Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α"

Transcript

1 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεροθορηθή 1.1 Βαζηθές Έλλοηες ηες Πιεροθορηθής Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό 23 Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Ζ/Τ 23 Γεληέο Τπνινγηζηώλ 28 Καηεγνξίεο Τπνινγηζηώλ Σο Τιηθό ηοσ Τποιογηζηή Κύξηα κέξε ελόο Πξνζσπηθνύ Τπνινγηζηή 37 Μεηξηθή Κάξηα 38 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο 40 πζθεπέο Δηζόδνπ (Input Devices) 42 πζθεπέο Δμόδνπ (Output Devices) Αποζήθεσζε Κύξηα Μλήκε 53 Βνεζεηηθέο Μλήκεο 55 Μνλάδεο κλήκεο 60 Αλαπαξάζηαζε Γεδνκέλσλ 60 Αξρεία 62 Απόδνζε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Σο Λογηζκηθό Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 65 Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δπηθνηλσλίαο Υξήζηε - GUI 68 Δθαξκνγέο 70 Πξνζβαζηκόηεηα 75 Αλάιπζε θαη ρεδίαζε Πξνγξάκκαηνο Γίθησα Τποιογηζηώλ Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηώλ 79 Καισδίσζε 80 Σνπηθά Γίθηπα (LAN) 81 Γίθηπα Δπξείαο Πεξηνρήο (WAN) 84 Σειεθσληθό Γίθηπν 84 Αζύξκαηε Δπηθνηλσλία 86 Modem 87 Γηαδίθηπν - Internet 88 Δπξπδσληθόηεηα 90 Τπεξεζίεο ηνπ Internet 91 Intranet Extranet 93 VPN 94

2 1.6 Πιεροθορηθή ζηελ Καζεκερηλή Εωή Έλαο Κόζκνο πνπ Αιιάδεη 95 Τγηεηλό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 101 Αλαθύθισζε θαη Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο 103 Ηνί Τπνινγηζηώλ 104 Αζθάιεηα 106 Δπηθνηλσλία θαη Δηθνληθέο Κνηλόηεηεο 112 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 115 Νόκνο πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Microsoft Windows Γλωρηκία κε ηα Microsoft Windows 7 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 125 Δθθίλεζε ηνπ Ζ/Τ θαη Κσδηθόο Πξόζβαζεο 127 Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 129 Ζ Υξήζε ηνπ Πνληηθηνύ 131 Παξάζπξα 132 Σν Μελνύ Έλαξμε 134 Δπηινγέο Σεξκαηηζκνύ Λεηηνπξγίαο Ζ/Τ 138 Σεξκαηηζκόο 140 Πξνζαξκνγή ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο 140 Πξνζαξκνγή ηνπ Μελνύ Έλαξμε 148 Πξνζαξκνγή ηεο Γξακκήο Δξγαζηώλ 152 Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο 155 Γξακκή Γιώζζαο 152 ύιιεςε Οζόλεο 157 Δγθαηάζηαζε θαη Απεγθαηάζηαζε Πξνγξακκάησλ 157 Ζκεξνκελία θαη Ώξα Ρύζκηζε έληαζεο Ήρνπ 162 πληόκεπζε ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 165 Βνήζεηα θαη Τπνζηήξημε ησλ Windows 168 πζθεπέο απνζήθεπζεο θαη είδε Δηθνληδίσλ 170 Κιείζηκν κηαο Δθαξκνγήο πνπ δελ Αληαπνθξίλεηαη Οργάλωζε θαη Γηατείρηζε Αρτείωλ Αξρεία 173 Φάθεινη 174 Δμεξεύλεζε ησλ Windows - Τπνινγηζηήο 175 Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ κε ην WordPad 180 Ηδηόηεηεο Αξρείσλ 184 Σαμηλόκεζε Πεξηερνκέλσλ Παξαζύξνπ 186 Γεκηνπξγία Νέσλ Φαθέισλ 187 Μεηνλνκαζία Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 188 Αληηγξαθή ή Μεηαθίλεζε Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 190 Γηαγξαθή Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 193

3 Ο Κάδνο Αλαθύθισζεο 194 Αλαδήηεζε Αξρείσλ θαη Φαθέισλ 195 Ηδηόηεηεο Φαθέισλ 202 Δπηινγέο Φαθέισλ 204 Πξόζθαηα Υξεζηκνπνηεκέλα Αξρεία - Πξνγξάκκαηα 205 Δθεδξηθά Αξρεία & Γηθηπαθή Απνζήθεπζε Αξρείσλ 207 Δξγαζία κε Αξρεία ζε Σνπνζεζία FTP Βοεζεηηθά Προγράκκαηα πκπίεζε Αξρείσλ θαη Φαθέισλ 211 Ηνί Τπνινγηζηώλ 215 Δθθαζάξηζε Γίζθνπ 218 Έιεγρνο θαικάησλ 219 Αλαζπγθξόηεζε Γίζθσλ 220 Γηαρείξηζε Δξγαζηώλ 222 Γηαρείξηζε πζθεπώλ 224 Υξήζε Μηθξνεθαξκνγώλ Δθησπώζεης Δγθαηάζηαζε Δθηππσηώλ 231 Δγθαηάζηαζε Δθηππσηή Παξάιιειεο Θύξαο 233 Αιιαγή Πξνεπηιεγκέλνπ Δθηππσηή 236 Δθηύπσζε Δγγξάθνπ 236 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηεο Δθηύπσζεο 237 Γηαγξαθή Δθηππσηή Microsoft Word Ξεθηλώληας κε ηο Word 2010 Ση είλαη ην Microsoft Word Δθθίλεζε ηνπ Microsoft Word Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηνπ Microsoft Word Ζ Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 246 Πξνζαξκνγή Κνξδέιαο θαη Γξακκήο Δξγαιείσλ 250 Έμνδνο από ην Microsoft Word Πρώηε Δπαθή κε ηο Word Ο Υάξαθαο ηνπ Microsoft Word Ζ Κνξδέια κε ηηο Καξηέιεο 253 Αιιαγή Γιώζζαο θαη Γηάηαμεο Πιεθηξνινγίνπ 258 Πιεθηξνινγνύκε ην Πξώην Κείκελν 259 Δπηινγή Κεηκέλνπ 261 Πξνζζήθε Κεηκέλνπ 264 Γηαγξαθή Κεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλσλ 265 Αλαίξεζε 265 Αθύξσζε Αλαίξεζεο 266

4 Μεηαθίλεζε - Αληηγξαθή Κεηκέλνπ 266 Μεηαθίλεζε/Αληηγξαθή Κεηκέλνπ κεηαμύ Δγγξάθσλ 268 Αιιαγή ειίδαο 269 Δηζαγσγή κε Απηόκαηεο Αιιαγήο Γξακκήο/ειίδαο 269 Γηαγξαθή κε-απηόκαησλ Αιιαγώλ ειίδαο 271 Μεηαθίλεζε κέζα ζην Έγγξαθν Γηατείρηζε Αρτείωλ Γεκηνπξγία Νένπ Δγγξάθνπ 275 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ γηα Πξώηε Φνξά 276 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ κε λέν Όλνκα 278 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ γηα Γεύηεξε Φνξά 278 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ ζε άιινλ Σύπν Αξρείνπ 278 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ σο Ηζηνζειίδα 279 Άλνηγκα Δγγξάθνπ 280 Άλνηγκα πνιιώλ Δγγξάθσλ 281 Δλαιιαγή κεηαμύ Αλνηρηώλ Δγγξάθσλ 282 Γήισζε πξνηηκήζεσλ ηνπ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 283 Κιείζηκν Δγγξάθνπ 284 Δξγαζία κε Πξόηππα Μορθοποίεζε Υαραθηήρωλ θαη Παραγράθωλ Μνξθνπνίεζε Υαξαθηήξσλ 287 Αιιαγή Γξακκαηνζεηξάο 288 Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο 289 Έληνλε Γξαθή - Πιάγηα Γξαθή - Τπνγξάκκηζε 290 Αιιαγή ηνπ Υξώκαηνο ηεο Γξακκαηνζεηξάο 292 Δπηζήκαλζε Υαξαθηήξσλ 292 Αιιαγή Πεδώλ/Κεθαιαίσλ 293 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Γξακκαηνζεηξά 294 Γεκηνπξγία θαη πγρώλεπζε Παξαγξάθσλ 296 Οξηζκόο Δζνρώλ 296 ηεινζέηεο 297 ηνίρηζε Κεηκέλνπ 298 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Παξάγξαθνο 300 Απνζηάζεηο Παξαγξάθσλ 302 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ ηεινζέηεο 303 Λίζηεο κε Αξίζκεζε θαη Κνπθθίδεο 304 Πεξηζζόηεξεο Κνπθθίδεο θαη Αξίζκεζε 305 Πεξηγξάκκαηα θαη θίαζε Παξαγξάθνπ - ειίδαο 308 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 312 Απαινηθή Μνξθνπνηήζεσλ 313 Δκθάληζε απόθξπςε κε-εθηππώζηκσλ ραξαθηήξσλ Προβοιή θαη Δθηύπωζε Δγγράθοσ Πξνβνιέο Δγγξάθνπ 315 Ενπκ ζην Έγγξαθν 318

5 Γηακόξθσζε ειίδσλ 319 Πξνεπηζθόπεζε & Δθηύπσζε Δγγξάθνπ Έιεγτος Ορζογραθίας - Γρακκαηηθής Οξζνγξαθηθόο θαη Γξακκαηηθόο Έιεγρνο 329 πιιαβηζκόο 333 Θεζαπξόο Προτωρεκέλες Σετληθές Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα 337 Αξίζκεζε ειίδσλ 342 ηπι 345 Δηζαγσγή πκβόισλ θαη Δηδηθώλ Υαξαθηήξσλ 347 Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηνπ Microsoft Word Γραθηθά Δηζαγσγή Δηθόλαο 355 Μεηαθίλεζε Δηθόλαο 361 Αληηγξαθή Δηθόλαο 361 Γηαγξαθή Δηθόλαο 362 Word Art 362 ρεδίαζε Πίλαθες Δηζαγσγή ζηνπο Πίλαθεο 369 Γεκηνπξγία Πίλαθα 370 ρεδίαζε Πίλαθα 371 Μεηαθίλεζε κέζα ζε Πίλαθα 372 Μεηαθίλεζε Πίλαθα κέζα ζηελ Δλεξγή ειίδα 372 Δπηινγή Κεηκέλνπ, Κειηώλ, Γξακκώλ θαη ηειώλ 373 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Ηδηόηεηεο Πίλαθα 375 Πξνζζήθε Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα 379 Γηαγξαθή Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα 381 Γηαγξαθή Πίλαθα 382 Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε Πίλαθα 382 Πεξηγξάκκαηα θαη θίαζε ζε Πίλαθα σγτώλεσζε Αιιειογραθίας πγρώλεπζε Δγγξάθσλ 387 Γεκηνπξγία θαη Δθηύπσζε Φαθέισλ 399 Γεκηνπξγία θαη Δθηύπσζε Δηηθεηώλ Άιιες Λεηηοσργίες Γξαθήκαηα 405 Γξάθεκα ηνπ Microsoft Excel 408 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Κεηκέλνπ 410

6 4 Microsoft Excel Δηζαγωγή ζηο Excel 2010 Τπνινγηζηηθά Φύιια 415 Ση είλαη ην Microsoft Excel Ξεθηλώληαο ην Microsoft Excel Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 423 Πξνζαξκνγή Κνξδέιαο θαη Γξακκήο Δξγαιείσλ 425 Σεξκαηηζκόο ηνπ Microsoft Excel Βαζηθές Λεηηοσργίες ηοσ Microsoft Excel 2010 Βαζηθέο Έλλνηεο 427 Πεξηνρέο 430 Μεηαθίλεζε ζην Φύιιν Δξγαζίαο 430 Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 431 Παξεκβνιή Γξακκώλ θαη ηειώλ 437 Γηαγξαθή θαη Απαινηθή Γξακκώλ ή ηειώλ 439 Απνζήθεπζε ηνπ Βηβιίνπ Δξγαζίαο 440 Γήισζε πξνηηκήζεσλ ηνπ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 444 Άλνηγκα Βηβιίνπ Δξγαζίαο 445 Κιείζηκν Βηβιίνπ Δξγαζίαο Γεκηοσργία - Δθηύπωζε Δθαρκογώλ Ζ Πξώηε καο Δθαξκνγή 447 Σαμηλόκεζε Λίζηαο Γεδνκέλσλ 451 Λίζηεο Γεδνκέλσλ 453 Ζ Γεύηεξε Δθαξκνγή καο 454 Γηακόξθσζε ειίδαο 457 Δθηύπσζε Τποιογηζκοί κε Σύποσς θαη σλαρηήζεης Σύπνη θαη Σειεζηέο 467 πλαξηήζεηο 470 πλάξηεζε AVERAGE 475 πλάξηεζε MAX 476 πλάξηεζε MIN 476 πλάξηεζε DATE 477 πλάξηεζε COUNTBLANK 478 πλάξηεζε COUNT 478 πλάξηεζε COUNTA 480 πλάξηεζε FV 480 πλάξηεζε PMT 481 Δθαξκνγή κε Λνγηθέο πλαξηήζεηο Περηζζόηερα γηα ηα Φύιια Δργαζίας Μεηαθίλεζε θαη Αληηγξαθή Κειηώλ 485

7 To Παξάζπξν Δξγαζηώλ Πξόρεηξν 488 Ολνκαζία Κειηώλ θαη Πεξηνρώλ 490 Πεξηνρέο θαη Σύπνη Τπνινγηζκώλ 493 ύλδεζε Πνιιαπιώλ Φύιισλ Δξγαζίαο 494 Βαζηθά ηνηρεία Φύιισλ 497 Πεξηζζόηεξα Παξάζπξα 501 ηαζεξνπνίεζε ηειώλ θαη Γξακκώλ 503 Σηκέο θάικαηνο Μορθοποίεζε - Δκθάληζε Φύιιοσ Δργαζίας Αιιαγή Γξακκαηνζεηξώλ 506 ηνίρηζε Πεξηερνκέλσλ Κειηώλ 511 Μνξθνπνίεζε Αξηζκώλ 513 Υξώκαηα θαη Πεξηγξάκκαηα 516 Αιιαγή Ύςνπο Γξακκώλ θαη Πιάηνπο ηειώλ 518 Πξνβνιέο 519 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε 522 Δηζαγσγή πκβόισλ 524 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 525 Σξνπνπνίεζε Βαζηθώλ Ρπζκίζεσλ ηνπ Excel Γραθηθά Δηζαγσγή Αξρείσλ Δηθόλαο 527 ρεδίαζε Γραθήκαηα Γεκηνπξγία Γξαθήκαηνο 534 Δίδε Γξαθεκάησλ 536 Σξνπνπνίεζε Γξαθεκάησλ 537 Μνξθνπνίεζε Γξαθήκαηνο 546 Δθηύπσζε Γξαθήκαηνο Microsoft Access Δηζαγωγή ζηελ Access Γεληθά γηα ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 559 Ση είλαη ε Access 563 Ξεθηλώληαο ηελ Access 567 Γεκηνπξγία Νέαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 569 Άλνηγκα Τπάξρνπζαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 572 Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηεο Access 575 ύληνκε Πεξηήγεζε ζηνπο Πίλαθεο 581 ύληνκε Πεξηήγεζε ζηα Δξσηήκαηα 583 ύληνκε Πεξηήγεζε ζηηο Φόξκεο 585 ύληνκε Πεξηήγεζε ζηηο Δθζέζεηο 587

8 Ζ Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 589 Κιείζηκν ηεο Βάζεο θαη Έμνδνο από ηελ Access Πίλαθες ρεδηαζκόο κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 595 Γεκηνπξγία Πίλαθα 597 Γεκηνπξγία Πίλαθα ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 600 Πξσηεύνλ Κιεηδί 601 Απνζήθεπζε Πίλαθα 603 Σύπνη Γεδνκέλσλ 604 Σξνπνπνίεζε Γνκήο Πίλαθα 605 Ηδηόηεηεο Πεδίσλ 609 Αιιαγή ησλ Σύπσλ Γεδνκέλσλ 619 Γηαγξαθή Πίλαθα Δργαζία κε Γεδοκέλα Καηαρώξηζε Γεδνκέλσλ 621 Μεηαθίλεζε κέζα ζην Φύιιν Γεδνκέλσλ 622 Αιιαγή Μνξθνπνίεζεο ηνπ Φύιινπ Γεδνκέλσλ 624 Σξνπνπνίεζε Γεδνκέλσλ 630 Υξήζε Τπεξ-ζπλδέζεσλ 633 Σαμηλόκεζε Γεδνκέλσλ 634 Αλαδήηεζε Γεδνκέλσλ 635 Φηιηξάξηζκα Γεδνκέλσλ 639 Πξνεπηζθόπεζε - Δθηύπσζε Πίλαθα Φόρκες Γεκηνπξγία Φόξκαο 649 Μεηαθίλεζε κέζα ζηε Φόξκα 653 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ κέζα από Φόξκα 654 Σξνπνπνίεζε Φόξκαο 655 Μνξθνπνίεζε Φόξκαο 660 Φύιιν Ηδηνηήησλ 665 Δηζαγσγή Δηθόλαο θαη Πξνζζήθε Δηηθέηαο 666 Πξνεπηζθόπεζε θαη Δθηύπσζε Φόξκαο Δρωηήκαηα Γεληθά γηα ηα Δξσηήκαηα 671 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο Δπηινγήο κε Οδεγό 672 Σξνπνπνίεζε Δξσηήκαηνο 675 Κξηηήξηα 677 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 679 Τπνινγηδόκελα Πεδία 683 πγθεληξσηηθά Δξσηήκαηα 684 Πξνεπηζθόπεζε θαη Δθηύπσζε Δξσηήκαηνο 686

9 5.6 Δθζέζεης Γεκηνπξγία Έθζεζεο κε Οδεγό 689 Σξνπνπνίεζε Έθζεζεο 694 Γεκηνπξγία Έθζεζεο ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 699 Δθηύπσζε Έθζεζεο Προτωρεκέλες Σετληθές πζρεηίζεηο Πηλάθσλ 711 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο από Πνιινύο Πίλαθεο 716 Γεπηεξεύνπζεο Φόξκεο 719 Δμαγσγή Γεδνκέλσλ Microsoft PowerPoint Ξεθηλώληας κε ηο PowerPoint Ση είλαη ην PowerPoint Δθθίλεζε ηνπ PowerPoint Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηνπ PowerPoint Ζ Κνξδέια κε ηηο Καξηέιεο 732 Ζ Πξώηε καο Παξνπζίαζε 734 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο γηα Πξώηε Φνξά 737 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο κε άιιν Όλνκα 739 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο ζε PowerPoint Άλνηγκα Παξνπζίαζεο 741 Άλνηγκα πνιιώλ Παξνπζηάζεσλ 742 Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηρηώλ Παξνπζηάζεσλ 742 Γήισζε πξνηηκήζεσλ ηνπ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 743 Μεγεζύλνληαο θαη κηθξύλνληαο 744 Πξνζαξκνγή Κνξδέιαο θαη Γξακκήο Δξγαιείσλ 745 Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 746 Κιείζηκν Παξνπζίαζεο 747 Έμνδνο από ην PowerPoint Αλαπηύζζοληας κηα Παροσζίαζε Ζ Πξώηε Γηαθάλεηα ηεο Παξνπζίαζεο 749 Πξνζζήθε Νέαο Γηαθάλεηαο ζηελ Παξνπζίαζε 752 Γεκηνπξγία Παξνπζίαζεο από Πξόηππα 755 Δηζαγσγή ζηηο Πξνβνιέο 757 Πξνβνιή Παξνπζίαζεο 758 Πξνβνιή Αλάγλσζεο 758 Καλνληθή Πξνβνιή 759 Πξνβνιή Σαμηλόκεζεο Γηαθαλεηώλ 760 Πξνβνιή ειίδαο εκεηώζεσλ 760 Δθαξκνγή Θέκαηνο ζε ππάξρνπζα Παξνπζίαζε 761 Δπηινγή Γηαθάλεηαο 767

10 Γηαγξαθή Γηαθάλεηαο 768 Μεηαθίλεζε Γηαθάλεηαο 768 Αληηγξαθή Γηαθάλεηαο 770 Αληηγξαθή Γηαθάλεηαο κεηαμύ Παξνπζηάζεσλ 772 Τπόδεηγκα Γηαθαλεηώλ 773 Αξίζκεζε Γηαθαλεηώλ Μορθοποίεζε Κεηκέλοσ Δπηινγή Κεηκέλνπ 779 Μεηαθίλεζε - Αληηγξαθή Κεηκέλνπ 780 Γηαγξαθή Κεηκέλνπ 783 Υξήζε Αλαίξεζεο - Αθύξσζε Αλαίξεζεο 784 Δηζαγσγή - Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ 784 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 795 Πξνζζήθε Πηλάθσλ 795 Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ ζε Πίλαθα 797 Δπηινγή, Κειηώλ, Γξακκώλ θαη ηειώλ 798 Δηζαγσγή Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα 800 Μεηαβνιή πιάηνπο ηειώλ ύςνπο Γξακκώλ 801 Γηαγξαθή Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα Γράθεκα - Οργαλόγρακκα Δηζαγσγή Γξαθήκαηνο 803 Δπηινγή - Αιιαγή Σύπνπ Γξαθήκαηνο 805 Γεκηνπξγία Οξγαλνγξάκκαηνο Αληηθείκελα τεδίαζες Δηζαγσγή Δηθόλαο 817 Γεκηνπξγία Άικπνπκ Φσηνγξαθηώλ 820 Δηζαγσγή ρεκάησλ 823 Πξνζζήθε Αληηθεηκέλσλ ρεδίαζεο 827 Αληηγξαθή - Μεηαθίλεζε Γξαθηθώλ Αληηθεηκέλσλ 830 Δπεμεξγαζία - Οκαδνπνίεζε Αληηθεηκέλσλ Δθέ Κίλεζες θαη Προβοιές Πξνζζήθε Κίλεζεο ζε ηνηρεία Γηαθαλεηώλ 839 Πξνζζήθε εθέ Δλαιιαγήο κεηαμύ Γηαθαλεηώλ 841 Απόθξπςε Γηαθαλεηώλ 844 Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο 845 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Κεηκέλνπ 847 Πξνβνιή Παξνπζίαζεο Δθηύπωζε Γηακόξθσζε ειίδαο 853 Δθηύπσζε Παξνπζίαζεο 854 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηεο Δθηύπσζεο 857

11 7 Internet 7.1 Δηζαγωγή ζηο Internet Internet - Γίθηπν Γηθηύσλ 861 Ηζηνξηθά ηνηρεία 862 TCP/IP 862 Γηεπζύλζεηο ηνπ Internet 863 Τπεξεζίεο ηνπ Internet 863 Web ύλδεζε ζην Internet 874 DSL 877 Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν 879 Αζθαιή Πινήγεζε θαη Γνληθόο Έιεγρνο Περηήγεζε ζηολ Ηζηό World Wide Web - WWW 887 Γηεπζύλζεηο Ηζηνζειίδσλ 888 ύλδεζε κε ηνλ Internet Explorer 891 Internet Explorer 893 Πξνβνιή Αγαπεκέλσλ, Σξνθνδνζηώλ θαη Ηζηνξηθνύ 897 Γξακκή Δληνιώλ 901 Πεξηήγεζε ζηηο Δθδόζεηο Άβαθαο 903 Πξνζζήθε ζηα Αγαπεκέλα 906 Δπηινγή Νέαο Αξρηθήο ειίδαο 909 Απνζήθεπζε Ηζηνζειίδσλ θαη Γξαθηθώλ 910 Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο 912 Κιείζηκν - Απνζύλδεζε Αλαδήηεζε Πιεροθορηώλ Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ ζηνλ Ηζηό 917 Αλαδήηεζε κε Υξήζε Καηαιόγνπ 918 Φάρλνληαο κε κία Μεραλή Αλαδήηεζεο 920 Αλαδεηήζεηο κε ην Google 923 ύλζεηεο Αλαδεηήζεηο 925 Αλαδήηεζε Δηθόλσλ 927 Αλαδήηεζε ζηε Wikipedia 929 Γεκνθηιείο Μεραλέο Αλαδήηεζεο Βαζηθές Ρσζκίζεης ηοσ Internet Explorer Αιιαγή Πξνβνιήο Ηζηνζειίδσλ 933 Γηαγξαθή Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ 936 Πξνζσξηλά Αξρεία 937 Αιιαγή Ρπζκίζεσλ Απνξξήηνπ 938 Πξνζαξκνγή ησλ Γξακκώλ Δξγαιείσλ 941 Δκθάληζε Δηθόλσλ Ηζηνζειίδαο Ζιεθηροληθό Σατσδροκείο

12 Γηεπζύλζεηο Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 947 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Hotmail 949 Σν Πεξηβάιινλ ηνπ Microsoft Outlook Γηακόξθσζε ηνπ Outlook 954 Γεκηνπξγία Μελύκαηνο 958 πνπδαηόηεηα Μελύκαηνο 961 Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο 962 Απνζηνιή θαη Λήςε Μελπκάησλ 963 Πξνζζήθε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο 966 Απάληεζε θαη Πξνώζεζε Μελπκάησλ 968 πλεκκέλα Αξρεία 969 Ζ Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 973 Γηθηπαθνί Καλόλεο πκπεξηθνξάο Οργάλωζε Μελσκάηωλ Γηαγξαθή θαη Απνζήθεπζε Μελπκάησλ 979 Δθηύπσζε Μελύκαηνο 981 Αλαδήηεζε Μελύκαηνο 982 Σαμηλόκεζε Μελπκάησλ 985 Γεκηνπξγία Πξνζαξκνζκέλεο Σαμηλόκεζεο 987 Αιιαγή Πξνβνιήο 988 Γεκηνπξγία Φαθέινπ Μελπκάησλ 989 Γηάηαμε Παξαζύξνπ 991 Πεξηζζόηεξνη Λνγαξηαζκνί Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Βηβιίο Γηεσζύλζεωλ Υξήζε ηνπ Βηβιίνπ Γηεπζύλζεσλ 995 Δλεκέξσζε Βηβιίνπ Γηεπζύλζεσλ 999 Απνζηνιή Μελπκάησλ ζε Οκάδα Παξαιεπηώλ 1001

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Expert Office syllabus v1.0

Expert Office syllabus v1.0 Expert Office syllabus v1.0 ζειίδα2 Word Expert 1. Ππόηςπα 1. Γεκηνπξγία λένπ πξνηύπνπ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. 2. Μοπθοποίηζη και Επεξεπγαζία 1. Κεηκέλνπ: 1. Απηόκαην θείκελν, απηόκαηε δηόξζσζε θαη απηόκαηε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Web Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Α Έκδοση Ιοφνιος 2011 εκεηώζεηο Μαζεηή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Α Γπκλαζίνπ πγγξαθή Νη θαζεγεηέο Ξιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert ecommerce Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε Marathon Data Systems Καιώο Ήξζαηε 1 2 Παγθόζκην Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ GIS 14,000 Δπαγγεικαηίεο ζε GIS 121 Υώξεο Πιεζώξα Αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξόλησλ... Αμηνπνηώληαο ηα GIS 3 Ζ δνπιεηά ζαο αληηπξνζσπεύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα