Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία"

Transcript

1 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας Μαρούσι, Μάρτιος 2014

2 Πρόλογος Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του Ν.4070/2012 προκειμένου: (α) να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το τεχνικοοικονομικό μοντέλο σε excel μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ε2 των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, από το κέντρο πολυπλεξίας του σήματος μέχρι τον τελικό χρήστη και (β) να εξεταστεί η αναγκαιότητα τροποποίησης της συνάρτησης προσδιορισμού της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας. Στο παρόν κείμενο παρατίθενται η εξέταση της ΕΕΤΤ για την αναγκαιότητα τροποποίησης της συνάρτησης προσδιορισμού της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας. Το τεχνικοοικονομικό μοντέλο σε excel μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ), στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους καθώς και το ύψος των ΑΟΤ (εθνικής και ανά περιφερειακής ζώνη), θα αποσταλεί από την ΕΕΤΤ σε όσους αποδεικνύουν έννομο συμφέρον για τη λήψη αυτού και το αιτηθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στο Παράρτημα παρατίθενται οι σχετικές τιμές που υπολογίστηκαν από το τεχνικοοικονομικό μοντέλο μετά την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων κόστους. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειμένου. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ., στη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας

3 Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείμενο δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

4 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Τροποποίηση συνάρτησης υπολογισμού της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας Συνάρτηση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε του τεύχους προκήρυξης Ανάγκη τροποποίησης της συνάρτησης Προτεινόμενη συνάρτηση Τεχνικοοικονομικό μοντέλο σε excel μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 11

5 Εισαγωγή Στις 27 Δεκεμβρίου 2013, η ΕΕΤΤ, σε συνέχεια της Απόφασης της ΑΠ ΕΕΤΤ 701/01/ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής Ευρυεκπομπής» δημοσίευσε το τεύχος προκήρυξης σχετικά με τη δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Το παράρτημα Ε του εν λόγω τεύχους περιείχε το Σχέδιο Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή της υποχρέωσης ελέγχου τιμών που επιβάλλεται στον Κάτοχο των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Η ανωτέρω υποχρέωση ελέγχου τιμών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ε του τεύχους προκήρυξης, είχε διαμορφωθεί από την ΕΕΤΤ με την προοπτική ότι από τη διαδικασία δημοπρασίας θα προκύψουν περισσότεροι του ενός πάροχοι δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης. Η εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» ήταν η μόνη εταιρεία που κατέθεσε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και, μετά από έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής, ανακηρύχθηκε, με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 706/4/ , υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Στις 7 Φεβρουαρίου 2014 υπογράφηκε από την ΕΕΤΤ και την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» η σύμβαση παραχώρησης και με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/13/ χορηγήθηκαν στην εταιρία με το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

6 1. Τροποποίηση συνάρτησης υπολογισμού της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας 1.1. Συνάρτηση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε του τεύχους προκήρυξης Σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης της δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, μετά τον προσδιορισμό του Συνολικού Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ) για κάθε πάροχο περιφερειακού δικτύου για τις περιφερειακές ζώνες που του αντιστοιχούν, υπολογίζεται η ανώτατη τιμή ανά Mbps ανά κάτοικο της εκάστοτε Περιφέρειας με βάση τη συνάρτηση AOT ΠΕΡΙΦ = 34 i 1 i C ό i σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο Όπου: ΠΕΡΙΦ ΑΟΤ: ΚΑΛΠΔn: Ci : Πληθυσμόςi: Η Περιφέρεια που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει ο Κάτοχος του Δικαιώματος. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά Περιφέρεια, ανά Mbps ανά κάτοικο Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου στο σύνολο της Περιφέρειας που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει ο Κάτοχος του Δικαιώματος. Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειας που προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής. Ο πληθυσμός της Περιοχής Απονομής i. Ο πληθυσμός που καλύπτει κάθε Περιοχή Απονομής δίνεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ε4 του τεύχους προκήρυξης ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας βάσει της απογραφής 2011, ήτοι κάτοικοι Ανάγκη τροποποίησης της συνάρτησης Η συγκεκριμένη συνάρτηση είχε αναπτυχθεί από την ΕΕΤΤ με την προοπτική ότι από τη διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης θα προκύψουν περισσότεροι του

7 ενός πάροχοι περιφερειακού δικτύου. Δεδομένου ότι το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης χορηγήθηκαν σε ένα μόνο πάροχo και συνεπώς όλη η ελληνική επικράτεια αντιμετωπίζεται ως μία περιφερειακή ζώνη η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η ανωτέρω συνάρτηση χρήζει βελτίωσης προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις που εμφανίζονται λόγω του ότι όλη η επικράτεια αντιμετωπίζεται ως μία περιφερειακή ζώνη. Ειδικότερα η χρήση της ανωτέρω συνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα: α) μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανά Mbps μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών ζωνών και β) μεγάλες αποκλίσεις από τις τιμές ανά Mbps που θα προέκυπταν για κάθε Περιφερειακή Ζώνη εάν είχε χορηγηθεί ένα δικαίωμα χρήσης συχνοτήτων για κάθε μία από τις 13 Περιφερειακές Ζώνες (ήτοι εάν είχαν προκύψει από τη διαδικασία δημοπρασίας 13 πάροχοι δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης) Προτεινόμενη συνάρτηση Η ΕΕΤΤ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι: (α) οι τιμές που θα προκύψουν ανά Mbps για κάθε περιφερειακή ζώνη δεν θα εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, (β) υπάρχει αναλογική - με βάση τον πληθυσμό κάλυψης - συμμετοχή όλων των παρόχων περιεχομένου στο συνολικό ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Περιφερειακού Δικτύου που καλύπτει όλη την εθνική επικράτεια και (γ) οι τιμές που θα προκύψουν θα είναι εύλογες, προτείνει η κατανομή του κόστους να συνεχίσει να γίνεται με βάση τον πληθυσμό κάθε περιφερειακής ζώνης, όχι όμως με την ονομαστική τιμή του, αλλά με την χρήση ενός Πληθυσμιακού Παράγοντα ανά Περιφερειακή Ζώνη, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Πληθυσμός Πληθυσμιακός Παράγοντας Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται ομάδες Περιφερειακών Ζωνών, με βάση τον Πληθυσμό τους, όπου η τιμή ανά Mbps θα είναι ίδια.

8 Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η κατανομή του ΚΑΛΠΔ στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής ευρυεκμπομπής να γίνει σύμφωνα με την συνάρτηση: AOT= N C i i 1. i σε ευρώ ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα Όπου: ΑΟΤ: ΚΑΛΠΔ: Ci : Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της εθνικής επικράτειας. Συνολική χωρητικότητα ανά Περιφερειακή Ζώνη που προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιφερειακή Ζώνη Πληθ.Παραγi: Ο πληθυσμιακός Παράγοντας της Περιφερειακής Ζώνης i, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Στην περίπτωση που για κάποιο μεταβατικό διάστημα κάποια προγράμματα εκπέμπουν σε μικρότερη της Περιφερειακής Ζώνης γεωγραφική περιοχή (η οποία αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες περιοχές απονομής-allotments), η ΕΕΤΤ δύναται, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τιμής που θα πληρώνουν τα εν λόγω προγράμματα, να υπολογίσει νέα ΑΟΤ (μόνο για τη συγκεκριμένη Περιφ.Ζώνη) εφαρμόζοντας τον τύπο του Τεύχους Προκήρυξης λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ετήσιο ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω περιφερειακή ζώνη, όπως αυτό προκύπτει από τον ως άνω αναθεωρημένο τύπο. Ειδικότερα AOT = ΠΕΡΙΦ.ΖΩΝΗ Σ i 1 i. C ό i

9 σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο Όπου: ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΑΟΤΠΕΡ.ΖΩΝ: Η Περιφερειακή Ζώνη, στην οποία εκπέμπουν προγράμματα με κάλυψη μικρότερη της Περιφερειακής Ζώνης. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της Περιφ.Ζώνη, ανά Mbps ανά κάτοικο ΚΑΛΠΔΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ: ΚΑΛΠΔΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ= AOT*CΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ*Πληθ. Παραγ.ΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ Ci : Πληθυσμόςi: Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειακής Ζώνης που προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής. Ο πληθυσμός της Περιοχής Απονομής i. Ο πληθυσμός που καλύπτει κάθε Περιοχή Απονομής δίνεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ε4 του τεύχους προκήρυξης ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας βάσει της απογραφής 2011, ήτοι κάτοικοι. Ε1: Συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή στη συνάρτηση υπολογισμού της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας; 2. Τεχνικοοικονομικό μοντέλο σε excel μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ). Στο κείμενο του Παραρτήματος Ε4 του Τεύχους Προκήρυξης αναλύονται διεξοδικά η μεθοδολογία και οι υποθέσεις του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ε2 των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, από το κέντρο πολυπλεξίας του σήματος μέχρι τον τελικό χρήστη. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κόστους που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων», τροφοδότησε το τεχνικοοικονομικό μοντέλο προκειμένου να προσδιοριστούν τα Ανώτατα Όρια Τιμών (ΑΟΤ) εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Τα εν λόγω στοιχεία κόστους αφορούν: (α) την ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου 156 κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής κάλυψης 4 Πολυπλεκτών

10 (MUX) ανά κέντρο εκπομπής και (β) την ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου 156 κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης με αριθμό Πολυπλεκτών σύμφωνα με τον Πίνακα 2 Πίνακας 2: Περιφερειακή Ζώνη MUXs ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 1 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 2 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 3 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 4 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 5 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 6 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 7 1 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 8 1 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 9 3 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 10 1 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 11 1 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 12 1 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 13 1 Τα εν λόγω στοιχεία κόστους αποτελούν, σε κάποιες περιπτώσεις, εκτιμήσεις/προβλέψεις δεδομένου ότι πρόκειται για δίκτυο που βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του Τεύχους Προκήρυξης, το τεχνοοικονομικό μοντέλο δύναται να αναθεωρείται και να ενημερώνεται ανά διετία εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας. Δεδομένων των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ προτείνει την ύπαρξη δυνατότητας αναθεώρησης/ενημέρωσης του μοντέλου σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών μόνο για την πρώτη φορά της αναθεώρησης/ενημέρωσης του. Το τεχνικοοικονομικό μοντέλο, σε excel μορφή, που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ), στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό του συνολικού κόστους (ανά κατηγορία δαπάνης) που εισάγεται στο μοντέλο καθώς και το ύψος των ΑΟΤ (εθνικής και ανά περιφερειακή ζώνη) θα αποσταλεί από την ΕΕΤΤ σε όσους αποδεικνύουν έννομο συμφέρον για τη λήψη αυτού και το αιτηθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι εν λόγω πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, μέχρι την ημερομηνία λήξης της Δημόσια Διαβούλευσης, τυχόν σχόλια τους αναφορικά με πιθανές αστοχίες στην ορθή λειτουργία του μοντέλου. Ε2: Συμφωνείτε με την πρόταση της ΕΕΤΤ να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης/ενημέρωσης του μοντέλου σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών μόνο για την πρώτη φορά της αναθεώρησης/ενημέρωσης του;

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα παρατίθενται οι υπολογισμοί των σχετικών τιμών σύμφωνα με το τεχνικοοικονομικό μοντέλο και τα στοιχεία κόστους που εισήχθηκαν σε αυτό. Οι τιμές των ΑΟΤ και των τιμών ανά πρόγραμμα βασίστηκαν σε κάποιες υποθέσεις (που αναφέρονται παρακάτω) αναφορικά με τον αριθμό των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και τη μέση αιτούμενη χωρητικότητα. Συνεπώς, τα ΑΟΤ θα μεταβληθούν όταν οριστικοποιηθεί ο αριθμός των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και η μέση αιτούμενη χωρητικότητα ανά πρόγραμμα. Α) Με βάση τα στοιχεία κόστους που εισήχθηκαν στο τεχνοοικονομικό μοντέλο υπολογίστηκαν τα ακόλουθα: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Εθνικής Εμβέλειας: ΚΑΛΔ= Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Περιφερειακής Εμβέλειας: ΚΑΛΠΔ= Β) Υποθέτοντας την ύπαρξη 10 προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας με μέση αιτούμενη χωρητικότητα 4Mbps υπολογίστηκε: AOT (ΕΘΝΙΚΟ) ανά Mbps ανά Πρόγραμμα= ετησίως Γ) Εάν ο αριθμός των προγραμμάτων ανά περιφερειακή ζώνη είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 3 1 και η μέση αιτούμενη ανά πρόγραμμα χωρητικότητα είναι 2Mbps: ΑΟΤ (ΠΕΡΙΦ.) ανά Mbps ανά Πρόγραμμα ανά Πληθ.Παράγοντα= ετησίως Πίνακας 3: Περιφερειακή Ζώνη Προγράμματα ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 1 14 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 2 13 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 3 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 4 5 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ Ο πίνακας 3 βασίστηκε στον «Πίνακα των ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τοπικής-Περιφερειακής Εμβέλειας με έγκριση μετάδοσης Ψηφιακής Εκπομπής από το ΕΣΡ» που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του EΣΡ (http://www.esr.gr/arxeionxml/pages/esr/esrsite/view?section=e5f2cfb3c0aa1e e98263e5&categ=2ac569cbcdf01e7 a e98263e5&last_clicked_id=link2)

12 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 6 20 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 7 5 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 8 3 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 9 14 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 10 9 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 11 8 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 12 2 ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ 13 4 Με βάση το ΚΑΛΠΔ, τoν αριθμό των προγραμμάτων του Πίνακα 3, τον πληθυσμιακό παράγοντα ανά περιφ. ζώνη και την υπόθεση περί μέσης αιτούμενης ανά πρόγραμμα χωρητικότητας ύψους 2Mbps, οι ετήσιες τιμές ανά πρόγραμμα ανά περιφερειακή ζώνη εκτιμώνται σύμφωνα με τον Πίνακα 4. Πίνακας 4: Πληθυσμιακός Περιφερειακή Ζώνη Παράγοντας Ετήσια Τιμή ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ Στην περίπτωση που, κατά τους υπολογισμούς, δεν ληφθούν υπόψη τα προγράμματα του «Πίνακα των ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τοπικής-Περιφερειακής Εμβέλειας με έγκριση μετάδοσης Ψηφιακής Εκπομπής από το ΕΣΡ» που εμφανίζονται με την ένδειξη Διακοπή Λειτουργίας, οι ως άνω ανώτατες ετήσιες τιμές

13 ανά πρόγραμμα του Πίνακα 4 ανά Περιφερειακή Ζώνη είναι κατά 5,2% υψηλότερες (βλ. Πίνακα 5) Πίνακας 5: Πληθυσμιακός Περιφερειακή Ζώνη Παράγοντας Ετήσια Τιμή ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα