Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Transcript

1 Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Φώτης Λαζαρίνης ΤΕΙ Μεσολογγίου, KEE Αιτωλοακαρνανίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σύντοµα το πρόγραµµα σπουδών των κύκλων Πληροφορικής των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αξιολογεί τη διαδικασία επιµόρφωσης µέσα από την καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των επιµορφούµενων πέντε προγραµµάτων. Η αξιολόγηση αφορά στην οργάνωση και χρησιµότητα των προγραµµάτων, στη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων, στην εκπαιδευτική ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό, στην πιστοποίηση γνώσεων, στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης και στην ανάγκη ύπαρξης νέων επιµορφωτικών κύκλων. Για καθένα από αυτά τα θέµατα προτείνουµε βελτιώσεις και πιθανές τροποποιήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ια Βίου Μάθηση, Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής, ιασφάλιση ποιότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των αναγκών της επιµόρφωσης ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες και της βελτίωσης του προβλήµατος έλλειψης e-δεξιότητων (Curley 2003, O Sullivan & Lloyd 2004) διεξάγονται σεµινάρια στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιµορφωτικές δράσεις εποπτεύονται από το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιµορφωτικές δράσεις των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) δίνουν τη δυνατότητα στους ενήλικες να επιµορφωθούν σε θέµατα σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες. Η συµµετοχή σε κάποιο σεµινάριο είναι δωρεάν και τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής, από επιµορφωτές µε διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία στα διδασκόµενα αντικείµενα. Η διαδικασία επιµόρφωσης φαίνεται στο Σχήµα 1. Αίτηση Κατάταξη Επιµόρφωση Βεβαίωση Σχήµα 1: ιάγραµµα ροής διαδικασίας επιµόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες στα ΚΕΕ Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τα σεµινάρια Πληροφορικής χωρίζονται σε τρεις κύκλους: Βασικές εξιότητες Ι, Βασικές εξιότητες ΙΙ και Εξειδικευµένες εξιότητες. Κάθε κύκλος διαρκεί 40 διδακτικές ώρες. Η διαδικασία εκκινεί µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου, προχωρά µε την κατάταξή του στον κατάλληλο επιµορφωτικό κύκλο και ολοκληρώνεται µε την επίδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Ο επιµορφούµενος έχει τη δυνατότητα ολοκληρώνοντας έναν εκπαιδευτικό κύκλο να παρακολουθήσει τον επόµενο κύκλο. Στόχος του πρώτου κύκλου είναι η εξοικείωση µε τα Windows, η εισαγωγή στην επεξεργασία κειµένου, η πλοήγηση στο διαδίκτυο και η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Στις βασικές δεξιότητες ΙΙ ο εκπαιδευόµενος εµβαθύνει στην επεξεργασία κειµένου, µαθαίνει λογιστικά φύλλα και διδάσκεται πρακτικά και θεωρητικά θέµατα σχετικά µε το διαδίκτυο. Ο στόχος του τελευταίου επιµορφωτικού κύκλου είναι η παρουσίαση ειδικών λειτουργιών επεξεργασίας κειµένου και λογιστικών φύλλων. Επίσης γίνεται σύντοµη αναφορά στο εργαλείο παρουσιάσεων (ΚΕΕ 2004). Στη συνέχεια της εργασίας σκιαγραφούµε τα θετικά στοιχεία των επιµορφωτικών κύκλων Πληροφορικής, καταγράφουµε κάποιες αρχικές αδυναµίες τους, όπως αυτές προκύπτουν µέσα από διάλογο µε επιµορφούµενους και προτείνουµε τρόπους βελτίωσης. Επίσης προτείνουµε νέους επιµορφωτικούς κύκλους στις Νέες Τεχνολογίες. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΜΕΘΟ ΟΣ Η αξιολόγηση των σεµιναρίων Πληροφορικής αφορά στα εξής κοµβικά σηµεία: (i) Ενηµέρωση, οργάνωση και χρησιµότητα των προγραµµάτων, (ii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων σε τµήµα και την καταγραφή των στόχων τους, (iii) τη διαδικασία εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα την εκπαιδευτική ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό, (iv) την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων, (v) την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (vi) την ύπαρξη νέων προγραµµάτων εκπαίδευσης. Πίνακας 1: Κατανοµή συµµετεχόντων ανά τµήµα, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Γυναίκες Άνδρες Επίπεδο εκπαίδευσης Τµήµα Βασικές εξιότητες Ι Τµήµα Βασικές εξιότητες Ι Τµήµα Βασικές εξιότητες Ι Τµήµα Βασικές εξιότητες ΙΙ Τµήµα Εξειδικευµένες εξιότητες Σύνολο Τα σηµεία της αξιολόγησης προκύπτουν από την καταγραφή των απόψεων των επιµορφούµενων πέντε τµηµάτων. Οι απόψεις των εκπαιδευοµένων καταγράφηκαν µε χρήση ενός σύντοµου ερωτηµατολογίου που περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, έτσι

3 ιδακτική της Πληροφορικής ώστε να µπορούν να εκφράσουν τη δική τους άποψη. Η αξιολόγηση των απαντήσεων είναι ποιοτική και όχι ποσοτική, διότι οι απαντήσεις είναι ανοικτού τύπου. Ενηµέρωση, οργάνωση, χρησιµότητα Η ενηµέρωση και η οργάνωση των προγραµµάτων εξαρτάται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης και το σύµβουλο εκπαίδευσης του ΚΕΕ το οποίο πραγµατοποιεί το σεµινάριο. Όλοι οι επιµορφούµενοι τόνισαν ότι, όπως άλλωστε συµβαίνει, τα κλασικά µέσα µαζικής επικοινωνίας (π.χ. τοπική εφηµερίδα) είναι ο καλύτερος τρόπος ενηµέρωσης των υποψηφίων. Η ενηµέρωση µέσω διαδικτύου δεν θεωρείται απαραίτητη, διότι η πλειοψηφία του κοινού στο οποίο απευθύνονται τα σεµινάρια δεν διαθέτει βασικές δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες, άρα δεν θα µπορούσε να ενηµερωθεί µε αυτό τον τρόπο. Η οργάνωση σχολιάστηκε θετικά από τους ερωτηθέντες και δεν υπάρχει κάποιο σηµείο που απαιτεί άµεση βελτίωση. Η χρησιµότητα των σεµιναρίων είναι κοινά παραδεκτή από όλους τους συµµετέχοντες, διότι τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρηµένοι καταφέρνουν να επιλύσουν απορίες και να ανακαλύψουν τρόπους άµεσης εκµετάλλευσης, στις εργασίες τους και τις λοιπές καθηµερινές ασχολίες τους, των νέων γνώσεων που αποκοµίζουν. Κατάταξη υποψηφίου Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο σηµείο του µοντέλου επιµόρφωσης είναι η κατάταξη του υποψηφίου στο κατάλληλο επίπεδο και η δηµιουργία οµοιογενών τµηµάτων. Ζητήσαµε στους εκπαιδευόµενους να εκφράσουν την άποψη τους για τη διαδικασία κατάταξης. Το 60% περίπου εξέφρασε κάποιο πρόβληµα σχετικά µε τη διαδικασία. Το κυριότερο πρόβληµα που αναφέρθηκε ήταν ότι δεν υπήρχαν συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια για την αποτύπωση των απόψεων, την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και προτιµήσεων των εκπαιδευοµένων και την καταγραφή των υπαρχόντων e-δεξιοτήτων. Αυτό οδηγεί σε λανθασµένη κατάταξη των υποψηφίων στο κατάλληλο τµήµα. ιαδικασία εκπαίδευσης Εκπαιδευτική ύλη Μελετώντας την ύλη των σεµιναρίων είναι φανερό ότι ο βασικός στόχος των επιµορφωτικών δράσεων είναι η εκµάθηση των εργαλείων των Windows και του Microsoft Office µε ιδιαίτερη έµφαση στον επεξεργαστή κειµένου Microsoft Word. εν γίνεται αναφορά στο εργαλείο Βάσεων εδοµένων και υπάρχει σύντοµη αναφορά στο Microsoft PowerPoint. Ένα από τα βασικά αιτήµατα των εκπαιδευόµενων είναι η πιστοποίηση των γνώσεων µε το τέλος του σεµιναρίου. Συνεπώς όλοι ζήτησαν να εµπλουτισθεί η εκπαιδευτική ύλη των σεµιναρίων µε νέα θέµατα και να ταυτισθεί µε την ύλη των πιστοποιητικών πληροφορικής. Εκπαιδευτικό υλικό Το εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται στους εκπαιδευόµενους και µέσα από το οποίο µπορούν να αντλήσουν θέµατα οι εκπαιδευτές, αποτελείται από τρία πακέτα

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο σηµειώσεων 100 ως 150 σελίδων το καθένα. Κάθε ενότητα παρουσιάζει κάποιο θέµα και περιέχει µια δραστηριότητα αξιολόγησης του θέµατος. Περίπου 10% των ερωτηθέντων είχαν συµβουλευτεί τις σηµειώσεις και είχαν ολοκληρώσει κάποια δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι δεν το χρησιµοποίησαν, διότι θεώρησαν ότι είναι δύσχρηστο και µε λίγες δραστηριότητες και συνεπώς µη πρακτικό. Πιστοποίηση δεξιοτήτων Η πιστοποίηση των γνώσεων αποτελεί πλέον διεθνή πρακτική µε πολλά διπλώµατα πιστοποίησης χειρισµού υπολογιστών διαθέσιµα. Η ύπαρξη κάποιου τύπου πιστοποίησης µε την ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων επιµορφωτικών τµηµάτων αποτελεί προσδοκία όλων των επιµορφούµενων στα τµήµατα που συµµετείχαµε ως επιµορφωτές. Οι εκπαιδευόµενοι πιστεύουν ότι η πιστοποίηση των γνώσεων πέραν της απόκτησης ενός επιπλέον τυπικού προσόντος, θα βοηθούσε στην εγρήγορση και τον προσανατολισµό εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιολόγηση διαδικασίας Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών αποτελεί καθιερωµένη τακτική µε την ολοκλήρωση ενός σεµιναρίου (Knox 1998, Καραλής 2004, Λαζαρίνης & Κουγιουρούκη 2005). Στην ερώτηση για ανάγκη ύπαρξης αξιολόγησης µε την ολοκλήρωση ενός σεµιναρίου, 95% περίπου των συµµετεχόντων αποκρίθηκαν θετικά. Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά τους οργανωτές, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και να έχει ως βασικό σκοπό την µέτρηση της προσφοράς κάθε εµπλεκοµένου και την καταγραφή προβληµάτων και θετικών στοιχείων των επιµορφώσεων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια στην οργάνωση παρόµοιων επιµορφωτικών δράσεων και τη βελτίωση των δράσεων δια βίου µάθησης των ΚΕΕ. Νέοι επιµορφωτικοί κύκλοι Περίπου 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν επιθυµεί την παρακολούθηση νέων προγραµµάτων Πληροφορικής, θεωρώντας ότι οι συνολικά 120 ώρες των τριών κύκλων καλύπτουν τους στόχους τους. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι θα επιθυµούσαν την παρακολούθηση νέων επιµορφωτικών κύκλων. Στον Πίνακα 2 συνοψίζουµε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε νέα προγράµµατα και τουλάχιστον ένα εργαλείο λογισµικού που προκύπτει από αυτές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Συλλέγοντας τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης καταλήγουµε σε ένα αναµορφωµένο µοντέλο επιµόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες των ΚΕΕ. Αρχικά, η διαδικασία της κατάταξης πρέπει να τροποποιηθεί και να χωριστεί σε δυο φάσεις. Στη φάση της ποσοτικής αξιολόγησης, όπου θα αξιολογηθούν οι γνώσεις του υποψηφίου και στη φάση της ποιοτικής αξιολόγησης, όπου θα αναγνωριστούν οι εκπαιδευτικές του ανάγκες και θα καταγραφούν οι στόχοι του.

5 ιδακτική της Πληροφορικής Πίνακας 2: Περιγραφή Νέων Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Περιγραφή Ενδεικτικά Εργαλεία Μαζική επεξεργασία δεδοµένων ηµιουργία και Επεξεργασία Ιστοσελίδων Σάρωση και επεξεργασία εικόνων Επεξεργασία βίντεο Επεξεργασία ήχου ηµιουργία φυλλαδίων και σύνθετων εγγράφων Προχωρηµένες τεχνικές χρήσης διαδικτύου (π.χ. αναζήτηση, συνοµιλία, online παραγγελίες) Προγραµµατισµός υπολογιστή MS-Access MS-FrontPage Photoshop, PaintShop, CorelDraw Premiere, Pinnacle Cool Edit QuarkExpress, MS-Publisher Internet Explorer Pascal, Visual Basic Ποσοτική Αξιολόγηση Αίτηση Καταγραφή Γραµµατικών Γνώσεων Αξιολόγηση Γνώσεων Χρήσης Η/Υ Ποιοτική Αξιολόγηση Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Αναγκών Καταγραφή Εκπαιδευτικών Στόχων Κατάταξη Σχήµα 2: Τροποποιηµένη διαδικασία κατάταξης Η φάση της ποσοτικής αξιολόγησης αφορά κυρίως στην κατάταξη στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο Πληροφορικής και µπορεί να γίνει µέσω ενός αυτόµατου εργαλείου λογισµικού. Η φάση της ποιοτικής αξιολόγησης είναι ίσως σηµαντικότερη, διότι θα καταγραφούν οι ανάγκες των εκπαιδευόµενων και οι προσωπικοί τους στόχοι. Επίσης η ποιοτική αξιολόγηση θα δράσει θετικά, διότι θα υπάρχει σαφής στόχος, η εκπαίδευση µπορεί να προσαρµοσθεί στην πραγµατικότητα των ενηλίκων και οι νέες γνώσεις µπορούν να συνδεθούν µε ήδη υπάρχοντα ενδιαφέροντα και αντιλήψεις (Γκόβαρης 2005). Η επόµενη αλλαγή που προτείνουµε είναι ο εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού. Η ύλη πρέπει να περιλαµβάνει και παρουσίαση εργαλείου βάσεων δεδοµένων, έστω και µε περιορισµένο εύρος θεµάτων, για να υπάρχει σφαιρική

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ενηµέρωση στα εργαλεία του MS-Office. Γενικότερα, η ύλη θα πρέπει να εναρµονισθεί µε τα αναλυτικά προγράµµατα των διεθνών πιστοποιητικών Πληροφορικής, όπως για παράδειγµα του ECDL (www.ecdl.gr) και τα απαιτούµενα προσόντα διορισµού σε θέσεις του δηµοσίου. Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν προτείνουµε την υπερβολική αύξηση της εκπαιδευτικής ύλης, διότι υπάρχει ο κίνδυνος επιφανειακής κάλυψης θεµάτων και τελικά µη επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να γίνει πιο δυναµικό και πολυδιάστατο. Πρέπει να αντλείται και να αφορά πραγµατικές ανάγκες διαφόρων επαγγελµάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύχρηστο και σίγουρα πιο αποδεκτό από τους εκπαιδευόµενους. Μια λύση είναι η ύπαρξη µιας ηλεκτρονικής τράπεζας θεµάτων από την οποία ο επιµορφωτής θα αντλεί και θα προσαρµόζει θέµατα, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των συµµετεχόντων. Η δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων αποτελεί διεθνή πρακτική και ζητείται από όλους τους διδασκόµενους. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήµατα προς τους εκπαιδευτές είναι αν θα υπάρξει δυνατότητα πιστοποίησης µε το πέρας των σεµιναρίων. Η ανάπτυξη ενός µηχανισµού αυτοµατοποιηµένης πιστοποίησης θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί άµεσα και να βοηθήσει στην απόκτηση ενός επιπλέον µετρήσιµου προσόντος. Στις δράσεις των ΚΕΕ δεν υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια αξιολόγησης µε το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να συστηµατοποιηθεί µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων ερωτηµατολογίων. Η καταγραφή των απαντήσεων σε ηλεκτρονική µορφή θα οδηγούσε στην άµεση εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων, µέσω των οποίων θα µπορούσαν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Τέλος, πρέπει να δηµιουργηθούν νέα επιµορφωτικά προγράµµατα που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελµάτων και πτυχών της καθηµερινότητας. Τα θέµατα που ζητήθηκαν µπορούν είτε να οµαδοποιηθούν και να δηµιουργηθούν νέα σεµινάρια είτε να ενσωµατωθούν στα ήδη υπάρχοντα. Για παράδειγµα η επεξεργασία δεδοµένων και οι προχωρηµένες τεχνικές χρήσης του ιαδικτύου θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε κάποιο από τα προσφερόµενα προγράµµατα. Για τα υπόλοιπα θέµατα που καταγράφονται στον Πίνακα 2 θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν τα ακόλουθα σεµινάρια 40 ωρών το καθένα: α. ηµιουργία φυλλαδίων και επεξεργασία ιστοσελίδων β. Πολυµέσα (εικόνα, ήχος, βίντεο) γ. Προγραµµατισµός υπολογιστή. Πιστεύουµε ότι µε τους τρεις ήδη υπάρχοντες κύκλους και µε ύπαρξη νέων προγραµµάτων θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων στις Νέες Τεχνολογίες στα πλαίσια των δράσεων ια Βίου Μάθησης που προσφέρουν τα ΚΕΕ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Curley M. (2003), Addressing the ICT skills shortage in Europe, Early identification of skill needs in Europe Conference

7 ιδακτική της Πληροφορικής Knox A. (1998), Evaluating adult and continuing education, Information Series No. 375, O Sullivan J. & Lloyd N. (2004), Creating jobs in the knowledge-based economy, European e-skills Conference, 13-21, Thessalonica, Greece Γκόβαρης, Χ, (2005), Εκπαίδευση ενηλίκων, µάθηση ενηλίκων. Θεωρίες και µέθοδοι, Εισήγηση στο σεµινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΚΕΕ», Αθήνα Φεβρουαρίου Καραλής Θ. (2004), Αξιολόγηση προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, Πάτρα: ΕΑΠ ΚΕΕ (2004), Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Ι ΕΚΕ Λαζαρίνης Φ. & Κουγιουρούκη Ο. (2005), Αξιολόγηση προγραµµάτων κατάρτισης ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες από τους επιµορφούµενους, Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Νέες Τεχνολογίες στη ια Βίου Μάθηση, Λαµία

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) Ομάδες έργου Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Σπύρος Παπαδάκης 1,3, ηµήτρης Αθανασόπουλος 2,3 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κώστας Απόστολος 1, Παράσχου Βασίλης 2, Σοφός Αλιβίζος 3 apkostas@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση Ευαγγελία Κοτζαµπασάκη Καθηγήτρια Πληροφορικής Technokids - Technoplus Αθήνα, Ελλάδα kotzampasaki@yahoo.com Χρήστος Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Κ. Ξενίδου-Δέρβου, Α. Τόγια, Μ. Μπρούμα, Δ. Παπαδάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα