Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transcript

1 2004R0874 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EØS-relevant tekst) (EUT L 162 af , s. 40) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2005 af 10. oktober 2005 L M2 Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2007 af 25. oktober 2007 L M3 Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2009 af 26. juni 2009 L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EUT L 291 af , s. 42 (560/2009) C2 Berigtigelse, EUT L 80 af , s. 39 (560/2009)

2 2004R0874 DA B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 1, efter høring af topdomæneadministratoren i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 733/2002, og ud fra følgende betragtninger: (1) De første faser af implementeringen af topdomænet.eu, som skulle oprettes ved forordning (EF) nr. 733/2002, er afsluttet med udpegelsen af en juridisk person, der er hjemmehørende i Fællesskabet, til at administrere og forvalte topdomænet.eu, dvs. være dets topdomæneadministrator. Topdomæneadministratoren, der er udpeget ved Kommissionens beslutning 2003/375/EF ( 2 ), skal være en enhed, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis drift og udbud af tjenesteydelser er baseret på omkostningsdækning og rimelig pris. (2) Der bør findes en hurtig og effektiv procedure til at ansøge om et domænenavn ad elektronisk vej på alle Fællesskabets officielle sprog hos akkrediterede registratorer. (3) Akkrediteringen af registratorer bør foretages af topdomæneadministratoren efter en procedure, der sikrer loyal og åben konkurrence mellem registratorer. Proceduren for akkreditering skal være åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende. Kun enheder, der opfylder bestemte grundlæggende tekniske krav, som fastsættes af topdomæneadministratoren, bør kunne akkrediteres. (4) Registratorer bør kun acceptere ansøgninger om registrering af domænenavne, der indgives, efter at de blevet akkrediteret, og bør videresende dem i samme rækkefølge, som de er modtaget i. (5) For at sikre bedre beskyttelse af forbrugernes rettigheder bør lovgivningen i én af medlemsstaterne være gældende ret i tvister mellem registratorer og indehavere af registrerede domænenavne om forhold vedrørende fællesskabstitler, uden at fællesskabsregler om lovvalg og værneting berøres. (6) Registratorer bør fra deres ansøgere forlange nøjagtige oplysninger om bl.a. fuldstændigt navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse samt oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for den tekniske drift af domænenavnet. (7) Topdomæneadministratoren bør føre en politik, der fremmer brug af alle Fællesskabets officielle sprog. ( 1 ) EFT L 113 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 128 af , s. 29.

3 2004R0874 DA B (8) I henhold til forordning (EF) nr. 733/2002 kan en medlemsstat anmode om, at dens officielle navn og det navn, den er almindeligt kendt under, ikke registreres direkte under.eu af andre end medlemsstatens regering. Lande, der forventes at tiltræde Den Europæiske Union efter maj 2004, bør have mulighed for at blokere disse navne og de navne, de er almindeligt kendt under, således at de kan blive registeret senere. (9) Der bør være tilladt for en medlemsstat at udpege en operatør, der registrerer dens officielle navn og det navn, den er almindeligt kendt under, som domænenavn. På tilsvarende måde bør det være tilladt for Kommissionen at udvælge domænenavne til brug for Fællesskabets institutioner og at udpege en operatør for disse domænenavne. Topdomæneadministratoren bør bemyndiges til at reservere en række nærmere bestemte domænenavne til sine driftsmæssige funktioner. (10) En række medlemsstater har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 733/2002 meddelt Kommissionen og de øvrige medlemsstater en begrænset liste over almindeligt anerkendte navne, der vedrører geografiske og/eller geopolitiske begreber, og som berører deres politiske eller regionale opbygning. Disse lister indeholder navne, som enten ikke må registreres, eller kun må registreres under et andenordensdomæne i henhold til de generelle retningslinjer. For navnene på disse lister finder»først-i-tid«-princippet ikke anvendelse. (11)»Først-i-tid«-princippet bør være grundprincippet ved bilæggelse af tvister mellem indehavere af ældre rettigheder under den trinvise registrering. Når den trinvise registrering er afsluttet, bør domænenavne tildeles efter»først-i-tid«-princippet. (12) Der bør etableres en procedure for trinvis registrering, således at ældre rettigheder i henhold til fællesskabsretten eller national ret beskyttes. Trinvis registrering bør ske i to etaper med henblik på sikring af, at indehavere af ældre rettigheder får passende muligheder for at registrere de navne, som de har ældre rettigheder til. Topdomæneadministratoren bør sikre, at rettighedernes gyldighed kontrolleres af udpegede valideringsagenter. Valideringsagenterne bør foretage deres vurdering af den rettighed, der hævdes at være til et bestemt navn, på grundlag af dokumentation fra ansøgerne. Derefter bør det pågældende navn tildeles efter»først-i-tid«-princippet, hvis der er to eller flere ansøgere til samme domænenavn, som alle har ældre rettigheder. (13) Topdomæneadministratoren bør indgå en hensigtsmæssig deponeringsaftale for at sikre mod afbrydelser i driften og især for at sikre, at de lokale internetbrugere kontinuerligt kan benytte tjenesterne med mindst mulig afbrydelse i tilfælde af redelegering eller andre uforudsete omstændigheder. Topdomæneadministratoren bør ligeledes følge de relevante regler, principper, retningslinjer og bedste praksis for databeskyttelse, navnlig hvad angår mængden og arten af de data, der kan vises i Who-is-databasen. Domænenavne, som en domstol i en medlemsstat har fundet er ringeagtende, racistiske eller krænker grundlæggende retsregler, bør spærres og i givet fald tilbagekaldes, når domstolen har truffet sin endelige afgørelse. Sådanne domænenavne bør været spærret for fremtidig registrering.

4 2004R0874 DA B (14) Hvis indehaveren af et domænenavn er død eller gået konkurs på tidspunktet for registreringsperiodens udløb, bør domænenavnet suspenderes i 40 kalenderdage, hvis der ikke er iværksat nogen overdragelse. Har arvinger eller kurator ikke registreret navnet inden for denne frist, bør det frigives til almindelig registrering. (15) Topdomæneadministratoren bør i et begrænset antal nærmere angivne tilfælde kunne tilbagekalde domænenavne, efter at have givet indehaveren af det pågældende domænenavn mulighed for at træffe de fornødne forholdsregler. Domænenavne bør også kunne tilbagekaldes ved en alternativ tvistbilæggelsesprocedure (ADR). (16) Topdomæneadministratoren bør etablere en ADR-procedure, hvori der tages hensyn til internationalt bedste praksis på området, især de relevante henstillinger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), således at spekulation i og misbrug af registreringer så vidt muligt undgås. (17) Topdomæneadministratoren bør udvælge ADR-udbydere, der har den fornødne sagkundskab, ud fra objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. ADR bør følge et minimum af ensartede procedureregler, som svarer til reglerne i den af Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) vedtagne Uniform Dispute Resolution Policy. (18) Af hensyn til den snarligt forestående udvidelse af EU er det nødvendigt, at de i denne forordning opstillede generelle regler træder i kraft hurtigst muligt. (19) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det kommunikationsudvalg, der er nedsat ved artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF ( 1 ) UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL I GENSTAND Artikel 1 Genstand Denne forordning fastsætter de generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 733/2002. ( 1 ) EFT L 108 af , s. 33.

5 2004R0874 DA B KAPITEL II REGISTRERINGSPRINCIPPER Artikel 2 Ret til og generelle principper for registrering Enhver berettiget part anført i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 kan registrere et eller flere domænenavne under topdomænet.eu. Medmindre andet er fastsat i kapitel IV, tildeles brugsretten til et domænenavn til den registreringsberettigede, hvis ansøgning først modtages af topdomæneadministratoren på teknisk korrekt måde og i overensstemmelse med denne forordning. I denne forordning benævnes dette kriterium om den første modtagelse»først i tid«-princippet. Når et domænenavn er registreret, bliver det først tilgængeligt for yderligere registrering, hvis registreringen udløber uden at være blevet fornyet, eller hvis domænenavnet bliver tilbagekaldt. Domænenavne registreres direkte under topdomænet.eu, medmindre andet er fastsat i denne forordning. Registreringen af domænenavne er først gyldig, når ansøgeren har betalt det fulde gebyr. Domænenavne, der registreres under topdomænet.eu, kan kun overdrages til en anden, hvis denne er berettiget til registrering af.eu-domænenavne. Artikel 3 Ansøgning om registrering af domænenavn Ansøgninger om registrering af domænenavne skal indeholde følgende oplysninger: a) ansøgerens navn og adresse b) ansøgerens elektroniske bekræftelse af, at ansøgeren opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 c) ansøgerens elektroniske erklæring om, at ansøgningen indgives i god tro, og at den efter ansøgerens formening ikke krænker tredjemands rettigheder d) ansøgerens elektroniske tilsagn om, at han accepterer alle betingelser og vilkår for registrering, herunder de i kapitel VI anførte principper for udenretslig tvistbilæggelse. Afgivelse af urigtige oplysninger under litra a) til d) anses for overtrædelse af registreringsbestemmelserne.

6 2004R0874 DA B En eventuel kontrol af registreringsansøgningers gyldighed foretages af topdomæneadministratoren efter registreringen, enten på topdomæneadministratorens eget initiativ eller i forbindelse med en tvist om registrering af det pågældende domænenavn; dette gælder dog ikke ansøgninger, der indgives efter proceduren for trinvis registrering i artikel 10, 12 og 14. Artikel 4 Akkreditering af registratorer Kun registratorer, der er akkrediteret af topdomæneadministratoren, kan tilbyde registrering af navne under topdomænet.eu. Topdomæneadministratoren fastlægger proceduren for akkreditering af registratorer, idet proceduren skal være rimelig, gennemskuelig og ikkediskriminerende og sikre reel og loyal konkurrence. Registratorer skal koble sig til og benytte topdomæneadministratorens automatiske registreringssystemer. Topdomæneadministratoren kan opstille yderligere grundlæggende tekniske krav med henblik på akkreditering af registratorer. Topdomæneadministratoren kan forlange, at registratoren forudbetaler registreringsgebyrerne; gebyrerne fastsættes en gang om året af topdomæneadministratoren på grundlag af et rimeligt markedsskøn. Topdomæneadministratoren stiller proceduren og betingelserne for akkreditering af registratorer samt listen over de akkrediterede registratorer til rådighed for offentligheden i en umiddelbart tilgængelig form. Hver registrator forpligter sig kontraktligt over for topdomæneadministratoren til at overholde vilkårene for akkreditering, herunder især de generelle principper i denne forordning. Artikel 5 Bestemmelser gældende for registratorer Uden at dette berører regler om lovvalg og værneting, kan der ikke i en aftale mellem registratoren og indehaveren af et domænenavn foretages andet lovvalg end af lovgivningen i en medlemsstat, tvister kan ikke henlægges til konfliktløsningsorganer, medmindre disse er udvalgt af topdomæneadministratoren i medfør af artikel 23, og der kan som værneting ikke vedtages en voldgiftsret eller en domstol uden for Fællesskabet. Når registratoren modtager flere ansøgninger om registrering af samme navn, videresender han ansøgningerne til topdomæneadministratoren i den rækkefølge, hvori de blev modtaget. Kun ansøgninger, som er modtaget efter sin akkrediteringen, videresendes til topdomæneadministratoren. Registratorer forlanger af alle ansøgere, at de giver nøjagtige og korrekte kontaktoplysninger om mindst én fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for den tekniske drift af det domæne, hvis navn søges registreret.

7 2004R0874 DA B Registratorer kan i overensstemmelse med gældende national ret og fællesskabsret indføre tillidsmærknings- og autentifikationsordninger for at fremme forbrugernes tillid til, at de oplysninger, der er tilgængelige under et domænenavn, som registratoren har registreret, er pålidelige. KAPITEL III SPROG OG GEOGRAFISKE BEGREBER Artikel 6 Sprog M3 1. Registrering af.eu-domænenavne påbegyndes først, når topdomæneadministratoren har givet Kommissionen meddelelse om, at det er muligt at indgive ansøgning om registrering af.eu-domænenavne og give meddelelse om registreringsafgørelser på alle Fællesskabets officielle sprog, i det følgende benævnt»de officielle sprog«. M3 2. Topdomæneadministratoren sørger for, at alle de af dens meddelelser, som berører en parts rettigheder i forbindelse med en registrering, f.eks. tildeling, overdragelse, sletning eller tilbagekaldelse af et domæne, kan gives på alle de officielle sprog. M3 3. Topdomæneadministratoren registrerer domænenavne med alle de tegn, der findes i de officielle sprogs alfabeter, når der foreligger egnede internationale standarder. 4. Hvis det bliver teknisk muligt under topdomænet.eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV, meddeler topdomæneadministratoren dette på sit websted. Meddelelsen skal indeholde en liste over de pågældende tegn samt oplysninger om, fra hvilken dato det er muligt at registrere.eu-domænenavne med disse tegn. Meddelelsen offentliggøres senest tre måneder før den pågældende dato. 5. Det forlanges ikke, at topdomæneadministratoren udfører funktioner ved hjælp af andre sprog end de officielle sprog. B Artikel 7 Procedure for reservering af geografiske og geopolitiske navne Indsigelser mod listen over almindeligt anerkendte navne i henhold til artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 733/2002 indgives til medlemmerne af det kommunikationsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22, stk. 1, i direktiv 2002/21/EF, og til generaldirektøren i Kommissionens Generaldirektorat for Informationssamfundet. Medlemmerne af Kommunikationsudvalget og generaldirektøren kan udpege andre kontaktpunkter for indgivelse af sådanne indsigelser.

8 2004R0874 DA B Indsigelser og udpegning af kontaktpunkter meddeles ved e-post eller ved brev, der afleveres med bud eller personligt eller sendes anbefalet med postvæsenet med kvittering for modtagelsen. Når topdomæneadministratoren har behandlet eventuelle indsigelser, offentliggør den to navnelister på sit netsted. Den ene liste indeholder de navne, som Kommissionen har meddelt ikke må registreres. Den anden liste indeholder de navne, som Kommissionen har givet topdomæneadministratoren meddelelse om kun må registreres under et andenordensdomæne. M1 Artikel 8 Landes reservering af navne og alpha 2-koder for lande 1. Navnene på listen i bilaget kan kun af landene på listen reserveres eller registreres som andenordensdomæner direkte under topdomænet.eu. 2. Alpha 2-koder for landenavne må ikke registreres som andenordensdomænenavne direkte under topdomænet.eu. B Artikel 9 Geografiske og geopolitiske navne som andenordensdomænenavne M3 1. En medlemsstat, der har anmeldt navne på geografiske og geopolitiske begreber, kan træffe bestemmelse om registrering af disse som domænenavne i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002. Det kan ske under ethvert af de domænenavne, som den pågældende medlemsstat har registreret. M3 2. Kommissionen kan bede topdomæneadministratoren om at indføre domænenavne direkte under topdomænet.eu til brug for Fællesskabets institutioner og organer. Efter denne forordnings ikrafttrædelse og senest en uge inden den periode for trinvis registrering, der er omhandlet i kapitel IV, begynder, meddeler Kommissionen topdomæneadministratoren, hvilke navne der skal reserveres, og hvilke organer der repræsenterer Fællesskabets institutioner og organer i forbindelse med registrering af navnene. 3. Hvis det bliver teknisk muligt under topdomænet.eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV, giver topdomæneadministratoren Kommissionen besked herom. Denne besked skal tilgå Kommissionen senest en måned, før den meddelelse, der henvises til i artikel 6, stk. 4, offentliggøres, og datoen for den nævnte meddelelses offentliggørelse skal fremgå af beskeden. Senest ti hverdage før den dato, der er anført i meddelelsen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, beder Kommissionen topdomæneadministratoren om at indføre de domænenavne med et eller flere af de pågældende tegn, som den ønsker at reservere til brug for Fællesskabets institutioner og organer, direkte under topdomænet.eu.

9 2004R0874 DA B KAPITEL IV TRINVIS REGISTRERING Artikel 10 Registreringsberettigede og navne, der kan registreres 1. Indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt i eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og offentlige organer har ret til at ansøge om registrering af domænenavne inden for en periode med trinvis registrering, inden den almindelige registrering under domænet.eu begynder. Ved»ældre rettigheder«forstås bl.a. registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser samt følgende rettigheder, forudsat at de er beskyttet i henhold til national ret i den medlemsstat, de indehaves i: ikke-registrerede varemærker, handelsnavne, firmamærker og -navne, navne på selskaber, efternavne samt titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg. Ved»offentlige organer«forstås bl.a. Fællesskabets institutioner og organer, nationale regeringer, regionale og kommunale forvaltninger, statslige organer, myndigheder og organisationer, offentligretlige organer samt internationale og mellemstatslige organisationer. 2. Ved registrering på grundlag af ældre rettigheder registreres den fuldstændige betegnelse, som er genstand for den ældre rettighed, således som det er skrevet i dokumentationen for, at der består en sådan ældre rettighed. 3. Ved registrering af et offentligt organ kan der registreres det fuldstændige betegnelse for det offentlige organ eller en sædvanligt benyttet forkortelse. Offentlige organer med ansvar for forvaltning af et bestemt geografisk område kan tillige registrere den fuldstændige betegnelse for det område, de er ansvarlige for, og den betegnelse, som området er almindeligt kendt under. Artikel 11 Specialtegn Ved registrering af fuldstændige betegnelser, der indeholder mellemrum mellem tekst- eller orddele, anses der for at være identitet mellem disse fuldstændige betegnelser og de samme betegnelser skrevet med en bindestreg mellem orddelene eller skrevet sammen i et ord i det domænenavn, der ansøges om. Indeholder den betegnelse, med hensyn til hvilken der gøres en ældre rettighed gældende, specialtegn, mellemrum eller skilletegn, udgår de helt i det tilsvarende domænenavn, erstattes af bindestreger eller undergår om muligt en transskription. Specialtegn og skilletegn som nævnt i andet afsnit omfatter følgende: # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ',.?

10 2004R0874 DA B Uden at dette berører artikel 6, stk. 3, skal, hvis den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed, indeholder bogstaver med diakritiske tegn, som ikke har nogen ASCII-kode (f.eks. ä, é og ñ), disse bogstaver gengives uden de diakritiske tegn (f.eks. a, e og n) eller ved en konventionel transskription (f.eks. ae). I alle andre henseender forbliver domænenavnet identisk med tekst- og orddele i den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed. Artikel 12 Principper for trinvis registrering 1. M1 Trinvis registrering påbegyndes ikke, før betingelsen i artikel 6, stk. 1, er opfyldt. Topdomæneadministratoren offentliggør datoen for påbegyndelse af trinvis registrering mindst to måneder i forvejen og underretter alle akkrediterede registratorer herom. To måneder inden den trinvise registrering påbegyndes, offentliggør topdomæneadministratoren på sit netsted en detaljeret beskrivelse af, hvordan den teknisk og administrativt agter at sikre korrekt, retfærdig og teknisk forsvarlig administration af perioden for trinvis registrering. 2. Perioden for trinvis registrering varer fire måneder. Almindelig registrering af domænenavne påbegyndes først, når perioden med trinvis registrering er udløbet. Trinvis registrering finder sted i to delperioder på hver to måneder: Under første del af den trinvise registrering kan der kun ansøges om registrering af registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og de betegnelser og forkortelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, som domænenavne, og ansøgning kan kun indgives af indehavere af ældre rettigheder og af de offentlige organer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1. Under anden del af den trinvise registrering kan der ansøges om de betegnelser, som der kan ansøges om i den første delperiode, og navne, hvortil der består ældre rettigheder, som domænenavn, idet ansøgning kan indgives af indehavere af ældre rettigheder til disse navne og betegnelser. 3. Ansøgning i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, om registrering af et domænenavn på grundlag af en ældre rettighed, skal indeholde oplysninger om det retlige grundlag i national ret eller fællesskabsretten for rettighederne til navnet eller betegnelsen samt andre relevante oplysninger, f.eks. varemærkeregisternummer, oplysninger om offentliggørelse i en officiel tidende eller registreringsoplysninger hos erhvervssammenslutninger eller handelskamre. 4. Topdomæneadministratoren kan gøre behandling af ansøgninger om registrering af domænenavne betinget af betaling af ekstra gebyrer, når disse udelukkende tjener til at dække omkostningerne ved anvendelse af dette kapitel. Topdomæneadministratoren kan opkræve forskellige gebyrer under hensyn til, hvor kompleks processen for kontrol af ældre rettigheders gyldighed er.

11 2004R0874 DA B 5. Ved afslutningen af den trinvise registrering foretages en uafhængig audit, idet omkostningerne afholdes af topdomæneadministratoren, og resultaterne af auditten meddeles Kommissionen. Auditoren udpeges af topdomæneadministratoren efter høring af Kommissionen. Auditten har til formål at bekræfte, at topdomæneadministratorens operationelle og tekniske administration af den trinvise registrering har været retfærdig, hensigtsmæssig og forsvarlig. 6. Ved bilæggelse af tvister om domænenavne anvendes reglerne i kapitel VI. Artikel 13 Udvælgelse af valideringsagenter Valideringsagenter skal være juridiske personer, der er etableret på Fællesskabets område. Valideringsagenterne skal være velansete organer, der har den fornødne sagkundskab. Topdomæneadministratoren udvælger valideringsagenterne objektivt, i åbenhed og uden diskrimination og sikrer den størst mulige geografiske spredning. Topdomæneadministratoren forlanger, at valideringsagenten foretager valideringen objektivt, i åbenhed og uden diskrimination. Medlemsstaterne forestår valideringen af betegnelserne i artikel 10, stk. 3. Med henblik herpå tilsender medlemsstaterne inden to måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft, Kommissionen en tydelig angivelse af adresserne, hvortil dokumentation skal sendes til kontrol. Kommissionen giver topdomæneadministratoren meddelelse om disse adresser. Topdomæneadministratoren offentliggør oplysninger om valideringsagenterne på sit netsted. Artikel 14 Validering og registrering af ansøgninger, der er modtaget under den trinvise registrering Når ældre rettigheder gøres gældende i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, skal de kunne kontrolleres på grundlag af dokumentation, der godtgør, at der består en rettighed i henhold til den pågældende lovgivning. Når topdomæneadministratoren modtager ansøgningen, spærres det pågældende domænenavn, indtil der er foretaget en validering, eller indtil fristen for modtagelse af dokumentation udløber. Modtager topdomæneadministratoren flere krav på samme domæne i perioden for trinvis registrering, behandles ansøgningerne strengt kronologisk. Topdomæneadministratoren stiller en database til rådighed med oplysninger om de domænenavne, der er ansøgt om under proceduren for trinvis registrering, ansøgerne, registratoren, der har videresendt ansøgningen, den sidste frist for forelæggelse af kontroldokumenter og senere modtagne krav vedrørende navnene. Ansøgeren skal forelægge dokumentation for, at han eller hun er indehaver af den ældre rettighed, der gøres gældende til det pågældende navn. Dokumentationen forelægges for en valideringsagent, som udpeges af topdomæneadministratoren. Ansøgeren indgiver dokumentationen, så det er valideringsagenten i hænde senest 40 dage efter indgivelsen af ansøgningen om domænenavnet. Er materialet ikke modtaget inden denne frist, afvises ansøgningen om domænenavnet.

12 2004R0874 DA B Valideringsagenterne tidsstempler dokumentationsmaterialet ved modtagelsen. Valideringsagenterne behandler ansøgninger vedrørende et bestemt domænenavn i den rækkefølge, hvori topdomæneadministratoren modtog dem. Den pågældende valideringsagent undersøger, om den ansøger, hvis ansøgning om et domænenavn først skal behandles, og som har forelagt dokumentationsmaterialet inden fristens udløb, har ældre rettigheder til navnet. Hvis dokumentationsmaterialet ikke er modtaget rettidigt, eller hvis valideringsagenten finder, at dokumentationsmaterialet ikke godtgør en ældre rettighed, giver valideringsagenten topdomæneadministratoren besked herom. Hvis valideringsagenten finder, at der med hensyn til den ansøgning om et bestemt domænenavn, der først skal behandles, består ældre rettigheder, giver valideringsagenten topdomæneadministratoren besked herom. Denne gennemgang af kravene i rækkefølge efter modtagelsestidspunktet fortsættes, indtil der er fundet et krav på ældre rettigheder til det pågældende navn, som en valideringsagent har bekræftet. Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn efter»først-itid«-princippet, hvis ansøgeren findes at have godtgjort en ældre rettighed efter proceduren i stk. 2, 3 og 4. KAPITEL V FORBEHOLDTE NAVNE, WHO-IS-DATA OG ANSTØDELIGE REGISTRERINGER Artikel 15 Deponeringsaftale 1. Topdomæneadministratoren indgår på egen bekostning en aftale med en velanset administrator eller et deponeringsinstitut, der er etableret på Fællesskabets område, hvorved Kommissionen udpeges som den begunstigede i deponeringsaftalen. Aftalen godkendes af Kommissionen inden indgåelsen. Topdomæneadministratoren sender dagligt en elektronisk kopi af det aktuelle indhold i.eu-databasen til deponeringsinstituttet. 2. I aftalen skal det bestemmes, at dataene opbevares hos deponeringsinstituttet på følgende vilkår: a) dataene modtages og opbevares i depot uden anden behandling end kontrol af, at de er fuldstændige, konsistente og i korrekt format, indtil de frigives til Kommissionen b) dataene frigives fra depotet, hvis kontrakten mellem topdomæneadministratoren og Kommissionen udløber uden at være blevet forlænget eller opsiges af en af de i aftalen anførte grunde, uanset om der består en tvist mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren c) når depotet frigives, har Kommissionen vederlagsfri eksklusiv og uigenkaldelig ret til at udøve eller lade udøve alle rettigheder, der er nødvendige for at udpege en ny topdomæneadministrator

13 2004R0874 DA B d) hvis kontrakten med topdomæneadministratoren opsiges, tager Kommissionen i samarbejde med topdomæneadministratoren alle nødvendige skridt til at overdrage det administrative og driftsmæssige ansvar for topdomænet.eu og eventuelle reservefonde til en anden part, som udpeges af Kommissionen. I så fald bestræber topdomæneadministratoren sig på at undgå afbrydelser i tjenesten og fortsætter særligt ajourføring af oplysningerne i depotet, indtil overdragelsen er afsluttet. Artikel 16 Who-is-databasen Formålet med Who-is-databasen er at have rådighed over forholdsvis nøjagtige og ajourførte oplysninger om de tekniske og administrative kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet.eu. Who-is-databasen skal indeholde oplysninger om indehaveren af et domænenavn, som er relevante og har et rimeligt omfang i forhold til databasens formål. Hvis oplysninger ikke er strengt nødvendige med henblik på formålet med databasen, og hvis indehaveren af domænenavnet er en fysisk person, skal denne have givet sit utvetydige samtykke i de oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden. Forsætlig indgivelse af fejlagtige oplysninger er tilstrækkeligt til, at betingelserne for registrering af domænenavnet kan anses for overtrådt. Artikel 17 Navne, der er forbeholdt topdomæneadministratoren Følgende navne er forbeholdt topdomæneadministratorens driftsmæssige funktioner: eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu Artikel 18 Anstødelige registreringer Et domænenavn, som af en ret i en medlemsstat er fundet ringeagtende, racistisk eller stridende mod grundlæggende retsregler, spærres af topdomæneadministratoren, når denne får meddelelse om en retsafgørelse, og tilbagekaldes, når denne får meddelelse om en endelig retsafgørelse. Topdomæneadministratoren spærrer for fremtidig registrering af navne, som er genstand for en sådan retsafgørelse, så længe afgørelsen er gyldig. Artikel 19 Død og likvidation 1. Hvis indehaveren af et domænenavn dør i registreringsperioden for domænenavnet, kan bobestyreren eller de arvingerne indgive ansøgning om, at navnet overdrages til arvingerne, ledsaget af den fornødne dokumentation. Er der ved udløbet af registreringsperioden ikke iværksat nogen overdragelse, bliver domænenavnet suspenderet i 40 kalenderdage og offentliggøres på topdomæneadministratorens netsted. I denne periode kan bobestyreren eller arvingerne indgive ansøgning om registrering af domænenavnet ledsaget af den fornødne dokumentation. Hvis arvingerne ikke har ladet navnet registrere i denne periode på 40 dage, bliver domænenavnet frigivet til almindelig registrering.

14 2004R0874 DA B 2. Hvis indehaveren af et domænenavn er en virksomhed, en fysisk eller juridisk person eller en organisation, og den i registreringsperioden går konkurs, træder i likvidation, indstiller sine aktiviteter eller undergives tvangsakkord eller anden lignende procedure i henhold til national ret, kan den af retten udpegede kurator for indehaveren af domænenavnet indgive ansøgning om, at navnet overdrages til erhververen af domæneindehaverens aktiver, ledsaget af den fornødne dokumentation. Er der ved udløbet af registreringsperioden ikke iværksat nogen overdragelse, bliver domænenavnet suspenderet i 40 dage og offentliggøres på topdomæneadministratorens netsted. I denne periode kan kuratoren indgive ansøgning om registrering af domænenavnet ledsaget af den fornødne dokumentation. Hvis kuratoren ikke har ladet navnet registrere i denne periode på 40 dage, bliver domænenavnet frigivet til almindelig registrering. KAPITEL VI TILBAGEKALDELSE OG TVISTBILÆGGELSE Artikel 20 Tilbagekaldelse af domænenavne Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde et domænenavn på eget initiativ uden at forelægge tvisten til udenretslig tvistbilæggelse af følgende grunde: a) gæld til topdomæneadministratoren b) indehaverens manglende opfyldelse af de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 c) indehaverens manglende opfyldelse af registreringsbetingelserne i artikel 3. Topdomæneadministratoren fastsætter en procedure for tilbagekaldelse af domænenavne af disse grunde. Under proceduren skal der gives varsel til indehaveren af domænenavnet, således at vedkommende får mulighed for at træffe de fornødne forholdsregler. Tilbagekaldelse af et domænenavn og en eventuel efterfølgende overdragelse kan ligeledes finde sted ifølge en afgørelse, der træffes af et udenretsligt mæglingsorgan. Artikel 21 Spekulation i og misbrug af registreringer 1. Et registreret domænenavn kan tilbagekaldes efter den fornødne udenretslige eller retslige procedure, hvis det pågældende domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret eller i fællesskabsretten, såsom de i artikel 10, stk. 1, nævnte rettigheder, og domænenavnet: a) er blevet registreret af indehaveren heraf uden rettigheder til eller retmæssige interesser i navnet, eller b) er blevet registreret eller bruges i ond tro.

15 2004R0874 DA B 2. Der kan anses at foreligge en retmæssig interesse som omhandlet i stk. 1, litra a) a) hvis indehaveren af et domænenavn inden underretning om indledning af en alternativ tvistbilæggelsesprocedure (ADR) har brugt domænenavnet eller et navn, der svarer til domænenavnet, som led i markedsføring af varer eller tjenesteydelser eller har truffet påviselige forberedelser hertil b) hvis indehaveren af et domænenavn, uanset om indehaveren er en virksomhed, en organisation eller en fysisk person, har været almindeligt kendt under domænenavnet, selv om der ikke er anerkendt eller indrømmet nogen rettigheder dertil i hverken national ret eller fællesskabsretten c) hvis indehaveren af et domænenavn gør retmæssig og ikke-kommerciel eller loyal brug af domænenavnet uden hensigt til at vildlede forbrugerne eller skade omdømmet for et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til. 3. Der kan anses at foreligge ond tro som omhandlet i stk. 1, litra b): a) hvis omstændighederne viser, at domænenavnet er registreret eller erhvervet med det hovedformål at sælge, udleje eller på anden måde overdrage domænenavnet til indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller til et offentligt organ, eller b) hvis domænenavnet er blevet registreret for at forhindre indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller et offentligt organ i at lade dette navn indgå i det tilsvarende domænenavn, forudsat: i) at der kan påvises et sådant adfærdsmønster fra registrantens side, eller ii) at domænenavnet ikke har været brugt på relevant måde i mindst to år efter registreringsdatoen, eller iii) at indehaveren af et domænenavn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller indehaveren af et domænenavn på et offentligt organ på tidspunktet for indledning af ADR-proceduren erklærede at have til hensigt at tage domænenavnet i relevant brug, men ikke har gjort det inden seks måneder efter den dato, hvor ADRproceduren blev indledt c) hvis domænenavnet er registreret primært med det formål at genere en konkurrents forretningsvirksomhed, eller d) hvis domænenavnet forsætligt er brugt til i kommercielt øjemed at tiltrække internetbrugere til indehaveren af et domænenavns netsted ved at gøre det sandsynligt, at der ville ske forveksling med et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller med et offentligt organs navn, idet en sådan forveksling angår oprindelsen af, sponsorering af, tilknytning til eller anerkendelse af det netsted eller et produkt eller en tjenesteydelse under det netsted, som tilhører indehaveren af domænenavnet, eller e) hvis det registrerede domænenavn er et personnavn, som det ikke kan påvises, at indehaveren af domænenavnet har nogen tilknytning til.

16 2004R0874 DA B 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan ikke påberåbes til skade for krav i henhold til nationalret. Artikel 22 Procedure for alternativ konfliktløsning (ADR-procedure) 1. Enhver af parterne kan indlede en ADR-procedure, hvis: a) registreringen sker med henblik på spekulation eller misbrug som omhandlet i artikel 21, eller b) topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/ Indehaveren af domænenavnet og topdomæneadministratoren har pligt til at deltage i ADR-proceduren. 3. Klageren betaler et gebyr for ADR-proceduren. 4. Klagebehandlingen finder sted på det sprog, registreringsaftalen mellem registrator og indehaveren af domænenavnet er affattet på, medmindre andet aftales mellem parterne eller er bestemt i denne aftale. Klagenævnet kan dog træffe andet afgørelse herom under hensyn til sagens omstændigheder. 5. Klager og svar på klager indgives til den ADR-udbyder, klageren har valgt fra den i artikel 23, stk. 1, nævnte liste. Indgivelse af klager og svar på klager skal ske i overensstemmelse med denne forordning og ADR-udbyderens offentliggjorte supplerende procedurer. 6. Når en anmodning om ADR er indgivet til ADR-udbyderen og gebyret betalt, giver ADR-udbyderen topdomæneadministratoren meddelelse om klagerens identitet og det omtvistede domænenavn. Topdomæneadministratoren sørger for, at domænenavnet spærres for sletning og overdragelse, indtil tvistbilæggelsesforhandlingerne og eventuelle efterfølgende retsforhandlinger er afsluttet, og topdomæneadministratoren er blevet underrettet om afgørelsen. 7. ADR-udbyderen gennemgår klagen for at konstatere, om den er i overensstemmelse med ADR-udbyderens procedureregler, denne forordning og forordning (EF) nr. 733/2002, og videresender den, medmindre klagen ikke er i overensstemmelse hermed, til indklagede inden fem hverdage efter, at klagerens gebyr er modtaget. 8. Den indklagede sender sit svar til udbyderen inden 30 hverdage efter modtagelsen af klagen. 9. Korrespondance til klageren og den indklagede sendes på den måde, som henholdsvis klageren og den indklagede har angivet, at den pågældende foretrækker; er intet angivet, kan forsendelsen ske elektronisk via internettet, forudsat at der forligger dokumentation for fremsendelsen. Alle meddelelser om ADR-proceduren til indehaveren af et domænenavn, der er genstand for en ADR-procedure, sendes til den adresse, som den registrator, der står for registreringen af domænenavnet i henhold til registreringsbetingelserne, er i besiddelse af.

17 2004R0874 DA B 10. Hvis en af parterne i en ADR-procedure ikke afgiver svar inden for de fastsatte frister eller ikke giver møde for nævnet, kan dette begrunde, at modparten får medhold. 11. I ADR-procedurer mod en indehaver af et domænenavn træffer ADR-nævnet afgørelse om tilbagekaldelse af domænenavnet, hvis det finder, at der er tale om spekulation i eller misbrug af registrering, jf. artikel 21. Domænenavnet overdrages til klageren, hvis klageren indgiver ansøgning om dette domænenavn og opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002. I ADR-procedurer mod topdomæneadministratoren afgør ADR-nævnet, om en afgørelse, truffet af topdomæneadministratoren, er i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/2002. ADR-nævnet annullerer i givet fald afgørelsen og kan i begrundede tilfælde træffe afgørelse om, at det pågældende domænenavn overdrages, tilbagekaldes eller tildeles, forudsat at de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 er opfyldt. I ADR-nævnets afgørelse fastsættes datoen for dens gennemførelse. Nævnet træffer afgørelse med almindeligt flertal. ADR-nævnet træffer afgørelse inden en måned efter, at det har modtaget svar fra ADRudbyderen. Afgørelsen begrundes behørigt. Nævnets afgørelser offentliggøres. 12. ADR-udbyderen meddeler afgørelsen i dens fulde ordlyd til alle parter, den (de) berørte registrator(er) og topdomæneadministratoren inden tre hverdage efter modtagelsen af afgørelsen fra nævnet. Afgørelsen meddeles topdomæneadministratoren og klageren med anbefalet brev eller en tilsvarende elektronisk meddelelse. 13. Resultaterne af en ADR-procedure er bindende for alle parter og topdomæneadministratoren, medmindre sagen indbringes for en domstol inden 30 kalenderdage efter, at resultaterne af ADR-proceduren er blevet meddelt til parterne. Artikel 23 Valg af udbydere og nævnsmedlemmer til alternativ konfliktløsning 1. Topdomæneadministratoren kan udvælge ADR-udbydere, som skal være velansete organer med den fornødne sagkundskab, objektivt, i åbenhed og uden diskrimination. Der offentliggøres en liste over ADRudbydere på topdomæneadministratorens netsted. 2. En klage, der forelægges til ADR-proceduren, behandles af et nævn bestående af et eller tre medlemmer. Nævnets medlemmer udpeges efter de valgte ADR-udbyderes interne procedurer. De skal besidde den fornødne sagkundskab og udpeges på objektiv, åben og ikke-diskriminerende måde. Hver udbyder fører en offentligt tilgængelig liste over nævnsmedlemmer og deres kvalifikationer.

18 2004R0874 DA B Medlemmerne skal være upartiske og uvildige, og de skal, inden de accepterer at blive udpeget, have gjort udbyderen opmærksom på alle forhold, der kan rejse begrundet tvivl om deres upartiskhed eller uvildighed. Hvis der under den administrative behandling indtræffer nye forhold, der kan tænkes at rejse begrundet tvivl om et medlems upartiskhed eller uvildighed, har det pågældende medlem pligt til straks at underrette udbyderen herom. I sådanne tilfælde udpeger udbyderen et nyt medlem. KAPITEL VII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 24 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

19 2004R0874 DA BILAG 1. Liste over navne for de enkelte lande og over de lande, der kan registrere dem: ØSTRIG 1. österreich 2. oesterreich 3. republik-österreich 4. republik-oesterreich 5. afstria 6. dimokratia-afstria 7. østrig 8. republikken-østrig 9. oestrig 10. austria 11. republic-austria 12. república-austria 13. autriche 14. république-autriche 15. oostenrijk 16. republiek-oostenrijk 17. república-austria 18. itävalta 19. itävallan-tasavalta 20. itaevalta 21. österrike 22. oesterrike 23. republik-österrike 24. rakousko 25. republika-rakousko 26. repubblica-austria 27. austrija 28. republika-austrija 29. respublika-austrija 30. ausztria 31. Osztrák-Köztársaság 32. Republika-Austriacka 33. rakúsko 34. republika-rakúsko 35. avstrija 36. republika-avstrija 37. awstrija 38. republika-awstrija 39. republikösterreich 40. republikoesterreich 41. dimokratiaafstria 42. republikkenøstrig 43. republicaustria 44. repúblicaaustria 45. républiqueautriche 46. repubblicaaustria 47. republiekoostenrijk 48. repúblicaaustria 49. tasavaltaitävalta 50. republikösterrike 51. republikarakousko 52. republikaaustrija 53. respublikaaustrija 54. OsztrákKöztársaság 55. RepublikaAustriacka 56. republikarakúsko 57. republikaavstrija 58. republikaawstrija 59. aostria 60. vabariik-aostria 61. vabariikaostria 62. δημοκρατία-της-αυστρίας 63. δημοκρατίατηςαυστρίας 64. αυστρίας 65. pепубликаaвстрия 66. pепублика-aвстрия 67. aвстрия 1. belgie 2. belgië 3. belgique 4. belgien 5. belgium 6. bélgica 7. belgica 8. belgio 9. belgia 10. belgija 11. vlaanderen 12. wallonie 13. wallonië 14. brussel 15. vlaamse-gemeenschap 16. franse-gemeenschap BELGIEN 17. duitstalige-gemeenschap 18. vlaams-gewest 19. waals-gewest 20. brussels-hoofdstedelijk-gewest 21. flandre 22. bruxelles 23. communauté-flamande 24. communaute-flamande 25. communauté-française 26. communaute-francaise 27. communaute-germanophone 28. communauté-germanophone 29. région-flamande 30. region-flamande 31. région-wallonne 32. region-wallonne 33. région-de-bruxelles-capitale 34. region-de-bruxelles-capitale 35. flandern 36. wallonien 37. bruessel 38. brüssel 39. flaemische-gemeinschaft 40. flämische-gemeinschaft 41. franzoesische-gemeinschaft 42. französische-gemeinschaft 43. deutschsprachige-gemeinschaft 44. flaemische-region 45. flämische-region 46. wallonische-region 47. region-bruessel-hauptstadt 48. region-brüssel-hauptstadt

20 2004R0874 DA flanders 50. wallonia 51. brussels 52. flemish-community 53. french-community 54. german-speaking-community 55. flemish-region 56. walloon-region 57. brussels-capital-region 58. flandes 59. valonia 60. bruselas 61. comunidad-flamenca 62. comunidad-francesa 63. comunidad-germanófona 64. comunidad-germanofona 65. region-flamenca 66. región-flamenca 67. region-valona 68. región-valona 69. region-de-bruselas-capital 70. región-de-bruselas-capital 71. fiandre 72. vallonia 73. communita-fiamminga 74. communità-fiamminga 75. communita-francese 76. communità-francese 77. communita-di-lingua-tedesca 78. communità-di-lingua-tedesca 79. regione-fiamminga 80. regione-vallona 81. regione-di-bruxelles-capitale 82. flandres 83. bruxelas 84. comunidade-flamenga 85. comunidade-francofona 86. comunidade-germanofona 87. regiao-flamenga 88. região-flamenga 89. regiao-vala 90. região-vala 91. regiao-de-bruxelas-capital 92. região-de-bruxelas-capital 93. vallonien 94. bryssel 95. flamlaendskt-spraakomraade 96. fransktalande-spraakomraade 97. tysktalande-spraakomraade 98. flamlaendska-regionen 99. vallonska-regionen 100. bryssel-huvustad 101. det-flamske-sprogsamfund 102. det-franske-sprogsamfund 103. det-tysktalende-sprogsamfund 104. den-flamske-region 105. den-vallonske-region 106. regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet 107. flanderi 108. flaaminkielinen-yhteiso 109. ranskankielinen-yhteiso 110. saksankielinen-yhteiso 111. flanderin-alue 112. vallonian-alue 113. brysselin-alue 114. flandry 115. valonsko 116. brusel 117. vlamske-spolecenstvi 118. francouzske-spolecenstvi 119. germanofonni-spolecenstvi 120. vlamsky-region 121. valonsky-region 122. region-brusel 123. flandrija 124. valonija 125. bruselj 126. flamska-skupnost 127. frankofonska-skupnost 128. germanofonska-skupnost 129. flamska-regija 130. valonska-regija 131. regija-bruselj 1. българия 2. bulgaria 3. bulharsko 4. bulgarien 5. bulgaaria 6. βουλγαρία 7. bulgarie 8. bulgarija 9. bulgarije 10. bolgarija 11. republicofbulgaria 12. the-republic-of-bulgaria 13. the_republic_of_bulgaria 14. republic-of-bulgaria BULGARIEN 15. republic_of_bulgaria 16. republicbulgaria 17. republic-bulgaria 18. republic_bulgaria 19. repubblicadibulgaria 20. repubblica-di-bulgaria 21. repubblica_di_bulgaria 22. repubblicabulgaria 23. repubblica-bulgaria 24. repubblica_bulgaria 25. republikbulgarien 26. republik-bulgarien 27. republik_bulgarien 28. bulgaariavabariik 29. bulgaaria-vabariik 30. bulgaaria_vabariik 31. δημοκρατιατησβουλγαριας 32. δημοκρατια-της-βουλγαριας 33. δημοκρατια_της_βουλγαριας 34. republiekbulgarije 35. republiek-bulgarije 36. republiek_bulgarije 37. republikabolgarija 38. republika-bolgarija 39. republika_bolgarija 40. republikabulgaria 41. republika-bulgaria 42. republika_bulgaria

21 2004R0874 DA bulharskarepublica 44. bulharska-republica 45. bulharska_republica 46. republiquebulgarie 47. republique-bulgarie 48. republique_bulgarie 49. republicabulgarija 50. republica-bulgārija 51. republica_bulgārija 52. repúblikabulgária 53. repúblika-bulgária 54. repúblika_bulgária 55. repúblicabulgaria 56. república-bulgaria 57. república_bulgaria 58. bulgarja 59. bălgarija 60. bulgariantasavalta 61. bulgarian-tasavalta 62. bulgarian_tasavalta 63. republikenbulgarien 64. republiken-bulgarien 65. republiken_bulgarien 66. repulicabulgaria 67. repulica-bulgaria 68. repulica_bulgaria 69. köztársaságbulgária 70. köztársaság-bulgária 71. köztársaság_bulgária 72. aврен 73. aйтос 74. aксаково 75. aлфатар 76. aнтон 77. aприлци 78. aсеновград 79. албена 80. антоново 81. арбанаси 82. ардино 83. балчик 84. баните 85. банкя 86. банско 87. батак 88. белене 89. белица 90. белово 91. белоградчик 92. белослав 93. берковица 94. благоевград 95. бобовдол 96. бобошево 97. боженци 98. божурище 99. бойница 100. бойчиновци 101. болярово 102. борино 103. борован 104. боровец 105. борово 106. ботевград 107. бояна 108. братядаскалови 109. брацигово 110. брегово 111. брезник 112. брезово 113. брусарци 114. бургас 115. бяла 116. бяласлатина 117. варна 118. великипреслав 119. великотърново 120. велинград 121. венец 122. ветово 123. ветрино 124. видин 125. враца 126. вълчедръм 127. вълчидол 128. върбица 129. вършец 130. габрово 131. генералтошево 132. георгидамяново 133. главиница 134. годеч 135. горнабаня 136. горнамалина 137. горнаоряховица 138. гоцеделчев 139. грамада 140. гулянци 141. гурково 142. гълъбово 143. гърмен 144. двемогили 145. девин 146. ямбол 147. девня 148. джебел 149. димитровград 150. димово 151. добринище 152. добрич 153. добричселска 154. долнабаня 155. долнамитрополия 156. долнидъбник 157. долничифлик 158. доспат 159. драгоман 160. дряново 161. дулово 162. дупница 163. дългопол 164. елена 165. елинпелин 166. елхово 167. етрополе 168. етъра 169. завет 170. земен 171. златарица 172. златица 173. златнипясъци 174. златоград

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0560 DA 30.06.2009 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Language Technology for Multilingual Europe

Language Technology for Multilingual Europe Language Technology for Multilingual Europe Georg Rehm Network Manager META-NET DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence), Berlin, Germany georg.rehm@dfki.de Human Language Technology Day

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise...

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise... Usage and Safety instructions Heart rate monitor 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD3322 Heart rate monitor Usage and safety instructions Ur med pulsmåler Betjenings- og sikkerhedshenvisninger IAN 72143 Ωρολόι-Παλµογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Για να εγγυηθεί η σωστή εκτέλεση και η σωστή αποκατάσταση του χειρουργημένου γόνατου, είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του φυλλαδίου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Europe's Languages in the Digital Age:

Europe's Languages in the Digital Age: Europe's Languages in the Digital Age: Multilingual Technologies for overcoming Language Barriers and Preventing Digital Language Extinction Georg Rehm DFKI, Berlin, Germany Network Manager META-NET georg.rehm@dfki.de

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Hringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 9.5.2014 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Διαβάστε περισσότερα

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz P56-675SMW 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) 27.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 166/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 560/2009 av den 26 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och

Διαβάστε περισσότερα

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika Widelec zawieszenia Instrukcja użytkownika Polska Instrukcja użytkownika widelca zawieszenia INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Widelec zawieszenia (widelec) firmy RockShox musi być prawidłowo zamontowany

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally

Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally Controlled Vocabularies for Quality Selection Policy Quality Selection Policy (en) Politique de sélection qualitative (fr) Urval och kvalitetsbedöming (sv) Kvalitetskriterier (dk) Quality Selection Policy

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH GENERAL SAFETY PRECAUTION USE AND MAINTENANCE INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH GENERAL SAFETY PRECAUTION USE AND MAINTENANCE INSTALLATION INSTRUCTIONS Cooker Hood Dunstabzugshaube DLP 1840 X Gebrauchsanweisung Fig.1 B Fig.2 200 57 247 = = 62 174 257 273 494 521 285 525-705 Fig.3 F 90 G M 2 ENGLISH GB GENERAL Carefully read the following important information

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual- Bottle Cooler and Wine Cooler. Bedienungsanleitung- Flaschenkühlschrank und Weinschrank. Brugsanvisning- Flaskekøler og vinkøler

Instruction Manual- Bottle Cooler and Wine Cooler. Bedienungsanleitung- Flaschenkühlschrank und Weinschrank. Brugsanvisning- Flaskekøler og vinkøler Instruction Manual- Bottle Cooler and Wine Cooler Manual de instrucõesrefrigerador para bebidas e vinho Bedienungsanleitung- Flaschenkühlschrank und Weinschrank Brugsanvisning- Flaskekøler og vinkøler

Διαβάστε περισσότερα

ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein)

ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein) ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein) ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ιακυβέρνηση: Η ύπαρξη µιας ικανής αρχής που καταρτίζει εφαρµόσιµους κανόνες. Ανυπαρξία συνεπούς και αποτελεσµατικού συστήµατος δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. R 53SV Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 10/11/2004

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 10/11/2004 863 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2005 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Ενδέχεται να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Mjølnerparken.Mjølnerparken

Mjølnerparken.Mjølnerparken RM MJØLNERPARKEN 2005 Rollemodellerne i Mjølnerparken Door-tusaalayaasha Mjølnerparken Mjølnerparken Gode venner giver hinanden gaver. Rollemodellerne med de armbåndsurer, som de fik af borgmesteren, og

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών 16.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Flödesmätare QA, QAe. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats. Försäkran om överensstämmelse

Flödesmätare QA, QAe. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats. Försäkran om överensstämmelse 730849 5.06 Fx/ivd 3.000 D Quantometer, e Betriebsanleitung Bitte lesen und aufbewahren Steinern Straße 9-2 D-55252 Mainz-Kastel DK S N P GR Gasmåler, e Driftsvejledning Skal læses og opbevares! Flödesmätare,

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, 21.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/25 ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και, αφετέρου, της κυβέρνησης της Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1301 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 CAUTIONS: This appliance contains a laser system PRODUCT.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6. Εγχειρίδιο χρήσης NX504E FX504E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ CAUTIONS This appliance contains

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099 6090 6091 6099 Bedienungsanleitung Instruction Manual Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099 DE EN F NL DK TR GR Gebrauchsanweisung...4 Operating Instructions...7 Notice d utilisation...10

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

WLAN USB Stick 150 Mbps»Mini«k οδηγίες χρήσης

WLAN USB Stick 150 Mbps»Mini«k οδηγίες χρήσης W I R E L E S S L A N WLAN USB Stick 150 Mbps»Mini«k οδηγίες χρήσης k οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Εισαγωγή...................... 3 Πρόλογος... 3 Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης..................

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference.

Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Declaration of Conformity Fellowes Manufacturing Company Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN FB, England declares that the product Models i/ci conforms with the requirements of

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products BMPX, to which this declaration relates,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο InterNIC (Internet Network Information Center) Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ... 98 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ... 98 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 98 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. Η μηχανή πρέπει να συνδεθεί σε κανονική πρίζα ρεύματος με γείωση. Η μηχανή διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ... 98 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ... 98 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 98 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τους όρους της εγγύησης. Η μηχανή πρέπει να συνδεθεί σε κανονική πρίζα ρεύματος με γείωση. Η μηχανή διατηρείται καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα