ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ Γ ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ Γ ΡΑΜΖΠ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ ΘΑΗ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) σύγχρονο ΞΑΟΑΠΘΔΖ 17 ΚΑΪΝ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ Γ ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ Γ ΡΑΜΖΠ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ ΘΑΗ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) σύγχρονο ΞΑΟΑΠΘΔΖ 17 ΚΑΪΝ 2013 - ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:"

Transcript

1 ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ Γ ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ Γ ΡΑΜΖΠ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ ΘΑΗ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) ΞΑΟΑΠΘΔΖ 17 ΚΑΪΝ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ Α1. Σν θείκελν πξαγκαηεύεηαη ηελ αδηαθνξία ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζηε γε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζε απηή, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή αλαδεηά εμσγήηλε επαθή. Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη ελώ ε επαθή απηή είλαη γηα ηελ ώξα, αδύλαηε ε δσή ζηελ γε αθκάδεη θαη ηα έκβηα όληα ηεο κνηξάδνληαη ην κέιινλ ηεο. Αλάκεζα ηνπο, ν άλζξσπνο παξνπζηάδεη αληηθαηηθή δξάζε, θαζώο από ηελ κηα πιεπξά κεγαινπξγεί πλεπκαηηθά θαη από ηελ άιιε εκθαλίδεη απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά θαη θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ. Πξνηξέπεηαη ινηπόλ ν άλζξσπνο λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ δσή ηνπ ζηε γε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζε απηήλ, ε νπνία αλ θαη ζα κπνξνύζε ιόγσ ηεο ηερλνινγίαο λα δηεπξύλεηαη, αληίζεηα ζπξξηθλώλεηαη. Ωο ιύζε εκθαλίδεηαη ε βαζύηεξε παηδεία θαη ε έκθαζε ζηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη θπξίσο ε αληηκεηώπηζε ηεο κνλαμηάο. Μόλνλ έηζη αξγόηεξα, όηαλ ν άλζξσπνο ζπλαληήζεη ηελ εμσγήηλε δσή ζα κπνξεί λα ππεξεθαλεπηεί. Β1. Η ηερλνινγηθή εμέιημε πξνθάιεζε ηελ έθξεμε ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο κείσζαλ ηηο απνζηάζεηο ζηελ αλζξώπηλε επαθή. Δηαδίθηπν, θηλεηά, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξώπνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηθνηλσλίαο. Εθείλν όκσο ην νπνίν είλαη αμηνζεκείσην, είλαη όηη ελώ νη δπλαηόηεηεο γηα επηθνηλσλία είλαη απεξηόξηζηεο, ε πξαγκαηηθή επαθή απνπζηάδεη από ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο απνκνλώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν θαη πεξηζσξηνπνηείηαη. Η αιινηξίσζε ηνπ πιένλ απνηειεί θνηλσληθό θαηλόκελν, θαζώο επαλαπαύεηαη ζε έλα απιό κήλπκα, ζε κηα νκηιία θαη ράλεη ην νπζηαζηηθό λόεκα ηεο επαθήο. Η ζπλύπαξμε κε ηνλ ζπλάλζξσπν, ε ζπδήηεζε κε απηόλ, ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη νπζηαζηηθή κέζσ απιώο κηαο θάκεξαο ή ελόο κελύκαηνο.

2 Β2. α.) Ζ ζεκαηηθή πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ: «Απνθαιύπηεηαη..έρεη δηπιή ππόζηαζε», ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε δηπιή ππόζηαζε ηνπ αλζξώπνπ. Πρόιηα- Ιεπηνκέξεηεο: «Από ηε κηα.ηα ζύκαηα ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ», όπνπ παξνπζηάδεηαη ε δηπιή ππόζηαζε ηνπ αλζξώπνπ, σο ηθαλόο από ηε κηα γηα δεκηνπξγία θαη από ηελ άιιε γηα θάζε είδνπο αγξηόηεηα. Θαηαθιείδα: «Η ππεξθίαιε απηή ζηάζε. δηθήο ηνπ ππάξμεσο», όπνπ θαηαιήγεη ζην όηη ε ζηάζε απηή ηνπ αλζξώπνπ πξνθάιεζε αιινηώζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ ηνλ γέλλεζε. β.)σν θείκελν είλαη ππθλό ζε λνήκαηα, κε ηδηαίηεξε ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνύ ιόγνπ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ηέηνηνπ ιόγνπ είλαη: γέλλεζε αξηζηνπξγήκαηα ε ππεξθίαιε απηή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ. πνπ σζηόζν ππήξμε ην ιίθλν ηεο δηθήο ηνπ ύπαξμεο ηερλνινγηθή έθξεμε εμσγήηλε κνλαμηά *Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη νη ππνψήθηνη ζα κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ πνιιαπιά παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο B3. α.) ηαπηόρξνλα: ζπγρξόλσο γέλλεζε : δεκηνύξγεζε ή εθπόλεζε αηζζαλζεί : ληώζεη πιεζαίλνπλ : απμάλνπλ αλάιγεηε : απάλζξσπε ή ζθιεξή

3 β.) αλνύζηα : νπζηαζηηθή εκθαλίδεηαη : εμαθαλίδεηαη αλέθηθηε : εθηθηή ππθλώλεη : αξαηώλεη πςειά : ρακειά Β4. α.) Με ην εξσηεκαηηθό δηαηππώλεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ν άλζξσπνο ειάρηζηα ζέβεηαη ηε δσή ζηε γε, ελώ αλαδεηά ηελ εμσγήηλε. Παξάιιεια, ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ηε ζθέςε ηνπ γηα ην θαηλόκελν απηό, πξνζζέηνληαο θη έλαλ αθόκε ιόγν. Αλάκεζα ζηε δηπιή παύια εκπεξηέρεηαη θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ηα γξαθόκελα ηνπ ζπγγξαθέα δηαηππώλνληαο ηελ αληίζεζε ησλ επηζπκηώλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. β.) Από ηελ άιιε, από ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν ζθξαγίδεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ κε πνιέκνπο θαη αγξηόηεηεο, ζενπνηνύληαη ηα πιηθά αγαζά θαη ζπληεξνύληαη ε αδηθία θαη νη αληζόηεηεο. Γ1. Ζεηείηαη από ηνπο ππνςήθηνπο λα γξάςνπλ έλα άξζξν, επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηίηινπ. Πξνηεηλόκελνο ηίηινο Ρν πεξηβάιινλ καο θαιεί ζε βνήζεηα Όζν θη αλ ην πεξηβάιινλ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, απηόο επηκέλεη λα αδηαθνξεί θαη λα πξνθαιεί κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιινηώζεηο ζε απηό, επηθίλδπλεο πιένλ γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ ύπαξμε. Οη επηπηώζεηο απηέο είλαη: Μόιπλζε αηκόζθαηξαο από ηα θαπζαέξηα. Ρύπαλζε θαη κόιπλζε ηνπ εδάθνπο από ηα απνξξίκκαηα, ηα θαηάινηπα ησλ βηνκεραληώλ, ηα ξαδηελεξγά απόβιεηα, ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Μόιπλζε ησλ πδάησλ από ηα απόβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ, ηα ιύκαηα ησλ νηθηώλ, ηα πεηξειαηνεηδή.

4 Καηαζηξνθή ησλ δαζώλ από ηε ζπλερή πινηόκεζε, ηελ εθηεηακέλε εθρέξζσζε θαη δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ηνπο εκπξεζκνύο θαη ηελ ππεξβόζθεζε. Έηζη, ε πνηθηινκνξθία θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θησραίλεη, αιιά θαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο επηηαρύλεηαη. Αλεβαίλεη ε ζηάζκε ησλ ζαιαζζώλ, επεηδή δηαζηέιιεηαη ε πδάηηλε κάδα θαη ιηώλνπλ νη πάγνη. Η ζεξκνθξαζία ηεο Γεο απμάλεηαη εμαηηίαο ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ». Μεηώλνληαη νη βξνρνπηώζεηο θαη ε πγξαζία, κε απνηέιεζκα ηε ιεηςπδξία θαη ηελ εξεκνπνίεζε ηεξάζηησλ εθηάζεσλ θαιιηεξγήζηκεο γεο. Η κείσζε ηνπ όδνληνο, ην νπνίν καο πξνζηαηεύεη από ηελ ππέξπζξε θαη ππεξηώδε ειηαθή αθηηλνβνιία. Αξγά, αιιά ζηαζεξά, κεηαβάιινληαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Εμαθαλίδνληαη βηνινγηθά είδε. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ εμαθαληζηεί πεξηζζόηεξα είδε απ όζα εμαθαλίζηεθαλ από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιαλήηε. Σν ππέδαθνο θησραίλεη από ηελ αιόγηζηε εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ θαη ηε ζπλερή άληιεζε πεηξειαίσλ. Πξνθαιεί ηελ αηζζεηηθή θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ερνξύπαλζε. Πιήηηεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία καο θαη απεηιείηαη ε ίδηα ε δσή καο. Σεξαηνγελέζεηο. Αιινηώλεηαη ν ςπρηζκόο θαη ην ήζνο ηνπ αλζξώπνπ, εθόζνλ απηόο απνμελώλεηαη από ηε θύζε, δειαδή από ην ρώξν όπνπ αλαπηύζζεηαη θαη δεη θπζηνινγηθά. Γίλεηαη ζθιεξόο, επηζεηηθόο, θαηαζιηπηηθόο. Επηζεηηθόηεηα θαη αδηαθνξία γηα ην ζπλάλζξσπν, κνλαμηά, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζύγρξνλσλ κεγαινππόιεσλ.

5 Τπνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη πεξηνξηζκόο ηνπ δσηηθνύ ρώξνπ ηνπ αλζξώπνπ ζηα γηγαληηαία αζηηθά θέληξα. Εξεκνπνίεζε πεξηνρώλ. Δηάβξσζε κλεκείσλ. Πεξηβαιινληηθνί κεηαλάζηεο = ζπγθξνύζεηο. Επεηδή ινηπόλ, νη επηπηώζεηο απηέο είλαη νιέζξηεο γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πιαλήηε θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αληηκεηώπηζεο ηνπ : πλεηδεηνπνίεζε ηνπ αθαηάιπηνπ δεζκνύ ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε Πνιηηηθή βνύιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ηελ πξνώζεζε ηεο απνθέληξσζεο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ νηθνινγηθνύ ραξαθηήξα όπσο ε βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη ε αλαθύθισζε. Εθπόλεζε θαη εθαξκνγή αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ. Πεξηνξηζκόο ηεο αιόγηζηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, έκθαζε ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζπλεηή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Σέινο, κείσζε ησλ ππξεληθώλ δνθηκώλ θαη ηεο ρξήζεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Οηθνινγηθή αγσγή θαη παηδεία κε ζηόρν ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο πγηνύο ζρέζεο ησλ λέσλ κε απηό. Αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηε δσή, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδέζκεπζή ηνπ από ηελ θαηαλαισηηθή καλία θαη ηελ επηδίσμε ηνπ κέηξνπ ζηε δσή ηνπ. Ελεκέξσζε από επηζηήκνλεο, ΜΜΕ, πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο γηα ην κέγεζνο ηνπ θηλδύλνπ πνπ απεηιεί από ηελ αλζξσπόηεηα θαη ηε δσή γεληθόηεξα Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία : αληηξξππαληηθή ηερλνινγία, αλαθύθισζε ησλ ζθνππηδηώλ, βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ησλ ιπκάησλ, βηνεπηζηεκνληθέο γεσξγηθέο κέζνδνη.

6 Ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο : ειηαθή, αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή. Αλάπηπμε νηθνινγηθνύ θηλήκαηνο θαη ζπκκεηνρή ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ ζε απηό, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα απνδώζνπλ πεξηιεπηηθά έλα θείκελν αληιεκέλν από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Γ.Γξακκαηηθάθε : «Έλαο αζηξνιάβνο ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο δωήο». Κείκελν ππθλό ζε λνήκαηα, πξάγκα πνπ ζα δπζθνιέψεη πηζαλόλ ηνπο ππνψήθηνπο ζηελ πεξηιεπηηθή απόδνζε ηνπ. Οη αζθήζεηο ωζηόζν θαζώο θαη ην ζέκα ηεο έθζεζεο είλαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θάζε ππνψήθηνπ. Επιμέλεια Απαντήσεων : για το Σύγχρονο Φροντιστήριο Μ.Ε. : Γραμμένου Ιωάννα - Ρούβαλη Μαρία Φιλντίση Μαρία

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5 ΘΔΜΑΣΑ: ΚΔΙΜΔΝΟ: Σε δσή ζηε Γε ν άλζξσπνο ειάρηζηα ηελ ζέβεηαη, ε δσή όκσο ζε άιινπο θόζκνπο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ηνπ. Δίλαη άξαγε πεξηέξγεηα, θαηαθηεηηθή δηάζεζε ή απιώο έλα δηαλνεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε Η ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2014 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 1 & ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε (λνεκαηηθό θέληξν) Τν δνθίκην ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ πξαγκαηεύεηαη ην λόεκα ηεο αλζξσπηάο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Δθηίκεζε ζεκάησλ Α. Πεξίιεςε Β1. Γηαίξεζε Αίηην απνηέιεζκα

Δθηίκεζε ζεκάησλ Α. Πεξίιεςε Β1. Γηαίξεζε Αίηην απνηέιεζκα Δθηίκεζε ζεκάησλ ε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα ζεσξνύληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαγκέλε ύιε. Σν θείκελν ηνπ Β. Λακπξηλνπδάθε ήηαλ θαηαλνεηό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα