ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Θεόδωρος Μ. Μητράκος Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Γεώργιος Χ. Γκότσης Θεμιστοκλής-Ιωάννης Ν. Αντωνίου Κρυστάλλω Γ. Μίχου Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άννα Α. Βασίλα Διευθύντρια Γεωργία Μ. Καραγεώργη

4 Συντομογραφίες ΣΚΚ ΣΚΕ ΣΕ ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΤΧΣ ΔΣ ΕΓΕΔ ΤτΕ ΣΕΚ ΕΚΤ ΕΑΤ EFDI IADI ΠΙ Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σκέλος Εξυγίανσης Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Διοικητικό Συμβούλιο Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου Τράπεζα της Ελλάδος Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών European Forum of Deposit Insurers International Association of Deposit Insurers Πιστωτικό Ίδρυμα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Κανονισμός για τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Εξελίξεις στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο Διεθνής Συνεργασία 9 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σκέλος Εξυγίανσης Λειτουργικά Έξοδα Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Λειτουργικά έξοδα 16 Πίνακας 1: 18 Πίνακας 2: Πόρων 19 Πίνακας 3: Εξόδων 20 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 21 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ 22 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ 23 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 8: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 25 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 25 Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 26 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 26 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 26 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 26 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Πίνακας 11: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 28 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 28 Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 29 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 29 Διάγραμμα 9: Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚΚ 30 Πίνακας 13: Εξέλιξη Εισφορών, Καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ του και Ποσοστών Κάλυψης 31 Διάγραμμα 11: Επιλέξιμες και Εγγυημένες Καταθέσεις, και Ποσοστά Κάλυψης 32 Διάγραμμα 12: Διαθέσιμοι Πόροι του ΣΚΚ του και Ποσοστά Κάλυψης 33 5

6 Πίνακας 14: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ 34 Πίνακας 15: Ανάλυση Απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ 35 Πίνακας 16: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 36 Πίνακας 17: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 37 Πίνακας 18: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 38 Πίνακας 19: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 39 Πίνακας 20: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 40 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 41 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 42 Πίνακας 21: Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού 54 Πίνακας 22: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 55 Πίνακας 23: Πίνακες Λογιστικών Απεικονίσεων των επιμέρους Κεφαλαίων και Σκελών του 56 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 58 6

7 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη ένατη διαχειριστική περίοδο του, κατά την οποία έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και στο εθνικό τραπεζικό σύστημα. 1.1 Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Βασικές εξελίξεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά το αποτέλεσαν η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η βελτίωση της προ προβλέψεων κερδοφορίας τους και η ανάληψη περαιτέρω ενέργειών στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ζητήματος των δανείων σε καθυστέρηση. Η βελτίωση των όρων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου κατά το μεγαλύτερο μέρος του συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των τίτλων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στη διατραπεζική χρηματοδότηση. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα προέβησαν στην έκδοση τραπεζικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων ενισχύθηκε περαιτέρω και μέσω άντλησης χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (Targeted longer-term refinancing operations - ΤLΤROs). Ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, δεδομένου ότι στα τέλη του έτους επιδεινώθηκαν οι όροι δανεισμού τόσο για το δημόσιο χρέος, όσο και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η επιτυχής μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παγίωση συνθηκών εμπιστοσύνης στο αποταμιευτικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική είναι η συμβολή του συστήματος εγγύησης καταθέσεων στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Περαιτέρω, το συνεχίστηκε η αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την εξαγορά του πιστωτικού ιδρύματος Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. την 21 η Νοεμβρίου. 1.2 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Το έτος αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τα τρία βασικά κείμενα που ολοκληρώνουν το νομοθετικό έργο για την Τραπεζική Ένωση: τον Κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, την Οδηγία για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων και την Οδηγία σχετικά με τα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ). Παράλληλα, την 4 η Νοεμβρίου ενεργοποιήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, αποτελούμενος από την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων Οι κυριότερες διατάξεις της νέας Οδηγίας περί ΣΕΚ αφορούν τα εξής: Όριο κάλυψης των επιλέξιμων καταθέσεων (καταθέσεις που εμπίπτουν στην κάλυψη των ΣΕΚ) ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα. Πρόσθετη υποχρεωτική προσωρινή κάλυψη πέραν του ορίου των ευρώ, για τουλάχιστον τρεις και έως δώδεκα μήνες για συγκεκριμένες κατηγορίες καταθέσεων που προέρχονται από συναλλαγές κοινωνικού σκοπού. Προθεσμία καταβολής αποζημίωσης επτά εργάσιμων ημερών από την 7

8 ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα περιήλθε σε αδυναμία, με δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής της. Ορισμός επιπέδου στόχου των διαθεσίμων των ΣΕΚ σε 0,8% επί των εγγυημένων καταθέσεων, το οποίο πρέπει να έχει επιτευχθεί εντός δεκαετίας. Υπολογισμός των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων και στάθμιση των εισφορών βάσει κινδύνου. Δυνατότητα συγκέντρωσης διαθεσίμων σε ποσοστό έως και 30% σε μορφή πλήρως εξασφαλισμένων δεσμεύσεων προς πληρωμή (payment commitments) των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των ΣΕΚ. Αποζημίωση καταθετών υποκαταστημάτων τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, από το ΣΕΚ στο κράτος μέλος υποδοχής εκ μέρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΚ του κράτους μέλους προέλευσης. Ενίσχυση του πλαισίου ενημέρωσης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των καταθέσεών τους από τα ΣΕΚ. Εκπόνηση από τα ΣΕΚ ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) τουλάχιστον κάθε τρία έτη Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οι διατάξεις της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων που επηρεάζουν το νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία του αφορούν κυρίως τα εξής: Ορισμός του επιπέδου στόχου των εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την Επιμερισμός των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του ύψους του παθητικού (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων), μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος και προσαρμογή των εισφορών βάσει του αναλαμβανόμενου από τα πιστωτικά ιδρύματα κινδύνου. Η συνεισφορά του Ταμείου Εξυγίανσης στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος, εκτός εάν όλες οι μη εξασφαλισμένες, μη προνομιακές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των επιλέξιμων καταθέσεων) έχουν υποστεί πλήρη απομείωση της αξίας τους. Συμμετοχή του ΣΕΚ στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η υποχρέωση των ΣΕΚ δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% του επιπέδου στόχου των διαθεσίμων του ΣΕΚ, ποσοστό το οποίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αυξηθεί Κανονισμός για τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Ο Κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης προβλέπει τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και προαιρετικά για τα λοιπά κράτη μέλη, με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα καταβάλλονται στα εθνικά Ταμεία Εξυγίανσης και κατόπιν θα μεταφέρονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο, σε βάθος οκταετίας από το 2016, θα πρέπει να έχει επιτύχει το επίπεδο στόχο του 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτό. Με βάση τη Διακυβερνητική Συμφωνία που θα ισχύει την περίοδο μέχρι την επίτευξη του επιπέδου στόχου, ένα μέρος των διαθεσίμων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης θα δύναται να χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύματα του κράτους μέλους που καταβάλλει τις εισφορές αυτές (ατομικές μερίδες) και το υπόλοιπο θα δύναται να χρηματοδοτήσει μέτρα σε πιστωτικά 8

9 ιδρύματα όλων των συμμετεχόντων κρατών. Σταδιακά θα αυξάνεται το ποσοστό των διαθεσίμων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης που δύναται να χρησιμοποιηθεί για εξυγίανση του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων με παράλληλη μείωση του αντίστοιχου ποσοστού των ατομικών μερίδων των κρατών μελών. Ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πριν την επίτευξη του επιπέδου στόχου (εντός των πρώτων οκτώ ετών), θα χρησιμοποιείται πρώτα η εθνική μερίδα του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται το πιστωτικό ίδρυμα που έχει περιέλθει σε αδυναμία και εν συνεχεία μέρος του ενιαίου κεφαλαίου, ώστε η επιβάρυνση για το κράτος μέλος αυτό να είναι αναλογικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Με την πάροδο της οκταετίας, όλα τα κράτη μέλη θα επιβαρύνονται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (πλήρης αμοιβαιότητα). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό του Συμβουλίου για την εξειδίκευση της μεθοδολογίας υπολογισμού των εκ των προτέρων εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, για την οκταετή περίοδο μέχρι την επίτευξη του επιπέδου στόχου, οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα υπολογίζονται μερικώς, βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού που προσδιορίζεται στην Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός συνιστά το νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, το οποίο αποτελείται από μία υπερεθνική αρχή, την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Η ΕΚΤ ασκεί άμεση εποπτεία σε 120 σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Επιπλέον, η ΕΚΤ παρακολουθεί και επιβλέπει την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, η οποία διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η απόφαση όσον αφορά την αδειοδότηση ή την ανάκληση της άδειας των ελληνικών συστημικών, αλλά και των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων λαμβάνεται πλέον από την ΕΚΤ, η οποία αξιολογεί τα δεδομένα κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. 1.3 Εξελίξεις στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των διατάξεων της Οδηγίας περί ΣΕΚ και της Οδηγίας περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, το συμμετέχει και στις δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό, στις οποίες προεδρεύει το και η Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα. Το νομοσχέδιο που θα διαμορφωθεί από τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας περί ΣΕΚ θα αντικαταστήσει το σύνολο των διατάξεων του νόμου 3746/2009 που διέπει τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, το υφιστάμενο Σκέλος Εξυγίανσης και λοιπών γενικών διατάξεων. Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του ν. 4316/, θεσπίσθηκε επίσης η δυνατότητα χορήγησης δανείου στο, υπέρ του ΣΕ, από το ΤΧΣ. Το δάνειο χορηγείται σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΕ δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης της εντολής μεταβίβασης και του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος. 1.4 Διεθνής Συνεργασία Η επικείμενη ενσωμάτωση των διατάξεων των Οδηγιών /49/ΕΕ και /59/ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, οδήγησε σε αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΣΕΚ, μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers EFDI). Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκε ο ρόλος των ομάδων εργασίας του φορέα, στις οποίες συμμετέχει ενεργά το και οι οποίες αφορούν τη στάθμιση των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει κινδύνου και την πραγματοποίηση ομότιμων αξιολογήσεων (peer reviews) των ΣΕΚ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Περαιτέρω, 9

10 προκειμένου για την προετοιμασία των ΣΕΚ για την καταβολή διασυνοριακών αποζημιώσεων, πέραν της ομάδας εργασίας για τη σύγκλιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΣΕΚ η οποία λειτουργεί από το 2013, δημιουργήθηκαν τρείς νέες ομάδες εργασίας του EFDI στις οποίες εκπροσωπείται το. Οι ομάδες επεξεργάζονται, μεταξύ άλλων, θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνου, επικοινωνίας και διαχείρισης παραπόνων και νομικά θέματα. καταθέτες και την πληροφόρηση αναφορικά με την ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος. Με τη σύναψη της διμερούς Συμφωνίας διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και με σαφήνεια ενημέρωση των καταθετών και κατ επέκταση ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις δύο χώρες. Το Μάρτιο του το εντάχθηκε, ως πλήρες μέλος, στον οργανισμό International Association of Deposit Insurers (IADI). Το IADI είναι ένας οργανισμός που αναπτύσσει διεθνή πρότυπα και αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΣΕΚ, όπως τις Βασικές Αρχές Αποτελεσματικών ΣΕΚ (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems), τις οποίες εξέδωσε σε συνεργασία με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Τόσο το EFDI όσο και το IADI από τη σύστασή τους ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα και αναγνωρίστηκαν ευρέως για την προσφορά τους στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η συμμετοχή του στο IADI εξασφαλίζει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, καθώς και σε έρευνες και σεμινάρια που διεξάγει το IADI, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά του και βελτιώνοντας τη λειτουργία του. Επιπροσθέτως, το συνεργάζεται στενά με τα λοιπά ΣΕΚ στο πλαίσιο εφαρμογής του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το Φεβρουάριο του υπεγράφη Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας με το ΣΕΚ της Βουλγαρίας (Bulgarian Deposit Insurance Fund BDIF). Η Συμφωνία αυτή αποσκοπεί στη θεμελίωση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του βουλγαρικού και του ελληνικού ΣΕΚ και αφορά τομείς όπως το συντονισμό των ενεργειών ενημέρωσης του κοινού, την αποτελεσματική διαχείριση ερωτημάτων αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, την επικοινωνία με τους 10

11 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται κυρίως από: την ετήσια μεταβολή του ύψους των επιλέξιμων καταθέσεων που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), την ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), το ύψος του παθητικού, των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών προς το Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ), την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τα λειτουργικά έξοδα του. Το Νοέμβριο του, όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του πιστωτικού ιδρύματος Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Συνεπώς, στο τέλος του ο αριθμός των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία Σκέλη του είχε ως εξής: Στο ΣΚΚ και στο ΣΕ συμμετείχαν είκοσι τρία (23) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα δέκα εννέα (19) με έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΚΕ συμμετείχαν επτά (7) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 6) Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Κατά τη διάρκεια του παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στη καταθετική βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων, με το συνολικό μέγεθος των καθαρών μηνιαίων εκροών καταθέσεων, σε ετήσια βάση, να υπερβαίνει αυτό των εισροών. Οι εισφορές προς το ΣΚΚ του υπολογίστηκαν βάσει των ετήσιων μεταβολών των επιλέξιμων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών αναπροσαρμόσθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του, ως ακολούθως: Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 13,8 13,81 69,10 69,11 201,47 201, ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με τη βαθμίδα κινδύνου στην οποία κατετάγη κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης. Οι ετήσιες τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ), καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Οκτώβριο εκάστου ημερολογιακού έτους και τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο προς το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ), το οποίο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί 11

12 ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 (η) του ν. 3746/2009, καταβάλλονται, στο σύνολό τους, σε πίστωση των ειδικών λογαριασμών του ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς που τηρεί το ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος επενδύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων μεταξύ του και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις ευρωπαϊκές αγορές, συνέπεια της απομάκρυνσης της αβεβαιότητας των τελευταίων ετών, οδήγησε στη σταθεροποίηση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων της ζώνης του ευρώ. Μείωση παρουσίασαν οι αποδόσεις των τοποθετήσεων σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις που τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 (θ) του ν. 3746/2009, για τη σταδιακή μεταφορά των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων στα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα στους ειδικούς λογαριασμούς του ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ΔΣ του αποφάσισε για το έτος μεταφορά, βάσει ποσοστού απομείωσης ύψους 2% του κεφαλαίου των προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Για τον προσδιορισμό των εισφορών στο ΣΚΕ, ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κινήθηκε πτωτικά το, ως συνέπεια της πτωτικής πορείας της αγοράς κεφαλαίων. Ωστόσο, προέκυψαν περιορισμένου ύψους εισφορές προς το Σκέλος αυτό, κυρίως λόγω της εξαγοράς του πιστωτικού ιδρύματος Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από την Alpha Bank. Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν 31996/ Β.1562/ (ΦΕΚ 1186/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές τακτικής εισφοράς, ανά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών και με απόφαση του ΔΣ του προσδιορίστηκε το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Σημειώνεται ότι η καταβολή της εισφοράς πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τις ημερομηνίες καταβολής των εισφορών προς το ΣΚΚ Σκέλος Εξυγίανσης Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2013/ Β.2408/ (ΦΕΚ 3014/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ο συντελεστής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ΣΕ, προσδιορίστηκε με απόφαση του ΔΣ του, το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε μείωση της βάσης υπολογισμού των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΕ, ήτοι της διαφοράς του ύψους του συνόλου του παθητικού από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια και τις εγγυημένες καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με απόφαση του ΔΣ του, τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε δύο ισόποσες δόσεις, το Δεκέμβριο του έτους και τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Επίσης με απόφαση του ΔΣ του, οι εισφορές για τα έτη και 2015 θα παραμείνουν στα διαθέσιμα του ΣΕ ως αποθεματικό. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του ν. 4316/, θεσπίσθηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείου στο, υπέρ του ΣΕ, από 12

13 το ΤΧΣ. Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος «T BANK Α.Τ.Ε.» και δυνάμει της υπ αριθμ. 2682/30.7. απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του ΤΧΣ και κρίθηκε ότι νομίμως υπόχρεος καταβολής του υπολοίπου της διαφοράς ύψους ευρώ είναι το ΤΧΣ. Με την υπ αριθ. 124/3/ απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε η είσπραξη ποσού προσωρινής διανομής του εν εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος Proton Τράπεζα Α.Ε., το οποίο εισπράχθηκε εντός του Εντός του εισπράχθηκε ποσό προσωρινής διανομής του εν εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος T Bank A.T.E., το οποίο είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιήθηκε από το ΣΕ για την αποπληρωμή μέρους του δανείου που έχει λάβει από το ΣΚΚ Λειτουργικά Έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων, κυρίως λόγω της πραγματοποίησης χαμηλότερων δαπανών τόσο για τις αμοιβές προσωπικού και τρίτων όσο και για τα έξοδα υπηρεσιακών ταξιδίων. Ο επιμερισμός των συνολικών εξόδων του στα τρία Σκέλη (ΣΚΚ, ΣΕ και ΣΚΕ), καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός μεταξύ των Κεφαλαίων του ΣΚΚ (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ), γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Στον ανωτέρω επιμερισμό δεν συμμετέχουν έξοδα που βαρύνουν απευθείας τα αντίστοιχα Κεφάλαια / Σκέλη του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 22,3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 67,1% έναντι των προϋπολογισθέντων χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση της βάσης υπολογισμού κατά 1,3% έναντι 4% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Ο υπολογισμός των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ αντιστοιχεί μόνο στην ετήσια μεταβολή των επιλέξιμων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν μείωση κατά 16,3% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποδόσεων των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και στη μικρότερη της εκτιμώμενης βάσης, επί της οποίας υπολογίζονται οι αποδόσεις των τοποθετήσεων. Θετική επίδραση στα έσοδα κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να αναστρέψει την υστέρηση, άσκησε η μεταφορά μικρότερου τμήματος των προθεσμιακών καταθέσεων στους λογαριασμούς του στη Τράπεζα της Ελλάδος για το έτος, σε σύγκριση με το προϋπολογισθέν. Συγκεκριμένα,μεταφέρθηκαν καταθέσεις ύψους 44,8 εκατ. ευρώ, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογισθεί λόγω χαμηλότερων τόκων που καταβλήθηκαν στην περίοδο αυτή. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,3%, έναντι προϋπολογισθείσας 3,1%, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Η δε μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των 13

14 διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,1%, έναντι προϋπολογισθείσας 0,05%, λόγω, κυρίως, των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του ΣΚΚ. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση των παρακρατηθέντων φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 1,9%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 2,5%. Η υστέρηση, κυρίως των εσόδων κεφαλαίων και δευτερευόντως των εσόδων από εισφορές, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των συνολικών εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 330 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 1,8%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 336 χιλ. ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το 30,5% του συνολικού κόστους λειτουργίας του. Ο φόρος εισοδήματος που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και αφορά τον αναλογούν φόρο επί του εισοδήματος από τόκους καταθέσεων και τίτλων σταθερής απόδοσης του ΚΚΚΚ, μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε, σε εφαρμογή, από 1.1., του φορολογικού νόμου 4172/2013. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 34,1%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Οι πόροι του ΠΚΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 36,8% από το προϋπολογισθέν ποσό των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι εισφορές διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 67%, έναντι των αρχικών προβλέψεων ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μικρότερη αύξηση της βάσης υπολογισμού των καταθέσεων από ότι είχε προβλεφθεί, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 27,8%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των προσόδων από τόκους καταθέσεων, ως συνέπεια της μείωσης των αποδόσεων των τοποθετήσεων αυτών και στη μικρότερη βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι αποδόσεις των τοποθετήσεων. Η μεταφορά μικρότερων έναντι των προϋπολογισθέντων κεφαλαίων από τις προθεσμιακές καταθέσεις στους λογαριασμούς του στη Τράπεζα της Ελλάδος άσκησε θετική επίδραση στις προσόδους κεφαλαίων, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων είναι υψηλότερες, χωρίς ωστόσο να αναστρέψει την προαναφερθείσα μείωση. Ειδικότερα, το μεταφέρθηκαν καταθέσεις ύψους 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 65,9 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογισθεί, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,3% έναντι 3,1% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Η μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,1% έναντι 0,05% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω της υψηλότερης απόδοσης των τίτλων στους οποίους ήταν επενδεδυμένα τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ, κατ αναλογία των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του ΚΚΚΚ. Για το σύνολο των τοποθετήσεων των διαθεσίμων του ΠΚΚΚ, η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 1,8%, έναντι 2,5% των αρχικών προβλέψεων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 336 χιλ. ευρώ και παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 325 χιλ. ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το 31% του συνολικού κόστους λειτουργίας του. 14

15 Το πλεόνασμα του ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 37%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 36,1%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην εισροή κεφαλαίων από εισφορές και στην επένδυση των διαθεσίμων του ΣΚΚ (Πίνακας 4). Έναντι του 2013, οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο του δανείου που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ μειώθηκε κατά χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ. Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 4.231,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 4.166,4 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος (Πίνακας 8). Ειδικότερα, οι συσσωρευμένοι πόροι του ΚΚΚΚ ανήλθαν σε εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1.741,3 εκατ. ευρώ για το έτος Για το ΠΚΚΚ οι συσσωρευμένοι πόροι ανήλθαν σε 2.468,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 2.425,1 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος. Οι διαθέσιμοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 3.040,9 εκατ. ευρώ (Πίνακας 9) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,6% των εγγυημένων καταθέσεων (Πίνακας 13). Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 1,83% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι πόροι του ΣΚΕ διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 35% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε 212 χιλ. ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί εισφορές ύψους 686 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ως συνέπεια της μικρότερης αύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών - πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των αρχικών προβλέψεων. Ως βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 30,1% έναντι του ποσού των χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και δευτερευόντως στα αρνητικά επιτόκια που εφαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό όψεως του ΣΚΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η απόδοση αυτή διαμορφώθηκε σε 2,3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,1%. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των 103 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των 112 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του ΣΚΕ αντιπροσωπεύει ποσοστό 9,5% των συνολικών εξόδων του. Το πλεόνασμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 35,6%, έναντι προϋπολογισθέντος πλεονάσματος χιλ. ευρώ. 15

16 Τα επενδεδυμένα κεφάλαια, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6, παρ. 12 (β), ν. 3746/2009) αφορούν αποκλειστικά τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ από το προηγούμενο έτος και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ (Πίνακας 4). Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΕ ανήλθαν σε 183,8 εκατ. ευρώ (Πίνακας 11). 2.4 Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Τα έσοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων εσόδων χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων εισφορών χιλ. ευρώ και παρουσιάζουν θετική απόκλιση κατά 4,6%. Τα έσοδα αυτά αφορούν αποκλειστικά έσοδα από εισφορές και η αύξησή τους προέκυψε από την αναθεώρηση των στοιχείων της βάσης υπολογισμού εισφορών προηγούμενης χρήσης. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των 17 χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων). Τα έσοδα αυτά προέκυψαν κατ εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης του ΔΣ του με την οποία οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΕ για το έτος δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση του δανείου, αλλά παρέμειναν στα διαθέσιμα ως αποθεματικό και τοποθετήθηκαν σε τίτλους. Τα αναμενόμενα έσοδα από προσωρινή διανομή που αφορούν απαιτήσεις από το σε εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα Proton Τράπεζα Α.Ε. ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ, το οποίο όμως δεν ήταν γνωστό κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Τα συνολικά έξοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση 22,3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως ως συνέπεια της μείωσης της καθαρής μέσης ετήσιας απόδοσης των αντίστοιχων διαθεσίμων από τα οποία αντλήθηκε το δάνειο. Ειδικότερα: Ο τόκος επί του δανείου του ΣΚΚ στο ΣΕ ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο οφειλόμενος τόκος ισούται με την καθαρή μέση ετήσια απόδοση των αντίστοιχων διαθεσίμων από τα οποία αντλήθηκε το δάνειο και ειδικότερα σε 0,1% για το μέρος του δανείου που προέρχεται από διαθέσιμα του ΚΚΚΚ και 1,3% από τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΕ ανήλθε στο ποσό των 314 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση 6,5% έναντι προϋπολογισθέντος 336 χιλ. ευρώ. Το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 29% των συνολικών εξόδων του. Τέλος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και αφορούν έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί. Το οικονομικό αποτέλεσμα του ΣΕ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ. 2.5 Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση 2,3%, έναντι χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3). Η διαμόρφωση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών έναντι του προϋπολογισμού έχει ως εξής: Η δαπάνη «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθε στο ποσό των 881 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 2,3%, έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 902 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής απόφασης του ΙΚΑ για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της 16

17 αντικατάστασης σύμβασης έργου εσωτερικού ελέγχου με νέα με χαμηλότερο κόστος. Η δαπάνη «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκε στο ποσό των 24 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 21 χιλ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων συντήρησης νέου εξοπλισμού. Η δαπάνη «φόροι-τέλη» διαμορφώθηκε στο ποσό των 10 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,6% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 14 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερης επιβάρυνσης από την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η δαπάνη «λοιπά λειτουργικά έξοδα» διαμορφώθηκε σε 76 χιλ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 11,6%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 86 χιλ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης ταξιδίων που αφορούσαν συμμετοχή στην Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ και η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Η μείωση αυτή υπεραντιστάθμισε τη δαπάνη για συνδρομές λόγω συμμετοχής του, από το, στο IADI και τη δαπάνη ταξιδίων από την εκπροσώπηση του σε νέες ομάδες εργασίας του EFDI. Η δαπάνη «τραπεζικές εργασίες» διαμορφώθηκε στο ποσό των 54 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3,6%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού 56 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής χαμηλότερης προμήθειας στο διαχειριστή διαθεσίμων του, ως συνέπεια του χαμηλότερου όγκου κεφαλαίων στη διαχείριση διαθεσίμων του, εξαιτίας της είσπραξης μικρότερων τακτικών εισφορών από το ΣΚΚ σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες. Σημειώνεται ότι η προμήθεια υπολογίζεται βάσει του όγκου των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Η δαπάνη «αποσβέσεις παγίων» ανήλθε σε 42 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,8%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 29 χιλ. ευρώ και σχετίζεται με τις νέες επενδύσεις του σε πάγιο εξοπλισμό, που δεν είχαν προβλεφθεί. Η δαπάνη «προβλέψεις», που αφορά κυρίως τη μεταβολή των υποχρεώσεων του από ενδεχόμενες αποζημιώσεις προσωπικού, διαμορφώθηκε σε 2 χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 1 χιλ. ευρώ, η αύξηση της οποίας οφείλεται στη μεταβολή των αποδοχών που αποτελούν τη βάση του υπολογισμού της αποζημίωσης προσωπικού δύο υπαλλήλων του, η οποία προέκυψε από μεταβολές στα τυπικά προσόντα και στην οικογενειακή κατάσταση. Η δαπάνη «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» αφορά επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού προηγουμένων χρήσεων που προέκυψε από διόρθωση του τρόπου υπολογισμού τους και μειώνει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του κατά 6 χιλ. ευρώ. 17

18 Πίνακας 1: Προϋπολογισμός (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 1 1. Έσοδα ,3 2. Κόστος λειτουργίας 3 (336) (330) -1,8 3. Φόρος εισοδήματος - (3.783) - 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΚΚΚ (1+2+3) ,1 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) 2 1. Πόροι ,8 2. Κόστος λειτουργίας 3 και λοιπά έξοδα (325) (336) 3,4 3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΚΚΚ (1+2) ,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (α.3+β.3) ,1 ΙΙ. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 2 - Πόροι ,0 - Κόστος λειτουργίας 3 (112) (103) -8,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΤΟΥ ΣΚΕ ,6 ΙΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) 1 1. Έσοδα ,2 2. Έξοδα (13.551) (10.527) -22,3 - Τόκοι από λήψη πίστωσης (13.215) (10.213) -22,7 - Κόστος λειτουργίας 3 (336) (314) -6,5 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΕ (1+2+3) ,6 Σημειώσεις: 1) Το ΚΚΚΚ και το ΣΕ αποτελούν περιουσία του. 2) Το ΠΚΚΚ και το ΣΚΕ ανήκουν εξ αδιαρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το. 3) Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ, του ΣΚΕ και του ΣΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ, με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο. 4) Αφορά έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για την χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος "T Bank Α.Τ.Ε" από το ΣΕ, που σχηματίσθηκε λόγω αναμονής έκδοσης τελεσίδικης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ταυτότητα του υπόχρεου για την καταβολή του εν λόγω ποσού έπειτα από αίτημα ακυρώσεως που κατέθεσε το ΤΧΣ, στο οποίο μεταφέρθηκε η σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ.15 του Ν.4051/2012, όπως ισχύει. Η με αριθμό 2682/30.7. απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απήλλαξε, οριστικά, το από την σχετική υποχρέωση. 18

19 Πίνακας 2: Πόρων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ι. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) 1. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) ,3 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,1 - Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,1 Έσοδα κεφαλαίων ,3 - Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των ,1 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων (25) (35) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Φόροι επί των τόκων (10.331) (4.183) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,8 2. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,8 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΠΚΚΚ ,0 - Ετήσιες τακτικές εισφορές ,0 - Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Πρόσοδοι ,8 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,3 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων (37) (76) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Φόροι επί των τόκων (7.086) (5.029) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,2 ΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) ,0 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΕ ,1 - Ετήσιες τακτικές εισφορές ,1 Πρόσοδοι ,1 - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (27) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Αναλογούντες φόροι (840) (592) ΙII. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) ,2 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΕ ,6 - Έσοδα από ετήσιες εισφορές ,6 - Έσοδα από προσαρμογή εισφοράς προηγούμενης χρήσης Eσοδα κεφαλαίων Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων - 21 Φόροι επί των τόκων - (3) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) - (1) - Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Eσοδα από την προσωρινή διανομή πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση Σημειώσεις: 1. Το ΣΕ χρηματοδοτείται με εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες άρχισαν να καταβάλλονται εντός του 2013 μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθμόν Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2013 /Β που καθόρισε το ύψος και τον τρόπο καταβολής τους. 2. Αφορά έσοδα από την προσωρινή διανομή από το πιστωτικό ίδρυμα υπό εκκαθάριση Proton Τράπεζα Α.Ε. (2.306 χιλ.ευρώ) εντός του

20 Πίνακας 3: Εξόδων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Δ Α ,3 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - τρίτων ,3 - Αποδοχές έμμισθου προσωπικού ,0 Αποδοχές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,2 Αποδοχές προσωπικού με απόσπαση ,1 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου ,0 - Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού ,1 Δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού ,0 Λοιπές παροχές 7 7 0,0 - Εργοδοτικές εισφορές ,2 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,6 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με απόσπαση ,7 Εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο νομικών 5 5 0,0 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έργου ,0 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,0 Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή ,0 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ,0 Αμοιβές Δ.Σ ,6 Επιμίσθιο προσωπικού με απόσπαση ,0 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ,1 Αμοιβή ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων Παροχές τρίτων ,3 ΟΤΕ, ΔΕΗ, ταχυδρομικά ,3 Ασφάλειες 1 1 0,0 Συμβάσεις - συντηρήσεις εξοπλισμού ,7 3. Φόροι - τέλη ,6 4. Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,6 Έξοδα ταξιδιών ,6 Συνδρομές ,0 Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης 4 4 0,0 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,3 Κοινόχρηστα έξοδα ,0 5. Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες ,6 6. Αποσβέσεις παγίων ,8 7. Προβλέψεις ,0 8. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - (6) - Επιμερισμός λειτουργικών εξόδων μεταξύ των Σκελών του : Λειτουργικά Έξοδα ,3 1. Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,8 α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,8 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,4 2. Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,0 3. Σκέλος Εξυγίανσης ,5 20

21 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού Τίτλοι Προθεσμιακές καταθέσεις ΣΚΚ Πίστωση προς ΣΕ 2 Γενικό Σύνολο ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (1) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (2) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (3) [ (1)+(2)+(3) ] (ποσά σε ευρώ) ΣΕ ΣΚΕ Τίτλοι Προθεσμιακές καταθέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εισροές από εισφορές Αποπληρωμή κεφαλαίων και τόκων χορηγήσεων Ποσά προερχόμενα από εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Ποσά προθεσμιακών καταθέσεων που μεταφέρθηκαν στα χαρτοφυλάκια τίτλων Έσοδα/ Πρόσοδοι Λοιπές εισροές/ (εκροές) (κόστος λειτουργίας, διαχείρισης, κλπ) Διαθέσιμα ποσά προς τοποθέτηση , , , , , , , , , ,23 0, , , , , , , , , , ,49 ( ,20) ( ,29) ( ,49) 0, , ,00 ( ,00) ( ,00) 0, , , ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,41 (94,16) , , , ,85 Διαφορές από αποτίμηση Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 9.199, , , , , , , , , , , , , , ,96 Σημειώσεις: 1) Δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ,89 ευρώ για το ΚΚΚΚ, ,83 ευρώ για το ΠΚΚΚ και ,07 ευρώ για το ΣΚΕ. 2) Το ΣΕ ενεργοποιήθηκε εντός του 2011 και παρείχε χρηματοδότηση σε πιστωτικά ιδρύματα κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν.3601/2007. Για την συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων το ΣΕ έλαβε πίστωση υπό μορφή δανείου ποσού από το ΣΚΚ, το οποίο ορίστηκε ως πάροχος της πίστωσης με την υπ αριθμόν 9249/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν.3746/2009. Η υπουργική απόφαση καθόρισε και τους όρους της πίστωσης, η οποία αναλύεται ως εξής: ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Ποσό πίστωσης * Ημερομηνία παροχής πίστωσης 12/10/ /10/ /12/2011 Περίοδος αποπληρωμής Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Επιτόκιο (καθαρή μέση ετήσια απόδοση αντίστοιχων διαθεσίμων του ΣΚΚ) Σκοπός πίστωσης Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση προθεσμιακών καταθέσεων ΠΚΚΚ Χρηματοδότηση ΠΙ «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» Σημειώνεται ότι, έναντι της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού του υπό εκκαθάριση ΠΙ "Τ Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" προς το ΠΙ "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." η οποία καθορίστηκε οριστικά με την υπ' αριθμόν 2/1/ απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ στο ποσό των ευρώ, το ΣΕ κατέβαλε ποσό 450 εκατ. ευρώ. 21

22 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. B. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 20. BANK OF AMERICA N.A. 21. BANK SADERAT IRAN 22. KEDR OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 23. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S Σημειώσεις: 1. Την 21/11/ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. 22

23 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ¹ 7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. Σημειώσεις: 1. Την 21/11/ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. 23

24 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 1 Σύνολο Πόρων ² Σημειώσεις 1. Μετά την αφαίρεση των παρακρατηθέντων φόρων. 2. Με το άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α' / ) πενταπλασιάστηκε από το 2008 και εφεξής ο συντελεστής υπολογισμού των εισφορών. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4γ του ν.3746/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του αποφάσισε στη Συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, την αναπροσαρμογή των εισφορών από το 2013 και εφεξής, ώστε να αντιστοιχούν μόνο στην μεταβολή των υπολοίπων των καταθέσεων. Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 1 Πόροι του ΣΚΚ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 24

25 Πίνακας 8: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Σύνολο ΣΚΚ (1+2) Σημειώσεις 1. Στους συσσωρευμένους πόρους συμπεριλαμβάνεται το ποσό της πίστωσης που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ, το οποίο μαζί με τους πιστωτικους τόκους ανέρχεται σε ,65 ευρώ. Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ Διάγραμμα 2 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ (σε ευρώ) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΚΚ 25

26 Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 1. Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών Καταθέσεις προθεσμίας¹ Απαιτήσεις από εισφορές Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) Σύνολο ( ) Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ευρώ για το ΚΚΚΚ και ευρώ για το ΠΚΚΚ. Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,05% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,02% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 19,46% Καταθέσεις προθεσμίας 80,47% Διάγραμμα 4 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,15% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,001% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 28,22% Καταθέσεις προθεσμίας 71,62% Διάγραμμα 5 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,11% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,01% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 24,50% Καταθέσεις προθεσμίας 75,39% 26

27 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά 1 Πρόσοδοι 2 Σύνολο Πόρων Σημειώσεις 1. Το ΣΚΕ συστάθηκε το 2009 με αρχική εισφορά ύψους ευρώ και τακτική εισφορά ύψους ευρω. Από το 2010 και έπειτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186 Β' / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς από το 2010 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού. 2. Μετά την αφαίρεση των φόρων. Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Διάγραμμα 6 Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι 27

28 Πίνακας 11: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ Διάγραμμα 7 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ (σε ευρώ)

29 Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1. Καταθέσεις προθεσμίας¹ ,07% 2. Απαιτήσεις από εισφορές ,06% 3. Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) ,87% Σύνολο (1+2+3) ,00% Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ευρώ. Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 8 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) 17,87% Απαιτήσεις από εισφορές 0,06% Καταθέσεις προθεσμίας 82,07% 29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010  ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) Σπουδάστρια : Καθηγητής : Χρυσούλα Καραγκιοζάκη Βασίλειος Χουλιάρας Πτυχιακή Εργασία Σεπτέμβριος 2009 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΕΤΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς &

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & νέους μετόχους και μέχρι του συνολικού αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 Ιούνιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα