ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 13/ Αριθμός Απόφασης 83/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 13/12-12-2011 Αριθμός Απόφασης 83/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 13/ Αριθμός Απόφασης 83/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ /45319/ πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 1. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αλεξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος 3. Μαρής Γεώργιος»»»» 4. Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος»»»» 5. Πετράκη Πελαγία»»»» 6. Μιχελογιάννης Δημήτριος»» 7. Γιαννούλης Νικόλαος»»»» 8. Γιαννουλάκης Δημήτριος»»»» 9. Ξυλούρης Νικόλαος»» ως Τακτικό Μέλος 10. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας»» ως Τακτικό Μέλος 11. Μπαντουβάς Κων/νος»» ως Τακτικό Μέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Ανηψητάκης Αντώνης, Γιακουμάκης Γεώργιος, Μαλλιαρός Νικόλαος και Γύπαρης Κωνσταντίνος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κοκολάκης Αλέξανδρος Περιφερειακός Σύμβουλος και Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, Βρύσαλης Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος, Λιονάκης Μανούσος και Ξυνίδης Νικόλαος Αντιδήμαρχοι Δήμου Χανίων, Παπαδάκης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χανίων, Καλογριδάκης Μιχάλης από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Ονούφριου, Μίχα Ελένη κάτοικος περιοχής Αγίου Ονούφριου, Κοσμόπουλος Γεώργιος Μηχανικός - Ριζόπουλος Κώστας Χημικός Μηχανικός και Τριχίλης Γεώργιος Νομικός Σύμβουλος εκπρόσωποι της εταιρίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», Μπαρμπαγιάννης Χαράλαμπος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΑΚΕΚ Α.Ε.», Χατζηγιάννη Ελένη υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου, και για την τήρηση των πρακτικών ο Φασουλάς Μύρων Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και η Βαρδιάμπαση Νίκη υπάλληλος του ίδιου Τμήματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 8 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, ιδιοκτησίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ονουφρίου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Ν. Χανίων, λόγο σχεδιαζόμενης αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας».

2 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», β) Της ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/1990): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με το Ν /1986», γ) Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», δ) Του Ν. 3010/2002: «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», ε) Της Κ.Υ.Α /2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β/ ): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», στ)της Κ.Υ.Α /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β / ): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002», ζ) Της ΚΥΑ με αριθμ /724/2003 (Φ.Ε.Κ Β/ ): «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», η) Της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2021/ : «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». θ) Του Π.Δ. 82/2004: «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων», ι) Της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1002/Β/ ): «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης, «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002». ια) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ιβ) Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ.149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Τη με αριθμ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 3/ ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των Μ.Π.Ε.. 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 12990/6294/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 5. Το με αριθ. πρωτ.: 3552/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα

3 Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο. 6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 97706/40762/ ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε. 7. Το με αριθμ. πρωτ. 4796/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων, με το οποίο αποστέλλονται οι απόψεις της Υπηρεσίας για την προαναφερόμενη Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τις οποίες: «Αναφορικά με την διαβιβασθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας αποθήκευσης υγρών καυσίμων της SILK OIL A.E η οποία λειτουργεί στην εκτός οικισμού Αγίου Ονούφριου περιοχή της Δ.Ε Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων σας γνωρίζομε τα εξής : Α. η εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Β. η προτεινόμενη τροποποίηση της εγκατάστασης με την αύξηση του ύψους των δεξαμενών και συνεπώς και της χωρητικότητας των κατά 747 κμ δεν επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον. Γ. Η απόσταση των εγκαταστάσεων από το ΣΟΔΥ Αγίου Ονούφριου είναι μικρή (περίπου 350μ). Δ. διαμαρτυρίες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων έχουν υποβληθεί από τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Ονούφριου.Οι διαμαρτυρίες αφορούν την μικρή απόσταση από τον οικισμό τους κινδύνους από την διέλευση των βυτιοφόρων από ακατάλληλους δρόμους οι οποίοι διέρχονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές και την ακαταλληλότητα του όρμου για το δέσιμο των πλοίων. Επίσης έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης των διοικητικών πράξεων που αφορούν την λειτουργία της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ενημέρωση στην υπηρεσία μας για την εξέλιξη του θέματος. Ε. Η Α.Ε υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων (άδεια επέκτασης, οικοδομική άδεια κλ) Ζ. Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων δεν υπάρχουν χωροταξικά σχέδια. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάθεσης η μελέτη εκπόνησης ΓΠΣ Η. Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι απαιτείται η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα περιλαμβάνει και θέσεις για εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων. Ειδικότερα για τον νομό Χανίων έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης και η οποία έχει διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Συμπερασματικά η υπηρεσία μας συμφωνεί με την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 8. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Χανίων με θέμα: «Απόψεις και παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρίας «SILK OIL» περιοχή Αγ. Ονούφριου Δήμου Χανίων». 9. Τη με αριθμ. 44/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών Δήμου Χανίων, με θέμα: «Έκφραση άποψης για τη σχεδιαζόμενη αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στην περιοχή Αγίου Ονούφριου Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων». 10. Την ένσταση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ονούφριου κατά του αιτήματος ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, ιδιοκτησίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ονουφρίου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Ν. Χανίων, λόγο σχεδιαζόμενης αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας.

4 11. Τις απόψεις του κ. Κοσμόπουλου Γεωργίου Μηχανικού εκπροσώπου της εταιρίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όταν κατασκευάστηκε η Μονάδα δεν υπήρχε χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή. Πριν πέντε χρόνια εκσυγχρονίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέτει τον καλύτερο τύπο πλωτών οροφών στην Κρήτη για να μην πω στην Ελλάδα. Σήμερα ζητάμε την επέκτασή της (μόνο καθ ύψος), για τους παρακάτω λόγους: α) για να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα, ώστε να προμηθεύεται και να αποθηκεύει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων, διότι το χειμώνα δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίζουν στο λιμανάκι του Αγ. Ονούφριου τα Πετρελαιοφόρα πλοία και β) για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, διότι το κέρδος που θα έχει η εταιρία από τα κόμιστρα που πληρώνει στο πλοία, θα το προσφέρει ως καλύτερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης». 12.Τις απόψεις του κ. Τριχίλη Γεώργιου Νομικού Συμβούλου εκπροσώπου της εταιρίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», σύμφωνα με τις οποίες: «Η Μ.Π.Ε. αφορά συνολικά τη δραστηριότητα της Μονάδας, όλη την εγκατάσταση και όχι μόνο την αύξηση καθ' ύψος. Στο Σ.τ.Ε. εκκρεμεί η δημοσίευση απόφασης που αφορά παλιές αδειοδοτήσεις της Μονάδας. Η δραστηριότητα είναι αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων, την οποία θεωρούμε αναγκαία εγκατάσταση υποδομής για κάθε περιοχή και είναι καλύτερα να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε καύσιμα προς όφελος του καταναλωτή. Ακούμε τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και απαντάμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και καθορισμός χρήσεων γης και επίσης ότι η αύξηση καθ' ύψος των δεξαμενών καυσίμων δεν επιβαρύνει το περιβάλλον». 13.Τις απόψεις του κ. Ριζόπουλου Κώστα Χημικού Μηχανικού Νομικού Συμβούλου εκπροσώπου της εταιρίας «SILK OIL A.E» σύμφωνα με τις οποίες: «Η αύξηση του ύψους των δεξαμενών δεν δημιουργεί πρόβλημα για την ασφάλεια της περιοχής. Σε ότι αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκπομπή ρύπων, η Μελέτη έχει αναλύσει τις εκπομπές που υπάρχουν σήμερα και αυτές που θα υπάρχουν μετά την επέκταση και αποδεικνύει ότι οι αέριες εκπομπές θα είναι μηδαμηνές. Αυτό οφείλεται και στις πλωτές οροφές που διαθέτουν οι δεξαμενές βενζίνης, οι οποίες μετακινούνται ανάλογα με τα καύσιμα που αποθηκεύονται, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται ατμοί. Η Μονάδα διαθέτει λεκάνες ασφαλείας με μεγάλη χωρητικότητα, ώστε να συγκεντρώνονται εκεί τα καύσιμα σε περίπτωση διαρροής και έχει κατασκευάσει δρόμο διαφυγής, για την περίπτωση ατυχήματος. Αν γίνει χωροταξικός σχεδιασμός θα αντιμετωπιστεί το θέμα της εγκατάστασης της Μονάδας. Επίσης η Μονάδα δεν υπάγεται στην οδηγία SEVESO». 14.Τις απόψεις του κ. Λιονάκη Μανουσου Αντιδημάρχου Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις οποίες: «Πρέπει να προβληματιστείτε πριν από τη λήψη της απόφασης σας, διότι δεν μπορεί οι επενδυτές να ζητούν αύξηση της χωρητικότητας των δεξαμενών καυσίμων, όταν λόγω της οικονομικής κρίσης παρουσιάζεται σημαντική μείωση της ζήτησης. Τα μέτρα ασφαλείας της εν λόγω μονάδας παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει διαφυγή σε περίπτωση ατυχήματος». 15.Τις απόψεις του κ. Ξυνίδη Νικολάου Αντιδημάρχου Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις οποίες: «Σαν Δήμος Χανίων δεν δεχόμαστε αυτή της επέκταση των δεξαμενών που συζητάτε σήμερα και θα υποβάλλουμε την ένσταση μας στη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Το θέμα μας ταλανίζει καιρό. Όταν εγκαταστάθηκε η Μονάδα στην περιοχή δεν υπήρχε πράγματι χωροταξικός σχεδιασμός, όμως υπήρχε το χωροταξικό του Αγίου Ονούφριου. Η Μονάδα υπάγεται στην οδηγία SEVESO και μπαίνει θέμα χωροθέτησης των δεξαμενών. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων χωρίς να υπάρχει χώρος ελλιμενισμού των πλοίων αλλά να χρησιμοποιούνται σωλήνες για τη μεταφορά των καυσίμων; Κατά της λειτουργίας της εν λόγω Μονάδας έχει γίνει προσφυγή στο Σ.τ.Ε. η οποία αφορά όλες τις επεκτάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον

5 εξωραϊστικός Σύλλογο Κουνουπιδιανών ο οποίος δεν συμφωνεί με τη λειτουργία της Μονάδας στην περιοχή τους. Επικινδυνότητα υπάρχει και από την κυκλοφορία των βυτιοφόρων φορτηγών από τους δρόμους της περιοχής οι οποίοι έχουν σημαντική ανωφέρεια. Μέχρι να γίνει χωροταξικός σχεδιασμός στην Κρήτη, δεν δεχόμαστε την επέκταση καθ' ύψος των δεξαμενών της εν λόγω Μονάδας». 16.Τις απόψεις του κ. Παπαδάκη Δημήτριου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις οποίες: «Στην ίδια περιοχή υπάρχουν δυο εταιρίες καυσίμων, οι οποίες δεν παραγνωρίζουμε ότι και οι δύο έχουν κάνει κινήσεις να βελτιώσουν τους περιβαλλοντικούς όρους των μονάδων τους. Όμως δεν γνωρίζω αν γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων. Το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι στην περιοχή δεν υπάρχει λιμάνι για τον ελλιμενισμό των πλοίων. Επίσης δεν υπάρχει οδός διαφυγής σε περίπτωση ατυχήματος. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας την ασφάλεια των κατοίκων και την επιβάρυνση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και να μην γνωμοδοτήσετε θετικά για την επέκταση της Μονάδας». 17.Τις απόψεις του κ. Καλογριδάκη Μιχάλη από τον Πολιτιστικό- Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Ονούφριου, σύμφωνα με τις οποίες: «Σαν Σύλλογος έχουμε υποβάλει τόσο κατά το παρελθόν, όσο και πρόσφατα διαμαρτυρίες για τη λειτουργία της μονάδας στην περιοχή μας, καθώς και αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. των διοικητικών πράξεων που νομιμοποιούν τη λειτουργία της εγκατάστασης επειδή θεωρούμε ότι: α) η απόσταση από τον Οικισμό του Αγίου Ονούφριου είναι μικρή (περίπου 350 μ.) και δεν παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος, β) ο όρμος του Αγ. Ονούφριου είναι ακατάλληλος για το δέσιμο των πλοίων που μεταφέρουν τα καύσιμα, δεν είναι λιμάνι και γ) από τη διέλευση των βυτιοφόρων που μεταφέρουν τα καύσιμα μέσω του Οικισμού των Κουνουπιδιανών και άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών, από επικίνδυνους δρόμους διότι σε κάποια σημεία παρουσιάζουν κλίση και έχουν πλάτος μικρότερο των 5 μέτρων, προκαλείται όχληση και κίνδυνος δυστυχήματος. 18.Τις απόψεις της κας Μίχα Ελένης κάτοικου περιοχής Αγίου Ονούφριου σύμφωνα με τις οποίες: «Θα μιλήσω σαν μητέρα που αγωνιώ για την περιοχή μου και την ασφάλεια των παιδιών μας. Αγωνιζόμαστε πολλά χρόνια και ζούμε με το φόβο και την αγωνία να μην γίνει ατύχημα. Δεν υπάρχει δρόμος για την πρόσβαση της πυροσβεστικής. Επίσης στην περιοχή μας είναι όρμος, δεν είναι λιμάνι. Το αίσθημα ασφάλειας του κάθε πολίτη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα πολιτισμού και πρέπει να διαφυλαχθούν και να προστατευθούν. Σας παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα πριν πάρετε την απόφαση σας». 19.Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. Νίκου Καλογερή, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κατ' αρχή επισημαίνω τη σημασία και αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού στην Κρήτη, στη βάση του οποίου θα μπορούν να επιλύονται με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο όλες οι συγκρούσεις που αναπόφευκτα αναδύονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εκτέλεσης της οποιαδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας. Επίσης αναγνωρίζουμε στο σύνολο της την αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια της Κρήτης σε καύσιμα επομένως και στη δημιουργία περισσότερων αποθηκευτικών χώρων, καθώς και της ύπαρξης στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα των καυσίμων, προκειμένου να αναπτύσσεται ένας υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος και θα λειτουργεί προς όφελος όλων των καταναλωτών και σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. Σχετικά με τη Μελέτη του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα, τις εισηγήσεις και απόψεις όπως παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής, προκύπτει ότι: α) η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης κατά 30% δεν σημαίνει αντίστοιχα αύξηση της ποσότητας διακίνησης καυσίμων με βυτιοφόρα μέσα από την κατοικημένη περιοχή και επομένως δεν δεχόμαστε ότι προκύπτει πρόσθετος ή μεγαλύτερος κίνδυνος σε σχέση με τη

6 σημερινή κατάσταση και β) η αύξηση της χωρητικότητας των δεξαμενών επιφέρει σημαντική μείωση των απαιτούμενων ελλιμενισμών πλοίων μεταφοράς και επομένως μείωση του ενδεχόμενου κινδύνου από την προσέγγιση και την διαδικασία τροφοδοσίας των δεξαμενών, δεδομένου ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι υποτυπώδεις και δεν κρίνονται ιδιαίτερα ασφαλείς. Εισηγούμαι στην επιτροπή να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, ιδιοκτησίας «5ΙΙ.Κ ΟΙΙ_ ΑΕΕΠ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ονούφριου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Ν. Χανίων, λόγο σχεδιαζόμενης αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας» διότι θεωρώ ότι η θετική εισήγηση για το ίδιο θέμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δεν έχει απαντήσει με επαρκή και τεκμηριωμένο τρόπο στο ζήτημα της ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος για τους κατοίκους και το περιβάλλον της περιοχής, λόγω της κατά 30% αύξησης του αποθηκευμένου καυσίμου. Συγκεκριμένα ενώ στην εισήγηση της επισημαίνει ότι οι δεξαμενές βρίσκονται κοντά στην κατοικημένη περιοχή (περί τα 350μ.), στη συνέχεια αποφαίνεται θετικά για την επέκταση τους, χωρίς να αναφέρει ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχει ήδη ή σκοπεύει ενδεχομένως να εγκαταστήσει πρόσθετα η εταιρεία, είναι αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και διασφαλίζουν την κατοικημένη περιοχή σε περίπτωση ατυχήματος». 20. Τις απόψεις των μελών της. Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωμοδοτεί αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, ιδιοκτησίας «5ΙΙ-Κ ΟΙΙ_ ΑΕΕΠ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ονούφριου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Ν. Χανίων, λόγο σχεδιαζόμενης αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας», διότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχει ήδη ή σκοπεύει ενδεχομένως να εγκαταστήσει πρόσθετα η εταιρεία, είναι αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και διασφαλίζουν την ασφάλεια των κατοίκων και το περιβάλλον της περιοχής σε περίπτωση ατυχήματος, λόγω της μικρής απόστασης της Μονάδας (350μ.) από την κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Στην παρούσα απόφαση γνωμοδοτούν θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της αναφερόμενης Μ.Π.Ε. τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Μιχελογιάννης Δημήτριος, Γιαννουλάκης Δημήτρης, Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας και Μπαντουβάς Κων/νος, εφ όσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τη λειτουργία της Μονάδας και με την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τα Μέλη Νίκος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Πλατεία Ελευθερίας : : Νίκη Βαρδιάμπαση : : : Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ /50046 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος),Τμήμα Β Λ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ Αθήνα (συνημμένα ο φάκελος της Μ.Π.Ε.) ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη 2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων 4. Δήμο Χανίων 5. «SILK OIL ΑΕΕΠ» ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 83/2011 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. 83/2011 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Ν ο 13/ ), που αφορά στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής, για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση και ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, ιδιοκτησίας «SILK OIL ΑΕΕΠ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ονουφρίου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Ν. Χανίων, λόγο σχεδιαζόμενης αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας». Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή Νικόλαο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 61/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 61/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 61/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 38/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 38/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/16-02-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 Στο Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου, σήμερα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 9 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση της Υ.Α. αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα