ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών HTML5 και CSS3 σε σχέση με τις τεχνολογίες Adobe Flash και Adobe Edge και ανάπτυξη δύο εκδόσεων δικτυακού παιχνιδιού για την συγκριτική παρουσίαση των παραπάνω τεχνολογιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Θεοδώρογλου Μυρτώ AEM: 790 Συρμάς Ανδρέας AEM: 766 Επιβλέπων : Σπυρίδων Νικολάου Καθηγητής Εφαρμογών Καστοριά Μάιος 2012

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών HTML5 και CSS3 σε σχέση με τις τεχνολογίες Adobe Flash και Adobe Edge και α- νάπτυξη δύο εκδόσεων δικτυακού παιχνιδιού για την συγκριτική παρουσίαση των παραπάνω τεχνολογιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεοδώρογλου Μυρτώ ΑΕΜ: 790 των Συρμάς Ανδρέας ΑΕΜ: 766 Επιβλέπων : Σπυρίδων Νικολάου Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 18 Μαΐου Σπυρίδων Νικολάου Καθηγητής Εφαρμογών... Σταμπουλτζής Μιχάλης Καθηγητής Εφαρμογών Καστοριά Μάιος Σίσιας Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών

4 Copyright 2012 Θεοδώρογλου Μυρτώ, Συρμάς Ανδρεας Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

5 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να αναπτύσσεται επίσημα η καινούργια έκδοση της γλώσσας περιγραφής των εγγράφων του Διαδικτύου, HTML5 και των άμεσα συνδεδεμένων τεχνολογιών με αυτήν JavaScript5.1, DOM3 και CSS3 Η εξέλιξη αυτή υπόσχετε νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν νέα εργαλεία για την δημιουργία καλύτερων και δυνατότερων εφαρμογών Διαδικτύου, έτσι παρόλο που από της καινούργιες τεχνολογίες μόνο η JavaScript έχει φτάσει την κατάσταση standard οι τεχνολογίες αυτές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο και η Adobe έβγαλε ένα εργαλείο για να υποστηρίζει την δημιουργία περιεχομένου με αυτές τις τεχνολογίες το Adobe Edge. Στην εργασία αυτή γίνεται σύγκριση των δύο προγραμμάτων Adobe Flash και Adobe Edge μέσω ενός browser game, για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο μπορεί το Edge και οι τεχνολογίες HTML5, CSS3, DOM3 και JavaScript5.1 να ξεπεράσουν το Flash στη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και animation για το Διαδίκτυο. Λέξεις Κλειδιά: Adobe Flash, Adobe Edge, HTML5, JavaScript5.1, DOM3, CSS3, Σύγκριση Flash με Edge Abstract In the past few years started again the development of a new version for the abandoned HTML language, the HTML5 and along with it started the development of new versions for the related technologies JavaScript5.1, CSS3 and DOM3. These new versions promise new features in order to help create better and more robust Web applications and although only JavaScript has become a full-fledged standard, all of these technologies are already used on the Web. So Adobe created a new product to enable the creation of content based on the soon-to-come web standards, the Adobe Edge. In these paper takes place the comparison of the two programs Adobe Edge and Adobe Flash, in order to test whether the Adobe Edge and the new Web standards can surpass the already used Flash in the creation of interactive web apps and web animation. Keywords: Adobe Flash, Adobe Edge, HTML5, JavaScript5.1, DOM3, CSS3, Flash vs Edge comparison i

6 Πίνακας περιεχομένων Περίληψη... i Abstract... i Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Web standards Οργανισμοί των standards Τεχνολογίες ανάπτυξης browser games Java Director Silverlight Cross browser compatibility Multimedia Embedding Τεχνολογίες ανάπτυξης Διαδικτυακού παιχνιδιού Web standards Εισαγωγή στην HTML Βασική Σύνταξη της HTML Αλλαγές από την HTML4 στην HTML Οι σημαντικότερες καινοτομίες της HTML Εισαγωγή στην CSS Βασική σύνταξη της CSS Ανάλυση των βασικών Modules της CSS Media Styles Εισαγωγή στην JavaScript(ECMAscript) Σύνταξη και δομή της JavaScript Ενσωμάτωση κώδικα JavaScript στην Html Συμβατότητα κώδικα JavaScript Εισαγωγή στο Dom Αναπαράσταση Εγγράφων στο DOM ii

7 HTML DOM Events Adobe Edge Interface Κώδικας που παράγει το Adobe Edge JSON (JavaScript Object Notation) Adobe Flash Ιστορική Αναδρομή Πλεονεκτήματα και χρήσεις του Flash Flash Interface Προγραμματισμός στο Flash Ανάπτυξη Παιχνιδιών Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση παιχνιδιού Σύγκριση Adobe Flash και Adobe Edge Συμπεράσματα Προτάσεις για μελλοντικές μελέτες Βιβλιογραφία Κατάλογος εικόνων Κατάλογος Πινάκων Παράρτημα πρώτο κώδικα του Adobe Flash Παράρτημα δεύτερο κώδικας του Adobe Edge iii

8 Εισαγωγή Στόχος της εργασίας είναι να συγκρίνει τα προγράμματα Adobe Edge και Adobe Flash, για τον στόχο αυτό θα χρησιμοποιηθεί σαν μέσο σύγκρισης ένα browser game. Το παιχνίδι αυτό θα δημιουργηθεί για της ανάγκες της εργασίας σε δύο εκδόσεις υλοποιημένες από τα μέσω του κάθε προγράμματος αντίστοιχα. Σαν μέσω σύγκρισης χρησιμοποιείται το παιχνίδι λόγο της πολυπλοκότητας του, γιατί συνδυάζει animation, ήχο και διαδραστικότητα, τα βασικά στοιχεία σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας πολυμέσων. Αρχικά παρουσιάζεται μια γενική εικόνα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο για την ανάπτυξη εφαρμογών και παιχνιδιών και εξετάζονται οι παράγοντες και οι οργανισμοί που τις επηρεάζουν καθώς και οι δυσκολίες που εγείρονται λόγο της πολυμορφίας που διακρίνει το Διαδίκτυο σαν πλατφόρμα. Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα κύρια web standards για την απεικόνιση περιεχομένου στο Διαδίκτυο και πως αυτά υλοποιούνται από το Adobe Edge. Επίσης αναλύονται τα προγράμματα με τα οποία θα υλοποιηθούν οι δύο εκδόσεις του παιχνιδιού. Κατόπιν γίνεται η υλοποίηση του παιχνιδιού με την χρήση των παραπάνω προγραμμάτων. Στη συνέχεια γίνετε η συλλογή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την σύγκριση των δύο παιχνιδιών την ώρα που αυτά δοκιμάζονται σε κάθε browser ξεχωριστά. Τέλος γίνετε η σύγκριση των δύο προγραμμάτων, εξετάζονται τα δεδομένα της σύγκρισης και καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές μελέτες και επεκτάσεις της παρούσας εργασίας. 1

9 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ε- φαρμογών και ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, καθώς και μια προσπάθεια αποσαφήνισης των λόγων της ασυμβατότητας μεταξύ των φυλλομετρητών (web browsers) και αναφορά των κυριότερων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία browser games. 1.1 Web standards Το Διαδίκτυο διανύει μια περίοδο τεράστιας ανάπτυξης. Για να είναι η ανάπτυξη του ω- φέλιμη και το Διαδίκτυο να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του σαν πλατφόρμα χρειάζεται κατευθυντήριες γραμμές, τον ρόλο αυτό έρχονται να καλύψουν τα web standards. Τα standards αυτά καθιστούν την πληροφορία που βρίσκετε στο Διαδίκτυο προσβάσιμη σε ό- λους καθώς και μειώνουν τον χρόνο που χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής web ή μιας ιστοσελίδας. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί λόγοι που καθιστούν τα web standards αναγκαία κατ αρχήν, όταν γίνετε χρήση κώδικα σχεδιασμένου για συγκεκριμένο web browser, η δουλεία που χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής μπορεί ακόμα και να τριπλασιαστεί και πέρα από αυτό η πληροφορία καθιστάτε δυσπρόσιτη ή ακόμα και απροσπέλαστη χωρίς τη χρήση του συγκεκριμένου web browser. Συνεχίζοντας όταν η εφαρμογή συμμορφώνεται στα web standards η δομή της σελίδας και η πληροφορία που μεταφέρει γίνεται καλύτερα ορατή στις μηχανές αναζήτησης, οι παλιότεροι web browsers θα συνεχίσουν να μπορούν να προσπελαύνουν τα περιεχόμενα της σελίδας ή της εφαρμογής, με την έλλειψη ίσως, κάποιων χαρακτηριστικών, τα standards καθιστούν επίσης δυνατή την ύπαρξη υπηρεσιών πιστοποίησης του κώδικα. Οι υπηρεσίες αυτές διαβάζουν τον κώδικα και παραθέτουν μια λίστα από λάθη που τυχόν υπάρχουν σε αυτόν. Οι σελίδες που συμμορφώνονται στα standards μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε άλλες μορφές και να εμφανίζονται από κινητές ή άλλες λιγότερο συνήθεις συσκευές με την ίδια ευκολία που εμφανίζονται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς. Τέλος το Διαδίκτυο είναι μια πολύ ανομοιογενής πλατφόρμα προσπελάσιμη από όλο και περισσότερες συσκευές (κινητά,pdas,τηλεοράσεις κ.α.). Είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι όταν εφαρμόζονται δεν χρειάζεται να καταβάλετε πολλαπλάσια προσπάθεια για να γίνει η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή web προσπελάσιμη από όλα τα διαφορετικά συστήματα. [18] 2

10 1.2 Οργανισμοί των standards Τα web standards εκδίδονται από οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων ομάδων όπως κατασκευαστές web browser, web developers κ.α. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεγαλύτεροι οργανισμοί και αναφέρονται τα σημαντικότερα web standards. [18],[33] W3C (World Wide Web Consortium) Είναι ο οργανισμός που έχει εκδώσει τις περισσότερες προτάσεις που αφορούν τους web developers, όπως η HTML 4.0, XML, XHTML, Document Object Model και CSS. O οργανισμός W3C εκδίδει προτάσεις για τεχνολογίες Διαδικτύου οργανώνοντας ομάδες ειδικών από διάφορα πεδία σχετικά με την τεχνολογία. Ο W3C δεν έχει κάποια δικαιοδοσία στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις, παρόλα αυτά οι περισσότερες προτάσεις τους έχουν υιοθετηθεί ως web standards.[33] ISO (International Organization for Standardization) Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός έκδοσης standards, δοκιμάζει και εγκρίνει όσα προϊόντα περάσουν τις δοκιμές τους. Πέρα από τις τεχνολογίες Διαδικτύου ο συγκεκριμένος οργανισμός ασχολείται με περισσότερα από standards. Ο οργανισμός ασχολείται από standards για containers μέχρι και μουσικά κομμάτια. [33] ΑNSI (American National Standards) Ένας ακόμα οργανισμός με μεγάλη παρουσία στον τομέα των standards, αυτό που είναι σχετικό με τις τεχνολογίες Διαδικτύου είναι ο κώδικα ASCII για την μετάδοση πληροφορίας. [33] The Unicode Consortium Είναι ο οργανισμός υπεύθυνος για το Unicode stκαιard το ο- ποίο είναι ένα σύστημα κατά το οποίο κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύετε από έναν αριθμό και θεωρητικά μπορεί να απεικονίσει όλα τα υπαρχτά αλφάβητα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, το Unicode διευκολύνει την σύνταξη πολύγλωσσων εφαρμογών Διαδικτύου. [33] The Internet Engineering Task Force Είναι ο οργανισμός που έχει ορίσει τις υποδομές του Διαδικτύου με τα Request for Comments. Μερικά από τα πρωτόκολλα που έχουν οριστεί με τα RFC είναι τα FTP, TCP/IP και η μορφή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. [33] ECMA (European Association for Standardizing Information και Communication Systems) Οργανισμός υπεύθυνος για standards που σχετίζονται με τεχνολογίες πληροφοριών με ποίο σημαντικό το ECMAScript που είναι ο ορισμός της γλώσσας γνωστής ως Java- Script. [33] 1.3 Τεχνολογίες ανάπτυξης browser games Παρακάτω παρατίθενται οι μεγαλύτερες τεχνολογίες ανάπτυξης browser games. Το Flash και η HTML5 παραλείπονται γιατί θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτές στο επόμενο κεφάλαιο. 3

11 1.3.1 Java Η γλώσσα προγραμματισμού java σχεδιάστηκε από την εταιρία Sun Microsystems TM με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών που τρέχουν ανεξάρτητα πλατφόρμας (δικτυακά περιβάλλοντα).είναι γλώσσα αντικειμενοστραφής. Παράγει ολοκληρωμένες εφαρμογές ή applets(εφαρμογές που τρέχουν μέσα σε web browsers). Όταν γίνετε compile ένα πρόγραμμα δεν παράγετε εκτελέσιμος κώδικας αλλά ψευδοκώδικας που τρέχει στον interpreter της java. Έτσι ο παραγόμενος ψευδοκώδικας τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα αρκεί να υπάρχει σε αυτήν εγκατεστημένος ο Java interpreter. Η Java, χάρη στις δυνατότητες της και τις πλούσιες βιβλιοθήκες της, διευκολύνει την δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών πράγμα που την καθιστά ιδανική για την δημιουργία browser games.[3] Director Το Director 11.5 της adobe είναι εξειδικευμένο λογισμικό για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Με τη χρήση του Shockwave player plug-in η εφαρμογή δημιουργημένη με το Director τρέχει ανεξαρτήτως λειτουργικού και web browser. To Director δίνει έμφαση στα 3D γραφικά και την αναπαράσταση της φυσικής του χώρου με την χρήση του NVIDIA PhysX.[9] Silverlight Το Silverlight της Microsoft είναι μια υλοποίηση του.net framework η οποία τρέχει ανεξαρτήτως πλατφόρμας και browser με μόνη προϋπόθεση την εγκατάσταση ενός plug-in, σχεδιασμένη για τη δημιουργία πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Το Silverlight δίνει έμφαση στη διάδραση του χρήστη με τα γραφικά και την αλλαγή των δεδομένων μιας σελίδας χωρίς αυτή να χρειάζεται ανανέωση. Μια εφαρμογή Silverlight μπορεί να γραφτεί σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει το.net framework (π.χ. Visual Basic, C#, JavaScript).[17] 1.4 Cross browser compatibility Με την συνεχή ανάπτυξη των τεχνολογιών Διαδικτύου η πολυπλοκότητα των εφαρμογών του αυξήθηκε κατακόρυφα, το ίδιο και ο αριθμός των web browsers με τους οποίους μπορεί κανείς να περιηγηθεί στο Διαδίκτυο. Cross browser compatibility είναι όταν η σελίδα διατηρεί την εμφάνιση και την λειτουργικότητα της σε όλους τους web browsers, ένας στόχος δύσκολο να επιτευχθεί στην πραγματικότητα, γιατί οι web browsers δεν συμμορφώνονται πλήρως στα web standards, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καν τεκμηρίωση του αλγόριθμου για τον χειρισμό λαθών ή το πώς γίνετε το parsing της HTML. Απλά οι κατασκευαστές 4

12 browsers προσπαθούσανε να φτάσουν ο ένας τον άλλο και να μένουν συμβατοί με τους α- νταγωνιστές τους. Μέχρι πρόσφατα όπου το WHAT Working group τεκμηρίωσε τους αλγόριθμους parsing της HTML. Οι σημαντικότεροι browsers είναι οι Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Apple Safari και Opera. Παρακάτω φαίνεται η χρήση τους για την περιήγηση στην σελίδα w3schools για τους δύο πρώτους μήνες του Πίνακας 1 Ποσοστά χρήσης browsers 2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera February 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 % January 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 % Πηγή: Τα προβλήματα στην συμβατότητα της σελίδας δεν εμφανίζονται μόνο ανάμεσα στους διαφορετικούς browsers αλλά και ανάμεσα στις διάφορες εκδόσεις του ίδιου browser, για παράδειγμα μια σελίδα μπορεί να λειτουργεί καλά στους Internet explorer 6 και 7 αλλά να μην εμφανίζεται σωστά στον internet explorer 8. Η ασυμβατότητα μπορεί να εμφανιστεί λόγο των HTML tags, της CSS, του DOM, Scripts και plug-ins. Παρακάτω φαίνεται η χρήση των διαφόρων εκδόσεων browsers για την επίσκεψη των χρηστών στη σελίδα w3schools τους δύο πρώτους μήνες του έτους Πίνακας 2 Ποσοστά χρήσης εκδόσεων Internet Explorer 2012 Total IE 10 IE 9 IE 8 IE 7 IE 6 February 19.5 % 0.0 % 5.7 % 10.2 % 2.6 % 1.0 % January 20.1 % 0.1 % 5.3 % 10.5 % 3.1 % 1.1 % Πηγή: Πίνακας 3 Ποσοστά χρήσης εκδόσεων Mozilla Firefox 2012 Total FF 11 FF 10 FF 9 FF 8 FF 7 FF 6 FF 5 FF 4 FF 3.6 Other February 37.1% 0.6% 16.8% 7.4% 2.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.1% 4.3% 1.5% January 37.1% 0.1% 0.8% 17.8% 7.2% 1.5% 1.2% 1.1% 1.3% 5.0% 1.1% Πηγή: Πίνακας 4 Ποσοστά χρήσης εκδόσεων Mozilla Firefox 2012 Total C 19 C 18 C 17 C 16 C 15 C 14 Older February 36.3% 0.3% 0.9% 17.1% 15.3% 0.6% 0.5% 1.6% January 35.3% 0.3% 1.1% 30.5% 1.1% 0.6% 1.7% 5

13 Πηγή: Πίνακας 5 Ποσοστά χρήσης εκδόσεων Safari 2012 Total S 5 S 4 February 4.5 % 4.4 % 0.1 % January 4.3 % 4.2 % 0.1 % Πηγή: Πίνακας 6 7 Ποσοστά χρήσης εκδόσεων Opera 2012 Total O 12 O 11 O 10 O Mini Other February 2.3 % 0.1 % 1.6 % 0.1 % 0.5 % 0.0 % January 2.4 % 0.1 % 1.7 % 0.1 % 0.5 % 0.0 % Πηγή: Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι για να επιτευχθεί η πλήρης συμβατότητα πρέπει να δοκιμαστεί η σελίδα σε 27 browsers. Μια τόσο εκτεταμένη δοκιμή θα ήταν πολύ χρονοβόρα και θα εκτόξευε το κόστος της ιστοσελίδας, οπότε συνήθως οι δοκιμές περιορίζονται σε ένα λογικό πλήθος browsers που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης. [4], [8], [22] 1.5 Multimedia Embedding Τα πολυμέσα υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές, πολυμέσα θεωρούνται σχεδόν ότι υπάρχει σε μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή Διαδικτύου όπως το κείμενο, εικόνες, μουσική, βίντεο κ.α. Στις ιστοσελίδες συχνά συναντώνται εμφωλευμένα πολυμέσα και οι σύγχρονοι web browsers προσφέρουν υποστήριξη για πληθώρα πολυμέσων. Αρχικά οι πρώτοι web browsers υποστηρίζανε μόνο κείμενο γραμμένο σε μία γραμματοσειρά και μόνο με ένα χρώμα, στη συνέχεια προστέθηκε υποστήριξη για χρώματα, γραμματοσειρές, τυπογραφία και εικόνες. Η υποστήριξη για ήχους, animation και βίντεο προστέθηκε αργότερα και υλοποιήθηκε διαφορετικά από κάθε browser, τα στοιχεία αυτά είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικά αρχεία με τις δικές τους επεκτάσεις όπως.swf,.wmv και.mp3. Κάποια από αυτά τα μέσα τα χειρίζεται μόνος του ο browser και κάποια άλλα με την βοήθεια μικρών προσθηκών (plug-in). Παρακάτω είναι πίνακες με τους ποιο διαδεδομένους τύπους αρχείων πολυμέσων. Πίνακας 8 Τύποι αρχείων πολυμέσων Format File Description AVI.avi The AVI (Audio Video Interleave) format was developed by Microsoft. The AVI format is supported by all computers running Windows, και by all the most popular web browsers. It is a very common format on the Internet, but not always possible to play on non-windows computers. WMV.wmv The Windows Media format is developed by Microsoft. Windows Media is a common 6

14 MPEG.mpg.mpeg format on the Internet, but Windows Media movies cannot be played on non- Windows computer without an extra (free) component installed. Some later Windows Media movies cannot play at all on non-windows computers because no player is available The MPEG (Moving Pictures Expert Group) format is the most popular format on the Internet. It is cross-platform, και supported by all the most popular web browsers. QuickTime.mov RealVideo.rm.ram The QuickTime format is developed by Apple. QuickTime is a common format on the Internet, but QuickTime movies cannot be played on a Windows computer without an extra (free) component installed. The RealVideo format was developed for the Internet by Real Media. The format allows streaming of video (on-line video, Internet TV) with low bκαιwidths. Because of the low bκαιwidth priority, quality is often reduced. Flash.swf.flv The Flash (Shockwave) format was developed by Macromedia. The Shockwave format requires an extra component to play. But this component comes preinstalled with web browsers like Firefox και Internet Explorer. Mpeg-4.mp4 Mpeg-4 (with H.264 video compression) is the new format for the internet. In fact, YouTube recommends using MP4. YouTube accepts multiple formats, και then converts them all to.flv or.mp4 for distribution. More και more online video publishers are moving to MP4 as the internet sharing format for both Flash players και HTML5. MIDI.mid.midi The MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is a format for electronic music devices like synthesizers και PC sound cards. MIDI files do not contain sound, but digital musical instructions (notes) that can be played by electronics (like your PC's sound card). Click here to play The Beatles. Since MIDI format only contains instructions (notes), MIDI files are extremely small. The example above is only 23K in size but it plays for nearly 5 minutes. MIDI is supported by many software systems over a large range of platforms. MIDI is supported by all the most popular Internet browsers. RealAudio.rm.ram The RealAudio format was developed for the Internet by Real Media. The format also supports video. The format allows streaming of audio (on-line music, Internet radio) with low bκαιwidths. Because of the low bκαιwidth priority, quality is often reduced. Wave.wav The Wave (waveform) format is developed by IBM και Microsoft. It is supported by all computers running Windows, και by all the most popular web browsers (except Google Chrome). WMA.wma The WMA format (Windows Media Audio), compares in quality to MP3, και is compatible with most players, except the ipod. WMA files can be delivered as a continuous flow of data, which makes it practical for use in Internet radio or on-line music. MP3.mp3.mpga MP3 files are actually the sound part of MPEG files. The MPEG format was originally developed for video by the Moving Pictures Experts Group. MP3 is one of the most popular sound formats for music. The encoding system combines good compression 7

15 (small files) with high quality. Expect future software systems to support it. Πηγή: Το embedding αρχείων ήχου μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, κάθε τρόπος παρουσιάζει τις δικές του δυσκολίες στο cross browser compatibility, καθώς είναι δύσκολο να παίξουν αρχεία ήχου σε όλους τους μεγάλους browsers και όλες τις συσκευές. Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει embed ένα αρχείο ήχου σε μία ιστοσελίδα. Με την χρήση του <embed> Html tag, που έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση πολυμεσικών αρχείων σε σελίδες Html. Με τον κώδικα: <embed height= 50px; width= 100px; src= song.mp4 > παίζει ένα τραγούδι mp4 στην ιστοσελίδα, αλλά η ετικέτα <embed> κάνει τα αρχεία της HTML4 να μην περνάνε validation και αν ο browser δεν υποστηρίζει την μορφή του αρχείου το αρχείο δεν θα παίξει. Η ετικέτα <object> έχει τον ίδιο στόχο με την ετικέτα <embed> και παρόμοια σύνταξη υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς αλλά υποστηρίζετε από την HTML4. Το μεταγενέστερο tag <audio> της HTML5 συντάσσετε ως: <audio controls="controls"> <source src="song.mp3" type="audio/mpeg"/> <source src="song.ogg" type="audio/ogg"/> Your browser does not support this audio</audio> Η παραπάνω σύνταξη χρησιμοποιεί ένα αρχείο.ogg για να δουλέψει στους browsers Firefox, Opera και Chrome και ένα αρχείο.mp3 για τους Internet Explorer και Safari. Το πρόβλημα σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι το <audio> element δεν δουλεύει με παλαιότερους browsers, ούτε με την Html4 καθώς και χρειάζεται περισσότερος χώρος γιατί ο ίδιος πόρος πρέπει να αποθηκευτεί με πολλαπλές μορφές. Οι τρείς επικρατέστερες μορφές ήχου είναι Ogg, Vorbis, Mp3, Wav. Η καλύτερη λύση για την αναπαραγωγή ενός πολυμέσου στην HTML είναι: <audio controls="controls" height="50px" width="100px"> <source src="song.mp3" type="audio/mp3" /> <source src="song.ogg" type="audio/ogg" /> <embed height="50px" width="100px" src="song.mp3" /> </audio> Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται τρείς μορφές του αρχείου που θέλουμε να αναπαραχθεί στη σελίδα με το στοιχείο audio σαν mp3 ή ogg ή με το στοιχείο embed για ποιο παλιούς browsers σαν mp3. Για την αναπαραγωγή video στη σελίδα με την χρήση των στοιχείων <embed> και <object> ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τον ήχο. Η HTML5 προσφέρει το στοιχείο video για την αναπαραγωγή video στη σελίδα και η καλύτερη σύνταξη για το video είναι: 8

16 <video width="320" height="240" controls="controls"> <source src="movie.mp4" type="video/mp4" /> <source src="movie.ogg" type="video/ogg" /> <source src="movie.webm" type="video/webm" /> <object data="movie.mp4" width="320" height="240"> <embed src="movie.swf" width="320" height="240"> Your browser does not support video </embed> </object> </video> Η παραπάνω λύση συνδυάζει το video element της HTML5 και τρείς τύπους αρχείων mp4, ogg και webm και τα source και embed elements για παλαιότερους browsers και τέλος αν δεν μπορεί να αναπαράγει κανένα από αυτά τα videos τότε εμφανίζει το μήνυμα λάθους Your browser does not support video το κυριότερο πρόβλημα της μεθόδου είναι ότι το ίδιο video πρέπει να υπάρχει σε πολλές διαφορετικές μορφές και ότι η σελίδα δεν μπορεί να περάσει validation για html4 και xhtml. Τέλος για την αναπαραγωγή SWF αρχείων με την χρήση του γνωστού plug-in adobe Flash player γίνεται όπως στο παρακάτω παράδειγμα.[31] <object width="400" height="40" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://fpdownload.macromedia.com/ pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"> <param name="src" value="bookmark.swf"> <embed src="bookmark.swf" width="400" height="40"></embed> </object> 9

17 2 Τεχνολογίες ανάπτυξης Διαδικτυακού παιχνιδιού Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούνε για την ανάπτυξη των browser games, ξεκινώντας από την ανάπτυξη των νέων standards της HTML5 όπως έχουν οριστεί από το τους αντίστοιχους οργανισμούς και συνεχίζοντας μετά στην υλοποίηση τους από την adobe και το εργαλείο της το edge και καταλήγοντας στο ευρέος χρησιμοποιούμενο authoring tool της adobe το Flash και την έκδοση CS Web standards Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στο σύνολο των τεχνολογιών που αναφέρονται ως HTML5 όπως ορίστηκαν από τους οργανισμούς τους οποίους τις εκδίδουν Εισαγωγή στην HTML5 Η HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα του διαδικτύου, δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, είναι μια γλώσσα για να περιγράφει την δομή μιας ιστοσελίδας. Αυτή τη στιγμή η HTML βρίσκετε στην πέμπτη έκδοση της όπου έχει δοθεί έμφαση στις εφαρμογές Διαδικτύου και στην αποσαφήνιση των προδιαγραφών ώστε οι κατασκευαστές να μπορέσουν να παράγουν browsers απόλυτα συμβατούς μεταξύ τους. [26] Για να μεταβεί κανείς στην καινούργια έκδοση της HTML χρειάζεται να ξεκινήσει αλλάζοντας το doctype που υπάρχει στην πρώτη γραμμή κάθε εγγράφου, H HTML ξεκίνησε με σκοπό να περιγράφει επιστημονικά έγραφα ξεκινώντας στο CERN το 1990 και μέχρι το 1995 είχε περάσει από πολλές αλλαγές και είχε μεταφερθεί στο Internet Engineering Task Force. Στη συνέχεια με τη δημιουργία του W3C το 1995 εκδόθηκε η HTML3.0, η οποία στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και προέκυψε η βελτιωμένη έκδοση της HTML3.2 το Η HTML4 που θεωρήθηκε η τελευταία έκδοση ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα το Μετά την HTML4 ο W3C ξεκίνησε να δουλεύει σε μία γλώσσα βασισμένη στην XML και στην HTML με ονομασία XHTML. Η XHTML1.0 ολοκληρώθηκε το 2000 και ή- ταν μια αναδιοργάνωση της HTML4 η οποία δεν προσέφερε κανένα νέο χαρακτηριστικό πέρα από το serialization. Η επόμενη προσπάθεια του W3C ήταν να δημιουργήσει μια καινούργια γλώσσα την XHTML2 η οποία θα ήταν ασύμβατη με την HTML και την XHTML1 για να τις αντικαταστήσει. Εκείνη την εποχή βγήκε και το DOM Level2 και αργότερα μέχρι το 2004 είχαν κυκλοφορήσει κάποιες προδιαγραφές του DOM Level3 αλλά το working group έκλεισε προτού τελειώσουν όλα τα specifications. Η έκδοση μιας καινούργιας τεχνολογίας για φόρμες, των XForms το 2003 ήρθε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για εξέλιξη της HTML, η οποία είχε μείνει στάσιμη από το 1998 (με εξαίρεση τα DOM APIs), αντί για αντικατάσταση της. Ταυτόχρονα ήρθε και η συνειδητοποίη- 10

18 ση ότι η XML ήταν καλύτερη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τo RSS, αντί για την αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών όπως η HTML4. Αποτέλεσμα του ανανεωμένου ενδιαφέροντος το 2004 ήταν το να παρουσιαστεί στον W3C ένα προσχέδιο από τους Mozilla και Opera με κάποια από τα χαρακτηριστικά της HTML5, που είχαν να κάνουν κυρίως με φόρμες, μαζί με μια πρόταση για να ξανανοίξουν την HTML. Η πρόταση απορρίφθηκε από τον W3C με την αιτιολόγηση ότι θα απέκλιναν από την προεπιλεγμένη πορεία. Τελικά ψηφίστηκε από το W3C να συνεχίσουν την προσπάθεια δημιουργίας γλώσσας αντικατάστασης της HTML βασισμένη σε XML. Μετά την απόρριψη του σχεδίου αναβίωσης της HTML από τον W3C οι Apple, Mozilla και Opera ανακοίνωσαν από κοινού την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να εξελίσσουν την HTML κάτω από την αιγίδα του WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working group), μια άτυπης σύμπραξης μεταξύ τους, το προσχέδιο μεταφέρθηκε στην ιστοσελίδα του WHATWG και τα δικαιώματα ανήκουν και στους τρείς κατασκευαστές και επιτρέπουν την ε- παναχρησιμοποίηση των προδιαγραφών. Βασικές αρχές του project ήταν ότι οι καινούργιες τεχνολογίες έπρεπε να είναι συμβατές με τις προϋπάρχουσες τεχνολογίες ακόμα και αν χρειαζόταν να αλλάξουν οι προδιαγραφές αντί για τις υλοποιήσεις και ότι οι προδιαγραφές θα έπρεπε να είναι αρκετά αναλυτικές ώστε να καταφέρουν πλήρη συμβατότητα χωρίς την ανάγκη για να αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, το τελευταίο απαιτούσε οι περιγραφές να είναι πολύ ποιο λεπτομερείς από ότι πριν και οι προδιαγραφές να περικλείουν και τις προϋπάρχουσες περιγραφές από: HTML4, XHTML1 και DOM2 To 2006 τελικά το W3C εκδήλωσε ενδιαφέρων για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της HTML5 και το 2007 δημιούργησε ένα working group για να δουλέψει με το WHATWG για την ανάπτυξη της HTML5. Οι Apple, Mozilla και Opera επέτρεψαν στο W3C να εκδώσει τις προδιαγραφές κάτω από το δικό του copyright, αλλά παράλληλα κρατήσανε μια έκδοση των προδιαγραφών λιγότερο περιοριστική άδεια στην ιστοσελίδα του WHATWG. Παρόλο που οι δύο ομάδες δουλεύουν μαζί στις προδιαγραφές η έκδοση του WHATWG δεν είναι ίδια με αυτή του W3C, κάποια από τα χαρακτηριστικά του WHATWG έχουν αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του W3C και βρίσκονται υπό συζήτηση για μελλοντικές υλοποιήσεις. [27] Βασική Σύνταξη της HTML5 Το συντακτικό της HTML5 είναι απόλυτα συμβατό με την HTML4 και την XHTML1, στην HTML5 ορίζονται για πρώτη φορά κανόνες parsing, συμπεριλαμβανομένων και κανόνων για τον χειρισμό σφαλμάτων. Οι κανόνες αυτοί είναι ως επί το πλείστον συμβατοί με τις είδη υ- πάρχουσες μεγάλες υλοποιήσεις. 11

19 Εικόνα 1 Διάγραμμα parsing της HTML5 Ένα παράδειγμα από ένα έγγραφο HTML5 είναι: <!doctype html> <html> <head> <meta charset= utf-8 > <title>example document</title> </head> <body> <p>example paragraph</p> </body> </html> Το doctype όπως φαίνεται πλέον έχει απλοποιηθεί καθώς δεν χρειάζεται να γίνετε αναφορά σε κάποιο TDT (Document Type Definition), αλλά υπάρχει μόνο για να αναγκάζει τον web browser να δείχνει την σελίδα σε standards mode, επίσης μέσα σε ένα έγγραφο HTML5 μπορεί να γίνει χρήση στοιχείων των MathML και SVG ένα τέτοιο έγγραφο θα έμοιαζε: <!doctype html> <title>example document</title> <p> A green circle <svg xmlns > <circle cx="100" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red"/> 12

20 </svg> </p> Μπορούνε να χρησιμοποιηθούνε ακόμα ποιο σύνθετες δομές και ακόμα εμφωλευμένα τη μία δομή μέσα στην άλλη. Πηγή(dev.w3.org/HTML5/html4-differences/) Η HTML δεν μόνο οι ετικέτες και τα στοιχεία, στην HTML ορίζετε επίσης πώς τα στοιχεία αλληλεπιδρούν με την JavaScript μέσω του DOM, για παράδειγμα στην περίπτωση του νέου στοιχείου video είναι εφικτό με την χρήση του DOM API να γίνει ανίχνευση για τους υποστηριζόμενους τύπους video, να γίνουν εφικτές εντολές όπως αναπαραγωγή, παύση, σίγαση ήχου και να φαίνετε το ποσοστό του video που αναπαράγετε και ότι άλλο μπορεί να σχετίζεται με αυτό το στοιχείο. Η μετάβαση στην HTML5 είναι μια αρκετά ομαλή διαδικασία που ξεκινάει αλλάζοντας το doctype που βρίσκετε στην αρχή κάθε εγγράφου HTML με το πολύ απλό doctype html που είναι και το μοναδικό doctype που υπάρχει στην καινούργια έκδοση, στη συνέχεια μπορούν να αλλάξουν όσα στοιχεία της σελίδας χρειάζεται με τα νέα στοιχεία που εισάγει η HTML5. Τα περισσότερα νέα στοιχεία της HTML5 και κυρίως τα νέα στοιχεία input υποβαθμίζονται μόνα τους σε άλλα ποιο παλιά στοιχεία για λόγους συμβατότητας, για παράδειγμα το στοιχείο input mail υποβαθμίζεται σε text αν το mail δεν υποστηρίζεται. Με κάποια άλλα ποιο μεγάλα στοιχεία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για να είναι βέβαιο όμως ότι η σελίδα θα διατηρεί την λειτουργικότητα της με παλαιότερους browsers ή browsers που έχουν υλοποιημένα μερικά στοιχεία της HTML5, καθώς η HTML5 δεν είναι ένα μεγάλο αντικείμενο αλλά μία σειρά από αντικείμενα και APIs, η σωστή πρακτική είναι να γίνεται ανίχνευση για το ποια χαρακτηριστικά της υ- ποστηρίζονται από τον browser στον οποίο εμφανίζετε η σελίδα. Για την ανίχνευση των υποστηριζόμενων χαρακτηριστικών πρέπει να γίνει χρήση του DOM και της Javascript, κατά την εμφάνιση μίας σελίδας από τον browser όλα τα στοιχεία της σελίδας όπως (<p>,<div>,<span> κ.α.) αναπαριστούνται σαν αντικείμενα στο DOM με κάποιες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων global στοιχείων όπως το window και το document, οι βασικές τεχνικές για την ανίχνευση υποστηριζόμενων στοιχείων είναι οι εξής τέσσερις: Έλεγχος για την ύπαρξη κάποιων ιδιοτήτων σε global αντικείμενα του DOM όπως το window και το navigator, δημιουργία αντικειμένου και έλεγχος για το αν υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιότητες του όπως για παράδειγμα ένα αντικείμενο canvas, δημιουργία αντικειμένου, έλεγχος για συγκεκριμένες μεθόδους του και κλήση αυτών για έλεγχο των αποτελεσμάτων που επιστρέφουν και τέλος δημιουργία αντικειμένου μετάλλαξη μιας ιδιότητάς του και κατόπιν κλήση της ιδιότητας αυτής για επιβεβαίωση μεταβολής της τιμής. Σε παρακάτω υποκεφάλαιο θα υπάρχουν παραδείγματα σε javascript. [4] 13

21 2.1.3 Αλλαγές από την HTML4 στην HTML5 Στην νέα έκδοση της HTML προστέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: Section το στοιχείο αυτό είναι για να ομαδοποιήσει θεματικά ίδιο περιεχόμενο συνήθως κάτω από μία κεφαλίδα. Παραδείγματα sections θα μπορούσε να είναι το κεφάλαιο ενός βιβλίου ή οι καρτέλες μιας σελίδας. Article ορίζει ένα αυτοτελές μέρος του εγγράφου το οποίο θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί μόνο του, όπως ένα άρθρο για παράδειγμα ή ένα widget. Aside είναι για να ορίσει ένα τμήμα με μικρότερη σχέση με το υπόλοιπο έγγραφο και διαφορετική ροή, όπως για παράδειγμα μενού. Hgroup είναι ομάδες από κεφαλίδες h1-h6 όταν το κείμενο έχει επικεφαλίδες, υποκεφαλίδες, εναλλακτικούς τίτλους και γενικά χρειάζεται παραπάνω από ένα h στοιχείο. Header είναι ένα στοιχείο για την απεικόνιση εισαγωγικού περιεχομένου ή υλικό για την διευκόλυνση της περιήγησης. Footer ορίζει το υποσέλιδο σε ένα έγγραφο με πληροφορίες όπως δημιουργό, copyrights κ.α. Nav το στοιχείο που ορίζει το τμήμα του εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί για τα κύρια μενού περιήγησης. Figure αναπαριστά ένα αυτοδύναμο κομμάτι κειμένου που αντιμετωπίζετε ως ένα κομμάτι στη ροή του εγγράφου. Figcaption είναι για λεζάντες κυρίως μέσα σε figure elements π.χ. <figure> <video src= example.webm controls></video> <figcaption>example Video</figcaption> </figure> Video & audio δύο νέα στοιχεία για την αναπαραγωγή των αντίστοιχων πολυμέσων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα στοιχεία ελέγχου του κάθε browser ή να γράψει ο κάθε ενδιαφερόμενος δικά του με την χρήση των προσφερόμενων APIs. Μπορεί να γίνει χρήσει πολλαπλών στοιχείων source μέσα σε αυτά τα στοιχεία αν υπάρχει ο πόρος παραπάνω από μία φορές για λόγους συμβατότητας καθώς δεν υποστηρίζουν όλοι οι browsers τα ίδια formats πολυμέσων. Track επιτρέπει την αναπαραγωγή εξωτερικών χρονισμένων αρχείων κειμένου μαζί με στοιχεία video όπως για παράδειγμα υπότιτλους, από μόνο του σαν στοιχείο δεν μπορεί να σταθεί πρέπει πάντα να είναι μέσα σε ένα video element. Embed στοιχείο για την ενσωμάτωση περιεχομένου διαδραστικού ή μη για το οποίο συνήθως απαιτείται η χρήση plug-in. Mark για επισήμανση κειμένου με χρώμα. 14

22 Progress στοιχείο αναπαριστά γραφικά την πρόοδο για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας, είτε όταν η διεργασία απαιτεί άγνωστο χρόνο δείχνει ότι γίνετε πρόοδος, είτε όταν είναι πεπερασμένου χρόνου δείχνει κατά προσέγγιση την πρόοδο που έχει εκτελεστεί. Meter αναπαριστά μια αξία βαθμιαία ή κλασματικά. Time στοιχείο για την αναπαράσταση ημερομηνιών με τρόπο κατανοητό και από ανθρώπους και από υπολογιστές. Ruby μαζί με τα στοιχεία rt και rp επιτρέπει για φωνητική απεικόνιση χαρακτήρων. Bdi αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι κειμένου το οποίο πρέπει να διαχωριστεί από το υπόλοιπο κείμενο για την περίπτωση κειμένου με διαφορετικό προσανατολισμό. Wbr αναπαριστά την ευκαιρία για αλλαγή γραμμής Canvas στοιχείο για την απεικόνιση γραφικών bitmap με την χρήση scripts, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γραφήματα, παιχνίδια κ.α. Commκαι είναι μια εντολή την οποία μπορεί να καλέσει ο χρήστης. Details το στοιχείο παραθέτει στην διάθεση του χρήστη ένα widget, για την άντληση περεταίρω πληροφοριών. Datalist μαζί με το καινούργιο στοιχείο input list μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία combo boxes. Keygen στοιχείο για την έκδοση ιδιωτικού-δημοσίου κλειδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποιήσεις. Output το στοιχείο αυτό θα περιέχει το αποτέλεσμα υπολογισμού. Το στοιχείο input έχει μερικά νέα attributes με στόχο την δημιουργία καινούργιων interface από τους web agents, όπως color και date pickers, sliders κ.α. Καθώς και καλύτερα διαμορφωμένα στοιχεία εισόδου για καλύτερο τοπικό έλεγχο της φόρμας πριν σταλεί αυτή στον server και κατά συνέπεια καλύτερη εμπειρία του χρήστη με λιγότερη αναμονή σε περίπτωση λάθους σε κάποιο πεδίο εισόδου. o Tel είναι ένα πεδίο κειμένου για την εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών. o Search είναι ένα πεδίο κειμένου για τους όρους αναζήτησης οι διαφορές είναι κυρίως στιλιστικές. o url πεδίο κειμένου για την εισαγωγή ενός url. o πεδίο κειμένου για την εισαγωγή ενός οι κανόνες για την μορφή που πρέπει να έχει ένα ισχύουν. o Datetime local στοιχείο ελέγχου για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας σε παγκόσμια μορφή. o Date local στοιχείο ελέγχου για την επιλογή ημερομηνίας. o Month στοιχείο ελέγχου για την επιλογή μήνα. o Week στοιχείο ελέγχου για την επιλογή βδομάδας. 15

23 o Time στοιχείο ελέγχου για την επιλογή ώρας. o Datetime-local στοιχείο ελέγχου για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας σε τοπικό επίπεδο. o Number πεδίο κειμένου για την εισαγωγή ενός αριθμού. Υπάρχουν περιορισμοί για τον αριθμό και κανόνες για αριθμούς κινητής υποδιαστολής. o Range δημιουργεί slider με περιορισμούς για το βήμα της τιμής. o Color δημιουργεί στοιχείο ελέγχου για την επιλογή χρώματος Στην HMTL5 δεν προστέθηκαν μόνο καινούργια στοιχεία άλλα πρόσθεσαν και attributes σε στοιχεία που προϋπήρχαν και στην HTML4. Στα στοιχεία area και a προστέθηκαν οι ιδιότητες media και επιπλέον στο area προστέθηκα οι ιδιότητες type, hreflang και rel για λόγους ομοιομορφίας με τo στοιχείo link. Στο στοιχείο base προστέθηκε η ιδιότητα target για λόγους συνοχής με το στοιχείο a. Το στοιχείο meta έχει την ιδιότητα charset για τον προσδιορισμό της κωδικοποίησης του εγγράφου. Η ιδιότητα αυτή είχε υλοποιηθεί και είναι ευρέως διαδεδομένη αλλά τώρα μπήκε στα standards. Η καινούργια ιδιότητα autofocus για το input element είναι ένας τρόπος για την επιλογή του στοιχείου της φόρμας που θέλουμε κατά την φόρτωση της ιστοσελίδας, προστέθηκε για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Η ιδιότητα placeholder για τα στοιχεία input και textarea δίνει στον χρήστη ένα παράδειγμα ή μια εξήγηση για την μορφή που πρέπει να έχει η είσοδος π.χ. για ένα στοιχείο θα είναι <input type= placeholder= e.g. Η ιδιότητα form για τα στοιχεία input, output, select, textarea, button, label, object, fieldset επιτρέπει στα στοιχεία αυτά να συσχετιστούνε με μια φόρμα χωρίς την ανάγκη να είναι απόγονοι του form element και μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στη σελίδα. Η ιδιότητα required για τα στοιχεία input, select και textarea απαιτεί από τον χρήστη να συμπληρώσει το πεδίο για να καταθέσει την φόρμα. Στο στοιχείο fieldset μπορεί να γίνει χρήση της ιδιότητας disabled η οποία απενεργοποιεί όλους τους απογόνους του fieldset και προστέθηκε η ιδιότητα name για την χρήση της σε scripts. Το στοιχείο input έχει μια σειρά καινούργιων attributes για των ορισμό ορίων, autocomplete, min, max, multiple, patern, step και list το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στοιχείο datalist. Το στοιχείο textarea έχει δυο καινούργιες ιδιότητες maxlength και wrap τα οποία ε- λέγχουν το μήκος του κειμένου και την αναδίπλωση κειμένου αντίστοιχα. 16

24 Στο στοιχείο form προστέθηκε η ιδιότητα nonvalidate για να μην περνάει η φόρμα ε- πικύρωση κατά την αποστολή της. Τα στοιχεία button και input έχουν τις ιδιότητες formaction, formenctype, formmethodm formnovalidate και formtarget, αν υπάρχουν παρακάμπτουν τα action, enctype, method, novalidate και target του στοιχείου form στο οποίο ανήκουν. Οι ιδιότητες type και label προστέθηκαν στο στοιχείο menu επιτρέπου το στοιχείο να εμφανίζεται με τη μορφή των συνηθέστερων User Interface. Στο στοιχείο style η ιδιότητα scoped επιτρέπει την δημιουργία τοπικών κανόνων μορφοποίησης. Η ιδιότητα async στο στοιχείο script επηρεάζει την φόρτωση και την εκτέλεση του script. Το στοιχείο html έχει την καινούργια ιδιότητα manifest για να δείχνει στο application cache το οποίο χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το API για offline Web Applications. Στο στοιχείο link προστέθηκε η ιδιότητα sizes για τον καθορισμό μεγέθους των εικονιδίων που μπορούν να συσχετιστούν με το στοιχείο link μέσω της ιδιότητας rel. Στο στοιχείο ol η νέα ιδιότητα δηλώνει ότι η λίστα είναι σε φθίνουσα κατάταξη. Στο στοιχείο iframe προστέθηκαν οι ιδιότητες sκαιbox, seamless και srcdoc για την ασφαλή προβολή περιεχομένου. Μερικές ιδιότητες της HTML4 γίνανε global και τώρα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα στοιχεία, οι ιδιότητες αυτές είναι: accesskey, class, dir, id, lang, style, tabindex και title, επίσης η ιδιότητα xml:space πλέον επιτρέπετε σε όλα τα στοιχεία στην XHTML. Επιπλέον προστέθηκαν και οι καινούργιες global μεταβλητές. Η ιδιότητα contenteditable δείχνει αν το στοιχείο είναι μεταβλητό από τον χρήστη. Οι ιδιότητες dragable και dropzone μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδιασμό με το νέο drag και drop API. Η ιδιότητα hidden δείχνει ότι το στοιχείο δεν είναι άλλο χρήσιμο ή δεν είναι σχετικό ακόμα. Η ιδιότητα spellcheck επιτρέπει την υπόδειξη διαθεσιμότητας ορθογραφικού ελέγχου για το συγκεκριμένο στοιχείο. Η HTML5 παίρνει όλους τους χειριστές συμβάντων από την HTML4 και τους μετατρέπει σε global ιδιότητες και προσθέτει κάποιους χειριστές επιπλέον όπως για παράδειγμα του χειριστές για το video. Με την προσθήκη των νέων στοιχείων κάποια στοιχεία άλλαξαν για να γίνουν ποιο χρήσιμα ή για να γίνει ποιο ξεκάθαρος ο λόγος χρήσης τους στο web. 17

25 Το στοιχείο a χωρίς την ιδιότητα href τώρα είναι για να κρατάει χώρο για μελλοντική χρήση ή για να κρατάει περιεχόμενο για την ροή του εγγράφου. Το στοιχείο address έχει αλλαχτεί για να συμβαδίζει με την λογική των sections. Το στοιχείο b τώρα αναπαριστά ένα κομμάτι κειμένου όπου χρήζει προσοχής χωρίς όμως το κομμάτι αυτό να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και χωρίς να υπονοεί αλλαγή ύφους ή διάθεσης, για παράδειγμα οι λέξεις κλειδιά σε μια εργασία. Το στοιχείο cite πλέον υπάρχει μόνο για την σήμανση ενός τίτλου κάποιου έργου. Το στοιχείο dl είναι μόνο για λίστες ονόματος τιμής και δεν θεωρείτε πλέον κατάλληλη για την σήμανση διαλόγου. Στο στοιχείο head δεν επιτρέπετε πλέον η χρήση του στοιχείου object σαν απόγονος. Το στοιχείο hr αναπαριστά αλλαγή στυλ σε επίπεδο παραγράφου. Το στοιχείο i πλέον σημαίνει αλλαγή φωνής, διάθεσης ή αλλαγή από το σύνηθες ύ- φος του κειμένου. Το στοιχείο menu επαναπροσδιορίστηκε ώστε να χρησιμεύει σε γραμμές εργαλείων. Το στοιχείο s προσδιορίζει περιεχόμενα τα οποία δεν είναι πλέον σχετικά ή έγκυρα. Το στοιχείο small αναπαριστά σχόλια. Το στοιχείο strong πλέον αναπαριστά την σημαντικότητα αντί για την έμφαση. Οι αλλαγές δεν μείνανε μόνο στα στοιχεία αλλά αλλάξανε και οι ιδιότητες αυτών. Η ιδιότητα value στα στοιχεία li δεν θεωρείτε περιττή, όπως επίσης και η ιδιότητα start στα στοιχεία ol. Η ιδιότητα target για τα στοιχεία a και area ξαναποκτά νόημα ιδιαίτερα στις εφαρμογές web και η ιδιότητα type στα στοιχεία script και style δεν χρειάζεται πλέον εφόσον η γλώσσα του script είναι η ECMAscript (javascript) και η γλώσσα του style είναι η CSS, τέλος η ιδιότητα border μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές ένα ή άδειο αλφαριθμητικό. Υπάρχει μια ομάδα ιδιοτήτων οι οποίες επιτρέπονται αλλά δεν συνιστάτε η χρήση τους και συστήνετε στους developers να χρησιμοποιούνται οι εναλλακτικές λύσεις: Η ιδιότητα border στο στοιχείο img πρέπει να έχει την τιμή μηδέν όταν αυτή υπάρχει οι developers συστήνετε να χρησιμοποιήσουν την CSS. Η ιδιότητα language στο script πρέπει να έχει σαν τιμή το αλφαριθμητικό JavaScript όταν υπάρχει και δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την ιδιότητα type. Καλύτερα η ιδιότητα να παραλείπετε τελείως καθώς δεν προσφέρει κάτι. Αντί της ιδιότητας name στο στοιχείο a οι developers καλύτερα να χρησιμοποιούνε την ιδιότητα id. Οι ιδιότητες width και height στο στοιχείο img και άλλα στοιχεία δεν μπορούν να έ- χουν ποσοστά σαν τιμή. Τα παρακάτω στοιχεία συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τους browsers αλλα θα πρέπει να αποφεύγετε η χρήση τους καθώς είναι καθαρά για μορφοποίηση του εγγράφου και 18

26 είναι σωστό αυτό να γίνετε με την χρήση της CSS: basefont, big, center, font, strike, tt. Υ- πάρχουν και στοιχεία που έχουν καταργηθεί τελείως στο specification της HTML5 γιατί η χρήση τους επηρεάζει αρνητικά την προσβασιμότητα και την χρηστικότητα του εγγράφου. Τα στοιχεία αυτά είναι: frame, frameset, noframes. Υπάρχει και μια ομάδα στοιχείων που καταργήθηκε γιατί δεν ήταν ευρέως χρησιμοποιούμενα, ήταν δυσνόητα ή μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα στοιχεία αναλυτικά τα στοιχεία είναι: Acronym η χρήση του ήταν δυσνόητη. Οι developers μπορούν να χρησιμοποιούνε το abbr για ακρωνύμια και συντομεύεις. Applet καταργήθηκε για το καλύτερο αντικείμενο object. Isindex αντικαταστάθηκε με την χρήση στοιχείων ελέγχου φόρμας. Dir αντικαταστάθηκε από το στοιχείο ul. To στοιχείο noscript καταργήθηκε από τον xml parser αλλά συνεχίζει να υποστηρίζετε από τον parser της HTML. Δεν καταργήθηκαν μόνο στοιχεία αλλά και ιδιότητες. Τα specifications συνεχίζουν να ο- ρίζουν πως οι browsers πρέπει να χειρίζονται για παλαιότερα έγγραφα αλλα οι developers δεν πρέπει να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούνε και τα έγγραφα δεν θα περνάνε validation. Οι ιδιότητες είναι: Οι ιδιότητες Rev και charset στα στοιχείο link και a. Η ιδιότητα Shape και cords στο a. Η ιδιότητα Longdesc στα στοιχεία img και frame. Η ιδιότητα Target στο στοιχείο link. Η ιδιότητα Nohref στο στοιχείο area. Η ιδιότητα Profile στο στοιχείο head. Η ιδιότητα version στο στοιχείο html. Η ιδιότητα name στο στοιχείο img, πρέπει να γίνετε χρήση της ιδιότητας id. Η ιδιότητα scheme στο στοιχείο meta. Οι ιδιότητες archive, classid, codebase, codetype, declare και stκαιby στο στοιχείο object. Οι ιδιότητες valuetype και type στο στοιχείο param. Οι ιδιότητες axis και abbr στα στοιχεία td και th. Η ιδιότητα scope στο στοιχείο td. Η ιδιότητα summary στο στοιχείο table. Επιπλέον οι παρακάτω ιδιότητες αφαιρέθηκαν καθώς είναι καθαρά για την μορφοποίηση του εγγράφου, κατά συνέπεια είναι καλύτερο να γίνει με την χρήση της CSS. [28] 19

27 Η ιδιότητα align στα στοιχεία caption, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead και tr. Οι ιδιότητες alink, link, text και vlink στο στοιχείο body. Η ιδιότητα bgcolor στα στοιχεία table, tr, td, th και body. Η ιδιότητα border στο στοιχείο object. Οι ιδιότητες cellpadding και cellspacing στο στοιχείο table. Οι ιδιότητες char και charoff στα στοιχεία col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead και tr. Η ιδιότητα clear στο στοιχείο br. Η ιδιότητα compact στα στοιχεία dl, menu, ol και ul. Η ιδιότητα frame στο στοιχείο table. Η ιδιότητα frameborder στο στοιχείο iframe. Η ιδιότητα height στα στοιχεία td και th. Οι ιδιότητες hspace και vspace στα στοιχεία img και object. Οι ιδιότητες marginheight και marginwidth στο στοιχείο iframe. Η ιδιότητα noshade στο στοιχείο hr. Η ιδιότητα nowrap στα στοιχεία td και th. Η ιδιότητα rules στο στοιχείο table. Η ιδιότητα scrolling στο στοιχείο iframe. Η ιδιότητα size στο στοιχείο hr. Η ιδιότητα type στα στοιχεία li, ol και ul. Η ιδιότητα valign στα στοιχεία col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead και tr. Η ιδιότητα width στα στοιχεία hr, table, td, th, col, colgroup και pre Οι σημαντικότερες καινοτομίες της HTML5 Πέρα από την πληθώρα στοιχείων και ιδιοτήτων που εισάγονται ή μεταλλάσσονται στην καινούργια έκδοση της HTML, υπάρχει μια σειρά στοιχείων και APIs που χρίζουν ιδιαίτερης αναφοράς γιατί προσθέτουν μεγάλη λειτουργικότητα στην HTML.[4] Το στοιχείο Canvas είναι ένα δισδιάστατο πλαίσιο για την δημιουργία γραφημάτων, γραφικών παιχνιδιών και άλλων γραφικών βοηθημάτων σε πραγματικό χρόνο. Στην πράξη το στοιχείο canvas είναι ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων στη σελίδα πάνω στο οποίο με τη χρήση JavaScript μπορεί να σχεδιαστεί οτιδήποτε. Η αρίθμηση των αξόνων ξεκινάει από την πάνω αριστερή γωνία με την τιμή (0,0), το X αυξάνει προς τα δεξιά και το Y αυξάνει προς τα κάτω. Στην HTML5 εκτός από την ετικέτα ορίζεται και το API του στοιχείου canvas, το οποίο είναι ένα πλήθος από συναρτήσεις για την δημιουργία σχημάτων, ορισμό μονοπατιών, gradients και μεταμορφώσεις αντικειμένων. Όταν ο browser υποστηρίζει το API του στοιχείου 20

28 canvas, στο αντικείμενο του DOM που δημιουργείτε για την απεικόνιση του στοιχείου canvas θα έχει την μέθοδο getcontext(). αν δεν υποστηρίζετε όμως το API του στοιχείου canvas το αντικείμενο του DOM που το απεικονίζει θα περιέχει μόνο γενικές ιδιότητες αλλά τίποτα συγκεκριμένο από της ιδιότητες του στοιχείου canvas. Μια τυπική σύνταξη του στοιχείου canvas σχήματος ορθογωνίου με ύψος 300 και μήκος 200 είναι <canvas id= id width= 200 height= 300 ></canvas>. [4] Η απευθείας ενσωμάτωση πολυμέσων ήχου και βίντεο χωρίς την χρήση βοηθητικών προγραμμάτων όπως το quick time της apple και το flash player της adobe είναι άλλη μια καινοτομία της HTML5. Αρκεί να γίνει χρήση των ετικετών audio και video, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να δουλεύουν χωρίς την χρήση scripts για την ανίχνευση των υποστηριζόμενων τύπων αρχείων. Παρόλο που οι browsers δεν υποστηρίζουν όλοι τους ίδιους τύπους ή τις ίδιες κωδικοποιήσεις αρχείων η σύνταξη των ετικετών είναι τέτοια ώστε δέχεται των ορισμό πολλαπλών αρχείων και να διαλέγει το υποστηριζόμενο αρχείο για να το αναπαράγει. Στην περίπτωση που η ετικέτες αυτές δεν υποστηρίζονται από τον browser του χρήστη, για να κρατήσουμε την λειτουργικότητα της σελίδας θα πρέπει να εμφωλεύσουμε και ετικέτες object ή embed για την χρήση plug-in για την αναπαραγωγή πολυμέσων στους browsers αυτούς. Η χρήση των ετικετών από μόνη της είναι αρκετή για να αναπαράγει τα πολυμέσα, αλλά είναι απαραίτητη η χρήση της ιδιότητας controls για να εμφανιστούν οι διεπαφές χρήστη (αναπαραγωγή, παύση, έλεγχος έντασης ήχου κ.τ.λ.) που είναι ορισμένες από τον browser. Επίσης ορίζονται διεπαφές (APIs) βίντεο και ήχου για τον έλεγχο των στοιχείων με την EC- MAscript.[4] Η HTML5 έρχεται να δώσει την δυνατότητα στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν πληροφορίες τοπικά στον υπολογιστή του client και να τις ανακτούν όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η λειτουργία αυτή θυμίζει τα cookies αλλά σε αντίθεση με αυτά ο καινούργιος μηχανισμός τοπικής αποθήκευσης είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων από τα τέσσερα kilobytes τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν τα cookies. Σε αντίθεση με τον καινούργιο μηχανισμό τοπικής αποθήκευσης τα cookies αποστέλλονται πίσω στον server κάθε φορά που ο client ζητάει μια ιστοσελίδα από τον server, έτσι η χρήση των cookies επιβαρύνει την χρήση bandwidth και επιβραδύνει τον χρόνο προσπέλασης της ιστοσελίδας. Με τον καινούργιο μηχανισμό της HTML5 τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά και μόνιμα στον υπολογιστή του client και μπορούν να προσπελαστούν από την ιστοσελίδα με την χρήση ECMAscript(JavaScript) μετά την φόρτωση αυτής. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβαστούν ή ακόμα και να αλλαχτούν από κάποιον με φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή αλλά μπορούν να διαβαστούν και να αλλαχτούν μόνο από την ιστοσελίδα που τα αποθήκευσε στον υπολογιστή.[4] Η HTML5 αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι browsers χειρίζονται την ECMAscript(JavaScript). Η ECMAscript είναι εξορισμού σχεδιασμένη για να τρέχει σε ένα μόνο νή- 21

«Δημιουργία ιστοσελίδας ως στρατηγικό εργαλείο για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ»

«Δημιουργία ιστοσελίδας ως στρατηγικό εργαλείο για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. «Δημιουργία ιστοσελίδας ως στρατηγικό εργαλείο για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Μ. 39

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων

Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων ΓΤΠ61 καθηγητής-σύμβουλος Δημήτριος Ζευγώλης Εργασία του Κ. Μακρόπουλου Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων 1 Εισαγωγή Το έτος 2009 υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου

Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα M.Sc. in Information Systems Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου Ανάγκη για Eμπλουτισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML

Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο για το αρχείο Ορίζει το σώµα της background URL

Διαβάστε περισσότερα

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής Animation με χρήση HTML 5 Στέλιος Σκουρλής Τι είναι η HTML???? Με απλά λόγια, μία ιστοσελίδα (HTML αρχείο) ) είναι ένα αρχείο κειμένου που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας Hypertext Markup Language (HTML)

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο. Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Γιώργος Χρ. Μακρής Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 Αναπαράσταση Μαθηματικών Κειμένων στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 4. Η γλώσσα HTML Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Βασικοί κανόνες σύνταξης HTML ομή σελίδας HTML Μορφοποίηση κειμένου Κατάλογοι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπερκείμενο / Υπερμέσα

Υπερκείμενο / Υπερμέσα Υπερκείμενο / Υπερμέσα Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2016 1 Υπερκείμενο Πλούσιο κείμενο με δυναμική οργάνωση των πληροφοριών Οργάνωση της γνώσης με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #2 η : Βασικές έννοιες σχεδιασμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Τρέχον status της HTML Μετάβαση από την HTML στην XHTML Κλέ Καλές πρακτικές συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME. στο watchshop.gr :P

WELCOME. στο watchshop.gr :P WELCOME στο watchshop.gr :P INTRO Μερικά λόγια για την ιστοσελίδα μας (τα πολλά πιο κάτω) Ποιοι είμαστε.. Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και στήθηκε από τους Βεργίδη Γιώργο (1743) και Αντώνη Ζάχο (2017)

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2ο (Συγχωνεύοντας Multimedia & Animation)

Μέρος 2ο (Συγχωνεύοντας Multimedia & Animation) Μέρος 2ο (Συγχωνεύοντας Multimedia & Animation) Timeline Menu Timeline Behaviors Animated pop-up menu Προσθήκη video στην ιστοσελίδα Media players Embedding Videos Ιδιότητες embeding video Προσθέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο ASCII Unicode - HTML Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο και Τυπογραφία Αναπαράσταση κειμένου Αρχικά οι ανάγκες των προγραμμάτων απαιτούσαν ένα περιορισμένο σύνολο κωδικοποιημένων χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag); Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρώνυμο από το Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα χαρακτηρισμού υπερκειμένου. Η χρήση μιας γλώσσας χαρακτηρισμού σημαίνει ότι γράφεται πρώτα το κείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Κειμενογράφοι Text Editors Μάθημα 3: Εγκατάσταση Text Editor Μάθημα 4: Ιστορική Αναδρομή HTML Μάθημα 5: Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό

HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό Β. Ψωματάκης 1 1 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση psomatak@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η HTML intermediate

Διάλεξη 3η HTML intermediate Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e c o d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Τι είναι το CSS? Γιατί να χρησιμοποιήσω

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES 1 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ WEBSITE: ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένο λογισμικό Office

Εξειδικευμένο λογισμικό Office Εξειδικευμένο λογισμικό Office Να καλύπτει πλήρως ή σε ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του χρήστη Να είναι αξιόπιστη Να είναι εύχρηστη Να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη Να μην έχει μεγάλο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4327666-Odigies-gia-to-bbb-vima-1o-na-exasfalisete-oti-ehete-ton-aparaitito-exoplismo.html">Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό" title="Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4327666.jpg"> Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες </p> <a href="/4327666-Odigies-gia-to-bbb-vima-1o-na-exasfalisete-oti-ehete-ton-aparaitito-exoplismo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/249424-Odigos-hrisis-manual-diaheiristi-hristi.html">ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ." title="ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/249424.jpg"> ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης </p> <a href="/249424-Odigos-hrisis-manual-diaheiristi-hristi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36672650-Stayros-kaoykakis-eytyhios-vavoyrakis.html">Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης</a> </h3> <p> <img alt="Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης" title="Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36672650.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες </p> <a href="/36672650-Stayros-kaoykakis-eytyhios-vavoyrakis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29830635-Epimeleia-margarita-royggeri-epivlepon-georgios-styliaras-pliroforiki-polymesa-gtp61-4-i-ergasia-2011.html">Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011</a> </h3> <p> <img alt="Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011" title="Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29830635.jpg"> Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη 71953 Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011 Λειτουργικό σύστημα κινητή τηλεφωνία Google Open source Smart phones, tablets, mp3, τηλεοράσεις </p> <a href="/29830635-Epimeleia-margarita-royggeri-epivlepon-georgios-styliaras-pliroforiki-polymesa-gtp61-4-i-ergasia-2011.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html">Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5</a> </h3> <p> <img alt="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" title="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9345353.jpg"> Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί </p> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32463768-Forologiki-vivliothiki-thanasis-fotis-programmatistis-efarmogon.html">Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών</a> </h3> <p> <img alt="Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών" title="Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32463768.jpg"> Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο. </p> <a href="/32463768-Forologiki-vivliothiki-thanasis-fotis-programmatistis-efarmogon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/940088-Drastiriotita-prostasia-prosopikon-dedomenon-sto-ls-windows-8.html">Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8</a> </h3> <p> <img alt="Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8" title="Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/940088.jpg"> Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για </p> <a href="/940088-Drastiriotita-prostasia-prosopikon-dedomenon-sto-ls-windows-8.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html">Οδηγός γρήγορης εκκίνησης</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" title="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8447288.jpg"> Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή </p> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29463068-Speedo-aquabeat-specially-designed-for-aquatic-athletes-and-active-people.html">SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People</a> </h3> <p> <img alt="SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People" title="SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29463068.jpg"> SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status </p> <a href="/29463068-Speedo-aquabeat-specially-designed-for-aquatic-athletes-and-active-people.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30835861-Hyper-text-markup-language-html-poy-simainei-glossa-simansis-yperkeimenoy.html">Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.</a> </h3> <p> <img alt="Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου." title="Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/30835861.jpg"> Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. 1 η ΑΣΚΗΣΗ Οι HTML σελίδες είναι απλές σελίδες κειμένου και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας </p> <a href="/30835861-Hyper-text-markup-language-html-poy-simainei-glossa-simansis-yperkeimenoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3858593-Sholi-koinonikon-epistimon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html">Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας</a> </h3> <p> <img alt="Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας" title="Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3858593.jpg"> Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός </p> <a href="/3858593-Sholi-koinonikon-epistimon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/41126373-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino.html">TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)</a> </h3> <p> <img alt="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)" title="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/41126373.jpg"> TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί </p> <a href="/41126373-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6538154-Epexergasia-vinteo-me-to-programma-vsdc-free-video-editor.html">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR" title="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6538154.jpg"> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο </p> <a href="/6538154-Epexergasia-vinteo-me-to-programma-vsdc-free-video-editor.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36332882-Egheiridio-toy-accerciser-ekdosi-0-2-0.html">Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0</a> </h3> <p> <img alt="Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0" title="Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36332882.jpg"> i Εγχειρίδιο του Accerciser, ii Copyright 2006, 2007, 2008 IBM Corporation Ανάδραση Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια εισήγηση σχετικά με την εφαρμογή Accerciser ή με αυτό τον εγχειρίδιο, ακολουθήστε </p> <a href="/36332882-Egheiridio-toy-accerciser-ekdosi-0-2-0.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html">ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" title="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12564208.jpg"> Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3 </p> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3493505-Tehnologies-shediasis-diadiktyakoy-topoy-web-site-design-technologies.html">ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)" title="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3493505.jpg"> ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01 </p> <a href="/3493505-Tehnologies-shediasis-diadiktyakoy-topoy-web-site-design-technologies.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1958831-Dynamikes-istoselides-eisagogi-stin-javascript-gia-programmatismo-stin-pleyra-toy-client.html">Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client</a> </h3> <p> <img alt="Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client" title="Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1958831.jpg"> ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις </p> <a href="/1958831-Dynamikes-istoselides-eisagogi-stin-javascript-gia-programmatismo-stin-pleyra-toy-client.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2096187-World-wide-web-o-pagkosuios-istos-pliroforion.html">World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών</a> </h3> <p> <img alt="World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών" title="World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2096187.jpg"> Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2 </p> <a href="/2096187-World-wide-web-o-pagkosuios-istos-pliroforion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32929239-Aspaite-praktiki-askisi-4a-yperkeimeno-kai-html-imerominia-tmima-onomateponymo.html">ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :...</a> </h3> <p> <img alt="ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :..." title="ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :..." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32929239.jpg"> ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α Υπερκείμενο και HTML ΑΣΠΑΙΤΕ Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δομή και τη διαμόρφωση </p> <a href="/32929239-Aspaite-praktiki-askisi-4a-yperkeimeno-kai-html-imerominia-tmima-onomateponymo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10420296-Egheiridio-mathiti-tis-platformas-tilekatartisis.html">ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης</a> </h3> <p> <img alt="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης" title="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10420296.jpg"> ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4 </p> <a href="/10420296-Egheiridio-mathiti-tis-platformas-tilekatartisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html">Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" title="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10944453.jpg"> Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους Με την γλώσσα περιγραφής υπερ-κειμένου (HTML) μπορούμε να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες. Η HyperText Markup Language βασίζεται στην SGML (Standard Generalized </p> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3553049-Ar-monteloy-dw-100.html">Aρ. Μοντέλου: DW - 100</a> </h3> <p> <img alt="Aρ. Μοντέλου: DW - 100" title="Aρ. Μοντέλου: DW - 100" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3553049.jpg"> Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, </p> <a href="/3553049-Ar-monteloy-dw-100.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30066232-A-browser-based-digital-signing-solution-over-the-web.html">A browser-based digital signing solution over the web</a> </h3> <p> <img alt="A browser-based digital signing solution over the web" title="A browser-based digital signing solution over the web" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30066232.jpg"> A browser-based digital signing solution over the web Fotis Loukos Charalampos Tsipizidis Dimitris Daskopoulos The problem Contents Proposed solution Architecture Native Messaging Host Native Messaging </p> <a href="/30066232-A-browser-based-digital-signing-solution-over-the-web.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2437131-Odigos-hrisis-i-vivlion-ebsco-vivliothiki-kentro-pliroforisis-panepistimioy-leykosias.html">Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ" title="Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2437131.jpg"> Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4 </p> <a href="/2437131-Odigos-hrisis-i-vivlion-ebsco-vivliothiki-kentro-pliroforisis-panepistimioy-leykosias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33920243-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino.html">TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)</a> </h3> <p> <img alt="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)" title="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33920243.jpg"> TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί </p> <a href="/33920243-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html">ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" title="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082644.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ </p> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30687175-Systimata-scada-meros-5-diktyosi-gia-apomakrysmeno-elegho-kai-metafora-dedomenon.html">ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA. Μέρος 5. Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων</a> </h3> <p> <img alt="ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA. Μέρος 5. Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων" title="ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA. Μέρος 5. Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30687175.jpg"> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA Μέρος 5 Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων 1 Αναφορές 1. Taking Your Measurements to the Web with Lab VIEW : Ενδιαφέρον και περιεκτικό άρθρο από την ιστοσελίδα της </p> <a href="/30687175-Systimata-scada-meros-5-diktyosi-gia-apomakrysmeno-elegho-kai-metafora-dedomenon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4715700-Ergastirio-toy-mathimatos-epl-001.html">Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001" title="Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4715700.jpg"> Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει </p> <a href="/4715700-Ergastirio-toy-mathimatos-epl-001.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10949159-2-epilexte-tin-sosti-etiketa-html-poy-prosferei-to-megalytero-fonto-keimenoy-head-heading-h6-h1.html">2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1></a> </h3> <p> <img alt="2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1>" title="2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10949159.jpg"> ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου Τεχνολογίες Πολυμέσων - Εφαρμογές Δρ. Β. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ε-mail: vala@teiath.gr Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Τι σημαίνουν τα αρχικά </p> <a href="/10949159-2-epilexte-tin-sosti-etiketa-html-poy-prosferei-to-megalytero-fonto-keimenoy-head-heading-h6-h1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33427324-Anaptyxi-efarmogis-pragmatikoy-hronoy-gia-epikoinonia-pelaton-meso-ia-iktyoy.html">ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ" title="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33427324.jpg"> ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 Στόχοι χρήση αντικειµενοστρεφούς </p> <a href="/33427324-Anaptyxi-efarmogis-pragmatikoy-hronoy-gia-epikoinonia-pelaton-meso-ia-iktyoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40679953-Shediasmos-kai-anaptyxi-istotopon.html">ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ" title="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40679953.jpg"> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη </p> <a href="/40679953-Shediasmos-kai-anaptyxi-istotopon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35982121-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35982121.jpg"> Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να </p> <a href="/35982121-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31856519-Gavalas-auianos.html">Γαβαλάς αµιανός</a> </h3> <p> <img alt="Γαβαλάς αµιανός" title="Γαβαλάς αµιανός" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31856519.jpg"> Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr </p> <a href="/31856519-Gavalas-auianos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2287970-Epivlepon-kathigitis-tsiantis-leonidas-foititis-makris-georgios.html">Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος</a> </h3> <p> <img alt="Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος" title="Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2287970.jpg"> Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία </p> <a href="/2287970-Epivlepon-kathigitis-tsiantis-leonidas-foititis-makris-georgios.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/341861-Powerpoint-2003-einai-to-dimofilestero-programma-paroysiaseon.html">POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.</a> </h3> <p> <img alt="POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων." title="POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/341861.jpg"> POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία </p> <a href="/341861-Powerpoint-2003-einai-to-dimofilestero-programma-paroysiaseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33823699-Diadiktyo-istoria-domi-ypiresies.html">Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες</a> </h3> <p> <img alt="Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες" title="Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33823699.jpg"> Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και </p> <a href="/33823699-Diadiktyo-istoria-domi-ypiresies.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40710339-11-i-glossa-html-pinakes-listes-formes.html">11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες</a> </h3> <p> <img alt="11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες" title="11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40710339.jpg"> 11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εμβάθυνση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες HTML, όπως οι πίνακες και οι λίστες, καθώς </p> <a href="/40710339-11-i-glossa-html-pinakes-listes-formes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31806524-Prologos-7-eidikos-efarmogon-pliroforikis.html">Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" title="Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31806524.jpg"> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού </p> <a href="/31806524-Prologos-7-eidikos-efarmogon-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40542359-Ypersyndeseis-hyperlinks.html">Υπερσυνδέσεις (hyperlinks)</a> </h3> <p> <img alt="Υπερσυνδέσεις (hyperlinks)" title="Υπερσυνδέσεις (hyperlinks)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40542359.jpg"> Υπερσυνδέσεις (hyperlinks) Οι υπερσυνδέσεις αποτελούν το δυναμικό στοιχείο σε ένα έγγραφο html. Με τις υπερσυνδέσεις είναι δυνατή, εύκολη και γρήγορη η μετάβαση ή η παραπομπή από ένα αρχείο html (πηγή) </p> <a href="/40542359-Ypersyndeseis-hyperlinks.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11017987-Systimata-polymeson-anaptyxi-polymesikon-efarmogon-i.html">Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι</a> </h3> <p> <img alt="Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι" title="Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11017987.jpg"> Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική, </p> <a href="/11017987-Systimata-polymeson-anaptyxi-polymesikon-efarmogon-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31008287-Anoigma-kai-kleisimo-tis-efarmogis-eggrafoy-keimenoy.html">Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου</a> </h3> <p> <img alt="Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου" title="Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31008287.jpg"> 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται </p> <a href="/31008287-Anoigma-kai-kleisimo-tis-efarmogis-eggrafoy-keimenoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT 26/7939740/7939740.pdf --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/20ed6/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>