11527 Αζήλα Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/"

Transcript

1 Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο Κσδηθόο πξντόληνο πλώλπκα : Cyperb 10 EC : CA : Cypermethrin 100 g/l EC 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Σρεηηθέο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο Κύξηα θαηεγνξία ρξήζεο Πξνδ. βηνκεραληθήο/επαγγεικαηηθήο ρξήζεο : Βηνκεραληθή : Δληνκνθηόλν Δε ζπληζηώληαη ρξήζεηο ζε 1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο AGRIPHAR S.A. Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée - Belgium T +32 (0) F +32 (0) Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο : +32 (0) (8h - 16h35) Χώξα Επίζεκν ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν Δηεύζπλζε Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Διιάδα Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ Αζήλα Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" Worldwide WHO rectory/en/ ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Xn, R22 Xn, R65 Xi, R36/37/38 N, R50/53 R10 R67 Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R: Βιέπε παξάξηεκα 16. Αλεπηζύκεηεο θπζηθνρεκηθέο επηδξάζεηο, θαζώο θαη επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ 2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο Επηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ ύκβνια θηλδύλνπ : Δπηθίλδπλν πεξηερόκελν Φξάζεηο R Φξάζεηο S Xn - Δπηβιαβέο : Γηαιύηεο - Solvent N - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ : R10 - Δύθιεθην. R22 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο. R36/37/38 - Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα. R50/53 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. R65 - Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R67 - H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. : S24 - Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. S46 - ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. S60 - Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. S61 - Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 1/8

2 2.3. Άιινη θίλδπλνη Απηή ε νπζία/κίγκα δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα PBT/vPvB ηνπ θαλνληζκνύ REACH, Annex XIII. ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 3.1. Οπζίεο Με εθαξκόζηκν Μείγκαηα Όλνκα Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο % Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 67/548 ΕΚ Γηαιύηεο - Solvent >= 80 Xn, R65 Xi, R37 N, R51/53 R10 R66 R67 θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (αξηζκόο CAS) (Κσδ.-ΔΔ) (EC index no) Όλνκα Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Xn, R20/22 Xi, R37 N, R50-53 % Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1272/2008 ΕΚ [EK- GHS/CLP] Γηαιύηεο - Solvent >= 80 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (αξηζκόο CAS) (Κσδ.-ΔΔ) (EC index no) Κείκελν ησλ θξάζεσλ R-, H-θαη EUH: Βιέπε παξάξηεκα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ γεληθά Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από εηζπλνή Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ην δέξκα Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ηα κάηηα Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από θαηάπνζε 4.2. Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από εηζπλνή πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από επαθή κε ην δέξκα πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από επαθή κε ηα κάηηα πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από θαηάπνζε Υξόληα ζπκπηώκαηα Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 : Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. : Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. ε δηαηαξαρέο αλαπλεπζηηθνύ ρνξεγείζηε νμπγόλν. ε πεξίπησζε αθαλόληζηεο αλαπλνήο ή ζπγθνπή αλαπλνήο λα θάλεηε ρξήζε ηερλεηήο αλαπλνήο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ή εάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, αλαδεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα. : ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: πκβνπιεπζείηε/δπηζθεθζείηε γηαηξό. : Ξεπιύλεηε ακέζσο πξνζεθηηθά κε άθζνλν λεξό ή κε ληνπδ καηηώλ. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε/δπηζθεθζείηε γηαηξό. : ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, μεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό (κόλν εθόζνλ ην ζύκα δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ). Γελ πξνθαινύκε έκεην. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. : Αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο. Γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα. Ναπηία. Ίιηγγνο. Τπεξβνιηθέο ζπγθεληξώζεηο ίζσο πξνθαιέζνπλ θαηάπησζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, πνλνθέθαιν θαη αδπλακία πνπ νδεγεί ζε ιηπνζπκία. : Κάςηκν/Δξεζηζκόο δέξκαηνο. Δξύζεκα (θνθθίληζκα). : Γάθξπα. Δξεζηζκόο ηνπ επηπεθπθόηα. : Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Κνηιηαθόο πόλνο, λαπηία. έκεηνο. Καηάπησζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. : Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα. Σα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξέθζεζεο ζε αηκνύο ζπκπεξηιακβάλνπλ μεξόηεηα, αδπλακία, πνλνθέθαιν, δαιάδα, λαπηία, εκεηό, κεηξίαζε ηεο όξαζεο Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Θεξαπεία ζύκθσλα κε ηε ζπκπησκαηνινγία. ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά πιηθά : Αθξόο. ηεξεό θαηαζβεζηηθό πιηθό. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2). Πίδαθαο λεξνύ. 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 2/8

3 Αθαηάιιειν ππξνζβεζηηθό κέζν : Γπλαηόο πίδαθαο λεξνύ Εηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Κίλδπλνο ππξθαγηάο Γξαζηηθόηεηα : Δύθιεθην. : Όηαλ εθηίζεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα δηαζπαζηεί απειεπζεξώλνληαο επηθίλδπλα αέξηα Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ππξνζβέζηεο Άιιεο πιεξνθνξίεο : Όρη γπκλά θώηα. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. : Δθθελώζηε θαη πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη γηα ηελ ςύμε ησλ δνρείσλ ζηελ πεξηνρή θηλδύλνπ ρξεζηκνπνηείζηε ζπξέπ λεξνύ. : Φνξέζηε ελδπκαζία αλζεθηηθή ζε ρεκηθέο νπζίεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή απνξξόθεζε ή ηα κέηξα αεξηζκνύ δελ είλαη δπλαηά ή αλεπαξθή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία. : Φπιάμηε μερσξηζηά ην κνιπζκέλν ππξνζβεζηηθό λεξό. Μελ ην αθήζεηε λα εηζέιζεη ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα θαη ζην απνρεηεπηηθό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Γεληθά κέηξα Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο Μέηξα έθηαθηεο αλάγθεο Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο 6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Όηαλ ζπκβαίλνπλ δηαξξνέο ή εθρύζεηο, πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ πεξηνρή κόλν ην πξνζσπηθό πνπ είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν. : Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, γάληηα θαη πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν. ηελ πεξίπησζε κε επαξθνύο αεξηζκνύ θνξάηε ηνλ θαηάιιειν αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό. : Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή. Δμαιείςηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκό γηα ηε κείσζε ηεο ζθόλεο θαη / ή ηηο ζπγθεληξώζεηο αηκώλ. Καιέζηε έλαλ εηδηθό. : Υξήζε αλεμάξηεηεο εηζπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο αλζεθηηθή ζε ρεκηθέο νπζίεο. Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε δεκόζην ρώξν ζπιινγήο επηθηλδύλσλ ή εηδηθώλ απνβιήησλ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην δίθηπν λεξνύ Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Γηα ηελ απνζήθεπζε Μέζνδνη θαζαξηζκνύ Άιιεο πιεξνθνξίεο 6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε. ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Θεξκνθξαζία ρεηξηζκνύ Μέηξα πγηεηλήο : Απνηξέςηε ηε δηαξξνή ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Κιείζηε ζε εηδηθό ρώξν θαη ζπιιέμηε ηε κεγάιε δηαξξνή αλαθαηεύνληαο ηελ κε αδξαλή θνθθώδε ζηεξεά. : πγθεληξώζηε απηά πνπ έρνπλ ρπζεί θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε θαηάιιειν δνρείν. : Ηδηαίηεξνο θίλδπλνο νιίζζεζεο εμαηηίαο ρπκέλνπ/ζθνξπηζκέλνπ πξντόληνο ζην δάπεδν. : Υεηξίδεζηε ζύκθσλα κε ηε ζσζηή βηνκεραληθή πγηεηλή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο. Μαθξηά από ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/θιόγεο/ζεξκέο επηθάλεηεο. - Μελ θαπλίδεηε. Πξνθπιάμηε από ηελ εηζξνή ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. : ε ζεξκνθξαζηα δσκαηίνπ Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Σερληθά κέηξα πλζήθεο θύιαμεο Αζπκβίβαζηα πξΐόληα Μέγηζηνο ρξόλνο θύιαμεο Πεξηνρή θύιαμεο Τιηθά ζπζθεπαζίαο 7.3. Εηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο : Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηέ ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηηο άιιεο εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο κε απαιό ζαπνύλη θαη λεξό πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη όηαλ θύγεηε από ηελ εξγαζία ζαο. : Γεηώζηε θαιά. Υξεζηκνπνηείζηε κόλν αληηζπηλζεξηζηηθέο κεραλέο, ζπζθεπέο, απνξξνθεηήξεο, εξγαιεία θιπ. : Πξνθπιάμηε από ζεξκόηεηα θαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. : Γπλαηό νμύ. Γπλαηέο βάζεηο. Ομεηδσηηθή (έο) νπζία, ηζρπξό. : 3 έηε : Γηαηεξείζηε ην δνρείν εξκεηηθά θιεηζηό ζε δξνζεξό, θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Να έρεηε έηνηκν έλα δνρείν, π.ρ. ιεθάλε ρσξίο βαιβίδα εθθέλσζεο. : Γηαηεξείηαη κόλν κέζα ζην αξρηθό δνρείν. Φπιάμηε ην θιεηζηό. 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 3/8

4 ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ 8.2. Έιεγρνη έθζεζεο Αηνκηθή πξνζηαζία : Γάληηα. Πξνζσπίδα θαηά αζθπμηνγόλσλ αέξησλ. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ Πξνζηαζία νθζαικώλ Πξνζηαζία δέξκαηνο θαη ζώκαηνο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ Οξηνζέηεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν Άιιεο πιεξνθνξίεο : Φνξάηε ηα θαηάιιεια γάληηα, αλζεθηηθά ζηε ρεκηθή δηείζδπζε. NBR (θανπηζνύθ ληηξηιίνπ). πληζηάηαη λα ελεκεξσζείηε από ησλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ εηδηθήο ρξήζεσο. : Αζπίδα πξνζηαζίαο πξνζώπνπ. Υεκηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή γπαιηά αζθαιείαο. : Πξέπεη λα παξέρεηαη πξνζηαζία γηα ην δέξκα θαηάιιειε γηα ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο. : ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή απνξξόθεζε ή ηα κέηξα αεξηζκνύ δελ είλαη δπλαηά ή αλεπαξθή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία. : Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην δίθηπν λεξνύ. : Πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ άκεζε εγγύηεηα θάζε πηζαλήο έθζεζεο πίδαθεο πιύζεο καηηώλ επείγνπζαο αλάγθεο θαη ληνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ. ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή Υξώκα Οζκή Όξην νζκώλ : Τγξό : Κίηξηλν. : Αξσκαηηθή. ph : 5,3 (1%) εκείν ηήμεο / πεξηνρή ηήμεο εκείν ζηεξενπνίεζεο Θεξκνθξαζία βξαζκνύ εκείν αλάθιεμεο : 44,2 C ρεη. ξπζκόο εμάηκ. ζε ζύγθξ. κε ην βνπηπιεζηέξα Αλάθιεμε (ζηεξεό, αέξην) Δθξεθηηθά όξηα Πίεζε αηκνύ ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ ζηνπο 20 C ρεηηθή ππθλόηεηα Ππθλόηεηα Γηαιπηόηεηα Log Pow Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο Θεξκνθξαζία δηάζπαζεο Ημώδεο, θηλεκαηηθόο (ή) Ημώδεο, δπλακηθόο Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Ομεηδσηηθά ραξαθηεξηζηηθά 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο : 0,912 g/ml ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα Δξαζηηθόηεηα : Νεξό: Γαιάθησκα. : 465 C (+/- 5 C) : 1,24 mm²/s (40 C) Όηαλ εθηίζεηαη ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα δηαζπαζηεί απειεπζεξώλνληαο επηθίλδπλα αέξηα Χεκηθή ζηαζεξόηεηα ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Κακία ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 10.1 ζρεηηθά κε ηελ αληηδξαζηηθόηεηα. 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 4/8

5 10.4. Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ Πξνθπιάμηε από ζεξκόηεηα θαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Μαθξηά από ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/θιόγεο/ζεξκέο επηθάλεηεο. - Μελ θαπλίδεηε Με ζπκβαηά πιηθά Γπλαηό νμύ. Γπλαηέο βάζεηο. Γπλαηνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο Επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Όηαλ ζεξκαίλεηαη γηα ηε δηάζπαζε, εθπέκπεη επηθίλδπλνπο θαπλνύο. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2). Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ομείδην ηνπ αδώηνπ. ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Ομεία ηνμηθόηεηα : Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο. Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Cyperb 10 EC LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο LC50 εηζπλνήο ζε αξνπξαίνπο (mg/l) 1850 mg/kg > 2000 mg/kg > 3,37 mg/l/4h θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 ( ) LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο 287 mg/kg LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο > 2000 LC50 εηζπλνήο ζε αξνπξαίνπο (mg/l) 3,28 mg/l/4h Δηαιύηεο - Solvent LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο Δξεζηζηηθόηεηα Γηαβξσηηθόηεηα Δπαηζζεηνπνίεζε Δπαλαιακβαλόκελε δόζε ηνμηθόηεηαο Ηθαλόηεηα θαξθηλνγέλεζεο Μεηαιιαμηνγόλνο δξάζε Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή > 3000 mg/kg > 3160 mg/kg : Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα. ph: 5,3 (1%) ph: 5,3 (1%) ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Τνμηθόηεηα Cyperb 10 EC LC50 ζηα ςάξηα 1 EC50 Γάθληεο 1 θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 ( ) LC50 ζηα ςάξηα 1 EC50 Γάθληεο 1 NOEC (ρξόληνο) ErC50 (θύθηα ) < 1 mg/l (96h) < 1 mg/l (48h) 0,0028 mg/l (96h; Salmo gairdneri) 0,0003 mg/l (48h; Daphnia magna) 0,00003 mg/l (34d; Pimephales promelas) > 0,1 mg/l (96h; Selenastrum capricornutum) Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 ( ) Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε Δηαιύηεο - Solvent Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε Γελ είλαη εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκε. Δύθνιε βηνινγηθή δηάζπαζε (ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ OECD) Δπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 ( ) πληειεζηήο βηνζπζζώξεπζεο ζηα ςάξηα 1 Log Pow 1204 mg/l (Salmo gairdneri) 5,3-5,6 (25 C) Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Cyperb 10 EC Δπηθαλεηαθή ηάζε 30,6 mn/m (25 C) 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 5/8

6 12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PBT θαη vpvb Cyperb 10 EC Απηή ε νπζία/mίγκα δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα PBT/vPvB ηνπ θαλνληζκνύ REACH, Annex XIII Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Σνπηθή λνκνζεζία (απόβιεηα) Μέζνδνο γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ύκθσλα κε ηα αθόινπζα ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA Αξηζκόο ΟΗΕ UN-Aξ. : 1993 : Ζ απόξξηςε ελδέρεηαη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο. : Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε ρώξν ζπιινγήο επηθηλδύλσλ ή εηδηθώλ απνβιήησλ. : Με ξίρλεηε ηελ νπζία θαη/ή ηα δνρεία ηνπο ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα. (κελ θαζαξίδεηε ηηο ζπζθεπέο απεκπινθήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα/ πεξηνξίζηε ηελ έκκεζε εηζξνή από ηα θξεάηηα). Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην δίθηπν λεξνύ UN proper shipping name Δπίζεκε Οδεγία γηα ηελ κεηαθνξά Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο : Δύθιεθηα πγξά, ε.α.ν. : UN 1993 Δύθιεθηα πγξά, ε.α.ν. (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic ( )), 3, III, (D/E) Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά Καηεγνξίεο (OHE) : 3 εηηθέηεο θηλδύλνπ (OHE) : Οκάδα ζπζθεπαζίαο Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (OHE) Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Μνιπζκαηηθόο παξάγνληαο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ : III : Εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Επίγεηα κεηαθνξά Κσδηθόο ραξαθηεξηζκνύ επηθίλδπλσλ πιηθώλ(νν Κέκιεξ) Κώδηθαο ηαμηλόκεζεο Πνξηνθαιί δίζθνη : : 30 : F1 θώδηθαο πεξηνξηζκνύ ζήξαγγαο Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ADR) Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (ADR) κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο Κσδηθόο EmS (1) Κσδηθόο EmS (2) : D/E : LQ07 : E1 : F-E : S-E Ελαέξηα κεηαθνξά Οδεγίεο γηα κεηαθνξά "cargo" (ΓΟΠΑ) : 366/220L 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 6/8

7 Οδεγίεο γηα κεηαθνξά ζηελ θακπίλα επηβαηώλ (ΓΟΠΑ) Οδεγίεο γηα κεηαθνξά ζηελ θακπίλα επηβαηώλ - Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ΓΟΠΑ) : 355/60L : Y344/10L Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεγάινπ βάξνπο ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζπκθσλίαο MARPOL 73/78 θαη ζύκθσλα κε ηνλ θσδηθό IBC Με εθαξκόζηκν. ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα Καλνληζκνί ΕΕ Γελ πεξηέρεη νπζία ππνςήθηα REACH Eζληθέο δηαηάμεηο Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1272/2008 ΔΚ [EK-GHS/CLP]: Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 (Oral) H302 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Κείκελν ησλ θξάζεσλ R-, H-θαη EUH: Acute Tox. 4 Ομεία ηνμηθόηεηα (αλαπλεπζηηθή) Καηεγνξία 4 (Inhalation) Acute Tox. 4 (Oral) Ομεία ηνμηθόηεηα (από ζηόκαηνο) Καηεγνξία Aquatic Acute 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - νμύο θίλδπλνο Καηεγνξία Aquatic Chronic 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - ρξόληνο θίλδπλνο Καηεγνξία Aquatic Chronic 2 Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - ρξόληνο θίλδπλνο Καηεγνξία Asp. Tox. 1 Κίλδπλνο αζθπμίαο Καηεγνξία Flam. Liq. 3 Δύθιεθηα πγξά Καηεγνξία STOT SE 3 Σνμηθόηεηα γηα ζηνρεπκέλα όξγαλα (εθάπαμ έθζεζε) Καηεγνξία STOT SE 3 Σνμηθόηεηα γηα ζηνρεπκέλα όξγαλα (εθάπαμ έθζεζε) Καηεγνξία H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο R10 Δύθιεθην R20/22 Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο R36/37/38 Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα R37 Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R50 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ R51/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ R53 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ R65 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο R66 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν R67 H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. ΓΓΑ ΔΔ (Καλνληζκόο REACH παξάξηεκα II) 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 7/8

8 Ασηές οη πιεροθορίες βαζίδοληαη ζηης ηρέτοσζες γλώζεης κας θαη προορίδοληαη γηα λα περηγράυοσλ ηο προχόλ αποθιεηζηηθά γηα ιόγοσς σγείας, αζθαιείας θαη περηβαιιοληηθώλ απαηηήζεφλ. Σσλεπώς, δε ζα πρέπεη λα ζεφρεζεί όηη εγγσάηαη οποηαδήποηε ζσγθεθρηκέλε ηδηόηεηα ηοσ προχόληος. 16/06/2011 EL (Διιεληθά) 8/8

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ επηέκβξηνο 2010, Λεπθωζία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα