Ετήσιο Δελτίο Χρήσης (τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. (τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/ και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Το παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει Συνταχθεί με Σκοπό την Παροχή Τακτικής και Επαρκούς Πληροφόρησης προς το Επενδυτικό Κοινό

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας... 5 Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη Βάση. 6 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έως σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 7 Έκθεση Συναλλαγών Εταιρείας με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των Ενοποιημένων Εταιρειών του Ομίλου Πληροφορίες του Άρθρου 10 Ν. 3401/

3 AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 23 Απριλίου 2008, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ: Οι Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19 η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ. στην αίθουσα «ATLANTIC» του ξενοδοχείου N.J.V. ATHENS PLAZA επί της οδού Β. Γεωργίου Α 2 Πλατεία Συντάγματος, τ.κ Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1 ο : Θέμα 2 ο : Θέμα 3 ο: Θέμα 4 ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικότερα του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από έως , μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 - έγκριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου. Θέμα 5 ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Θέμα 6 ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους. Θέμα 7 ο: Θέμα 8 ο: Θέμα 9 ο: Θέμα 10 ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ενόψει των ως άνω αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ορισμός ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, του τρόπου καταβολής αυτού καθώς και των δικαιούχων αυτού. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της εναρμόνισης του με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 3604/2007. Έγκριση παροχής Εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας με σύσταση ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της εταιρείας. 3

4 Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, τηλ ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, για το σύνολο ή μέρος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 2η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που στην Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Αθήνα 23/04/2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο 4

5 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (στο εξής η «Εταιρεία» ή «AXON HOLDINGS A.E.») από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Ερμού 2, ΤΚ Αθήνα, Ελλάδα, αρμόδιος ο κ. Λιάκος Λουκάς τηλ.: Επιπρόσθετα, το παρόν Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρείας Ερμού 2, ΤΚ Αθήνα, Ελλάδα, αρμόδιος ο κ. Λιάκος Λουκάς (Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων) τηλ.: Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετήσιου Δελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κάτωθι: ο κ. Απόστολος Τερζόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρείας, Δ/νση: Ερμού 2, Τ.Κ Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: ο κ. Λιάκος Λουκάς,Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων Δ/νση: Ερμού 2, Τ.Κ Αθήνα, Ελλάδα τηλ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και, μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο. Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2007, πραγματοποίηση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γρηγόριος Η. Κούτρας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601), της ελεγκτικής εταιρείας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Τ.Κ Αθήνα) 5

6 Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε Ενοποιημένη και μη Βάση 6

7 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 26η Μαρτίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, συμφωνά µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Απόστολος Δημ. Τερζόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7

8 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 9 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Σύμφωνα με το Άρθρο 11α του Ν. 3371/ Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 32 Ισολογισμός. 33 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 36 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 9

10 1. α) Στη σημείωση 43.1 που παρατίθεται στο προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι κατά θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου έχουν εγερθεί αγωγές τρίτων συνολικού ποσού 49,63 εκ. και ότι υφίσταται προσφυγή θυγατρικής εταιρείας προς επίλυση φορολογικών διαφορών ποσού 11,46 εκ. β) Στη σημείωση 43.1 στην οποία αναφέρεται ότι θυγατρική εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση προσφυγής σε διαιτησία διεκδικώντας ποσό 41,30 εκ., λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. 2. Στη σημείωση 43.4 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2005 έως και 2007, όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, για τις χρήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 43.4, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των υποθέσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω σημειώσεις 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γρηγόριος Η. Κούτρας Α.Μ. ΣΟΕΛ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3604/2007 σας υποβάλλουμε για έγκριση τις καταρτισθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικές καταστάσεις, για την χρήση έως , εκθέτοντας τα ακόλουθα α1. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας Στην διάρκεια της επισκοπούμενης περιόδου η μητρική Εταιρεία και ο Ομιλος πραγματοποίησαν σημαντική οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση.συγκεκριμένα οι εξελίξεις που συντελέστηκαν τόσο στην μητρική Εταιρεία όσο και στις εταιρείες του Ομίλου κατά τομέα δραστηριότητας είναι οι εξής: Εξελίξεις στην μητρική «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 1) Τον Ιανουάριο του 2007 η εταιρεία προχώρησε στην σύσταση «Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού» απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Θωμά Λιακουνάκο- Πρόεδρο, Χρήστο Αλεξάκη- Μέλος, Ιάκωβο Ιωαννάτο-Μέλος,Παρασκευή Πάκα-Μέλος και Παναγιώτη Δουμάνογλου- Μέλος.Τα μέλη της επιτροπής είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και με σημαντική εμπειρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία.οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα και υποχρεώσεις της επιτροπής αυτής είναι τα κάτωθι : α) να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί θεμάτων αναπτυξιακής πολιτικής της εταιρίας ή και του ομίλου, σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και β) να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα στρατηγικής ή και επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, την επανεξέταση, την εκ νέου αξιολόγηση ή και τροποποίηση των στρατηγικών που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με την δυναμική που διαμορφώνεται στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές, πάντα μέσα στα πλαίσια των σκοπών του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και τα Μέλη της δεν συνιστούν Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα της Εταιρίας και του Ομίλου. 2) Η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E. που αποφασίστηκε με την από 30/06/2007 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τελευταίας. Ειδικότερα αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των , με καταβολή μετρητών, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών ( 1,55) εκάστη και τιμή διάθεσης οκτώ Ευρώ ( 8) εκάστη. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του στρατηγικού επενδυτή HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), L.L.C.ο οποίος ανέλαβε συνολικά έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) μετοχές αντί συνολικής καταβολής ποσού ενώ η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανέλαβε συνολικά ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) μετοχές αντί συνολικής καταβολής Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου και η συμμετοχή σε αυτή της εταιρείας και του στρατηγικού επενδυτή έγιναν με σκοπό τα κεφάλαια αυτά να δαπανηθούν για την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της θυγατρικής και την περαιτέρω ανάπτυξη της στις αγορές που ήδη 11

12 δραστηριοποιείται καθώς και σε νέες του κλάδου των υπηρεσιών υγείας. Κατά περίπτωση, η θυγατρική, θα υλοποιεί το αναπτυξιακό της σχέδιο μέσω οργανικής επέκτασης ή / και μέσω εξαγορών και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες του κλάδου της, συμπεριλαμβανομένων και άμεσων ανταγωνιστών. Με αυτόν τον τρόπο, η θυγατρική προτίθεται να εκμεταλλευθεί πλήρως τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει.επίσης η θυγατρική επωφελούμενη από τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του στρατηγικού επενδυτή, θα εντοπίζει εγκαίρως και να εκμεταλλεύεται καλύτερα επενδυτικές ευκαιρίες, θα έχει δε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές - κάτι που έως σήμερα ήταν δύσκολο - διευκολύνοντας έτσι τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων,θα λειτουργήσει ως «διαβατήριο» για την προσέλκυση και άλλων θεσμικών επενδυτών διεθνούς εμβέλειας, θα βελτιώσει ουσιωδώς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της και θα επιτρέψει τη διεθνοποίηση της μετοχικής της σύνθεσης. Στον αντίποδα η «AΧΟΝ A.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» θα εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της θυγατρικής και οι μέτοχοί της θα επωφεληθούν από τη διάχυση της ωφέλειας που θα προκύψει μέσω της αύξησης και άρα θα βρεθούν σε ευνοϊκότερη θέση σε σύγκριση με την σημερινή. 3) Η Εταιρεία με την από 30/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ.5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920 ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 3 για την κατώτερη και 15,00 την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. Για την χρονική περίοδο από 17/10/2007 μέχρι την η εταιρεία είχε αγοράσει συνολικά μετοχές με μέσο κόστος κτήσης ανά μετοχή 5,16 οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,53 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 4) Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η αριθμός Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της εταιρείας ΑΧΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Στο πλαίσιο της ανωτέρω απορρόφησης του Κλάδου, η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε: (α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του Κλάδου, που σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού ανήλθε σε και (β) από την κεφαλαιοποίηση του ποσού 0,03, για λόγους και μόνο στρογγυλοποίησης, από τον λογαριασμό αποθεματικών «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας. Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 εκάστη. Οι κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 εκάστη, κατανεμήθηκαν στους μετόχους της Εταιρίας και της ΑΒΥΤ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/1993, με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: 1. Στους μετόχους της Εταιρίας σε κάθε μία (1) κατεχόμενη πριν το Μετασχηματισμό παλαιά κοινή μετοχή αυτής, αντιστοιχούσαν 0, νέες μετά το Μετασχηματισμό μετοχές αυτής. Δηλαδή στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας κατανεμήθηκαν συνολικά ( x 0, =) νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές αυτής και 2. Στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας σε κάθε μία (1) κατεχόμενη μετοχή αυτής, αντιστοιχούσαν 8, νέες μετοχές της Εταιρίας. Δηλαδή στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας κατανεμήθηκαν συνολικά ( ) x 8, = νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές της Εταιρίας. 12

13 Η διάθεση των μετοχών έγινε σε έξι (6) πρόσωπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) αφορούν σε παλαιούς μετόχους της Εταιρίας (ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ, ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ, AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ, ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) και τα υπόλοιπα δύο σε νέα πρόσωπα (SAGITTA INTERNATIONAL LLC, ΑΧΟΝ INTERNATIONAL LLC). Ταυτόχρονα με την πιο πάνω αναφερόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μετασχηματισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/1993, η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 4.056, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,61 εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης ( 4.056) καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό αποθεματικών «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας. Οι νέες μετοχές, δόθηκαν δωρεάν αναλογικά σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού κατά τα υπό (Α) ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας και μετοχές στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 εκάστη. Οι μετοχές αυτές κατανεμήθηκαν ως εξής: και μετοχές στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας (ουσιαστικά ο αριθμός μετοχών που κατέχουν τελικά οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας ισούται με τον αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν τον Μετασχηματισμό και την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών) μετοχές στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας (ο αριθμός μετοχών που κατέχουν τελικά οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας ισούται με τον συνολικό αριθμό μετοχών που εκδόθηκαν λόγω του Μετασχηματισμού και της κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών) 5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς, εντός του Ιανουαρίου του 2008, ποσού με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πέντε έτη. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 1) Την 29/02/2008 η Εταιρεία προέβη στην σύσταση Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AXON FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».Η ΑΧΟΝ συμμετέχει στην νέα εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 60% ενώ στο υπόλοιπο 40% συμμετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Δουμάνογλου Παναγιώτης. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών με έμφαση σε υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Services). Η ανωτέρω εταιρεία έχει Eδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής και το αρχικό Μετοχικό της Κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες μετοχές ( ) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. 2) Την 03/03/2008 η Εταιρεία και η θυγατρική της Εταιρεία Euromedica Α.Ε. προχώρησαν στη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με έδρα την Αθήνα. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η συμμετοχή 13

14 της Euromedica Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της «EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι 99% ( μετοχές) και της ΑΧΟΝ Συμμετοχών Α.Ε. 1% (1.600 μετοχές).σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της πρόνοιας. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ χρήση 2007 η μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA A.E. πραγματοποίησε σημαντική οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση. Συγκεκριμένα οι εξελίξεις που συντελέστηκαν είναι οι κάτωθι : 1) Απόκτηση συμμετοχής 50% στις εταιρίες ΑΡΩΓΗ Α.Ε. και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν Κέντρα Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, δυναμικότητας 128 κλινών σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε συγκρότημα 4 κτιρίων, συνολικού εμβαδού τ.μ., που αναπτύσσονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων στη Νίκαια Λάρισας Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε σε ) Εξαγορά ποσοστού 49% των μετοχών της "ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.", που λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο (απεικονίσεων, βιοπαθολογίας κ.λπ.) στην Ελευσίνα, έναντι ποσού Η "ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." έχει επίσης τον έλεγχο της εταιρίας "ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.", η οποία λειτουργεί Διαγνωστικό Εργαστήριο (απεικονίσεων βιοπαθολογίας κ.λπ.) στα Μέγαρα. 3) Παράλληλα, η Euromedica Α.Ε., προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 49% της "ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.", έναντι ποσού 214 και στην απόκτηση ακινήτου 772 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής, έναντι ποσού 100, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της παραπάνω εταιρίας για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης δυναμικότητας 30 θέσεων, για την οποία έχει ήδη ληφθεί η σχετική έγκριση σκοπιμότητας. Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του ) Απόκτηση συμμετοχής 5,13% στην εταιρία "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.", με τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποίησε η τελευταία έναντι Το Κέντρο Αποκατάστασης, που ξεκίνησε τη λειτουργία του εντός του τρέχοντος έτους, βρίσκεται στην περιοχή Καρελλά στο Κορωπί, καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια τ.μ., επί ακινήτου έκτασης τ.μ. και διαθέτει 125 κλίνες για εσωτερική νοσηλεία, ενώ δέχεται και εξωτερικούς ασθενείς. Η εταιρία ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. έχει στην κατοχή της και ένα ακίνητο επίσης στο Κορωπί, στη θέση Προφήτης Ηλίας, έκτασης τ.μ. 5) Επίσης η Euromedica απέκτησε συμμετοχή 50% στην εταιρία "ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.", η οποία έχει λάβει άδεια ίδρυσης Γενικής Κλινικής στην Κέρκυρα και έχει ήδη προχωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου της κλινικής, στην περιοχή Τρίκλινου Κέρκυρας. Η κλινική είναι δυναμικότητας 75 κλινών και έχει επιφάνεια περίπου τ.μ. σε ιδιόκτητο ακίνητό της (εκτάσεως τ.μ.). Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε Η ανέγερση της κλινικής προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008 και να λειτουργήσει το Στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετάσχουν γιατροί της Κέρκυρας όλων των ειδικοτήτων στα πρότυπα είτε της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ της Θεσσαλονίκης (ισότιμη συμμετοχή Euromedica - ιατρών) είτε της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στη Ρόδο (συμμετοχή Euromedica 57% - ιατρών 43%). 14

15 6) Αγορά οικοπέδου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, εκτάσεως τ.μ., έναντι Σκοπός της αγοράς αυτής είναι η ανέγερση πρότυπου Γηροκομείου υψηλών προδιαγραφών, και η είσοδος της EUROMEDICA Α.Ε. σε έναν νέο τομέα παροχής υπηρεσιών, που αφορά τη φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων. 7) Απόκτηση 49% του διαγνωστικού κέντρου Υγεία Μαγνητική Διάγνωση στην Πτολεμαΐδα, έναντι τιμήματος Πρόκειται για πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, διαθέτει μαγνητικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο, ψηφιακό ορθοπαντογράφο και μέτρηση οστικής πυκνότητας και έχει ένα δίκτυο 100 συνεργαζομένων ιατρών. Το ανωτέρω διαγνωστικό κέντρο στεγάζεται σήμερα σε μισθωμένο χώρο 250 τ.μ. ενώ υπάρχει η προοπτική μετεγκατάστασής του σε ιδιόκτητο οικόπεδο 1 στρέμματος, στην ίδια περιοχή, καθώς και η ανάπτυξή του μέσω άλλων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας 8) Επίσης αποκτήθηκε το 90% της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, έναντι τιμήματος Η εταιρία, συμφερόντων της οικογενείας Γιάννη Μπουτάρη, λειτουργεί τον πρότυπο ξενώνα La Moara, σε ιδιόκτητα ακίνητά της στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου Φλώρινας και εκμεταλλεύεται τον ξενώνα La Soare. Η συνολική δυναμικότητα των δύο ξενώνων ανέρχεται σήμερα σε 40 κλίνες. Εκπονούνται μελέτες μετεξέλιξης του ξενώνα La Moara σε κέντρο Υγιεινής- Ευεξίας και Αποκατάστασης. 9) Εξαγορά ποσοστού 49% στο Διαγνωστικό Εργαστήριο MEDINET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε, έναντι τιμήματος 417 ευρώ. Το διαγνωστικό κέντρο MEDINET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο καθώς και το μοναδικό τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, με εξειδίκευση στη διάγνωση καρδιακών παθήσεων. Το κέντρο λειτουργεί από το 2004 σε ένα χώρο 220τ.μ. 10) Απόκτηση συμμετοχής 45% στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής "Γαληνός Τρικάλων Ιατρική Α.Ε." έναντι 652. Πρόκειται για εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής το οποίο στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στο κέντρο των Τρικάλων και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ) Αποκτήθηκε επίσης το 21% του Διαγνωστικού Κέντρου Ιπποκράτης Κοζάνης, έναντι τιμήματος 525. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο Διαγνωστικό Κέντρο που διαθέτει αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, μικροβιολογικό εργαστήριο και λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο στην Κοζάνη. 12) Εξαγορά ποσοστού 49% στο Διαγνωστικό Εργαστήριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στο παραπάνω Διαγνωστικό Κέντρο επιτεύχθει μέσω της θυγατρικής εταιρίας της EUROMEDICA «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Πύλης Αξιού». Το τίμημα αγοράς ανήλθε σε ) Εξαγορά ποσοστού 49% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από μετατροπή της ΕΠΕ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε.Π.Ε.», η οποία λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο με αξονικό τομογράφο στην Καστοριά, έναντι τιμήματος ) Η θυγατρική εταιρία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε., προέβη στην εξαγορά ποσοστού 49% των μετοχών της εταιρίας «ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Ι.Α.Ε..», που λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο με αξονικό τομογράφο στην Κατερίνη, έναντι ποσού

16 15) Απόκτηση συμμετοχής 35% στην "ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.", η οποία λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο με αξονικό τομογράφο στη Μυτιλήνη, Νομού Λέσβου. Η συμμετοχή αυτή πραγματοποιήθηκε με εξαγορά μετοχών, έναντι τιμήματος 300, και με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό 171, η οποία αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της ) Η Euromedica σε συνεργασία με την εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., προχώρησε σε συμφωνία με το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για την ανάληψη της διαχείρισης του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Τη διαχείριση του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», θα αναλάβει η υπό σύσταση εταιρία EUROHOSPITAL, στην οποία συμμετέχουν κατά 50% η EUROMEDICA Α.Ε. και κατά 50% η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Η συμφωνία έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2008 και αρχική διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα σύναψης περαιτέρω τριετούς συμφωνίας από 1ης Ιανουαρίου Σκοπός της ανάθεσης του management του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» στην EUROHOSPITAL από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είναι η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας νοσοκομειακών υπηρεσιών, η εκπλήρωση του κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος και η μείωση του κόστους παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του Νοσοκομείου. 17) Απόκτηση συμμετοχής 34% στην εταιρία MEDINET Καβάλας Ι.Α.Ε., έναντι ποσού 204 ευρώ, στην οποία το πλειοψηφικό ποσοστό διατηρούν ιατροί - μέτοχοι της περιοχής. Η MEDINET Καβάλας Ι.Α.Ε. λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στην Καβάλα, σε μισθωμένο ακίνητο επιφανείας 175 τ.μ., το οποίο διαθέτει αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο και μετρητή οστικής πυκνότητας. 18) Αγορά ποσοστού 41% του διαγνωστικού κέντρου Αξονική και Διαγνωστική Κορίνθου Α.Ε, έναντι τιμήματος 73. Το διαγνωστικό κέντρο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 διαθέτει αξονικό τομογράφο, υπερηχογράφο triplex, μέτρηση οστικής πυκνότητας, ψηφιακό ακτινολογικό και μικροβιολογικό. Στα άμεσα σχέδια της EUROMEDICA είναι η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου καθώς και η προσθήκη Μαγνητικού Τομογράφου. 19) Τέλος, η θυγατρική της Euromedica εταιρία EUROPROCUREMENT A.E. απέκτησε: α) το 49% Euromedica Ανατολικής Αττικής Α.Ε., έναντι τιμήματος Πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικού κέντρου με πλήρες απεικονιστικό τμήμα (Μαγνητικό και Αξονικό τομογράφο, Ακτινολογικό, Μαστογράφο, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας), τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, μικροβιολογικό και Βιοχημικό τμήμα καθώς και Καρδιολογικό τμήμα. β) το 80% της εταιρίας DATA DESIGN A.E. έναντι Η DATA DESIGN A.E. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού και υποστηρίζει όλο το δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και κλινικών του ομίλου EUROMEDICA πανελλαδικά. 20) Τέλος, υλοποιώντας το αναπτυξιακό της σχέδιο, η Euromedica προχώρησε σε περαιτέρω επέκταση μέσω της συμμετοχής της στο ΙΑΣΩ, σημαντικό ανταγωνιστή του κλάδου Υγείας. Κατά τη χρήση του 2007 αποκτήθηκαν μετοχές ΙΑΣΩ, ποσοστό περίπου 11%, από τις οποίες προέκυψαν κατά την σημαντικές υπεραξίες ύψους ) Παράλληλα, η εταιρία προχώρησε σε έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες αποκτήθηκαν από επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η CQS (UK) LLP. 16

17 22) Επίσης, ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρία ήταν η συγχώνευση δια απορροφήσεως από τη μητρική εταιρία των θυγατρικών «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», και «EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών και την με αρ. 6964/ πράξη συγχώνευσης. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Εταιριών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/ ) Τέλος, έχοντας η EUROMEDICA ως επίκεντρο της φιλοσοφίας της αλλά και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας τον άνθρωπο, προχώρησε στο σχεδιασμό προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσεται σε 6 βασικούς άξονες: την υποστήριξη δυσπρόσιτων και ακριτικών περιοχών της χώρας μας τη φροντίδα της 3ης ηλικίας τη στήριξη του αθλητισμού την ανακούφιση των παιδιών που πάσχουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την προαγωγή της επιστήμης. Αναλυτικότερα, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία θέματα που αφορούν στις ανάγκες των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών και ιδιαίτερα της 3ης ηλικίας, η EUROMEDICA επέλεξε να συνδράμει την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κασιμάτειου Γηροκομείου Κυθήρων, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών νοσηλείας, με την αποστολή, ειδών ιματισμού, φαρμάκων και λοιπού ιατρικού υλικού. Επιπλέον, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Γηροκομείου Κυθήρων για παροχή εξειδικευμένης ιατρικής μέριμνας, η εταιρεία θα διαθέτει ιατρικό επιτελείο της που θα επισκέπτεται το Γηροκομείο δύο φορές το χρόνο, ώστε να προσφέρει ασφάλεια και φροντίδα στους γέροντες. Τέλος, με στόχο την ψυχολογική στήριξη των φιλοξενουμένων του Γηροκομείου, η EUROMEDICA έχει ήδη ξεκινήσει τη διοργάνωση μιας σειράς εορταστικών εκδηλώσεων δίνοντας στους ανθρώπους αυτούς μια νότα αισιοδοξίας και θαλπωρής. Παράλληλα, η EUROMEDICA, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Ομάδας Αιγαίου, προσφέρει εξοπλισμένο ασθενοφόρο όχημα μικρού πλάτους, το οποίο θα παραδοθεί στο δήμο Αστυπάλαιας για να εξυπηρετήσει τη μεταφορά ασθενών στους στενούς δρόμους του δυτικότερου νησιού των Δωδεκανήσων. Σε ότι αφορά τον τομέα του αθλητισμού, η EUROMEDICA στηρίζει την Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, αναλαμβάνοντας τις ιατρικές εξετάσεις των Εθνικών και Προεθνικών ομάδων. Μεριμνώντας για τα παιδιά που πάσχουν και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ανακούφισης της καθημερινότητας αγοριών και κοριτσιών που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία, η EUROMEDICA, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει μαθήματα ζωγραφικής για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδογκολογικό τμήμα του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. Τα μαθήματα θα γίνουν σε συνεργασία με φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με τον άξονα της εκπαίδευσης, η EUROMEDICA θεσπίζει Αριστείο

18 για τον πρώτο σε βαθμολογία εισαχθέντα σε ΑΕΙ, μεταξύ των αποφοίτων των Λυκείων Χάλκης, Νέας Βύσσας Έβρου, Σαπών Ροδόπης, Ψαρών, Σχοινούσας, και Καστελόριζου, με σκοπό να συνεισφέρει έμπρακτα στην ευόδωση των μελλοντικών αναζητήσεων αρίστων μαθητών από δυσπρόσιτες περιοχές, στηρίζοντας το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν και πέτυχαν να ακολουθήσουν. Σχετικά με τον άξονα «Επιστήμη», η EUROMEDICA προχώρησε στη θέσπιση υποτροφίας ετησίως, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο αναγνωρισμένου κύρους της Ε.Ε. με γνωστικό αντικείμενο τη «Διάγνωση και τη θεραπεία των νευροεκφυλιστικών παθήσεων», όπως το Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ, και η Σκλήρυνση κατά πλάκας, σε μια προσπάθεια να δώσει ένα κίνητρο επιστημονικής εκπαίδευσης σε αυτές τις συνεχώς αυξανόμενες σε συχνότητα παθήσεις, με σκοπό την πλέον εμπεριστατωμένη κατανόηση καθώς και έγκαιρη και έγκυρη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 1) Απόκτηση συμμετοχής 26,36% στην εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.», έναντι ποσού Η «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.» λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής, σε μισθωμένο ακίνητο επιφανείας τ.μ.,. Επίσης συμμετέχει κατά 85% στην εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Μαγνητική Τομογραφία Α.Ε.», η οποία εκμεταλλεύεται έναν μαγνητικό τομογράφο και στεγάζεται στο ίδιο ακίνητο και την «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.». 2) Στις 17/3/2008 εξαγοράστηκε ποσοστο 50% των μετοχών της εταιρίας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 517, έναντι τιμήματος Η Κλινική έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο 12 στρεμμάτων περίπου, έχει δυναμικότητα 75 κλίνες, ενώ έχει δημιουργήσει τις υποδομές και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της άδειας λειτουργίας της σε 148 συνολικά κλίνες. 3) Επίσης συστάθηκε νέα πολυμετοχική ανώνυμη εταιρία με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Η Κλινική θα περιλαμβάνει όλες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες που σχετίζονται με ογκολογικά περιστατικά και θα έχει δυναμικότητα 150 κλινών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι Η συμμετοχή της Euromedica Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 50%, ενώ στο υπόλοιπο 50% συμμετέχουν με διάφορα ποσοστά ιατροί. 4) Τέλος συστάθηκε ανώνυμη εταιρία με έδρα την Καβάλα, η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, δυναμικότητας 80 κλινών, στην περιοχή της πόλης της Καβάλας. Η Euromedica Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50,50%, ενώ στο υπόλοιπο 49,50% συμμετέχουν ιατροί. 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Την 31/10/2007 Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ, ELSON A.E.,ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και AXON PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ,αποφάσισαν την συγχώνευση μετά απορροφήσεως των τριών τελευταίων εταιρειών από την πρώτη με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Οκτωβρίου Ήδη έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και έχουν καταρτιστεί οι σχετικές Εκθέσεις αποτιμήσεων.η συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008.Σημειώνεται ότι οι τρεις πρώτες εταιρείες είναι ήδη θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΑΧΟΝ που δραστηριοποιούνται στον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών ενώ η τέταρτη εταιρεία που θα συγχωνευτεί δραστηριοποιείται στην εμπορεία ψυκτικών συστημάτων. Με την συγχώνευση αυτή η SONAK AE πετυχαίνει την συγκεντροποίηση των ομοειδών δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου και ευελπιστεί στην διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας της, στην πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της και των απορροφόμενων εταιρειών. 2) Την 27/11/2007 η Θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ κατέθεσε αίτηση προσφυγής σε διαιτησία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για σύμβαση η οποία αφορούσε την προμήθεια συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την από 19/10/2001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της προμηθεύτριας εταιρείας SONAK A.E.B.E. και της αγοράστριας εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟ, η συμβατική τιμή της προμήθειας των αμυντικών αυτών συστημάτων ανέρχεται στο ποσό 71,98 χιλ. όπου ο προμηθευτής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση πληρωμές έχει εισπράξει 34,51 χιλ. τα οποία αντιστοιχούν στην αρχική προκαταβολή του 50% επί της συνολικής αξίας μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συμβάσεως το οποίο αναφέρεται στην εγγύηση καλής λειτουργίας και στην εγγυοδοσία ο προμηθευτής έχει καταθέσει στην ALPHA BANK 3 εγγυητικές επιστολές αξίας 41,42 χιλ. Επίσης βάσει του άρθρου 21 της Σύμβασης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, για την επίλυση της διαφοράς, αμφισβήτησης ή διαφωνίας που αναφέρεται στην εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων και την έκταση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση θα λύεται μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση αποτυχίας θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η Εταιρεία ενεργοποιώντας το άρθρο 21 της σύμβασης, προσφεύγει σε διαιτησία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου με την οποία ζητά : 1) να γίνει δεκτή η αίτηση της προσφυγής σε Διαιτησία, 2) να καταβάλλει η αγοράστρια στην αιτούσα ποσό 39,30 χιλ νομιμοτόκως από 26/4/2003 ή από 1/9/2006 ή από την επίδοση της παρούσας, 3) να καταβάλλει ποσό 2,01 χιλ. κατ έτος από την επίδοση της παρούσας προσφυγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 4) να καταδικασθεί στην καταβολή του συνόλου της δαπάνης της διαιτητικής δίκης (αμοιβές διαιτητών και έξοδα) και στην αμοιβή των δικηγόρων και 5) να καταδικασθεί στην δήλωση βουλήσεως προς την ALPHA BANΚ για την απαλλαγή της από κάθε υποχρέωση. 19

20 ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ α2. Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα Παρατίθεται συνοπτικός συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων του Ομίλου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ % Κύκλος εργασιών ,00% Μικτό κέρδος ,54% EBITDA ,86% Κέρδη προ φόρων ,64% Κέρδη μετά από φόρους ,45% Οι πωλήσεις του Ομίλου που αφορούν τρεις τομείς δραστηριότητας ήτοι τον Τομέα Υγείας, τον τομέα Πληροφορικής τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών και τον τομέα χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασαν άνοδο κατά 10 % και ανήλθαν στο ποσό των έναντι το Η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων προήλθε από: α) την οργανική ανάπτυξη του Ομίλου και β) από την ενσωμάτωση των εξαγορασθέντων εταιρειών ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, EUROMEDICA FINANCE No1 S.A., DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (KEΡΚΥΡΑ), ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. και ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από την 1/1/2007, 1/4/2007, 1/4/2007, 30/6/2007, 1/9/2007, 30/9/2007, 1/9/2007, 1/9/2007, 1/7/2007,, 6/12/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 23/11/07 και 1/11/07 αντίστοιχα. Σε ότι αφορά το μικτό κέρδος, αυτό μειώθηκε κατά 11,54 % και ανήλθε σε έναντι το Η μείωση των μικτών αποτελεσμάτων επηρεάστηκε από τον τομέα Πληροφορικής Τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών και ειδικότερα από τις Εταιρείες ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ και ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ.Η ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ την περσινή περίοδο υλοποίησε έργα με υψηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους, ενώ η ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ την περσινή περίοδο είχε υψηλότερο κύκλο εργασιών λόγω περατώσεως και τιμολογήσεως μεγάλων συμβάσεων έργων. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για τους ίδιους ανωτέρω λόγους σημείωσαν στη χρήση 2007 πτώση της τάξεως του 27,86 % και ανήλθαν σε έναντι το Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε σημειώνοντας αύξηση 6,64 %, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε από αυξημένα κατά 15,45 %. Η πορεία των κερδών επηρεάστηκε θετικά από τα Έσοδα επενδύσεων του Ομίλου. 20

21 Σε επίπεδο εταιρείας,τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2007 σε έναντι το 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 208,91 %.Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας και ειδικότερα σε έσοδα από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για τον Όμιλο οι κυριότεροι δείκτες: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Μικτού περιθωρίου 24,51% 30,48% Καθαρού περιθωρίου 14,96% 15,43% Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 16,62% 23,26% Αποδοτικότητας Ενεργητικού 4,98% 6,23% Κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδών κεφαλαίων 1,11 1,51 Κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 0,33 0,40 Κυκλοφοριακής ρευστότητας 0,84 0,65 Δανειακής Επιβάρυνσης 0,47 0,37 Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ I) Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηματική δραστηριότητα της AXON Η λειτουργία της ΑΧΟΝ, ως εταιρία συμμετοχών, σε συνδυασμό με τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της, το οποίο συνιστάται από επενδύσεις σε τρεις τομείς δραστηριότητας, προσδίδει σε αυτήν μια διττή επιχειρηματική ιδιότητα η οποία διέπει αφενός την εν γένει συμμετοχική της δραστηριότητα και αφετέρου τη δραστηριότητά της αναφορικά με τις επιλεγμένες συμμετοχές της. Κίνδυνοι προερχόμενοι από τη συμμετοχική της δραστηριότητα Εξάρτηση από τον τομέα υγείας Η ΑΧΟΝ έχει επικεντρώσει την επενδυτική της δραστηριότητα στον τομέα της υγείας. Σε περίπτωση που οι επιχειρηματικές συνθήκες στον εν λόγω κλάδο επιδεινωθούν, η αξία της επένδυσης της Εταιρίας δύναται να επηρεαστεί αρνητικά, λόγω της περιορισμένης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της. Προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από τον τομέα υγείας, η AXON εξετάζει ενδελεχώς την επέκτασή της και σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Ωστόσο η επένδυση της Εταιρίας στον κλάδο υγείας δεν είναι μονομερής, αλλά χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση, προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη στο ευρύτερο φάσμα του κλάδου υγείας. Ειδικότερα, ο Όμιλος EUROMEDICA έχει στην κυριότητα του και λειτουργεί:(α) 13 κλινικές συνολικού αριθμού κλινών εκ των οποίων η μία κλινική θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2008 με δυναμικότητα κλινών 1.210, (β) 2 κέντρα αποκατάστασης με δυναμικότητα κλινών 102, (γ) 38 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας, 16 από τα οποία βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής (δύο εκ των οποίων θα ξεκινήσουν σύντομα τη λειτουργία τους), 5 στη Θεσσαλονίκη πλέον του εργαστηρίου μοριακής βιολογίας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ, 2 στην Κρήτη, 3 στο Βόλο και από ένα σε Λάρισα, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Κόρινθο, Μυτιλήνη, Κατερίνη, Καστοριά και Καβάλα, (δ) καθώς και ένα κέντρο SPA -Υγιεινής και Αποκατάστασης στο Νυμφαίο με 40 κλίνες. 21

22 Αποτίμηση συμμετοχών Οι επενδύσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν, κατά ένα μεγάλο μέρος, συμμετοχές σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Οι τιμές αγοράς και οι αξίες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών στις οποίες έχει επενδύσει η Εταιρία μπορεί να είναι ασταθείς και είναι πιθανό να διακυμανθούν λόγω διαφόρων παραγόντων εκτός του ελέγχου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών ή αναμενόμενων διακυμάνσεων στα αποτελέσματα ενδιάμεσων περιόδων ή χρήσης των εταιριών, στις οποίες έχουν γίνει οι επενδύσεις και άλλων εταιριών στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, αντιλήψεων αγοράς που αφορούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων μετοχών προς πώληση, γενικών οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών εξελίξεων, αλλαγών στις συνθήκες του κλάδου, αλλαγών στην κρατική ρύθμιση, ελλειμμάτων στα αποτελέσματα χρήσης σε σχέση με τις προβλέψεις επιπέδων από αναλυτές μετοχών, της γενικής κατάστασης των αγορών αξιών και άλλων βασικών συμβάντων, όπως σημαντικές διαχειριστικές αλλαγές, αναχρηματοδοτήσεις, αγορές και πωλήσεις. Οι αλλαγές στις αξίες αυτών των επενδύσεων μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία της Εταιρίας, την τιμή της μετοχής και του καθαρού ενεργητικού της. Κίνδυνος επιβάρυνσης χρηματοοικονομικών δαπανών λόγω μεταβολών επιτοκίου Ο Όμιλος ΑΧΟΝ έχει αναλάβει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων ενδέχεται να επιβαρύνει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες του Ομίλου ΑΧΟΝ και να επηρεάσει δυσμενώς τις ταμειακές του ροές. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου ΑΧΟΝ και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων, τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Κίνδυνος που σχετίζεται με τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Η Εταιρία αποτελείται από 46 θυγατρικές ενοποιούμενες εταιρίες (βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007). Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004 και ορισμένες από τις ενοποιούμενες εταιρίες του Ομίλου ΑΧΟΝ είναι φορολογικά ανέλεγκτες για παραπάνω από μία οικονομική χρήση Συνεπώς ο Όμιλος ενδέχεται να επιβαρυνθεί σε μελλοντικές χρήσεις με πιθανούς φόρους ή και φορολογικά πρόστιμα λόγω φορολογικών διαφορών που δύναται να προκύψουν από τους επικείμενους φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων χρήσεων. Πολιτική του Ομίλου ΑΧΟΝ είναι να μη σχηματίζει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, αλλά να αναγνωρίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν, ύστερα από την περαίωση του ελέγχου και την οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων. Κίνδυνοι προερχόμενοι από τις επιμέρους συμμετοχές της Η Εταιρία έχει προβεί σε επενδύσεις στους παρακάτω τρεις (3) τομείς δραστηριότητας: α) τομέας υγείας, β) τομέας πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, και γ) τομέας χρηματιστηριακών συναλλαγών. Οι πωλήσεις που προέρχονται από τον τομέα υγείας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ομίλου ΑΧΟΝ. Ποσοστιαία ποσοστό άνω του 86% των πωλήσεων προέρχεται από τον τομέα υγείας, ενώ ποσοστά περίπου 11% και 3% των πωλήσεων προέρχονται από τον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών και τον τομέα χρηματιστηριακών συναλλαγών αντίστοιχα. Στη συνέχεια περιγράφονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στους παραπάνω τομείς, στους οποίους η Εταιρία έχει επενδύσει και ενδέχεται να συνεχίσει να επενδύει στο μέλλον. 22

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΗοΙdings σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 26η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ. Το παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει Συνταχθεί με Σκοπό την Παροχή Τακτικής και Επαρκούς Πληροφόρησης προς το Επενδυτικό Κοινό

Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ. Το παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει Συνταχθεί με Σκοπό την Παροχή Τακτικής και Επαρκούς Πληροφόρησης προς το Επενδυτικό Κοινό Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14-11-2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15-02-2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Το παρόν Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος.Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος.Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα