Η Ελληνική Οικογένεια στον Κυβερνοχώρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική Οικογένεια στον Κυβερνοχώρο"

Transcript

1 24 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Καξπελήζη επηεκβξίνπ 2012 Η Ελληνική Οικογένεια στον Κυβερνοχώρο Βαζηιηθή Γθνπληζίδνπ Μέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο cost γηα ην Cyberbullying Φπζηθόο, Τκήκα Φπζηθήο, Α.Π.Θ.

2 Θεκαηηθέο ελόηεηεο 1. Δπηδεκηνινγία 2. Πεξηβαληνιινγηθή Παηδηαηξηθή 3. Πξνιεπηηθή Παηδηαηξηθή 4. Αγσγή θαη Πξναγσγή Υγείαο 5. Πξνζηαζία Υγείαο Μεηέξαο θαη παηδηνύ

3 ΓΙΑΓΗΚΣΙΟ Τελεηή λήξηρ Ο μεηαλλαγμένορ κακόρ λύκορ Μοςζική εκδήλωζη Πάπης από εθήβοςρ για όλοςρ

4 Η παηδηθή ειηθία ηόηε.. Όιε ε νηθνγέλεηα ζπγθεληξσκέλε κε πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν Αλππαξμία λέαο ηερλνινγίαο Παηρλίδη ζηελ ύπαηζξν Άγλνηα θηλδύλνπ

5 Καη ηώξα.. Ζ λέα ηερλνινγία έρεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο Τα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξα gadgets από όηη νη γνλείο ηνπο θαη κε κεγαιύηεξε επθνιία Άγλνηα θηλδύλνπ

6 Θεηηθέο Υξήζεηο 1.Μόξθσζε 2.Υγεία 3.Μεηαθνξά 4.Δπηθνηλσλία 5.Σσκαηηθή Άζθεζε 6.Γηαζθέδαζε 7.Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 8.Πιεξνθνξίεο Καρπενήζι Από ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα Μεηάβαζε ζε: πινήγεζε, αλαδήηεζε πληεηαγκέλεο: N E (Υάξηεο) Καξπελήζη Άπνςε ηνπ Καξπελεζίνπ Υάρηης Θέση στην Ελλάδα Καξπελήζη Πληροθορίες Γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ηεξεάο Διιάδαο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο Ννκόο Δπξπηαλίαο Γήκνο Καξπελεζίνπ Αξ. δεκ. δηακεξηζκάησλ 14 Δπίζεκνο πιεζπζκόο (2001) Έθηαζε km² Σαρπδξνκηθόο θώδηθαο Σειεθσληθόο θσδηθόο Γήκαξρνο Κώζηαο Μπαθνγηάλλεο Ιζηόηνπνο Σν Καρπενήζι είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Δπξπηαλίαο. Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Ννκνύ, ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ Βεινπρηνύ ζε πςόκεηξν 960 κέηξα. Απέρεη 78 ρικ από ηε Λακία θαη 111 ρικ από ην Αγξίλην, κέζσ ηεο γέθπξαο ηεο Δπηζθνπήο. Πίνακας περιετομένων 1 Ιζηνξία 2 Αμηνζέαηα 3 εκαληηθνί άλζξσπνη 4 Αδειθνπνηεκέλεο πόιεηο 5 Παξαπνκπέο 6 Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ηελ πεξηνρή ππήξραλ από ηα αξραία ρξόληα δηάθνξνη νηθηζκνί ζηα πεξίρσξα ηεο ζεκεξηλήο πόιεο. ε έλαλ από απηνύο, ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ «Παιηόθαζηξνπ» (ιόθνο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ), βξέζεθε ν πεξίθεκνο «Θεζαπξόο ηνπ Καξπελεζίνπ»,

7 Πνην είλαη ην πξόβιεκα;

8 Δγκλήμαηα ζηο Για - Γίκησο παγίδεσζης Απάηε Δκπνξία Ναξθσηηθώλ Παξαβίαζε Απνξξήησλ Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία Δγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο Παξάλνκνο Σδόγνο Κίλδπλνη πξνεξρόκελνη από δσκάηηα επηθνηλσλίαο Παξαβίαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Παηδηθή πνξλνγξαθία Δκπνξία Αλζξώπσλ Δκπνξία Όπισλ Δθδήισζε πξόζεζεο απηνθηνλίαο

9

10 PCMS Parental Control Bar

11 πκπεξάζκαηα από ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζηε Ληζνπαλία: 1. Πνιύ πςειό ελδηαθέξνλ 2. Αλαγθαηόηεηα πξαθηηθώλ ζπκβνπιώλ 3. Δμάζθεζε ζηηο λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 4. Ζ αμία ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ

12 Από ηα παξαδνζηαθά κέζα ζηα λέα κέζα- Πνισλία

13 Ενήλικες % Μαθητές γυμνασίου (Pyzalski, 2009) % Περνώ όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε Η/Υ 27 45,7 Βαριέμαι όταν έστω και μία μέρα δεν έχω πρόσβαση στο Internet 8 37,8 Κατά τη διάρκεια των διακοπών μου περνώ όλη μου την ώρα μπροστά στον Η/Υ 3,7 19,1 Είναι καλύτερα να μη ξέρει κανείς τι κάνω όταν είμαι στο Internet. 5,1 32,7 Έχω πολλά μυστικά σχετικά με τη χρήση του Internet 3,4 32,2 Συχνά δεν κοιμάμαι την νύχτα επειδή χρησιμοποιώ το Internet 5,6 12,3 Αισθάνομαι καλύτερα στον εικονικό κόσμο από ότι στον πραγματικό 1,9 15,6 Ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφέροντά μου το Internet έρχεται πρώτο 5,6 10,3

14 Πολωνία: Συμβουλές για τους γονείς 1. Discover the Internet with Your child. Αλαθαιύςηε ην δηαδίθηπν καδί κε ην παηδί ζαο 2. Teach Your child basic rules of safety Internet usage. Δμεγείζηε ζην παηδί ζαο ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο αζθαινύο πινήγεζεο 3. Talk with your child about risk connect with meeting people who they have met on the Internet. Κίλδπλνη από ζπλάληεζε κε δηαδηθηπαθνύο «θίινπο» 4. Teach Your child carefulness while they are giving personal details on the Internet. Πξνζνρή ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 5. Teach Your child critical attitude towards information put on the Internet. 6. Be tolerant to Your child. Να έρεηε ππνκνλή 7. Report illegal content which You have found on the Internet. 8. Show Your child netiquette. Θέζε θαλόλεο γηα ηε ρξήζε 9. Find out Your child`s Internet usage strategies. 10. Remember about positive aspects of the Internet.

15 Ιηαιία Antigrooming training course for parents The english term grooming has two different meanings, the first refers to an animal s behaviour, so is a process of cleaning and taking care of fellows creatures, the second meaning refers to an interactive slow process in which an adult, called cyber predator, develops a very close and lasting relationship with a young victim, taking care of his psychological world. This process is divided in five main stages: 1) The friendship forming stage;-σηάδην Φηιίαο 2) The relationship-forming stage;-σηάδην δηακόξθσζεο ζρέζεο 3) The risk assessment stage; 4) The exclusivity stage. 5) The sexual stage. This training aims to inform parents about the main strategies of communication that the cyber predator uses in order to built close relationships with preadolescent and adolescents. Having acquired these information, parents can teach their children how to defend themselves from the risks that they can encounter on line. This workshop is divided into two parts: First part (15 minutes): Doctor Luca Pisano will illustrate grooming s properties and the communication strategies that sexual cyber predators use in order to seduce preadolescents. Second part (20 minutes): Doctor Simone Masala will organize a role-play in order to better illustrate the theoretical contents of our research.

16 Γνλείο θαη θεδεκόλεο 1.Οξηζκόο θαη είδε bullying 2.Πώο λα θαηαιάβσ όηη έλα παηδί είλαη ζύκα; 3.Πώο λα θαηαιάβσ όηη έλα παηδί είλαη ζύηεο; 4.Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 5.Πνιηηηθή αληηκεηώπηζεο από ην ζρνιείν

17 Γνλείο Γεκνηηθνύ θαη πιενλεθηήκαηα 1.Δθπαίδεπζε 2.Γηαζθέδαζε ειεγρόκελε 3.Δπηθνηλσλία κε θίινπο πνπ κέλνπλ καθξηά 4.Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 5.Ταρύηεηα πξόζβαζεο ζηε γλώζε 6.Γσξεάλ ηαηλίεο 7.Ζιεθηξνληθή αγνξά 8.On-line εθπαίδεπζε 9.Εσληαλή Σπλνκηιία 10. Γσξεάλ επηθνηλσλία 11. Γξήγνξε θαη ηαπηόρξνλε από πνιιέο πεγέο ελεκέξσζε 12.On-line booking 13.Αλαδήηεζε παιηώλ θίισλ 14.Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία

18 Γνλείο Γεκνηηθνύ θαη κεηνλεθηήκαηα 1.Διιηπήο Μάζεζε 2.Παγίδεο ιόγσ θαθήο ρξήζεο 3.Σπαηάιε ρξόλνπ κπξνζηά ζηνλ Ζ/Υ θαη κε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε 4.Απώιεηα επαθήο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν 5. Γελ ππάξρεη ρξόλνο γηα παηρλίδη, δηάβαζκα εμσζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη γεληθόηεξα γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 6.Δζηζκόο 7.Greeklish 8.Γπζθνιία ζηνλ έιεγρν ηεο πινήγεζεο 9.Φακειόηεξε επίδνζε ζην ζρνιείν 10.Ληγόηεξνο ρξόλνο γηα αλζξώπηλε επαθή 11. Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηζσξηνπνίεζε 12.Grooming, cyberbullying, παηδηθή πνξλνγξαθία 13.Αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά 14.Πνην γνεηεπηηθόο θόζκνο από ηνλ πξαγκαηηθό 15.Πνιύ ιίγνο ρξόλνο γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο θίινπο 16.Καθή ρξήζε 17.Αθηηλνβνιία 18.Πξνβιήκαηα πγείαο θπξίσο ζηα κάηηα 19.Αλσλπκία 20.Δπηθίλδπλεο ηζηνζειίδεο 21. Πξόζβαζε ζηε βία θαη ζε ηδόγν

19 Γνλείο Γπκλαζηόπ θαη πιενλεθηήκαηα 1.Δπηθνηλσλία 2.Πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 3.Δξγαζία από απόζηαζε 4.Ληγόηεξε γξαθεηνθξαηία

20 Γνλείο Γπκλαζίνπ θαη κεηνλεθηήκαηα 1.Δζηζκόο 2.Σπαηάιε ρξόλνπ 3.Cyberbullying 4.Απνκόλσζε θνηλσληθή 5.Απώιεηα επαθήο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν

21 Δθπαηδεπηηθνί 1.Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή 2.Οξηζκόο θαη είδε bullying 3.Πεξηζηαηηθά εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ 4.Ννκνζεζία 5.Πξαθηηθέο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο

22 Skype

23

24 Mobbing-Working-Place Bullying 1. ΔΙΡΙΑΚΟ 2. ΠΛΑΓΙΟ 3. «LAWS» 4. ΟΡΓΑΝΩΗ

25 Types of working place bullying 1.Spreading false rumors about an employee 2.Intimidation or scare tactics about loss of job 3.Excluding or isolating a worker 4.Undermining or impeding a person s work 5.Taking credit work and efforts done by staff 6.Offensive conduct which is threatening or humiliating 7.Sexual, racial or religious harassment 8.Withholding necessary information or giving false information 9.Establishing impossible deadlines so the person is set up to fail 10.Removing areas of responsibility with no documented reason 11.False documentation of records and performance reviews

26 Recognize-Respond- Refuse-Report Reduce-Reuse-Recycle Education Health Transportation Communication Physical exercise Entertainment Production Information

27 I won t bully you, if you don t bully me, Make them go away- We can do something about me Let me be me, me, me,me,me Κνηηάδσ ζηα κάηηα Μάηηα αλνηρηά κάηηα θιεηζηά Μηιώ ζην ζηόκα Πνπ όιν γπξεύεη λα κηιήζεη Μα δελ κπόξεζα λα βξσ ηα παηδηθά ρξόληα Μήηε ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε ν ήξσαο ηνπ δξάκαηνο Σεθέξεο

28 Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ https://sites.google.com/site/costis0801 International Cyberbullying Think Tank

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING)

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ Σμήμα Φσζικής Α.Π.Θ. Μέλος ηες Γ.Δ. ηοσ εσρωπαϊκού προγράμμαηος cost για ηο cyberbullying iakovou@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4

Διαβάστε περισσότερα

Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο

Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care (ECEC) in Finland Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ην Εζληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Schools without borders Πρόγραμμα Comenius Regio Schools without borders 2013-1-GR1-COM13-15119 1 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994.

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994. Νηθνιάνπ, Γ.: Πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην Ειιεληθό Σρνιείν. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7: Pragmatic Equivalence 1. The following is a short essay from J. B. Priestley s Delight, a small collection of personal essays.

Chapter 7: Pragmatic Equivalence 1. The following is a short essay from J. B. Priestley s Delight, a small collection of personal essays. Chapter 7: Pragmatic Equivalence 1. The following is a short essay from J. B. Priestley s Delight, a small collection of personal essays. Giving advice Giving advice, especially when I am in no position

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Scheme (Results) Summer 2013 GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the world s leading learning

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Γηάλλεο Λανύξεο Cyberethics Cyprus Safer Internet Center Cyprus Neuroscience & Technology Institute www.cyberethics.info Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012 glimpse@pascal V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2 28th October Parade, 2012 VOLUME cture udy Le t S e m e Ho 1 Effectiv f form rents o For pa VIII, ISSUE IV There's nothing like

Διαβάστε περισσότερα

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Καξάθηδα Τζακπίθα tsakarak@otenet.gr 1, Κνινθνηξώλεο Δεκήηξεο 2 kolokotr@sch.gr, Θενθαλέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα

Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα Ποιοι Δίμαζηε Κόμβορ Δνημέπωζηρ Γπαμμή Καηαγγελιών Γπαμμή Βοήθειαρ Τν CyberEthics είλαη ην θέληξν Δλεκέξσζεο γηα ην Αζθαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM

INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM 2 Contents Pancyprian Examinations Purpose of assessment Formative summative

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Κωνζηανηίνος ΜΟΥΛΙΝΟΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων, ENISA Ημερίδα για ηην Ασηοπροζηαζία Χρηζηών και Σσνδρομηηών & Αζθάλεια Ηλεκηρονικών

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

«Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος»

«Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος» «Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος» Ασιλλέαρ Δςθςμιόποςλορ 1, Βαπβάπα Μαζούπος 2 1 Δάζθαινο, Med in ICT, Υπνς. Δηδ. Παλ. Αζελώλ efthimiopoulos@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015 1 Καιή Υξνληά ζε όινπο! Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑXEIΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ. Lecturer : Mr. C. Christou

ΔΙΑXEIΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ. Lecturer : Mr. C. Christou ΔΙΑXEIΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ Lecturer : Mr. C. Christou ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΖΠ ΑΓΣΝΠ Ση ζεκαίλεη ν όξνο Γηαρεηξηζεο Αγρνπο? Πνηνη είλαη ηειηθά νη ζπλάδειθνη κνπ, νη πξνηζηάκελνη κνπ, νη ηθηζηάκελνη κνπ,θαη νη πειάηεο κνπ,ε

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη

H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη Γξ. Βεξφληθα Σακαξά Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr Δζληθφο Δθπξφζσπνο

Διαβάστε περισσότερα