπαγωγήρ, διασείπιζηρ αποθεμάηων. ΑΞΟΝΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Πνηνο ζπληεξεί (ρξήζηεο, θαηαζθεπαζηήο ηξίηνο) Μέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ Τπνζηήξημε /πνιηηηθή αληαιιαθηηθψλ Ρνή πιεξνθνξίαο /κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ΦΟΡΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ (Πνηνο ζπληεξεί) Αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ζπληήξεζε δίλεηαη ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην δίθηπφ ηνπ Σξίην θνξέα (Third party maintenance) ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηνξζσηηθή (Breakdown maintenance) Σα ζηάδηα θαη νη αηηίεο ηεο βιάβεο Πσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο Πσο νξγαλψλεηαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Πξνιεπηηθή (Preventive, fixed time maintenance) Πσο νξγαλψλεηαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ησλ μελνδνρείσλ Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρεηηθέο θφξκεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Δπηβειηησηηθή (Corrective maintenance) Πφηε αλαβαζκίδνπκε ε αλαλεψλνπκε ηνλ εμνπιηζκφ Πσο νξγαλψλεηαη Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθή (Predictive maintenance) Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο Μέζνδνο κέηξεζεο δνλήζεσλ θξαδαζκψλ Μέζνδνο ζεξκνγξαθίαο Αλάιπζε θφζηνπο επέλδπζεο ΡΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Κσδηθνπνίεζε εμνπιηζκνχ Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο βιάβεο ζηελ αληίζηνηρε κεραλή (CC) θαη εληνιή ρξέσζεο (WO). Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη έθδνζεο εληνιψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη γεληθψλ εξγαζηψλ. πιινγή θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ θφζηνπο αλά θέληξν θφζηνπο (CC), θαη ηζηνξίαο βιαβψλ/ ζπληεξήζεσλ. χζηεκα ειέγρνπ απφδνζεο ηεο ζπληήξεζεο δεκηνπξγία ζηφρσλ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη έηνηκεο θφξκεο Πεπιγπαθή πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ καηάλληλος για ξενοδοσεία ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Η κεραληθή αμηνπηζηία θαη πσο απμάλεηαη πληεξεζηκνηεηα Γηαζεζηκφηεηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) Πξαθηηθέο γλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα Φχμεο θαη Θέξκαλζεο θηηξίσλ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ Δπηινγή πληήξεζε Γνθηκέο ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Γηαηάμεηο ΚΤΑ θιπ. Δλεξγεηηθή Παζεηηθή ΑΝΣΛΗΔ ΚΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ ΚΛΗΒΑΝΟΗ Αξρέο Λεηηνπξγίαο Δίδε πληήξεζε ΦΤΞΖ & ΘΔΡΜΑΝΖ (BOILERS ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΣΜΟΤ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΗΝΖΖ Καζνξηζκφο Ηζρχνο Δπζχγξακκε Κίλεζε Πεξηζηξνθηθή Κίλεζε Αληιίεο & Αλεκηζηήξεο Δίδε θηλεηήξσλ Μνλνθαζηθνί Κηλεηήξεο Σξηθαζηθνί θηλεηήξεο Γαθηπιηνθφξνη Κηλεηήξεο χγρξνλνη Κηλεηήξεο Γηαηάμεηο Δθθίλεζεο Κηλεηήξσλ Απεπζείαο Με Ππθλσηέο Αζηέξαο Σξίγσλν Οκαινί Δθθηλεηέο Inverters Δθαξκνγέο Αλειθπζηήξεο Αληιηνζηάζηα Δγθαηαζηάζεηο Φχμεο & Θέξκαλζεο ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ Ρειαί Γηαθφπηεο χλδεζε κε ην Γίθηπν Πεδία Αζθάιεηεο Γηνξζσηηθή Πξνιεπηηθή θαη πξνβιεπηηθή πληήξεζε Πξνγξακκαηηζκφο Σππηθά Πξνβιήκαηα Κηλεηήξσλ Καη Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο Παξαδείγκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο Κηλεηήξσλ Με Σελ Μέζνδν ηεο Θεξκνγξαθίαο Νέεο Σερλνινγίεο 13 ΧΡΔ Απξίιηνο 11,12/2011 Οθηψβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 01,02/2011

7 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ Ο ΔΡΒΗΣΟΡΟ ΑΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΡΟΧΘΖΣΖ ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ζέξβηο ζπλδπάδνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηλνχξηα δήηεζε. Μέζα απφ ην ζεκηλάξην νη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο, ηε ζσζηή θίλεζε ζην ρψξν, ην ιεμηιφγην θαη ηελ νξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ επηζηηηζηηθφ θιάδν. Σν πξφγξακκα κπνξνχλ ζε maitre θαη ζεξβηηφξνπο εζηηαηνξίσλ εληφο θαη εθηφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο θαη επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελφ ηνπο παξακέλνληαο ζχγρξνλνη θαη ελεκεξσκέλνη. Καθηγηηήρ Εθαπμογών & Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ζηα ΤΕΙ Αθηνών. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία Φπρνινγία πειάηε Οη αλάγθεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ Ο ζεξβηηφξνο - MAITRE Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ ζεξβηηφξνπ - MAITRE Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πζηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ζεξβηηφξσλ Πξνεηνηκαζία ηεο ηξαπεδαξίαο Οη θαλφλεο ηεο art de la table - χγρξνλεο ηάζεηο Κνπιηνχξα θαη εκθάληζε ηξαπεδηνχ ηξψζηκν ηνπ ηξαπεδηνχ (ζρέδηα ζε πεηζέηεο) Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο Κιαζζηθέο θαη χγρξνλεο Σερληθέο ζεξβηξίζκαηνο Σξφπνη εμαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πηάησλ ζηνλ πειάηε. Παξνπζίαζε εηδηθψλ πηάησλ Menu - Δδεζκαηνιφγην Παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ην εδεζκαηνιφγην κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. χλζεζε θαη νξνινγία ηζνξξνπεκέλσλ εδεζκαηνινγίσλ. εξβίξηζκα ησλ θξαζηψλ Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ βαζηθφο εμνπιηζκφο Αλάγλσζε εηηθέηαο Ιδαληθέο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Σξφπνη θαη κέζνδνη πνηνηηθνχ ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ Πνηφηεηα ζην ζεξβίξηζκα (perfect service) Καηφπηλ εθδειψζεσο ελδηαθέξνληνο επηθνηλσλήζηε καδί καο Σει

8 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ είλαη λα παξάζρεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε θαη ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεπζχλνπο Κνιπκβεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ξελνδνρείσλ, Φπραγσγηθψλ Πάξθσλ, Δθπαηδεπηεξίσλ, Γεκνηηθψλ Κνιπκβεηεξίσλ θαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή & ζπληήξεζε θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ (πηζίλεο). Β.ΚΑΡΑΟΤΛΖ Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ Υγιεινολόγορ MSc EPFL Αζθάλεια & Υγιεινή επγαζίαρ RWTH Aachen Ειζηγήηπια ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 ε ΜΔΡΑ: Όξνη ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Θα αλαπηπρζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία Γ1/443/73 (ΦΔΚ 87Β) Τγ. Γηάηαμε πεξί ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηεο (Γ4/1150/76 ΦΔΚ 937Β), (ΓΤΓ2/80825/05 Τπεχζπλνο ιεηηνπξγίαο Καζαξηφηεηα Πξνζσπηθφ Τπνρξεψζεηο ινπνκέλσλ Μέηξα αζθαιείαο (κέζα δηάζσζεο θ.ι.π.) ΦΔΚ 120Β). ΔΗΓΗΚΔ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τιηθά θαηαζθεπήο Υψξνη θαη γεληθή δηάηαμε απηψλ (απνδπηήξηα,απνρσξεηήξηα, θαηαηνλεηήξεο θ.ι.π) ρέδην θαη ινηπά ζηνηρεία δεμακελήο (ζρήκα, δηαζηάζεηο, βάζε, θιίζε ππζκέλα θ.ι.π.) Μέγηζην θνξηίν δεμακελψλ (κέγηζηνο αξηζκφο ινπνκέλσλ) ηφκηα εηζξνήο θαη εθξνήο, εθθέλσζε ηφκηα θαη αχιαθεο ππεξρείιηζεο Βαζκίδεο θαη θιίκαθεο Πεξηθεξεηαθνί δηάδξνκνη (δηαζηάζεηο, πιηθά επηθάλεηαο, θ.ι.π.) Δμψζηεο ζεαηψλ Απνδπηήξηα, θαηαηνλεηήξεο, απνρσξεηήξηα, ληπηήξεο (ειάρηζηνο αξηζκφο θ.ι.π.) Φσηηζκφο, αεξηζκφο θαη ζέξκαλζε ρψξσλ θαη πδάηνο Θέζεηο θαηάδπζεο (ειεχζεξν χςνο, βάζε, θ.ι.π.) ΤΓΧΡ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ Πνηφηεηα χδαηνο (θπζηθά, κηθξνβηνινγηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, ζπρλφηεηα, θ.ι.π.) χζηεκα αλαθπθινθνξίαο (αληιίεο, ηξηρνπαγίδεο, ζεξκαληήξεο χδαηνο, αλαξξνθεηηθνί θαζαξηζηήξεο, ζπζηήκα ζσιελψζεσλ, ζεξκφκεηξα) χζηεκα δηχιηζεο Απνιχκαλζε (ππφιεηκκα ρισξίνπ, ζπζθεπέο, ρψξνη εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ρισξίσζεο) Αζιεηηθέο δεμακελέο Ιδησηηθέο δεμακελέο θαη δεμακελέο νίθσλ αηζζεηηθήο ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο Ιζρχο άδεηαο. 2 ε ΜΔΡΑ Απηφρζνλνη θαη αιιφρζνλνη κηθξννξγαληζκνί ηνπ λεξνχ - Βαθηεξία, Αληηλνκχθεηεο, Μχθεηεο, Ινί, Φχθνη θαη Πξσηφδσα. Μεηαβνιηζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ Τδαηνγελείο αζζελείεο κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο Αζζέλεηεο απφ λεξά αλαςπρήο (πηζίλεο, θνιπκβεηήξηα) Αζζέλεηεο απφ εηζπλνή πδαηνζηαγφλσλ Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λεξνχ - Γεηγκαηνιεςία - Πξσηφθνιια αλάιπζεο δείγκαηνο λεξνχ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξννξγαληζκψλ - Μέζνδνο ησλ πνιιαπιψλ ζσιήλσλ - Μέζνδνο δίεζεζεο δηα κεκβξάλεο Μέζνδνη απνιχκαλζεο θαη πγηεηλήο λεξψλ αλαςπρήο Ννκνζεζία Φεβξνπάξηνο 14,15/2011 Μάξηηνο 28,29/2011 Ηνχληνο 06,07/2011

9 ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΠΧ ΗΥΤΟΤΝ ΖΜΔΡΑ είλαη: Να ελεκεξσζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ Να παξνπζηαζηνχλ νη ζρεηηθνί λφκνη θαη εγθχθιηνη πνπ δηέπνπλ ηε ινγηζηηθή μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Να αλαιπζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη: ε ινγηζηέο θαη βνεζνχο ινγηζηψλ ή Λνγηζηηθά γξαθεία πνπ αζρνινχληαη ή ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν ησλ Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ε Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε Λνγηζηεξίνπ ή ηδηνθηήηεο Ξελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Λνγηζηηθήο ηνπ θιάδνπ. Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Φοποηεσνικόρ, Σύμβοςλορ μεγάλων επισειπήζεων Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1. Γηαθξίζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ χληνκε αλαθνξά 2. Γηαθνξά κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ 3. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Βαζηθέο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαλνληζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 4. Έιεγρνο εζφδσλ εμφδσλ θαηά θιάδν εθκεηάιιεπζεο. Έιεγρνο απνζήθεο αλαιψζηκσλ κε αλαιψζηκσλ αγαζψλ 5. Κ.Β. θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο χκθσλα κε ηνλ Νέν Φνξνινγηθφ Νφκν Βηβιίν Κίλεζεο Πειαηψλ Πφξηαο (ηξφπνο ηήξεζεο) Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Μεληαία δειηία θίλεζεο μελνδνρείνπ 6. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη Γείθηεο (RATIOS) Γείθηεο πιεξφηεηαο Γείθηεο θφζηνπο Γείθηεο εζφδσλ Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο - θεξδψλ Γείθηεο ξεπζηφηεηαοθεξεγγπφηεηαο θαη δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο βαζκνχ απαζρφιεζεο πεξηζηξνθήο 7. Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 8. Λνγηζηηθή θαη θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ Άξζξν 31 Ν. 2238/94. Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Φνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο 9. Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ θχιια κεξηζκνχ θαη πίλαθαο απνξξνθεηηθφηεηαο θιάδσλ (S.E.G.O.S) 10. Θέκαηα δηαλνκήο δηάζεζεο θεξδψλ 11. πκπιήξσζε δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α 12. Φ.Π.Α πφηε ζπκςεθίδεηαη θαη πφηε επηζηξέθεηαη ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ην ζηάδην ησλ θαηαζθεπψλ αλαθαηλίζεσλ. 13. Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ Φ.Π.Α. 14. Σαθηηθφο Έιεγρνο θαη ηερληθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 15. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο- Ν.3299/04 Ν. 3752/09. Φνξνινγηθέο απαιιαγέο Φεβξνπάξηνο 10,11/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνχληνο 01,02/2011 Οθηψβξηνο 10,11/2011

10 είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ, ε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη ε απνθφκηζε βαζηθψλ εθνδίσλ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα εξγαζηεί ζε έλα ηέηνην ρψξν. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο μελνδνρείσλ θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ή ζέινπλ λα εξγαζζνχλ ζην ηκήκα ππνδνρήο. ΑΘ.ΔΡΓΟΠΟΤΛΟ Πποϊζηάμενορ ςποδοσήρ Επώνςμηρ ξενοδοσειακήρ αλςζίδαρ Επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ ΤΕΙ Αθήναρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με εξειδίκεςζη ζε θέμαηα οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ημημάηων ςποδοσήρ Ξενοδοσειακών Επισειπήζεων. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΔΗΚΣΔ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΡΑΣΖΔΗ & ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΠΟΓΟΥΖ (νξγάλσζε, ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο ηεο Τπνδνρήο, πεξηγξαθέο εξγαζίαο) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΗΞΖ (αθίμεηο κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, αθίμεηο VIP S,αθίμεηο δηεξρφκελσλ πειαηψλ, αθίμεηο γθξνππ - ηξφπνη ζσζηήο δηαδηθαζίαο c/in) ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ (απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πψιεζε αθξηβψλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλνπ πσιεηή δσκαηίσλ) ΜΔΣΡΖΗΜΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (πιεξφηεηεο, δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, θιπ) ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΥΖ (επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαζία ηεο Τπνδνρήο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ( ηξφπνη ζσζηήο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο, ζσζηή αθξφαζε ηνπ πειάηε, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ Ζ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο). ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ (ζπλήζε παξάπνλα, αίηηα παξαπφλσλ, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ, ζεκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο παξαπφλσλ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ OVERBOOKING (ρξεζηκφηεηα ηνπ overbooking,ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ππεξθξαηήζεσλ) ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (θξηηήξηα επηινγήο, αμηνιφγεζε πξνζφλησλ) ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ - ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (αλαγλψξηζε, πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ, επηθνηλσλία) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ (πξνεηνηκαζία εθπαίδεπζεο, δηεμαγσγή εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπφκελνπ) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟY ΤΠΟΓΟΥΖ (κέζνδνη θαη πιάλν αμηνιφγεζεο) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (Fidelio, Protel, Ermis, Filoxenia θιπ) Μάξηηνο 21,22/2011 Ννέκβξηνο 14,15/2011

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ Πξνο: Τπφςε: Αξηζκφο Fax: Αξηζκφο Σει Απφ: Σκήκα: Αξηζκφο Σει: Αξηζκφο Fax: ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ SAP ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ 1) Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα SAP - Overview 24,25/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Thesis.net Μaintenance

Thesis.net Μaintenance Γηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζπληήξεζεο κεραλεκάηωλ/νρεκάηωλ Thesis.net Μaintenance Οινθιεξωκέλε εθαξκνγή γηα ηελ πιήξε θαη άκεζε δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ζπληήξεζεο ηωλ κεραλεκάηωλ ή/θαη ηνπ ζηόινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα