ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7Α9ΘΦ ΗΟ3 Α ΑΜ: 14PROC Ταχ. /νση: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος Αθήνα, 04 /11/2014 Ταχ.κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Καραδήµας Αρ.Πρωτ.: / ΠΥ Υ 2754 Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: «ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 2 του Π.. 118/2007 για την επιλογή αναδόχου προµήθειας εξοπλισµού µηχανοργάνωσης και λογισµικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /νση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού 2. Προϋπολογισµός: ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 3. Κριτήριο Ανάθεσης: Χαµηλότερη συνολική τιµή προσφοράς 4. Ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισµού: 20/11/2014, ώρα :12:00 µµ 5. Τόπος διενέργειας διαγωνισµού: Νίκης 5-7, Αθήνα, 3 ος όροφος, γραφείο Ηµεροµηνία και ώρα Λήξης υποβολής Προσφορών: 19/11/2014, ώρα : µ.µ.

2 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α /1995). 2. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α /1995 ), όπως ισχύει. 3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ141/τ.Α /2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 5. To N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α /2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 8. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α /2007). 9. Το Π.. 60/2007 («Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» 10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005). 11. Το Π.. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 165/τ.Α /2000), όπως ισχύει. 12. Το Π (ΦΕΚ 152/τ.Α / ) Τροποποίηση του π.δ. 85/2012(Α 141) σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2

3 13. Το Π. 89 (ΦΕΚ 134/τ. Α / ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 14. Την µε αρ / (ΦΕΚ 597/Υ.Ο.../ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.., διορισµού του Γενικού Γραµµατέα Πάτροκλου Γεωργιάδη του Βίκτωρα, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Π.. 63/ Τις µε αρ / ΙΟΕ 311/ (ΦΕΚ 760/Β/2012) και 36773/ ΙΟΕ 879/ (ΦΕΚ 2343/Β/2012) Υπουργικές αποφάσεις «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων & δικαιώµατος υπογραφής Με εντολή Υπουργού ή Με εντολή Υφυπουργού.». 16. Την µε αρ / ΙΟΕ 922/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιότητας του δικαιώµατος υπογραφής ʺ Με εντολή Υπουργού ʺ στον Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» σε συµπλήρωση των κειµένων διατάξεων (ΦΕΚ 2664/Β/ ). 17. Την K.Υ.Α /Γ ΟΥ/223/ (ΦΕΚ 2090/τ.Β/2013) «Αναδιάρθρωση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 18. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α /2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 19. Την Υ.Α /601/0026 (ΦΕΚ 431/τ.Β /1998) «Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του δηµοσίου για προµήθειες και εργασίες». 20. Την Υ.Α /739 (ΦΕΚ 1291/τ.Β /2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 21. Την Υ.Α. Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/τ.Β / ) «Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)». 22. Την Π1/1866 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση της Π1/1732/ Απόφασης αναφορικά µε την υλοποίηση προµηθειών µέσω του Ε.Π.Π.». 23. Την µε αρ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ένταξης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2014,στη ΣΑΕ 019, του έργου «Προµήθεια µηχανολογικού, τεχνολογικού & συναφούς εξοπλισµού απαραίτητη για την αναβάθµιση του Μηχανογραφικού Κέντρου του ΥΠΑΑΝ». 24. Το πρωτογενές αίτηµα υπ αρ /158/ της Γενικής /νσης Στρατηγικών Επενδύσεων (Α ΑΜ: 14REQ ). 3

4 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική τιµή προσφοράς, συνολικής δαπάνης κατ ανώτατο όριο ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την επιλογή Αναδόχου προµήθειας εξοπλισµού µηχανοργάνωσης και λογισµικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τελική Ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται στις 19/11/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ.. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 20/11/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οδό Νίκης αρ. 5-7, όροφος 3ος, γραφείο 324, από τριµελή Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου. 1. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Συνεταιρισµοί. γ. Ενώσεις-Κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Οι ενώσεις προµηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει. εν γίνονται δεκτοί: Α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Α.Ε. του ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 2. ιάρκεια των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για 120 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, της προθεσµίας 4

5 υπολογιζόµενης σύµφωνα µε το τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Π. 118/ (ΦΕΚ 150/Α/ ). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 3. Προϋπολογισµός του έργου Συνολικά ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των εβδοµήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα καλυφθεί συνολικά από τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) ΣΑΕ 019, ΚΑΕ 8261 και κωδικό έργου 1997ΣΕ Ματαίωση ιαγωνισµού Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτό να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ή να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπάρξει µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο. 5. Κατάθεση Προσφορών Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε ένα σφραγισµένο φάκελο (Νίκης 5-7, Αθήνα, τ.κ , 2ος Όροφος, Γραφείο 219), το αργότερο µέχρι τις 19/11/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής: α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) Για την Επιλογή Αναδόχου για την Προµήθεια Εξοπλισµού Μηχανοργάνωσης και λογισµικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. β) ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού, Νίκης 5-7, Τ.Κ , Αθήνα Ηµεροµηνία ιαγωνισµού: 20 /11/2014 5

6 Ώρα : µ.µ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ αρ / ΠΥ Υ 2754/ γ) Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη «Να µην ανοιχτεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Οι Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Η ηµεροµηνία λήψης της προσφοράς αποδεικνύεται µε το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαµβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. 6. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, θα είναι δακτυλογραφηµένες στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που µπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές θα είναι υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο και θα φέρουν την σφραγίδα του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. Σε ένα από τα δύο θα υπάρχει η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εµπεριέχονται τρεις σφραγισµένοι υποφάκελοι : α) Τα ικαιολογητικά ( σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»). β) Η Τεχνική Προσφορά ( σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. γ) Η Οικονοµική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ), η οποία θα περιλαµβάνει όσα ορίζονται στην παρ ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η διενέργεια του διαγωνισµού πραγµατοποιείται στα παρακάτω επιµέρους στάδια και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα: 1. Παραλαβή των φακέλων 2. Αποσφράγιση προσφορών 3. Έλεγχος δικαιολογητικών 4. Άνοιγµα, Έλεγχος της τεχνικής προσφοράς 6

7 5. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, την ίδια ηµέρα κατόπιν αποδοχής της τεχνικής προσφοράς. Για τις Προσφορές που απορρίπτεται η τεχνική τους προσφορά δεν θα αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την οικονοµική προσφορά. 6. Επιλογή Αναδόχου Στα επιµέρους στάδια παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών θα έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων, συνεταιρισµών, ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονοµικών φορέων, εφόσον το επιθυµούν, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα από τις κείµενες διατάξεις έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εν λόγω ιδιότητα τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι των φυσικών προσώπων ή των νοµικών προσώπων ή των συνεταιρισµών, ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονοµικών φορέων, προσκοµίζοντας σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης και τα απαιτούµενα από τις κείµενες διατάξεις έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα των ως ανωτέρω προσώπων των οποίων αποτελούν αντιπρόσωποι. 8. ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόµενο του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Ο συγκεκριµένος φάκελος θα περιλαµβάνει: Α. Την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (στην οποία θα αναφέρονται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που απαρτίζει το διαγωνιζόµενο και που υποβάλλει την προσφορά), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Β της παρούσας. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου, θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόµιµος εκπρόσωπος του διαγωνιζοµένου, µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Β. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων απαιτήσεων, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου και διαγωνισµούς του ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της προµήθειας για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα. Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 7

8 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: Α Α: 7Α9ΘΦ-ΗΟ3 - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π. 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π. 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) κατάσταση - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο - Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση όσων εκ των δικαιολογητικών απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: - Οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., - Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., - Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού, όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Συνεταιρισµός, - Κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ένωση Αναδόχων ή Κοινοπραξία, και, - Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 9. Τεχνική Προσφορά Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόµενο του σφραγισµένου υποφακέλου µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιµοποιούνται για τον αποκλεισµό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ιακήρυξης (Παράρτηµα Α- Συµπλήρωση Πίνακα), για την αξιολόγηση των Προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 11 καθώς και για τη δέσµευση του υποψηφίου για τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Γενικές επισηµάνσεις Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση 8

9 που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συµπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήµατα κ.λπ. µε στοιχεία που ο ίδιος επιθυµεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται. 10. Οικονοµική Προσφορά Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να εµπεριέχει τους πίνακες που ακολουθούν (αριθµητικά και ολογράφως), να είναι υπογεγραµµένη και το προτεινόµενο αντάλλαγµα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο της προµήθειας. Οι τιµές θα εκφράζονται σε Ευρώ. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (Αριθµητικά σε ευρώ ): Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (Ολογράφως σε ευρώ ): Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή συνολική τιµή απορρίπτονται. 11. ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή προσφοράς και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος διακήρυξης. 9

10 10 Α Α: 7Α9ΘΦ-ΗΟ3 Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα αρχή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, εφόσον το επιθυµούν. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας διαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών. γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή µπορεί, δια του προέδρου αυτής, να καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζοµένους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλει, µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, αφού µελετήσει χωριστά την κάθε προσφορά θα συντάξει πίνακα µε τους συµµετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού γενικώς δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών ως ευνοϊκές για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή προσφοράς, εφόσον η προσφορά µε το χαµηλότερο τίµηµα, κατά την απόλυτη κρίση της τριµελούς επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. 12. ικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

11 (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 13. Απόρριψη Προσφορών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την προµήθεια των υλικών, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: -είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, -αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, -αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµήθειας, -αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων προµηθειών, -δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε το προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, -δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, -δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, -η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της προµήθειας, 11

12 -παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, -δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 14. Κατάρτιση σύµβασης Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος, δια του νοµίµου εκπροσώπου, να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για να υπογράψει τη σύµβαση για την προµήθεια. Υπόδειγµα του σχεδίου της Σύµβασης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. 15. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την πιστοποίηση από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οριστικής περαίωσης του συνόλου της προµήθειας και εξόφλησης του τιµήµατός της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 16. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην οδό Νίκης 5-7 στην Αθήνα. Τα έξοδα µεταφοράς και εκφόρτωσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Μέγιστος χρόνος για την οριστική παράδοση του εξοπλισµού ορίζονται οι 15 (δεκαπέντε) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 17. Τρόπος πληρωµής-κρατήσεις Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) ΣΑΕ 019, ΚΑΕ 8261 και κωδικό έργου 1997ΣΕ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια ειδών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου, από την αρµόδια Επιτροπή. Θα γίνει κράτηση 0,10 % επί του καθαρού ποσού της σύµβασης, που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το Νόµο 4013/ , άρθρο 4, παρ. 3. Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την 12

13 παράγραφο 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α / ). Ο ΦΠΑ 23% θα βαρύνει το Υπουργείο. 18. Έκπτωση του Αναδόχου Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διακόπτεται η χρηµατοδότηση του Έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν τηρεί τους όρους της σύµβαση ανάθεσης. 19. Πληροφορίες Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών µε τον διαγωνισµό είναι οι εξής: α) Ι. Καραδήµας, Τηλ (διενέργεια) β) Π. Κοντογιάννης, Τηλ (τεχνικές προδιαγραφές) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πάτροκλος Γεωργιάδης 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σε ελάχιστες απαιτήσεις. Τριάντα (30) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC) (συµπεριλαµβάνονται οι οθόνες) Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Intel Core i5-4xxx ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Μνήµη 4 GB Σκληρός δίσκος 500 GB Μονάδα δίσκου οπτικού Ανάγνωσης και εγγραφής DVD και CD Οθόνη 18,5 LCD (ίδιου κατασκευαστή µε την κεντρική µονάδα) Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 8.1 Professional ελληνικά Θήρες USB 5 (1 µία στην πρόσοψη) Κάρτα Ethernet δικτύου 1000 Mb/s Ποντίκι USB οπτικό Πληκτρολόγιο USB 104- πλήκτρων ελληνικό ιάρκεια εγγύησης οθόνης ιάρκεια εγγύησης τεχνικής υποστήριξης 3 χρόνια 5 χρόνια 14

15 κεντρικής µονάδας Τύπος εγγύησης τεχνικής υποστήριξης κεντρικής µονάδας Εγγύηση κατασκευάστριας εταιρίας που να παρέχει επιτόπια (on-site) αντικατάσταση των µονάδων υλικού µε βλάβη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα εκαέξι (16) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC) (συµπεριλαµβάνονται οι οθόνες) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Επεξεργαστής - Intel Core i7-4χχχ CPU Μνήµη 8 GB Σκληρός δίσκος 1 ΤB Μονάδα οπτικού DVD RW δίσκου 20 FULL HD Οθόνη Συµβατή Λειτουργικό Microsoft Windows 8 σύστηµα Pro Ελληνικά Κάρτα γραφικών 2GB Κάρτα ήχου Κανάλια: 7.1 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Θήρες USB 3.0 Κάρτα δικτύου Ethernet Ποντίκι Πληκτρολόγιο Ηχεία 5 (2 δύο στην πρόσοψη) 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T USB οπτικό USB 104-πλήκτρων ελληνικό 2 SPEAKERS 15

16 Τροφοδοτικό 650 W Μητρική Κάρτα Συµβατή Κουτί Συµβατό ιάρκεια εγγύησης τεχνικής υποστήριξης 3 χρόνια, On-Site µε αντικατάσταση το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η Οθόνη µε 0 καµένο pixel. Τρείς (3) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC) (συµπεριλαµβάνονται οι οθόνες) Επεξεργαστής - CPU Μνήµη Σκληρός δίσκος Μονάδα οπτικού δίσκου Οθόνη Λειτουργικό σύστηµα Κάρτα γραφικών ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Intel Core i7-4χχχ 16 GB 2 ΤB DVD RW 22 FULL HD Συµβατή Microsoft Windows 8 Pro Ελληνικά 2GB Κάρτα ήχου Κανάλια: 7.1 Θήρες USB 3.0 Κάρτα δικτύου Ethernet Ποντίκι Πληκτρολόγιο Ηχεία Τροφοδοτικό Μητρική Κάρτα 5 (2 δύο στην πρόσοψη) 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T USB οπτικό USB 104- πλήκτρων ελληνικό 2 SPEAKERS 650 W Συµβατή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 16

17 Κουτί ιάρκεια εγγύησης τεχνικής υποστήριξης Συµβατό 3 χρόνια, On-Site µε αντικατάσταση το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η Οθόνη µε 0 καµένο pixel. ύο (2) Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (laptop) Επεξεργαστής - CPU ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Intel Core i7-4χχχ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μνήµη 16 GB Σκληρός δίσκος 1 ΤB Μονάδα οπτικού δίσκου Blu-ray recorder/dvdrw double-layer Οθόνη 17.3'' Full HD TFT Λειτουργικό σύστηµα Κάρτα γραφικών 2GB Microsoft Windows 8 Pro Ελληνικά Κάρτα ήχου Συµβατή Θήρες USB 3.0 Ενσύρµατη επικοινωνία Ασύρµατη επικοινωνία Ethernet LAN 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Wireless LAN ( a/b/g/n), Bluetooth 4.0. Μπαταρία Λιθίου ιόντων Ποντίκι USB οπτικό Τσάντα µεταφοράς Office Πληκτρολόγιο Συµβατή Microsoft Office Home and Business bit Greek PKC Πλήρους µεγέθους, µε ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 17

18 Ήχος ιάρκεια εγγύησης τεχνικής υποστήριξης Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία 3 χρόνια, On-Site µε αντικατάσταση το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η Οθόνη µε 0 καµένο pixel. ύο (2) ικτυακούς Εκτυπωτές- Πολυµηχανήµατα ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τύπος Λειτουργίας Laser Τύπος εκτύπωσης Μέγεθος χαρτιού Ταχύτητα εκτύπωσης απλής όψης Ανάλυση Εκτύπωσης Ανάλυση Σάρωσης Εκτύπωση διπλής όψης Θύρες Μονόχρωµη Α4 32 σελίδες/λεπτό 1200 Χ 1200 dpi 1200 Χ 1200 dpi Αυτόµατη USB, Ethernet LCD οθόνη ελέγχου Υποχρεωτικά Μηνιαίος κύκλος εργασιών Fax memory Συµβατότητα µε λειτουργικά συστήµατα ιάρκεια εγγύησηςτεχνικής υποστήριξης Τύπος εγγύησηςτεχνικής υποστήριξης MB (500 σελίδες) Microsoft Windows XP, Vista, 7 και 8 3 χρόνια Επιτόπια (on-site) την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 18

19 Ένα (1) φωτοτυπικό πολυµηχάνηµα ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τύπος εκτύπωσης Έγχρωµος Μέγεθος χαρτιού Α3, A4 Ανάλυση Εκτύπωσης 600 Χ 600 dpi Ταχύτητα εκτύπωσης 30 απλής όψης σελίδες/λεπτό Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη Θύρες USB, Ethernet LCD οθόνη ελέγχου Υποχρεωτικά Μηνιαίος κύκλος εργασιών Τύπος αντιγραφής Έγχρωµος Ανάλυση αντιγραφής 600 dpi Έγχρωµη σάρωση Ναι Ανάλυση σάρωσης 600 dpi Σάρωση διπλής όψης Ναι Ταχύτητα σάρωσης 30 σελίδες/λεπτό Συµβατότητα µε λειτουργικά Microsoft Windows XP, συστήµατα Vista, 7 και 8 ιάρκεια εγγύησηςτεχνικής 3 χρόνια υποστήριξης Επιτόπια (onsite) την Τύπος εγγύησηςτεχνικής επόµενη υποστήριξης εργάσιµη ηµέρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 19

20 Ένα (1) Plotter (εκτυπωτής µεγάλου µεγέθους για CAD/GIS) Μέγεθος Plotter ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ A0 (910mm / 36 ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Τεχνολογία εκτύπωσης Μέγιστο µέγεθος χαρτιού Ταχύτητα εκτύπωσης Χρόνος έγχρωµης εκτύπωσης Μνήµη βασική Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) Αριθµός δοχείων Θερµική εκτύπωση inkjet Α0 Μέγεθος A1: 70 εκτυπώσεις/ώρα, Μέγεθος A0: 35 εκτυπώσεις/ώρα Χρόνος έγχρωµης εκτύπωσης, εικόνα ISO N5 (βέλτιστη, µετρικό σύστηµα, γυαλιστερό χαρτί A1): 11,4 λεπτά/σελίδα Χρόνος έγχρωµης εκτύπωσης, εικόνα ISO N5 (κανονική, µετρικό σύστηµα, γυαλιστερό χαρτί A1): 9,1 λεπτά/σελίδα Χρόνος έγχρωµης εκτύπωσης, εικόνα ISO N5 (πρόχειρη, χαρτί µε επικάλυψη A1): 1,1λεπτά/σελίδα 1 GB Βελτιστοποιηµένη ανάλυση εκτύπωσης µέχρι x dpi 4 (1 για κάθε χρώµα: κυανό, 20

21 µελανιού Μη εκτυπώσιµη περιοχή (κοπή φύλλου) µατζέντα, κίτρινο, µαύρο) 5 x 17 x 5 x 5 mm Ελάχιστο εγγυηµένο πλάτος γραµµής Ακρίβεια γραµµών Συνδεσιµότητα, βασική ιάρκεια εγγύησης/τεχνικής υποστήριξης Τύπος εγγύησης - τεχνικής υποστήριξης 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) +/- 0.1% Fast Ethernet (100Base-T), Hi- Speed USB 2.0, Wi-Fi 3 χρόνια Εγγύηση κατασκευάστριας εταιρίας που να παρέχει επιτόπια (on-site) αντικατάσταση των µονάδων υλικού µε βλάβη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα Τρείς (3) Φορητοί ίσκοι ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Χωρητικότητα 3 TB Συνδεσιµότητα USB 3.0 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Τρείς (3) άδειες Λογισµικού ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ MS Office Microsoft Office Home and Business bit Greek PKC ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 21

22 Μια (1) άδεια Λογισµικού ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ArcGIS Standard ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ArcGIS for desktop 10.2 Standard ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Μια (1) άδεια Λογισµικού ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Microsoft Project Manager ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ MS PROJECT bit Ελληνικό ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α Α: 7Α9ΘΦ-ΗΟ3 Επιλογή αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ (*).. Πλήρης τίτλος:... Ταχυδροµική ιεύθυνση:.... Τηλέφωνο: Fax:. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (*) Ονοµατεπώνυµο:.. Τηλέφωνο:.fax: . ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Τηλέφωνο:.fax: . Ηµεροµηνία:.. Υπογραφή:. Σφραγίδα (*) Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύµπραξης θα συµπληρωθούν τα στοιχεία του συντονιστή (leader) της ένωσης. 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό του. µε αντικείµενο... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α.Π.. ΠΥ.. / ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης και λογισµικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ. 25

26 Σήµερα στην Αθήνα, , ηµέρα..., µεταξύ των συµβαλλοµένων αφενός του : Α) Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης 5-7, τ.κ , ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Αθηνών και θα αποκαλείται στο εξής «Yπουργείο» και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη δυνάµει της 49593/ ΙΟΕ-922(ΦΕΚ Β /2664/ ) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Β) Tης Εταιρείας, που εδρεύει., οδός.αρ.., τ.κ., ΑΦΜ,.Ο.Υ και εκπροσωπείται νόµιµα από., και θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» και έχοντας υπόψη: α) Την µε αρ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ένταξης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 2014,στη ΣΑΕ 019, του έργου «Προµήθεια µηχανολογικού, τεχνολογικού & συναφούς εξοπλισµού απαραίτητη για την αναβάθµιση του Μηχανογραφικού Κέντρου του ΥΠΑΑΝ». β) Την διακήρυξη µε αρ. πρωτ...της /νσης Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού. γ) Την µε αρ. πρωτ προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος δ) Την απόφαση κατακύρωσης µε αρ. πρωτ.. συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ως άνω ιδιότητά του, και σύµφωνα µε την από.../../2014 οικονοµική προσφορά συµµετοχής στον διαγωνισµό του δεύτερου των συµβαλλοµένων, αναθέτει την προµήθεια εξοπλισµού µηχανογράφησης και λογισµικού για τις ανάγκες του Υπουργείου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης Ο ανάδοχος θα παραδώσει τον εξοπλισµό εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας Η προµήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην παρούσα Σύµβαση, στην διακήρυξη και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών, θα γίνει από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου (τριµελής Επιτροπή παραλαβής), οπότε και θα εκδοθεί αντίστοιχο 26

27 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µε την οριστική παράδοση του έργου. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των προµηθευοµένων ειδών, θα γίνει στο κτήριο του Υπουργείου επί της οδού Νίκης 5-7 Αθήνα ΤΚ 10180, κατόπιν συνεννόησης µε τη /νση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η εγγύηση για τα προµηθευόµενα είδη αναφέρεται στον πίνακα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 5.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δηµοσίευση προς τρίτους οιωνδήποτε στοιχείων (πληροφοριών, εγγράφων και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού µε τις υπηρεσίες), στα οποία έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας συµβάσεως χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Υπουργείου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις ως άνω περιγραφείσες πληροφορίες και µόνο στο αναγκαίο µέτρο προκειµένου να εκπληρωθούν οι σχετικές του υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που του έχουν περιέλθει ή πρόκειται να περιέλθουν σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου. Συνεπώς απαγορεύεται σε αυτόν να ανακοινώνει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οτιδήποτε έχει σχέση µε τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε µε την παρούσα σύµβαση. 27

28 Το παρόν άρθρο παραµένει σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστηµα µετά την λύση του παρόντος συµφωνητικού µε οποιοδήποτε τρόπο. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 7.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθµ.. µε ηµεροµηνία έκδοσης εγγυητική επιστολή της Τράπεζας: «.» που καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού.. (.) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό χρόνο παράδοσης του έργου και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους και θα πρέπει να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος- µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 8.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 9.1. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως το Υπουργείο, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του το Υπουργείο, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση κατωτέρω. 28

29 ΑΡΘΡΟ 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία και οικονοµικά µεγέθη για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα και κόστος. Για το λόγο αυτό ρητά συµφωνείται ότι το συµβατικό τίµηµα δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 & 697 του Α.Κ Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σηµεία που καθορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΗΜΑ Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του έργου, από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των. (..) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. δηλαδή. (..) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. %:. (..). Στο ανωτέρω τίµηµα περιλαµβάνονται και όλες οι κρατήσεις που ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία Ρητά συµφωνείται από κοινού ότι έως την λήξη της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει ως αµοιβή το ποσό που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών που έως τότε θα έχουν πραγµατοποιηθεί από αυτόν. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 13.1 Η καταβολή της συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και κατόπιν της οριστικής παραλαβής του έργου Επί των τιµολογίων αναλογεί ΦΠΑ 23%. Επί των τιµολογίων ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ), καθώς και κράτηση 0,10 % επί του καθαρού ποσού της σύµβασης, που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4013/ , άρθρο 4, παρ

30 13.3. Η εξόφληση των τιµολογίων γίνεται σε τριάντα ηµέρες από την παράδοσή τους Το Υπουργείο δεν θα προχωρεί σε καµία πληρωµή εάν τα παραδοτέα που συνδέονται µε αυτή δεν έχουν εκτελεστεί καλώς και δεν έχουν παραδοθεί µε βάση τα όσα προβλέπει η παρούσα Σύµβαση. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ιοικητικές Εντολές. γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ειδικώς αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση και στο Π.. 118/ Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων και εργασιών. β) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 30

31 31 Α Α: 7Α9ΘΦ-ΗΟ Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο, µετά από διαδικασία διαπραγµάτευσης, συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα ή και νέες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Π.. 118/ Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες προκύψουν λόγω χρονικής παράτασης της σύµβασης Η πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου θα υπολογισθεί κατ' αναλογία µε την αµοιβή του στην παρούσα σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση η τιµή κόστους παραµένει σταθερή και δεν αναπροσαρµόζεται. Σε περίπτωση ανάθεσης νέων υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αµοιβή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παραπάνω, τότε αυτή η πρόσθετη αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις Οι επικεφαλίδες των όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση της ανάγνωσης της παρούσας σύµβασης και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν µέρος της συµφωνίας ούτε µπορούν να επηρεάσουν την ερµηνεία του περιεχοµένου της Η παρούσα σύµβαση µε τα παραρτήµατά της ερµηνεύεται ως ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Σε περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσοτέρων όρων, η λοιπή

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΗΣ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΠ7,ΑΠ8 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ CATERING ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/115/30-12-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Προϋπολογισμός:45.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αριθμός Διακήρυξης: 620/115/30-12-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Προϋπολογισμός:45.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 2-2-2015 ΜΕΧΡΙ 30-6-2015 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Κ. ΕΧΙΝΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 147 ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη :

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη : EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 Β ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ «Αναπαραγωγή Υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού Επιπέδου Α1-Α2» των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 105 / 11-11-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 24.390,24 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 105 / 11-11-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 24.390,24 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΜΕΑΑ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 105 / 11-11-2014 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014 AΔΑ: 65Θ946ΨΖΣΠ-6ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/35/16-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/35/16-03-2015 ΑΔΑ: 71ΦΓ46ΨΖΣΠ-0ΗΚ ΑΔΑΜ: 15PROC002644827 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α1-Α2, Β ΦΑΣΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07/11/2014 06/11/2015, /2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 22/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΗΚ46ΨΖΣΠ-ΟΥΧ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και

Διαβάστε περισσότερα