Βιογπαθικό ζημείωμα Europass

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογπαθικό ζημείωμα Europass"

Transcript

1 Βιογπαθικό ζημείωμα Europass Πποζωπικέρ πληποθοπίερ Ολνκαηεπώλπκν Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ΒΑΣΙΛΔΙΑΓΗΣ Νικόλαορ Γηεπζύλζεηο Οηθία: Κνπκνπλδνύξνπ 32, 15341,, Διιάδα Δξγαζία: Υαθίλζνπ 3Γ, 15343,, Διιάδα Τειέθωλα Οηθία: Δξγαζία: Φαμ Οηθία: Δξγαζία: Κηλεηό: Υπεθνόηεηα Διιεληθή Ηκεξνκελία γέλλεζεο 10 Φεβξνπαξίνπ 1969 Φύιν Άξξελ Δπαγγελμαηική πείπα Φξνλνινγίεο 2001 ζήκεξα Τερληθόο Γηεπζπληήο Οξγάλωζε Τκεκάηωλ Μεραλνγξάθεζεο γηα πειάηεο ηεο εηαηξείαο κε βάζε δηεζλή πξόηππα (COBIT). Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο δηθηύωλ γηα πειάηεο ηεο εηαηξείαο κε βάζε δηεζλή πξόηππα (ISO 27001, SOX). Δθπόλεζε θαη εθαξκνγή Πνιηηηθώλ Αζθαιείαο γηα πειάηεο ηεο εηαηξείαο. Δθπαίδεπζε πειαηώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο δηθηύωλ θαη παξνπζίαζε πξνηύπωλ θαη πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο δηθηύωλ. Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ιύζεωλ αζθάιεηαο δηθηύωλ Η/Υ. Κύξηνο νκηιεηήο ζε εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο ηεο εηαηξείαο κε ζέκα ηελ αλάιπζε πξωηνθόιιωλ θαη ηελ αζθάιεηα δηθηύωλ (http://www.secure.com.gr/activities). Σπληάθηεο ηνπ εβδνκαδηαίνπ newsletter SeCure News (http://www.secure.com.gr/newsletter) κε ζεκαηνινγία γύξω από ηελ αζθάιεηα δηθηύωλ Η/Υ θαη πιεξνθνξηώλ γεληθόηεξα. SeCure Δ.Π.Δ. Υαθίλζνπ 3Γ, Σρεδηαζκόο, αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε δηθηύωλ Η/Υ Φξνλνινγίεο Τερληθόο Γηεπζπληήο Σειίδα 1 / 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείωκα ηνπ

2 Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο δηθηύωλ θαη ζπληνληζκόο έξγωλ πινπνίεζεο αληίζηνηρωλ ιύζεωλ. Γηνίθεζε 10-κεινύο νκάδαο ηερληθώλ θαη κεραληθώλ δηθηύωλ. Υπνζηήξημε πωιήζεωλ κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο πωιεηέο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξνπζηάζεωλ ζηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο. Σύληαμε ηερληθώλ πξνηάζεωλ γηα δηαγωληζκνύο ηδηωηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα πνπ αθνξνύζαλ έξγα αζθάιεηαο δηθηύωλ είηε ζε επίπεδν πξνκήζεηαο πξνϊόληωλ είηε ζε παξνρή ππεξεζηώλ. Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ δηθηύωλ πειαηώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Όκηινο Δηαηξεηώλ TopNet Κνξαή 7, Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο πιεξνθνξηθήο Φξνλνινγίεο Γόθηκνο Έθεδξνο Αλζππνινραγόο Υιηθνύ Πνιέκνπ Γηαρείξηζε δηθηύνπ Η/Υ Windows NT. Δθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε δηθηύωλ ηωλ αμ/θωλ θαη ππαμ/θωλ πνπ επξόθεηην λα ζηειερώζνπλ ηηο κνλάδεο Υιηθνύ Πνιέκνπ θαη λα παξαθνινπζνύλ ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πιηθώλ. Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηήξεζεο πιηθνύ ζε Oracle PL/SQL. Σρεδηαζκόο δηθηύνπ επξείαο πεξηνρήο (WAN) κε ινηπέο Μνλάδεο Υιηθνύ Πνιέκνπ. Γεληθό Δπηηειείν Σηξαηνύ / Γηεύζπλζε Υιηθνύ Πνιέκνπ / Κέληξν Διέγρνπ Υιηθώλ Σηξαηόπεδν Παπαβαζηινπνύινπ Άγηνο Σηέθαλνο, Αηηηθήο Σηξαηηωηηθή Υπεξεζία Φξνλνινγίεο Μεραληθόο Γηθηύωλ Δθπαηδεπηήο Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε δηθηύωλ Η/Υ. Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε αληηηηθήο πξνζηαζίαο δηθηύωλ κε ηε ρξήζε ηωλ εθαξκνγώλ ηεο εηαηξείαο McAfee. Δθπαίδεπζε πειαηώλ ζηε ρξήζε εθαξκνγώλ Η/Υ. Δθπαίδεπζε ζηειερώλ ζε πξνϊόληα ηεο εηαηξείαο. Κύξηνο νκηιεηήο ζε πξνϊνληηθέο παξνπζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Σπλερήο επηθνηλωλία κε μέλνπο Οίθνπο ινγηζκηθνύ γηα ηελ αληαιιαγή ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ππνζηήξημε πωιήζεωλ. Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. TopNet Δ.Π.Δ. Κνξαή 7, Φξνλνινγίεο Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο πιεξνθνξηθήο Δμωηεξηθόο ζπλεξγάηεο Φξνλνινγίεο Αλάπηπμε ηεο ζεηξάο εθαξκνγώλ ηαηξηθνύ θαθέινπ «Medica». Γξακκέλε εμ νινθιήξνπ ζε Windows ε εθαξκνγή Medica ππήξμε από ηηο πξώηεο εθαξκνγέο ηνπ ρώξνπ γηα ην πεξηβάιινλ Windows. Καηάξηηζε δηαδηθαζηώλ θαη ζπζηήκαηνο πνηνηηθνύ ειέγρνπ γηα ην ηκήκα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκόο 5-κεινύο νκάδαο πξνγξακκαηηζηώλ. Γηεμαγωγή εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ ζε νκάδεο ηαηξώλ ηωλ 2 έωο 50 αηόκωλ. Softwin - Γεώξγηνο Σηαζεξόπνπινο Αξθαδίνπ Κξήηεο 20, Αλάπηπμε Ιαηξηθνύ Λνγηζκηθνύ Σειίδα 2 / 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείωκα ηνπ

3 Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ Η/Υ Μεραληθόο Λνγηζκηθνύ Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο «Γηνθιήο» γηα ηελ ηήξεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηαηξηθνύ θαθέινπ. Η εθαξκνγή Γηνθιήο ππήξμε ε πξώηε εθαξκνγή ηνπ είδνπο γηα ηα Windows ζηελ Διιάδα. Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ηνπ δηθηύνπ Η/Υ ηεο θιηληθήο ζε Lan Manager έθδνζεο 2.0 θαη ιεηηνπξγηθό Microsoft Windows 3.0. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο θιηληθήο ζε εθαξκνγέο Microsoft Office θαη ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Γηνθιήο. Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ ζε επξύ θνηλό. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Β Φεηξνπξγηθή Κιηληθή Βαζηιίζζεο Σνθίαο 76 Γεκόζην Ννζνθνκείν Φξνλνινγίεο 1991 Φξνλνινγίεο 1990 Δξεπλεηήο Αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνύ «Pontos» γηα ηελ καζεκαηηθή επεμεξγαζία θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλωλ κε ηε ρξήζε κεζόδωλ πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο (Multivariate Data Analysis). Τν Pontos ππήξμε από ηα πξώηα ινγηζκηθά ηνπ είδνπο γξακκέλα ζε Windows (έθδνζε 3.0 ηόηε) θαη ρωξίο πεξηνξηζκνύο ζηνλ όγθν θαη ην είδνο ηωλ δεδνκέλωλ πξνο επεμεξγαζία. University of Utah Microanalysis and Reaction Chemistry Laboratory Salt Lake City, Utah, USA Αλάπηπμε θπζηθώλ κεζόδωλ αλάιπζεο Μεραλνγξαθηθή Υπνζηήξημε 3-κελε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα πιαίζηα ηωλ ζπνπδώλ ζην ΔΜΠ. Υπνζηήξημε δηθηύνπ Η/Υ. Πξνεηνηκαζία αλαθνξώλ πξνο ηε Γηνίθεζε. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία απνηειεζκάηωλ θαη απεηθόληζή ηνπο ζε γξαθηθή κνξθή. Hellas Can S.A. Καιιηζέα Καηαζθεπή ζπζθεπαζηώλ πνηώλ θαη ηξνθίκωλ Δκπαίδεςζη και καηάπηιζη Τίηινο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή δηπιώκαηνο Κύξηα ζέκαηα / επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο Δπωλπκία θαη είδνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε Δπίπεδν θαηάξηηζεο κε βάζε ηελ εζληθή ή δηεζλή ηαμηλόκεζε Αηομικέρ δεξιόηηηερ και ικανόηηηερ Φξνλνινγίεο Γίπιωκα Φεκηθνύ Μεραληθνύ Δθαξκνγή ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία. Γηνίθεζε θαη ζπληνληζκόο νκάδωλ εξγαδνκέλωλ. Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Τκήκα Φεκηθώλ Μεραληθώλ ISCED 5 Μεηξηθή γιώζζα Σειίδα 3 / 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείωκα ηνπ Δλληνική

4 Άιιεο γιώζζεο 1. Αγγλική 2. Γεπμανική 3. Γαλλική Απηναμηνιόγεζε Καηανόηζη Ομιλία Γπαπηή Εσρωπαϊκό επίπεδο (*) Πξνθνξηθή Αλάγλωζε Πξνθνξηθή επηθνηλωλία Πξνθνξηθή παξαγωγή Γλώζζα 1 C1 1 C2 1 C2 1 C1 1 C1 Γλώζζα 2 A2 2 A2 2 A1 2 A2 2 A1 Γλώζζα 3 B1 3 A2 3 A1 3 A1 3 A1 (*) βαθμίδες ηοσ κοινού εσρωπαϊκού πλαιζίοσ αναθοράς Κνηλωληθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο Οξγαλωηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο Γεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο Μεγάιε εκπεηξία ζηελ παξνπζίαζε δηαθόξωλ γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ κπξνζηά ζε εηεξνγελέο θαη πνιππιεζέο αθξναηήξην (θύξηνο νκηιεηήο ζε επαγγεικαηηθέο παξνπζηάζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο ηωλ εηαηξεηώλ TopNet θαη SeCure). Άλεζε ζηνλ γξαπηό ιόγν θαη ζπλερήο ρξήζε ηεο δεμηόηεηαο απηήο (ζπληάθηεο ηνπ εβδνκαδηαίνπ newsletter SeCure News). Μεγάιε εκπεηξία ζηε δηνίθεζε 10-κεινύο ηερληθνύ ηκήκαηνο θαη ζηελ νξγάλωζε θαη παξαθνινύζεζε έξγωλ (Τερληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ TopNet). Κάηνρνο πιεζώξαο πηζηνπνηήζεωλ ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο κε έκθαζε ζηνλ θιάδν ηνπ ζρεδηαζκνύ δηθηύωλ θαη ηεο αζθάιεηαο: 1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2. Certified Information Systems Auditor (CISA) 3. Certified Information Security Manager (CISM) 4. Holistic Information Security Practitioner (HISP) 5. BS 7799 Auditor 6. ISO Auditor 7. ISO 9001 Auditor 8. ITIL V3 Foundation Certified 9. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) 10. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 11. Cisco Certified Network Associate (CCNA) 12. CheckPoint Certified Security Expert (CCSE) 13. Network Associates Certified Professional (NACP) 14. WildPackets Applied Analysis Technician (AATech) 15. Sniffer Certified Expert (SCE) 16. Certified Network Export (CNX) 17. Symantec Certified Technology Architect (SCTA) Πεξηζζόηεξεο από 1500 ώξεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζε εθαξκνγέο Microsoft Office. Πεξηζζόηεξεο από 500 ώξεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζε δηαρείξηζε δηθηύωλ (Πεξηβάιινληα Novell Netware θαη Microsoft Windows). Πεξηζζόηεξεο από 500 ώξεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζε δηαρείξηζε ζπζηεκάηωλ αζθάιεηαο δηθηύωλ ζηα πιαίζηα επαγγεικαηηθώλ εκεξίδωλ θαη παξνπζηάζεωλ. Άιιεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο Άδεηα νδήγεζεο Ππόζθεηερ πληποθοπίερ Αεξνκνληειηζκόο. Δθθιεζηαζηηθό όξγαλν. Καηεγνξία Α (Μνηνζπθιέηεο αλεμαξηήηωο ηππνδύλακεο θαη θπβηζκνύ) Καηεγνξία Β (Απηνθίλεηα κέρξη 3,5 tn θαη κέρξη 8 επηβάηεο) Ο θ. Νηθόιανο Βαζηιεηάδεο είλαη παληξεκέλνο κε ηε Γηαλλίηζα Τξνύκπνπια πνπ είλαη αμ/θνο ηνπ Σώκαηνο Υιηθνύ Πνιέκνπ ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ θαη έρνπλ δπν θόξεο θαη έλα γην. Σειίδα 4 / 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείωκα ηνπ

5 Παπαπηήμαηα Βεβαηώζεηο Παξαθνινύζεζεο Σεκηλαξίωλ 1. Supporting Microsoft Windows 95, Athens, 23-27/10/ Δηζαγωγή ζηα Διιεληθά Windows 95 θαη Διιεληθό Office for Windows 95,, 4/12/ Microsoft Exchange Server: A Technical Overview,, 24/4/ Total Network Security, Amsterdam, 20-25/6/ Public Key Infrastructure, Athens, 3-5/11/ Web & Intranet Security, Athens, 2-4/10/ Hacking Your Own Network, Athens, 4-6/3/ BS7799 Lead Auditor Course, Standford upon Avon, 22-26/4/ Linux Professional Institute Certification 101, Athens, 23/10/ Linux Professional Institute Certification 102, Athens, 27/11/ Designing Security for Microsoft Networks, Athens, 13/7/ Designing IT Platform Collaborative Applications with Microsoft SharePoint 2003, Athens, 24/11/ Microsoft CRM 3.0 Customization,Athens,27/06/ Microsoft CRM 3.0 Installation and Configuration, Athens, 30/06/ Microsoft CRM Services management, Athens, 02/07/ Microsoft CRM Service Scheduling, Athens, 03/07/ ISACA e-symposium on Making Data protection Compliant, 11/12/ ISACA e-symposium - From Information Security to Information Risk Management. 19. Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ ζηα πιαίζηα ηεο ΒΑΣΙΛΔΙΑΣ II,, 28/05/2008 Πηπρία - Πηζηνπνηεηηθά 1. Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Τκήκα Φεκηθώλ Μεραληθώλ, Αληίγξαθν Γηπιώκαηνο,, 22/7/ Microsoft, Certified Product Specialist, 15/5/ Microsoft, Certified Systems Administrator, 14/3/ Microsoft, Certified Systems Engineer, 14/3/ Microsoft, Certified Professional Transcript 6. CNX Consortium, Certified Network Expert - Level 1, 30/5/ CNX Consortium, Certified Network Expert Ethernet, 30/5/ Network Associates, Gauntlet NT, 6/7/ CheckPoint, Certified Security Administrator, 18/4/ BSI Business Solutions Ltd, BS 7799 Lead Auditor, 26/4/ Sniffer Technologies Inc., Sniffer Certified Professional, 16/5/ CheckPoint, Certified Security Expert, 24/5/ Sniffer Technologies Inc., Sniffer Certified Expert, 6/6/ WildPackets, Applied Analysis Technician, 29/3/ (ISC) 2, Certified Information Systems Security Professional, 6/ Cisco, Certified Network Associate, 4/7/ Symantec, Certified Technology Architect, 31/5/ ISACA, Certified Information Systems Auditor, 4/10/ ISACA, Certified Information Security Manager, 18/7/ HISP, Holistic Information Security Practitioner, 30/11/ TUV AUSTRIA AKADEMIE, Σεκηλάξην Δπηζεωξεηώλ Σπζηεκάηωλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ ζύκθωλα κε ην Πξόηππν EN ISO 27001:2005, 02/06/ TUV AUSTRIA AKADEMIE, Σεκηλάξην Δπηζεωξεηώλ Σπζηεκάηωλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ ζύκθωλα κε ην Πξόηππν EN ISO 9001:2000, 16/06/2008. Σειίδα 5 / 5 - Βηνγξαθηθό ζεκείωκα ηνπ

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Internet Business Hellas, ηδξύζεθε ην 2009 380.000 Μεηνρηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT PARTNER PROGRAM ISV Partners Μαξία Αξγύηε / Software Partner Program Specialist Ννέκβξηνο 2006

MICROSOFT PARTNER PROGRAM ISV Partners Μαξία Αξγύηε / Software Partner Program Specialist Ννέκβξηνο 2006 MICROSOFT PARTNER PROGRAM ISV Partners Μαξία Αξγύηε / Software Partner Program Specialist Ννέκβξηνο 2006 Αηδέληα Επηζθόπεζε ηνπ Microsoft Partner Program Microsoft Empower γηα ISVs Innovate On Portal ISV

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Siemens IT Solutions and Services

Siemens IT Solutions and Services Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη Πξνηάζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα πληαγνγξάθεζεο Αθήνα, 5 Μαπ. 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Εταιρίας... 3 1.1 Σηοισεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.... 3 1.2 Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, 117 44, Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΦΑΚΔΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ. 59100, ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ 23310-71012, ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ 23310-28383, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) 23310-28383, ΚΙΝ. 6978 777950 E-MAIL: papageor@anhma.gr ΠΡΟΧΠΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_01.php

http://www.gunet.gr/09_01.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304126

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο

Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο Μάξηηνο 2009 Σελίδα 1 από 29 Α. ηοισεία Δηαιπείαρ Γηα ην έξγν απηό, ε εηαηξεία Globo Technologies AE εί ν ζπληνληζηήο ηνπ όινπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα