Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ"

Transcript

1 Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό το ζγγραφο παρουςιάηει τθ διαδικαςία τθσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ... 2 Λιψθ από το Διαδίκτυο... 2 Εγκατάςταςθ... 3 Ενεργοποίθςθ εάν δεν ζχετε ςειριακό αρικμό... 4 Ενεργοποίθςθ εάν ζχετε ιδθ ςειριακό αρικμό... 6 Ενεργοποίθςθ αναβακμίςεων... 8 Προβολι των πλθροφοριϊν τθσ άδειάσ ςασ... 8 memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 1 από 8

2 Απαιτήςεισ ςυςτήματοσ Λειτουργικό ςφςτημα.net Framework Μνήμη Χϊροσ ςτο ςκληρό δίςκο Ανάλυςη οθόνησ Άλλο λογιςμικό Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, ι Windows 7. Λειτουργεί ςε υπολογιςτζσ imac και MacBook ςε εικονικι μθχανι Windows (π.χ. VMWare Fusion ι Parallels). Υποςτθρίηονται ςυςτιματα 32 και 64 μπιτ. Απαιτείται ζκδοςθ 2.0 SP2, ςυνιςτάται ζκδοςθ 3.5 SP1 ι νεότερθ Απαιτοφνται 512 MB, ςυνιςτϊνται 1 GB ι περιςςότερα 70 MB (χωρίσ το.net Framework) Απαιτοφνται πίξελ, ςυνιςτϊνται πίξελ ι περιςςότερα. Microsoft Office 2000 SR-2 ι νεότερο για άνοιγμα αρχείων Microsoft Office 97/2003 (.DOC,.XLS,.PPT) και προεπιςκόπθςθ ςε πραγματικό χρόνο Δεν απαιτείται το Microsoft Office για εργαςία με αρχεία.rtf,.docx, και.pptx Λήψη από το Διαδίκτυο Για να κατεβάςετε το memoq, μεταβείτε ςτον ιςτότοπο τθσ Kilgray (www.kilgray.com) και κάντε κλικ ςτο Downloads. Το νεότερο πακζτο εγκατάςταςθσ του memoq βρίςκεται πρϊτο ςτθ λίςτα. Το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ του memoq είναι ζνα εκτελζςιμο αρχείο (.exe). Το όνομα του αρχείου είναι MemoQSetup.n.m.b.exe, όπου n.m.b είναι ο αρικμόσ ζκδοςθσ του memoq. Παράδειγμα: memoqsetup exe. Το μζγεκοσ του αρχείου για τθν ζκδοςθ 4.0 είναι περίπου 25 MB. Το πακζτο εγκατάςταςθσ δεν περιλαμβάνει το.net Framework, αλλά μπορείτε να το κατεβάςετε και να το εγκαταςτιςετε κατά τθν εγκατάςταςθ. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 2 από 8

3 Εγκατάςταςη Σθμαντικό: για τθν εγκατάςταςθ του memoq πρζπει να ζχετε ειςζλκει ςτον υπολογιςτι ςασ ωσ διαχειριςτισ ι να εκτελζςετε το πακζτο εγκατάςταςθσ ωσ διαχειριςτισ. 1. Αποκθκεφςτε το εκτελζςιμο (.exe) το οποίο κατεβάςατε ςε φάκελο του υπολογιςτι ςασ. Μθν διαγράψετε το αρχείο ι το φάκελο προτοφ ολοκλθρωκοφν όλα όςα περιγράφονται ς' αυτόν τον οδθγό. Κατόπιν, ςυνιςτάται να δθμιουργιςετε αντίγραφο αςφαλείασ του εκτελζςιμου για μελλοντικι χριςθ. 2. Εκτελζςτε το αρχείο εγκατάςταςθσ. Για χριςτε Windows Vista και Windows 7: Για να εκτελζςετε το αρχείο ωσ διαχειριςτισ, ανοίξτε το φάκελο όπου είναι αποκθκευμζνο, κάντε δεξί κλικ ςτο εικονίδιό του και επιλζξτε Run as administrator (Εκτζλεςη ωσ διαχειριςτήσ). Τα Windows ίςωσ ηθτιςουν κωδικό διαχειριςτι και ίςωσ επίςθσ ηθτθκεί να επιβεβαιϊςετε ότι όντωσ εςείσ εκκινιςατε το πρόγραμμα. 3. Πρϊτα, επιλζξτε τθ γλϊςςα για τθ διαδικαςία τθσ εγκατάςταςθσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ, το memoq κα εμφανιςτεί ςε αυτιν τθ γλϊςςα, αν το εγκακιςτάτε για πρϊτθ φορά. Οι διακζςιμεσ γλϊςςεσ (Οκτϊβριοσ 2010) είναι Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Επιλζξτε γλϊςςα και κάντε κλικ ςτο ΟΚ. Ασ υποκζςουμε ότι επιλζξατε τα Αγγλικά. 4. Εμφανίηεται ο οδηγόσ εγκατάςταςησ του memoq. Στθν πρϊτθ οκόνθ κάντε κλικ ςτο Next για να προχωριςετε. 5. Σε αυτό το ςθμείο ο οδηγόσ εγκατάςταςησ του memoq ελζγχει εάν είναι εγκατεςτθμζνο το.net Framework 2.0 SP2 ι ανϊτερο. Εάν δεν είναι, το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ κα ςασ προειδοποιιςει και κα ςασ οδθγιςει ςτον ιςτότοπο από όπου μπορείτε να το κατεβάςετε. Το.NET Framework εγκακίςταται με ξεχωριςτό πρόγραμμα εγκατάςταςθσ. Εάν το.net Framework 2.0 SP2 ι ανϊτερο είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο, ο οδθγόσ εγκατάςταςθσ του memoq προχωρά ςτθ δεφτερθ οκόνθ. 6. Η δεφτερθ ςελίδα τθσ εγκατάςταςθσ εμφανίηει τθν άδεια τελικοφ χριςτθ (EULA) του memoq. Πρζπει να δθλϊςετε ότι ςυμφωνείτε με τθν άδεια προτοφ προχωριςετε ςτθν εγκατάςταςθ. Για να δθλϊςετε ότι ςυμφωνείτε, επιλζξτε I accept the agreement και κάντε κλικ ςτο Next. 7. Στθν τρίτθ οκόνθ τθσ εγκατάςταςθσ μπορείτε να επιλζξετε το φάκελο ςτον οποίο κα εγκαταςτακεί το memoq. Προεπιλεγμζνθ κζςθ είναι θ C:\Program Files\Kilgray\memoQ45. Μθν αλλάξετε αυτόν το φάκελο παρά μόνο εάν ζχετε πολφ λίγο χϊρο ςτο δίςκο C: ι εάν θ πολιτικι τθσ εταιρείασ ςασ α- παιτεί διαφορετικι κζςθ εγκατάςταςθσ. Για να αποδεχκείτε τον προτεινόμενο φάκελο, κάντε κλικ ςτο Next. 8. Στθν τζταρτθ ςελίδα τθσ εγκατάςταςθσ, μπορείτε να επιλζξετε ι να αποεπιλζξετε πρόςκετεσ επιλογζσ, όπωσ τθ δθμιουργία εικονιδίου ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, τθν εξουςιοδότθςθ του memoq να αναηθτά ενθμερϊςεισ online και να τισ εγκακιςτά αυτόματα. Κάντε κλικ ςτο Next για να προχωριςετε. 9. Το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ εγκακιςτά το memoq κι εμφανίηει τθν οκόνθ Completing the memoq Setup Wizard. Από προεπιλογι προςφζρεται να εκκινθκεί το memoq μόλισ κλείςει το πρόγραμμα εγκατάςταςησ. Εάν δεν κζλετε να εκκινιςετε το memoq αμζςωσ, αποεπιλζξτε το Launch memoq. Κάντε κλικ ςτο Finish για να κλείςει το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 3 από 8

4 Ενεργοποίηςη εάν δεν ζχετε ςειριακό αριθμό Η ενεργοποίθςθ του memoq γίνεται πάντα μζςω του Διαδικτφου. Βεβαιωκείτε ότι είςτε ςυνδεδεμζνοι με το Διαδίκτυο και κάντε τα ακόλουκα: 1. Εκκινιςτε το memoq. Εμφανίηεται ειδοποίθςθ ότι πρζπει να ενεργοποιιςετε το πρόγραμμα πριν τθν πρϊτθ χριςθ του. Κάντε κλικ ςτο ΟΚ. 2. Εμφανίηεται ο οδηγόσ ενεργοποίηςησ του memoq. Στθν πρϊτθ οκόνθ κάντε κλικ ςτο Next. 3. Στθ δεφτερθ οκόνθ μπορείτε να επιταχφνετε τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ εάν ιδθ διακζτετε ςειριακό αρικμό. Εάν ζχετε ςειριακό αρικμό, κάντε κλικ ςτο I already have a serial number, μετά ςτο Next και προχωριςτε ςτθν επόμενθ ενότθτα: Ενεργοποίθςθ εάν ζχετε ιδθ ςειριακό α- ρικμό. Εάν δεν ζχετε ςειριακό αρικμό, μπορείτε να αποκτιςετε μζςω του οδθγοφ ενεργοποίθςθσ. Κάντε κλικ ςτο I am a new user... και μετά ςτο Next. Σημείωςη: Εάν κζλετε να αποκτιςετε μια πλιρωσ λειτουργικι άδεια περιοριςμζνου χρόνου για τθν ζκδοςθ memoq translator pro, πρζπει να επιλζξετε I am a new user... ςε αυτιν τθν οκόνθ. Η Kilgray κα δθμιουργιςει μια άδεια δοκιμαςτικισ χριςθσ μαηί με το ςειριακό ςασ αρικμό. 4. Στθν τρίτθ οκόνθ, ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ ηθτά ςτοιχεία ςασ. Συμπλθρϊςτε τα πεδία Licensed to (κάτοχοσ άδειασ), Company (εταιρεία), address (διεφκυνςθ ) και Country (χϊρα), τα οποία είναι υποχρεωτικά, και κάντε κλικ ςτο Next. Μόλισ ςυμπλθρϊςετε ζνα πεδίο, μπορείτε να πιζςετε το πλικτρο TAB για να μεταβείτε ςτο επόμενο. 5. Το memoq επικοινωνεί με τθν Kilgray μζςω του Διαδικτφου, ηθτϊντασ ςειριακό αρικμό. Αυτό ίςωσ διαρκζςει 5 20 δευτερόλεπτα, αναλόγωσ τθσ ταχφτθτασ τθσ ςφνδεςισ ςασ με το Διαδίκτυο. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 4 από 8

5 Εάν θ διαδικαςία ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ εμφανίηει το ςειριακό ςασ αρικμό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, ςυνεχίςτε με το Βιμα 7. Επίλυςη προβλημάτων: Δεν μπορείτε να ηθτάτε περιςςότερουσ από ζναν ςειριακοφσ αρικμοφσ για κάκε υπολογιςτι ςασ. Εάν ο υπολογιςτισ ςασ ζχει ιδθ λάβει ςειριακό αρικμό παλαιότερα, το βιμα αυτό αποτυγχάνει και ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ εμφανίηει το ακόλουκο μινυμα ςφάλματοσ: Σε αυτιν τθν περίπτωςθ διακζτετε ιδθ ςειριακό αρικμό. Εάν για κάποιο λόγο τον ζχετε χάςει, ςτείλτε μινυμα ςτο και ηθτιςτε από το προςωπικό υποςτιριξθσ να βρει τον υπάρχοντα ςειριακό ςασ αρικμό ι να εκδϊςει νζο. Μθν παραλείψετε να γράψετε το όνομα του κατόχου τησ άδειασ ςτο μινυμά ςασ. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 5 από 8

6 Ενεργοποίηςη εάν ζχετε ήδη ςειριακό αριθμό 1. Εκκινιςτε το memoq. Εμφανίηεται ειδοποίθςθ ότι πρζπει να ενεργοποιιςετε το πρόγραμμα πριν τθν πρϊτθ χριςθ του. Κάντε κλικ ςτο ΟΚ. 2. Εμφανίηεται ο οδηγόσ ενεργοποίηςησ του memoq. Στθν πρϊτθ οκόνθ κάντε κλικ ςτο Next. 3. Στθ δεφτερθ οκόνθ μπορείτε να επιταχφνετε τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ εάν ιδθ διακζτετε ςειριακό αρικμό. Εάν ζχετε ςειριακό αρικμό, κάντε κλικ ςτο I already have a serial number και μετά ςτο Next. 4. Στθν τρίτθ οκόνθ, ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ ηθτά το ςειριακό αρικμό ςασ και άλλα ςτοιχεία. Συμπλθρϊςτε τα πεδία Serial number (ςειριακόσ αρικμόσ), Licensed to (κάτοχοσ άδειασ), Company (εταιρεία) και , τα οποία είναι υποχρεωτικά, και κάντε κλικ ςτο Next. Το τελευταίο (πζμπτο) τμιμα του ςειριακοφ αρικμοφ είναι θ επζκταςη του ςειριακοφ αριθμοφ. Εάν αγοράςετε άδεια για το memoq, δικαιοφςτε να το εγκαταςτιςετε ςε δφο διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ. Στον πρϊτο υπολογιςτι θ επζκταςθ πρζπει να είναι 1. Στο δεφτερο υπολογιςτι αλλάξτε τθν επζκταςθ ςε 2. Μπορείτε επίςθσ να αγοράςετε το memoq για περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ εργαηόμενουσ ςε διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ με ζναν ςειριακό αρικμό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να χρθςιμοποιιςετε διαφορετικι επζκταςθ για κάκε υπολογιςτι. 5. Στθν τζταρτθ οκόνθ ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ προςφζρει δφο τρόπουσ απόκτθςθσ αδειϊν. Μπορείτε είτε να χρθςιμοποιιςετε άδεια τθν οποία αγοράςατε από τθν Kilgray είτε να χρθςιμοποιιςετε μία από τισ λεγόμενεσ «φορθτζσ άδειεσ» τθν οποία ζχετε λάβει από τθν εταιρεία για τθν οποία εργάηεςτε. Εάν αγοράςατε τθν άδειά ςασ απευκείασ από τθν Kilgray, επιλζξτε τθν πρϊτθ εναλλακτικι. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 6 από 8

7 Επιλζξτε τθ δεφτερθ εναλλακτικι μόνο εάν εργάηεςτε για εταιρεία θ οποία ςάσ ζχει παράςχει φορθτι άδεια χριςθσ του memoq. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ προςτρζξτε ςτον Οδηγό Χρήςτη ELM, ο οποίοσ διατίκεται από τον ιςτότοπο τθσ Kilgray. Προσ το παρόν, επιλζξτε τθν πρϊτθ εναλλακτικι και κάντε κλικ ςτο Next. 6. Ο οδθγόσ ενεργοποίθςθσ επικοινωνεί με τθν Kilgray μζςω του Διαδικτφου και προςπακεί να αναςφρει τισ άδειζσ ςασ. Κατόπιν εμφανίηεται θ τελευταία οκόνθ του οδθγοφ ενεργοποίθςθσ, θ οποία ςάσ ενθμερϊνει ότι θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ: Επίλυςη προβλημάτων: Σε αυτιν τθν οκόνθ πρζπει να εμφανίηεται πράςινθ λωρίδα με κείμενο (memoq currently runs in the edition edition). Εάν το κείμενο είναι κόκκινο και περιζχει μινυμα ςφάλματοσ, το αντίγραφό ςασ του memoq δεν ζχει ακόμθ ενεργοποιθκεί. Η ενεργοποίθςθ δεν επιτυγχάνει εάν το memoq ζχει ιδθ ενεργοποιθκεί ςε άλλο υπολογιςτι με τον ίδιο ςειριακό αρικμό και τθν ίδια επζκταςθ. Εάν εμφανίηεται κόκκινο μινυμα ςφάλματοσ, ςτείλτε μινυμα ςτο για βοικεια. Κάντε κλικ ςτο Finish για να κλείςετε τον οδθγό ενεργοποίθςθσ. Το αντίγραφό ςασ του memoq ζχει ενεργοποιθκεί και μπορείτε να αρχίςετε να το χρθςιμοποιείτε. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 7 από 8

8 Ενεργοποίηςη αναβαθμίςεων Εάν ζχετε αγοράςει αναβακμίςεισ για το αντίγραφό ςασ του memoq, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον οδθγό ενεργοποίθςθσ για ενεργοποίθςθ των αναβακμίςεων μετά τθν εγκατάςταςι τουσ. Επιλζξτε Activation Wizard από το μενοφ Help. Στθν πρϊτθ οκόνθ του οδθγοφ κάντε κλικ ςτο Next. Κατόπιν ακολουκιςτε τθν παραπάνω διαδικαςία από το Βιμα 7 και μετά ο οδθγόσ ξεκινά από τθν τζταρτθ οκόνθ. Τα βιματα 1 6 δεν χρειάηονται, αφοφ ιδθ διακζτετε ςειριακό αρικμό. Προβολή των πληροφοριϊν τησ άδειάσ ςασ Μθν ξεχνάτε να ςθμειϊνετε το ςειριακό ςασ αρικμό και να το φυλάςςετε ςε αςφαλζσ μζροσ. Εάν δεν γνωρίηετε το ςειριακό ςασ αρικμό, δείτε τον ςτο πλαίςιο διαλόγου Activation του memoq. Επιλζξτε Activation από το μενοφ Help (όχι Activation Wizard). Εμφανίηεται το πλαίςιο διαλόγου memoq activation: Εκεί αναγράφονται ο ςειριακόσ ςασ αρικμόσ, ο πλιρθσ αρικμόσ τθσ ζκδοςθσ του αντιγράφου ςασ του memoq και θ ενεργι ζκδοςθ, μαηί με όλεσ τισ άδειεσ τισ οποίεσ διακζτετε. Μπορείτε επίςθσ να επικαιροποιιςετε τισ άδειζσ ςασ εδϊ, κάνοντασ κλικ ςτο Update licenses online. Επίλυςη προβλημάτων: Εάν το πεδίο Active edition είναι κενό, δεν διακζτετε ιςχφουςα άδεια για το memoq. Κάντε κλικ ςτο Update licenses online για ανάςυρςθ των αδειϊν ςασ από τθν Kilgray. Εάν δεν αλλάξει τίποτε, ςτείλτε μινυμα ςτο για βοικεια. Σημείωςη: Όποτε επικοινωνείτε με το τμιμα υποςτιριξθσ μθν παραλείπετε να γράψετε τον πλιρθ αρικμό ζκδοςθσ (π.χ.: ) και το ςειριακό ςασ αρικμό. Εάν κάτι πήγε ςτραβά κατά την εγκατάςταςη ή δεν καταφζρατε να εγκαταςτήςετε το πρόγραμμα ακολουθϊντασ αυτζσ τισ οδηγίεσ, ςτείλτε μήνυμα ςτο για βοήθεια. memoq οδθγόσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ: ςελ. 8 από 8

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Πτυχιακι Εργαςία Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου Αντόνιο Κατίτ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα