ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά για τον Οδηγό ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Πηγές Χρηματοδότησης & Οικονομικά Κίνητρα Ενεργειακών Επενδύσεων Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα (πηγή ΡΑΕ) Ενδεικτικές Εφαρμογές στον τομέα Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργεια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Η υλοποίηση ενός έργου Διαχείρισης, Παραγωγής ή Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω ΣΔΙΤ Ο Προγραμματισμός ενός έργου ΣΔΙΤ ΦΑΣΗ Α, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...42 Κεφάλαιο Α.1, Οριοθέτηση Αντικειμένου Το Πλαίσιο του Έργου (ΟΑΠΕ)...43 Α.1.1 Αντικείμενο του έργου...43 Α.1.2 Κύριοι στόχοι του έργου Περιορισμοί και Παραδοχές...45 Α.1.3 Ενδιαφερόμενοι Φορείς...50 Α.1.4 Γενική Μεθοδολογική Προσέγγιση και Πηγές Πληροφοριών...50 Α.1.5 Δομή Παρουσίασης του ΟΑΠΕ ΤΔΕ ΟΑΠΕ...51 Α.1.6 Υπηρεσίες και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης...52 Κεφάλαιο Α.2, Προετοιμασία του Τεχνικού Δελτίου Έργου...60 Α.2.1 Αποτύπωση της Παρούσας Κατάστασης...60 Α.2.2 Ανάλυση Αναγκών Προβλέψεις...63 Α.2.3 Επισκόπηση Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεδομένων...64 Α.2.4 Συγκριτική Ανάλυση και Προσέγγιση SWOT...67 Α.2.5 Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ)...70 Α.2.6 Υπηρεσίες και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης ΦΑΣΗ Β, ΑΝΑΛΥΣΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ...86 Κεφάλαιο Β.1, Η εκτίμηση του βασικού σχεδίου υλοποίησης του έργου, του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους...87 Β.1.1. Γενικά...87 Β.1.2 Προσδιορισμός του Επενδυτικού και λειτουργικού Σχεδίου Υλοποίησης του έργου (ΕΣΥ)...87 Β Το Επενδυτικό και λειτουργικό Σχέδιο Υλοποίησης του έργου (ΕΣΥ)...88 * αναλυτικότερη δυνατή αναφορά...95 Β.1.3 Οι παράγοντες κόστους και το κόστος επένδυσης και παγίων στοιχείων Β.1.4 Οι αναμενόμενες λειτουργικές και της εισροές Β.1.5 Τα αναμενόμενα λειτουργικά έξοδα Κεφάλαιο Β.2, Η Ανάλυση Επιχειρησιακών Σχεδίων και Σεναρίων και Μελέτη Βιωσιμότητας Β.2.1 Οι χρηματοοικονομικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υποθέσεις και παραδοχές ανά λειτουργικό σενάριο

2 Β.2.2 Οι Χρηματοοικονομικές προβλέψεις για κάθε σενάριο και η ανάλυση ευαισθησίας Β.2.3 Η εκτίμηση του οφέλους του Δήμου ανά σενάριο Κεφάλαιο Β.3, Ο Προσδιορισμός, Επιμερισμός και Διαχείριση Κινδύνων Κεφάλαιο Β.4, Η Συγκριτική Ανάλυση και η Επιλογή του Πλαισίου της Σύμπραξης Β.4.1 Γενικές Παραδοχές Β.4.2 Συγκριτική Ανάλυση Κεφάλαιο Β 5, Το Επιλεγέν Σχέδιο και ο Προγραμματισμός Ενεργειών Β.5.1 Γενικά Β.5.2 Παρουσίαση Προτεινόμενου Επιχειρηματικού Σχεδίου ΦΑΣΗ Γ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κεφάλαιο Γ. 1. Οι δράσεις εξέλιξης των Διαγωνιστικών Διαδικασιών Γ.1.1. Γενικές συστάσεις επί του νομικού πλαισίου για τις ΣΔΙΤ Γ.1.2 Εξέλιξη των Διαδικασιών μέσω της ΕΓ ΣΔΙΤ Γ.1.3 Συνήθεις Διαγωνιστικές Διαδικασίες ΣΔΙΤ Γ.1.4 Στάδια και Άξονες Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον ν.3389/ Γ.1.5 Υλοποίηση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας στο πλαίσιο του ν.1418/ Γ.1.6 Υλοποίηση της επένδυσης στο πλαίσιο του N. 3468/ Γ.1.7 Υλοποίηση της επένδυσης στο πλαίσιο του N. 3299/ Κεφάλαιο Γ.2. Δράσεις Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

3 Πίνακες Πίνακας Α1 Τεχνικό Δελτίο Έργου Πλαίσιο Έργου...53 Πίνακας Α2, ΓεωγραφικήΧωρική ανάλυση Δήμου...60 Πίνακας Α3, Παρουσίαση Διοικητικών Υποδομών και επισκόπηση Βασικών Γενικών Υποδομών...60 Πίνακας Α4. Παρουσίαση διοικητικών δομών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο...61 Πίνακας Α5, Δημογραφικά στοιχεία...61 Πίνακας Α6, Εξελίξεις Οικονομική διάρθρωση κατά κλάδους **...62 Πίνακας Α7, Εξελίξεις Διάρθρωση Απασχόλησης κατά κλάδους *...62 Πίνακας Α8, Τεχνικές Υποδομές και Δυνατότητες...63 Πίνακας Α9. Ανάλυση Αναγκών και Προβλέψεων...64 Πίνακας Α10, Επισκόπιση Σύγκρισης Σεναρίων...65 Πίνακας Α11 Εκτίμηση Ανάληψης και Επιμερισμού Κινδύνων*...66 Πίνακας Α12, Στοιχεία SWOT...68 Πίνακας Α12, Τεχνικό Δελτίο Έργου...72 Πίνακας Β1 Επενδυτικό και Λειτουργικό Σχέδιο...91 Πίνακας Β2. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Έργου Πίνακας Β3 Εκτιμώμενες εισροές έργου Παραγωγής, Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πίνακας Β4 Εκτιμώμενες εκροές έργου Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας * Πίνακας Β5 Παρουσίαση Εναλλακτικών Σεναρίων Πίνακας Β6 Επενδυτικό Πρόγραμμα Κεφαλαιουχικά θέματα Πίνακας Β7 Επενδυτικό Πρόγραμμα Κεφαλαιουχικά θέματα Δόσεις Τοκοχρεωλυτικού Δανείου Πίνακας Β9 Λειτουργικά Έξοδα και Κόστη Πίνακας Β10 Προβλεπόμενα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Πίνακας Β11 Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί Πίνακας Β12 Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές Πίνακας Β13 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Πίνακας Β14 Ανάλυση Ευαισθησίας Πίνακας Β15 : Σημαντικοί Κίνδυνοι για το Έργο Πίνακας Β16 : Προτεινόμενη Κατανομή Κινδύνων

4 Πίνακας Β17, Στοιχεία SWOT Πίνακας Β18, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες..134 Πίνακας Β19, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης Πίνακας Β20, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, ΚΠΑ Πίνακας Β21, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, ΕΣΑ Πίνακας Β22, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, Άμεσα Οφέλη, ΠοιοτικάΠοσοτικά κριτήρια Πίνακας Β23, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, Έμμεσα Οφέλη Πίνακας Β24, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, οφέλη πλαισίου συνεργασίας Πίνακας Β25, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, οφέλη πλαισίου συνεργασίας Πίνακας Β26, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, πολυκριτηριακή προσέγγιση Πίνακας Β27, Συγκριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση, Συγκεντρωτική Βαθμολογία σεναρίων

5 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά για τον Οδηγό Το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει στην παροχή ενός πλαισίου οδηγιών και εργαλείων προς τους ΟΤΑ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στο τομέα των έργων Διαχείρισης, Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο οδηγός απευθύνεται τόσο σε μη ειδικούς, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και στους εξειδικευμένους συνεργάτες των, με σκοπό την δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου υλοποίησης, επικοινωνίας και υποστήριξης της απόφασης σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ενός έργου με την μορφή της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον ν.3389/2005. Βασική επιδίωξη είναι η κατάλληλη προετοιμασία για την ολοκλήρωση της προσυμβατικής διαδικασίας και την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στον παρόντα οδηγό δεν επιχειρείται ανάλυση και σύγκριση των τεχνικών λύσεων των έργων αυτών, αλλά προσέγγιση της πορείας υλοποίησης της προσυμβατικής διαδικασίας και της προέλκυσης επενδυτών, με βασική παράμετρο τα τεχνικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό ο Οδηγός διαιρείται σε δύο βασικά κείμενα. 1. Τον κυρίως οδηγό που καθοδηγεί την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ, μέχρι του σταδίου προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου, από την πλευρά του επιχειρησιακού σχεδιασμού και 2. Τα παραρτήματα στα οποία δίνονται συνοπτικές ενημερωτικές πληροφορίες για τις τεχνικές λύσεις, την νομοθεσία, την διεθνή εμπειρία και τις βιβλιογραφικές πηγές για την άντληση περαιτέρω πληροφοριών. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και συμπληρώνεται από τις οδηγίες και εκδόσεις της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του ΥΠΟΙΟ. Η ανάγκη του προέκυψε, από την μεγάλη ανταπόκριση των Δήμων για τον σχεδιασμό έργων ΣΔΙΤ, μετά από την πρόσκληση και χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΔΑ για σχετικά έργα και ενέργειες και επιδιώκει την σωστή προετοιμασία των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών για βιώσιμα έργα αυτής της μορφής χρηματοδότησης ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» Σήμερα οι πολίτες απαιτούν από τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικότερο ρόλο προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών της Τοπικής κοινωνίας. Ένας σύγχρονος ΟΤΑ δεν πρέπει να δραστηριοποιείται μόνο στους γνωστούς παραδοσιακούς τομείς, αλλά και σε νέους τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση στη περιοχή τους, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υποδομών,η αναβάθμιση ποιότητας ζωής,η αξιοποίηση του 5

6 ελεύθερου χρόνου των πολιτών σε τομείς όπως η Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Είναι όμως προφανές ότι για να ανταποκριθεί στο νέο αυτό ρόλο που επιβάλλει η κοινωνία χρειάζονται πρόσθετοι πόροι που δεν μπορούν κατά κανόνα να καλυφθούν μόνο από τις Εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα του προϋπολογισμού των Δήμων. Προκύπτει επομένως η ανάγκη προσφυγής σε άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι οι συμπράξεις ιδιωτικούδημοσίου τομέα Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. νόμος 3389/05) είναι μορφές συνεργασίας των Δημοσίων Φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα οφέλη που προκύπτουν για τους ΟΤΑ είναι σημαντικά και αναφέρονται στη συνέχεια: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξασφαλίζει την πρόσβασή της σε ένα φάσμα ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα που της επιτρέπει να παρέχει αποτελεσματικότερες και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες. (την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων,τον έλεγχο και το περιορισμό του κόστους τους, την αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης των έργων) Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μία σειρά από κινδύνους, τους οποίους στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής δημόσιας σύμβασης θα τους ανελάμβανε ο δημόσιος τομέας. H αποφυγή της επιβάρυνσης του δημοτικού χρέους και κατά συνέπεια των δημοτών. H μετάγγιση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των ιδιωτικών φορέων στο Δημόσιο με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των δημόσιων φορέων. H βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης και η μεταγενέστερη διαχείριση των έργων Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» προέβλεψε τις χρηματοδοτήσεις Δήμων ώστε, αυτοί, να προετοιμαστούν έγκαιρα στον τομέα αυτό. Κάθε υποπρόγραμμα του έχει ειδικό μέτρο για το σκοπό αυτό. Υποστηρίζει κάθε Δήμο με χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας (πρόσληψης συμβούλων) για την ωρίμανση και την ολοκλήρωση κάθε πρότασης που αρχικά φαίνεται βιώσιμη. Η υποστήριξη από το Πρόγραμμα «Θησέας» των συμπράξεων μεταξύ των Ο.Τ.Α. και του Ιδιωτικού τομέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι κατηγορίες των έργων αναφέρονται στη συνέχεια: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΡΚΩΝ 6

7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣΟΡΕΙΝΟΣ, ΘΕΡΙΝΟΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ, ΚΛΠ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ H πρωτοβουλία JESSICA Η πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους προγράμματα αστικής ανάπτυξης. Πρακτικά υποστηρίζει την συνδυασμένη χρήση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (επιχορήγηση) και από δανειακά κεφάλαια γαι τα έργα αστικής ανάπτυξης, με ουσιαστική ευθύνη των αρχών που θα διαχειριστούν τα έργα αυτά. Η JESSICA είναι πλαίσιο και προϊόν συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπούς: 1. να κινητοποιήσει δανειακά κεφάλαια για τις ΣΔΙΤ και άλλα έργα που κατευθύνονται στην Αστική Ανάπτυξη, 2. να αξιοποιήσει την εμπειρία στην χρηματοδότηση και στην διοίκηση διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΕΤΕπ και άλλων Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 3. να δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα υιοθέτησης της ως μέσου χρηματοδότησης σημαντικών έργων αστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας επιχορηγήσεις και δάνεια Η συμβολή του ΕΤΠΑ θα έχει χαρακτήρα ανακυκλώσιμο (revoliving) Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οφείλει να αντιμετωπίσει πραγματικές ενεργειακές προκλήσεις με γνώμονα τόσο τη βιωσιμότητα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και την ασφάλεια εφοδιασμού και την εξάρτηση από τις εισαγωγές ή ακόμη την ανταγωνιστικότητα και την ουσιαστική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 7

8 Η χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια επιβάλλεται ως η αποτελεσματικότερη απόκριση σ' αυτές τις προκλήσεις, κοινούς παρονομαστές για όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ σκοπεύει να προχωρήσει σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση και να δημιουργήσει μια οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών CO2. Για να το επιτύχει, έχει θέσει μια σειρά μεγάλων ενεργειακών στόχων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αναπτύχθηκε σε κοινοτικό επίπεδο μια εσωτερική αγορά της ενέργειας ώστε να δοθεί στους καταναλωτές μια πραγματική δυνατότητα επιλογής, σε τιμές σωστές και ανταγωνιστικές. Όπως όμως τονίζεται στην ανακοίνωση για τις προοπτικές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην έρευνα σχετικά με την κατάσταση του ανταγωνισμού στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην οικονομία και στους Ευρωπαίους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Παραμένει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί η πραγματική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μια ανταγωνιστική αγορά Πρέπει να γίνει σαφέστερος διαχωρισμός της διαχείρισης των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής. Όταν μια επιχείρηση ελέγχει ταυτοχρόνως τη διαχείριση και τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διακριτικής μεταχείρισης και καταχρήσεων. Πράγματι, μια καθετοποιημένη επιχείρηση δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον να αυξήσει τη δυναμικότητα του δικτύου και να εκτεθεί έτσι σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά ώστε να μειώσει τις τιμές. Ο διαχωρισμός της διαχείρισης των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής θα ωθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στα δίκτυα, ευνοώντας έτσι την είσοδο νεοεισερχομένων στην αγορά και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Ο διαχωρισμός μπορεί να στηριχτεί είτε στην εγκατάσταση ενός ανεξάρτητου διαχειριστή δικτύου που θα εξασφαλίζει τη συντήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων, η κυριότητα των οποίων παραμένει στις καθετοποιημένες επιχειρήσεις, είτε σε πλήρη διαχωρισμό της κυριότητας. Μια αγορά ενοποιημένη και διασυνδεδεμένη Η εσωτερική αγορά ενέργειας εξαρτάται ουσιωδώς από το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας. Πλην όμως, οι εμπορικές αυτές συναλλαγές αποδεικνύονται συχνά δυσχερείς εξαιτίας των διαφορών μεταξύ εθνικών τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ως προς την πυκνότητα των δικτύων. Απαιτείται αποτελεσματική ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κύρια ζητούμενα είναι να εναρμονιστούν οι αρμοδιότητες και η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, να ενισχυθεί η συνεργασία τους, να υποχρεωθούν να εξετάσουν τον κοινοτικό στόχο υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανονιστικές και τεχνικές πτυχές καθώς και τα κοινά πρότυπα ασφάλειας που είναι απαραίτητα για το διασυνοριακό εμπόριο. Για να γίνει πραγματικότητα το ευρωπαϊκό δίκτυο της ενέργειας, το σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας επιμένει στη σημασία μιας πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης για υλοποίηση των υποδομών που χαρακτηρίζονται 8

9 ουσιαστικές, καθώς και στη σημασία του διορισμού Ευρωπαίων συντονιστών οι οποίοι θα παρακολουθούν τα προβληματικότερα έργα προτεραιότητας. Μια δημόσια υπηρεσία ενέργειας Η ΕΕ προτίθεται να επιμείνει στη μάχη για καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και να εκπονήσει σχετικά ένα χάρτη των δικαιωμάτων του πελάτη στον τομέα της ενέργειας. Ο χάρτης θα ωθεί κυρίως σε μια κατεύθυνση δημιουργίας καθεστώτων ενίσχυσης των πολιτών που θίγονται περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, καθώς επίσης και βελτίωσης της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τους διάφορους παρόχους και τις δυνατότητες εφοδιασμού. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Αποτελεί προτεραιότητα η θωράκιση της ΕΕ έναντι των εισαγωγών ενεργειακών πόρων, των διακοπών του εφοδιασμού, ενδεχόμενων ενεργειακών κρίσεων και της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον μελλοντικό εφοδιασμό. Η αβεβαιότητα αυτή αποδεικνύεται ακόμη προβληματικότερη για τα κράτη μέλη που εξαρτώνται από έναν μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου. Η νέα ενεργειακή πολιτική επιμένει συνεπώς στη σημασία μηχανισμών οι οποίοι εγγυώνται την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών καθώς και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των διαδρομών μεταφοράς. Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Απαραίτητη είναι επίσης η βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, που παραμένει ουσιαστικής σημασίας. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πηγή του 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ είναι ο τομέας της ενέργειας. Αποφασισμένη να καταπολεμήσει τις κλιματικές αλλαγές, η ΕΕ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές στο εσωτερικό της κατά 20% τουλάχιστον από σήμερα μέχρι το Επιπλέον, καλεί σε σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας η οποία θα δεσμεύει τις ανεπτυγμένες χώρες να έχουν μειώσει μέχρι το 2020 κατά 30% τα αέρια θερμοκηπίου που παράγουν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η ΕΕ θα θέσει ως νέο στόχο τη μείωση των δικών της εκπομπών κατά 30% σε σχέση με το Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ για ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών. Πλην όμως, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προϋποθέτει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και αύξηση της κατανάλωσης καθαρών μορφών ενέργειας. Ενεργειακή απόδοση Να έχει μειώσει κατά 20% μέχρι το 2020 την ενέργεια που καταναλώνει είναι ο στόχος της ΕΕ στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση ( ). Απαιτούνται προς τούτο συγκεκριμένες προσπάθειες, όπως ειδικότερα η εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των μηχανημάτων που καταναλώνουν ενέργεια, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ώστε να χρησιμοποιούν την ενέργεια ορθολογικά και με φειδώ, η βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος η ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. 9

10 Η ΕΕ προτίθεται επίσης να υλοποιήσει μια κοινή προσέγγιση σε διεθνή κλίμακα για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια/φωτοβολταϊκά, βιομάζα και βιοκαύσιμα, γεωθερμική ενέργεια και αντλίες θερμότητας) συντελεί αδιαμφισβήτητα στην ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών. Συντελεί επίσης στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη, χάρη στην αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν ωστόσο στο περιθώριο του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης αφού το κόστος τους εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας. Για να εδραιώσει περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ΕΕ έχει θέσει στο χάρτη πορείας της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον δεσμευτικό στόχο να αυξήσει το ποσοστό τους σε 20% του ενεργειακού της μείγματος μέχρι το Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα χρειαστεί να σημειωθεί πρόοδος και στις τρεις συνιστώσες τις οποίες κυρίως αφορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: την ηλεκτρική ενέργεια [αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, χάρη κυρίως σε συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης CO2] τα βιοκαύσιμα τα οποία μέχρι το 2020 θα πρέπει να καλύπτουν το 10% των καυσίμων που προορίζονται για οχήματα τέλος, τα συστήματα θέρμανσης και δροσισμού. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι ενεργειακές τεχνολογίες έχουν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο ώστε να συνδυάζονται ανταγωνιστικότητα και αειφόρος παραγωγή ενέργειας, με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού. Επίσης, αποδεικνύονται απαραίτητες για την υλοποίηση των λοιπών ενεργειακών στόχων. Πρωτοπόρος σήμερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΕΕ προτίθεται να ενδυναμώσει αυτή τη θέση και να επιβληθεί με τον ίδιο τρόπο στην αγορά των ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία. Η ΕΕ πρέπει λοιπόν να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης αλλά και νέες τεχνολογίες, ιδιαιτέρως τεχνολογίες με αποκλειστικό προορισμό την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη και αν η ΕΕ επιτύχει αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στο ενεργειακό της μείγμα, θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το πετρέλαιο και τον άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Οι επενδύσεις σε τέτοιες τεχνολογικές εξελίξεις θα συμβάλουν κατά τρόπο άμεσο στην κοινοτική στρατηγική για οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Η Επιτροπή προτείνει ένα περίγραμμα ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου για τις ενεργειακές τεχνολογίες, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα μέχρι την αγορά. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο θα υποστηρίξει το 7ο πρόγραμμαπλαίσιο έρευνας, το οποίο προβλέπει αύξηση κατά 10

11 50% των ετήσιων δαπανών για έρευνα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη». ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με δεδομένη την αυξανόμενη ανησυχία ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τις εκπομπές CO2, η πυρηνική ενέργεια έχει το πλεονέκτημα να είναι μια από τις πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα από πλευράς κόστους και εφοδιασμού. Η απόφαση για χρησιμοποίηση ή όχι της πυρηνικής ενέργειας ανήκει στα κράτη μέλη. Το ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα τονίζει ωστόσο την αναγκαιότητα μιας κοινής συνεκτικής δράσης που θα αφορά τη φυσική και επιχειρησιακή ασφάλεια και τη μη εξάπλωση, καθώς και το ξήλωμα πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να επιτύχει μόνη της το στόχο της ασφαλούς, ανταγωνιστικής και αειφόρου παραγωγής ενέργειας. Χρειάζεται προς τούτο τη στράτευση και τη συνεργασία των ανεπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη χωρών, των καταναλωτών και των παραγωγών ενέργειας, καθώς και των χωρών διαμετακόμισης. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, έχει μεγάλη σημασία να εκφράζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ με μία φωνή για τα διεθνή ενεργειακά θέματα. Η ΕΕ θα διαδραματίσει κινητήριο ρόλο στην κατάρτιση διεθνών συμφωνιών επί θεμάτων ενέργειας, ιδιαιτέρως ενισχύοντας τη συνθήκη για τον ενεργειακό χάρτη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για μια συμφωνία σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και συμμετέχοντας ενεργά στο μετάκυότο καθεστώς ως προς τις κλιματικές αλλαγές. Οι σχέσεις της ΕΕ τόσο με χώρες που καταναλώνουν ενεργειακούς πόρους (π.χ. ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία ή ακόμη και Κίνα) όσο και με χώρες που παράγουν (π.χ. Ρωσία, Νορβηγία, ΟΠΕΚ και Αλγερία) ή χώρες διαμετακόμισης (Ουκρανία) είναι πρωταρχικής σημασίας από πλευράς γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η ΕΕ θα καταβάλει συνεπώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαμορφώσει με τις χώρες αυτές διαφανείς ενεργειακές συμπράξεις, αναμενόμενες και αμοιβαίες, κυρίως δε με όμορες χώρες. Η ΕΕ προτείνει επίσης μια νέα σύμπραξη με την Αφρική, η οποία θα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ενεργειακών θεμάτων. Η ΕΕ δεσμεύεται επιπλέον να βοηθήσει τις υπό ανάπτυξη χώρες να δημιουργήσουν αποκεντρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, χαμηλού κόστους, αξιόπιστες και βιώσιμες. Η ΕΕ ενθαρρύνει τις χώρες αυτές, και μάλιστα τις αφρικανικές, να επενδύσουν αμέσως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε νέας γενιάς τεχνολογίες καθαρής ενέργειας Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Υποστηρίζει έτσι τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεγαλύτερη διείσδυση αυτών των πηγών ενέργειας στην αγορά, τη διαφοροποίηση της ενέργειας και των καυσίμων, την αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας (σύμφωνα με το στόχο που έχει καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο των πηγών ενέργειας στην εσωτερική μεικτή κατανάλωση θα πρέπει να φθάσει το 12% μέχρι το 2010) και τη μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αυτό το πλαίσιο στον τομέα των 11

12 μεταφορών. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» ( ), που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση ( ) Η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των προϊόντων, των κτιρίων και των υπηρεσιών, για τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής και της διανομής ενέργειας, για τη μείωση του αντίκτυπου των μεταφορών στην ενεργειακή κατανάλωση, για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα αυτό, για την παρότρυνση και ενίσχυση μιας ορθολογικής συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς δράσης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στο χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξιολογείται το μερίδιο των πηγών αυτών στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση και η σχετική πρόοδος που έχει συντελεστεί στο πεδίο αυτό. Στο χάρτη πορείας ορίζεται επίσης ως στόχος να φθάσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν μερίδιο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 και περιλαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς του ηλεκτρισμού, των βιοκαυσίμων, της θέρμανσης και της ψύξης. Η πρωτοβουλία ManagEnergy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η ManagEnergy είναι µια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη του έργου των φορέων που εργάζονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ManagEnergy δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2002, µε βάση τα αιτήματα για περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας και της διάδοσης πληροφοριών σε θέματα ενέργειας σε τοπικό επίπεδο που διατυπώθηκαν στην πρώτη Ευρωπαϊκή ιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Οργανισμών ιαχείρισης της Ενέργειας. Η πρωτοβουλία ManagEnergy στηρίζει το έργο των τοπικών φορέων ως εξής: Μέσω της Ομάδας Προβληµατισµού της ManagEnergy, της οποίας τα µέλη είναι σημαντικά εµπλεκόµενα µέρη στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, όπου συµπεριλαµβάνονται οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ενέργειας και της Επιτροπής ενηµέρωση για τις πρόσφατες πολιτικές και τη νοµοθεσία της Κοινότητας στον τοµέα της ενέργειας και των µεταφορών ενηµέρωση για τη χρηµατοδότηση έργων και προγραµµάτων που διατίθενται για τους τοπικούς φορείς για τη στήριξη της εν λόγω νοµοθεσίας οργάνωση δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, ευρωπαϊκών εκδηλώσεων και συναντήσεων εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης µιας µεγάλης ευρωπαϊκής πλατφόρµας µε ζωντανές και ηχογραφηµένες µεταδόσεις µέσω Ίντερνετ εκδηλώσεων για την ενέργεια, οµιλιών και παρουσιάσεων, µε σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και της µάθησης συλλογή και διάδοση της ορθής πρακτικής µε σκοπό την µάθηση και την κοινή χρήση εξειδίκευσης και γνώσεων από άλλους στοιχεία για επικοινωνία µε ενεργειακά κέντρα και άλλους ενεργειακούς φορείς για ευκολότερη επικοινωνία και δικτύωση 12

13 ένα µέσο αναζήτησης εταίρων που θα σας βοηθήσει στην αναζήτηση εταίρων Γραφείο Υποστήριξης των φορέων που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ManagEnergy, συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων, µεταδόσεων µέσω Ίντερνετ και συνεντεύξεων σε τοπικά µέσα επικοινωνίας στατιστικές για τη χρήση των υπηρεσιών της ManagEnergy, στοιχεία για επικοινωνία µε την οµάδα της ManagEnergy, έντυπο εγγραφής µε σκοπό την απόκτηση πληροφοριών για την ManagEnergy, την αποστολή εκθέσεων ορθής πρακτικής και πολλά άλλα Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Η εθνική ενεργειακή πολιτική ακολουθεί τους εξής οκτώ άξονες: Ο πρώτος άξονας είναι ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της Χώρας Ο δεύτερος άξονας είναι η σταδιακή μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της Χώρας. Ο τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τέταρτος άξονας είναι η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με την ανάπτυξη νέων δικτύων διανομής. Ο πέμπτος άξονας είναι η ενίσχυση των καθαρών μορφών ενέργειας και ιδίως εκείνης που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο έκτος άξονας είναι η απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ο έβδομος άξονας είναι η ενίσχυση των διασυνδέσεων της χώρας, στους τομείς του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με σκοπό να μετατραπεί η Χώρα μας σε ενεργειακό δίαυλο, σε διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας και, Ο όγδοος άξονας είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των ενεργειακών υποδομών και των ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Το Eιδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σκοπός του παρόντος Ειδικού Πλαισίου είναι : η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων. η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 13

14 Το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ αποτελείται από 28 άρθρα, τα οποία κατανέµονται σε Κεφάλαια, που απαρτίζουν ισάριθµες θεµατικές ενότητες. Ειδικότερα, στο Ειδικό Πλαίσιο: 1. Προσδιορίζονται οι σκοποί του Ειδικού Πλαισίου και η έκταση εφαρμογής του 2. Καθορίζονται οι κατευθύνσεις και τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων, των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.) και των λοιπών κατηγοριών έργων ΑΠΕ (εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας, ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο και γεωθερμικής ενέργειας). 3. Καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις για την εναρμόνιση των υποκειμένων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων (Περιφερειακά Πλαίσια, Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), κλπ) στις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου. Εντοπίζονται συγκεκριμένες ζώνες εγκατάστασης αιολικών έργων σε ορισµένα νησιά, που προσφέρονται για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ η υλοποίηση των οποίων σκοντάφτει στο θεσμοθετημένο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κλπ.). 4. Περιλαμβάνεται το Πρόγραµµα ράσης, δηλαδή µέτρα, ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου, καθώς και τους φορείς και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. Οι προβλέψεις της ΡΑΕ για το σύνολο της χώρας. Πηγή: ΡΑΕ, "Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδος για την περίοδο ", Ιανουάριος 2003 Παραδοχές Αύξηση κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας Πλήρης απελευθέρωση αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου Όχι σημαντικά επιτεύγματα που θα άλλαζαν τη δομή του ενεργειακού συστήματος (π.χ. σύντηξη) βελτίωση υπαρχουσών τεχνολογιών Αποκλείεται η χρήση πυρηνικής ενέργειας Όχι σημαντικές αλλαγές στο κόστος πετρελαίου φυσικού αερίου Σενάριο αναφοράς Κυριαρχία ορυκτών καυσίμων Άνω του 92% των συνολικών αναγκών σε πρωτογενή ενέργεια Αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας Απαίτηση για 50% αύξηση εγκατεστημένης ισχύος ως το Λύση ελάχιστου κόστους η τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου Έως 21% των συνολικών αναγκών σε πρωτογενή ενέργεια το 2020, 29% στην ηλεκτροπαραγωγή Σταθερή χρήση στερεών καυσίμων Ποσοστιαία μείωση Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ 14

15 10% της ηλεκτροπαραγωγής το 2010, υπολείπεται σημαντικά του στόχου για το ίδιο έτος (20.1%) Στροφή σε μικρές και διάσπαρτες μονάδες ΑΠΕ Κυρίως ανεμογεννήτριες Σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της Ενέργειας Παραγωγή ενέργειας Αξιοποίηση αγροτικών και δασικών παραπροϊόντων (βιομάζα) με συμβατικές και μη συμβατικές μεθόδους Αξιοποίηση αιολικής ενέργειας για παραγωγή υδρογόνου σε πιλοτικές εφαρμογές Αξιοποίηση υδροϊσχύος, μέσω μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων Χρήση φυσικού αερίου για συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για ενεργειακές επενδύσεις σε ΑΠΕ Χρήση ενέργειας Επεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας Ενίσχυση της διείσδυσης φυσικού αερίου για κάλυψη θερμικών αναγκών Μεταφορές Παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων (biofuels) από διυλιστήρια Ευρεία χρήση οχημάτων με ηλεκτροκίνηση σε αστικό επίπεδο 15

16 0.1.7 Πηγές Χρηματοδότησης & Οικονομικά Κίνητρα Ενεργειακών Επενδύσεων Την τελευταία δεκαετία, το θεσμικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει την υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων. Βασικοί συντελεστές για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν: Η ωρίμανση των νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (συμπαραγωγή, τεχνολογίες εκμετάλλευσης ΑΠΕ κ.α.), καθώς και η υποστήριξη των αντίστοιχων επενδύσεων από μέτρα πολιτικής. Η εισαγωγή νέων καυσίμων στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (φυσικό αέριο) Ο δυναμισμός που παρουσίασαν οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο, τόσο με την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων όσο και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Μεγάλη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν η ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς στον ενεργειακό τομέα, καθώς και η υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος για την ενέργεια στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης Το ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα έχει εκδηλωθεί μέχρι τώρα στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με καθαρά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο), την υλοποίηση εφαρμογών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας καθώς και σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον νόμο 2773/99 και τους νόμους 3426/2005, (ΦΕΚ Α 309) και 3428/2005, (ΦΕΚ Α 313) ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Κύριες χρηματοδοτικές πηγές: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Κύριος στόχος των δράσεων στον τομέα Ενέργειας του ΕΠΑΝ είναι να βελτιωθεί η συνεισφορά της ενέργειας ως εργαλείου αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας με ταυτόχρονο σεβασμό των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας. Οι προτεραιότητες του τομέα είναι οι εξής: 1. η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και την προοπτική της διεύρυνσης, 2. η διευκόλυνση της προσαρμογής του ενεργειακού συστήματος στις Οδηγίες της Ε.Ε., που αφορούν την απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα, 3. η στήριξη της Ελληνικής οικονομίας να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Κυότο, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα και η προσπάθεια να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον με ουσιαστικότερο τρόπο στην ενεργειακή πολιτική. Όσον αφορά τις υποδομές, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έργα στο τομέα του φυσικού αερίου, την βελτίωση των υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, την υποστήριξη της λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, οι παρεμβάσεις του ΕΠΑΝ περιλαμβάνουν: 16

17 Ενίσχυση Επιχειρήσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συμπαραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών πόρων Μεταξύ άλλων το ΕΠΑΝ παρέχει ενισχύσεις για την ανάπτυξη της νέας και απελευθερωμένης αγοράς της ενέργειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ελληνικής οικονομίας και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, με την ενίσχυση της συμμετοχής του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στόχος: Παροχή εναλλακτικών λύσεων στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ενίσχυση της ασφάλειας ανεφοδιασμού της χώρας και της Ε.Ε., προσαρμογή του ενεργειακού συστήματος στις συνθήκες απελευθέρωσης των ενεργειακών πόρων (θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις και έργα υποδομών), εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας μέσω τις διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, κάλυψη ειδικών αναγκών των νησιών με την αξιοποίηση του δυναμικού τους σε ΑΠΕ. Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, καταναλωτές. Ο Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του ΚΑΠΕ περιγράφει το καθεστώς και τους όρους της δηµόσιας ενίσχυσης ενεργειακών επενδύσεων µέσω των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό από το Μέτρο 2.1 Δράση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ). Η Δράση αφορά σε «Οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων». Επιπρόσθετα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας με τον: Άξονα 6: Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και τα Μέτρα 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5. Ενδεικτικά έργα προσκλήσεις: Μέτρο 6.1 «Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου»: Επέκταση του εθνικού συστήματος μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη Δυτική Θεσσαλία (Δράση 6.1.3) Σύνδεση του ελληνικού συστήματος με νέες πηγές τροφοδοσίας στην Ασία Μέτρο 6.2 «Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του συστήματος φυσικού αερίου»: Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας (Δράση 6.2.1) Eγκατάσταση σταθμών συμπίεσης στους αγωγούς υψηλής πίεσης (Δράση 6.2.3) Μέτρο 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για την προώθηση των ΑΠΕ»: Υποβρύχιες Διασυνδέσεις νησιών υψηλής τάσης (Δράση 6.3.1) 17

18 Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων (Δράση 6.3.2) Έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς και έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του δικτύου διανομής στα νησιά (Δράση 6.3.3) Έργα ενίσχυσης και επέκτασης του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς και διανομής (Δράση 6.3.4) Μέτρο 6.4 «Λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας» Έργα Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και Έργα Προετοιμασίας για την απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα Μέτρο 6.5 «Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώραςεξοικονόμηση ενέργειας» Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν.2601/98 και Ν.3299/04, Τομέα Ενέργειας (Δράση πράξη 1) Άξονας 7: Ενέργεια αειφόρος ανάπτυξη με τα Μέτρα 7.1, 7.2 και 7.3 Μέτρο 7.1: «Διείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα, σε νέους βιομηχανικούς καταναλωτές και στον τομέα των μεταφορών» Μέτρο 7.2: «Υποδομές ασφάλειας της διακίνησης πετρελαιοειδών» Μέτρο 7.3: «Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων» Μελέτες καταγραφής, αποτίμησης, τεχνολογικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης φυσικών πόρων & αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών και γεωθερμικής ενέργειας (Δράση 7.3.1) Καταγραφή και αποτίμηση υδατικών πόρων (Δράση 7.3.2) Έργα υποδομής τεχνικής υποστήριξης Δράσεων και (Δράση 7.3.3) Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών (Δράση 7.3.4) Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των επί μέρους Τομέων (Δράση 7.3.5) Υποστηρικτικές δράσεις για το σχεδιασμό συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (δράση 7.3.6) Δημιουργία ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας (Δράση 7.3.7) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 18

19 Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 2. Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος 2. Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας Οι ενισχυόμενες δαπάνες στο τομέα της ενέργειας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά τα κάτωθι: Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων. Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών & μηχανοργάνωσης. Δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή & ανάπτυξη νέας τεχνολογίας τεχνογνωσίας. Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο ΔΕΗ. καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξή της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας στοχεύει στην ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας. Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους: 19

20 1. ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, με προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 2. ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ένταξής της στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 3. αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων 4. ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο Άξονας περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες Δράσεις : Δράσεις προώθησης της χρήσης του Φυσικού Αερίου, με έργα για: διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα με την ανάπτυξη δικτύων διανομής σε νέες περιοχές, με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, επέκταση του Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και αύξηση της δυναμικότητας και της ευστάθειας αυτού, επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων υποδομών υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου, διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με γείτονες χώρες, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Δράσεις ολοκλήρωσης εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, με έργα για: διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, προκειμένου αφενός να αντιμετωπισθούν προβλήματα επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές, κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με γείτονες χώρες για τη διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα ηλεκτρικά συστήματα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του, ενίσχυση και επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης, με στόχο την ανάπτυξη ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση της ζήτησης, τον έλεγχο του Συστήματος Μεταφοράς και την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς. Δράσεις για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και για την εξοικονόμηση ενέργειας, με έργα όπως : επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 20

21 επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιομάζας, ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα, έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ και ΕΞΕ. Δράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος. Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση Φυσικών πόρων, με έργα που αφορούν : στην ανακύκλωση νερού σε βιομηχανικές μονάδες, με στόχο την εξοικονόμηση νερού και την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, στην ποιοτική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών. σε οριζόντιες δράσεις, που αφορούν κυρίως τη δημιουργία γεωχωρικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και γενικότερα θα συμβάλλουν στην ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών και ορυκτών πρώτων υλών της χώρας. N. 3468/ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με τον νέο νόµο περί ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 3468/ η Ελλάδα εναρµονίζεται µε την κοινοτική τάση για αντικατάσταση των συµβατικών πηγών ενέργειας µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µε στόχο το 20% της ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ ως το Στα παραπάνω πλαίσια το νέο νόμο έρχεται να δώσει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ και συμπράξεις. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου νοµοσχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και η υψηλή τιµή πώλησης της κιλοβατώρας (ειδικά στα φωτοβολταικά) καθώς και ο χρόνος πώλησης που θα φθάνει τα 20 έτη. Ο νόµος προβλέπει επιδοτήσεις για όλες τις ΑΠΕ (αιολική ενέργεια, γεωθερµική, βιοµάζα κλπ) Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα (πηγή ΡΑΕ) Το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε φάση σημαντικών αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου, η κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας και τέλος η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα νέα δεδομένα του. Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των νέων αυτών δεδομένων στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στην μείωση της εξάρτησης της από το εισαγόμενο πετρέλαιο, με όλα τα συνεπαγόμενα οφέλη στην εθνική οικονομία, στην εξοικονόμηση μη ανανεούμενων ενεργειακών πόρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, στην 21

22 προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργειακού συστήματος της χώρας που σχετίζονται με την υποδομή του, το μέγεθος και τη σύνθεση των επιμέρους τομέων του καθώς και το είδος και τη χρήση των διαφόρων ενεργειακών μορφών σ' αυτό. Τα στοιχεία του ενεργειακού συστήματος είναι δομημένα ανά ενεργειακό προϊόν και περιλαμβάνουν Πετρελαιοειδή Φυσικό αέριο Ηλεκτρισμό ΑΠΕ Κατάσταση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων έτους Πηγή: 3η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕ Ο ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΗΓΙΑΣ 2001/77/EΚ) Τοµέας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Η συνολική δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ (εκτός µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν µέχρι τέλους του 2005 ή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2006 ανέρχεται σε 2,2 δις kwh και προέρχεται κατά 77,4% από αιολικά πάρκα, 13,6% µικρά υδροηλεκτρικά έργα και 9,0% από λοιπές µορφές ανανεώσιµης ενέργειας (βιοαερίο, βιοµάζα, φωτοβολταϊκά). Πέραν των αναφεροµένων, κατά το 2005 υπήρξαν επί πλέον άδειες εγκατάστασης για σταθµούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 590 MW από τα οποία 505 MW αφορούν αιολικά πάρκα, 62 MW µικρά υδροηλεκτρικά έργα και 22 MW σταθµούς βιοµάζας. Πρόκειται για ώριµα έργα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς προβλήµατα σύνδεσης µε τα δίκτυα και λυµένα τα ζητήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε συνέπεια να εκτιµάται ότι θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Τα έργα αυτά µπορούν να συνδεθούν άµεσα χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένα έργα ενίσχυσης του τοπικού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Νότια Εύβοια, η Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ αναμένουν για την εγκατάστασή τους την ολοκλήρωση των δροµολογηµένων έργων µεταφοράς.. 22

23 Εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ σε MW ( εκέµβριος 2005 Ιανουάριος 2006) * Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραµµένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήµατα µη συνδεδεµένα µε τα δίκτυα. Με βάση στοιχεία πωλήσεων εκτιµάται ότι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστηµάτων κατά τις αρχές του 2006 θα βρίσκεται σε επίπεδο 4 MW. Όσον αφορά την πορεία ανάπτυξης λιγότερο ώριµων έργων ΑΠΕ στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή πλην των περιοχών όπου έχουν δροµολογηθεί εκτεταµένα έργα δικτύων, πρέπει να σηµειωθεί ότι ειδικά το αιολικό δυναµικό είναι εντοπισµένο σε περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες επιτάχυνσης της ροής του ανέµου δηµιουργούν προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης του. Είναι γεγονός ότι το εν λόγω αιολικό δυναµικό των περιοχών αυτών είναι γενικά ανεξερεύνητο, όµως τα τελευταία έτη υπήρξε σηµαντική και εκτεταµένη έρευνα από ιδιωτικούς φορείς για τον εντοπισµό κατάλληλων θέσεων σε περιοχές όπου δεν υφίστανται προβλήµατα επάρκειας δικτύων ή/και δεν έχουν ανακύψει προβλήµατα τοπικής αποδοχής. Ανάλογη είναι και η κατάσταση µε τις υπόλοιπες µορφές ΑΠΕ όπου επίσης υπάρχουν εν εξελίξει πολλές προσπάθειες ανάπτυξης έργων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 23

24 Άδειες παραγωγής ΑΠΕ στην ηπειρωτική χώρα χωρίς άδεια εγκατάστασης, σε περιοχές εκτός αυτών όπου έχουν δροµολογηθεί ενισχύσεις των δικτύων Με βάση τα στοιχεία ανάπτυξης του πίνακα και την υπόθεση ότι η τάση εγκατάστασης έργων που επικρατεί κατά την τελευταία διετία στην Ελλάδα, όχι µόνο θα συνεχιστεί και αλλά και θα εµφανίσει περαιτέρω βελτίωση κατά την τριετία οφειλόµενη στις δροµολογηµένες θεσµικές παρεµβάσεις, εκτιµάται ότι µέχρι το 2010, µπορεί να έχουν εγκατασταθεί στις εν λόγω περιοχές της χώρας επιπλέον MW αιολικών πάρκων, MW Μικρών Υδροηλεκτρικών και περί τα 40 MW λοιπών ΑΠΕ (Βιοµάζα, Γεωθερµία, Φωτοβολταϊκά), ήτοι συνολικά περίπου 780 MW που αντιστοιχούν σε ποσοστό 31% των έργων που σήµερα διαθέτουν άδεια παραγωγής. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Από τον Ιούνιο του 2006, η νέα νομοθεσία για τις ΑΠΕ παρέχει γενναίες ενισχύσεις για τα φωτοβολταϊκά και το τοπίο αρχίζει σιγάσιγά να αλλάζει. Ο εθνικός στόχος για εγκατάσταση τουλάχιστον 840 MW φωτοβολταϊκών ως το 2020, θα υπερεκατονταπλασιάσει τη σημερινή εγκατεστημένη ισχύ που είναι μόλις 6 MW περίπου (η πλειοψηφία τους σε αυτόνομα συστήματα). 24

25 (Πηγή: Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)) Πολλές εταιρίες στοχεύουν σήμερα στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών. Τόσο εταιρίες του εξωτερικού που αναζητούν παρουσία ή και συνεργασίες στην Ελλάδα, όσο και πολλές νέες ελληνικές εταιρίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο. 25

26 Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς για εταιρίες εμπορίας εξοπλισμού, εγκατάστασης, μελετών, project finance, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες. Εκατοντάδες υποψήφιοι επενδυτές συνωστίζονται για υποβολή επενδυτικών σχεδίων μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τις ΑΠΕ (Ν 3468/06) που παρέχει γενναίες ενισχύσεις στα φωτοβολταϊκά. Επενδυτικά σχέδια συνολικής ισχύος χιλιάδων MW έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ. Υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα προς διευκρίνιση (χωροταξικούπολεοδομικού χαρακτήρα), γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα. Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα Η ΕΗ λειτουργεί 15 µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 3017,8 MW (βλ. πίνακα 5) µε ετήσια ενεργειακή απολαβή 4,16 δις kwh για µέσες συνθήκες υδραυλικότητας και συντηρητικό σενάριο διαχείρισης νερών λόγω και του χαρακτήρα των περισσοτέρων έργων ως πολλαπλού σκοπού. Κατά το έτος 2005 η παραγωγή έφτασε τα 5,3 δις kwh (περιλαµβανόµενης και παραγωγής 0,8 δις kwh προερχόµενης από αντλησιοταµίευση) ενώ και κατά το 2003 το µέγεθος αυτό είχε υπερβεί τα 5 δις κιλοβατώρες. Επίσης έχουν προγραµµατιστεί έργα από τη ΕΗ για εµπορική λειτουργία έως το 2010 µε συνολική ενεργειακή απολαβή δις kwh. Κατά το 2005 ξεκίνησε, από ιδιωτική εταιρία, το υδροηλεκτρικό έργου Αγίου Νικολάου στον ποταµό Άραχθο στη βορειοδυτική Ελλάδα µε εγκατεστηµένη ισχύ 93 MW και ετήσια παραγωγική ικανότητα 320 εκατ. κιλοβατωρών. Επίσης χορηγήθηκε µία ακόµα άδεια παραγωγής από υδροηλεκτρικό έργο σε ιδιωτική εταιρεία ισχύος 60 MW στη θέση Αυλάκι στον ποταµό Αχελώο στην Κεντρική Ελλάδα. 26

27 Κατά συντηρητική εκτίµηση από τα ανωτέρω 775 MW υδροηλεκτρικών έργων θα έχει εγκατασταθεί µέχρι το 2010 συνολική ισχύς 307 MW. Υβριδικά συστήµατα Στο αποµονωµένο ηλεκτρικό σύστηµα της Ικαρίας δημοπρατήθηκε κατά το 2005 από τη ΕΗ υβριδικό σχήµα αποτελούµενο από τυπική υδροηλεκτρική µονάδα συζευγµένη µε δύο αντλησιοταµιευτήρες ισχύος 3,8 MW και βοηθούµενο από αιολικό πάρκο 2,4 MW για την παραγωγή περίπου 14 εκατ. κιλοβατωρών/έτος. Το έργο εντάχθηκε για παροχή δηµόσιας ενίσχυσης στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 27

28 Γενικότερα, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας των υβριδικών συστηµάτων για τα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, η σχετική νοµοθετική παρέµβαση διευκρινίζει το καθεστώς τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται από αυτά κυρίως µέσω της άµεσης σύνδεσης της δικαιούµενης αποζηµίωσης µε το αποφευγόµενο κόστος από τη λειτουργία συµβατικών µονάδων τους οποίους υποκαθιστά χάριν της οικονοµικής βιωσιµότητας των εν λόγω συστηµάτων. Περαιτέρω, ήδη µε το Νόµο για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η αδειοδότηση υβριδικών σταθµών χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, γεγονός που αναµένεται να επαναθερµάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για συγκεκριµένα σχέδια που είχαν µελετηθεί κατά το παρελθόν. Αθροιστικά εγκαθιστώµενη ισχύς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ 28

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα