Βιογραφικό σημείωμα ΜΑΡΤΙΟΣ Όνομα: Παπαςπφροσ Ιωάννθσ του Νικολάου και τθσ Ειρινθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σημείωμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2015. Όνομα: Παπαςπφροσ Ιωάννθσ του Νικολάου και τθσ Ειρινθσ"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 I. Σηοιτεία ηασηόηηηος Όνομα: Παπαςπφροσ Ιωάννθσ του Νικολάου και τθσ Ειρινθσ Επάγγελμα: Χθμικόσ Μθχανικόσ Τόποσ και χρονολογία γεννήςεωσ: Αγρίνιο, 1962 Διαμονή: Αγίου Δθμθτρίου 38 Β (Σαμακϊβ), Ξάνκθ Οικογενειακή κατάςταςη: 'Αγαμοσ Στρατιωτικέσ υποχρεώςεισ: Εκπλθρωκείςεσ. II. Εκπαίδεσζη Πτυχία Απολυτιριο Λυκείου, με βακμό 'Αριςτα 18 8/12 Πτυχίο Τμιματοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Α.Π.Θ.), με βακμό Λίαν Καλϊσ 7.43 Εργαςίεσ Οικονομικι/τεχνικι μελζτθ ςκοπιμότθτοσ Βιομθχανικισ Μονάδοσ, ςτα πλαίςια του κφκλου προπτυχιακϊν ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν Α.Π.Θ. Διπλωματικι εργαςία, με τίτλο "Μελζτθ αναδευομζνων διαςπορϊν υγροφ/υγροφ" και αντικείμενο τθν πρόγνωςθ τθσ κατανομισ μεγζκουσ ςταγόνων ςε ςυςτιματα δφο μθ αναμίξιμων υγρϊν. Γενικέσ γνώςεισ Ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, πολφ καλά. Εμπειρία ςε χριςθ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι: Εργαςία ςε λειτουργικά ςυςτιματα VAX/VMS, Unix/Linux και MS-DOS, κακϊσ και ςε περιβάλλον Windows. Προγραμματιςμόσ ςε γλϊςςεσ Basic, Fortran, C/C++, Tcl, Perl, Java. Χειριςμόσ ολοκλθρωμζνων πακζτων αυτοματιςμοφ γραφείου (Microsoft Office, Open Office), πακζτων ςχεδιάςεωσ (CorelDraw, AutoCAD, 3D Studio Max, Bryce) και πακζτων διαχειρίςεωσ βάςεων δεδομζνων (dbase, Sybase SQL, MySQL). Ανάπτυξθ και

2 χειριςμόσ εφαρμογϊν δικτφου LAN/WAN και ιςτοςελίδων (Macromedia Dreamweaver, Php), εφαρμογϊν πολυμζςων (Premiere, Director, Flash, εφαρμογζσ ςυνκζςεωσ ομιλίασ και αναλφςεωσ εικόνασ κ.ά.) και διαφόρων υπολογιςτικϊν πακζτων και εφαρμογϊν data mining (MatLab, Statistica, IBM DataExplorer, Vis5D, ANSYS Fluent, ANSYS CFX, INCA solver, TecPlot κ.ά.). Επιμόρφωςθ: Σεμινάριο "Απλζσ εφαρμογζσ Βιοτεχνολογίασ ςτθ Γεωργία, Κτθνοτροφία, Προςταςία Περιβάλλοντοσ" του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., διάρκειασ 168 ωρϊν. Σεμινάριο "Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ ςτθν 'Ερευνα και Παραγωγι" του Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου Τεχνικισ Χθμικϊν Διεργαςιϊν, διάρκειασ 75 ωρϊν. III. Επαγγελμαηική και διδακηική εμπειρία Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ (Εργοςτάςιο Πλατζοσ): πεντάμθνθ απαςχόλθςθ ςτθν καμπάνια 1981, ωσ αςκοφμενοσ φοιτθτισ. Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν-Τμιμα Βορείου Ελλάδοσ: Γραμματειακι υποςτιριξθ, από 1/1991 ωσ 10/1991. Επιτροπι Ερευνϊν Α.Π.Θ.: απαςχόλθςθ από 4/1991 ωσ 9/1998 ςαν ερευνθτισ (ςφμβαςθ ζργου), ςτα Ερευνθτικά Προγράμματα: "FLashing Ammonia DISpersions - FLADIS", "FLADIS field test analysis", AVICENNE, EFAISTOS: Experimentations and simulations for improvement of behaviour models of forest fires, και Biogenic gases exchange in the Black Sea BIGBLACK. Εμπειρία ςε υποςτιριξθ Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων (ςφνταξθ προχπολογιςμϊν, αναφορϊν κόςτουσ και προόδου, ερευνθτικϊν προτάςεων). Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Α.Π.Θ.: ςυμμετοχι, κατά το Χειμερινό Εξάμθνο των Ακαδθμαϊκϊν Ετϊν και , ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ "Εργαςτιριο Χθμικισ Μθχανικισ Ι" (ΧΜ7) του εβδόμου εξαμινου. Τομζασ Τεχνικισ Φυςικϊν Διεργαςιϊν και Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ (Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Α.Π.Θ.): ςυμμετοχι ςτθν επίβλεψθ τριϊν πειραματικϊν Διπλωματικϊν Εργαςιϊν. Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ: απαςχόλθςθ ςαν Ε.Τ.Ε.Π. ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ, από 2/2004.

3 IV. Δημοζιεύζεις ζε Επιζηημονικά Περιοδικά 1) Papaspyros J.N.E., Papanicolaou P.N., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. "Wind tunnel simulation of ammonia gas release transport processes", Journal of Hazardous Materials 46, pp , ) Papanicolaou P.N., Papaspyros J.N.E., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. "A fast digital technique for calibration of hot-wires over a wide temperature range", Technol. 8, pp , Meas. Sci. 3) Papaspyros J.N.E., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. "Coherent Contribution to Turbulent Mixing of a Jet in Cross Flow", Applied Scientific Research 57, pp , ) Akratos C.S., Papaspyros J.N.E., Tsihrintzis V.A. An artificial neural network model and design equations for BOD and COD removal prediction in horizontal subsurface flow constructed wetlands, Chemical Engineering Journal 143 (1-3), pp , ) Akratos C.S., Papaspyros J.N.E., Tsihrintzis V.A. Total nitrogen and ammonia removal prediction in horizontal subsurface flow constructed wetlands: Use of artificial neural networks and development of a design equation, Bioresource Technology 100 (2), pp , ) Akratos C.S., Papaspyros J.N.E., Tsihrintzis V.A. Artificial neural network use in orthophosphate and total phosphorus removal prediction in horizontal subsurface flow constructed wetlands, Biosystems Engineering 102 (2), pp , ) Moutsopoulos K.N., Papaspyros I.N.E., Tsihrintzis V.A. Experimental investigation of inertial flow processes in porous media, Journal of Hydrology 374 (3-4), pp , ) Diamantis V., Papaspyrou I., Melidis P., Aivasidis A. High aeration rate enhances flow stratification in full-scale oxidation ditch, Bioprocess and Biosystems Engineering 33, pp , ) Moutsopoulos K.N., Poultsidis V.G., Papaspyros J.N.E., Tsihrintzis V.A. Simulation of hydrodynamics and nitrogen transformation processes in HSF constructed wetlands and porous media using the advection dispersion-reaction equation with linear sink-source terms, Ecological Engineering 37 (9), pp , ) Tzelepis V., Moutsopoulos K.N., Papaspyros J.N.E., Tsihrintzis V.A. "Experimental

4 investigation of flow behavior in smooth and rough artificial fractures", Journal of Hydrology 521, pp , Σφμφωνα με τθ βάςθ δεδομζνων Scopus, οι δθμοςιεφςεισ αυτζσ ζχουν μζχρι ςτιγμισ 121 αναφορζσ (citations), από τισ οποίεσ οι 81 είναι ετεροαναφορζσ (αναφορζσ από επιςτθμονικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ δζν ςυμμετζχει κανείσ από τουσ ςυγγραφείσ τθσ εργαςίασ). V. Παροσζιάζεις ζε Σσνέδρια με Κριηές 1) P. Kosmides, I. Papaspyros, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas "Characteristics of natural convection boundary layer turbulence" presented in "ICHMT: 1992 International Symposium" on "Spatio-Temporal Structure and Chaos in Heat and Mass Transfer Processes" (Athens, May ). 2) Ε.Γ. Καςτρινάκθσ, Ν. Κυριακίδθσ, Θ. Φαςουράκθσ, Ι. Παπαςπφροσ, Ν. Μίτθσ, Σ.Γ. Νυχάσ "Δυναμική φυςαλλίδων από ακροφφςια ςε ςτήλεσ νεροφ/αζρα". Πρακτικά 5ου Πανελλθνίου Συνεδρίου Ελλθνικισ Υδροτεχνικισ 'Ενωςθσ (Λάριςα, 9-12 Νοεμβρίου 1992), ςελ ) J. Papaspyros, P. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas "Wind Tunnel Simulation of Ammonia Gas Cloud Dispersion and Mixing", Πρακτικά 1ου Πανελλθνίου Συνεδρίου "Αςφάλεια και Υγιεινι ςτθν Χθμικι Βιομθχανία" (Ακινα, 9-12 Δεκεμβρίου 1992). 4) J.N.E. Papaspyros, P.N. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas "Mixing of a turbulent round buoyant jet in cross flow", in "Advances in Turbulence V", Proceedings of the Fifth European Turbulence Conference (Siena, Italy, July ), Roberto Benzi (ed.), Kluwer Academic Publishers, pp ) Papaspyros J., Papanicolaou P., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. "Wind Tunnel Simulation of Certain Ammonia Release Transport Processes", Proceedings of "ICHMT: 1994 International Symposium" on "Heat and Mass Transfer in Chemical Process Industry Accidents" (Rome, September 15-16, 1994), pp ) J.N.E. Papaspyros, P.N. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas "Experimental simulation of turbulent dispersion of air pollutant releases", in "Air Pollution Engineering and Management", H. Power et al. (eds), Computational Mechanics Publications, 1995,

5 pp ) J.N.E. Papaspyros, P.N. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas Experimental simulation of pollutant releases, in Protection and Restoration of the Environment III, E. Diamadopoulos and G.P. Korfiatis (eds), Technical University of Crete, 1996, pp ) J.N.E. Papaspyros, P.N. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas Buoyant jet in cross flow: study of turbulent transport terms, in Engineering Turbulence Modelling and Experiments 3, W. Rodi and G. Bergeles (eds), Elsevier 1996, pp ) S.G. Nychas, J.N.E. Papaspyros, P.N. Papanicolaou, E.G. Kastrinakis Coherent contribution to the turbulent mixing of a buoyant jet in cross flow, in Advances in Turbulence VI, Proceedings of the Sixth European Turbulence Conference (Lausanne, Switzerland, 2-5 July 1996), S. Gavrilakis et al. (eds), pp ) G.A. Sideridis, J.N.E. Papaspyros, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas Similarity of stochastic and spectral characteristics of two simulated environmental flows, in Proceedings of the Third International Conference on Environmental Pollution, A. Anagnostopoulos et al. (eds), Thessaloniki 1996, pp ) Χ.Τ. Μωχςίδθσ, Ι.Ν.Ε. Παπαςπφροσ, Ε.Γ. Καςτρινάκθσ, Σ.Γ. Νυχάσ «Λειτουργία ανυψωτικήσ αντλίασ με αζρα για μικρά φψη άντληςησ», Πρακτικά Πρϊτου Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου Χθμικισ Μθχανικισ, Πάτρα Μαΐου 1997, ςελ ) Γ.Ν.Ε. Παπαςπφροσ, Π.Ν. Παπανικολάου, Ε.Γ. Καςτρινάκθσ, Σ.Γ. Νυχάσ «Συςχζτιςη για την επίδραςη ςτερεϊν ςωμάτων ςτη διαςπορά ρυπαντϊν», Πρακτικά Πρϊτου Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου Χθμικισ Μθχανικισ, Πάτρα Μαΐου 1997, ςελ ) J.N.E. Papaspyros, E.G. Kastrinakis, S. G. Nychas Coherent aspects of a turbulent jet in cross flow, presented in the EUROMECH 3 rd European Fluid Mechanics Conference, September 1997, Goettingen, Germany. 14) P.N. Papanicolaou, J.N.E. Papaspyros, E.G. Kastrinakis and S.G. Nychas A Heated Vertical Buoyant Jet in a Crossflow, in Mixing and Dispersion in Stably Stratified Flows, P.A. Davies (ed.), Oxford University Press 1999, pp ) Γ.Ν.Ε. Παπαςπφροσ, Γ.Α. Σιδερίδθσ, Ε.Γ. Καςτρινάκθσ, Σ.Γ. Νυχάσ, Κ.Δ. Καλαμποκίδθσ Απλουςτευμζνο μοντζλο ςυμπεριφοράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν, Πρακτικά Τζταρτου Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου Χθμικισ Μθχανικισ, Πάτρα Μαΐου 2003, ςελ

6 16) C.S. Akratos, V.A. Tsihrintzis and J.N.E. Papaspyros (2005) Performance of Pilot-scale Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetlands in Wastewater Treatment, Proceedings of the 9th Conference on Environmental Science and Technology, September 1-3, 2005, Rhodes Island, Greece, Vol. A, pp ) C.S. Akratos, J.N.E. Papaspyros, G.D. Gikas and V.A. Tsihrintzis (2006) Performance and Modeling of Vertical Flow Constructed Wetlands Treating Municipal Wastewater in North Greece, Proceedings of the 10th International Conference for Wetland Systems for Pollution Control, September 24-29, 2006, Lisbon, Portugal. 18) Κ. Μουτςόπουλοσ, Ι.Ν.Ε. Παπαςπφροσ, Ι. Νταγιάκασ, Χ. Βίνθσ, Β.Α. Τςιχριντηισ Πειραματικόσ προςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν εξίςωςησ Forchheimer, Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Υδροτεχνικισ Ζνωςθσ, Ξάνκθ, Δεκεμβρίου ) I. Chitzi, P. Melidis, C. Akratos, J.N.E. Papaspyros and V.A. Tsihrintzis (2007) Study of Activated Sludge Dewatering in Pilot-Scale Reed-Planted SDBs, Proceedings of the 10 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), September 5-7, 2007, Kos Island, Greece. 20) V.G. Tzelepis, J.N.E. Papaspyros, K.N. Moutsopoulos & V.A. Tsihrintzis (2010) Characteristics of flow in fractures: an experimental study, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, June 23-25, 2010, Athens, Greece. 21) Konstantinos N. Moutsopoulos, Christos Drosakis, Ioannis Papaspyros, Vassilios A. Tsihrintzis (2012) Optimization of water resources management of the Evzoni Aquifer, Greece, Protection and Restoration of the Environment XI, July , Thessaloniki. 22) Athiniotou, A., Papaspyros, I., Komilis, D., (2012) Modeling leachate generation from an active sanitary landfill, 4th international conference of the Hellenic Solid Waste Association, Athens, November 2012 (oral presentation). 23) Eleni Tsiroglou, Evangelos Voudrias, Ioannis Papaspyros, Ioannis Zarkadas, Dimitrios Alivertis, Ioannis Papagianis, George Pilidis (2013) Risk Assessment of Four Uncontrolled Landfills in Greece Before and After their Closure, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection Symposium, Istanbul, September 29, ) Gerassimidou, S., Papaspyros, I., Evangelou, A., Komilis, D. (2014) "Assessing the leaching of heavy metals from incinerated expired drugs", 4th International Conference on

7 Industrial and Hazardous Waste Management, Crete September 2014 (oral presentation). 25) Mantzaras G., Voudrias E., Papaspyros I. (2014) "Design of a collection, haul, transfer, treatment and disposal system for infectious medical waste management in the region of East Macedonia Thrace, Greece", 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete September 2014 (oral presentation). VI. Παρούζα απαζτόληζη Απαςχόλθςθ ςαν Ε.Τ.Ε.Π. ςτο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ, από 2/2004. Εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτο Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Α.Π.Θ. Θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ άρχιςε ςτισ 22/5/1991, οπότε και ςυγκροτικθκε θ τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι τθσ διατριβισ. Θ Επιτροπι αποτελείται από τον αναπλθρωτι κακθγθτι Ε.Γ. Καςτρινάκθ, ο οποίοσ είναι και επιβλζπων τθσ διατριβισ, και τουσ κακθγθτζσ Σ.Γ. Νυχά και Ν.Σ. Μουςιόπουλο. Το κζμα τθσ διατριβισ είναι: "Πεδία ροισ ολκϊν και επίδραςι τουσ ςε διεργαςίεσ τυρβϊδουσ διαςποράσ και ανάμιξθσ". Αυτι τθν περίοδο ολοκλθρϊνεται θ ςυγγραφι τθσ διατριβισ, ενϊ ζχει ςυγκροτθκεί θ επταμελισ εξεταςτικι επιτροπι. Ολοκλθρϊνεται θ ςφνκεςθ ενόσ μοντζλου δαςικϊν πυρκαγιϊν, και θ ςυγγραφι αρικμοφ δθμοςιεφςεων προσ υποςτιριξθ του μοντζλου.

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS ADDRES Office: G. Seferi 2 Department of Environment and Natural Resources Management University of Western Greece Agrinio, 30100 Phone: 2641074209, Fax: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αλεξάνδρα Επίθετο Γκεμιτζή Όνομα Πατέρα Ευάγγελος Όνομα Μητέρας Μαρία Ημερομηνία γεννήσεως 07/08/1971 Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Z. Antonopoulos

Vassilis Z. Antonopoulos Vassilis Z. Antonopoulos Professor of Environmental Hydraulics in Agriculture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Address: Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αγγελίδης ιεύθυνση κατοικίας: Παρθενώνος 2, 67100 Ξάνθη. Τηλέφωνα: 25410-79610 (εργασίας) Fax: 25410-79604 e-mail: pangelid@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚ ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚ ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημητρίου Β. Βαγενά Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπι ιστημίου Πατρώνν 0 jjj787 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Β. Βαγενάς Ημερομηνία γέννησης: 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24/5/1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ : ΕΓΓΑΜΗ, ΜΗΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Ιουνίου 1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Έτος Γεννήσεως 28 Ιουλίου 1957 Τόπος Γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και επώνυμο: Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙΔΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Α. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Θωμάς Επώνυμο: Μπαρτζάνας Ημερομηνία Γέννησης: 13/09/1973 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Τόπος μόνιμου κατοικίας: Βόλος e-mail: bartzanas@cereteth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα