THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC - analiză lingvistică -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC - analiză lingvistică -"

Transcript

1 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE ȘCOALA DOCTORALĂ LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC - analiză lingvistică - TEZĂ DE DOCTORAT (rezumat) Conducător științific: Prof. dr. FLORICA BECHET Doctorand: MARIA-CĂTĂLINA MURARU

2 2013 Lucrarea pe care o înaintăm evaluării comisiei doctorale, Theotokonymia. Epitetele Maicii Domnului în icoanele și tradiția spațiului grecesc. Analiză lingvistică, constituie un onomasticon ce înglobează în mod reprezentativ cinci sute de denumiri atribuite Născătoarei de Dumnezeu prin prisma iconografiei și a tradiției mariale. Corpusul de lucru, cu serii adiacente, totodată, de variante onomastice - care se extinde la un număr de indici denominativi de ordinul miilor - reprezintă, în cazul nostru, un eșantion întocmit pentru înlesnirea cercetării. Teza sondează ceea ce am numi o geografie ecleziastică, investigând numele atribuite, pe cuprinsul spațiului grecesc, lăcașurilor de cult și icoanelor Maicii Domnului. Tributar unui filon de cercetare onomastică, demersul nostru a vizat aducerea la lumină a legăturii dintre onoma și topos, dintre procesul numirii și pecețile unei spiritualități asumate de tradițiile locului. Tradiția - dimensiunea etnografică reprezintă o constantă a cercetării noastre în explorarea denumirilor încadrate în sfera iconografiei, icoanele Maicii Domnului fiind strâns legate de lăcașurile de cult în care cel mai adesea acestea sunt găzduite. Volumul unui asemenea catalog este cu atât mai extins, cu cât adeseori epitetele Maicii Domnului, tributare iconografiei și imnografiei se întrepătrund, această arie din urmă de cercetare antrenând un bagaj onomastic aparent inepuizabil. Pentru evitarea unei inventarieri ce ar viza strict o îndosariere formală a denumirilor, lucrarea de față recurge la erminii onomastice cu trimiteri în paralel la corpusul imnografic, perspectiva de cercetare dobândind astfel o notă de complexitate. Din rațiunile amintite, însă, precum și din necesitatea restrângerii domeniului de cercetare, inventarierea corpusului imnografic constituie un aspect auxiliar, iar nu un obiectiv delimitat în cadrul lucrării. S-a avut în vedere notarea epitetelor cu toate variantele onomastice de referință (forme populare, ortografie paralelă - în cazul inscripțiilor iconografice - dublete epitetice etc.). Dincolo de simpla consemnare a reperelor iconografice, respectiv celor proprii arhitecturii religioase, imnografiei și etnografiei, la nivelul unei analize lingvistice ne-am aplecat asupra schemei de formare a epitetelor, cu indicarea etimoanelor și a ipotezelor de lucru în cazul în care acest demers s-a impus (v. Παναγία Σεπετού, Παναγία Δαμάστα, Παναγία. Κρεμαστή etc.) Investigarea nu omite redarea epitetelor în alte limbi (corespondențe onomastice consacrate sau propuneri de transfer semantic pe filon traductologic), precum și materialul iconografic auxiliar, relevant în funcție de context (v. Anexa iconografică ). 2

3 Analiza acestor epitete, în genere de factură lingvistică, dar tributară în esență cercetării de factură interdisciplinară, date fiind interferențele lingvistice, teologice și deopotrivă etnografice pe care le semnalăm în Introducere în studiul numelui, aduce în primplan nevoia unei categorizări în acest caz, optând pentru taxonomia după criteriul câmpurilor semantice. În urma investigării denumirilor atribuite icoanelor și / sau lăcașurilor de cult, s-au constat filiații onomastice și noționale care permit operarea unei clasificări ce vizează câmpuri lexico-semantice distincte (câmpul maternității; al supravenerării în cult: al majestății, al patronajului: soteriologic, apărare și ajutor, al clemenței: milostivire, mângâiere și alinare; eortologic; pictural; taumaturgic: cinetic: apariții și strămutări ale icoanelor, al ierosiliei, nosologic, al beligeranței, geografic - particularități ale toposului, cadrul natural / mediul construit: fitonimic, zoonimic; climatologic; al construcțiilor: arhitectural). Fără a ne interesa categorizarea în sine, ca demers teoretic cu un cadru metodologic propriu, am ales această modalitate de organizare a corpusului din rațiuni practice, în sensul unui suport necesar, iar nu al unui scop în sine al cercetării lingvistice întreprinse. Ne-am aplecat asupra erminiilor pe care aceste epitete inventariate pe astfel de filoane semantice le comportă, interpretările sondând o gamă diversă de chestiuni fonetice, morfologice, stilistice etc. și făcând trimitere la fundamente proprii unei culturi teologice imnografice și iconografice respectiv la surse etnografice concentrate prin prisma tradițiilor locului. Dat fiind faptul că denumirile Maicii Domnului aparțin unei sfere de cercetare prin excelență religioasă, investigarea numelui drept precept teologic se impune de la sine. Funcția numelui, așa cum punctăm în expunerea noastră, nu se rezumă doar la cea referențială, ci face trimitere la un simbolism ce comportă fine observații teologice. În vederea unei mai bune sistematizări, analiza epitetelor, cu toată această gamă mai largă de itemi urmăriţi, este expusă în cuprinsul lucrării sub forma matematic punctată a erminiilor cu care lucrăm (1. Prima erminie, 2. A doua erminie etc.). Am încercat operarea unor astfel de delimitări și la nivelul generic al structurării tezei pe capitole. În afara primului capitol, care se concentrează pe aprecieri de ordin pur lingvistic, în virtutea redării sinoptice ale valenţelor derivării şi compunerii - cele două procedee principale de formare a epitetelor din onomasticonul de faţă - (v. subunităţile I.1. Epitete mariale derivate, respectiv I.2. Epitete mariale compuse ), celelalte trei capitole din cuprinsul lucrării se focalizează asupra unor tematici ce tratează numele prin prisma acestor interferenţe lingvistice, teologice şi etnografice de care aminteam. Semnalăm trei concentrări tematice la nivelul capitolelor: Capitolul al doilea, II. Determinanţi onomastici ai Maicii Domnului (epitete care vizează persoana Născătoarei de 3

4 Dumnezeu, așadar antroponime ), Capitolul al treilea, III. Determinanţi onomastici ai icoanelor Maicii Domnului (epitete atribuite icoanelor, prin prisma unor calificări), respectiv Capitolul al patrulea, IV. Determinanţi onomastici ai lăcaşurilor de cult închinate Maicii Domnului (epitete atribuite bisericilor și mănăstirilor, prin prisma unor calificări). Pornim, astfel, de la premisa grupării acestor indici onomastici în jurul unor baze derivative sau ai unor radicali ai compunerii comuni, care asigură, la rândul lor, un filon semantic comun. În cadrul celui de al doilea capitol subunitatea Epitete-prototip ale Maicii Domnului are un statut singular - câmpuri semantice precum cel al majestăţii, al patronajului, respectiv eortologic, fiecare cu propria extensiune epitetică. Sfera iconografiei cunoaşte, totodată, aplicaţii proiectate sub forma unor câmpuri semantice, precum: III.1. Câmpul pictural ( III.1.1. Tipuri iconografice / III.1.2. Epitete calificative ale reprezentării iconografice ), III.2. Câmpul taumaturgic, cu o ramificare mai amplă, dincolo de tematica generală, III.2.1. Minuni ale Maicii Domnului, respectiv, III.2.2. Câmpul ierosiliei, III.2.3. Câmpul nosologic, III.2.4. Câmpul beligeranţei. În cadrul acestor unități semantice de sine stătătoare se conturează filoane subordonate, proprii relației hiperonim hiponim. În cele din urmă, o stratificare bogată este notabilă şi pentru cel de al patrulea capitol, în măsura în care câmpurile definitivate comportă aceeaşi gamă largă de subdiviziuni: IV.1. Câmpul geografic ; IV.1.1. Amplasarea geografică a lăcaşurilor de cult IV Cadrul natural - IV Determinanţi spaţiali generici, respectiv IV Particularităţi geomorfe / IV Mediul construit. Tot în extensiunea câmpului geografic semnalăm câmpurile fitonimic şi zoonimic, precum şi pe cel climatologic, respectiv al construcţiilor ( IV.3.1. Particularităţi de construcţie, IV.3.2. Materiale de construcţie, IV.3.3. Elemente arhitectonice ). Partea finală rezervată concluziilor reia problemele de cercetare enumerate în introducere, pe care am urmărit să o structurăm prin prisma acestei triple considerări a numelui drept obiect de studiu lingvistic, teologic, şi, totodată, etnografic. Complexitatea analizei presupune, deopotrivă, şi o complexitate a surselor bibliografice utilizate. Sursele folosite enciclopedii, albume iconografice, publicații locale sub egida lăcașelor de cult sau arondate eparhiilor bisericești de referință, ghiduri turistice, studii toponimice, proiecte electronice de factură arheologică (monumente bizantine) sau lingvistică (icoane, lăcașuri de cult, inscripții, denumiri) ș.a. au scos la iveală filoane etimologice paralele, invocate pentru a clarifica proveniența determinanților onomastici de care ne-am ocupat. Varietatea formelor și, implicit, varietatea izvoarelor pretinde o familiarizare cu istoricul respectivelor lăcașuri, întrucât cercetarea, în lipsa unei ancorări în tradiția ce stă la 4

5 baza procesului numirii, se dovedește a fi sterilă sau cel mult scolastică, bazată pe artificii, fie ele de ordin lingvistic. Bibliografia grecească pe care am avut-o la dispoziție asigură premisele unei documentări pertinente asupra monumentelor şi a tradiţiei spaţiului grecesc, ceea ce lipsește, însă, este cadrul unei analize specializate în domeniul acestei ramuri a onomasticii. Practic, nu am putut identifica, dincolo de repere lingvistice generale, un cadru conceptual, teoretic pentru tematica de faţă, cu atât mai puţin o metodologie caracteristică. Conceptualizarea şi definitivarea unei metodologii de lucru ar putea cel mult constitui un deziderat pentru lingviştii preocupaţi de acestă sferă a epitetelor de factură religioasă. În momentul de faţă, metoda cercetării noastre a vizat o abordare polivalentă, pe direcţii-cheie, precum localizarea lăcaşurilor de cult şi a icoanelor aferente pe criteriul toponimic (sistematizări geograficoadministrative ale spaţiului grecesc), pe criteriul administrativ ecleziastic (organizarea mitropoliilor, eparhiilor etc.) sau pe cel istoric (baze de date relevante pentru identificarea lăcaşurilor la nivel diacronic). În urma unor astfel de delimitări, am operat culegerea informaţiilor existente pentru denumirile propriu-zise ale icoanelor și lăcașurilor de cult, punct în care analiza lingvistică a cunoscut, aşa cum subliniam mai sus, aplicaţii de ordin deopotrivă iconografic sau etnografic. Putem afirma faptul că informaţiile primare pe care le-am cules, dincolo de lipsa unei sistematizări teoretice, au prezentat un caracter mult prea hibrid şi general, fapt ce ne-a determinat înscrierea, prin prezenta cercetare, pe un făgaş prea puţin explorat, dar cu valenţe deosebit de bogate. Capitolul I Principalele subunități: I. Procedee de formare a epitetelor: derivarea și compunerea I.1. Epitete mariale derivate I.1.1. Afixe I.1.2. Baze derivative I.2. Epitete mariale compuse I.2.1. Compuse monolectice I.2.2. Compuse polilectice 5

6 Capitolul își propune, prin prisma unor minime delimitări teoretice, dat fiind caracterul eminamente practic al cercetării, să traseze câteva direcții pe care analiza de față le presupune pentru fiecare domeniu de interes lingvistic în parte: epitete mariale derivate, respectiv epitete mariale compuse. Sunt trecute în revistă, în primul caz, afixele și bazele derivative cu care se operează, respectiv elementele de compunere care se disting la nivelul compuselor mono- sau polilectice. Expunerea nu are caracterul exhaustiv al unei inventarieri de tipul unor enumerări pe criteriul ordinii alfabetice (a operatorilor prefixali, sufixali ori a prefixoidelor). Sunt avute în vedere exemplificări din rândul acestor operatori sau a diverșilor determinanți nominali, adjectivali, respectiv verbali care am considerat că sunt edificatori, cu valențe generice, pentru specificul unei lucrări de onomastică. Cuprinsul propriu-zis al lucrării este rezervat următoarelor trei capitole, cu structură triadică, respectiv, după cum am arătat, complementară. Focalizarea asupra epitetelor prin prisma persoanei, II. Determinanți onomastici ai Maicii Domnului, a icoanelor care o reprezintă, III. Determinanți onomastici ai icoanelor Maicii Domnului, respectiv a lăcașurilor de cult închinate acesteia, IV. Determinanți onomastici ai lăcașurilor de cult a determinat o structură în mare parte simetrică a unităților pe care le abordăm în cele ce urmează, ancorată în definitivarea unor câmpuri semantice. Fiecare dintre aceste trei capitole înglobează o taxonomie pe criterii de apartenență semantică, existând nu de puține ori întrepătrunderi și transferuri noționale între acestea. Capitolul al II-lea Principalele direcții de cercetare: II. Determinanți onomastici ai Maicii Domnului II.1. Epitete prototip ale Maicii Domnului [Θεοτόκος, Θεομάνα, Θεομήτωρ, Κυρία, Παναγία ș.a.] II.2. Epitete ale supravenerării în cult II.2.1. Epitete devoționale [Ἀμόλυντος, Κεχαριτωμένη, Πάναγνος, Πανάχραντος, Υπεράγαθος ș.a.] II.2.2. Câmpul epitetic al majestății [Αρχόντισσα, Δεσπόζουσα, Παντάνασσα ș.a.] II.3. Epitete ale patronajului 6

7 II.3.1. Câmpul epitetic soteriologic [Διασώζουσα, Κοσμοσωτείρα, Ψυχοσώστρια ș.a.] II.3.2. Apărare și ajutor [Αλεξιώτισσα, Βοήθεια, Γοργοεπήκοος, Φοβερά Προστασία ș.a.] II.3.3. Mângâiere și alinare [Ἐλπίς, Ελεούσα, Ελεημονήτρια, Πάντων χαρά ș.a.] II.4. Câmpul epitetic eortologic II.4.1. Sărbători ale Maicii Domnului și epitete [Σεπτεμβριανή, Εισοδιώτισσα, Ευαγγελίστρια,Τριτιανή, Καψοδεματούσα ș.a. ] Epitetele cuprinse în acest al doilea capitol sunt tributare treptei ierarhice ocupate de Maica Domnului în cultul creștin, având în vedere în acest sens supravenerarea. Aceasta se cristalizează la nivelul indicelor onomastici prin denominații consacrate, pe care am ales să le numim prototipice, cărora li se adaugă epitete ce urmează linia maiestate patronaj, respectiv epitete devoționale cu filiații eortologice. Dacă epitetele consacrate cunosc o fundamentare eminamente teologică, cu referințe cronologice de atestare (sinodală etc.), atributele aferente unui câmp al patronajului sunt arondate unor lăcașuri de cult sau icoane, comportând erminii adeseori legitimate etnografic. Multe dintre epitetele devoționale atribuite Maicii Domnului ce pun în lumină aspectul deosebit pe care îl îmbracă în cultul creștin ortodox cinstirea Născătoarei de Dumnezeu sub forma supravenerării, gr. ὑπερδουλεία (prea cinstire) surprind interferențele registrului iconografic cu cel imnografic. Analiza lingvistică vizează investigarea modului de formare a epitetelor, precum și particularitățile fonetice care le particularizează, înscriindu-le într-un anumit registru lingvistic. Consemnăm pentru fiecare caz în parte variantele onomastice, ce adeseori constituie apanajul limbajului popular, comportând inclusiv observații de factură etimologică. Capitolul al III-lea Principalele subunități: III. Determinanți onomastici ai icoanelor Maicii Domnului III.1. Câmpul pictural III.1.1. Tipuri iconografice [Βασίλισσα, Βρεφοκρατούσα, Γαλακτοτροφούσα, Γλυκοφιλούσα, ș.a.] 7

8 III.1.2. Determinanți ai reprezentării iconografice [Μαύρη, Μελαχρινή, Γαλανούσα, Καλομάτα ș.a.] III.2. Câmpul taumaturgic III.2.1. Minuni ale Maicii Domnului [Αντιφωνήτρια, Ἄξιον ἐστὶν, Ελαιοβρύτισσα, Προαναγγελομένη ș.a.] III.2.2. Câmpul ierosiliei [Εσφαγμένη, Μαχαιρωμένη, Πυροβοληθείσα ș.a.] III.2.3. Câmpul nosologic [Αιματούσα, Γιάτρισσα, Λουβιαρίτισσα, Στάζουσα,ș.a.] III.2.4. Câmpul beligeranței [Ακαταμάχητος, Ελευθερώτρια, Παναγία της Νίκης, ș.a.] III.3. Epitete populare [Ασπροφορούσα, Γοργόνα, Θεοσκεπάστη ș.a.] Cel de al treilea capitol se concentrează asupra epitetelor direct legate de domeniul iconografiei, atât sub aspectul tipurilor iconografice și a reprezentărilor care urmează chiar și secundar sau conex o anumită tipologie direcții cuprinse în subunitatea III.1. Câmpul pictural cât și sub cel al icoanei care dincolo de orice încadrare (autor al execuției, proveniență, datare etc.) este prin excelență obiect de cult, cinstirea fiind conjugată cu sfera actelor de tip taumaturgic. Subunitatea III.1.1. Tipuri iconografice inclusă în extensiunea acestui câmp pictural cuprinde, totodată, o expunere pe scurt a canonului tipologic al reprezentării principalele elemente iconografice, în unele cazuri existând și trimiteri la Anexa iconografică de la finalul lucrării. Această aparentă digresiune de la linia analizei lingvistice este relevantă pentru însăși erminia numelor, asigurând o bază concretă de evaluare a conjecturilor vehiculate. Minunile consemnate excursuri narative pe care le notăm întrucât asigură erminia etichetelor onomastice în sine comportă o categorizare, câmpul taumaturgic prezentând o extensiune dintre cele mai bogate. Subunitatea intitulată generic III.2.1. Minuni ale Maicii Domnului subsumează îndeosebi, dar fără a se limita la acestea, epitetele aferente icoanelor taumaturgice din Sfântul Munte Athos și prezintă, totodată, angajarea în delimitarea unor filoane onomastice care țin de o cinetică a icoanelor (apariții sau strămutări). Deși independent de spectrul icoanelor aflate sau mutate în chip minunat, subcapitolul III Epitete ale demnităților bisericești. Filiații taumaturgice subsumează, după cum titlul lasă să se întrezărească, etichete onomastice care vizează ierarhia eclezială sau demnitățile bisericești în genere, prin prisma protagoniștilor implicați în evenimente însoțite de intervenții minunate ale Născătoarei de Dumnezeu. 8

9 Totuși, dincolo de linia generică a taumaturgiei, am identificat și o serie de încadrări particulare ale epitetelor în sfera câmpurilor ierosiliei, nosologiei, respectiv beligeranței. Apartenența la aceste câmpuri comportă adeseori și piramide semantice, în sensul restrângerii bazei de extensiune la nivelul unor segmente specializate, așa cum atestă subunitățile, e.g. câmpului nosologic: III Determinanți nosologici generici III Determinanți nosologici specifici III Naștere și lăuzie III Boli contagioase III Disfuncții și infirmități III Alte tulburări Epitetele populare incluse printre acești determinanți onomastici ai icoanelor nu reprezintă, de altfel, o categorie singulară doar pentru acest segment al tezei, registrul popular fiind bogat ilustrat în procesul numirii pe care îl studiem. În acest punct, însă, nu este vizat aspectul variantelor onomastice, numeroase de factură populară, ci proveniența intrinsecă a numelor avem în vedere filiația icoană - lăcaș de cult procesul numirii ținând de realități în esență populare. Capitolul al IV-lea Principalele direcții: IV. Determinanți onomastici ai lăcașurilor de cult închinate Maicii Domnului IV.1. Câmpul geografic IV.1.1. Amplasarea geografică a lăcașurilor de cult IV.1.2. Flora și fauna locală IV.2. Câmpul climatologic IV.3. Câmpul construcțiilor IV.3.1. Determinanți ai construcțiilor Cea de a treia direcție de cercetare a epitetelor vizează, așa cum anunțam, lăcașurile de cult închinate Maicii Domnului, care îndeosebi prin amplasarea acestora și prin particularitățile de construcție, au dus la încetățenirea unor etichete onomastice de referință. 9

10 Aceste două filoane de investigare se conjugă pe evaluarea unor câmpuri semantice, precum cel geografic și cel climatologic, respectiv pentru cea de a doua dimensiune semnalată, câmpul construcțiilor. Ne-am ocupat, în cadrul câmpului geografic, de epitetele care exprimă particularităţile spaţiului unde sunt amplasate respectivele lăcaşuri de cult, prin prisma unor determinanți generici [«Ακρωτηριανή», «Ανωμερίτισσα», «Νησιανή», «Στενιώτισσα» ș.a.], respectiv a unora specifici. Distingem o geografie ecleziastică, punctată de monumente şi de tradiţia religioasă, dar în acelaşi timp avem în vedere geografia propriu-zisă, formele de relief care comportă etichete lingvistice. De altfel, amplasarea geografică a lăcașurilor, dincolo de a distinge între determinanți ai cadrului natural, respectiv ai mediului construit, suscită și discuția asupra unor particularități geomorfe redate lingvistic, precum: Cadrul hidrologic [Bρυσιανή, Θαλασσινή, Κρυονερίτισσα, Λιμνιώτισσα ș.a.] Relief muntos [Αντιβουνιώτισσα, Βουλκάνου, Παναγία του Βουνού, Βουναρκώτισσα ș.a.] Formațiuni speologice [Εγκλειστριανή, Σπηλαιώτισσα, Σταλακιώτισσα ș.a.] Stânci prăpăstii [Βιγλιώτισσα, Παναγία του Βράχου, Κορυφή, Πελεκητή ș.a.] Trimiterea onomastică la flora și fauna locală antrenează, totodată, raportarea la un câmp al fitonimelor, respectiv al zoonimelor, erminiile aferente acestora trecând adeseori de limitele acoperirii semantice ale categoriei de față. De altfel, acest sincretism al specificului semantic rămâne o constantă a întregului onomasticon. IV Câmpul fitonimic [Αμπελακιώτισσα, Βελανιδιάς, Γαυριώτισσα, Κυπαρισσιώτισσα ș.a.] IV Câmpul zoonimic [Αρκουδιώτισσα, Καβουριανή, Περδικολόγισσα, Φιδούσα ș.a.] Geografia este strâns legată și de un anumit climat, astfel încât am delimitat și un câmp climatologic, analizând epitetele Maicii Domnului ce reprezintă determinanți ai locului de amplasare a lăcașurilor de cult, din perspectiva condițiilor climatologice de referință sau prin intermediul cărora sunt semnalate intervenții minunate ale Maicii Domnului, de schimbare, în mod suprafiresc, a stării vremii. Câmpul climatologic [Αερινή, Βρέχουσα, Πλημμυριανή, Σκιαδενή ș.a.] 10

11 Dincolo de specificul geografic, epitetele inventariate vizează și un specific arhitectural, redat în cadrul subunității intitulate Câmpul construcțiilor. Determinanții onomastici arondați acestuia se înscriu pe trei filoane de cercetare: IV Particularități de construcție [Αγγελόκτιστος, Γαλού, Παλαιά, Νέα Παναγία ș.a.] IV Materiale de construcție [Κεραμίτισσα, Κρουσταλλένια, Λιθινιώτισσα, Πλακιδιώτισσα ș.a.] IV Elemente arhitectonice [Εκατονταπυλιανή, Θολοσκέπαστη, Πορταριά, Χρυσοσκαλιώτισσα ș.a.] Istoria construirii unui lăcaș de cult nu este nici ea lipsită de un colorit etnografic, pe filonul tradițiilor locale, pe care le-am expus în cadrul ipotezelor de lucru corespondente erminiilor onomastice. Deși obiectul acestui câmp pare a fi limpede conturat, nu lipsesc contaminările lexicale, respectiv etimologiile populare și translațiile curente de la limbajul comun la cel savant cu riscul apariției unor indici onomastici hibrizi. Am analizat, în funcție de caz, astfel de situații. Nu a fost trecut cu vederea nici fenomenul dubletelor sau chiar al seriilor epitetice atribuite unui anumit lăcaș de cult. Atragem atenția, totodată, asupra încercării, pe cuprinsul întregii lucrări, de a opera transferul noțional la nivelul altor limbi, fie consemnând formulele de redare încetățenite în cadrul surselor consultate, fie asumându-ne provocarea traducerii acestora. Astfel, cercetarea raporturilor existente între tipurile iconografice și epitetele Maicii Domnului, în contextul regăsirii acestora pe harta toponimică proprie unei geografii ecleziastice pe care realitatea lingvistică greacă o mijlocește, deschide noi orizonturi de cunoaștere a potențialului unei limbi, dar și orizonturi de cunoaștere ale unei identități religie, credință, cultură ecleziastică, teologie punându-se astfel în lumină raportul dintre limbă și identitate (culturală). 11

12 BIBLIOGRAFIE ONOMASTICĂ Εnciclopedii. Dicționare *** (1996) Dicționarul explicativ al limbii române, București: Univers enciclopedic, Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan. *** (1991) The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford: Oxford University Press ( ). *** (1936) Θρησκευτική και Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήναι : Τύποις Γ. Π. Ξένου. BAILLY, M. A. (1928) Dictionnaire Grec-Français, Paris: Libraire Hachette BĂLAN-MIHAILOVICI, Aurelia (2009) Dicționar onomastic creștin: repere etimologice și martirologice, București: Sophia BYZANTIUS, Ch. D. (1856) Dictionnaire grec-français et français-grec, Athènes: Imprimerie d André Coromelas CHANTRAINE, Pierre (1968) Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris: Klincksieck CONSTANTINESCU, N.A. (1963) Dicţionar onomastic românesc, București: Ed. Academiei EVSEEV, Ivan (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timișoara: Ed. Amarcord GHEERBRANT, Alain; Chevalier, Jean (1990) Dictionnaire des Symbols, Paris: Jupiter GHEERBRANT, Alain; Chevalier, Jean (1995) Dicționar de simboluri, București: Artemis ΙΟΝΕSCU, Cristian. (2008) Dicționar de onomastică, București: Elion LIDELL-SCOTT, (1883) A Greek-English Lexikon, Oxford: Oxford University Press ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, Δ. Μέγα Λεξικόν Όλης της ελληνικής γλώσσης, Αθήναι: ΔΟΜΗ ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Δημήτηρ Σ. (1956) Eικονογραφημένον Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν, Αθήναι, vol. VI; VIII ΜΑΡΤΙΝΟΣ Αθαν. ( ) Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήναι, 12 volume ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γεώργιος (2002) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Aθήνα: Kέντρο Λεξικολογίας E.P.E. 12

13 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Χαράλαμπος Π. (2010) Ετυμολογικό Λεξικό των Νεοελληνικών Οικωνυμίων, Λευκωσία Θεσσαλονίκη: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, vol. 1, 2. Studii de lingvistică AGATHOPOULOU, Eleni (2003) Noun - Noun Compounds in the Greek-English Interlanguage, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Linguistics - Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki ΒΡΟWNING, Robert (2004) Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, Αθήνα: Παπαδήμα MACKRIDGE, Peter (1987) Η νεοελληνική γλώσσα, traducere Κ.Ν. Πετρόπουλος, Aθήνα: Πατάκη ΜΙRAMBEL, A. (1987) Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή και ανάλυση, Θεσσαλονίκη, trad. Σταμ. Κ. Καρατζά KΥΡΙΑΖΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Melina (2001) Το Ειδικό Λεξιλόγιο της Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής. Διδακτική Προσέγγιση. Teză de doctorat, Universitatea Aristoteleio din Tesalonic TOPONIME *** (1976) Tabula Imperii Byzantini 1. Hellas und Thessalia, Johannes Koder, Friedrich Hild, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** (1981) Tabula Imperii Byzantini 2, Kappadokien (Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos), Friedrich Hild, Marcell Restle, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** (1981) Tabula Imperii Byzantini 3, Nikopolis und Kephallēnia, Peter Soustal, Johannes Koder, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** (1984) Tabula Imperii Byzantini 4, Galatien und Lykaonien, Klaus Belke, Marcell Restle, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** (1991) Tabula Imperii Byzantini 6, Thrakien (Thrakee, Rodopee und Haimimontos), Peter Soustal, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** (1998) Tabula Imperii Byzantini 10, Aigaion Pelagos (die nördliche Ägäis), Johannes Koder, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 13

14 *** (2008) Tabula Imperii Byzantini 12, Ostthrakien (Eurōpē), Andreas Külzer, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ***Eλλάδα. Ιστορία Οικονομία Πολιτισμός Πρόσωπα Γεωγραφία Χάρτες Λαογραφία - Μουσεία, Νομός Αργολίδας, Πελοπόννησος: Εκδ. ΔΟΜΗ Α.Ε., τ. 3 JANIN, Raymond. (1975) Les Églises et les Monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique), Paris: Institut Français d Études Byzantines JANIN, Raymond (1964) Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topograpique, Paris: Institut Français d Études Byzantines, p JANIN, Raymond (1953) La Géographie ecclésiastique de l Empire Byzantin. Les Églises et les Monastères de Constantinople, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, p KRAVARI, Vassiliki (1989) Villes et villages de Macédoine Occidentale, Paris: Éditions P. Lethielleux LEFORT, Jacques (1982) Villages de Macédoine. Notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Age 1. La Chalcidique Occidentale, Paris: Diffusion de Boccard MÜLLER-WIENER, Wolfgang (1977) Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion Konstantinopolis Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Tübingen: Wasmuth ΜΠΙΡΗΣ, Η. Kώστας (2006) Αι τοπωνυμίαι της πόλεως και των περιχωρών των Αθηνών, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, nr. 17 ΠΑΛΛΗΣ, Γιώργος (2009) Τοπογραφία του Αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Οικισμοί, οδικό δύκτιο και μνημεία, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Εκδ. Oργ. Π. Κυριακίδη Α.Ε. ICOANE ȘI LĂCAȘURI DE CULT Studii. Monografii *** (2003) Moναστήρια και Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Αθήνα *** (2001) Μολυβδοσκέπαστος, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 14

15 *** (1999) Μοναστήρια της Εγνατίας Οδού. Ήπειρος, Δυτική Μακεδονια, Νότια Αλβανία, τ. 1 ος, Ηράκλειο, Κρήτη: Υπουργείο Πολιτισμού, ΥΠΠΟ *** (1999) Μοναστήρια της Εγνατίας Οδού.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Νότιαπρώην Γ.Δ. της Μακεδονίας, Νότια Βουλγαρία, vol. 2, Ηράκλειο, Κρήτη: Υπουργείο Πολιτισμού, ΥΠΠΟ *** (1999) Μοναστήρια Νησιών του Αιγαίου, πολιτιστικος-τουριστικος οδηγός. Κρήτη. Δωδεκάνησα. Νησιά Β.Α.Αιγαίου, τ. 3 ος, Ηράκλειο, Κρήτη: Υπουργείου Πολιτισμού, ΥΠΠΟ *** (1994) Iερά Μεγίστη Μονή του Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος *** (1985) Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στον Άθω, Άγιον Όρος:Έκδοσις Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ξηροποτάμου. *** Στα ίχνη της βυζαντινής Αθήνας. Δύο περίπατοι στην πόλη, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. Διεύθυνση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, 1 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων *** Μοναστήρια και προσκυνήματα της Ελλάδας, Αθήνα: Πηγάσος Εκδοτική Α.Ε.,υπό την αιγίδα της Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος, nr MARINAKIS, Teofilact Arhim. (2008) Icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, București: Sophia, trad. Zenaida Ana Maria Luca NICEPHORE of Mikra Agia Anna, Hieromonk (2003) The Holy Mountain Athos, Skete of Mikra Agia Anna PROVATAKIS, Theoharis (2005) Sfântul Munte Athos. Istorie - Tradiție Turism, Tesalonic: Rekos ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Φ. (2006) Ο θρησκευτικός Βίος των Πατρών κατά τον ιθ και τον κ αιώνα, Πάτραι: Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου ΚΑΝΑΚΗΣ, Ι. Αρχιμ. (2012) Τα Μοναστήρια της Γορτυνίας και της Μεγαλοπόλεως, Ιερά Μητρόπολις Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Δημητσάνα Μεγαλόπολη ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Εφραίμ (1996) A Narrative of the Founding of the Holy Monastery of Kykkos and the History of the Miraculous Icon of the Mother of God. Διήγηση για την ίδρυση της Ιεράς Μονής Κύκκου και την ιστορία της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου, Νikosia: Research Centre of Kykkos Monastery ΑΤΣΑΛΗΣ, Βασίλης (1996) Η ονομασία της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης της Κοσινίτσης ή Εικοσιφοιννίσης, Δράμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. (1970) Το μοναστήρι της Τατάρνας Ευριτανίας, Αθήνα 15

16 ZΗΣΗΣ, Θεόδωρος Πρωτοπρ. (1996) Τα μοναστήρια της Μακεδονίας, Α Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Universitatea Aristoteleio, Tesalonic ΘΕΜΕΛΗ, Τιμοθέου (Πυθαγόρου), Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου (1926) Αι επωνυμίαι της Παναγίας εν Κύπρω, Ιεροσόλυμα: Τύπος Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Δημήτριος Ιερομ. (2002) Τα Ιερά Προσκυνήματα της Κεφαλονίας. The Holy Shrines of Cephalonia, Αθήναι: Επτάλοφος ΑΒΕΕ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, Γιώργος (1994) Οι Επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους. Επίδραση στο θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μοναστήρια και εκκλησίες του Παγγαίου (Monasteries and churches of Pangeo), Καβάλα: Εκδ. Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Ομάδα Τοπικής Δράσης KΟΚΚΙΝΗΣ, Σπύρος (1999) Τα Μοναστήρια της Ελλάδος. Οδηγός Ιστορία-Θησαυροί- Βιβλιογραφία, Αθήνα: Εστία ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ, Κώστης, ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Ιωάννης (1995) Ιεράς Μονής Κύκκου Εγκόλπιον, Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου ΛΕΚΚΟΣ, Π. Ευάγγελος Παναγίες των Ελλήνων: Η Οδηγήτρια, Η Φανερωμένη, Παναγία η «Τρυπητή», Η Εκατονταπυλιανή, Η Πορταϊτισσα, Η Εικοσιφοίνισσα, Η Μυρτιδιώτισσα, Η Τριχερούσα, Η Προυσιώτισσα, Η Μεγαλοσπηλαιώτισσα, Το «Άξιόν Εστιν», Η Σουμελά, Αθήνα: Εκδ. Σαϊτη ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης (2005) Εκδρομές και Οδοιπορικά σε Μοναστήρια, Αθήνα: Μύρτος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Α. (1997) Το Μοναστήρι της Παναγίας στον Προύσο, Αθήνα: Εκδ. Ε. Τζαφέρη Α.Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΒΑΡΒΑΡΑ, (2002) Η Βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Θανάσης, (2003) Οδοιπορικό στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Βέροια. Ναοί Τέχνη Ιστορία, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΠΕΝΝΑΣ, Χαράλαμπος, (2004) Η βυζαντινή Αίγινα, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Στυλιανός K. (1997) Oδηγός Επισκεπτών Μουσείου Ι.Μ.Κύκκου, Λευκωσία: Μουσείον Ι.Μ. Κύκκου ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, Γ. (1988) Το Άγιον Όρος, Άγιον Όρος, Καρυές: Εκδόσεις «Πανσέληνος» 16

17 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πέτρος Χριστοδούλου, Νίκη (1985):Το Μοναστήρι της Παναγίας της Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία, Α ΣΕΙΡΑ: Ιστορικές και αρχειακές εκδόσεις, V. Νεότερα ιστορικά και αρχειακά δεδομένα, Λευκωσία ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ, Δημήτρης (2003) Μοναστήρια και Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Στάθης (2000) Άγιον Όρος. Οι Άγιοι Τόποι της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Ευστάθιος Χαριτόπουλος ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, Xαράλαμπος Γ. (2009) Τα θρησκευτικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Όψεις και πράξεις μιάς συνεχιζόμενης καταστροφής, Λευκωσία: Μουσείον Ι.Μ. Κύκκου, «Μελέτες βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης», nr. 3 ΨΙΛΑΚΗΣ, Νίκος (1986): Τα Μοναστήρια της Κρήτης, Αθήνα: Γραμμή ΑΕ ΙCONOGRAFIE Albume iconografice. Studii CAVARNOS, Constantine (2005) Ghid de iconografie bizantină, București: Sophia DIONISIE din Furna (2000) Erminia picturii bizantine, București: Sophia GERHARDT, H.P. (1968) Muttergottes, Aurel Bongers Recklinghausen KARELIN, R., GUSEV, N., DUNAEV, M. (2007) Îndreptar iconografic, Bucureşti: Sophia KIRSCHBAUM, Engelbert (1968): Lexikon der christlichen Ikonographie, Rom, Freiburg, Basel, Wien: Herder, vol QUENOT, M. (1999) Învierea și icoana, București: Christiana QUENOT, Michel (1993) Icoana. Fereastră spre absolut, București: Editura Enciclopedică SCHILLER, Gertrud (1981): Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, vol. I, II, IV(2) SENDLER, Egon (2008) Icoanele bizantine ale Maicii Domnului, București: Sophia. SOPHOCLEOUS, Sophocles (1994) Icons of Cyprus 7th 20th Century, Nicosia: Museum Publications SPATHARAKIS, Ioannis (2005): The Pictorial Cycle of the Akathistos Hymn for the Virgin, Leiden: Alexandros Press SPITZING, Günter (1989) Lexikon byzantinisch christlicher Symbole. Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens, München: Diederichs, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μ. (2009), Η Βλαχέρνα της Άρτας. Τοιχογραφίες, Αθήνα 17

18 ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Μαρία (2000) Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, Μιλάνο: Skira ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ. (1995) Ελληνική τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών KΑΛΟΚΥΡΗΣ, Κωνσταντίνος (1972) Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών MAΝΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος Α. (1990) Σινά. Οι θυσαυροί της Ι. Μ. Αγίας Αικατερίνης, Αθήνα: Εκδοτική Αθήνων ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ, Χρυσάνθη (1994): Εικόνες. Μήτηρ Θεού Βρεφοκρατούσα στην Ενσάρκωση και το Πάθος, Αθήνα: ΑΔΑΜ ЛAЗAPEB, B.H., (1986) ИCTOPИЯ BИЗAHTИЙCKOЙ ЖИBOПИCИ, MOCKBA ИCKYCCTBO TEOLOGIE (2008) Biblia sau Sfânta Scriptură, București: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. *** (2011): Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Aθήνα: Έκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος DIONISIATUL, TEOCLIT Monahul, (2002) Maica Domnului în teologia și imnografia Sfinților Părinți, București: Ed. Bizantină WARE, KALLISTOS K. Επισκόπου, (1986) Η δύναμη του ονόματος, Αθήνα: Εκδ. «Ακρίτας» ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, Θεόκλητος Μοναχός (1988) Μαρία η Μητέρα του Θεού: μέσα από την θεολογία και την υμνολογία των αγίων Πατέρων, Θεσσαλονίκη: «Βιβλιοδετική Μέλισσα» IMNOGRAFΙΕ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Σ. (1930) Η Θεοτόκος εν τη Υμνογραφία, Παρίσι ΚΟΝΤΑΚΗΣ, Χριστόφορος (1998) Εις την Θεοτόκον συναγωγή πατερικῶν ωδῶν, προσγωριῶν καί επιθέτων, Θεσσαλονίκη ETNOGRAFIE 18

19 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, Ν.Α. (1997) Η λατρεία της Παναγίας στη στην Ελλάδα. Μέσα από δημοτικά και λαϊκά τραγούδια,, Αθήνα: Εκδ. Φιλιππότη ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, Ν.Α. (1993) Η λατρεία της Παναγίας στη στεριανή Ελλάδα, Αθήνα: Εκδ. Φιλιππότη ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, Ν.Α. (1991) Η λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά, Αθήνα: Εκδ. Φιλιππότη ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Σ. (1922) Ελληνική Λαογραφία, Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου 3, εν Αθηναίς Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Σ. Δημήτριος (1992): Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία, Αθήνα: ΜΙΕΤ. ΑRTICOLE ALLERTON, D.J. (1987) The Linguistic and Sociolinguistic Status of Proper Names (What Are They and Who Do They Belong To?) in Journal of Pragmatics, 1987, no 11 p CLARINVAL, B., (1967) Essai sur le statut linguistique du nom propre, in Cahiers de Lexicologie, 1967, 11/2, p. 29 GARY-PRIEUR, Marie-Noëlle (1991) Le nom propre constitue-t-il une catégorie linguistique? in Langue Française. Syntaxe et sémantique des noms propres, 1991, no 92/ 12, p KURYLOWICZ, J. (1960) La position linguistique du nom propre in Esquisses linguistique, 1960, p MOLINO, J. (1982) Le nom propre dans la langue, Langages, June/1982, Paris, p. 13. ΒΡΟΝΤΗΣ, Γ. Αναστασίος, «Ροδιακή λαογραφία. Οι Παναγίες της Ρόδου από ιστορική και λαογραφική έποψη», Λαογραφία, vol. XΙ, 1934/1937 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ, Άννα-Μαρία (2010) «O Θρήνος της Παναγίας μέσα από τη Λαική Παράδοση» στο Bημόθυρο, τριμηνιαίο περιοδικό Ορθόδοξης Θεολογίας και Ζωής, nr. 1, iarna , p. 80 ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ, Π.Ν. «Ο Χωρός της Λαμπρής. Ιδια εν τη Αιγίνη Παλαιά Χώρα», Λαογραφία, vol. VIII, 1921 ΚΙΖΛΑΡΗΣ, Θανάσης, «Αγροτικός βίος των Θρακών», Λαογραφία, vol. ΙΒ, KYΡΙΑΚΙΔΟΥ, Σ.Π., «Παρατηρήσεις εἰς τὰς Χιακὰς παραδόσεις Στ. Βίου», Λαογραφία, 1926, p ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ, Μ. «Ποικίλα λαογραφικά της Καρπάθου», Λαογραφία, τ. ΙΣΤ,

20 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. «Η λατρευτική εικών του ναού της Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης», Ελληνικά, vol. XII, 1954 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΛΙΔΗΣ, Παν. Σ. Σύμμεικτα (Παραδόσεις. Πώς εκτίσθη η Παναγία της Πέτρας), Λαογραφία, vol. XVI, 1956 ΠΟΛΙΤΗΣ, Ν.Γ., «Λαογραφική επιθεώρησις», Λαογραφία, vol. X, 1909 ΣΛΙΝΗΣ, Μιχ. Χρ. «Αγροτικά έθιμα Δρήμου Μακεδονίας», Λαογραφία, vol. XII, ΧΡΟΥΣΗΣ, Γιώργος (2010) «Παναγία, Madre della Consolazione. Μιά δεύτερη ματιά σ έναν ύστερο εικονογραφικό τύπο» στο Bημόθυρο, τριμηνιαίο περιοδικό Ορθόδοξης Θεολογίας και Ζωής, nr. 1 iarna , p. 100 *** «Συμμικτά (Η Παναγία η Καψοδεματούσα)», Λαογραφία, vol. VI, 1917 SURSE ELECTRONICE [Ministerul Culturii și Turismului: Odysseus - Catalog al monumentelor din patrimoniul universal UNESCO, site consultat în limba greacă]; [Program European: Catalogul monumentelor arheologice din Republica Cipru, site consultat în limba greacă] [Eκκλησία της Κύπρου, site oficial al Bisericii Ciprului], [List and Evaluation of Greek and Turkish Cypriot Religious Buildings built before 1974/ Cyprus Civil Engineers and Architects Association, site oficial, engleză] Βυζαντινά μνημεία Αττικής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (Monumente bizantine din Atica, Institutul Național de Cercetări / Institutul de Studii bizantine), [Αdresele electronice ale Mitropoliilor Bisericii Greciei] [Publicația Mitropoliei de Φθιώτιδα: Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας, ἡ θέση της στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο] 20

21 [Αρχ. Ιερεμίου Βάστα, Παναγία η Διασώζουσα, Εκδ. Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος, 2003, ediție electronică] 5 Topograhie, Janin, Marie ou la Vierge Marie, [Κείμενο ομιλίας στα εγκαίνια του Μουσείου του ψωμιού στην Αμφίκλεια, 21 Νοεμβρίου 2003, της Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Cuvântarea ținută la inaugurarea Muzeului pâinii din Amphikleia, de către Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Director al Centrului de cercetări a stnografiei grecești, Academia din Atena, ] action=view_listing&articles_id=570&articles_category_1=17, [Τίνα Δ. Παγουλάτου, filolog, articol] [Ορθόδοξος Συναξαριστής, Sinaxarul Ortodox] [Επίσημος ιστότοπος του Μουσείου Αντιβουνιώτισσας στην Κέρκυρα (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 21 η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Site-ul oficial al Muzeului «Αντιβουνιώτισσα» din Corfu (Ministerul Culturii și Turismului)]. 21

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Stimate Domnule Preşedinte, Stimate Domnule Preşedinte, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Stimate Domnule,

Διαβάστε περισσότερα

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui - Introducere Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui Αγαπητέ κύριε, Αγαπητέ κύριε, Formal, destinatar de sex

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

页面

页面 订单 - 配售 Εξετάζουμε την αγορά...luăm în considerare posibi 正式, 试探性 Είμαστε στην ευχάριστη Suntem θέση να încântați δώσουμε την să plasăm παραγγελία μας στην εταιρεία comandă σας pentru... για... Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice Educţi Mtemtică Vol. 1, Nr. (5), 59 68 Asupr unei metode pentru clculul unor integrle definite din functii trigonometrice Ion Alemn Astrct In this pper is presented one method of clcultion for the trigonometricl

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE TEST 2.4.1 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Rezolvare: 1. Alcadienele sunt hidrocarburi

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ . Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στο Βουκουρέστι στις 15/04/16 Prezetare în București 15/04/16

Παρουσίαση στο Βουκουρέστι στις 15/04/16 Prezetare în București 15/04/16 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMAREA ȘI CONSULTAREA ÎN CADRUL COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE (CEI) ȘI DIRECTICA COMUNITARĂ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στο Βουκουρέστι στις 15/04/16. Prezetare în București 15/04/16

Παρουσίαση στο Βουκουρέστι στις 15/04/16. Prezetare în București 15/04/16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMAREA ȘI CONSULTAREA ÎN CADRUL COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE (CEI) ȘI DIRECTICA COMUNITARĂ

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 2. Sisteme de forţe... 1 Cuprins..1

CUPRINS 2. Sisteme de forţe... 1 Cuprins..1 CURS 2 SISTEME DE FORŢE CUPRINS 2. Sisteme de forţe.... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 2.1. Forţa...2 Test de autoevaluare 1...3 2.2. Proiecţia forţei pe o axă. Componenta forţei

Διαβάστε περισσότερα

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon ursul.3. Mării şi unităţi de ăsură Unitatea atoică de asă (u.a..) = a -a parte din asa izotopului de carbon u. a.., 0 7 kg Masa atoică () = o ărie adiensională (un nuăr) care ne arată de câte ori este

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 30. Transmisii prin lant

Capitolul 30. Transmisii prin lant Capitolul 30 Transmisii prin lant T.30.1. Sa se precizeze domeniile de utilizare a transmisiilor prin lant. T.30.2. Sa se precizeze avantajele si dezavantajele transmisiilor prin lant. T.30.3. Realizati

Διαβάστε περισσότερα

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR CURS 10+11 MECANICA CONSTRUCŢIILOR Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu CINEMATICA SOLIDULUI RIGID In cadrul cinematicii punctului material s-a arătat ca a studia mişcarea unui punct înseamnă a determina la

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α) Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΟΤ 2. Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tehnici de Optimizare

Tehnici de Optimizare Tehnici de Optimizare Cristian OARA Facultatea de Automatica si Calculatoare Universitatea Politehnica Bucuresti Fax: + 40 1 3234 234 Email: oara@riccati.pub.ro URL: http://riccati.pub.ro Tehnici de Optimizare

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ 5 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Circuite electrice in regim permanent

Circuite electrice in regim permanent Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară - General Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. 2. Τακτικά αριθμητικά

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. 2. Τακτικά αριθμητικά ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Σύμφωνα με τη Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, τα αριθμητικά διακρίνονται σε: 1. Απόλυτα αριθμητικά α. Απλά: unu, doi, trei... (ένα, δύο, τρία) κ.λπ. β. Σύνθετα: doisprezece, treizeci...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA Σύστημα θυροτηλεφώνου με βίντεο

ΕΛΛΗΝΙΚA Σύστημα θυροτηλεφώνου με βίντεο Întreţinere: Curăţaţi produsul doar cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi. Garanţie: Orice schimbări şi/sau modificări ale produsului vor anula garanţia. Nu putem accepta

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Tipuri de celule sub microscopul optic

Tipuri de celule sub microscopul optic Tipuri de celule sub microscopul optic Termenul de celulă a fost introdus de R. Hooke în cartea sa Micrographia publicată în 1665 în care descrie observaţii făcute cu microscopul şi telescopul. Microscopul

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1)

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) Αγγλικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας (ΙΙ) της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙ Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Σχολών : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 6. Centre de greutate... 1 Cuprins..1

CUPRINS 6. Centre de greutate... 1 Cuprins..1 URS 6 ENTRE DE GREUTATE UPRINS 6. entre de greutate...... 1 uprins..1 Introducere modul.1 biective modul....2 6.1. entre de greutate......2 6.2. Momente statice...4 Test de autoevaluare 1...5 6.3. entre

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Lucrul mecanic şi energia mecanică.

Lucrul mecanic şi energia mecanică. ucrul mecanic şi energia mecanică. Valerica Baban UMC //05 Valerica Baban UMC ucrul mecanic Presupunem că avem o forţă care pune în mişcare un cărucior şi îl deplasează pe o distanţă d. ucrul mecanic al

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

Determinarea momentului de inerţie prin metoda oscilaţiei şi cu ajutorul pendulului de torsiune. Huţanu Radu, Axinte Constantin Irimescu Luminita

Determinarea momentului de inerţie prin metoda oscilaţiei şi cu ajutorul pendulului de torsiune. Huţanu Radu, Axinte Constantin Irimescu Luminita Determinarea momentului de inerţie prin metoda oscilaţiei şi cu ajutorul pendulului de torsiune Huţanu Radu, Axinte Constantin Irimescu Luminita 1. Generalităţi Există mai multe metode pentru a determina

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE

UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE Elev : Popa Maria Clasa :a-xi-a A Indrumator:prof.Chirescu Emil APLICATII PRACTICE CE POT FI REALIZATE

Διαβάστε περισσότερα

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare SUBGRUPURI CLASICE. SUBGRUPURI recapitulare Defiiţia. Fie (G, u rup şi H o parte evidă a sa. H este subrup al lui G dacă:. H este parte stabilă a lui G;. H îzestrată cu operaţia idusă este rup. Teorema.

Διαβάστε περισσότερα

Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling.

Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling. Cursul 8 3.5.4. Electronegativitatea Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling. Cantitativ, ea se exprimă prin coeficienţii de electronegativitate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 1η Σεπτεμβρίου - 14 Ιανουαρίου 15 Ιανουαρίου - 14 Ιουνίου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ANEXA 4. OPERAŢII ARITMETICE IMPLEMENTĂRI

ANEXA 4. OPERAŢII ARITMETICE IMPLEMENTĂRI ANEXA 4. OPERAŢII ARITMETICE IMPLEMENTĂRI ADUNAREA ÎN BINAR: A + B Adunarea a două numere de câte N biţi va furniza un rezultat pe N+1 biţi. Figura1. Anexa4. Sumator binar complet Schema bloc a unui sumator

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Για την κωδικοποίηση της αρμανικής. Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014

Για την κωδικοποίηση της αρμανικής. Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014 Για την κωδικοποίηση της αρμανικής Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014 Τάσεις και περίοδοι στην κωδικοποίηση της αρμανικής 1. Ελληνοποίηση (1700-1840) 2. Ρουμανική προπαγάνδα (1820-1945)

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6126/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6126/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium PVC &aluminium D oor Panels + accessories 1 index panels dimensions accessories page page page page 4-11 12-46 48-50 51 2 Η εταιρία Dorland με έδρα τη Ρουμανία, από το 2002 ειδικεύεται στην έρευνα - εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Principiul incluziunii si excluziunii Recapitulare din cursul trecut Presupunem că A este o mulţime cu n elemente. Recapitulare din cursul trecut

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Algoritmi genetici. 1.1 Generalităţi

Algoritmi genetici. 1.1 Generalităţi 1.1 Generalităţi Algoritmii genetici fac parte din categoria algoritmilor de calcul evoluţionist şi sunt inspiraţi de teoria lui Darwin asupra evoluţiei. Idea calculului evoluţionist a fost introdusă în

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα