Gicht und ihre Formalisierung. Gout and its formalization

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gicht und ihre Formalisierung. Gout and its formalization"

Transcript

1 Gicht und ihre Formalisierung Gout and its formalization Dariya Rafiyenko & Hannes Kahl 12/04/2015 Bochum 1

2 1. Einführung 2. Untersuchungskorpus 3. Zusammenfassung 12/04/2015 Bochum 2

3 1. Einführung: historische Semantik und Gicht 12/04/2015 Bochum 3

4 1. Historische Semantik 1960er - linguistic turn: sprachtheoretische Wende in den Geistes- und Kulturwissenschaften; sprachliche Vermittlungsformen werden genauer untersucht Foucault 1971: Diskursanalyse Koselleck 1978, 2002: Begriffsgeschichte Williams 1983: Keyword studies Wengeler 2003: Topos-Forschung Lovejoy 1936, Pocock 1989, Skinner 2002: History of Ideas u.a. 12/04/2015 Bochum 4

5 1. Historische Semantik Die Prämisse der historischen Semantik ist, dass die Gleichförmigkeit des immer wieder Gesagten einen bestimmten Diskurs innerhalb der Gesellschaft widerspiegelt. Kann man neue Erkenntnisse mit Hilfe vom Computer gewinnen? - Suche - Formalisierung der Kenntnisse/Suchergebnisse => Auswertung der Ergebnisse 12/04/2015 Bochum 5

6 1. Gicht Moderne Bezeichnungen: Arthritis Podagra und Chiragra Urikopathie / Gicht u.a. 12/04/2015 Bochum 6

7 1. Bezeichnungen im Altgriechischen ἀρθρῖτισ ποδάγρα ποδαλγία χειράγρα χειραλγία mehr als 20 Ausdrücke in der Zeit vom 5. Jh. v. Chr. 15./16. Jh. n. Chr. (Substantive, Adjektive und Verben) 12/04/2015 Bochum 7

8 1. Wörterbücher / Fachliteratur Lexem Quelle(n) Bedeutung ἀρθριτικόσ, 3 LSJ, Durling, TLG gichtkrank ἀρθρῖτισ, f LSJ, Durling, TLG Gicht ποδάγρα, f ποδαγράω LSJ, Durling, LBG, TLG Fußgicht LSJ, TLG an Fußgicht leiden ποδαγρία, f LBG wie ποδάγρα (NChonPar 749; EustH I 332,19; ScholAr 324,31,34) ποδαγριάω LSJ, Durling, TLG wie ποδαγράω ποδαγρικόσ, 3 LSJ, Durling, TLG fußgichtkrank; gegen Fußgicht; charakteristisch für Fußgicht ποδαγρίτης, m LBG an Fußgicht Erkrankter (Leviticus rabba c. 5,6) ποδαγρόσ, 2 LSJ, Durling, TLG wie ποδαγρικόσ ποδαλγζω LSJ, LBG, TLG an Fußgicht leiden, Fußgicht hervorrufen ποδάλγη, f Lampe, TLG wie ποδάγρα ποδαλγήσ, 2 LSJ, TLG gichtkrank ποδαλγία, f LSJ, TLG Gicht (in Füßen) ποδαλγιάω LBG, TLG an Fußgicht leiden ποδαλγικόσ, 2/3 LSJ, Durling, LBG, TLG gichtkrank; Fußgicht (νόςοσ, πάθημα) ποδαλγόσ Lampe, TLG gichtkrank χειράγρα, f LSJ, Durling, TLG Handgicht; die Lähmung der Hand durch die Gicht χειραγρζω TLG an Handgicht leiden (Georgius Choeroboscus, 10. Jh.) χειραγρικόσ, 3 LSJ, TLG an Handgicht leidend χειραγρόσ, 3 LSJ, TLG an Handgicht leidend χειραλγία, f Lampe, TLG Handgicht χειραλγόσ, 12/04/20153 Bochum LSJ, Lampe, TLG an Handgicht leidend

9 1. Warum Gicht? - klare Bedeutung (ohne Polysemie) - Sprache der Medizin (Fachsprachen in den Gesellschaften der prämodernen Zeit) - zeitlich und inhaltlich verbreitet (1570 Einträge im Untersuchungskorpus; Zeitspanne von ca Jahren; medizinische, aber auch nichtmedizinische Texte) 12/04/2015 Bochum 9

10 2. Untersuchungskorpus 12/04/2015 Bochum 10

11 2. Eintrag im TLG 2. Teucer Astrol., De duodecim signis (Rhetorii Aegyptii excerpta) (e cod. Berol. 173). { } Volume 7 page 210 line 19. (Browse) ὀπίζζηα ηνῦ Πεγάζνπ θαὶ ηὰ ηέιε <ηῆο Ἴβεσο> ηῆο δσδεθαώξνπ. θαὶ ὁ (10) κὲλ αʹ δεθαλὸο θέξεη πξόζσπνλ Ἀθξνδίηεο, ὁ βʹ ξκνῦ, ὁ γʹ Σειήλεο. παξαλαηέιιεη δὲ ηνύηῳ ιακπξὸο ἀζηήξ, ὃο θαιεῖηαη Νόηηνο Ἰρζύο, κνίξαο ηβʹ, λόηηνο, κεγέζνπο αʹ, θξάζεσο Ἀθξνδίηεο θαὶ ξκνῦ. πάιηλ παξαλαηέιιεη ιακπξὸο ἀζηήξ, ὃο θαιεῖηαη Ὄξληο, κνίξαο ηβʹ, ιεπηῶλ λʹ, βόξεηνο, κεγέζνπο βʹ, θξάζεσο Ἀθξνδίηεο θαὶ ξκνῦ. ἔρεη δὲ ὅξηα ηῶλ (15) εʹ πιαλεηῶλ ξκνῦ δʹ, Ἀθξνδίηεο ϛʹ, Δηὸο δʹ, Ἄξεσο εʹ, Κξόλνπ εʹ. ἔρεη δὲ ὑπνηεηαγκέλα θιίκαηα ηαῦηα Αἴγππηνλ Σαπξνκαηηθήλ, Ὀμεηαλήλ, Σνγδηαλήλ, Ἀξαβίαλ. θπξηεύεη δὲ ηνῦ ζώκαηνο θλεκῶλ, ζθειῶλ, λεύξσλ. πνηεῖ δὲ ὑδξσπηθνύο, ἀξζξεηηθνύο, καληώδεηο, ἀπνθόπνπο θαὶ ηξαπκαηηθνὺο θαὶ ἐιεθαληηῶληαο, ἰθηεξηθνύο, κειαγρόινπο, πεξνὺο (20) δηὰ ηὴλ Κάιπελ. ζηνηρεῖα δὲ ἔρεη ηὸ ιʹ θαὶ ηὸ ςʹ. Ἀλαηέιιεη δὲ ἀπὸ κνίξαο αʹ ἕσο ηξίηεο θεθαιή, ἀπὸ δʹ ἕσο δʹ ηξάρεινο, ἀπὸ εʹ ἕσο ηʹ θνηιία, ἀπὸ ηαʹ ἕσο ηγʹ ρεῖξεο, ἀπὸ ηδʹ ἕσο ηζʹ ὦκνη, ἐλ δὲ ηῇ θʹ θαξδία, ἀπὸ θαʹ ἕσο θβʹ κόξηα, ἀπὸ θγʹ ἕσο θεʹ κεξνί, ἀπὸ θϛʹ ἕσο θδʹ πόδεο, ἀπὸ θεʹ ἕσο ιʹ ἰζρία. (25) Ἀπνηειεῖ δὲ εὔρξναο, εὐαθεῖο, εὐπαζεῖο, θελνδόμνπο, θηινθαζαξίνπο, ζξαζπδείινπο. θαὶ ἐ π ὶ κ ὲ λ η ν ῦ α ʹ δ ε θ α λ ν ῦ εὐεξγεηηθνύο, ἀραξηζηνπκέλνπο δὲ πνιιάθηο, μεληηεύνληαο θαὶ εὐγάκνπο, θαξκαθείαηο ἐλνρινπκέλνπο. ἐ π ὶ δ ὲ η ν ῦ β ʹ εὐθξαληηθνύο, παίθηαο, ἀδό- 12/04/2015 Bochum 11

12 2. Untersuchungskorpus: Eintrag im TLG 1. Pseudo Zonaras Lexicogr., Lexicon. { } Alphabetic letter epsilon page 755 line 6. (Browse) ἔλνρνο ηνῖο ὅξθνηο. Ἐνωπίωρ. ἔκπξνζζελ. Ἔνδςο. ὡο ἡκεῖο ηὸ ηαρέσο. Μέλαλδξνο θεζίῳ (25) παξέζνκαη γὰξ (755.) Ἐνδίκωρ. δηθαίσο. θαὶ ὁ Ἀπόζηνινο ἔλδηθνλ κηζζαπνδνζίαλ. Τὸ Ε μεηὰ ηοῦ Ξ. (3t) (Ἀπζενικόν.) (4t) Ἐξ ἀπόπηος. ἐμ ὑςεινῦ ηόπνπ. (5) Ἔξαπθπορ. ἀξζξεηηθόο. Ἔξαπνορ. ἀξλνύκελνο. Ἐξάγιζηορ. κπζαξόο. *ἔμσ ηῶλ ἁγίσλ.* Ἐξάνηειρ. ὑγηεῖο, ἐιεπζέξνπο, ἔμσ βιάβεο. θαὶ νἱ κὲλ ἔδξαζαλ ηαῦηα, εἶηα κέληνη ἐμάληεηο (10) γίλνληαη ηνῦ θαθνῦ. Ἐξαμβιηίωνορ. παξὰ Ῥσκαίνηο ἐθ πεξηδξνκῆο ηὶ πξάηησλ. Ἔξαιμοι. νἱ ιείθαηκνη. Ἐξαίηηρ. ἀθαηξέηεο. (15) Ἐξελιγμόρ. ὁ θαηὰ ιόρνπο. ὁ κεηαιακβάλσλ 12/04/2015 Bochum 12

13 2. Metadata Wortarten / POS tagging Substantiv Adjektiv Verb ARTHRIT Wortsippen / stemming Lexeme / lemmatization PODAGR PODALG CHEIRAGR CHEIRALG (21) 12/04/2015 Bochum 13

14 2. Metadata Datierung nach Perioden von 100 Jahren Datierung nach historischen Perioden 5. Jh. ( n. Chr.) 5/6 Jh. ( n. Chr.) 6. Jh. ( n. Chr.) ( ) vorklassisch (bis 450 v. Chr.) klassisch ( v. Chr.) hellenistisch ( v. Chr.) römisch (31 v. Chr n. Chr.) spätantik ( n. Chr.) frühbzynatinisch ( n. Chr.) mittelbyzantinisch ( n. Chr.) spätbyzantinisch ( ca n. Chr.) 12/04/2015 Bochum 14

15 2. Metadata Inhaltliche Zuordnung Medizin Historiographie theologische Kontexte Comica sprachwissenschaftliche Texte ( ) 12/04/2015 Bochum 15

16 2. Gicht: Verteilung in der Zeit 1570 Einträge im Untersuchungskorpus; ca. 140 davon (8,9%) sind nicht in eine historische Periode datierbar vor.kl klass hell roem sp.ant fr.byz m.byz sp.byz ,06% 3,2% 1,7% 31,7% 1% 34,7% 15,8% 2,9% 82,2% aller Belege entstammen römischer, frühbyzantinischer und mittelbyzantinischer Perioden 12/04/2015 Bochum 16

17 2. Lexeme: Häufigkeit ποδάγρα, f ,6% ποδαγρικόσ, ,4% ἀρθριτικόσ, ,8% ἀρθρῖτισ, f ,2% 77% ποδάγρη, f 5 0,3% ποδαλγήσ, 2 5 0,3% ποδάλγη, f 2 0,1% ποδαλγιάω 1 0,1% χειραγρόσ, 3 8 0,5% χειραγρικόσ, 3 3 0,2% χειραγρζω 2 0,1% χειραλγόσ, 3 3 0,2% χειραλγία, f 4 0,3% ca. 3% ποδαλγία, f 85 5,4% ποδαγρόσ, ,7% ποδαγριάω 47 3% ποδαγράω 32 2% ποδαλγόσ 32 2% ποδαλγικόσ, 26 1,7% 2/3 χειράγρα f 20 1,3% ποδαλγζω 14 0,9% ca. 20% 12/04/2015 Bochum 17

18 2. Wortarten: Häufigkeit Adjektiv ,1% Substantiv ,3% Verb 96 6,1% Kein Verb von der Wortsippe ARTHRIT! 12/04/2015 Bochum 18

19 2. Inhaltliche Zuordnung Inhaltliche Zuordnung Zahl Medizin 1052 Historiographie 117 theologische Inhalte 94 Comica 70 Sprache 56 Astrologie 27 Philosophie 28 Biographie 25 Historia Naturalia 15 Gesamtergebnis /04/2015 Bochum 19

20 3. Auswertung 12/04/2015 Bochum 20

21 3. Verteilung der Wortsippen nach Inhalten Korrelationskoeffizient oder Produkt-Moment-Korrelation (PMK): "[Ein] Maß zur Kennzeichnung von Zusammenhängen, das gegenüber Maßstabsveränderungen der untersuchten Merkmale invariant ist" (Bortz/Schuster 2010: 156) 12/04/2015 Bochum 21

22 3. Verteilung der Wortsippen nach Inhalten PODAGR ARTHRIT PODALG CHEIRAGR CHEIRALG Medizin Historiographie theologische Inhalte Comica Sprache Astrologie Philosophie Biographie Historia Naturalia /04/2015 Bochum 22

23 3. Verteilung der Wortarten nach Inhalten Adj Subst Verb Medizin Historiographie theologische Inhalte Comica Sprache Astrologie Philosophie Biographie Historia Naturalia /04/2015 Bochum 23

24 3. Zusammenfassung: Wortsippen 12/04/2015 Bochum 24

25 3. "ποδαλγία" als Krankheit der Kaiser Commodus ( ) Maurikios ( ) Michael VI. ( ) Alexios I. Komnenos ( ) Isaak II. Angelos ( ; ) Alexios III. Angelos ( ) Gicht ist als Krankheit der Herrscher (der Reichen) bekannt (Klußmann 1998) 12/04/2015 Bochum 25

26 3. Konventionen innerhalb der Inhalten Sprache der Medizin: eigene Wortsippe ARTHRIT Neigung zur Verwendung der Adjektive Sprache der Historiographie und Theologie Wortsippe PODALG Neigung zu Substantiven 12/04/2015 Bochum 26

Krankheitsbezeichnungen in Byzanz:

Krankheitsbezeichnungen in Byzanz: Teilprojekt Byzantinistik Leitung: Prof. Dr. F. Kolovou Krankheitsbezeichnungen in Byzanz: Neue Aspekte in der Untersuchung unter Verwendung von digitalen Methoden Dariya Rafiyenko, Leipzig dariya.rafiyenko@uni-leipzig.de

Διαβάστε περισσότερα

Zum neuphrygischen ορουαν *

Zum neuphrygischen ορουαν * ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO ROČNÍK XXXIII XXXIV GRAECOLATINA ET ORIENTALIA BRATISLAVA 2012 Zum neuphrygischen ορουαν * Wojciech SOWA, Bratislava Sicherlich wird das Phrygische für

Διαβάστε περισσότερα

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Philipp Oelschlegel Theologische Aufnahmeprüfung 2012/I Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Neues Testament Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Inhaltsverzeichnis Prolegomena

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS?

UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS? RhM 153 (2010) 92 107 UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS? Dem Gedächtnis an Christos Theodoridis gewidmet Auf den traditionell 1 ins 7. oder nach neueren Untersuchungen

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung September 2015 (78 S.), Ergänzungen und Änderungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt.

Διαβάστε περισσότερα

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis Baseis In 16 Schritten zum Graecum Nach einem Konzept von Manfred Hänisch 2., korrigierte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Bearbeitet von Andrea Harbach, Burkhard Reis und Thomas Ihnken Illustrationen: Katrin

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten 1. Keyword - Recherche die richtigen Suchbegriffe finden 2. Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung wie entscheidet Google wer an welcher

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς υπεςύθυνη: Καθηγήτρια Φ. Μπατσαλιά Νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung Juli 2012 (77 S.), Ergänzungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt. INHALT Vorbemerkung,

Διαβάστε περισσότερα

Annäherungen zur Geschichte der Stadt Phaselis auf onomastischer Grundlage: Ein Studium der Namen aus Phaselis und ihrem Territorium

Annäherungen zur Geschichte der Stadt Phaselis auf onomastischer Grundlage: Ein Studium der Namen aus Phaselis und ihrem Territorium journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Annäherungen zur Geschichte der Stadt Phaselis auf onomastischer Grundlage:

Διαβάστε περισσότερα

Termine immer aktuell auf unserer homepage dggbs.de

Termine immer aktuell auf unserer homepage dggbs.de Deutsch-Griechische Gesellschaft Region Braunschweig Wolfsburg e.v. Rundbrief Nr. 4/2014 -------------------------------------------------------------------------------- Unsere Bankverbindung : Landessparkasse

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

Begegnungen zwischen Ost und West

Begegnungen zwischen Ost und West Antiquitas Byzantium Renascentia V. (Bibliotheca Byzantina) BYZANZ UND DAS ABENDLAND Begegnungen zwischen Ost und West Eötvös-József-Collegium EltE Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und

Διαβάστε περισσότερα

Gerhard Heyer Universität Leipzig heyer@informatik.uni-leipzig.de

Gerhard Heyer Universität Leipzig heyer@informatik.uni-leipzig.de String basierte Analysen & Text Reuse Text Mining Wissensrohstoff Text Gerhard Heyer Universität Leipzig heyer@informatik.uni-leipzig.de Institut für Informatik String basierte Verfahren Suche nach Zeichenfolgen

Διαβάστε περισσότερα

Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02. Eurogriechisch. Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas

Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02. Eurogriechisch. Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02 Michael Mader Eurogriechisch Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas Teil I: Wörter und kurze Texte (Teil II: Anregungen, Aufgaben, Übungen

Διαβάστε περισσότερα

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland 11ο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATION. Titel der Dissertation

DISSERTATION. Titel der Dissertation 1 DISSERTATION Titel der Dissertation Platons Biologie und Krankheitslehre Beurteilung anatomischer, physiologischer und pathophysiologischer Konzeptionen in Timaeus 69ff. Verfasser Mag.phil. Dr.med.univ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ2.2.1/Κατηγορία πράξεων 2.2.1α: Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων

Γ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ2.2.1/Κατηγορία πράξεων 2.2.1α: Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων Ομάδα δημιουργίας Κάριν Βαβατζανίδου, Γιαννούλα Κερκινοπούλου, Έντιθ Κλέττενχαϊμερ - Καθηγήτριες Γερμανικών Γεώργιος Γιαννάτης, Ιωάννης Κοριτσίδης, Νικόλαος Κουκούλης - Γραφίστες Αντώνιος Πονηρός - Προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107578

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα

Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα LANDESGESUNDHEITSAMT BADEN-WÜRTTEMBERG IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με την ηλικία ή αποτελεί σημάδι άνοιας; Meine

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser Clemens Andreas Allesch angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.)

Διαβάστε περισσότερα

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124*

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* JAN ERIK HESSLER ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* A) Vorbemerkung Epikurs Brief an Menoikeus, eine Epitome der Ethik des Kepos, enthält einen theologischen

Διαβάστε περισσότερα

Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας

Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Der Schöpfungsbericht von P ist von Philon von Alexandrien in dem

Der Schöpfungsbericht von P ist von Philon von Alexandrien in dem 120 Artikel I 3. Die Interpretation durch Philon von Alexandrien Der Schöpfungsbericht von P ist von Philon von Alexandrien in dem Werk De opificio mundi eingehend interpretiert worden. 29 An diesem Werk

Διαβάστε περισσότερα

Die Person des Sokrates

Die Person des Sokrates Die Person des Sokrates Sokrates (469-399 v. Chr.) gehört zu den Personen, über die zwar sehr viel geschrieben wurde, aber nur wenige verlässliche Fakten bekannt sind. Wir kennen ihn vornehmlich aus den

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44.

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44. INHALT Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3 Bibel was man wissen sollte 24! Jesus 32 Gebote Spielregeln für die Freiheit 44 Glauben 51 Taufe 58 Kurzgeschichte 68 Evangelisch von A bis Z 80 ("

Διαβάστε περισσότερα