ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/ , 31/ , 32/ , 6/ , 1/ , 2/ , 3/ / , 17/ , 2/ , 3/ και 6/ και 11/ του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των και και του Κανονισμού του Χ.Α., τις από , και αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ, καθώς και την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, και κάθε είδους χρεώσεων που πρέπει να καταβάλλουν: α) τα Μέλη,, β) οι εκδότες και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. Ι. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Χ.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Α1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 Α2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1. Κάθε Μέλος καταβάλλει στο Χ.Α., ως συνδρομή για τη διαπραγμάτευση και την εν γένει διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών τα παρακάτω ποσά που συναρτώνται με: α) την αξία των ημερησίων συναλλαγών του Μέλους, β) τον αριθμό εντολών στο ΟΑΣΗΣ, γ) τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX Gateway και δ) το ύψος των ετησίων καταρτιζόμενων συναλλαγών. Α2.α. Συνδρομή σε σχέση με την αξία των ημερησίων συναλλαγών του Μέλους 2 1. Κάθε Μέλος καταβάλλει ημερησίως στο Χ.Α., ως συνδρομή, ποσοστό επί της αξίας των ημερησίων συναλλαγών του ανάλογα με το είδος της Κινητής Αξίας ως εξής: 1 Τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής νέων μελών καταργήθηκαν με την από απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 2 Το άρθρο Α2. α τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 1

2 - 0,0125% 3 σε ευρώ ή άλλο νόμισμα εφόσον πρόκειται για συναλλαγές επί: α) μετοχών, β) δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών, γ) τίτλων παραστατικών κινητών αξιών και δ) Μεριδίων Δ.Α.Κ. που διενεργούνται με βάση τις οριζόμενες σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. Μεθόδους εκτός της Μεθόδου 6 και 0,010% σε ευρώ ή άλλο νόμισμα εφόσον πρόκειται για συναλλαγές πακέτου Μεθόδου 6 επί των ανωτέρω Κινητών Αξιών - 0,0001% για αξίες σταθερού εισοδήματος σε ευρώ ή άλλο νόμισμα. 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών συνολικής αξίας άνω των ευρώ ανωνύμων εταιριών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα ευρώ από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης, μεταξύ των αναδόχων και από τους αναδόχους ή δια των αναδόχων στους τελικούς επενδυτές, το Μέλος του ΧΑ που εκτελεί την συναλλαγή για λογαριασμό τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή, θα καταβάλει άπαξ στο Χ.Α. 0,01% επί της ημερήσιας αξίας των παραπάνω συναλλαγών. 3. Στην αξία των ημερήσιων συναλλαγών του Μέλους της παραγράφου 1 δεν συνυπολογίζονται τα πακέτα αποκατάστασης που διενεργούνται με τη Μέθοδο 6-3 κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, για τα οποία τα δικαιώματα του Χ.Α. καθορίζονται στο ποσό των 20 ανά πακέτο αποκατάστασης Η συνδρομή εκκαθαρίζεται μέσω της ΕT.EK για λογαριασμό του Χ.Α. την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (ΤΔ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ 5. Το Μέλος του Χ.Α. προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των χρηματικών λογαριασμών διακανονισμού που τηρεί στις τράπεζες χρηματικού διακανονισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον το Μέλος ΧΑ δεν τηρεί λογαριασμούς στις τράπεζες χρηματικού διακανονισμού, προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των χρηματικών λογαριασμών διακανονισμού που τηρεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ στις τράπεζες χρηματικού διακανονισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως εκάστοτε ισχύει. Το Μέλος ΧΑ πρέπει να διασφαλίζει την κατά πάντα χρόνο δυνατότητα εξόφλησης των συνδρομών του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζει το ΧΑ και / ή η ΕΤΕΚ, κατά περίπτωση,. Α2.β Συνδρομή σε σχέση με τις εντολές του Μέλους στο Σύστημα 5 1. Μετά τις πρώτες 300 εντολές ανά ημέρα (ανεξαρτήτως εκτέλεσης και ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής τους στο ΟΑΣΗΣ) που αφορούν : α) μετοχές, β) δικαιώματα προτίμησης επί μετοχών, γ) τίτλους παραστατικούς κινητών αξιών και δ) Μερίδια Δ.Α.Κ., για κάθε τέτοια επιπλέον εντολή που δίνεται μέσω του Δ.Χ.Σ., το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Χ.Α. το ποσό των 0,06 ανά εντολή. 2.Για κάθε εντολή που δίνεται μέσω του Δ.Χ.Σ. και αφορά τίτλους σταθερού εισοδήματος, ανεξάρτητα από το αν θα εκτελεστεί ή όχι, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Χ.Α. το ποσό των 0,06. 3 Το ποσοστό τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/ Η παράγραφος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/ Το άρθρο Α2. β τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 2

3 3. Από την υποχρέωση καταβολής στο Χ.Α. του ποσού των 0,06 εξαιρείται το Μέλος που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε Κινητή Αξία, για τις εντολές που εισάγει στο ΟΑΣΗΣ σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης (ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης quotes). 4. Η συνδρομή εκκαθαρίζεται μέσω της ΕΤ.ΕΚ για λογαριασμό του Χ.Α. την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (ΤΔ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ 5. Το Μέλος του Χ.Α. προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των χρηματικών λογαριασμών διακανονισμού που τηρεί στις τράπεζες χρηματικού διακανονισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον το Μέλος ΧΑ δεν συμμετέχει το ίδιο στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό, προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των χρηματικών λογαριασμών διακανονισμού που τηρεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ στις τράπεζες χρηματικού διακανονισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως εκάστοτε ισχύει. Το Μέλος ΧΑ πρέπει να διασφαλίζει την κατά πάντα χρόνο δυνατότητα εξόφλησης των συνδρομών του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζει το ΧΑ και / ή ΕΤΕΚ, κατά περίπτωση,. Α2.γ. Συνδρομή σε σχέση με το ύψος των ετησίων καταρτιζόμενων συναλλαγών Κάθε Μέλος καταβάλλει στο Χ.Α. ετήσια πάγια χρέωση με βάση το ύψος των ετησίων καταρτιζόμενων συναλλαγών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1 6 Ύψος Ετήσιας Αξίας καταρτιζόμενων Συναλλαγών Μέλους (σε ) Από Έως Χρέωση ( ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , Για τα Μέλη η χρέωση αυτή υπολογίζεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο με βάση τον τζίρο συναλλαγών του τριμήνου. Συγκεκριμένα, μετά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου υπολογίζεται ο τζίρος συναλλαγών του Μέλους για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Για τις ανάγκες υπολογισμού της χρέωσης, ο τζίρος συναλλαγών ανάγεται σε ετήσια βάση (πολλαπλασιάζεται ο τζίρος τριμήνου επί τον αριθμό εργασίμων ημερών του έτους και 6 Ο πίνακας 1 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ,Α και ισχύει από

4 διαιρείται με τον αριθμό των συνεδριάσεων του τριμήνου). Στο αποτέλεσμα εφαρμόζεται η χρέωση της σχετικής κατηγορίας η οποία προκύπτει από τον Πίνακα 1 και το ποσό της χρέωσης ανάγεται σε τριμηνιαία βάση με τον ανάστροφο του προηγούμενου υπολογισμού. Α2.δ. Εκπτώσεις για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές 7 Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα λαμβάνουν εκπτώσεις ανά αξία (ISIN) για τα δικαιώματα διαπραγμάτευσης συναλλαγών επί όλων των μετοχών της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (πλην αυτών που ανήκουν στο δείκτη FTSE/ATHEX 20) και της Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μετά την τελική τους αξιολόγηση που θα διενεργείται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στην απόφαση 2 του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 8 : Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ 100% Υπόλοιπες 75% Από 1/1/2011 και προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις θα ισχύει ο ακόλουθος πίνακας Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ1 100% ΑΑΑ2 75% Α.2ε Συνδρομή Μελών για συναλλαγές κατά την πρωτογενή διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 9 Κάθε Μέλος που έχει προβεί σε αγορά στην πρωτογενή διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, καταβάλλει στο Χ.Α. ως συνδρομή το ποσό του 0,01 ανά δικαίωμα εκπομπής ενός τόνου αερίων (EUA) που αγόρασε. Η συνδρομή εκκαθαρίζεται στο Τ+3. Α3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ETW/ORAMA ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Το ΧΑ θεσπίζει αντικίνητρα για τη χρήση των υποδομών του που δεν δικαιολογούνται από τη συναλλακτική δραστηριότητα των Μελών του σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση όπου το Μέλος θελήσει να αποκτήσει αριθμό αδειών χρήσης τερματικών ETW/ORAMA στο σύστημα συναλλαγών, πέραν αυτών που δικαιολογούνται με βάση τη συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καλείται να καταβάλλει ποσό ανά άδεια χρήσης με βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτει λόγω της ετήσιας συναλλακτικής του δραστηριότητας. 2. Συγκεκριμένα: Το άρθρο Α2.δ. προστέθηκε με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/2010 και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 8 Το παρόν εδάφιο αντικαταστάθηκε με την 3/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.= 9 Το άρθρο Α2. προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 10 Το άρθρο Α.3 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ,Α 4

5 (α) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ 0,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 4 στο σύστημα συναλλαγών που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως, ενώ για την απόκτηση της υπηρεσίας ATHEX Gateway θα καταβάλλει ετησίως. (β) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 6 στο σύστημα συναλλαγών που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως, ενώ για την απόκτηση της υπηρεσίας ATHEX Gateway θα καταβάλλει ετησίως. (γ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 6 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. (δ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 6 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως,. (ε) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 7 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. (στ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 10 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. (ζ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 10 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. (η) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 10 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. 11 Η παράγραφος 2 του άρθρου Α.3 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ,Α και ισχύσει από Η χρέωση των της υπηρεσίας ATHEX Gateway που αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου Α.3 δεν θα καταβληθεί για το έτος 2009 σύμφωνα με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ,Α. Ομοίως σύμφωνα με την ίδια απόφαση τα Μέλη θα διατηρήσουν τον αριθμό των δωρεάν ταυτόχρονων συνδέσεων στο σύστημα συναλλαγών που είχαν καταγραφεί στις και για το Η χρέωση των της υπηρεσίας ATHEX Gateway που αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου Α.3 δεν θα καταβληθεί για το έτος 2010 σύμφωνα με την 1/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 14 Η χρέωση των της υπηρεσίας ATHEX Gateway που αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου Α.3 δεν θα καταβληθεί για το έτος 2011 σύμφωνα με την 2/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. Εξάλλου με την ίδια απόφαση του ΔΣ του ΧΑ έγινε δεκτό ότι τα Μέλη δεν θα τιμολογηθούν κατά το 2011 και για την διατήρηση επιπλέον τερματικών ETW/ORAMA που απέκτησαν με βάση την συναλλακτική τους δραστηριότητα του 2008, παρά την μείωση του τζίρου τους. 15 Η παράγραφος 2 του άρθρου Α.3 τροποποιήθηκε με την 3/ απόφσης του ΔΣ του Χ.Α 5

6 (θ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα άνω των ,01, για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ETW/ORAMA επιπλέον των 15 στο σύστημα συναλλαγών και της υπηρεσίας ATHEX Gateway που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. Συνοπτικά οι εν λόγω χρεώσεις περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Ύψος Ετήσιας Αξίας καταρτιζόμενων Συναλλαγών Μέλους (σε ) Από Έως Αριθμός ΔΩΡΕΑΝ αδειών χρήσης τερματικών ETW/ORAMA Αριθμός ΔΩΡΕΑΝ αδειών χρήσης τερματικών ETW/ORAMA Πρόσθετες χρεώσεις Χρέωση για κάθε επιπλέον άδεια χρήσης Χρέωση για υπηρεσία ATHEX Gateway (μέσω ενός GW) ,00 4 άδειες χρήσης / έτος / έτος , ,00 6 άδειες χρήσης / έτος / έτος , ,00 6 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ , ,00 6 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ , ,00 7 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ , ,00 10 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ , ,00 10 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ , ,00 10 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ ,01 15 άδειες χρήσης / έτος ΔΩΡΕΑΝ Σημειώσεις: 1. Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών χρήσης τερματικών ETW/ORAMA στο Test σύστημα ορίζεται στις 2. Για τις συγκεκριμένες άδειες χρήσης δεν υπάρχει χρέωση, παρά μόνο για την πρόσβαση στο Test σύστημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μέρος Ε, άρθρο 5, παράγραφος 7 του παρόντος. 2. Για τις τυχόν πρόσθετες άδειες χρήσης τερματικών ETW/ORAMA στο σύστημα παραγωγής (πέραν αυτών που δικαιούται το Μέλος βάσει της ανωτέρω παραγράφου 2 και των test), οι ανωτέρω χρεώσεις καταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση ως εξής: (1) Προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικών ETW/ORAMA του Μέλους. (2) Με βάση την ετησιοποιημένη συναλλακτική δραστηριότητα του Μέλους στο τέλος του κάθε τριμήνου και τις παραπάνω κατηγορίες (α) έως (στ) προσδιορίζεται η χρέωση ανά πρόσθετη άδεια χρήσης.. (3) Το συνολικό ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των πρόσθετων αδειών χρήσης επί της χρέωσης ανά άδεια χρήσης επί 0,25 (αναγωγή σε τρίμηνη χρέωση). 3. Σε περίπτωση επιστροφής/ακύρωσης πρόσθετων αδειών χρήσης ETW/ORAMA από το Μέλος, το Χ.Α. θα επιστρέφει στο Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα 16 Η τροποποίηση στον πίνακα έγινε με την 2/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α. 6

7 ενεργοποίησης της κάθε άδειας χρήσης (pro rata), την χρέωση που έχει εισπράξει σε σχέση με την εν λόγω άδεια. 4. Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετων τερματικών ETW/ORAMA από το Μέλος στο σύστημα παραγωγής, που έχει πραγματοποιηθεί στα μέσα του τριμήνου, το Χ.Α. θα τιμολογεί το Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης του κάθε τερματικού. 5. Η χρέωση των του πίνακα για την υπηρεσία ATHEX Gateway δεν ισχύει για το 2011 σύμφωνα με την 2/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. Εξάλλου με την ίδια απόφαση του ΔΣ του ΧΑ έγινε δεκτό ότι τα Μέλη δεν θα τιμολογηθούν κατά το 2011 και για την διατήρηση επιπλέον τερματικών ETW/ORAMA που απέκτησαν με βάση την συναλλακτική τους δραστηριότητα του 2008, παρά την μείωση του τζίρου τους. 6. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί 2 ο ATHEX Gateway ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται με ετησίως ανεξάρτητα από το ύψος της Ετήσιας Αξίας καταρτιζόμενων Συναλλαγών Μέλους Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FIX για τη διόδευση εντολών μέσω της υπηρεσίας ATHEX Gateway στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται επιπλέον με ετησίως ανεξάρτητα από το ύψος της Ετήσιας Αξίας καταρτιζόμενων Συναλλαγών Μέλους. 8. Για την απόκτηση του λογισμικού ODL Proxy τα Μέλη θα καταβάλλουν εφάπαξ χρέωση και ετήσιο κόστος συντήρησης 500. Ειδικά στην περίπτωση που η παραγγελία του λογισμικού γίνει έως την 1/4/2001 η εφάπαξ χρέωση ορίζεται στο ποσό των Η προσθήκη της σημείωσης έγινε με την 2/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α. 18 Η σημείωση 8 προστέθηκε με την 3/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 7

8 Α4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΧΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Η διαχείριση του Δ.Χ.Σ. πραγματοποιείται από το Χ.Α., το οποίο για την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του Δ.Χ.Σ. εισπράττει δικαιώματα (τέλη) από τα Μέλη. Τα ποσά καταβάλλονται με συνάρτηση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία έχουν την έδρα τους οι χρήστες των υπηρεσιών, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του κόμβου δια του οποίου συνδέονται με το Δ.Χ.Σ. 2. Τα δικαιώματα χρήσης του Δ.Χ.Σ. και οι τυχόν εκπτώσεις ή εξαιρέσεις ορίζονται ειδικότερα στο Μέρος Ε της παρούσας, άρθρο 2 «Χρεώσεις για την παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών του ΧΑ» Α5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ PTTS Για τη χρήση της προαιρετικής υπηρεσίας «Post Trading Transparency Service» (PTTS) που αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων μετασυναλλακτικής διαφάνειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, υφίσταται ετήσια χρέωση ανά Μέλος ποσού χιλίων οχτακοσίων (1.800) ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των γνωστοποιήσεων, που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ το μήνα και καταβάλλεται από τα Μέλη απολογιστικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 2. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της υπηρεσίας, η χρέωση για το Μέλος που προβαίνει στη διακοπή της θα γίνεται μέχρι την ημερομηνία που παρέχεται η υπηρεσία. Αιτήσεις διακοπής ικανοποιούνται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της υποβολής τους. Α6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ TRS Για τη χρήση της προαιρετικής υπηρεσίας «Trading Reporting System» (TRS) του ΧΑ, που αφορά την εκπλήρωση από το ΧΑ για λογαριασμό των Μελών της υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους στην Αγορά Αξιών ΧΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, υφίσταται ετήσια χρέωση ανά Μέλος ποσού εννιακοσίων εξήντα (960) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ευρώ το μήνα και καταβάλλεται από τα Μέλη απολογιστικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 2. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της υπηρεσίας, η χρέωση για το Μέλος που προβαίνει στη διακοπή της θα γίνεται μέχρι την ημερομηνία που παρέχεται η υπηρεσία. Αιτήσεις διακοπής ικανοποιούνται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της υποβολής τους. A.7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Xorder Client» 21 : Για τη χρήση της προαιρετικής εφαρμογής «Xorder Client», με την οποία παρέχεται στα Μέλη η δυνατότητα όδευσης εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας (Xorder) του δικτύου ΧΝΕΤ, ορίζεται: 19 Η παράγραφος Α5 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 20 Η παράγραφος Α6. προστίθεται ως ανωτέρω με την απόφαση 31/ και την απόφαση 32/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 21 Η παράγραφος Α7 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 8

9 α) Εφάπαξ χρέωση, από 700 έως ανά λογαριασμό, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Εφάπαξ Χρέωση, ανά λογαριασμό Πλήθος λογαριασμών >= 6 Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό τερματικών ORAMA που εκάστοτε διαθέτει το ενδιαφερόμενο Μέλος. β) Ετήσια χρέωση 120 ανά λογαριασμό, η οποία όμως δεν θα καταβάλλεται από τα Μέλη για όσο διάστημα η υπηρεσία ODL διατίθεται χωρίς χρέωση. 22 Στα Μέλη που κάνουν χρήση της εφαρμογής Xorder Client παρέχεται και η επιπλέον δυνατότητα παρακολούθησης τιμών ξένων αγορών του δικτύου XNET, μέσω της πλατφόρμας InBroker. Η δυνατότητα χρήσης της χρηματιστηριακής πληροφορίας ξένων αγορών στην εφαρμογή Xorder Client, εφόσον επιλεγεί από το Μέλος, παρέχεται από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ), δυνάμει σχετικής τυποποιημένης σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ αυτού και του Μέλους και με τις χρεώσεις που η σύμβαση αναφέρει. Οι εν λόγω χρεώσεις γνωστοποιούνται στο ΧΑ από το ΧΚΘ και εντάσσονται στο πλαίσιο διάθεσης της εφαρμογής Xorder Client (ως τιμοκατάλογος παρεχομένων υπηρεσιών στα Μέλη - χρήστες της εφαρμογής Xorder Client, μέσω της πλατφόρμας InBroker). Τέλος, παρέχεται στα Μέλη η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Xorder Client: α) στο περιβάλλον παραγωγής της υπηρεσίας Xorder του XNET, μέσω τερματικού σε Κοινόχρηστα Σημεία Πρόσβασης (ΚΣΠ) σύμφωνα με το Άρθρο 25 της Απόφασης 1 ΔΣ ΕΧΑΕ, και β) στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας Xorder του ΧΝΕΤ, χωρίς χρέωση, μέσω των τερματικών ΟΡΑΜΑ που διαθέτουν τα Μέλη στο περιβάλλον δοκιμών του ΟΑΣΗΣ/ETS. ΙΙ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α1. ΕΦΑΠΑΞ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. i) ΜΕΤΟΧΕΣ α. Εισαγωγή για πρώτη φορά 1. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εισάγονται στο Χ.Α. για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με τη παρακάτω κλίμακα: 22 Τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου Α.7 τέθηκαν όπως παραπάνω με την απόφαση 3/ του ΔΣ του ΧΑ. 9

10 AΞΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας Έως ,08% ,04% Πάνω από ,02% 2. Η αξία των προς εισαγωγή μετοχών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των εισαγόμενων τίτλων επί την τιμή εισαγωγής. 3. Ως κατώτατο όριο εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής για την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ορίζεται το ποσό Με την έγκριση της αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α. καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα εξέτασης της αίτησης το ποσό των για τις εταιρίες που αιτούνται την εισαγωγή τους στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης και για τις εταιρίες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα εισαχθούν στο Χ.Α. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας, τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής που θα καταβάλλει η εταιρία θα είναι μειωμένα κατά τα ανωτέρω ποσά. β. Εισαγωγή νέων μετοχών μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με μετρητά 23 Οι ήδη εισηγμένες εταιρίες που πραγματοποιούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, αποδίδουν δικαιώματα εγγραφής, για την εισαγωγή των νέων μετοχών ως ακολούθως: 1. για τις εταιρείες της κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, ποσό ίσο με το 0,1% επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται. 2. για τις εταιρείες στις κατηγορίες Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης για ποσό ΑΜΚ έως 100 εκατ. ποσοστό 0,05% επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται και για το υπόλοιπο άνω των 100 εκατ. ποσό ποσοστό 0,1% επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται γ. Εισαγωγή μετοχών μετά από συγχώνευση - απορρόφηση 1. Τα παραπάνω υπό στοιχείο 1α) ισχύουν και επί εισαγωγής μετοχών σε οποιαδήποτε κατηγορία της Αγοράς Αξιών, που προέρχονται από την συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας μη εισηγμένης στο Χ.Α. από εταιρία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται. Στην περίπτωση αυτή, ως αξία εισαγόμενων τίτλων νοείται το γινόμενο του αριθμού των προς εισαγωγή μετοχών που κατανέμονται στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας επί τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 2. Αν, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό, διατεθούν τίτλοι προερχόμενοι εκ της συγχωνεύσεως με δημόσια εγγραφή, η αξία των προς εισαγωγή τίτλων υπολογίζεται με βάση την τιμή διαθέσεως με δημόσια εγγραφή. δ. Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή ομολογιών-μοδ STOCK OPTION Επανεπένδυση μερίσματος. 23 Το στοιχείο β τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/

11 Οι ήδη εισηγμένες εταιρίες που πραγματοποιούν εισαγωγή μετοχών τους σε οποιαδήποτε κατηγορία της Αγοράς Αξιών, που προέρχονται από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές εισηγμένου ή μη εισηγμένου ΜΟΔ, stock option plan και ΑΜΚ με επανεπένδυση μερίσματος, αποδίδουν ως δικαιώματα εγγραφής, ποσό ίσο με το 0,1% της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται, με ελάχιστο δικαίωμα εισαγωγής τα 500 ευρώ. ε) Εξέταση αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών-εφάπαξ δικαιώματα επανέναρξης διαπραγμάτευσης. 1. Για την εξέταση αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών εταιρίας της οποίας οι μετοχές τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης ποσό ευρώ για έξοδα εξέτασής της. Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα επανδιαπραγματευθούν στο Χ.Α. Στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το κατωτέρω εφάπαξ δικαίωμα επανέναρξης διαπραγμάτευσης. 2. Για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που είχαν ανασταλεί καταβάλλεται ως εφάπαξ δικαίωμα υπολογιζόμενο με την κλίμακα της παρ. II.Α1.(i)α επί της αξίας που προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των μετοχών των οποίων είχε ανασταλεί η διαπραγμάτευση επί την τιμή επαναδιαπραγμάτευσης που έχει ορισθεί περιοριζόμενο στο 1/2 24. Για την εισαγωγή των συμπληρωματικών σειρών μετοχών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναστολής εφαρμόζονται τα ποσοστά που προβλέπονται για τις εν λόγω εταιρικές πράξεις. Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ευρώ. στ) Εξέταση αίτησης για την μεταφορά μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης. Για την εξέταση αίτησης εισηγμένης εταιρίας για την μεταφορά των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, καταβάλλεται με την υποβολή της ποσό ευρώ για έξοδα εξέτασης της αίτησης. ii) ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Εταιρικές ομολογίες- Τραπεζικά Ομόλογα-Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ. Α) Όσον αφορά τα τραπεζικά ομόλογα και τις εταιρικές ομολογίες, για την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης καθώς και κάθε επόμενης έκδοσης ή ανανέωσης, καταβάλλεται στο Χ.Α. εφάπαξ το ποσό των Εφόσον δεν προβλέπεται διαπραγμάτευση του ομολογιακού δανείου στο Χ.Α, τότε για την εισαγωγή των δικαιωμάτων προτίμησης προς διαπραγμάτευση καταβάλλεται το ποσό των Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χ.Α του ομολογιακού δανείου, το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το ανωτέρω εφάπαξ ποσό εισαγωγής. 25 Β) Όσον αφορά τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ., για την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης καθώς και κάθε επόμενης έκδοσης ή ανανέωσης, καταβάλλεται στο Χ.Α. εφάπαξ το ποσό των Το ως άνω ποσοστό τέθηκε με την 21/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 25 Η παράγραφος II A1 ii A) συμπληρώθηκε με την 1/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 11

12 iii) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται από τους εκδότες τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ως δικαίωμα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων καθορίζεται ως εξής: α) Ποσοστό 0,04% για αξία εισαγομένων τίτλων μέχρι του ποσού των β) Ποσοστό 0,02% για το ποσό από έως γ) Ποσοστό 0,01% για το ποσό από και άνω. δ) Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τίτλων που προέρχονται με καταβολή μετρητών, το εφάπαξ ποσό δικαιώματος ορίζεται σε ποσοστό 0,05% επί της αξίας έκδοσης. 2. Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ορίζεται σε Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των εισαγομένων τίτλων επί την τιμή εισαγωγής. iv) ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ. α. Εισαγωγή για πρώτη φορά 1. Οι εκδότριες εταιρίες, για τα Μερίδια κάθε Δ.Α.Κ. που εισάγουν για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά στο Χ.Α., καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ποσού 0,01% επί της καθαρής αξίας ενεργητικού κάθε τέτοιου ΔΑΚ. 2. Ως κατώτατο όριο εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής για κάθε Δ.Α.Κ. ορίζεται το ποσό των Με την υποβολή της αίτησης της Εκδότριας για την εισαγωγή των Μεριδίων κάθε Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα εξέτασης της αίτησης το ποσό των Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν τα Μερίδια του Δ.Α.Κ. θα εισαχθούν στο Χ.Α. Σε περίπτωση εισαγωγής των Μεριδίων του Δ.Α.Κ., τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής που θα καταβάλλει η Εκδότρια θα είναι μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό. β. Εισαγωγή νέων μεριδίων λόγω εταιρικών γεγονότων Δεν καταβάλλονται δικαιώματα εισαγωγής στο Χ.Α. για τα νέα Μερίδια που εισάγονται στο Χ.Α. λόγω δημιουργίας. Α2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση» 26 και Επιτήρησης είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλλουν στο Χ.Α. τριμηνιαίες συνδρομές. Το ελάχιστο ύψος για αυτές που έχουν εισαχθεί στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, δεν μπορεί να είναι ετησίως μικρότερο από και μεγαλύτερο από Το σημείο προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 27 Το ποσό αυτό τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/

13 Οι τριμηνιαίες συνδρομές υπολογίζονται βάσει της κατηγορίας που διαπραγματεύθηκαν οι μετοχές της εισηγμένης εταιρίας τις τελευταίες 45 ημέρες πριν τη λήξη του τριμήνου. Ο υπολογισμός του ύψους της οφειλόμενης συνδρομής, γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες: Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Ποσοστό επί της αξίας Έως ,01 % ,008 % ,006 % ,004 % ,003 % ,002 % ,0012 % Πάνω από ,0006 % Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης Ποσοστό επί της αξίας Έως ,003% Πάνω από ,0025% Εταιρίες οι κινητές αξίες των οποίων τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, είτε οικειοθελώς, είτε λόγω χαμηλής διασποράς, μολονότι έχουν κεφαλαιοποίηση άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, καταβάλλουν τις συνδρομές με την κλίμακα των εταιριών της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (ο υπολογισμός με την κλίμακα της κατηγορίας «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» αρχίζει από το 1 ο ημερολογιακό τρίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία ισχύος της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A). Επίσης, συνδρομές με την κλίμακα των εταιρειών της «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» καταβάλουν και οι εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στις κατηγορίες «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» και «Επιτήρησης» 28. Για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» λόγω χαμηλής διασποράς ή τιμής μετοχής μικρότερης από 0,30 από την ημερομηνία υπαγωγής στην κατηγορία και για δύο διαδοχικά τρίμηνα η εταιρεία θα χρεώνεται με την κλίμακα της κατηγορίας «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης». Μετά την πάροδο δύο τριμήνων και εφόσον οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία, η τριμηνιαία συνδρομή θα προσαυξάνεται κατά 100%. Η προσαύξηση αυτή θα συμψηφίζεται με μελλοντικές συνδρομές εφόσον εξαλειφθούν οι λόγοι υπαγωγής στην κατηγορία έως και τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπαγωγής 29. Για κινητές αξίες εταιρειών οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής 28 Το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/ Τα τρία τελευταία εδάφια προστέθηκαν ως ανωτέρω με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/

14 Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση» λόγω χαμηλής διασποράς τους μικρότερης από 10%, το ποσό των συνδρομών που θα καταβάλουν προσαυξάνεται κατά 20% επί των συνδρομών που κατέβαλαν το προηγούμενο της μεταφοράς τους τρίμηνο 30. Οι συνδρομές θα καταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση, αρχής γενομένης από το 1 ο τρίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία ένταξης στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση. 31 Οι εν λόγω τριμηνιαίες συνδρομές προκαταβάλλονται εις το ακέραιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξαρτήτως των ημερών διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρίας μέσα στο τρίμηνο. Η αξία των εισηγμένων τίτλων της εταιρίας υπολογίζεται από τον τύπο: ΑΞΙΑ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ x ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (του τελευταίου μήνα του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς) Κατ εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη τριμηνιαία συνδρομή της εταιρίας, ως μέση τιμή της μετοχής, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής. Στην περίπτωση κατά την οποία νέες μη εισηγμένες ή και εισηγμένες μετοχές προκύπτουν από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα παραπάνω, αφού η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές δεν επηρεάζει την τιμή των μετοχών. Σε περίπτωση που έχει γίνει αποκοπή δικαιωμάτων και οι νέες μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. μέχρι τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου τριμήνου, τότε για τον υπολογισμό της αξίας των εισηγμένων τίτλων θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή και ο αριθμός εισηγμένων μετοχών του μήνα πριν από την αποκοπή του δικαιώματος. Ως μέση τιμή των διαφόρων αξιών για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων συνδρομών λαμβάνεται η τιμή που υπολογίζει το Χ.Α. βάσει των ημερησίων τιμών κλεισίματος κάθε αξίας. Ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή της τελευταίας συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της συνεδρίασης κατά την οποία έγινε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει «τιμή τελευταίας συναλλαγής» ισχύει η τιμή «τελευταίας ζήτησης». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή «τελευταίας ζήτησης» ισχύει η τιμή «τελευταίας προσφοράς». Για τις εταιρίες που πραγματοποιούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με την παροχή δωρεάν μετοχών ( split ), είτε με καταβολή μετρητών ισχύουν τα εξής: Αν έγινε αποκοπή δικαιώματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή και κατά τη διάρκεια του μήνα βάσει του οποίου θα υπολογίζονταν κανονικά η μέση τιμή των μετοχών ( π.χ. Από 1/10 έως και 31/12/99 για τη τιμολόγηση του πρώτου τριμήνου του 2000) και οι νέες μετοχές έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τότε ακολουθείται κανονικά η περιγραφόμενη στις παραπάνω παραγράφους διαδικασία. Εάν όμως οι νέες μετοχές δεν έχουν ακόμα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση (εντός δηλ. του μηνός που αποτελεί τη βάση υπολογισμού της συνδρομής), τότε η τριμηνιαία συνδρομή της συγκεκριμένης εταιρίας θα υπολογιστεί βάσει της μέσης τιμής και του αριθμού των εισηγμένων μετοχών της, του μηνός πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Στην περίπτωση κατά την οποία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπει την παροχή τόσο δωρεάν μετοχών όσο και με τη καταβολή μετρητών, και μόνο οι μετοχές της πρώτης κατηγορίας έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ακολουθούμε τη διαδικασία της αμέσως προηγούμενης παραγράφου χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την εισαγωγή των δωρεάν 30 Το εδάφιο αυτό που είχε προστεθεί με την από απόφαση του δσ του Χ.Α τροποποιήθηκε εκ νέου με την από απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α 31 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 14

15 μετοχών. Το ίδιο ισχύει και σε αντίστροφη περίπτωση, εάν προηγηθεί δηλαδή η εισαγωγή των μετοχών με καταβολή μετρητών. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Οι εκδότες καταβάλλουν τριμηνιαίες συνδρομές, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,002%, για αξία του συνόλου που έχουν εισαχθεί, δεν είναι μεγαλύτερη των β) Ποσοστό 0,001% για το άνω των ποσό. Το κατώτερο ποσό της τριμηνιαίας συνδρομής ορίζεται στο ποσό των 100. Η αξία των εισηγμένων κινητών αξιών βάσει της οποίας υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά προκύπτει ως γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων αξιών επί τη μέση τιμή του τελευταίου μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. Σε περίπτωση που έχει γίνει αποκοπή δικαιωμάτων και οι νέες αξίες δεν έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. μέχρι τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου τριμήνου, τότε για τον υπολογισμό της αξίας των εισηγμένων αξιών θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή και ο αριθμός των εισηγμένων αξιών του μήνα πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΑΚ)» Οι εκδότριες εταιρίες, για τα Μερίδια κάθε Δ.Α.Κ. που εισάγουν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α., καταβάλλουν τριμηνιαίες συνδρομές, ύψους εκάστης 500. Οι εν λόγω τριμηνιαίες συνδρομές προκαταβάλλονται εις το ακέραιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξαρτήτως των ημερών διαπραγμάτευσης των Μεριδίων κάθε Δ.Α.Κ. μέσα στο τρίμηνο. 15

16 ΜΕΡΟΣ Β ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Δικαιώματα εγγραφής προς το Χ.Α. 33 : Μέλος Ειδικός Διαπραγματευτής (Market Maker) Μη Μέλος Χ.Α. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος (Non-Clearing Member) Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος (Direct Clearing Member) EURO EURO EURO EURO - Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (General Clearing Member) EURO EURO EURO 2. Ετήσια Συνδρομή προς το Χ.Α. 34 : Μέλος Ειδικός Διαπραγματευτής (Market Maker) Μη Μέλος Χ.Α. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος (Non-Clearing Member) EURO EURO - Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος (Direct Clearing Member) EURO EURO - 32 Οι ρυθμίσεις για τα δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών της αγοράς Παραγώγων του Χ.Α τροποποιήθηκαν με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 33 Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής στην αγορά παραγώγων τροποποιήθηκαν με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 34 Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής στην αγορά παραγώγων τροποποιήθηκαν με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α 16

17 Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (General Clearing Member) EURO EURO EURO 3. Η ετήσια συνδρομή των Μελών της Αγοράς Παραγώγων και των Μελών της ΕΤ.ΕΚ. συνδέεται με τις παρακάτω άδειες χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αντίστοιχα: i) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που δεν είναι Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για τέσσερις (4) σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης. Κάθε σταθμός εργασίας διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει μία εφαρμογή για συναλλαγές και μία εφαρμογή για παρακολούθηση θέσεων. Οι εφαρμογές αυτές δύναται να είναι για συναλλαγές: DTW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API και για παρακολούθηση θέσεων: DCW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. ii) iii) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που είναι Άμεσα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν: (α) Τέσσερις (4) εφαρμογές για συναλλαγές είτε DTW είτε εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. (β) Έξι (6) εφαρμογές εκκαθάρισης. Εκ των εφαρμογών εκκαθάρισης μία είναι υποχρεωτικά DCW, ενώ οι υπόλοιπες πέντε είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Άμεσο Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές που διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή, δύο εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. Για τα Γενικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) εφαρμογές εκκαθάρισης, εκ των οποίων δύο είναι υποχρεωτικά DCW και δύο είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Γενικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων, η ετήσια συνδρομή συνδέεται, επιπλέον, με την άδεια χρήσης προγραμμάτων που αφορά τις εφαρμογές συναλλαγών της ως άνω περίπτωσης (i). Εάν το Γενικό Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές που διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή, τρεις εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. 4. Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογών διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ., πέραν της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, ετήσιας συνδρομής, τις εξής συνδρομές: 300 Ευρώ ως κόστος εγκατάστασης για την υπηρεσία διασύνδεσης API και 175 Ευρώ ως μηνιαία συνδρομή για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Η μηνιαία προμήθεια προπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους σε αναλογία 50% προς το Χ.Α και 50% προς την ΕΤ.ΕΚ. αντίστοιχα Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης είτε εφαρμογής DTW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας διαπραγμάτευσης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α. και Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης προγραμμάτων είτε εφαρμογής DCW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας εκκαθάρισης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α και Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ Η παρούσα παράγραφος τροποποιήθηκε με την 2/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α. 36 Τα ποσά της παρούσας παραγράφου τέθηκαν με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α 37 Τα ποσά της παρούσας παραγράφου τέθηκαν με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α 17

18 7. Τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options) δικαιούνται 2 επιπλέον άδειες χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν. Για κάθε επιπλέον του πρώτου δείκτη ανάληψη ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options), τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα δικαιούνται 1 επιπλέον άδεια χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν Χρήση κόμβων Σύνδεση με Δ.Χ.Σ.: i) Μέλος δύναται να αποκτήσει περισσότερους του ενός κόμβους (σύνδεση με Δ.Χ.Σ.) για την κάλυψη τόσο των τακτικών του αναγκών, όπως ενδεικτικά προς το σκοπό καλύτερης χρήσης των εφαρμογών του (load balancing), όσο και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπως ενδεικτικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας των συστημάτων του (Disaster Recovery site). Το Μέλος οφείλει κατά τη σχετική αίτησή του να δηλώνει εάν πρόκειται για χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικής ή έκτακτης ανάγκης. ii) iii) Για τη χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικών αναγκών το Μέλος χρεώνεται ανά κόμβο με την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στην κτηθείσα ιδιότητά του όπως η συνδρομή αυτή ορίζεται στον παραπάνω υπό παρ. 2 Πίνακα (Ετήσια Συνδρομή προς το ΧΑ). Επίσης, ανά κόμβο χρεώνεται το Μέλος με το κόστος της υπηρεσίας API όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4, εφόσον το Μέλος επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής για το σχετικό κόμβο. Στην περίπτωση λειτουργίας κόμβου για χρήση εκτάκτων αναγκών (Disaster Recovery site) το Μέλος χρεώνεται με το ποσό των 100 EUR ανά αλλαγή (από Disaster σε Παραγωγή και αντίστροφα) ως κόστος αλλαγής ρυθμίσεων κόμβου. 9. Όροι ως προς την καταβολή των δικαιωμάτων και συνδρομών : i) Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται άμεσα με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Παραγώγων ή και της ΕΤ.ΕΚ. ii) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται άμεσα με την ενεργοποίηση του Μέλους με τη σχετική ιδιότητα στην Αγορά Παραγώγων ή και στην ΕΤ.ΕΚ. και στη συνέχεια στην αρχή κάθε έτους. iii) Η καταβολή από το Μέλος των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής πρέπει να πιστοποιείται με απόδειξη του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διενεργείται η κατάθεση από το Μέλος. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ TRS 39 Τα Μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της προαιρετικής υπηρεσίας «Trading Reporting System» (TRS) του ΧΑ, που αφορά την εκπλήρωση από το ΧΑ για λογαριασμό των Μελών της υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η υπηρεσία διατίθεται στα Μέλη χωρίς χρέωση. Τα μέλη μπορούν επίσης ανέξοδα να προβαίνουν στη διακοπή χρήσης της υπηρεσίας μετά από σχετικό αίτημά τους προς το Χ.Α. 38 Η παράγραφος 7 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 39 Η παράγραφος 3 για την υπηρεσία TRS προστίθεται ως ανωτέρω με την απόφαση 31/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 18

19 1. Γενικά 40 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1.1 Οι προμήθειες της Αγοράς Παραγώγων αποτελούν προμήθειες υπέρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. σε αναλογία τριάντα τοις εκατό (30%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα Οι προμήθειες καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον «ΠΙΝΑΚΑ 1», όπως εκάστοτε ισχύει, που προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1»,τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ή της ΕΤ.ΕΚ. 1.3 Οι υποχρεώσεις καταβολής των προμηθειών καθίστανται απαιτητές, αναλόγως του είδους της προμήθειας, κατά τους χρόνους που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 1.4 Η καταβολή των προμηθειών γίνεται: α. από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. β. μέσω του Χρηματικού Λογαριασμού Εξόδων που τηρούν στην Τράπεζα Διακανονισμού. 1.5 Η ΕΤ.ΕΚ. μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών ως και την απόδοση αυτών στο Χ.Α. βάσει της αναλογίας της παραγράφου Είδη προμηθειών Οι προμήθειες διακρίνονται σε: α. Προμήθειες συναλλαγών β. Προμήθειες ακυρώσεων-διορθώσεων συναλλαγών γ. Προμήθειες για μεταφορά θέσεων δ. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Πώλησης Μετοχών με Σύμφωνο Επαναγοράς (Stock Repos) και Αγοράς Μετοχών με Σύμφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repos) ε. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) στ. Προμήθεια για μεταβολές στα στοιχεία των κωδικών-λογαριασμών παραγώγων στο Σύστημα ζ. Προμήθεια για χρήση της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών. 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών β. προμήθειες λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) και άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (exercise-assign) 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών γίνεται από το Σύστημα σε καθημερινή βάση ανά συναλλαγή. 3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης και άσκησης γίνεται από το Σύστημα κατά το χρόνο λήξης ή άσκησης ανά ανοιχτή θέση. 40 Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 3/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 41 Η παρούσα παράγραφος τέθηκε ως ανωτέρω με την 6/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 42 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 3/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 19

20 4. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης β. προμήθειες συναλλαγών διαπραγμάτευσης για κωδικούς Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT & MMETF) γ. προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. 5. Οι προμήθειες συναλλαγών, εκτός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, καταβάλλονται αναλόγως του είδους τους ως ακολούθως: α. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας. β. Οι προμήθειες λήξης και άσκησης ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης καταβάλλονται κατά την ημέρα διακανονισμού των απορρεουσών από τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων. 6. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτουν ως προς κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλονται την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης 1. Οι προμήθειες συναλλαγών πελατείας και διαπραγμάτευσης είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών της Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό. 2. Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών πελατείας και διαπραγμάτευσης καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί μετοχών, το ύψος των παραπάνω προμηθειών υπόκειται σε διαδικασία τριμηνιαίου επανυπολογισμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών, αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία Τριμηνιαίου Επανυπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & συναλλαγών διαπραγμάτευσης στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης(Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 1. Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών το ύψος των προμηθειών του «ΠΙΝΑΚΑ 1» επανυπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) το Χ.Α. υπολογίζει και ανακοινώνει τη Μέση Τιμή Κλεισίματος κάθε υποκείμενης μετοχής κατά το διάστημα του προηγούμενου τριμήνου. β. Με βάση τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής, το Χ.Α. επανυπολογίζει το ύψος της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης για τα ΣΜΕ επί της μετοχής για το τρέχον τρίμηνο. Συγκεκριμένα ως προμήθεια κατάρτισης 43 Η υποπαράγραφος 1.1. αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 3/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 20

21 συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης για τα ΣΜΕ επί της υποκείμενης μετοχής ορίζεται για το τρίμηνο αναφοράς το ποσό που αντιστοιχεί, με βάση τα διαστήματα τιμών, στη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπαραγράφου Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης κλιμακώνονται ως εξής: Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού Xαμηλή Τιμή (σε ) Υψηλή Τιμή (σε ) 0,30 9,99 0, ,99 0, ,99 1, ,50 Προμήθεια (σε ) 1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΞΙΩΝ (MMSPOT & MMETF) Οι προμήθειες συναλλαγών διαπραγμάτευσης για κωδικούς Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT & MMETF) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων για λογαριασμό Ειδικών Διαπραγματευτών Αξιών μέσω των σχετικών κωδικών αυτών. 2. Το ύψος των παραπάνω προμηθειών καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1» (κατά τα οριζόμενα στη στήλη με τίτλο «ειδικό επίπεδο»). 3. Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων. 1.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) 1. Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από Ειδικούς Διαπραγματευτές (Παραγώγων) σε εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ειδικής διαπραγμάτευσης επί εισηγμένων παραγώγων (εφεξής «συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης»). 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης ή άσκησης ως προς τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται ανά συμβόλαιο ανά θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». 44 Η υποπαράγραφος 1.2. αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 3/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 45 Η υποπαράγραφος 1.3. αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 3/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 21

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 2.0 01/01/2011 Ισχύει από 1/1/2011 Σελίδα 1 από 7 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα