ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Θεόδωρος Μ. Μητράκος Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Γεώργιος Χ. Γκότσης Θεμιστοκλής-Ιωάννης Ν. Αντωνίου Κρυστάλλω Γ. Μίχου Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άννα Α. Βασίλα Διευθύντρια Γεωργία Μ. Καραγεώργη

4 Συντομογραφίες ΣΚΚ ΣΚΕ ΣΕ ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΤΧΣ ΔΣ ΕΓΕΔ ΤτΕ ΣΕΚ ΕΚΤ ΕΑΤ EFDI IADI ΠΙ Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σκέλος Εξυγίανσης Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Διοικητικό Συμβούλιο Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου Τράπεζα της Ελλάδος Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών European Forum of Deposit Insurers International Association of Deposit Insurers Πιστωτικό Ίδρυμα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Κανονισμός για τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Εξελίξεις στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο Διεθνής Συνεργασία 9 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σκέλος Εξυγίανσης Λειτουργικά Έξοδα Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Λειτουργικά έξοδα 16 Πίνακας 1: 18 Πίνακας 2: Πόρων 19 Πίνακας 3: Εξόδων 20 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 21 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ 22 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ 23 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 8: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 25 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 25 Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 26 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 26 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 26 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 26 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Πίνακας 11: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 28 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 28 Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 29 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 29 Διάγραμμα 9: Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚΚ 30 Πίνακας 13: Εξέλιξη Εισφορών, Καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ του και Ποσοστών Κάλυψης 31 Διάγραμμα 11: Επιλέξιμες και Εγγυημένες Καταθέσεις, και Ποσοστά Κάλυψης 32 Διάγραμμα 12: Διαθέσιμοι Πόροι του ΣΚΚ του και Ποσοστά Κάλυψης 33 5

6 Πίνακας 14: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ 34 Πίνακας 15: Ανάλυση Απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ 35 Πίνακας 16: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 36 Πίνακας 17: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 37 Πίνακας 18: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 38 Πίνακας 19: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 39 Πίνακας 20: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 40 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 41 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 42 Πίνακας 21: Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού 54 Πίνακας 22: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 55 Πίνακας 23: Πίνακες Λογιστικών Απεικονίσεων των επιμέρους Κεφαλαίων και Σκελών του 56 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 58 6

7 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη ένατη διαχειριστική περίοδο του, κατά την οποία έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και στο εθνικό τραπεζικό σύστημα. 1.1 Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Βασικές εξελίξεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά το αποτέλεσαν η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η βελτίωση της προ προβλέψεων κερδοφορίας τους και η ανάληψη περαιτέρω ενέργειών στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ζητήματος των δανείων σε καθυστέρηση. Η βελτίωση των όρων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου κατά το μεγαλύτερο μέρος του συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των τίτλων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στη διατραπεζική χρηματοδότηση. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα προέβησαν στην έκδοση τραπεζικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων ενισχύθηκε περαιτέρω και μέσω άντλησης χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (Targeted longer-term refinancing operations - ΤLΤROs). Ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, δεδομένου ότι στα τέλη του έτους επιδεινώθηκαν οι όροι δανεισμού τόσο για το δημόσιο χρέος, όσο και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η επιτυχής μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παγίωση συνθηκών εμπιστοσύνης στο αποταμιευτικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική είναι η συμβολή του συστήματος εγγύησης καταθέσεων στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Περαιτέρω, το συνεχίστηκε η αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την εξαγορά του πιστωτικού ιδρύματος Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. την 21 η Νοεμβρίου. 1.2 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Το έτος αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τα τρία βασικά κείμενα που ολοκληρώνουν το νομοθετικό έργο για την Τραπεζική Ένωση: τον Κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, την Οδηγία για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων και την Οδηγία σχετικά με τα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ). Παράλληλα, την 4 η Νοεμβρίου ενεργοποιήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, αποτελούμενος από την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων Οι κυριότερες διατάξεις της νέας Οδηγίας περί ΣΕΚ αφορούν τα εξής: Όριο κάλυψης των επιλέξιμων καταθέσεων (καταθέσεις που εμπίπτουν στην κάλυψη των ΣΕΚ) ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα. Πρόσθετη υποχρεωτική προσωρινή κάλυψη πέραν του ορίου των ευρώ, για τουλάχιστον τρεις και έως δώδεκα μήνες για συγκεκριμένες κατηγορίες καταθέσεων που προέρχονται από συναλλαγές κοινωνικού σκοπού. Προθεσμία καταβολής αποζημίωσης επτά εργάσιμων ημερών από την 7

8 ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα περιήλθε σε αδυναμία, με δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής της. Ορισμός επιπέδου στόχου των διαθεσίμων των ΣΕΚ σε 0,8% επί των εγγυημένων καταθέσεων, το οποίο πρέπει να έχει επιτευχθεί εντός δεκαετίας. Υπολογισμός των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων και στάθμιση των εισφορών βάσει κινδύνου. Δυνατότητα συγκέντρωσης διαθεσίμων σε ποσοστό έως και 30% σε μορφή πλήρως εξασφαλισμένων δεσμεύσεων προς πληρωμή (payment commitments) των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των ΣΕΚ. Αποζημίωση καταθετών υποκαταστημάτων τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, από το ΣΕΚ στο κράτος μέλος υποδοχής εκ μέρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΚ του κράτους μέλους προέλευσης. Ενίσχυση του πλαισίου ενημέρωσης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των καταθέσεών τους από τα ΣΕΚ. Εκπόνηση από τα ΣΕΚ ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) τουλάχιστον κάθε τρία έτη Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οι διατάξεις της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων που επηρεάζουν το νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία του αφορούν κυρίως τα εξής: Ορισμός του επιπέδου στόχου των εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την Επιμερισμός των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του ύψους του παθητικού (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων), μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος και προσαρμογή των εισφορών βάσει του αναλαμβανόμενου από τα πιστωτικά ιδρύματα κινδύνου. Η συνεισφορά του Ταμείου Εξυγίανσης στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος, εκτός εάν όλες οι μη εξασφαλισμένες, μη προνομιακές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των επιλέξιμων καταθέσεων) έχουν υποστεί πλήρη απομείωση της αξίας τους. Συμμετοχή του ΣΕΚ στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η υποχρέωση των ΣΕΚ δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% του επιπέδου στόχου των διαθεσίμων του ΣΕΚ, ποσοστό το οποίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αυξηθεί Κανονισμός για τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Ο Κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης προβλέπει τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και προαιρετικά για τα λοιπά κράτη μέλη, με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα καταβάλλονται στα εθνικά Ταμεία Εξυγίανσης και κατόπιν θα μεταφέρονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο, σε βάθος οκταετίας από το 2016, θα πρέπει να έχει επιτύχει το επίπεδο στόχο του 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτό. Με βάση τη Διακυβερνητική Συμφωνία που θα ισχύει την περίοδο μέχρι την επίτευξη του επιπέδου στόχου, ένα μέρος των διαθεσίμων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης θα δύναται να χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύματα του κράτους μέλους που καταβάλλει τις εισφορές αυτές (ατομικές μερίδες) και το υπόλοιπο θα δύναται να χρηματοδοτήσει μέτρα σε πιστωτικά 8

9 ιδρύματα όλων των συμμετεχόντων κρατών. Σταδιακά θα αυξάνεται το ποσοστό των διαθεσίμων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης που δύναται να χρησιμοποιηθεί για εξυγίανση του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων με παράλληλη μείωση του αντίστοιχου ποσοστού των ατομικών μερίδων των κρατών μελών. Ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πριν την επίτευξη του επιπέδου στόχου (εντός των πρώτων οκτώ ετών), θα χρησιμοποιείται πρώτα η εθνική μερίδα του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται το πιστωτικό ίδρυμα που έχει περιέλθει σε αδυναμία και εν συνεχεία μέρος του ενιαίου κεφαλαίου, ώστε η επιβάρυνση για το κράτος μέλος αυτό να είναι αναλογικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Με την πάροδο της οκταετίας, όλα τα κράτη μέλη θα επιβαρύνονται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (πλήρης αμοιβαιότητα). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό του Συμβουλίου για την εξειδίκευση της μεθοδολογίας υπολογισμού των εκ των προτέρων εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, για την οκταετή περίοδο μέχρι την επίτευξη του επιπέδου στόχου, οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα υπολογίζονται μερικώς, βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού που προσδιορίζεται στην Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός συνιστά το νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, το οποίο αποτελείται από μία υπερεθνική αρχή, την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Η ΕΚΤ ασκεί άμεση εποπτεία σε 120 σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Επιπλέον, η ΕΚΤ παρακολουθεί και επιβλέπει την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, η οποία διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η απόφαση όσον αφορά την αδειοδότηση ή την ανάκληση της άδειας των ελληνικών συστημικών, αλλά και των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων λαμβάνεται πλέον από την ΕΚΤ, η οποία αξιολογεί τα δεδομένα κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. 1.3 Εξελίξεις στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των διατάξεων της Οδηγίας περί ΣΕΚ και της Οδηγίας περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, το συμμετέχει και στις δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό, στις οποίες προεδρεύει το και η Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα. Το νομοσχέδιο που θα διαμορφωθεί από τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας περί ΣΕΚ θα αντικαταστήσει το σύνολο των διατάξεων του νόμου 3746/2009 που διέπει τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, το υφιστάμενο Σκέλος Εξυγίανσης και λοιπών γενικών διατάξεων. Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του ν. 4316/, θεσπίσθηκε επίσης η δυνατότητα χορήγησης δανείου στο, υπέρ του ΣΕ, από το ΤΧΣ. Το δάνειο χορηγείται σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΕ δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης της εντολής μεταβίβασης και του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος. 1.4 Διεθνής Συνεργασία Η επικείμενη ενσωμάτωση των διατάξεων των Οδηγιών /49/ΕΕ και /59/ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, οδήγησε σε αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΣΕΚ, μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers EFDI). Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκε ο ρόλος των ομάδων εργασίας του φορέα, στις οποίες συμμετέχει ενεργά το και οι οποίες αφορούν τη στάθμιση των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει κινδύνου και την πραγματοποίηση ομότιμων αξιολογήσεων (peer reviews) των ΣΕΚ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Περαιτέρω, 9

10 προκειμένου για την προετοιμασία των ΣΕΚ για την καταβολή διασυνοριακών αποζημιώσεων, πέραν της ομάδας εργασίας για τη σύγκλιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΣΕΚ η οποία λειτουργεί από το 2013, δημιουργήθηκαν τρείς νέες ομάδες εργασίας του EFDI στις οποίες εκπροσωπείται το. Οι ομάδες επεξεργάζονται, μεταξύ άλλων, θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνου, επικοινωνίας και διαχείρισης παραπόνων και νομικά θέματα. καταθέτες και την πληροφόρηση αναφορικά με την ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος. Με τη σύναψη της διμερούς Συμφωνίας διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και με σαφήνεια ενημέρωση των καταθετών και κατ επέκταση ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις δύο χώρες. Το Μάρτιο του το εντάχθηκε, ως πλήρες μέλος, στον οργανισμό International Association of Deposit Insurers (IADI). Το IADI είναι ένας οργανισμός που αναπτύσσει διεθνή πρότυπα και αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΣΕΚ, όπως τις Βασικές Αρχές Αποτελεσματικών ΣΕΚ (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems), τις οποίες εξέδωσε σε συνεργασία με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Τόσο το EFDI όσο και το IADI από τη σύστασή τους ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα και αναγνωρίστηκαν ευρέως για την προσφορά τους στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η συμμετοχή του στο IADI εξασφαλίζει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, καθώς και σε έρευνες και σεμινάρια που διεξάγει το IADI, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά του και βελτιώνοντας τη λειτουργία του. Επιπροσθέτως, το συνεργάζεται στενά με τα λοιπά ΣΕΚ στο πλαίσιο εφαρμογής του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το Φεβρουάριο του υπεγράφη Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας με το ΣΕΚ της Βουλγαρίας (Bulgarian Deposit Insurance Fund BDIF). Η Συμφωνία αυτή αποσκοπεί στη θεμελίωση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του βουλγαρικού και του ελληνικού ΣΕΚ και αφορά τομείς όπως το συντονισμό των ενεργειών ενημέρωσης του κοινού, την αποτελεσματική διαχείριση ερωτημάτων αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, την επικοινωνία με τους 10

11 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται κυρίως από: την ετήσια μεταβολή του ύψους των επιλέξιμων καταθέσεων που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), την ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), το ύψος του παθητικού, των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών προς το Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ), την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τα λειτουργικά έξοδα του. Το Νοέμβριο του, όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του πιστωτικού ιδρύματος Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Συνεπώς, στο τέλος του ο αριθμός των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία Σκέλη του είχε ως εξής: Στο ΣΚΚ και στο ΣΕ συμμετείχαν είκοσι τρία (23) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα δέκα εννέα (19) με έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΚΕ συμμετείχαν επτά (7) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 6) Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Κατά τη διάρκεια του παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στη καταθετική βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων, με το συνολικό μέγεθος των καθαρών μηνιαίων εκροών καταθέσεων, σε ετήσια βάση, να υπερβαίνει αυτό των εισροών. Οι εισφορές προς το ΣΚΚ του υπολογίστηκαν βάσει των ετήσιων μεταβολών των επιλέξιμων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών αναπροσαρμόσθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του, ως ακολούθως: Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 13,8 13,81 69,10 69,11 201,47 201, ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με τη βαθμίδα κινδύνου στην οποία κατετάγη κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης. Οι ετήσιες τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ), καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Οκτώβριο εκάστου ημερολογιακού έτους και τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο προς το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ), το οποίο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί 11

12 ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 (η) του ν. 3746/2009, καταβάλλονται, στο σύνολό τους, σε πίστωση των ειδικών λογαριασμών του ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς που τηρεί το ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος επενδύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων μεταξύ του και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις ευρωπαϊκές αγορές, συνέπεια της απομάκρυνσης της αβεβαιότητας των τελευταίων ετών, οδήγησε στη σταθεροποίηση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων της ζώνης του ευρώ. Μείωση παρουσίασαν οι αποδόσεις των τοποθετήσεων σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις που τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 (θ) του ν. 3746/2009, για τη σταδιακή μεταφορά των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων στα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα στους ειδικούς λογαριασμούς του ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ΔΣ του αποφάσισε για το έτος μεταφορά, βάσει ποσοστού απομείωσης ύψους 2% του κεφαλαίου των προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Για τον προσδιορισμό των εισφορών στο ΣΚΕ, ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κινήθηκε πτωτικά το, ως συνέπεια της πτωτικής πορείας της αγοράς κεφαλαίων. Ωστόσο, προέκυψαν περιορισμένου ύψους εισφορές προς το Σκέλος αυτό, κυρίως λόγω της εξαγοράς του πιστωτικού ιδρύματος Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από την Alpha Bank. Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν 31996/ Β.1562/ (ΦΕΚ 1186/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές τακτικής εισφοράς, ανά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών και με απόφαση του ΔΣ του προσδιορίστηκε το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Σημειώνεται ότι η καταβολή της εισφοράς πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τις ημερομηνίες καταβολής των εισφορών προς το ΣΚΚ Σκέλος Εξυγίανσης Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2013/ Β.2408/ (ΦΕΚ 3014/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ο συντελεστής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ΣΕ, προσδιορίστηκε με απόφαση του ΔΣ του, το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε μείωση της βάσης υπολογισμού των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΕ, ήτοι της διαφοράς του ύψους του συνόλου του παθητικού από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια και τις εγγυημένες καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με απόφαση του ΔΣ του, τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε δύο ισόποσες δόσεις, το Δεκέμβριο του έτους και τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Επίσης με απόφαση του ΔΣ του, οι εισφορές για τα έτη και 2015 θα παραμείνουν στα διαθέσιμα του ΣΕ ως αποθεματικό. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του ν. 4316/, θεσπίσθηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείου στο, υπέρ του ΣΕ, από 12

13 το ΤΧΣ. Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος «T BANK Α.Τ.Ε.» και δυνάμει της υπ αριθμ. 2682/30.7. απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του ΤΧΣ και κρίθηκε ότι νομίμως υπόχρεος καταβολής του υπολοίπου της διαφοράς ύψους ευρώ είναι το ΤΧΣ. Με την υπ αριθ. 124/3/ απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε η είσπραξη ποσού προσωρινής διανομής του εν εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος Proton Τράπεζα Α.Ε., το οποίο εισπράχθηκε εντός του Εντός του εισπράχθηκε ποσό προσωρινής διανομής του εν εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος T Bank A.T.E., το οποίο είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιήθηκε από το ΣΕ για την αποπληρωμή μέρους του δανείου που έχει λάβει από το ΣΚΚ Λειτουργικά Έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων, κυρίως λόγω της πραγματοποίησης χαμηλότερων δαπανών τόσο για τις αμοιβές προσωπικού και τρίτων όσο και για τα έξοδα υπηρεσιακών ταξιδίων. Ο επιμερισμός των συνολικών εξόδων του στα τρία Σκέλη (ΣΚΚ, ΣΕ και ΣΚΕ), καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός μεταξύ των Κεφαλαίων του ΣΚΚ (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ), γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Στον ανωτέρω επιμερισμό δεν συμμετέχουν έξοδα που βαρύνουν απευθείας τα αντίστοιχα Κεφάλαια / Σκέλη του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 22,3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 67,1% έναντι των προϋπολογισθέντων χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση της βάσης υπολογισμού κατά 1,3% έναντι 4% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Ο υπολογισμός των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ αντιστοιχεί μόνο στην ετήσια μεταβολή των επιλέξιμων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν μείωση κατά 16,3% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποδόσεων των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και στη μικρότερη της εκτιμώμενης βάσης, επί της οποίας υπολογίζονται οι αποδόσεις των τοποθετήσεων. Θετική επίδραση στα έσοδα κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να αναστρέψει την υστέρηση, άσκησε η μεταφορά μικρότερου τμήματος των προθεσμιακών καταθέσεων στους λογαριασμούς του στη Τράπεζα της Ελλάδος για το έτος, σε σύγκριση με το προϋπολογισθέν. Συγκεκριμένα,μεταφέρθηκαν καταθέσεις ύψους 44,8 εκατ. ευρώ, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογισθεί λόγω χαμηλότερων τόκων που καταβλήθηκαν στην περίοδο αυτή. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,3%, έναντι προϋπολογισθείσας 3,1%, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Η δε μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των 13

14 διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,1%, έναντι προϋπολογισθείσας 0,05%, λόγω, κυρίως, των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του ΣΚΚ. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση των παρακρατηθέντων φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 1,9%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 2,5%. Η υστέρηση, κυρίως των εσόδων κεφαλαίων και δευτερευόντως των εσόδων από εισφορές, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των συνολικών εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 330 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 1,8%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 336 χιλ. ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το 30,5% του συνολικού κόστους λειτουργίας του. Ο φόρος εισοδήματος που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και αφορά τον αναλογούν φόρο επί του εισοδήματος από τόκους καταθέσεων και τίτλων σταθερής απόδοσης του ΚΚΚΚ, μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε, σε εφαρμογή, από 1.1., του φορολογικού νόμου 4172/2013. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 34,1%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Οι πόροι του ΠΚΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 36,8% από το προϋπολογισθέν ποσό των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι εισφορές διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 67%, έναντι των αρχικών προβλέψεων ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μικρότερη αύξηση της βάσης υπολογισμού των καταθέσεων από ότι είχε προβλεφθεί, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 27,8%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των προσόδων από τόκους καταθέσεων, ως συνέπεια της μείωσης των αποδόσεων των τοποθετήσεων αυτών και στη μικρότερη βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι αποδόσεις των τοποθετήσεων. Η μεταφορά μικρότερων έναντι των προϋπολογισθέντων κεφαλαίων από τις προθεσμιακές καταθέσεις στους λογαριασμούς του στη Τράπεζα της Ελλάδος άσκησε θετική επίδραση στις προσόδους κεφαλαίων, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων είναι υψηλότερες, χωρίς ωστόσο να αναστρέψει την προαναφερθείσα μείωση. Ειδικότερα, το μεταφέρθηκαν καταθέσεις ύψους 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 65,9 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογισθεί, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,3% έναντι 3,1% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Η μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,1% έναντι 0,05% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω της υψηλότερης απόδοσης των τίτλων στους οποίους ήταν επενδεδυμένα τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ, κατ αναλογία των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του ΚΚΚΚ. Για το σύνολο των τοποθετήσεων των διαθεσίμων του ΠΚΚΚ, η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 1,8%, έναντι 2,5% των αρχικών προβλέψεων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 336 χιλ. ευρώ και παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 325 χιλ. ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το 31% του συνολικού κόστους λειτουργίας του. 14

15 Το πλεόνασμα του ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 37%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 36,1%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην εισροή κεφαλαίων από εισφορές και στην επένδυση των διαθεσίμων του ΣΚΚ (Πίνακας 4). Έναντι του 2013, οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο του δανείου που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ μειώθηκε κατά χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ. Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 4.231,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 4.166,4 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος (Πίνακας 8). Ειδικότερα, οι συσσωρευμένοι πόροι του ΚΚΚΚ ανήλθαν σε εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1.741,3 εκατ. ευρώ για το έτος Για το ΠΚΚΚ οι συσσωρευμένοι πόροι ανήλθαν σε 2.468,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 2.425,1 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος. Οι διαθέσιμοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 3.040,9 εκατ. ευρώ (Πίνακας 9) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,6% των εγγυημένων καταθέσεων (Πίνακας 13). Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 1,83% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι πόροι του ΣΚΕ διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 35% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε 212 χιλ. ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί εισφορές ύψους 686 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ως συνέπεια της μικρότερης αύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών - πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των αρχικών προβλέψεων. Ως βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 30,1% έναντι του ποσού των χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και δευτερευόντως στα αρνητικά επιτόκια που εφαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό όψεως του ΣΚΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η απόδοση αυτή διαμορφώθηκε σε 2,3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,1%. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των 103 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των 112 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του ΣΚΕ αντιπροσωπεύει ποσοστό 9,5% των συνολικών εξόδων του. Το πλεόνασμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 35,6%, έναντι προϋπολογισθέντος πλεονάσματος χιλ. ευρώ. 15

16 Τα επενδεδυμένα κεφάλαια, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6, παρ. 12 (β), ν. 3746/2009) αφορούν αποκλειστικά τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ από το προηγούμενο έτος και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ (Πίνακας 4). Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΕ ανήλθαν σε 183,8 εκατ. ευρώ (Πίνακας 11). 2.4 Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Τα έσοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων εσόδων χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων εισφορών χιλ. ευρώ και παρουσιάζουν θετική απόκλιση κατά 4,6%. Τα έσοδα αυτά αφορούν αποκλειστικά έσοδα από εισφορές και η αύξησή τους προέκυψε από την αναθεώρηση των στοιχείων της βάσης υπολογισμού εισφορών προηγούμενης χρήσης. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των 17 χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων). Τα έσοδα αυτά προέκυψαν κατ εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης του ΔΣ του με την οποία οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΕ για το έτος δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση του δανείου, αλλά παρέμειναν στα διαθέσιμα ως αποθεματικό και τοποθετήθηκαν σε τίτλους. Τα αναμενόμενα έσοδα από προσωρινή διανομή που αφορούν απαιτήσεις από το σε εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα Proton Τράπεζα Α.Ε. ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ, το οποίο όμως δεν ήταν γνωστό κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Τα συνολικά έξοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση 22,3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως ως συνέπεια της μείωσης της καθαρής μέσης ετήσιας απόδοσης των αντίστοιχων διαθεσίμων από τα οποία αντλήθηκε το δάνειο. Ειδικότερα: Ο τόκος επί του δανείου του ΣΚΚ στο ΣΕ ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο οφειλόμενος τόκος ισούται με την καθαρή μέση ετήσια απόδοση των αντίστοιχων διαθεσίμων από τα οποία αντλήθηκε το δάνειο και ειδικότερα σε 0,1% για το μέρος του δανείου που προέρχεται από διαθέσιμα του ΚΚΚΚ και 1,3% από τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΕ ανήλθε στο ποσό των 314 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση 6,5% έναντι προϋπολογισθέντος 336 χιλ. ευρώ. Το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 29% των συνολικών εξόδων του. Τέλος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και αφορούν έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί. Το οικονομικό αποτέλεσμα του ΣΕ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ. 2.5 Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση 2,3%, έναντι χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3). Η διαμόρφωση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών έναντι του προϋπολογισμού έχει ως εξής: Η δαπάνη «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθε στο ποσό των 881 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 2,3%, έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 902 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής απόφασης του ΙΚΑ για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της 16

17 αντικατάστασης σύμβασης έργου εσωτερικού ελέγχου με νέα με χαμηλότερο κόστος. Η δαπάνη «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκε στο ποσό των 24 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 21 χιλ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων συντήρησης νέου εξοπλισμού. Η δαπάνη «φόροι-τέλη» διαμορφώθηκε στο ποσό των 10 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,6% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 14 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερης επιβάρυνσης από την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η δαπάνη «λοιπά λειτουργικά έξοδα» διαμορφώθηκε σε 76 χιλ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 11,6%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 86 χιλ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης ταξιδίων που αφορούσαν συμμετοχή στην Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ και η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Η μείωση αυτή υπεραντιστάθμισε τη δαπάνη για συνδρομές λόγω συμμετοχής του, από το, στο IADI και τη δαπάνη ταξιδίων από την εκπροσώπηση του σε νέες ομάδες εργασίας του EFDI. Η δαπάνη «τραπεζικές εργασίες» διαμορφώθηκε στο ποσό των 54 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3,6%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού 56 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής χαμηλότερης προμήθειας στο διαχειριστή διαθεσίμων του, ως συνέπεια του χαμηλότερου όγκου κεφαλαίων στη διαχείριση διαθεσίμων του, εξαιτίας της είσπραξης μικρότερων τακτικών εισφορών από το ΣΚΚ σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες. Σημειώνεται ότι η προμήθεια υπολογίζεται βάσει του όγκου των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Η δαπάνη «αποσβέσεις παγίων» ανήλθε σε 42 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,8%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 29 χιλ. ευρώ και σχετίζεται με τις νέες επενδύσεις του σε πάγιο εξοπλισμό, που δεν είχαν προβλεφθεί. Η δαπάνη «προβλέψεις», που αφορά κυρίως τη μεταβολή των υποχρεώσεων του από ενδεχόμενες αποζημιώσεις προσωπικού, διαμορφώθηκε σε 2 χιλ. ευρώ έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 1 χιλ. ευρώ, η αύξηση της οποίας οφείλεται στη μεταβολή των αποδοχών που αποτελούν τη βάση του υπολογισμού της αποζημίωσης προσωπικού δύο υπαλλήλων του, η οποία προέκυψε από μεταβολές στα τυπικά προσόντα και στην οικογενειακή κατάσταση. Η δαπάνη «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» αφορά επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού προηγουμένων χρήσεων που προέκυψε από διόρθωση του τρόπου υπολογισμού τους και μειώνει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του κατά 6 χιλ. ευρώ. 17

18 Πίνακας 1: Προϋπολογισμός (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 1 1. Έσοδα ,3 2. Κόστος λειτουργίας 3 (336) (330) -1,8 3. Φόρος εισοδήματος - (3.783) - 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΚΚΚ (1+2+3) ,1 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) 2 1. Πόροι ,8 2. Κόστος λειτουργίας 3 και λοιπά έξοδα (325) (336) 3,4 3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΚΚΚ (1+2) ,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (α.3+β.3) ,1 ΙΙ. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 2 - Πόροι ,0 - Κόστος λειτουργίας 3 (112) (103) -8,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΤΟΥ ΣΚΕ ,6 ΙΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) 1 1. Έσοδα ,2 2. Έξοδα (13.551) (10.527) -22,3 - Τόκοι από λήψη πίστωσης (13.215) (10.213) -22,7 - Κόστος λειτουργίας 3 (336) (314) -6,5 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΕ (1+2+3) ,6 Σημειώσεις: 1) Το ΚΚΚΚ και το ΣΕ αποτελούν περιουσία του. 2) Το ΠΚΚΚ και το ΣΚΕ ανήκουν εξ αδιαρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το. 3) Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ, του ΣΚΕ και του ΣΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ, με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο. 4) Αφορά έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για την χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος "T Bank Α.Τ.Ε" από το ΣΕ, που σχηματίσθηκε λόγω αναμονής έκδοσης τελεσίδικης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ταυτότητα του υπόχρεου για την καταβολή του εν λόγω ποσού έπειτα από αίτημα ακυρώσεως που κατέθεσε το ΤΧΣ, στο οποίο μεταφέρθηκε η σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ.15 του Ν.4051/2012, όπως ισχύει. Η με αριθμό 2682/30.7. απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απήλλαξε, οριστικά, το από την σχετική υποχρέωση. 18

19 Πίνακας 2: Πόρων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ι. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) 1. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) ,3 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,1 - Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,1 Έσοδα κεφαλαίων ,3 - Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των ,1 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων (25) (35) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Φόροι επί των τόκων (10.331) (4.183) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,8 2. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,8 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΠΚΚΚ ,0 - Ετήσιες τακτικές εισφορές ,0 - Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Πρόσοδοι ,8 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,3 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων (37) (76) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Φόροι επί των τόκων (7.086) (5.029) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,2 ΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) ,0 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΕ ,1 - Ετήσιες τακτικές εισφορές ,1 Πρόσοδοι ,1 - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι καταθέσεων όψεως - (27) Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Αναλογούντες φόροι (840) (592) ΙII. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) ,2 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΕ ,6 - Έσοδα από ετήσιες εισφορές ,6 - Έσοδα από προσαρμογή εισφοράς προηγούμενης χρήσης Eσοδα κεφαλαίων Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων - 21 Φόροι επί των τόκων - (3) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) - (1) - Τόκοι καταθέσεων όψεως - (1) Eσοδα από την προσωρινή διανομή πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση Σημειώσεις: 1. Το ΣΕ χρηματοδοτείται με εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες άρχισαν να καταβάλλονται εντός του 2013 μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθμόν Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2013 /Β που καθόρισε το ύψος και τον τρόπο καταβολής τους. 2. Αφορά έσοδα από την προσωρινή διανομή από το πιστωτικό ίδρυμα υπό εκκαθάριση Proton Τράπεζα Α.Ε. (2.306 χιλ.ευρώ) εντός του

20 Πίνακας 3: Εξόδων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Δ Α ,3 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - τρίτων ,3 - Αποδοχές έμμισθου προσωπικού ,0 Αποδοχές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,2 Αποδοχές προσωπικού με απόσπαση ,1 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου ,0 - Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού ,1 Δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού ,0 Λοιπές παροχές 7 7 0,0 - Εργοδοτικές εισφορές ,2 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,6 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με απόσπαση ,7 Εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο νομικών 5 5 0,0 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έργου ,0 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,0 Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή ,0 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ,0 Αμοιβές Δ.Σ ,6 Επιμίσθιο προσωπικού με απόσπαση ,0 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ,1 Αμοιβή ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων Παροχές τρίτων ,3 ΟΤΕ, ΔΕΗ, ταχυδρομικά ,3 Ασφάλειες 1 1 0,0 Συμβάσεις - συντηρήσεις εξοπλισμού ,7 3. Φόροι - τέλη ,6 4. Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,6 Έξοδα ταξιδιών ,6 Συνδρομές ,0 Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης 4 4 0,0 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,3 Κοινόχρηστα έξοδα ,0 5. Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες ,6 6. Αποσβέσεις παγίων ,8 7. Προβλέψεις ,0 8. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - (6) - Επιμερισμός λειτουργικών εξόδων μεταξύ των Σκελών του : Λειτουργικά Έξοδα ,3 1. Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,8 α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,8 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,4 2. Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,0 3. Σκέλος Εξυγίανσης ,5 20

21 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού Τίτλοι Προθεσμιακές καταθέσεις ΣΚΚ Πίστωση προς ΣΕ 2 Γενικό Σύνολο ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (1) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (2) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (3) [ (1)+(2)+(3) ] (ποσά σε ευρώ) ΣΕ ΣΚΕ Τίτλοι Προθεσμιακές καταθέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εισροές από εισφορές Αποπληρωμή κεφαλαίων και τόκων χορηγήσεων Ποσά προερχόμενα από εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Ποσά προθεσμιακών καταθέσεων που μεταφέρθηκαν στα χαρτοφυλάκια τίτλων Έσοδα/ Πρόσοδοι Λοιπές εισροές/ (εκροές) (κόστος λειτουργίας, διαχείρισης, κλπ) Διαθέσιμα ποσά προς τοποθέτηση , , , , , , , , , ,23 0, , , , , , , , , , ,49 ( ,20) ( ,29) ( ,49) 0, , ,00 ( ,00) ( ,00) 0, , , ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,41 (94,16) , , , ,85 Διαφορές από αποτίμηση Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 9.199, , , , , , , , , , , , , , ,96 Σημειώσεις: 1) Δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ,89 ευρώ για το ΚΚΚΚ, ,83 ευρώ για το ΠΚΚΚ και ,07 ευρώ για το ΣΚΕ. 2) Το ΣΕ ενεργοποιήθηκε εντός του 2011 και παρείχε χρηματοδότηση σε πιστωτικά ιδρύματα κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν.3601/2007. Για την συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων το ΣΕ έλαβε πίστωση υπό μορφή δανείου ποσού από το ΣΚΚ, το οποίο ορίστηκε ως πάροχος της πίστωσης με την υπ αριθμόν 9249/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν.3746/2009. Η υπουργική απόφαση καθόρισε και τους όρους της πίστωσης, η οποία αναλύεται ως εξής: ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Ποσό πίστωσης * Ημερομηνία παροχής πίστωσης 12/10/ /10/ /12/2011 Περίοδος αποπληρωμής Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Επιτόκιο (καθαρή μέση ετήσια απόδοση αντίστοιχων διαθεσίμων του ΣΚΚ) Σκοπός πίστωσης Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση προθεσμιακών καταθέσεων ΠΚΚΚ Χρηματοδότηση ΠΙ «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» Σημειώνεται ότι, έναντι της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού του υπό εκκαθάριση ΠΙ "Τ Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" προς το ΠΙ "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." η οποία καθορίστηκε οριστικά με την υπ' αριθμόν 2/1/ απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ στο ποσό των ευρώ, το ΣΕ κατέβαλε ποσό 450 εκατ. ευρώ. 21

22 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. B. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 20. BANK OF AMERICA N.A. 21. BANK SADERAT IRAN 22. KEDR OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 23. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S Σημειώσεις: 1. Την 21/11/ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. 22

23 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ¹ 7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. Σημειώσεις: 1. Την 21/11/ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. 23

24 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 1 Σύνολο Πόρων ² Σημειώσεις 1. Μετά την αφαίρεση των παρακρατηθέντων φόρων. 2. Με το άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α' / ) πενταπλασιάστηκε από το 2008 και εφεξής ο συντελεστής υπολογισμού των εισφορών. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4γ του ν.3746/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του αποφάσισε στη Συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, την αναπροσαρμογή των εισφορών από το 2013 και εφεξής, ώστε να αντιστοιχούν μόνο στην μεταβολή των υπολοίπων των καταθέσεων. Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 1 Πόροι του ΣΚΚ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 24

25 Πίνακας 8: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Σύνολο ΣΚΚ (1+2) Σημειώσεις 1. Στους συσσωρευμένους πόρους συμπεριλαμβάνεται το ποσό της πίστωσης που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ, το οποίο μαζί με τους πιστωτικους τόκους ανέρχεται σε ,65 ευρώ. Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ Διάγραμμα 2 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ (σε ευρώ) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΚΚ 25

26 Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 1. Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών Καταθέσεις προθεσμίας¹ Απαιτήσεις από εισφορές Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) Σύνολο ( ) Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ευρώ για το ΚΚΚΚ και ευρώ για το ΠΚΚΚ. Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,05% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,02% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 19,46% Καταθέσεις προθεσμίας 80,47% Διάγραμμα 4 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,15% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,001% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 28,22% Καταθέσεις προθεσμίας 71,62% Διάγραμμα 5 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 0,11% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,01% Τίτλοι έκδοσης κρατών της ΕΕ εκτός Ελλάδος και υπερεθνικών οργανισμών 24,50% Καταθέσεις προθεσμίας 75,39% 26

27 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά 1 Πρόσοδοι 2 Σύνολο Πόρων Σημειώσεις 1. Το ΣΚΕ συστάθηκε το 2009 με αρχική εισφορά ύψους ευρώ και τακτική εισφορά ύψους ευρω. Από το 2010 και έπειτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186 Β' / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς από το 2010 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού. 2. Μετά την αφαίρεση των φόρων. Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Διάγραμμα 6 Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι 27

28 Πίνακας 11: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ Διάγραμμα 7 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ (σε ευρώ)

29 Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1. Καταθέσεις προθεσμίας¹ ,07% 2. Απαιτήσεις από εισφορές ,06% 3. Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) ,87% Σύνολο (1+2+3) ,00% Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ευρώ. Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 8 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) 17,87% Απαιτήσεις από εισφορές 0,06% Καταθέσεις προθεσμίας 82,07% 29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 24η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2118 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 768 Αντικατάσταση της υπ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα