Έξεπλα ζηάζεσλ γνλέσλ πξνο θξνληηζηήξηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα ζηάζεσλ γνλέσλ πξνο θξνληηζηήξηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΧΝ"

Transcript

1 Έξεπλα ζηάζεσλ γνλέσλ πξνο θξνληηζηήξηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΧΝ

2 H ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο Γηεμήρζε πνηνηηθή έξεπλα από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ πξνο ηα θέληξα μέλσλ γισζζώλ, ηα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο, θαη ηα ηδηαίηεξα. ηελ πνηνηηθή έξεπλα έιαβαλ κέξνο νθηώ ζπλεληεπθηέο θαη έλαο επόπηεο. Γηα ηηο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζύζηεκα απηόκαησλ θιήζεσλ θαη ζπκπιήξσζεο κέζσ Η/Τ (CATI) ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο & Αγνξάο. εκεηώλεηαη όηη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ρξεζηώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην ζύζηεκα απνζπλδέζεθαλ από ηα ινηπά πξνζσπηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η έξεπλα δηεμήρζε ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , νπόηε θαη ιακβάλνπλ ρώξα νη θύξηεο απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή θξνληηζηεξίνπ.

3 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο Ερευνικθκαν ςυνολικά 514 γονείσ με παιδιά ςε κζντρα ξζνων γλωςςϊν

4 Δπηινγή θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο Οι τρεισ βαςικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι φροντιςτθρίου μζςθσ εκπαίδευςθσ είναι: 1. Μακράν θ ποιότθτα προςωπικοφ 2. Η απόδειξθ αποτελεςματικότθτασ του φροντιςτθρίου μζςω των επιδόςεων των μακθτϊν 3. Σρίτοσ ςε ςειρά παράγοντασ ιταν το κόςτοσ 4. Πιο κάτω ςε ιεράρχθςθ ζρχεται θ απόςταςθ απο τθν κατοικία

5 Δπηινγή θέληξνπ μέλσλ γισζζώλ Οι τρεισ βαςικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι φροντιςτθρίου μζςθσ εκπαίδευςθσ είναι: 1. Η ποιότθτα προςωπικοφ παραμζνει πρϊτοσ παράγοντασ επιλογισ 2. Οι επιτυχίεσ των μακθτϊν παραμζνουν ςθμαντικζσ 3. Σο κόςτοσ και θ απόςταςθ απο το ςπίτι ζχουν ςχεδόν ίδια βαρφτθτα 4. Σο μζγεκοσ των τμθμάτων ζρχεται αρκετά πιο κάτω ςε ςθμαςία

6 Η ζεκαζία ησλ επξεκάησλ Σα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζώλ, πξσηαξρηθά ρξεηάδεηαη λα ηνλίδνπλ ζηελ επαθή κε ηνπο γνλείο ηελ πνηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ θαζεγεηώλ. Με βάζε πνηνηηθά ζηνηρεία έξεπλαο, ηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο γνλείο ζην πξνζσπηθό είλαη: ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζηε δηδαζθαιία γιώζζαο ΓΝΧΔΙ, εηδηθά ζε ζύγρξνλνπο θαη αλαλεσκέλνπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο ΜΔΣΑΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ, θαιή ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηθαλόηεηα λα ηα νδεγήζνπλ ζηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε Η παξνπζίαζε ησλ επηηπρηώλ ησλ καζεηώλ απνηειεί κηα απν ηηο παιηόηεξεο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ ηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζώλ πξνο ηνπο γνλείο. Χζηόζν, πέξα απν ηελ πνηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ην πςειό πνζνζηό επηηπρόησλ καζεηώλ, γηα λα μερσξίζεη έλα ζρνιείν ζα πξέπεη πιένλ λα δίλεη έκθαζε επηπιένλ θαη ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν νξγάλσζεο, θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηε δηδαθηηθή θαη ζηα κέζα δηδαζθαιίαο.

7 Πίνακασ 4: Διακζςιμθ δαπάνθ για φροντιςτθριακι εκπαίδευςθ για το ςφνολο του νοικοκυριοφ (%ςυνόλου ερωτωμζνων) ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ζωσ 400 ευρϊ 2 5 Από ευρϊ 3 10 Από ευρϊ 3 19 Από ευρϊ 4 19 Από ευρϊ Από ευρϊ 19 8 Από ευρϊ 23 3 ϋανω των 4000 ευρϊ 19 2 ΔΞ/ΔΑ Η ετιςια ςυνολικι δαπάνθ για φροντιςτιρια είναι πολφ χαμθλότερθ ςτα Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν απο ότι για φροντιςτιρια μζςθσ εκπαίδευςθσ τα Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν, το 38% πλθρϊνει απο ευρϊ το χρόνο

8 Αιιαγή Κέληξνπ Ξέλεο Γιώζζαο Ζχετε αλλάξει κζντρο ξζνων γλωςςϊν ι φροντιςτιριο μζςθσ εκπαίδευςθσ από το ζνα ςχολικό ζτοσ ςτο άλλο; 28% 72% ΝΑΙ ΟΧΙ Ενα υψθλό ποςοςτό, δθλαδι ζνασ ςτουσ τζςςερισ ερωτϊμενουσ αναφζρει ότι ζχει αλλάξει Κζντρο ι Φροντιςτιριο από τθ μια χρονιά ςτθν άλλθ.

9 Λόγνη αιιαγήο θξνληηζηεξίνπ Λόγοι αλλαγισ φροντιςτθρίου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ι Κζντρου Ξζνων Γλωςςϊν (δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ) Αδυναμία ανταπόκριςθσ ςτο κόςτοσ διδάκτρων 12 Αλλαγι τόπου κατοικίασ 9 Κακι εντφπωςθ για τθν ποιότθτα του προςωπικοφ 45 Χαμθλζσ επιδόςεισ μακθτι 9 Μεγάλο μζγεκοσ τμθμάτων 2 Μειωμζνεσ εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 1 Λανκαςμζνθ εντφπωςθ για το περιβάλλον μάκθςθσ 8 Μειωμζνθ ζνταςθ ελζγχου πορείασ μακθτϊν 4 ϋαλλο 8

10 Η ζεκαζία γηα καο Αδυναμία ανταπόκριςθσ ςτο κόςτοσ Αλλαγι τόπου κατοικίασ Κακι εντφπωςθ για τθν ποιότθτα του Χαμθλζσ επιδόςεισ μακθτι Μεγάλο μζγεκοσ τμθμάτων Μειωμζνεσ εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ Λανκαςμζνθ εντφπωςθ για το Μειωμζνθ ζνταςθ ελζγχου πορείασ ϋαλλο Λόγοι αλλαγήσ φροντιςτηρίου Μζςησ Εκπαίδευςησ ή Κζντρου Ξζνων Γλωςςών (δυνατότητα πολλαπλήσ επιλογήσ) Οι περιςςότεροι γονείσ που αλλάηουν Κζντρο Γλϊςςασ αναφερουν ότι είναι δυςαρεςτθμζνοι με το ζμψυχο υλικό, με το προςωπικό Η καλι ςχζςθ με τουσ δαςκάλουσ είναι θ βάςθ τθσ πιςτότθτασ των πελατϊν Ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ λόγοσ αλλαγισ Κζντρου Ξζνων γλωςςϊν είναι θ επιδίωξθ να πζςει το κόςτοσ

11 Μόιηο 1 ζηνπο 10 έρεη θάλεη ηδηαίηεξα πξηλ ην θξνληηζηήξην Πριν από τθ φοίτθςι ςασ ςτο φροντιςτιριο Μζςθσ εκπαίδευςθσ ι ςτο Κζντρο Ξζνων Γλωςςϊν ςτο οποίο βρίςκεςτε τϊρα κάνατε ιδιαίτερα μακιματα; ΝΑΙ, ςε μακιματα Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ΝΑΙ, ςε μακιματα Ξζνων Γλωςςϊν ΝΑΙ, και ςτα δφο ΟΧΙ 17% 9% 4% 70%

12 Γηαηί πξνηίκεζαλ ην θξνληηζηήξην; Λόγοι απόφαςησ φοίτηςησ ςε Κζντρα Ξζνων Γλωςςών μετά από παρακολοφθηςη ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ευκαιρία για κοινωνικοποίθςθ και πρωτοβουλίεσ του μακθτι 9 Ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ 9 Καλφτερθ οργάνωςθ και ςυνολικι κάλυψθ των αναγκϊν του μακθτι 30 Χαμθλότερο κόςτοσ 34 ϋαλλο 25

13 Γηαηί πξνηίκεζαλ ην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ; 1 ζηνπο 10 γνλείο έθαλαλ ηδηαίηεξα πξηλ ην Κέληξν Ξέλεο Γιώζζαο Απηνί νη γνλείο θαηα θύξην ιόγν ήζειαλ λα ξίμνπλ ην θόζηνο θαη κεηέβεζαλ ζε Κέληξν Ξέλεο Γιώζζαο Δπηπξόζζεηα εθινγηθεύνπλ κηα νηθνλνκηθή επηινγή κε έλα «επηρείξεκα πνηόηεηαο», δειαδή αλαθέξνπλ όηη εθηόο απν ην θόζηνο είλαη θαη ε νξγάλσζε θαη θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ καζεηή θαιύηεξε

14 Πνηόο δηαιέγεη Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ; Κατα βάςθ ο γονιόσ, άλλωςτε το Φροντιςτιριο Γλϊςςασ αρχίηει ςε θλικία που το παιδί δεν ζχει επαρκι κρίςθ ακόμα Βάροσ επιλογήσ Κζντρου Ξζνων Γλωςςών και φροντιςτηρίου Μζςησ Εκπαίδευςησ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΖΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΞ/ΔΑ 2 3 Και ςτο γονζα και ςτο παιδί το παιδί 6 13 το γονζα 22 53

15 Ση ζηόρν βάδνπλ νη γνλείο; Πρϊτα το δίπλωμα αλλά μεγάλο ποςοςτό και θ ουςιαςτικι μάκθςθ Λόγοσ ζναρξθσ τθσ φοίτθςθσ ςε Κζντρο Ξζνων Γλωςςϊν Αλλο 3% Απόκτηςη πτυχίων ςτισ ξζνεσ γλώςςεσ 57% Ουςιαςτική μάθηςη 37% Βοήθεια για το ςχολείο 3%

16 πκπεξάζκαηα Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απν ηελ έξεπλα είλαη: Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΜΑ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΊΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΘΔΙ Η ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΗ ΠΟΤΓΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΡΘΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΧΝ ΓΟΝΙΧΝ ΓΙΑ ΦΣΗΝΟΣΔΡΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ ΛΟΓΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ. Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙV Σχζδια Δράςθσ των Σχολείων

Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ. Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙV Σχζδια Δράςθσ των Σχολείων ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 04/12/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Βιβλίο Περιλήψεων AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Φίλιππος Φιλιππίδης 1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς 2, Monique Bertic 2, Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΔΣΑΡΣΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΑ 11.00 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΑΡΔΣΑΙΔΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 «ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ» ΓΩΡΔΑΝ ΔΞΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ (ζπλέρεηα)

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ (ζπλέρεηα) Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθωηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογοσ... 2. Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων 2. φμβολα Λογικϊν Διαγραμμάτων... 6-7 2.2 Μθ ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων... 8 2.3 Λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Σοφία Πζρπερα I. Αμερικανική Οινική Αγορά Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Με τθ λιξθ τθσ ποταπαγόρευςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα ςε κάκε Πολιτεία των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΟΙΥΟΙ ΣΗ ΓΝΧΗ ρνιηθόο Υώξνο θαη Δθπαίδεπζε

ΟΙ ΣΟΙΥΟΙ ΣΗ ΓΝΧΗ ρνιηθόο Υώξνο θαη Δθπαίδεπζε ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ηνπ ΓΗΜΗΣΡΗ ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΟΙ ΣΟΙΥΟΙ ΣΗ ΓΝΧΗ ρνιηθόο Υώξνο θαη Δθπαίδεπζε Γξ Γήκεηξα Μέζζηνπ Δπηζεσξήηξηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΝΓΟΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα θπιάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρνληαο αλαιάβεη ηελ θύιαμε θαηαμησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 1.Σπόποι παποσήρ παπεσόμενων εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών Η ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός

Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο Γξ. Γεκήηξηνο Καξαπηζηόιεο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ ΘΔΜΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα