Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ για το έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ για το έτος 2013-14"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, (Τ.Θ. 2208) Τηλ.: (2810) , , , , , Fax: (2810) , Ιστοσελίδα: & Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ για το έτος Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 3185/ , από το ακαδημαϊκό έτος , η επιλογή για κατάταξη πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Η κατάταξη αφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ο αριθμός των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Ο αριθμός των κατατάξεων για το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ανέρχεται στο 32 (τριάντα δύο). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου για το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ. που είναι τετραετούς φοίτησης. Με απόφαση Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία

2 σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Δικαιολογητικά Χρόνος διενέργειας εξετάσεων. 1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψιν: κ. Αριάδνης Αρχοντάκη) κατά το χρονικό διάστημα 13 έως 23 Ιανουαρίου ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους. Διεύθυνση για αποστολή της αίτησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Γραμματεία Τμήματος, Γραφείο Α323 Πανεπιστημιούπολη, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. Επικοινωνίας: , 2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (Word, PDF ). β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 3. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/2/2014 έως 28/2/ Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Τμήμα υποδοχής του Πανεπιστημίου τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Όσον αφορά στο Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ., το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Η αίτηση και η ύλη των τριών μαθημάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι προς κατάταξη επισυνάπτονται παρακάτω.

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, (Τ.Θ. 2208) Τηλ.: (2810) , , , , , Fax: (2810) , Ιστοσελίδα: & Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Α.Π.. Ημερομηνία Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ή Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α (υπογραμμίστε την επιλογή σας) Του/της... Αρ. Δελτίου Ταυτότητας. Δ/νση κατοικίας... Τηλ.. Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η αίτησή μου για κατατακτήριες εξετάσεις στο.... έτος Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα: Α) Αντίγραφο του πτυχίου μου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών... Πανεπιστημίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Ο/H Αιτών / ούσα Ηράκλειο,... /2014

4 Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών στην 645 η / συνεδρίασή της αποφάσισε ότι στο εξής, στις εξετάσεις για κατάταξη πτυχιούχων, θα εξετάζονται τα παρακάτω µαθήµατα, ανάλογα µε το εξάµηνο στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατάταξη. 1 ο εξάµηνο Αναλυτική Γεωµετρία: Η ύλη που περιλαµβάνεται στο σχολικό βιβλίο της Β Λυκείου, στα Κεφάλαια: 1. ιανύσµατα 2. Η ευθεία στο επίπεδο 3. Κωνικές τοµές Απειροστικός Λογισµός : Η ύλη που περιλαµβάνεται στο σχολικό βιβλίο της Γ Λυκείου, Μέρος Β, στα Κεφάλαια: 1. Όριο συνέχεια συνάρτησης 2. ιαφορικός Λογισµός 3. Ολοκληρωτικός Λογισµός Θεωρία Αριθµών Μιγαδικοί Αριθµοί : Η ύλη που περιλαµβάνεται στα σχολικά βιβλία της Β Λυκείου, στο Κεφάλαιο 4. Θεωρία Αριθµών και στο βιβλίο της Γ Λυκείου, Μέρος Α, στο Κεφάλαιο 2. Μιγαδικοί Αριθµοί Η επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε αυτά τα µαθήµατα δεν συνεπάγεται την αναγνώριση µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών µε το ίδιο ή παρόµοιο όνοµα. 3 ο εξάµηνο 5 ο εξάµηνο ΜΑΘ-1113 Επίπεδο και Χώρος ΜΑΘ-1121 Απειροστικός Λογισµός ΙΙ ΜΑΘ-1122 Γραµµική Άλγεβρα Ι ΜΑΘ-1211 Ανάλυση Ι ΜΑΘ-1222 Άλγεβρα ΜΑΘ-1216 Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Η ύλη των µαθηµάτων που εξετάζονται για το 3 ο και 5 ο εξάµηνο είναι η αναφερόµενη στον Οδηγό Σπουδών. Η επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε αυτά τα µαθήµατα συνεπάγεται την αναγνώριση των αντίστοιχων µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών. εν θα γίνονται εξετάσεις για κατάταξη στο 7 ο εξάµηνο.

5 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ Λόγω αλλαγής του Προγράµµατος Σπουδών, του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, αποφασίσθηκε οι απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων για να εισαχθούν στο ΤΕΜ να επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις των παρακάτω µαθηµάτων : Α! ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ : Γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω µαθήµατα : 1. Απειροστικός Λογισµός Ι Ύλη : Ακολουθίες, Συναρτήσεις, Όρια συναρτήσεων, Συνέχεια, Παραγώγιση, Εφαρµογές της παραγώγισης, Παράγωγοι ανώτερης τάξης, υναµοσειρές, Ορισµένο ολοκλήρωµα συνεχώς συναρτήσεων, Αριθµητική ολοκλήρωση, Αόριστο ολοκλήρωµα, Τεχνικές ολοκλήρωσης, Εφαρµογές της ολοκλήρωσης, Γενικευµένα ολοκληρώµατα. 2. Απειροστικός Λογισµός ΙΙ Ύλη : Καµπύλες, Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών, Μερικές παράγωγοι, Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης, Μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, Πεπλεγµένες συναρτήσεις, ιπλά ολοκληρώµατα, Τριπλά ολοκληρώµατα. 3. Γραµµική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωµετρία Ύλη : Αναλυτική γεωµετρία στο επίπεδο. Ευθύγραµµο τµήµα, άλγεβρα διανυσµάτων, γραµµική εξάρτηση. Εσωτερικό γινόµενο, εξισώσεις ευθείας, σχέσεις ευθειών µεταξύ τους. Εξίσωση περιφερείας κύκλου, σχέση περιφέρειας και ευθείας. Αλλαγές αξόνων (µεταφορά, στροφή). Πολικές συντεταγµένες. Έλλειψη, υπερβολή, παραβολή. Η γενική εξίσωση β! βαθµού. Αναλυτική Γεωµετρία στο χώρο. Άλγεβρα διανυσµάτων στο χώρο. Εσωτερικό γινόµενο. Μικτό γινόµενο. Εξίσωση επιπέδου, ευθείας. Επιφάνεια β! βαθµού, ελλειψοειδής, παραβολοειδές, υπερβολοειδές. Κώνοι, επιφάνειες εκ περιστροφής. Γραµµική Άλγεβρα. Συστήµατα γραµµικών εξισώσεων. Σύνδεση µε Αναλυτική Γεωµετρία. Γεωµετρική περιγραφή στο επίπεδο και στο χώρο. ιανύσµατα (n-άδες πραγµατικών αριθµών). Γραµµικοί συνδυασµοί. Επίλυση συστήµατος µε απαλοιφή Gauss και ανάδροµη αντικατάσταση. Πίνακες. Πρόσθεση και πολλαπλασιασµός πινάκων. Ιδιότητες πράξεων. Έκφραση της απαλοιφής Gauss ως παραγοντοποίηση πινάκων. Εναλλαγές γραµµών, πίνακες µεταθέσεων. Αντίστροφοι πίνακες, διαδικασία Gauss-Jordan. Ανάστροφοι πίνακες. Γραµµικοί υπόχωροι του (n) Χώρος στηλών και µηδενόχωρος ενός πίνακα. Σύστηµα m εξισώσεων µε n αγνώστους. Πίνακες σε κλιµακωτή µορφή. Λύσεις οµογενούς και µη οµογενούς συστήµατος. Γραµµική εξάρτηση και ανεξαρτησία. Παράγον υποσύνολο ενός υποχώρου. Βάση ενός υποχώρου. ιάσταση ενός υποχώρου. Οι τέσσερις θεµελιώδεις υπόχωροι ενός πίνακα. Εύρεση βάσεων των θεµελιωδών υποχώρων. Ορίζουσα, ιδιότητες, µοναδικότητα. Υπολογισµός µε απαλοιφή Gauss. Έκφραση ως πολυώνυµο [η απόδειξη προαιρετικά]. Συµπαράγοντες. Συζυγής πίνακας. Υπολογισµός αντιστρόφου. Κανόνας Cramer. Β! ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ : Γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω µαθήµατα 1. Γραµµική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωµετρία και Γλώσσα Προγραµµατισµού Η/Υ Ύλη : (Η ύλη του µαθήµατος ΤΕΜ 111-Γραµµική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωµετρία περιγράφεται παραπάνω) Γλώσσα Προγραµµατισµού Η/Υ Ύλη : Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση και τεκµηρίωση προγραµµάτων. Έµφαση στο δοµηµένο προγραµµατισµό. ιδασκαλία της γλώσσας C πίνακες, δείκτες, δοµές (structs), ενώσεις (unions), εντολές εισόδου/εξόδου, δυναµική παραχώρηση µνήµης, ή πρότυπη βιβλιοθήκη. Αριθµητική κινητής υποδιαστολής. 2. Aπειροστικός Λογισµός Ύλη : Η ύλη του Απειροστικού Λογισµού Ι και ΙΙ περιγράφεται παραπάνω 3. Πιθανότητες Ύλη : Ανεξαρτησία, δεσµευµένη πιθανότητα, τύπος του Βayes. ιακριτές τυχαίες µεταβλητές, αναµενόµενη τιµή, διασπορά. ιωνυµική, κατανοµή, κατανοµές Bernoulli και Poisson. Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, αναµενόµενη τοµή, διασπορά, ροπογεννήτριες συναρτήσεις, οµοιόµορφη, κανονική και εκθετική κατανοµή. Συναρτήσεις τυχαίας µεταβλητής. Από κοινού τυχαίες µεταβλητές, από κοινού κατανοµές, συνδιασπορά, περιθώριες κατανοµές. Ανεξαρτησία,

6 δεσµευµένη κατανοµή (διακριτών και συνεχών τυχαίων µεταβλητών), υπολογισµοί για πολυδιάστατες κανονικές τυχαίες µεταβλητές. Αθροίσµατα ανεξάρτητων τυχαίων µεταβλητών, σύγκλιση κατά πιθανότητα, σχεδόν παντού, κατά κατανοµή. Ασθενής νόµος των µεγάλων αριθµών, ο τύπος του Stirling, κεντρικό οριακό θεώρηµα. Γ! ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ : Γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω µαθήµατα 1. Ανάλυση Ύλη : Πραγµατικοί αριθµοί. Ακολουθίες, Συνέχεια συναρτήσεων. Εκθετικές και λογαριθµικές συναρτήσεις. Οµοιόµορφη συνέχεια. Ολοκλήρωµα Riemann. Παραγώγιση. Τοπολογία του R. Μετρικοί χώροι, Συµπάγεια, Σειρές, Ακολουθίες συναρτήσεων. Θεώρηµα Stone-Weierstrass, Σειρές συναρτήσεων, Γενικευµένα ολοκληρώµατα. 2. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ύλη : Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις : Εξισώσεις πρώτης και δευτέρας τάξεως. Μη οµογενείς εξισώσεις. Συστήµατα πρώτης τάξεως. Πραγµατικές, µιγαδικές ιδιοτιµές. Στοιχεία µιγαδικών αριθµών και συναρτήσεων (πολική και εκθετική µορφή, δυνάµεις και ρίζες, εκθετικές, τριγωνοµετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις). Στοιχειώδης µέθοδοι βασισµένες στο µετασχηµατισµό Laplace. Εφαρµογές σε προβλήµατα µηχανικής. Θεωρία Sturm Liouville. Γραµµικές και µη γραµµικές Μ..Ε. 1η; Τάξης. Η εξίσωση µεταφοράς. Η γενική γραµµική Μ..Ε. 1ης τάξης. Η µέθοδος των χαρακτηριστικών. ιανυσµατικός Λογισµός : Επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα. Θεωρήµατα Green- Gauss και Stokes και εφαρµογές των. Βασικά προβλήµατα κλασικών Μ Ε : Καλώς τεθειµένα προβλήµατα (γενικές ιδέες). Ταξινόµηση Μ Ε δευτέρας τάξεως. Βασικά προβλήµατα αρχικών/συνοριακών τιµών για τις εξισώσεις Laplace, θερµότητας, κύµατος. Λύση D Alembert της εξίσωσης κύµατος. Εξίσωση θερµότητας. Προβλήµατα αρχικών-συνοριακών τιµών (ΠΑΣΤ) µε χωρισµό µεταβλητών και σειρές Fourier. Εξίσωση Laplace σε δύο διαστάσεις. Κυµατική Εξίσωση : ΠΑΣΤ µε χωρισµό µεταβλητών, και σειρές Fourier. Aπόδειξη µοναδικότητας της λύσεως. 3. Αριθµητική Ανάλυση και Αριθµητική Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων Ύλη : Αριθµητική κινητής υποδιαστολής, σφάλµα στρογγύλευσης. Αριθµητική λύση µη γραµµικών εξισώσεων (µέθοδος διχοτόµησης γενική επαναληπτική µέθοδος, µέθοδος Newton και τέµνουσας). Αριθµητική ολοκλήρωση (µέθοδος τραπεζίου, Simpson, Gauss, ολοκλήρωση Romberg). Συστήµατα εξισώσεων (Απαλοιφή Gauss για γραµµικά συστήµατα, οδήγηση και εισαγωγή στην ευστάθεια συστηµάτων και αλγορίθµων. Εισαγωγή σε επαναληπτικές µεθόδους. Η µέθοδος Newton για µη γραµµικά συστήµατα). Παρεµβολή και προσέγγιση (παρεµβολή µε πολυώνυµο Lagrange, παρεµβολή µε τµηµατικά γραµµικά και κυβικά πολυώνυµα, Splines, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Αριθµητική λύση του προβλήµατος αρχικών τιµών για Σ..Ε. : Μέθοδοι Euler, Runge-Kutta, πολυβηµατικές µέθοδοι. Συνέπεια, ευστάθεια, σύγκλιση, εκτιµήσεις σφαλµάτων. Εφαρµογές σε προβλήµατα από την Φυσική, Βιολογία, Οικονοµία, κ. α. µέθοδοι διαφορών και Galerkin για το συνοριακό πρόβληµα δύο σηµείων.! ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ : Γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω µαθήµατα : ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ 1η 1. Ανάλυση Ύλη : ( Η ύλη περιγράφεται παραπάνω) 2. Αριθµητική Ανάλυση και Αριθµητική Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων Ύλη : (Η ύλη περιγράφεται παραπάνω) 3. Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθµων Ύλη : Βασικές έννοιες σχεδιασµού και ανάλυσης αλγορίθµων και αλγοριθµικής πολυπλοκότητας. Αλγοριθµικές τεχνικές. Αλγόριθµοι ταξινόµησης, εύρεσης και επιλογής. υναµικός προγραµµατισµός. Άπληστοι αλγόριθµοι. Στοιχειώδεις αλγόριθµοι γραφηµάτων. Αλγόριθµοι ελαχίστων επικαλυπτόντων δέντρων και ελαχίστων µονοπατίων. Αλγόριθµοι ροής σε δίκτυα. Αλγόριθµοι υπολογιστικής γεωµετρίας, θεωρίας πινάκων, θεωρία αριθµών και συνδυαστικής. Ε ΙΚΕΥΣΗ 2η και 3η 1. Ανάλυση Ύλη : (Η ύλη περιγράφεται παραπάνω) 2. Αριθµητική Ανάλυση και Αριθµητική Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων Ύλη : (Η ύλη περιγράφεται παραπάνω) 2. Στοχαστικές Ανελίξεις Ι

7 Ύλη : Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χώρου. Συνάρτηση µετάβασης και αρχική κατανοµή. Παραδείγµατα απλών Μαρκοβιανών αλυσίδων. Υπολογισµοί µε χρήση της συνάρτησης µετάβασης. Χρόνοι αφίξεως. Παροδικές και επανερχόµενες καταστάσεις. Σχέση επικοινωνίας στο χώρο καταστάσεων. Μελέτη τυχαίων περιπάτων, αλυσίδων γεννήσεως-θανάτου, κλαδωτών αλυσίδων και αλυσίδων ουρών. Στάσιµες κατανοµές και ιδιότητες. Μέσος αριθµός επισκέψεων επανερχοµένων καταστάσεων. Μηδενικά και θετικά επανερχόµενες καταστάσεις. Ύπαρξη και µοναδικότητα στάσιµης κατανοµής. Θεώρηµα Perron-Frobenius. Σύγκλιση προς τη στάσιµη κατανοµή. Στοιχεία µεθόδων Monte Carlo και Markov Chain Monte Carlo, Αλγόριθµος Metropolis

251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Από την ίδρυσή του, το 1977, λειτούργησε με τρόπο διαφορετικό από άλλα Τμήματα Μαθηματικών της εποχής εκείνης. Έδωσε έμφαση στην ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Σαπατίνας ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Aλέκος Bίδρας KAΘHΓHTEΣ Aλέκος Bίδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ

ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ POE PO Θεοφάνης Σαπατίνας π ƒ ƒ Aλέκος Bίδρας KA H HT Aλέκος Bίδρας Γιώργος Γεωργίου Παντελής Δαμιανού Aνδρέας Kαραγιώργης Σταμάτης Kουμάντος Ευστάθιος Παπαροδίτης Θεοφάνης Σαπατίνας

Διαβάστε περισσότερα

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. www.math.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. www.math.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών www.math.upatras.gr 2014 > 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Τσάντας Αναπληρωτής Πρόεδρος Καθηγητής Βασίλειος Παπαγεωργίου Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ BSC IN APPLIED INFORMATICS (BSCAI) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 Πάτρα 31/12/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ECTS (Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Εξοπλισμός 10 Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2004 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ... 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr

Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr Αθήνα, 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρυτανικές Αρχές ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΜΥ Επιμέλεια έκδοσης: Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΗΜΜΥ Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1 Γεωγραφικά και δημογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ Προπτυχιακών Σπουδών 2014 2015

ΟΔΗΓΟΣ Προπτυχιακών Σπουδών 2014 2015 ΟΔΗΓΟΣ Προπτυχιακών Σπουδών 2014 2015 Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή ΤΜΗΥΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 Πρόεδρος Kαθηγητής Ιωάννης Γαροφαλάκης Αναπληρωτής Πρόεδρος Kαθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα