Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους"

Transcript

1 Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους 1 η Bioenergy expo 3 Δεκεμβρίου 2011 Ιωάννης Μπούκης ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

2 Περιεχόμενα παρουσίασης A ύλες: τύποι βιομάζας και ιεράρχηση αξιοποίησης To θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, οργανικών αποβλήτων και αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) H κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στατιστικά στοιχεία Πορεία υλοποίησης έργων ΑΠΕ και τα κυριότερα εμπόδια & προβλήματα για την υλοποίηση έργων Η/Π με βιομάζα Ορισμός των δευτερογενών καυσίμων, προτυποποίησή, δυναμικό παραγωγής τους και η τεχνολογία Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) Πρακτικές εφαρμογές στη βιομηχανία για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων (SRF, RDF) και βιομάζας Πιλοτικά και επιδεικτικά έργα Η/Π με αεριοποίηση δευτερογενών καυσίμων (SRF) και βιομάζας Προβλήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας & βιοαερίου Προβλήματα χρηματοδότησης έργων Αναγνώρισή τους και εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης Συμπεράσματα και προτάσεις 2

3 Τύποι βιομάζας και ιεράρχηση αξιοποίησης τους (cons & pros) Υψηλό CAPEX (αποδοτική τεχνολογία) Υψηλό OPEX (έξοδα καυσίμου) Ανταγωνιστικές χρήσεις Ξεκάθαρο τιμολογιακό καθεστώς Αβεβαιότητα κτήσης και τιμής Υψηλό CAPEX (αποδοτική τεχνολογία) Υψηλό OPEX (έξοδα καυσίμου) Εναλλακτική λύση στην τροφοδοσία Ξεκάθαρο τιμολογιακό καθεστώς Συνέργειες με γεωργούς Υψηλό CAPEX (περιβαλλοντικά μέτρα) Χαμηλό OPEX Ασφάλεια στην τροφοδοσία Αδιευκρίνηστο τιμολογιακό καθεστώς Δύσκολη αδειοδότηση Παραδοσιακή βιομάζα (υπολείμματα) «Νέα» βιομάζα (ενεργειακές καλλιέργειες) «Παραμελημένη» (neglected) βιομάζα 3

4 To θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 4

5 Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση του βιογενούς κλάσματος Θεσμικό πλαίσιο και δυνατότητες Iεραρχία διαχείρισης αποβλήτων: 1. αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση (Prevention incl. reuse) 2. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 3. ανακύκλωση υλικών (Material recycling) με «επιθετικούς στόχους»: μέχρι το 2020 ανάκτηση 50% κ.β. τουλάχιστον του χαρτιού, των μετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού 4. ανάκτηση ενέργειας (εδώ περιλαμβάνονται η αποτέφρωση και άλλες θερμικές μέθοδοι όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, και μάλιστα με ορισμένα ελάχιστα κριτήρια απόδοσης, π.χ. 65% συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για τις νέες μονάδες) 5. τελική διάθεση (οτιδήποτε δεν χαρακτηρίζεται ανάκτηση). Επιπλέον, στην Οδηγία 2001/77/EK αναφέρεται ότι «... η καύση μη διαχωρισμένων δημοτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα μελλοντικό σύστημα υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην περίπτωση που μια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων...». Τέλος, στη νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τονίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιομάζας (τροφικές ανάγκες, χαρτοπολτός, κλπ.) και ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν νέες πηγές βιομάζας - μέσω νέων συστημάτων δασοπονίας αλλά και μέσω της (αξιοποίησης) του βιο-αποδομήσιμου κλάσματος των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή (DG ENER) έχει ήδη αρχίσει να συμπεριλαμβάνει στον τομέα της συγχρηματοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και έργα συν-αξιοποίησης βιομάζας και στερεών ανακτηθέντων καυσίμων (SRF, βλ. στη συνέχεια). 5

6 Πορεία υλοποίησης έργων ΑΠΕ ΥΠΕΚΑ: Ετήσια έκθεση ΑΠΕ (2010) 6

7 Κυριότερα εμπόδια & προβλήματα για την υλοποίηση έργων Η/Π με βιομάζα Η τιμή πώλησης ( /kwh) ήταν μέχρι πρόσφατα πολύ χαμηλή. Παρότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά με το Ν. 3851/2010 για τη βιομάζα, το τοπίο παραμένει θολό για τα δευτερογενή καύσιμα (SRF, RDF). Παρά το μεγάλο αριθμό αιτήσεων στη ΡΑΕ, ακόμα δεν λειτουργούν έργα αξιοποίησης στερεάς βιομάζας για Η/Π. Τα κυριότερα εμπόδια αναφέρονται στη συνέχεια: 1. Πρόβλημα ασφάλειας στην προμήθεια καυσίμου ο συνδυασμός SRF/λοιπών οργανικών αποβλήτων & αγροτικής βιομάζας διασπείρει και περιορίζει τον κίνδυνο μονοψωνίων. Επιπλέον, η προτυποποίηση (από πιστοποιημένους φορείς) της βιομάζας, των δευτερογενών καυσίμων και των αξιοποιούμενων οργανικών αποβλήτων στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ως προς την πιστοποίηση του βαθμού ανανεωσιμότητας (biogenic fraction) των Α υλών/καυσίμων - όπου απαιτείται -, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα οικονομικότητας. 2. Οι απαραίτητες συνέργειες δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί η σύζευξη όμως: περιβαλλοντικών λύσεων (ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης των ΑΣΑ και άλλων ή οργανικών αποβλήτων από ΒΙ.ΠΕ.) οργανικών αποβλήτων, π.χ. ΣΕΔ ενεργειακών πλεονεκτημάτων (μονάδες βάσεως και συμπαραγωγής με ΑΠΕ δρουν ενισχυτικά και για τους αιολικούς και Φ/Β σταθμούς), και ωφελειών για τους αγρότες (αύξηση % αγροτικής βιομάζας στις μονάδες αξιοποίησης) δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο εμπλεκομένων που ενισχύει την κοινωνική και οικοvομική συνοχή. 3. Δεν επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας Τα οικονομικά οφέλη μπορούν να βελτιωθούν μέσω: του προκύπτοντος περιβαλλοντικού οφέλους (μέσω, π.χ. της συν-διαχείρισης των ΑΣΑ) της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσματος (αύξηση του βαθμού απόδοσης μέσω πιο αποδοτικών τεχνολογιών/αεριοποίησης και εφαρμογών συμπαραγωγής) για τη βιομάζα, και της τοπικής συμμετοχής (συμπαραγωγή, σύζευξη με συμπληρωματικές αγροτικές δραστηριότητες) που είναι δυνατό να καταστήσουν βιώσιμες ακόμα και μικρές/μεσαίες επενδύσεις ( τόνους/έτος). 4. Πρόβλημα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω της γενικότερης αντίδρασης των δημόσιων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα προώθησης των ΑΠΕ αλλά και, ειδικότερα, με τη βιομάζα λόγω της άγνοιας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (μικρός αριθμός αδειών) και μίας ανεξήγητης «εχθρότητας» προς τη βιομάζα από τις τοπικές αρχές και κοινωνίες 5. Πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των έργων η αναγνώριση των κινδύνων είναι ανεπαρκής, η χρηματοδότηση (λόγω κρίσης) των έργων δεν είναι δυνατή από τις ελληνικές τράπεζες τη δεδομένη στιγμή, και γενικότερα υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα στην κάλυψη των απαιτήσεων και εγγυήσεων που απαιτούνται από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα 7

8 Κύριοι εμπλεκομένοι και αλληλεξαρτήσεις για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας Σχηματικό διάγραμμα Δανειστής (Τράπεζα ή Fund) ΜΕΤΟΧΟΣ Α ΜΕΤΟΧΟΣ Β Παροχέας τεχνογνωσίας- Κύριος ανάδοχος του έργου (EPC) Συμφωνία σύναψης δανείων Συμφωνία Μετόχων Συμφωνία σχεδιασμού δημοπράτησης κατασκευής Υπεργολάβοι ΕΚΕΣ Συμφωνία προσφοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συμφωνία λειτουργίας και συντήρησης Λειτουργός μονάδας Η/Π Συμφωνία προμήθειας Α' υλών Συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Διασύνδεση με δίκτυο Συμφωνία αγοράς θερμότητας ΟΤΑ Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ Φορείς αξιοποίησης θερμότητας 8

9 Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) ανακύκλωσης των ΑΣΑ και παραγωγής SRF Η μονάδα ΜΒΤ της HRO στο Osnabrück-Γερμανία δυναμικότητας τόνων ΑΣΑ/έτος 9

10 Σύγκριση ΑΣΑ και άλλων καυσίμων με το SRF-Trockenstabilat Σύγκριση ΚΘΔ των ΑΣΑ και του Stabilat kj / kg ~ ~ ΑΣΑ 40% Υγρασία Μετά τη βιολογική ξήρανση Σύγκριση ΚΘΔ του Stabilat και άλλων καυσίμων Stabilat μετά το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων Καύσιμο Θερμογόνος δύναμη Θερμογόνος δύναμη [kj/kg] [Btu/lbs] Λιγνίτης 8,000 16,000 3,600 7,200 Ξύλο 10,500 16,500 4,500 7,100 Χαρτί 13,500 5,800 Stabilat 16,000 18,000 6,900 7,800 10

11 Προτυποποίηση δευτερογενών καυσίμων 11

12 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) Βασική αρχή 12

13 Μονάδα αεριοποίησης Stabilat στο Osnabrück (750 kg/h) Διάγραμμα ροής 13

14 H ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης ΑΣΑ και βιομάζας στην Ημαθία («μικρή» μονάδα) EFFLUENTS INPUT ORGANIC STREAMS PRODUCTS Municipal Solid Wastes (MSW) Energy crops Separately collected organic wastes (dry) Organic wastes & sludges (wet) Cleaned air Inerts VOC treatment MSW Recycling Plant (MSWRP) Compost Plant Anaerobic Digestion Plant (ADP) Treated effluents SRF Condensate Treatment Maturation metals (Fe, Al) Integrated Gasification System dried biomass Biomass Dryer G electiricty Ash Flue Gas Cleaning compost Water Heat Recovery Steam Generator Flue gases G electiricty Integrated Facility MSW and Organic Wastes Treatment Facility Gasification Facility 14

15 Ενεργειακή αξιοποίηση SRF/RDF και βιομάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, μικτή καύση ή αεριοποίηση) αποτελεί μία άριστη λύση για το σύνολο των οργανικών ενδιάμεσων ρευμάτων (SRF/RDF) που προκύπτουν ως παραπροϊόντα ολοκληρωμένων διαχειριστικών επιλογών που προηγούνται στην ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Η θερμική αξιοποίηση του SRF μπορεί να συνδυασθεί με την συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίμων/αποβλήτων, υψηλού βιογενούς κλάσματος, όπως η ξ. ιλύς (από ΜΕΑΛ), τα βιομηχανικά παραπροϊόντα και, κυρίως, την αγροτική βιομάζα που μπορεί έτσι να βρει μία αξιόπιστη διέξοδο ως συμπληρωματικό καύσιμο σε μονάδες μικρού ή μεσαίου μεγέθους μειώνοντας παράλληλα - και τον κίνδυνο προμήθειας καυσίμου για τους επενδυτές (αρχή της πολυτροφοδοσίας). Μικρές (<3 ΜWe) ή μεσαίες (<5-10 ΜWe) μονάδες μπορούν να διαθέτουν ευκολότερα μέρος της θερμικής τους ενέργειας και να επιτυγχάνουν συνέργειες με άλλες βιομηχανίες σε οργανωμένες ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. Δεδομένα από διαδικασίες διαβούλευσης τόσο με ΜΚΟ όσο και με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταδεικνύουν ότι αποδοχή για την εγκατάσταση μονάδων θερμικής επεξεργασίας θα ήταν δυνατή μόνο σε περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν αποδοτικά συστήματα αποφυγής δημιουργίας ΑΣΑ και συστημάτων ανακύκλωσης (είτε με ΔσΠ είτε με μονάδες ανακύκλωσης και μονάδες ΜΒΤ). Στο πλαίσιο αυτό, προτυποποιημένα-πιστοποιημένα δευτερογενή καύσιμα με υψηλή ΚΘΔ (επομένως χαμηλή υγρασία), χαμηλό επίπεδο χλωρίου και άλλων ρυπαντών σε συνδυασμό και με βιομάζα είναι δυνατόν να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. 15

16 Προβλήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας & βιοαερίου Υπάρχει σήμερα μία «εχθρότητα» στη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ γενικότερα και έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας ή SRF/βιομάζας ειδικότερα. Έτσι: Κυριαρχούν έντονα σύνδρομα τύπου NIMBY, NOPE, NIME, CAVE, BANANA, κλπ. Δεν υπάρχει ευρύτερη ενημέρωση ούτε αναλυτική δημόσια διαβούλευση Αναδύονται έντονα εμπειρίες από προηγούμενα αποτυχημένα παραδείγματα (π.χ. Τ/Θ Νυμφασίας, ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) και περιβαλλοντικές αστοχίες Έχει γίνει από τις τοπικές κοινωνίες και τους ΟΤΑ - αποδεκτή η υπάρχουσα επικρατούσα κατάσταση (απόρριψη αποβλήτων στους επιφανειακούς και υδάτινους αποδέκτες, π.χ. κατσίγαρος, καύση υπολειμμάτων στα χωράφια, ΧΑΔΑ, ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρυάκια και ποτάμια, κλπ.) Δεν προσμετράται πουθενά το περιβαλλοντικό κόστος (π.χ. πυρκαγιές, οσμές, ευτροφισμοί, κλπ.) και δεν εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (ΡΡΡ) Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα επιτυχημένα παραδείγματα ή όπου υπάρχουν αποσιωπούνται ή δαιμονοποιούνται (π.χ. Ψυτάλλεια, διαχείριση αερίου σε ΧΥΤΑ, κλπ.) Οι αδειοδοτούσες αρχές δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις επαρκώς ενημερωμένες. 16

17 Πρόταση «Ολοκληρωμένης θερμικής αξιοποίησης» ελαστικών και άλλων αποβλήτων στη Δυτική (West) Αττική!Τι αποδεχόμαστε ήδη! 17

18 Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων στην Oreade Le Havre (από ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)!Τι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε! 18

19 Προβλήματα χρηματοδότησης έργων Αναγνώρισή τους και εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης Παρά την έντονη ανάπτυξη έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας & βιοαερίου στην Ελλάδα η χρηματοδότηση τους είναι προβληματική και οι κύριοι λόγοι αναφέρονται στη συνέχεια: Δεν έχει δοθεί η σημασία που απαιτείται στην αναγνώριση, εκτίμηση και αντιμετώπιση των κυριότερων κινδύνων (risk assessment & mgmt), όπως προμήθεια καυσίμου, αδειοδότηση, τεχνολογικοί εταίροι, κλπ. τα σχετικά Επιχειρησιακά Σχέδια πρέπει να είναι ξεκάθαρα και αναλυτικά στα θέματα αυτά Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων στην παρούσα δε συγκυρία δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα εξετάζεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και, σε περίπτωση μεγάλων (>10 Μ ) επενδυτικών σχεδίων, από Αναπτυξιακές Τράπεζες (EIB, EBRD, BSTDB, EIF, κλπ.) ή/και η δυνατότητα σύναψης κοινοπρακτικών δανείων με εμπορικές τράπεζες Οι επιδοτήσεις βαίνουν μειούμενες (δεν υπάρχει αντίστοιχο του ΕΠΕ ή του ΕΠΑΝ) και οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται ακόμα και για την προσφορά των ιδίων κεφαλαίων (equity) δυνατή η αξιοποίηση προγραμμάτων κρατικών εγγυήσεων από χώρες-εξαγωγείς σχετικών τεχνολογιών (π.χ. CoFACE-Γαλλία, Euler/Hermes-Γερμανία, κλπ.) Υπάρχει ανασφάλεια για τους όρους τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το ΔΕΣΜΗΕ σε μακροπρόθεσμη βάση άρα και ανασφάλεια εξυπηρέτησης των δανείων ξεκάθαρη παροχή εγγυήσεων 20ετούς βάσης για π.χ. 300 MWe από βιομάζα σε μία βάση first connected - first served Απαιτείται ξεκάθαρο νομικο-θεσμικό πλαίσιο για τους όρους τιμολόγησης της ενέργειας από αξιοποίηση του βιογενούς κλάσματος του SRF/RDF 19

20 O κύκλος ζωής του έργου (από EBRD) Σημείο RIP RIP Στο σημείο αυτό (ή λίγο πριν απ αυτό) σταματά η εξέταση έργων από τις Τράπεζες 20

21 Συμπεράσματα Η νέα Οδηγία 28/2009/ΕΚ για τις ΑΠΕ και ο Νόμος 3851/2010 συντελούν ήδη στην αύξηση της διείσδυσης της Βιοενέργειας στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για έργα ενεργειακής αξιοποίησης στερεάς βιομάζας (Η/Π με καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση) και οργανικών αποβλήτων (Η/Π από μονάδες βιοαερίου), όπως έχει καταγραφεί στο μεγάλο αριθμό αιτήσεων στη ΡΑΕ. Το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων συντελεί στη σταδιακή μείωση των ΧΥΤΑ, στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ και στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών καυσίμων (RDF, SRF, Trockenstabilat, κλπ.) υψηλού βιογενούς κλάσματος, που είναι δυνατόν να συν-αξιοποηθούν με αγροτική βιομάζας(κλαδοδέματα, υπολείμματα καλαμιού-βαμβακιάς, ενεργειακές καλλιέργειες, κλπ.). Οι εφαρμογές αυτές αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή, βελτιώνουν την οικονομικότητα των μονάδων, τονώνουν το γεωργικό τομέα και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα υλοποίησης παρόμοιων έργων (ασφάλεια προμήθειας καυσίμου και πολυτροφοδοσία, δυνατότητα ευκολότερης χρηματοδότησης). Η ανάπτυξη συνεργειών (στον περιβαλλοντικό, ενεργειακό & γεωργικό τομέα) είναι απαραίτητη για την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στήριξη των επενδύσεων. Η ανάπτυξη εφαρμογών συμπαραγωγής είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση αποκεντρωμένων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων ή/και βιομάζας μικρού (<3 MWe) ή μεσαίου (3-6 ΜWe) μεγέθους. Εφαρμόζονται ήδη δράσεις R&D για την περαιτέρω βελτίωση προηγμένων μεθόδων (πυρόλυσης και αεριοποίησης) για την θερμική συν-αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίμων (SRF/RDF) και, κυρίως, της «ακριβής» αγροτικής βιομάζας και των ενεργειακών καλλιεργειών. 21

22 Προτάσεις Οι προτάσεις για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας εστιάζονται: - στην εξασφάλιση των Α υλών σε οικονομικές τιμές, στη συμβολαιοποιημένη προμήθεια τους (δηλ. εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων με σταθερή ποιότητα), με εξέταση δυνατότητας πολυτροφοδοσίας κυρίως με συν-αξιοποίηση βιομάζας-srf - στην εφαρμογή τεχνολογίας μετατροπής υψηλής απόδοσης (ιδίως στην περίπτωση «ακριβών» Α υλών) και στις δυνατότητες συμπαραγωγής - στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης χωρίς αναίτιες, μακρόχρονες καθυστερήσεις (ενημέρωση των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων) - Στην ανάπτυξη συνεργειών στον ενεργειακό, περιβαλλοντικό και γεωργικό τομέα - στην εξέταση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των έργων - στην εξασφάλιση σταθερού πλαισίου τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε 20ετή βάση. 22

23 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 23

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας HΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ Αθήνα, 25 Nοεµβρίου 2010 Ι. Μπούκης & Γ. Κουφοδήµος 1 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης» Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.2 Έκθεση σχετικά με τα εμπόδια υλοποίησης έργων Βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.2 Έκθεση σχετικά με τα εμπόδια υλοποίησης έργων Βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.2 Έκθεση σχετικά με τα εμπόδια υλοποίησης έργων Βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.2 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Τηλ.: 213 0405324, 6984

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Σ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Σκοπιμότητα και στόχοι... 8 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» TEI ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα