ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ. Κωδ. : Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Ι. Κορυµπίδης Τηλέφωνο : Προς: Agrolab A.Ε. Αρ. Πρωτ.: Φ4073/2556/περ9/11 Σχετ.: Φ4073/9041/10, Φ4073/8349/10 Fax : ο χλµ. Ολυµπιακής οδού Μαρκόπουλου Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13 Θέση Άγιος ηµήτριος ή Ντάγλα ή Μπότα Μαρκόπουλο (µε συνηµµένα) Κοιν.: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας για τη δραστηριότητα των αναλυτικών εργαστηρίων της εταιρίας Agrolab A.Ε., κατόπιν διαχωρισµού εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στη θέση Άγιος ηµήτριος ή Ντάγλα ή Μπότα εντός ΒΙ.ΠΑ. του ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπ όψη : 1. Το Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Την Η.Π /2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.ά. (ΦΕΚ1022Β/ ). 3. Την Η.Π /703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α).» (ΦΕΚ 332/Β/ ). 4. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986. (ΦΕΚ 678/Β/ ). 5. Την ΚΥΑ 13727/724/03 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης». 6. Την ΚΥΑ 37111/2021/ Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 κ.λ.π. (ΦΕΚ 691Β). 1

2 7. Την ΚΥΑ 25535/3281/ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ αριθ. Η.Π /2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1463Β/ ). 8. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ68Α/ ). 9. Το N. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 10. Το N. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α). 11. Τη µε αρ. πρωτ. 1454/07/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής (στο φορέα Κ. & Ν. Ευθυµιάδης Α.Β.Ε.Ε.). 12. Τις µε αρ. πρωτ. 5976/06/ άδεια εγκατάστασης και 6183/09/ παράτασή της µε διετή ισχύ από τη /νση Ανάπτυξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 13. Την από Υ/ του νοµ. Εκπροσώπου της επιχείρησης ότι δεν έχουν επέλθει µετά την έκδοση της µε Α.Π. 3334/ βεβαίωσης χρήσης γης, αλλαγές ή τροποποιήσεις µέσω κανονιστικών διατάξεων στις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης. 14. Την υπ αριθ. 8678/07, 141/08 οικοδοµική άδεια και την 524/08 αναθεώρηση αυτής από τη /νση Πολεοδοµίας Μαρκόπουλου. 15. Την υπ αριθ. πρωτ. 1680/ έγκριση µελέτης διάθεσης αποβλήτων από τη /νση ηµ. Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 16. Το υπ αριθ. πρωτ. 713/10/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 17. Την µε αρ. πρωτ. Φ4073/4430/ αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα, µε συνηµµένο φάκελο ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέµατος. 18. Το υπ αριθ. πρωτ. Φ4073/4430/περ9/10/ έγγραφό µας, µε το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ για δηµοσιοποίηση και γνωµοδοτήσεις. 19. Το υπ αριθ. πρωτ. 1216/ έγγραφο της /νσης Υποστήριξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής µε συνηµµένη την αρ. 261/10 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε γνωµοδότηση περί αναβολής λήψης απόφασης για την ΜΠΕ της δραστηριότητας. 20. Το υπ αριθ. πρωτ. 2591/10/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων. 21. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προβλεπόµενη προθεσµία γνωµοδότησης από τον ΟΡΣΑ και τη /νση Ανάπτυξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 22. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα του θέµατος (σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία): «Agrolab A.Ε.», είναι υφιστάµενη δραστηριότητα αναλυτικών εργαστηρίων που προέκυψε από διαχωρισµό εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, βρίσκεται στη θέση Άγιος ηµήτριος ή Ντάγλα ή Μπότα του ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, σε ιδιόκτητο γήπεδο (εξ αδιαιρέτου, ποσοστού 40% στην εταιρία, 60% ανήκον σε Κ. & Ν. Ευθυµιάδης Α.Β.Ε.Ε.) συνολικού εµβαδού 5377,22 µ2, σε περιοχή ΒΙΠΑ προς εξυγίανση του ΓΠΣ ήµου Μαρκόπουλου, εκτός σχεδίου πόλεως, όπου ισχύουν οι διατάξεις του Π.. ΦΕΚ 210 /7.4.00, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο αρθρ. 5 του Π.. ΦΕΚ166/ /6.3.87, σε κτίριο που αποτελείται από ισόγειο, δώµα, µε κάλυψη 645,86 µ2, (όπου συστεγάζεται και η Κ. & Ν. Ευθυµιάδης Α.Β.Ε.Ε. µε κάλυψη 1491,13 µ2). Στην εγκατάσταση εκτελούνται εργαστηριακές αναλύσεις υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων σε νωπά και επεξεργασµένα τρόφιµα, καθώς και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων, νερών, ποτών και επιφανειών. Αποθηκεύονται µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων, οξέων, βάσεων και οργανικών ενώσεων για τις ανάγκες των εργαστηριακών αναλύσεων. H χρήση της εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έχει παραχωρηθεί στην εταιρία (ανήκει στην Κ. & Ν. Ευθυµιάδης Α.Β.Ε.Ε.). Η εγκατεστηµένη συνολική (κινητήρια) ισχύς µηχανηµάτων είναι 212,5 kw. Με βάση τη (2) σχετική ΚΥΑ κατατάσσεται στην 9 η οµάδα, Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και συγκεκριµένα: 2

3 Κατηγορία πρώτη, Υποκατηγορία 2η, «Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών µ.α.κ.», Α/Α 270, µε αποθηκευτική ικανότητα 175 kg (< 200 tn), και είναι µέσης όχλησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας των αναλυτικών εργαστηρίων της εταιρίας Agrolab A.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο (22) σχετικό του προοιµίου και µε τη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν µε ακρίβεια τα προβλεπόµενα στη συνηµµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα 1:200 του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Νικολαϊδη Νικόλαου ( εκ. 2006), οπότε η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα σχετικό αίτηµα στην Υπηρεσία µας για να εφοδιασθεί µε νέα ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Γενικοί όροι για το σύνολο της δραστηριότητας: Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι και µέτρα: 1. Η επιχείρηση υποχρεούται στη σε ετήσια βάση (µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους) αποστολή ιαχειριστικού Σχεδίου Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, τόσο προς την υπηρεσία µας όσο και προς τη /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Αττικής και τη /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα και µε τις εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. οικ /3628/ και οικ /4266/ Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ. 99/ (ΦΕΚ 135/Α/ ) και Π.Υ.Σ. 25/ (ΦΕΚ52/Α/ ). 3. Τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης και τα αέρια καύσιµα. Οι εκποµπές καυσαερίων να τηρούν τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/ ). Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ). Για κάθε εργασία συντήρησης ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 4. Κατά την ανάλυση των δειγµάτων στους χρωµατογράφους µέρος των χρησιµοποιούµενων διαλυτών (περίπου 20%) καίγεται πλήρως σε CO2 και H2O ενώ το υπόλοιπο ανακτάται, συλλέγεται και παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 5. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται σε στεγανή δεξαµενή και να οδηγούνται στην εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 6. Τα υγρά απόβλητα πλύσεων εργαστηριακού εξοπλισµού και υδατικών εκπλύσεων να συλλέγονται σε εξωτερική υπόγεια δεξαµενή συλλογής και επεξεργασίας (δεξαµενή Γ) η οποία διαθέτει διπλό σύστηµα ανάδευσης. Από τη δεξαµενή να λαµβάνεται δείγµα για ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης να συγκρίνονται µε τα επιτρεπόµενα όρια διάθεσης των αποβλήτων προς τη µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Εφόσον τα αποτελέσµατα βρίσκονται εντός ορίων, τα απόβλητα από τη δεξαµενή να οδηγούνται σε µια δεύτερη δεξαµενή (δεξαµενή Β), όπου αναµιγνύονται µε τα αστικά λύµατα. Εκεί υφίστανται περαιτέρω αραίωση και µε την άντληση οδηγούνται στη µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Εάν τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις των δειγµάτων δείχνουν οποιαδήποτε υπέρβαση από τα όρια του κατασκευαστή για τη διάθεσή τους, τότε τα απόβλητα των πλύσεων να υφίστανται επεξεργασία εντός της δεξαµενής συλλογής τους µε φυσικοχηµικές µεθόδους. Η λάσπη που προκύπτει αποµακρύνεται µέσω φιλτρόσακκων σε ειδικούς περιέκτες και να διατίθεται σε αδειοδοτηµένη εταιρία. Τα υγρά που προκύπτουν από το φιλτράρισµα της λάσπης να οδηγούνται πίσω στη δεξαµενή Γ. Το υπερκείµενο διαυγασµένο υγρό από την επεξεργασία αποµακρύνεται µε φυσική ροή προς τη δεξαµενή Β όπου θα αναµιγνύεται µε τα αστικά λύµατα και να οδηγούνται στο σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων. 7. Τα υγρά απόβλητα οργανικών διαλυτών να συλλέγονται σε γυάλινες φιάλες και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 3

4 8. Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να συλλέγονται στη δεξαµενή Α από την οποία να αποµακρύνονται µε βυτία προς τη ΕΥΑΤ Λαυρεωτικής. 9. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση των µηχανηµάτων της µονάδας να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασµένη δεξαµενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής εντός της µονάδας, µέχρι της τελικής διάθεσής τους προς περαιτέρω επεξεργασία σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό αδειοδοτηµένη εταιρία, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να συµπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύµφωνα µε το Π.. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2.3.04). 10. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β/93)). Τα απορρίµµατα (αστικού τύπου) να συλλέγονται σε κάδους και η αποκοµιδή τους να γίνεται από απορριµµατοφόρα του οικείου ήµου. Να υπάρχει βεβαίωση του ήµου ότι είναι δυνατή η συλλογή τους µέσω του συστήµατος αποκοµιδής. 11. Τα στερεά µη αστικού τύπου απόβλητα πρέπει να συλλέγονται, διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα απόβλητα να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες προς ανακύκλωση/διαχείριση, σύµφωνα µε τη ΚΥΑ Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), διαδικασία η οποία πρέπει να αποδεικνύεται µε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρία θα πρέπει να έχει πάντα σε ισχύ σύµβαση µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης σύµφωνα µε το Ν. 2939/ Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες Α υλών µετά το καθαρισµό τους, να µεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός της εγκατάστασης από όπου και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρία και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Τα υπόλοιπα κατεστραµµένα υλικά συσκευασίας (χαρτόσακκοι, χαρτοκιβώτια) να συλλέγονται σε κάδους µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα και να διατίθενται µέσω του συστήµατος αποκοµιδής του οικείου ήµου. 13. Οι περιέκτες υδατοδιαλυτών χηµικών ουσιών να ξεπλένονται σχολαστικά οπότε οι συσκευασίες διαχειρίζονται ως οικιακά απόβλητα και να αποµακρύνονται από το σύστηµα συλλογής του οικείου ήµου. 14. Οι περιέκτες µη υδατοδιαλυτών ουσιών να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 15. Θα πρέπει να ληφθεί άµεσα άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Αττικής. 16. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε διαχωρισµένο χώρο από τα µη επικίνδυνα υλικά. Γενικότερα η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη ΚΥΑ Η.Π.13588/725/Β /Α.Φ.383/ Η λάσπη από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο βιολογικό καθαρισµό να διατίθεται σε αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά παραστατικά. 18. Συσσωρευτές και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π.. 115/ (ΦΕΚ 80/2004). 19. να εφαρµοσθεί η ΚΥΑ 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832/2.7.02) για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων, σε περίπτωση που αυξηθεί η κατανάλωση διαλυτών και υπερβεί το όριο κατανάλωσης που θέτει η παραπάνω ΚΥΑ, παράρτηµα ΙΙΑ. 20. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα. Η στάθµη θορύβου στη περίµετρο του γηπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 db, όπως ορίζεται στο Π /81 (ΦΕΚ 293/Α/ ). 21. Απαιτούνται να κατατεθούν από κοινού µε την Κ. & Ν. Ευθυµιάδης Α.Β.Ε.Ε. αναλύσεις των τελικών εκροών του συστήµατος επεξεργασίας αποβλήτων, προκειµένου να εγκριθεί η διάθεσή τους στη ΕΥΑΤ Λαυρεωτικής. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται πλήρης διαχωρισµός των αποβλήτων της δραστηριότητας από τα αστικά απόβλητα. Εφόσον το σύστηµα βιολογικού καθαρισµού λειτουργεί για την επεξεργασία µόνο αστικών αποβλήτων η εταιρία θα πρέπει να λάβει άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Η παρούσα τελεί υπό επανακαθορισµό, εφόσον αυτός απαιτείται από τα δεδοµένα που θα προκύψουν κατά την έκδοση της άδειας επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και η διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων θα πρέπει να περιγραφεί στους Περιβαλλοντικούς Όρους. Στο πλαίσιο εφαρµογής της ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ354/Β/8.3.11), «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» να εξετασθεί η εναρµόνιση του συγκροτήµατος µε αυτή. 4

5 22. Η έδραση των µηχανηµάτων να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους και σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις όπου χρειάζεται. 23. Να τηρούνται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία. 24. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για εγκαταστάσεις αυτού του είδους. 25. Οι ακάλυπτοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και άχρηστων αντικειµένων. 26. Να λαµβάνονται γενικά όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και µη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους και να φυτευτεί η µονάδα περιµετρικά και όπου είναι δυνατό στους ακάλυπτους χώρους (ενίσχυση) µε δένδρα και φυτά ενδηµικής βλάστησης. 27. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, κλπ κατά παράβαση του ΓΟΚ και χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 28. Το οικόπεδο πρέπει να διαθέτει περιµετρική περίφραξη. Να φυτευτεί περιµετρικά και σε άλλα κατάλληλα σηµεία µε δένδρα και φυτά ενδηµικής βλάστησης. Χρονικό ιάστηµα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων: Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι αφορούν το σύνολο της συγκεκριµένης µονάδας και ισχύουν για πέντε (5) έτη από την υπογραφή της παρούσας και µε την προϋπόθεση ότι : θα τηρείται επακριβώς το περιεχόµενο της σχετικής ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση καθώς και τα αναφερόµενα στην παράγραφο (β) της παρούσας. Για τυχόν άλλη δραστηριότητα της εταιρίας που δεν συµπεριλαµβάνεται στη παρούσα θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη ΜΠΕ. εν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης λειτουργίας του έργου. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα πριν τη λήξη των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων σχετικό αίτηµα στην Υπηρεσία µας για να εφοδιασθεί µε νέα ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Η εταιρία υποχρεούται να ενηµερώνει τη Υπηρεσία µας για κάθε συµβάν ή ατύχηµα που επηρεάζει το περιβάλλον, καθώς και να παρέχει στους εκπροσώπους της αρµόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης. Ακόµη, η παρούσα απόφαση και η υποβληθείσα τεχνική περιγραφή θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στη µονάδα και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ως άνω αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση αποτελούν υποχρεώσεις της εταιρίας για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασµού της µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και άρση ισχύος της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εάν κατά την λειτουργία προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Το Περιφερειακό Συµβούλιο, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Η.Π /2021/ Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ µέσα σε διάστηµα τριάντα ηµερών από τη λήψη της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 Συνηµµένα: 1 θεωρηµένο αντίγραφο µελέτης Κοινοποίηση: o Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Λ. Συγγρού Αθήνα o Οργανισµός Αθήνας Πανόρµου Αθήνα o ΥΠΕΚΑ, /νση ΕΑΡΘ Τµήµα Βιοµηχανιών Πατησίων Αθήνα o /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Αττικής Πολυτεχνείου Αθήνα o Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής /νση Ανάπτυξης 17 ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα Παλλήνη o Έννους Ε.Π.Ε. (υπόψη κ. Άλκηστις Στάµου) 3 ης Σεπτεµβρίου Αθήνα Εσωτ. ιανοµή: 1. Χρον. αρχείο 2. I. Κορυµπίδης 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19. 04. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.7049/οικ 2127 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6449/302/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Κ-1Ε4. Σχετ. : Φ6308/251/13, Φ6308/31/13, Φ6308/30/13, Φ6308/5823/12 ΤΜΗΜΑ A Φ6308/826/13

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Κ-1Ε4. Σχετ. : Φ6308/251/13, Φ6308/31/13, Φ6308/30/13, Φ6308/5823/12 ΤΜΗΜΑ A Φ6308/826/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/04/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6308 / 1352 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Τρίπολη, 30-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6292/1712/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα