ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ Μ - ΚΑΒΑΛΑ 2008

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Κ Ο Π Ο Σ Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝ Α Σ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Η Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η Σ Τ α χαρακτηριστικά της τραπ εζικής επιχείρησης Δ ιάκριση τω ν εργασιώ ν τω ν εμπορικώ ν τραπεζώ ν Οι αρχές που διέπουν τις εργασίες τω ν εμπορικώ ν τραπ εζώ ν Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν Τ ο ελλη νικ ό τραπεζικό σ ύ σ τη μ α -Σ ύ ν θ εσ η και διακρίσεις Ε Μ Φ Α Ν ΙΣ Η Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ω Ν Μ Ε ΤΟ Κ Λ Α Δ ΙΚ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν Δ ιαφορές με το Ε Γ Λ Σ Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τω ν οικονομικώ ν κ α τα σ τά σ εω ν τω ν εμπορικώ ν τραπεζώ ν 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ν Ν Ο ΙΑ Τ Ω Ν Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Χ α ρα κ τη ριστικ ά τω ν κατα θέσεω ν Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Η Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ Π Ο Υ Ε Π Η Ρ Ε Α Ζ Ο Υ Ν Τ ΙΣ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ 43

3 Κ ό σ το ς κ α τα θέσ εω ν και κεφ αλαίω ν διατραπεζικής αγοράς 45 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Λ Ο ΓΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Λ ογιστικές εγγραφές που σχετίζονται με τις κ ατα θέσ εις Λ ογιστικές εγγραφές κ αταθέσεω ν ταμιευτηρίου Κ αταθέσεις όψεως Κ αταθέσεις υπό προθεσμία Κ αταθέσεις με ανοιχτό λογαριασμό Δ εσμευμένες καταθέσεις Κ αταθέσεις υπό προειδοποίηση Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣ Μ Ο Σ ΤΩ Ν Τ Ο Κ Ω Ν Τ Ω Ν Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Π ΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Α Τ Ω Ν Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ Ο Ψ ΕΩ Σ Σ Ε Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Κ αταθέσεις σε ξένα τραπεζογραμμάτια 68 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α 73 Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ 90

4 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί το σύστημα της τραπεζικής επιχείρησης, οι λειτουργείς του έναντι των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο, καθώς και οι διαφορές αυτών. Επίσης στην παρούσα μελέτη θα αναλυθεί η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, έτσι όπως ξεκίνησε να λειτουργεί απ το παρελθόν, και όπως αυτό εξελίχθηκε στο μέλλον. Σημαντικό μέρος στη μελέτη λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των τραπεζών, οι μέθοδοι λειτουργίας αυτών, οι αρχές που διέπουν τις εργασίες των εμπορικών τραπεζών, έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο να αποδοθεί όσο το δυνατό καλύτερα η λειτουργία των τραπεζικών συστημάτων, καθώς και η εξέλιξη του στο μέλλον. 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή των γενικών αρχών της λογιστικής επί των εργασιών των τραπεζικών επιχειρήσεων, συνιστά την Τραπεζική Λογιστική ή Λογιστική των Τραπεζών, η οποία αποτελεί έτσι ένα κλάδο της εφαρμοσμένης λογιστικής. Ο λογισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων ασχολείται τόσο με την λογιστική των τραπεζών όσο και με την οργάνωση και χρηματοοικονομική διοίκηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Τράπεζες είναι οι οικονομικές μονάδες οι οποίες, κατά κύριο έργο, διεξάγουν το εμπόριο του χρήματος, την άσκηση πιστοδοτικής - πιστοληπτικής πολιτικής, και άλλες υπηρεσίες προς τρίτους με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Οι τράπεζες μεσολαβούν μεταξύ αυτών που έχουν

5 4 πλεονάσματα χρημάτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, από τα οποία δανείζονται, και αυτών που έχουν ανάγκη χρημάτων. Έτσι γίνονται οι κύριοι ρυθμιστές της κυκλοφορίας του χρήματος. Οι τραπεζικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες ως προς την φύση και την έκταση των συναλλαγών τους. Η λογιστική οργάνωση των τραπεζών υπάγεται στα απαιτούμενα της λογιστικής επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αφού δεν περιέχει λογαριασμούς αγορών, αποθεμάτων και πωλήσεων. Ιδιαίτερη συχνότητα εμφανίζουν οι πράξεις νομικού χαρακτήρα και γι' αυτό τίθεται το πρόβλημα πως να καταχωρούνται αυτές (π.χ. συμβάσεις) στα λογιστικά βιβλία και μάλιστα στην περίπτωση που δεν συνοδεύονται με (άμεση) κίνηση κεφαλαίων. Το ευρωπαϊκό και γενικότερα το διεθνές τραπεζικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται τα τελευταία έτη από ραγδαίες αλλαγές, όπως η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι συνεχιζόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις, η διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών, η διεθνοποίηση των εργασιών και η στροφή προς τη λιανική τραπεζική. Αντικείμενο της πρώτης ενότητας αποτελεί η εξελικτική πορεία του τραπεζικού συστήματος από την αρχαιότητα έως σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά του. Οι αλλαγές που προκάλεσαν η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τεχνολογιών ανάγκασαν τις τράπεζες σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, να αναθεωρήσουν τις πηγές κερδοφορίας τους, να μειώσουν το κόστος

6 5 δημιουργίας και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν στο διεθνές περιβάλλον. Η πίεση προς τις τράπεζες ενισχύθηκε περισσότερο και με την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος ( ) καθώς αυτές κυρίως καλούνταν να καλύψουν το κόστος εισαγωγής και προσαρμογής στο νέο νόμισμα, ενώ έπρεπε να αποδεχτούν την απώλεια εσόδων από τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τις διατραπεζικές συναλλαγές και τα εργαλεία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι τάσεις αυτές παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού και ιστορικά χαμηλών επιτοκίων. Η επίδραση των ανωτέρω αλλαγών στις βασικές μεθόδους μέτρησης της «χρηματοοικονομικής επίδοσης» των ελληνικών τραπεζών αποτελούν αντικείμενο του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας. Η λειτουργία της αγοράς χρήματος, είτε με τους αυτόματους μηχανισμούς της είτε με τις διοικητικές αποφάσεις των νομισματικών αρχών (δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας), είναι κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, όχι μόνο σε ονομαστικούς όρους αλλά και σε πραγματικούς. Από μακροοικονομική σκοπιά, τα κρίσιμα μεγέθη είναι η προσφορά χρήματος και το επιτόκιο. Φυσικά, προσφορά χρήματος και επιτόκιο αλληλεξαρτώνται μέσω των αυτόνομων μηχανισμών της αγοράς. Η ελληνική όμως αγορά χρήματος επηρεάζεται ουσιαστικά από διοικητικές παρεμβάσεις πάνω και στα δύο μεγέθη και η αλληλεξάρτηση τους δεν είναι αναγκαστικά αυτή που θα προέκυπτε από την αυτόματη λειτουργία της αγοράς χρήματος. Άμεσα συσχετισμένη με την εξέλιξη των νομισματικών μεγεθών είναι η εξέλιξη των τιμών, που για τα τελευταία δέκα χρόνια έχει καταστεί σοβαρότατο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.

7 6 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, της χρησιμοποίησης δηλαδή μιας μεταβλητής της αγοράς χρήματος, του επιτοκίου, ως οργάνου συναλλαγματικής πολιτικής. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ασκούμενη πολιτική υψηλών επιτοκίων έχει στόχο την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Αυτό έχει δύο αρνητικές επιδράσεις. Πρώτον, την αρνητική επίδραση επί του όγκου των επενδύσεων και δεύτερον, την αύξηση της ποσότητας του χρήματος διότι δεν ακολουθείται πολιτική στείρωσης του συναλλάγματος. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσμα της πολιτικής υψηλών επιτοκίων χωρίς στείρωση του συναλλάγματος επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η διαμόρφωση των τιμών στην ελληνική αγορά ήταν, στη διάρκεια όλης σχεδόν της περιόδου, κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου. Ανάλογα με το είδος του προϊόντος, ο έλεγχος ήταν διαφορετικής αυστηρότητας και διαφορετικής αποτελεσματικότητας. Φυσικά, οι κανόνες διαμόρφωσης των ελεγχόμενων τιμών επέτρεπαν μεταβολές, καθώς οι συνθήκες της αγοράς και του κόστους παραγωγής άλλαζαν, ιδιαίτερα επειδή ένας σοβαρός κοστολογικός έλεγχος είναι αδύνατος χωρίς ακριβή γνώση του κόστους. Εν τούτοις, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι τιμές που δίνονται από τα στατιστικά στοιχεία είναι εκείνες που θα σχηματίζονταν σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να λεχθεί ότι οι τιμές που πράγματι προσδιορίστηκαν είναι καθαρά διοικητικές τιμές χωρίς να έχουν σχέση με τις δυνάμεις της αγοράς. Και τούτο γιατί ο έλεγχος των τιμών και ο προσδιορισμός τους κάτω από καθεστώς ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητος

8 7 από τις συνθήκες που πραγματικά ισχύουν στην αγορά και οι οποίες επη - ρεάζουν τις ιδιωτικές αποφάσεις. Συνεπώς, οι μεταβολές του αποπληθωριστή και του δείκτη τιμών καταναλωτή μπορεί να θεωρηθούν ότι grosso modo δείχνουν τις μεταβολές του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν για το αν τα επιτόκια που προσδιορίζονται από τις νομισματικές αρχές εκφράζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος. 1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύγχρονες Μεθοδολογίες Hammer-Champy Davenport Manganelli-Klein Kodak Mutha-Ehitman-Charaghi Στόχος Πτυχιακής Εργασίας : αν και σε ποιο βαθμό τα βήματα της μεθοδολογίας ανασχεδιασμού Thomas Davenport (τυχαία επιλογή μεθοδολογίας), σε δύο αντιπροσωπευτικές ελληνικές τράπεζες μας δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία τους στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με προαναφερθείσες πληροφορίες κατά τη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι η επεξηγηματική έρευνα, και εξετάζει την σχέση μεταξύ των τραπεζικών εργασιών και της απόδοσης αυτών, κάτω από το πρίσμα του ανασχεδιασμού με βάση τη μεθοδολογία του Davenport.

9 8 Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, είναι η ποιοτική έρευνα, και συγκεκριμένα η τεχνική συγκέντρωσης πληροφοριών, ώστε να δώσουν αποτελέσματα, για την λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η αμεροληψία και ο ρεαλισμός του αποτελέσματος που ανασχεδιασμού χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία Davenport καθώς δίνει τη δυνατότητα για: πλήρη και λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών μέτρηση χρόνων και κόστους προσομοίωσης σύγκριση δύο τραπεζικών ιδρυμάτων Στόχος Ανασχεδιασμού, είναι η βελτίωση των τραπεζικών διαδικασιών που επιτυγχάνεται με: μείωση του απαιτούμενου χρόνου βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών ικανοποίηση μέσα από τη βελτίωση των τραπεζικών διαδικασιών, των ίδιων των εργαζομένων. 1.4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ Το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, ανήκει στον τύπο των μικτών Τραπεζών οι πρώτες βάσεις τέθηκαν - μετά την απελευθέρωση από την Τουρκοκρατία - επί Ιωάννη Καποδίστρια, όταν με ψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου 1828 ιδρύθηκε η πρώτη Ελληνική Τράπεζα με την επωνυμία «Εθνική χρηματιστική Τράπεζα». Στην ουσία η τράπεζα αυτή ήταν δανειστικός οργανισμός που ενεργούσε για λογαριασμό του κράτους. Έ ξι

10 9 έτη μετά την ίδρυση της (1834) οδηγήθηκε σε διάλυση γιατί δεν κατόρθωσε να εμπνεύσει στο κοινό την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για συγκέντρωση κεφαλαίων. Η αφετηρία του τραπεζικού συστήματος τοποθετείται στην Ελλάδα το 1839 με την ίδρυση της Ιονικής τράπεζας στα Ιόνια (υπό Αγγλική κυριαρχία) νησιά, στην οποία παραχωρήθηκε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1841) αποτελεί σταθμό στην ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Η τράπεζα αυτή συγκέντρωσε και ανέπτυξε όλες τις κατηγορίες των τραπεζικών εργασιών, πολύ σύντομα άρχισε να λειτουργεί ως κτηματική, εμπορική, αγροτική, βιομηχανική, ναυτική και εκδοτική τράπεζα συγχρόνως. Δεύτερη αξιόλογη Τράπεζα ήταν η τράπεζα Αθηνών που ιδρύθηκε το 1893, λειτουργούσε αποκλειστικά ως εμπορική τράπεζα, η οποία με τη σειρά της συνέβαλλε και μέχρι τη συγχώνευση της με την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (1953) στη γόνιμη συμπαράσταση και ικανοποίηση των αναγκών, των παραγωγικών κλάδων της Χώρας. Εγκαινίασε νέες σχέσεις με τη βιομηχανία, εισήγαγε νέα λογιστική οργάνωση, προσέφερε νέες τραπεζικές υπηρεσίες και κατέβαλε τις πρώτες προσπάθειες χρηματοδότησης της εμπορικής ναυτιλίας. Κατά τη μεταπελευθερωτική περίοδο και μέχρι το 1900 ιδρύθηκαν αρκετές τράπεζες είτε με τη μορφή των εμπορικών τραπεζών ή Τραπεζών ναυτιλιακής πίστης ή Πιστωτικών Συνεταιρισμών ή για την άσκηση βιομηχανικής πίστης, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν κατάφεραν να επιζήσουν μετά τις πολεμικές περιπέτειες του 1897 εκτός από τις : Εθνική

11 10 τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς, ιο ν ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α, τ ρ ά π ε ζ α Α θ η ν ώ ν, κ α ι τ ρ ά π ε ζ α Κ ρ ή τ η ς. Ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς 1 α υ τ έ ς ή τ α ν : Ε π ω ν υ μ ία Έ δ ρ α Έ τ ο ς Ιδ ρ ύ σ ε ω ς Ιο ν ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Κ έ ρ κ υ ρ α Ε θ ν ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Α θ ή ν α ι Π ρ ο ν ο μ ιο ύ χ ο ς Τ ρ ά π ε ζ α Η π ε ιρ ο θ ε σ σ α λ ία ς Β ό λ ο ς Τ ρ ά π ε ζ α Κ ρ ή τ η ς Χ α ν ι ά Ε μ π ο ρ ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Π ε ιρ α ιά ς -Π ά τ ρ α Ε λ λ η ν ικ ή Ν α υ τ ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α Π ε ιρ α ιά ς -Π ά τ ρ α Ε μ π ο ρ ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α «Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Τ Η Σ»»» Ν α υ τ ικ ή Ε μ π ο ρ ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α «Π α ν ό π η»»» Τ ρ. Α σ φ α λ ισ τ ικ ή ο «Α Ρ Χ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ» Α θ ή ν α ι Α.Ε. Ν α υ τ ικ ή Τ ρ. «Α Ρ Χ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ»» Ε λ λ η ν. Ε υ ε ρ γ. Τ ρ ά π ε ζ α «Π Α Ν Δ Ω Ρ Α» Ε ρ μ ο ύ π ο λ η Τ ρ ά π ε ζ α επ ί τ η ς κ ιν η τ ή ς Π ίσ τ ε ω ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Α θ ή ν α Ε μ π ο ρ. & Π ισ τ ω τ. Τ ρ. τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς» Α.Ε. Π ισ τ ω τ ικ ή ε π έ ν ε χ υ ρ ω Τ ρ ά π ε ζ α» Έ λ η ν. Π ίσ τ ω τ. Τ ρ ά π ε ζ α τ ο υ Λ ά ο υ» Γ ε ν ικ ή π ισ τ ω τ. τ ρ ά π. τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς» Π ισ τ ω τ ικ ή τ ρ ά π ε ζ α «Ε Σ Τ Ι Α»» Π ισ τ ω τ ικ ή Τ ρ ά π ε ζ α «Ε Λ Π Ι Σ»» Τ ρ ά π ε ζ α Β ιο μ η χ α ν ικ ή ς Π ίσ τ ε ω ς» Π ισ τ ω τ ικ ή τ ρ ά π ε ζ α εν Ε π τ ά ν η σ α Κ έ ρ κ υ ρ α Τ ρ ά π ε ζ α Κ ω σ τ ο π ο υ λ ο υ Κ α λ ά μ α ι «Το Τραπεζικόν Σύστημα, Ιστορία - Εξέλιξις -Διαρθρώσεις» - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου, Διευθυντή Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1965, σελ.169

12 11 Τράπεζα Μεγήρ Τρίκαλα 1872 Τράπεζα Κοσμαδοπούλου Βόλος 1909 Τράπεζα Εμπεδοκλέους Αθήνα 1893 Τράπεζα Αθηνών» 1894 Σταφιδική Τράπεζα της Ελλάδος Πάτρα 1879 Από τα τέλη του 19ου αιώνα ως την έναρξη του Α' παγκοσμίου πολέμου ( ) παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της βαρύτητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, ενώ αντίθετα θετική πορεία ακολούθησαν οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, αντικατοπτρίζοντας και την αύξηση εισοδημάτων των εργατικών και μικροαστικών πληθυσμιακών στρωμάτων. Η περίοδος του Α' παγκοσμίου πολέμου ( ) αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την επέκταση των εργασιών των ελληνικών τραπεζών και κράτους στη διοίκηση μιας ιδιωτικού χαρακτήρα τράπεζας, της Εθνικής. Ήδη από το 1914 οι διοικητές της τράπεζας διορίζονταν από την ίδια την κυβέρνηση και η πολιτική αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται ως το 1928, οπότε και ιδρύθηκε η τράπεζα της Ελλάδος ως κεντρική και αποκλειστική εκδοτική τράπεζα. Η αδυναμία που παρουσίασε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περίοδο του μεσοπολέμου ( ), λόγω της απορρόφησης σημαντικών ποσών τραπεζικών πόρων από το ελληνικό δημόσιο, μέσω δεσμεύσεων των πόρων αυτών σε δάνεια και υποχρεώσεις του δημοσίου, κατέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα. Η μη ορθολογική λειτουργία του τραπεζικού και πιστωτικού τους συστήματος (μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο ) αποτελούσε σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της εθνικής οικονομίας. Η Ελλάδα προχώρησε σε σοβαρές τραπεζικές

13 12 μεταρρυθμίσεις, με τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών, η οποία επέβαλε την ίδρυση αυτόνομης εκδοτικής τράπεζας, προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα μας στην αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών της προβλημάτων και στην αποκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρασιατική καταστροφή, (εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων προσφύγων). Έτσι το 1928 ιδρύεται η τράπεζα της Ελλάδος (βάσει ιδρυτικού νόμου 3424/1927), ως αμιγώς εκδοτικό ίδρυμα. Αποτελούσε ανώνυμη εταιρία υπό τον έλεγχο του κράτους, το οποίο όμως δε συμμετείχε στη διοίκηση της. Το 1927 ιδρύεται η Κτηματική Τράπεζα, με απόσχιση του κλάδου κτηματικής πίστης από την Εθνική τράπεζα, ενώ το 1929 ακολουθεί η ίδρυση της Αγροτικής τράπεζας, (με απόσχιση επίσης του κλάδου Αγροτικής ανάπτυξης από την Εθνική τράπεζα)2. Στα τέλη του 1927 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 45 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων: 37 εμπορικές τράπεζες, η Ε.Τ.Ε. ως μικτή τράπεζα, 3 τράπεζες κτηματικής πίστεως, 2 μικρές τράπεζες αγροτικής πίστεως και 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί (το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). Επισημαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου το διεθνές τραπεζικό σύστημα βασιζόταν σε μια σταθερή σχέση χρυσού και κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων. Εντούτοις, η κρίση του 1929 προκάλεσε τον ισχυρότατο κλονισμό του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και κυρίως του αμερικανικού. Για πρώτη φορά η βιομηχανική κοινωνία πέρασε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία με πτωχεύσεις πολλών τραπεζών, 2 «Το Τραπεζικόν Σύστημα, Ιστορία - Εξέλιξις -Διαρθρώσεις» - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου, Διευθυντή Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1965, σελ

14 13 κλείσιμο πολλών εργοστασίων και με μεγάλες στρατιές ανέργων. Οι εθνικές αρχές εφάρμοσαν διάφορα μέτρα για να μπορέσουν να επιτύχουν την οικονομική ανάκαμψη και να στηρίξουν ξανά τις τράπεζες, που αποδείχθηκε ότι ήσαν οι ασθενέστεροι κρίκοι ολόκληρου του συστήματος. Στην Ελλάδα, η έναρξη της λειτουργίας της τράπεζας της Ελλάδος συνέπεσε με την περίοδο της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (κραχ) του , γεγονός που ακολούθησαν διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων ήταν και η καθιέρωση με τον νόμο 5076/1931 του θεσμού των υποχρεωτικών καταθέσεων (7% των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου) των εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η οικονομική κρίση και η ίδια η κρατική πολιτική ενίσχυσαν την τάση συγκεντρώσεως των τραπεζών σε ισχυρά, μεγάλα συγκροτήματα, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και το πεδίο για τη δημιουργία μικρών τοπικών τραπεζών και προωθώντας την εξειδίκευση των τραπεζικών λειτουργιών. Το 1932 λειτούργησαν στη χώρα μας 32 τράπεζες: η τράπεζα Ελλάδος, 25 εμπορικές τράπεζες, 1 κτηματική, 3 αγροτικές και δύο ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων). Χαρακτηριστικό του έντονου συγκεντρωτισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτελούσε η συμμετοχή των τεσσάρων μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών (Εθνική, τράπεζα Αθηνών, Εμπορική και Λαϊκή τράπεζα) στο σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων. Οι τράπεζες αυτές συγκέντρωναν το 1932 το 59% των συνολικών καταθέσεων και το 88%

15 14 των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, ενώ χορηγούσαν το 52% των συνολικών πιστώσεων και το 79% των πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών, τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της Εθνικής ήταν 43% και 55% για τις καταθέσεις και 34% και 53% για τις χορηγήσεις, το μόνο θετικό στοιχείο στην παρατηρούμε αυτή ενίσχυση του συγκεντρωτισμού των τραπεζικών λειτουργιών ήταν η εξασφάλιση σταθερότητας και αντοχής κατά την περίοδο της κρίσεως και ο περιορισμός των ζημιών για τις ελληνικές τράπεζες. Ο τραπεζικός τομέας λειτουργούσε για πολλά χρόνια με σταθερότητα και διατήρηση των κερδών του, μέσα σε περιβάλλον που τον προστάτευε από τον ανταγωνισμό. Μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της μεγάλης στενότητας κεφαλαίων παρουσιάστηκε η ανάγκη για αναδιάρθρωση του πιστωτικού μηχανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών πόρων, για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα όργανα: η Νομισματική Επιτροπή, η Επιτροπή Πιστώσεων και το κυβερνητικό Οικονομικό Συμβούλιο. Επιπλέον, το 1954 ιδρύθηκε ο "Οργανισμός χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), με σκοπό την ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας και την αντιμετώπιση των καταστροφών του πολέμου, τον διαδέχθηκε η Κεντρική Επιτροπή Δανείων (Κ.Ε.Δ.), η οποία διαχειρίζονταν τα δάνεια ανασυγκροτήσεως από την Αμερικάνικη Βοήθεια. Ακολουθεί το 1960 η ίδρυση του "Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ο.Β.Α.), με σκοπό τη συμμετοχή σε υφιστάμενες

16 15 β ιο μ η χ α ν ίε ς, ή τ η ν ίδ ρ υ σ η ν έ ω ν κ α ι τ η ν π α ρ ο χ ή τ ε χ ν ικ ώ ν κ α ι ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν υ π η ρ ε σ ιώ ν.3 Μ ε τη δ η μ ιο υ ρ γ ία κ «ι τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς Ν ο μ ισ μ α τ ικ ή ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς ( ) π ε ρ ιο ρ ίσ τ η κ ε ο ρ ό λ ο ς τ η ς Τ ρ ά π ε ζ α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς σ τ η ν ά σ κ η σ η τ ο υ ε κ δ ο τ ικ ο ύ τ η ς π ρ ο ν ο μ ίο υ, α φ ο ύ α π α ιτ ο ύ ν τ α ν η έ γ κ ρ ισ η τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς γ ια ο π ο ια δ ή π ο τ ε ε ν έ ρ γ ε ια σ τ ο θ έ μ α α υ τ ό. Ε π ίσ η ς ή τ α ν π λ ή ρ η ς ο έ λ ε γ χ ο ς τ η ς Ν ο μ ισ μ α τ ικ ή ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς επ ί τ ο υ ύ ψ ο υ ς τ η ς ν ο μ ισ μ α τ ικ ή ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς κ α ι τω ν τ ρ α π ε ζ ικ ώ ν χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν. Ε ξ ά λ λ ο υ κ α ι ο έ λ ε γ χ ο ς τ ο ν δ ια θ ε σ ίμ ω ν τω ν Ν Π Δ Δ κ α ι α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν τ α μ ε ίω ν α π ό τη Ν ο μ ισ μ α τ ικ ή Ε π ιτ ρ ο π ή κ α ι η υ π ο χ ρ έ ω σ η τ ο υ ς α π ό τ ο κ α ι ε φ ε ξ ή ς ν α κ α τ α θ έ τ ο υ ν τ α δ ια θ έ σ ιμ α τ ο υ ς σ τ η ν Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α τ έ σ τ η σ ε τ η ν κ εν τ ρ ικ ή τ ρ ά π ε ζ α α π λ ώ ς έ ν α δ ια χ ε ιρ ισ τ ικ ό ό ρ γ α ν ο τ ω ν σ χ ε τ ικ ώ ν α π ο φ ά σ εω ν τ η ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς. Η Ν ο μ ισ μ α τ ικ ή Ε π ιτ ρ ο π ή έπ α ψ ε ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί μ ε τ ά α π ό ψ ή φ ισ η τ ο υ ν / 8 2, π ο υ σ η μ α τ ο δ ό τ η σ ε τ η ν έ ν α ρ ξ η μ ια ς ν έ α ς α π ο χ ή ς γ ια το ε λ λ η ν ικ ό τ ρ α π ε ζ ικ ό σ ύ σ τ η μ α σ τ α π λ α ίσ ια τ ο υ α υ ξ η μ έ ν ο υ δ ιε θ ν ο ύ ς α ν τ α γ ω ν ισ μ ο ύ. Ο ι π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ε ς δ ο μ ικ έ ς α λ λ α γ έ ς δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ α ν κ α ι υ π ό τ η ν π ίε σ η τ η ς α π ο κ α ν ο ν ικ ο π ο ίη σ η ς κ α ι γ ε ν ικ ό τ ε ρ α τ η ς α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς τω ν α γ ο ρ ώ ν, κ υ ρ ίω ς μ έ σ ω τ η ς ε λ ε ύ θ ε ρ η ς κ ίν η σ η ς π ά σ η ς φ ύ σ ε ω ς κ εφ α λ α ίω ν, α π ο τ έ λ ε σ α ν τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ια τ η ν ό ξ υ ν σ η τ ο υ α ν τ α γ ω ν ισ μ ο ύ μ ε τ α ξ ύ τω ν τ ρ α π ε ζ ικ ώ ν κ α ι τω ν ά λ λ ω ν π ισ τ ω τ ικ ώ ν ιδ ρ υ μ ά τ ω ν. Ο α ν τ α γ ω ν ισ μ ό ς ο ξ ύ ν θ η κ ε π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ π ό τ η ν π ίε σ η τ ρ ιώ ν ε π ιπ λ έ ο ν β α σ ικ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν : τ η ς χ ρ η μ α τ ο π ισ τ ω τ ικ ή ς κ α ιν ο τ ο μ ία ς, η εισ α γ ω γ ή π ρ ω τ ο π ο ρ ια κ ώ ν π ρ ο ϊό ν τ ω ν ό π ω ς fu tu re s, o p tio n s, o p tio n s o n - 3 «Το Τραπεζικόν Σύστημα, Ιστορία - Εξέλιξις -Διαρθρώσεις» - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου, Διευθυντή

17 16 future contracts, swaps και υπηρεσιών internet και mobile banking, ασφάλειες κλπ, η ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογικής υποδομής, η διεύρυνση των δικτύων διανομής, (εναλλακτικά δίκτυα ), η παροχή εργασιών επενδυτικής τραπεζικής (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), της αποδιαμεσολάβησης/τιτλοποίησης, και της διεθνοποίησης, (globalization) ήτοι της δραστηριοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματαγορές άλλων χωρών πλέον της χώρας προέλευσης τους. Η τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνει το μετασχηματισμό παραδοσιακών, μη συναλλάξιμων στοιχείων του ενεργητικού, σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα και τη μεταφορά τους σε δραστηριότητες εκτός ισολογισμού (of Balance Sheet Activities). Αφορά στη συγκέντρωση ενός τμήματος χορηγήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως, τη μετατροπή τους σε χρεόγραφα και την πώληση τους σε δευτερογενείς αγορές. Μέσω της τιτλοποίησης τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα υπάρχοντα δάνεια τους (στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια επιχειρήσεων), σε άμεσα ρευστοποιήσιμα κεφάλαια υπό τη μορφή τίτλων, μετρητών ή και των δύο. Εξασφαλίζοντας αυτή τη ρευστότητα οι τράπεζες μετέχουν στην κύρια αγορά κάθε μορφής δανείων, προσφέροντας μια ποικιλία δανειακών προϊόντων, διευρύνοντας την πελατειακή βάση χωρίς να χρειάζονται νέες καταθέσεις, που επιπρόσθετα υπόκεινται και στη διαδικασία των υποχρεωτικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα4. Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1965, σελ «Εισαγωγή στην τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοίκηση», ^ σ τ α ς Μελάς, Εξάντας, Αθήνα 2002, σελ.64

18 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ιστορικά οι τράπεζες5υπόκειντο σε περισσότερους κανονισμούς από τις άλλες εταιρείες και για αυτό βρίσκονταν πάντα ανάμεσα στις περισσότερο ασφαλείς και συντηρητικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο επομένως το γεγονός ότι τα τραπεζικά ιδρύματα αποτέλεσαν τον κορμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν τον αποκλειστικό κορμό, των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και επιβλήθηκαν σαν ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης. Πριν προχωρήσουμε στον προσδιορισμό του τραπεζικού προϊόντος θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε την έννοια της τράπεζας ή της τραπεζικής επιχείρησης. Γενικά δεν υπάρχει παραδεκτός ορισμός της τραπεζικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον νόμο 5076/1931 «περί ανωνύμων εταιρειών και Τραπεζών», με το άρθρο 10 1 ορίζεται ότι οι Τράπεζες «είναι αι επιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως ετέρου σκοπού αυτών, δέχονται κατ' επάγγελμα καταθέσεις χρημάτων ή άλλων αξιών». Κατά το άρθρο 11 του ιδίου νόμου οι Τράπεζες δύναται να συσταθούν και να λειτουργήσουν μόνο με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Ο Δ. Γαλάνης ορίζει ότι «η τράπεζα είναι η επιχείρησις η οποία κατά κύριον και αποκλειστικόν επάγγελμα ενεργεί πιστωτικές πράξεις» Η ονομασία τράπεζα (εκ της δωρικής τράπεσδα) προέρχεται από το έπιπλο, το τραπέζι, στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι οι πρώτοι τραπεζίτες, ένα είδος σημερινών αργυραμοιβών που απασχολούνταν με την εμπορία του χρήματος 6«Θέματα τραπεζικής Οικονομικής», Δ.Γαλανής, Αθήνα, 1969.

19 18 Κατά τον Λεωνίδα Σαρ. Λώλο, «αι Ελληνικαί εμπορικαί Τράπεζαι έχουν την μορφή των Τραπεζικών καταθέσεων. Εκ του λόγου τούτου, η δραστηριότης των συνίσταται εις την αποδοχή καταθέσεων πάσης μορφής και την τοποθέτησιν των διαθεσίμων των εις βραχυπρόθεσμους, μάλλον, δανειοτικάς εργασίας. Εν προκειμένω ακολουθούν το βρετανικό σύστημα της μη επεμβάσεως, όπερ ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς τα Ηπειρωτικό Ευρωπαϊκόν σύστημα, (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία)».7 Επίσης κατά τον Μ. Γεωργιάδη «τραπεζική επιχείρηση είναι εκείνη που προβαίνει στη συγκέντρωση της κοινωνικής αποταμιεύσεως και τη διοχέτευση αυτής με κέρδος προς τους διαφόρους κλάδους της οικονομίας»8. Ο νόμος 2076/1992 με τον οποίον ενσωματώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 89/646/ΕΟΚ χρησιμοποιεί τον ευρύτερο όρο «πιστωτικό ίδρυμα». Συνεπώς ως πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται (άρθρο 2, παρ. 1 Ν. 2076/92) η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της. Η κατ' επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η αντίστοιχη απαγόρευση της κατ' επάγγελμα χορήγησης δανείων ή πιστώσεων προς το κοινό έχει αρθεί με την έκδοση του Ν. 2937/2001 και η σχετική δραστηριότητα εντάχθηκε σε καθεστώς αδειοδότησης της τράπεζας της Ελλάδος. 78 7«Το Τραπεζικόν Σύστημα, Ιστορία - Εξέλιξις -Διαρθρώσεις» - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου, Διευθυντή Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1965, σελ «Οικονομική των Επιχειρήσεων», Μ. Γεωργιάδης, 2004

20 Τα χαρακτηριστικά της τραπεζικής επιχείρησης Η κύρια δραστηριότητα9 της τράπεζας ως ίδρυμα, όπως προαναφέρθηκε είναι η χορήγηση δανείων και η αποδοχή καταθέσεων από το κοινό, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανομή των πόρων της οικονομίας προσφέροντας μία εξομάλυνση στην κατανομή των εισοδημάτων και των επενδύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η βελτίωση στην κατανομή των πόρων επιτυγχάνεται με: την προσφορά πρόσβασης σε ένα σύστημα συναλλαγών, τη διακίνηση κεφαλαίων, τη διαχείριση του κινδύνου και την παραγωγή πληροφοριών, κατευθύνοντας τους δανειστές. Τα κύρια χαρακτηριστικά της τραπεζικής επιχείρησης αποτελούν ταυτόχρονα και τα σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης της από τις επιχειρήσεις των άλλων κλάδων οικονομίας, τις σπουδαιότερες εκ των οποίων παραθέτουμε παρακάτω10 : α) η τραπεζική επιχείρηση ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος. Τα χρήματα που εμπορεύεται η τράπεζα είναι κυρίως δανειακά. Η τράπεζα «δανείζεται για να μπορεί να δανείσει», γιατί τα ίδια κεφάλαια της διατίθενται για την απόκτηση των πάγιων εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της, για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών κλπ., δηλαδή, προορίζονται στο να δημιουργήσουν αίσθημα εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν (εγγυητικά κεφάλαια). Τα χρήματα που συγκεντρώνει η τράπεζα τα δανείζει (τοποθετεί) στην πελατεία της και εισπράττει τόκο 910 9«Εισαγωγή στην τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Κώστας Μελάς, Εξάντας, Αθήνα 2002, σελ.6 10 Χρήμα και διεθνές τραπεζικό σύστημα, Κίμωνας Π. Στεριώτης

21 20 μεγαλύτερο από εκείνο που καταβάλλει στους δανειστές της, έτσι ώστε να απομένει σ' αυτήν ένα σημαντικό περιθώριο, με το οποίο πρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα και να πραγματοποιεί και ένα ποσοστό κέρδους. β) Ο κύριος, λοιπόν, σκοπός της τραπεζικής επιχείρησης είναι το εμπόριο του χρήματος. Η ύπαρξη, όμως, κι άλλου σκοπού δεν αναιρεί το χαρακτήρα της επιχείρησης σαν τραπεζικής. Ο άλλος, όμως, αυτός σκοπός δεν μπορεί να είναι η κατά επάγγελμα άσκηση εμπορίου ή βιομηχανίας (άρθρο 16 Ι Ν 5076/1931). Συνεπώς, μεμονωμένες εμπορικές ή βιομηχανικές πράξεις δεν απαγορεύονται. γ) το πρόβλημα της ρευστότητας εμφανίζεται στην τραπεζική επιχείρηση στην οξύτερη αυτού μορφή, γιατί η προθεσμία λήξης των υποχρεώσεων αυτής δεν μπορεί κατά κανόνα, να υπολογιστεί εκ των προτέρων και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της δεν μπορεί να τύχει αναστολής. Για το λόγο αυτόν, και επειδή ο βαθμός της τραπεζικής ρευστότητας ενδιαφέρει και το κοινωνικό σύνολο που εμπιστεύεται στις τράπεζες τη διαχείριση των κεφαλαίων του, στις νομοθεσίες πολλών χωρών έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το ελάχιστο όριο της ρευστότητας των τραπεζών. δ) Η τράπεζα, δεν είναι μόνο καθαυτό επιχείρηση είναι ταυτόχρονα και ίδρυμα - οργανισμός κοινωνικής ωφέλειας. ε) Όπως προαναφέρθηκε, η τραπεζική επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί στη χώρα μας μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, το μετοχικό

22 21 της κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί εξολοκλήρου σε μετρητά και οι μετοχές της πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές Διάκριση των εργασιών των εμπορικών τραπεζών Οι εργασίες των εμπορικών τραπεζών κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: στις ενεργητικές, παθητικές και μεσολαβητικές. Στις ενεργητικές εργασίες περιλαμβάνονται οι πιστωτικές εργασίες, δηλαδή οι χορηγήσεις και κατ' επέκταση οι εγγυητικές επιστολές, και η αποδοχή συναλλαγματικών. Επίσης στην κατηγορία αυτήν περιλαμβάνονται και οι τοποθετήσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα, κλπ. Στις παθητικές εργασίες περιλαμβάνονται οι καταθέσεις (όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας) και όλες οι άλλες εργασίες που αποβλέπουν σε προσέλκυση κεφαλαίων. Στις μεσολαβητικές ή μεσιτικές ή επί προμήθεια εργασίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις τράπεζες με αμοιβή, όπως οι εργασίες κινήσεως κεφαλαίων, οι αγοραπωλησίες χρεογράφων για λογαριασμό τρίτων, οι εγγυητικές επιστολές, η ενοικίαση θυρίδων, κ.α. Ορισμένες εργασίες είναι δυνατό να έχουν επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν στη μια ή την άλλη κατηγορία «Οικονομική των Επιχειρήσεων», Μ. Γεωργιάδης, σελ. 471, Αθήνα Τις εργασίες αυτές μπορούμε να ονομάσουμε μικτές, όπως λ.χ. η ενέγγυα πίστωση εντάσσεται στην κατηγορία των μεσολαβητικών εργασιών, αν όμως συντρέχει και χρηματοδότηση του εξαγωγέα εντάσσεται και στην κατηγορία των ενεργητικών εργασιών. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εγγυητικές επιστολές που υπάγονται οπωσδήποτε στις μεσολαβητικές εργασίες, σε περίπτωση όμως κατάπτωσης αυτών, τα καταβαλλόμενα ποσά θεωρούνται ως χορηγήσεις. Βλ. «Τραπεζική Λογιστική» Βασίλειος Φ. Φίλιος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002, και

23 Οι αρχές που διέπουν τις εργασίες των εμπορικών τραπεζών Οι τραπεζικές εργασίες διέπονται από τις αρχές: της ρευστότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας. α) Η αρχή της ρευστότητας Ρευστότητα, όπως είναι γνωστό, είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Για την εύρυθμη λειτουργία της η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εκάστοτε τόσα μετρητά όσα είναι αναγκαία για την εξόφληση των ληγουσών υποχρεώσεων της. Η σχέση όμως αυτή μεταξύ διαθεσίμων και ληγουσών υποχρεώσεων (τουλάχιστον 1:1) δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί από την τραπεζική επιχείρηση, γιατί, για να έχει πλήρη (100%) ρευστότητα θα έπρεπε να διατηρεί στο ταμείο της το σύνολο των καταθέσεων της (τουλάχιστον των απρόθεσμων), ώστε να μπορεί ν' ανταποκρίνεται σε κάθε πιθανή ανάληψη οποιουδήποτε ποσού. Αυτό όμως σημαίνει ότι η τράπεζα δεν φα έπρεπε να προβαίνει σε τοποθετήσεις των κεφαλαίων που προέρχονται από τις απρόθεσμες τουλάχιστον καταθέσεις σ' αυτήν, πράγμα αντίθετο προς την κοινωνική της αποστολή και την υποχρέωση της να καταβάλλει τόκο στους καταθέτες. Αλλά από την πράξη έχει αποδειχθεί ότι, κάτω από ομαλές πολιτικοοικονομικές συνθήκες, μόνο ένα μέρος των καταθέσεων αναλαμβάνεται από τις τράπεζες, το οποίο αντιρροπίζεται από τις διενεργούμενες νέες καταθέσεις. Καθημερινά εισρέουν και εκ ρέουν στην τράπεζα χρήματα. Τα δυο αυτά αντίθετα ρεύματα πρέπει να εξισορροπούνται, γιατί αν οι καταθέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τις πληρωμές, η τράπεζα θα έχει αυξημένη ρευστότητα, αλλά μειωμένη αποδοτικότητα, ενώ αν οι

24 23 χορηγήσεις υπερβαίνουν τις εισπράξεις, -θα της δημιουργηθεί, αργά ή γρήγορα, οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας, που ενδεχόμενα θα την κλονίσει σαν επιχείρηση. Για την αντιμετώπιση των πληρωμών της, η τράπεζα διατηρεί στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό διαθεσίμων, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από την πολιτική και νομισματική σταθερότητα, την κρατική παρέμβαση, τη φήμη της τράπεζας, την πιστωτική πολιτική της τράπεζας, το μεταβατικό κεφάλαιο που δημιουργείται στην τράπεζα από τις μεσολαβητικές εργασίες της, κλπ. Η διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 5076/1931 ορίζει ότι κάθε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται να διατηρεί ρευστά σε δραχμές είτε στα ταμεία της είτε στην τράπεζα Ελλάδος είτε και στα δυο ποσό που αντιστοιχεί στο 12% των καταθέσεων όψεως και Ταμιευτηρίου. Για πολλά έτη τα θέματα ρευστότητας των τραπεζών ρυθμίζονταν με αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών, που τις υποχρέωναν να καταθέτουν έντοκα ή άτοκα ένα μέρος των διαθεσίμων τους στην τράπεζα της Ελλάδος, και να κάνουν επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια και ομολογίες του Δημοσίου. β) Η αργή της αποδοτικότητας Η τράπεζα σαν εμπορική επιχείρηση είναι φυσικό να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της, δηλαδή την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους από την επωφελέστερη τοποθέτηση των διαθεσίμων της. Η αποδοτικότητα όμως της τράπεζας επηρεάζεται σοβαρά από τις αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών με τις οποίες:

25 24 - Κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι τ α επ ιτ ό κ ια κ α τ α θ έ σ ε ω ν κ α ι χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι π ρ ο μ ή θ ε ιε ς π ο υ η τ ρ ά π ε ζ α ε ισ π ρ ά τ τ ε ι. - Ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι η ε π έ ν δ υ σ η σ ε έ ν τ ο κ α γ ρ α μ μ ά τ ια, ο μ ο λ ο γ ίε ς, κ λπ. - Ε π ιβ ά λ λ ο ν τ α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ικ έ ς κ α τ α θ έ σ ε ις σ τ η ν Τ.Ε. σ ε π ο σ ο σ τ ά επ ί τω ν χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν, κ λ π., κ λ π.13 γ ) Η α ρ χή τ η ς α σ φ ά λ ε ια ς Ο ι κ ίν δ υ ν ο ι π ο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι η τ ρ ά π ε ζ α είν α ι τ ε ρ ά σ τ ιο ι, κ α ι α π ο ρ ρ έ ο υ ν α π ό τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι δ ια χ ε ιρ ίζ ε τ α ι ξ έ ν α κ ε φ ά λ α ια. Ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι, λ ο ιπ ό ν, π ρ ιν α π ό κ ά θ ε χ ο ρ ή γ η σ η ν α γ ίν ε τ α ι κ α λ ή ε κ τ ίμ η σ η τ ο υ α ξ ιό χ ρ ε ο υ τ ο υ υ π ο ψ ή φ ιο υ π ε λ ά τ η - δ α ν ε ιο λ ή π τ η κ α ι τ η ς π ρ ο ο π τ ικ ή ς π ο υ υ π ά ρ χ ε ι γ ια τ η ν ε π ισ τ ρ ο φ ή τ ο υ π ο σ ο ύ τ η ς χ ο ρ ή γ η σ η ς, τ ο α ξ ιό χ ρ ε ο τ ο υ π ρ ω τ ο φ ε ιλ έ τ η π ρ έ π ε ι ν α β α ρ ύ ν ε ι ιδ ια ίτ ε ρ α α κ ό μ α κ α ι σ τ ις π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις π ο υ ο π ε λ ά τ η ς π α ρ έ χ ε ι π ρ ό σ θ ε τ ε ς ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ις (π ρ ο σ ω π ικ έ ς κ α ι ε μ π ρ ά γ μ α τ ε ς ), γ ια τ ί ο ι τ υ χ ό ν δ ικ α σ τ ικ ο ί α γ ώ ν ες π ο υ θ α α π α ιτ η θ ο ύ ν γ ια τ η ν ικ α ν ο π ο ίη σ η τω ν α π α ιτ ή σ ε ω ν τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν π ε ρ ιπ λ ο κ έ ς κ α ι δ υ σ α ρ έ σ κ ε ιε ς, α ν α κ ό π τ ο υ ν τη γ ό ν ιμ η δ ρ ά σ η τ ω ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ιώ ν τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς κ α ι δ υ σ φ η μ ίζ ο υ ν τ ο ό ν ο μ α τ η ς. τ έ λ ο ς σ η μ ε ιώ ν ο υ μ ε ό τ ι ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς, γ ια ν α ε λ α χ ισ τ ο π ο ιο ύ ν τ ο ν κ ίν δ υ ν ο α π ό τ ις ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ις, φ ρ ο ν τ ίζ ο υ ν ν α δ ιε ν ε ρ γ ο ύ ν δ α ν ε ισ μ ο ύ ς μ ικ ρ ο π ο σ ώ ν σ ε μ ε γ ά λ ο α ρ ιθ μ ό π ισ τ ο ύ χ ω ν, ν α κ ά ν ο υ ν δ η λ α δ ή μ ε γ ά λ η δ ια σ π ο ρ ά τω ν χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν τ ο υ ς κ α ι, σ υ ν ε π ώ ς, ε υ ρ ε ία κ α τ α ν ο μ ή τω ν κ ιν δ ύ ν ω ν τ ο υ ς. 13 Τεχνική και οικονομική των τραπεζικών εργασιών, Ευρυβιάδου Τσουτρέλλη, υποδιευθυντή τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1999.

26 25 Οι παραπάνω αρχές δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά κατά την εφαρμογή τους αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι, λ.χ., η τράπεζα, στο «βωμό» της επιδίωξης όσο το δυνατό μεγαλύτερης απόδοσης δεν πρέπει να παραβλέπει την εξασφάλιση των χορηγήσεων, καθώς επίσης η μη επίτευξη εμπράγματης ασφάλειας σε μια χορήγηση δεν πρέπει να αποτελέσει το λόγο της μη πραγματοποίησης της, όταν ο δανειολήπτης είναι φερέγγυος και η δανειοδοτούμενη επιχείρηση κερδοφόρος. 2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ανάλογα βέβαια με το χρησιμοποιούμενο κριτήριο, οι τράπεζες είναι δυνατό να διακριθούν σε ορισμένες κατηγορίες14. Έτσι: > Με κριτήριο την τοπική έκταση των εργασιών τους, οι τράπεζες διακρίνονται σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς. > Ανάλογα με το φορέα τους διακρίνονται σε δημόσιες, όταν φορέας τους είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., και σε ιδιωτικές, όταν οι φορείς τους είναι πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. > Ανάλογα με τον κλάδο οικονομίας που προορίζονται να εξυπηρετήσουν διακρίνονται σε εκδοτικές, εμπορικές, αγροτικές, ναυτιλιακές, εξαγωγικές, κλπ. > Ανάλογα με τον τρόπο συγκέντρωσης των κεφαλαίων τους και το είδος των πιστωτικών εργασιών στις οποίες επιδίδονται διακρίνονται σε εκδοτικές, εμπορικές, επενδύσεων. 14 Λογιστική & Ελεγκτική των εμπορικών τραπεζών», Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης, Αθήνα 1997

27 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα - Σύνθεση και Διακρίσεις Κάθε χώρα με αναπτυγμένο τραπεζικό σύστημα έχει μια εκδοτική ή κεντρική τράπεζα, που έχει σαν κύρια αποστολή την άσκηση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής στη χώρα. Στην Ελλάδα, εκδοτική (κεντρική) τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύθηκε με το νόμο 3424/1927 και άρχισε να λειτουργεί το Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα περιλαμβάνει, την τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρική, Εκδοτική Τράπεζα), τις Εμπορικές Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Συνεταιρισμού, τους Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΠΟ - ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και τέλος τους διάφορους πιστωτικούς οργανισμούς, που διενεργούν τραπεζικές εργασίες Οι Εμπορικές τράπεζες αποτελούν τον κορμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, τόσο από την άποψη του αριθμού των ιδρυμάτων και του δικτύου των υποκαταστημάτων, όσο και από την άποψη του κύκλου εργασιών. Επίσης τραπεζικές εργασίες εκτελούν και Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές, Εταιρείες Επενδύσεων και πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν Πιστωτικές τράπεζες (Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς), και οι εταιρίες ή Ταμεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικότερα, τις τράπεζες που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/12/2005 στην Ελλάδα (Ελληνικών και Ξένων Συμφερόντων) οι οποίες απασχολούσαν παραπάνω από υπαλλήλους με περισσότερα από Υποκαταστήματα σ' ολόκληρη τη χώρα, με βάση τα στοιχεία των Ελληνικών τραπεζών.

28 27 «Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης» και «Δημιουργία Αξίας» στις Τράπεζες Πίνακας Δικτύου Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και Συνόλου Προσωπικού Στοιχεία 31/12/2005 Δ ίκ τυο κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν / υ π ο κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν ομός Α τ τικ ή ς Ν ομός Θ εσ /ν ίκ η ς Λ ο ιπ ή Χ ώ ρ α Σ ύ ν ο λ ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α. Π ισ τ ω τ ικ ά Ιδ ρ ύ μ α τα Β. Π.Ι. μ ε τ η μ ορφ ή Π. Σ υ ν ετα ιρ Γ. Τ ρ ά π εζα τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Α 1. Ε λ λ η ν ικ ά Π.Ι Εθνική Τράπεζα A lpha B an k Εμπορική E F G Eurobank-E rgasias Π ειρα ιώ ς Γενική Εγνατία Α γροτική Τράπεζα Τ ρά π εζα Α ττική ς Λαϊκή Τράπεζα N ova B an k Ο μέγα Probank Π ανελλήνια Τράπεζα First business bank M arfin B an k Α Σ Π ΙΣ Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τ. Π αρακάτ.και Δανείω ν Proton Επενδυτική Τράπεζα Ε πενδυτική Τρά πεζα A egean B a ltic bank Εμπορική C redieom

29 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Γ ενικά και Κλαδικά Λογιστικά σχέδια Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και υπό τύπο πλαισίου, θέτει αρχές και ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόζονται ««βολικά από όλες τις οικονομικές μονάδες μιας χώρας. Εντούτοις, ορισμένοι κλάδοι του ιδιωτικού τομέα (όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, κ.ά.), αλλά και του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμοί που διέπονται από τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού) παρουσιάζουν ορισμένες σημαντικές ιδιορρυθμίες και ειδικά προβλήματα που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν χωρίς την παραβίαση του πλαισίου που θέτει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Η αντιμετώπιση των ιδιορρυθμιών και ειδικών προβλημάτων των μονάδων αυτών επιτυγχάνεται με τα καλούμενα Κλαδικά (ή Ειδικά) Λογιστικά Σχέδια. Τα κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (ΚΛΣ) έχουν ως βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, του οποίου τις γενικές αρχές και τη δομή πρέπει να ακολουθούν, περιλαμβάνουν όμως ρυθμίσεις που φθάνουν από αλλαγές λογαριασμών μέχρι αλλοίωση ή αντικατάσταση ολόκληρων ομάδων, στις περιπτώσεις που τα ειδικά προβλήματα του κλάδου δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο-υπόδειγμα του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Συγκρίνοντας το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια παρατηρούμε ότι τα τελευταία περιλαμβάνουν εκείνους μόνο τους λογαριασμούς που απαιτούνται για την παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων των οικονομικών μονάδων του κλάδου. Συνεπώς είναι

30 29 μ ικ ρ ό τ ε ρ ο υ π λ ά τ ο υ ς σ ε σ χ έ σ η μ ε τ α Γ ε ν ικ ά Λ ο γ ισ τ ικ ά Σ χ έ δ ια, α λ λ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ β ά θ ο υ ς α π ό τ α Γ ε ν ικ ά Λ ο γ ισ τ ικ ά Σ χ έ δ ια, γ ια τ ί ο ι ιδ ιο μ ο ρ φ ίε ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ α π α ιτ ο ύ ν μ ια β α θ ύ τ ε ρ η α ν ά π τ υ ξ η τω ν λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν π ο υ π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι α π ό τ ο Γ ε ν ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο. Η δ ο μ ή κ α ι η δ ιά τ α ξ η τ η ς ύ λ η ς τ ο υ Κ λ α δ ικ ο ύ Λ ο γ ισ τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ίο υ Τ ρ α π ε ζ ώ ν 15 είν α ι π α ρ ό μ ο ια μ ε τη δ ο μ ή κ α ι τη δ ιά τ α ξ η τ η ς ύ λ η ς τ ο υ Ε λ λ η ν ικ ο ύ Γ ε ν ικ ο ύ Λ ο γ ισ τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ίο υ. Ο ι β α σ ικ έ ς τ ο υ ς δ ια φ ο ρ έ ς 16 σ υ ν ίσ τ α ν τ α ι σ τ α π α ρ α κ ά τω : α ) Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν α ρ χ ή τ η ς α υ τ ο ν ο μ ία ς, τ ο Γ ε ν ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο δ ια κ ρ ίν ε τ α ι σ τ α ε ξ ή ς τ ρ ία κ α ι λ ο γ ισ τ ικ ώ ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ α τ μ ή μ α τ α : - τη Γ ε ν ικ ή Λ ο γ ισ τ ικ ή (Ο μ ά δ ε ς λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν 1-8 ) - Τ η ν Α ν α λ υ τ ικ ή Λ ο γ ισ τ ικ ή Ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς (Ο μ ά δ α λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν 9 ) - τ ο υ ς Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ ς τ ά ξ ε ω ς (Ο μ ά δ α λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν 0 ). Τ ο Κ λ α δ ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο Τ ρ α π ε ζ ώ ν π ο υ κ α τ α ρ τ ίσ τ η κ ε, κ α λ ύ π τ ε ι μ ό ν ο τ ο π ρ ώ τ ο κ α ι τ ο τ ρ ίτ ο τ μ ή μ α. β ) Η Δ ε ύ τ ε ρ η Ο μ ά δ α Λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν, π ο υ σ τ ο Ε λ λ η ν ικ ό Γ ε ν ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο δ ια τ ίθ ε τ α ι γ ια τ α α π ο θ έ μ α τ α, σ τ ο Κ λ α δ ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο Τ ρ α π ε ζ ώ ν δ ια τ ίθ ε τ α ι γ ια τη λ ο γ ισ τ ικ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τω ν χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν. 15 Το περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου τραπεζών χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα μέρη: Μέρος πρώτο : Βασικές αρχές -Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών Μέρος δεύτερο : Γ ενική Λογιστική Μέρος τρίτο : Λογαριασμοί τάξεως Μέρος τέταρτο: Οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες Μέρος πέμπτο : Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως 16 «Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, ανάλυση και ερμηνεία» Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης, Εκδόσεις «Βρύκους Ε.Ε.», Αθήνα 2004, σελ.14-16,77-100

31 30 γ) Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο τραπεζών υιοθετεί την αρχή της τήρησης των λογαριασμών ξένων νομισμάτων, σύμφωνα με την μέθοδο των κατά ξένο νόμισμα αυτοτελών κυκλωμάτων. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται σήμερα από όλες τις μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και από αρκετές ελληνικές, γιατί παρέχει τη δυνατότητα να κινούνται πολυάριθμοι λογαριασμοί σε μεγάλη ποικιλία νομισμάτων και συνεπώς εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες της τραπεζικής λογιστικής. δ) Το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών απομακρύνεται από ορισμένους χειρισμούς στους λογαριασμούς της Ομάδας 8 και ορισμένες τυπικές λογιστικές διαδικασίες, προκειμένου να προσδιορίζονται τα λογιστικά μεγέθη που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως των Τραπεζών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 86/635 Οδηγίας της Ε.Ο.Κ. ε) Τέλος το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, καθιερώνει υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων εναρμονισμένα προς την 86/635 Οδηγία της ΕΟΚ και συνεπώς διαφόρου δομής και περιεχομένου σε σύγκριση με τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου Διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ. 5η Ομάδα Για την μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας τράπεζας, δηλαδή την αξιολόγηση μεγεθών όπως η κερδοφορία, η φερεγγυότητα, η αποδοτικότητα κ.α. απαιτείται η λεπτομερειακή ανάλυση και μελέτη των οικονομικών της καταστάσεων. Πριν προχωρήσουμε στην μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών οφείλουμε να αναφερθούμε

32 31 στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις του τραπεζικού κλάδου, σε σχέση με τις επιχειρήσεις των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του ισολογισμού ενός τραπεζικού ιδρύματος και μιας άλλης επιχείρησης είναι περισσότερο έντονες στον υπολογισμό για παράδειγμα, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, όπου στη μη τραπεζική επιχείρηση υπάρχουν οι λογαριασμοί «Κύκλος Εργασιών», «κόστος Πωληθέντων», «Μικτά κέρδη», ενώ στον προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης του τραπεζικού ιδρύματος, λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί «Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα», «Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα», «Εσοδα από Τίτλους», «Εσοδα Προμηθειών», κ.ά Διαφορές ΚΛΣΤ με το ΕΓΛΣ 5η ομάδα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ομάδα 5η 50. Προμηθευτές 51. Γ ραμμάτια Πληρωτέα 52. Τράπεζες-Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53. Πιστωτές διάφοροι 54. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη 55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 59. Βραχ/σμες υποχρεώσεις υποκ/των ή άλλων κέντρων Καταθέσεις και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ομάδα 5η 50. Καταθέσεις όψεως 51. Καταθέσεις ταμιευτηρίου 52. Καταθέσεις προθεσμίας - Τραπεζικά ομόλογα 53. Άλλες κατηγορίες καταθέσεων 54. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 55. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 57. Επιταγές και εντολές πληρωτέες 58. Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 59. Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 Χ Χ Χ Χ (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 Χ Χ Χ Χ Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Καθαρό κέρδος (+) ή καθαρή ζημία (-) Χ Χ Χ Χ Καθαρό κέρδος (+) ή καθαρή ζημία (-) Χ Χ Χ Χ Υπολ. Λ/88 Υπολ. Λ/88

33 Χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων των εμπορικών τραπεζών Ο ι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις π ο υ κ α τ α ρ τ ίζ ο ν τ α ι α π ό τ ις τ ρ ά π ε ζ ε ς δ ια φ έ ρ ο υ ν σ τ ο π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο κ α ι τη δ ο μ ή τ ο υ ς α π ό τ ις ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις π ο υ σ υ ν τ ά σ σ ο ν τ α ι α π ό τ ις ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις τω ν ά λ λ ω ν κ λ ά δ ω ν τ η ς ο ικ ο ν ο μ ία ς, γ ια τ ί α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι σ ε έ ν α ε υ ρ ύ φ ά σ μ α π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α ι γ ια τ η ν π ο ρ ε ία τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς. Κ α θ ε μ ιά α π ό τ ις κ α τ η γ ο ρ ίε ς τω ν ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ω ν έ χ ε ι σ υ ν ή θ ω ς α ν ά γ κ η ειδ ικ ή ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς, ό π ω ς το Δ ιο ικ η τ ικ ό Σ υ μ β ο ύ λ ιο τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς, ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ τ η ν τ ρ ά π ε ζ α, ο ι μ έ τ ο χ ο ι, ο ι κ α τ α θ έ τ ε ς, ο ι π ε λ ά τ ε ς, ο ι π ισ τ ο ύ χ ο ι, ο ι π ισ τ ω τ έ ς τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς κ α ι τ έ λ ο ς ο ι α σ κ ο ύ ν τ ε ς ε π ο π τ ε ία σ τ ις τ ρ ά π ε ζ ε ς, (Τ ρ ά π ε ζ α Ε λ λ ά δ ο ς, Ν ο μ ισ μ α τ ικ έ ς Α ρ χ έ ς, κ.α.) Τ ο κ λ α δ ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο τ ρ α π ε ζ ώ ν, (υ ιο θ ε τ ώ ν τ α ς τ ο ν ο ρ ισ μ ό τ ο υ Ε Γ Λ Σ ) ο ρ ίζ ε ι ό τ ι ο ι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις είν α ι π ίν α κ ες σ τ ο υ ς ο π ο ίο υ ς ε μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι τ α σ τ ο ιχ ε ία τ ο υ ισ ο λ ο γ ισ μ ο ύ κ α ι ο ρ ισ μ έ ν ω ν λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν τω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν, κ ε φ α λ α ιώ δ ο υ ς σ η μ α σ ία ς. Σ ε π ρ ο σ ά ρ τ η μ α τω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν α υ τ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν εμ φ α ν ίζ ο ν τ α ι ε π ε ξ η γ η μ α τ ικ έ ς κ α ι ά λ λ ε ς σ η μ α ν τ ικ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς, π ο υ έ χ ο υ ν σ κ ο π ό ν α δ ιε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν τ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τ ε ς σ τ η ν α ν α γ κ α ία π λ ή ρ η ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ ς. Ο ι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις κ α τ ά τ ο Κ λ α δ ικ ό Λ ο γ ισ τ ικ ό Σ χ έ δ ιο τ ρ α π ε ζ ώ ν, π ο υ π ρ έ π ε ι ν α δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τ α ι ό π ω ς κ α ι κ α τ ά τ ο Ε.Γ Λ Σ, είν α ι ο ι α κ ό λ ο υ θ ε ς. Η κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ισ μ ο ύ τ έ λ ο υ ς χ ρ ή σ ε ω ς. Η κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν χ ρ ή σ ε ω ς. Ο π ίν α κ α ς δ ια θ έ σ ε ω ς α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν.

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Κα. Τζαγκαράκη Αικατερίνη Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα