ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνχδα

2 ΠΖΓΔ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εσρωπαϊκή Μακροοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακροοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Αρτές Οικονομικής Θεωρίας, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Αρτές ηης Μακροοικονομικής, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ

4 Η ζπλνιηθή απνηακίεπζε ηεο νηθνλνκίαο Σν παξαγφκελν πξντφλ κηαο νηθνλνκίαο (Τ) ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο θαηαλάισζεο (C), ηεο επέλδπζεο (I) θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (G). Y=C + I+ G Y -C-G=I προζθέηονηας και αθαιρώνηας ηοσς θόροσς (Τ) (Τ-C-T) + (T-G) = I ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ + ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ = ΔΠΔΝΓΤΖ

5 Η ζπλάξηεζε θαηαλάιωζεο Ζ ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο κπνξεί λα ιάβεη ηελ αθφινπζε κνξθή: C=a + c (Y-Σ) Όπνπ C ε θαηαλάισζε, a ε απηφλνκε θαηαλάισζε, c ε νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε, Τ ην εηζφδεκα θαη Σ νη θφξνη. Ζ απηφλνκε θαηαλάισζε δελ εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκα. Σα άηνκα θαηαλαιψλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο αμίαο a (απηφλνκε θαηαλάισζε), αθφκα θαη φηαλ ην εηζφδεκά ηνπο είλαη κεδέλ. Ζ νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε (c) είλαη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα πξφζζεηε ρξεκαηηθή κνλάδα δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ζ νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 0<c<1 Όηαλ απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ θαηά κία ρξεκαηηθή κνλάδα, ηφηε ε θαηαλάισζε απμάλεηαη θαηά c, ελψ ην ππφινηπν πνζφ (1-c) απνηακηεχεηαη. Ζ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ην επηηφθην. Όζν πςειφηεξν (ρακειόηεξν) είλαη ην επηηφθην ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο απνηακηεχεηαη (θαηαλαιώλεηαη).

6 Δηάγξακκα 4.1: Η ζπλάξηεζε θαηαλάιωζεο Καηαλάισζε ( C ) C = a + c (Y-T) 1 Απηφλνκε Καηαλάισζε a Γηαζέζηκν Δηζφδεκα (Y-T)

7 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θαηαλάιωζεο Σν δηαζέζηκν εηζόδεκα, ην νπνίν είλαη ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ κείνλ ηνπο θφξνπο. Σν κόληκν εηζόδεκα, ην νπνίν είλαη ην κέζν καθξνρξφλην εηζφδεκα πνπ ηα άηνκα πξνζδνθνχλ λα θεξδίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ θαηαλάισζε εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ην κφληκν εηζφδεκα, παξά απφ ην ηξέρνλ (Milton Friedman). Σα άηνκα, κέζσ ηεο απνηακίεπζεο θαη ηνπ δαλεηζκνχ, πεξηνξίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, ζπλεπψο θαη ηεο θαηαλάισζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (ππόζεζε ηνπ θύθινπ δωήο-franco Modigliani θαη Albert Ando). Ο πινύηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ξεπζηψλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θαηαλάισζε γηα θάζε δεδνκέλν επίπεδν δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Σν επηηόθην, επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ απνηακίεπζεο θαη θαηαλάισζεο. Μηα άλνδνο (πηώζε) ηνπ επηηνθίνπ κεηψλεη (απμάλεη) ηελ θαηαλάισζε θαη απμάλεη (κεηώλεη) ηελ απνηακίεπζε, γηα θάζε επίπεδν δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ζ πξόζβαζε ζην δαλεηζκό. Όζν επθνιφηεξε είλαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζε δαλεηαθά θεθάιαηα ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε θαηαλάισζε γηα θάζε δεδνκέλν επίπεδν δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζην δαλεηζκφ, ηδίσο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, εμαξηάηαη απφ ην επηηφθην θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.

8 Δηάγξακκα 4.2: Η θαηαλάιωζε ηνπ θύθινπ δωήο ΔΗΟΓΖΜΑ ΔΗΟΓΖΜΑ ΜΟΝΗΜΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΔΑΝΕΙΜΟ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΥΡΟΝΟ

9 Αιιάδεη ν ηξόπνο δωήο ηωλ Ακεξηθαλώλ Σν θπλήγη ηνπ πεξίθεκνπ ακεξηθαληθνχ νλείξνπ έρεη θαηαζηήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο εμαηξεηηθά δπζδηάθξηηε ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ θηινδνμίαο θαη απιεζηίαο. Ζ ζενπνίεζε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ ζπλεηζέθεξε ζε απηφ. Ζ επζεία ζχλδεζε ηεο θαηαλάισζεο εκπνξηθψλ πξντφλησλ κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε είλαη απφηνθν ηεο κεηαηξνπήο ηεο θαηαλάισζεο ζε βαζηθφ ζθνπφ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Όξνη φπσο shopping therapy εηζέβαιαλ ζηελ ςπρηαηξηθή επηζηήκε. Καη δηθαίσο, αθνχ ην θίλεηξν ηεο θαηαλάισζεο έπαςε λα είλαη ε πιήξσζε αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, αιιά απηή θαζαπηή ε πξάμε ηεο αγνξάο ελφο πξντφληνο. Ζ χθεζε σζηφζν, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δηάθνξεο δεκνζθνπηθέο έξεπλεο, έρεη θινλίζεη ηηο ζηαζεξέο απηέο. ηηο Ζ.Π.Α. εηδηθφηεξα, αλ θαη είλαη λσξίο λα πεη θαλείο φηη έρεη θινλίζεη ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο σο θνηλσληθννηθνλνκηθή πεπνίζεζε, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη κε ηξφπν ζαξσηηθφ ηε δσή ησλ Ακεξηθαλψλ. ΣΟ ΒΖΜΑ, 27/09/2009

10 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο είλαη νη αθφινπζνη: Σν επηηόθην. Όηαλ κηα επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο ζα πξνζθχγεη ζην δαλεηζκφ. Όζν πςειφηεξν είλαη ην επηηφθην ηφζν κεγαιχηεξν ην θφζηνο δαλεηζκνχ γηα κηα επηρείξεζε θαη ηφζν ιηγφηεξα ηα θεξδνθφξα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. Tν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα δηαζέζεη ηα θεθάιαηά ηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επέλδπζε (ζε πάγην θεθάιαην) ή λα ηα ηνπνζεηήζεη ζε ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα λα επηιέμεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο ζα πξέπεη ε απφδνζή ηεο λα είλαη πςειφηεξε απφ ην επηηφθην ησλ ηνθνθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Η ηερλνινγία παξαγωγήο. Γηα λα επελδχζεη ε επηρείξεζε κηα πξφζζεηε κνλάδα θεθαιαίνπ ζα πξέπεη ε αμία ηνπ επηπιένλ πξντφληνο, πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε επέλδπζε, λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο. Ζ αμία ηνπ επηπιένλ πξντφληνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο θαη ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο (ηελ νπνία δελ κπνξεί λα επεξεάζεη κηα επηρείξεζε απφ κφλε ηεο ζε ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ), ελψ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο εμαξηάηαη απφ ην επηηφθην.

11 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο είλαη νη αθφινπζνη: Ο ιόγνο q ηνπ Tobin, ν νπνίνο νξίδεηαη σο εμήο: Σηκή αγνξάο εγθαηεζηεκέλνπ θεθαιαίνπ Κφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θεθαιαίνπ Ο αξηζκεηήο ηνπ q ηνπ Tobin είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηηκνινγείηαη ζην ρξεκαηηζηήξην, ελψ ν παξαλνκαζηήο είλαη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε φινπ ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ην q ηνπ Tobin είλαη κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο ηφηε ην εγθαηεζηεκέλν θεθάιαην ζηελ ππάξρνπζα επηρείξεζε έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ ην θφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ίδξπζεο κηαο λέαο επηρείξεζεο. Έηζη, νη επηρεηξεκαηίεο ζα έρνπλ ζπκθέξνλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο, αγνξάδνληαο θαηλνχξην θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ.

12 Επέλδπζε ζε απνζέκαηα Απνζέκαηα νλνκάδνληαη ηα πξντφληα πνπ θξαηνχληαη απνζεθεπκέλα, πξνθεηκέλνπ είηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή είηε λα πσιεζνχλ. Ζ επέλδπζε ζε απνζέκαηα ηζνχηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ απνζεκάησλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ επηθεξδέζηεξν λα παξάγνπλ κε έλαλ ζρεηηθά ζηαζεξφ ξπζκφ παξά λα απμνκεηψλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε πεξηφδνπο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ πξνζζέηνπλ ζηα απνζέκαηά ηνπο ην πιενλάδνλ πξντφλ θαη αληίζηνηρα ζε πεξηφδνπο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ξεπζηνπνηνχλ κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Όηαλ ε νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε θάζε θάκςεο ή απιψο επηβξαδχλεηαη, ηα απνζέκαηα ζπλήζσο απμάλνληαη, ρσξίο λα ην επηδηψθνπλ νη επηρεηξήζεηο. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γηα παξάδεηγκα, ζηεξίδνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηηο πξνζδνθψκελεο πσιήζεηο εάλ απηέο δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ην απνχιεην εκπφξεπκα πξνζηίζεηαη ζηα απνζέκαηά ηνπο. Απηή ε κε- ζθφπηκε αχμεζε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί πνιχ γξήγνξα λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή, θαζψο ηα θαηαζηήκαηα αληηδξνχλ κεηψλνληαο ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηα εξγνζηάζηα. Οη κηθξφηεξεο παξαγγειίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, νδεγνχλ γξήγνξα ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο πνπ ζεκεηψλεηαη φηαλ νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο ζε θαλνληθέο δηαζηάζεηο αλαθέξεηαη σο δηφξζσζε ησλ απνζεκάησλ (inventory corrections), ελψ νη θπθιηθέο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζηα απνζέκαηα απνθαινχληαη θχθινη απνζεκάησλ (inventory cycles). Stiglitz, J. E., Walsh,C. E. (2009) Αρτές ηης Μακροοικονομικής, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

13 Η αγνξά δαλεηαθώλ θεθαιαίωλ Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη κηα αγνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ζηελ νπνία νη απνηακηεπηέο πξνζθέξνπλ δαλεηαθά θεθάιαηα (απνηακηεχζεηο) θαη νη δαλεηδφκελνη δεηνύλ δαλεηαθά θεθάιαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα επελδχζνπλ. Ζ ηηκή ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ είλαη ην επηηόθην, ην νπνίν απνηειεί ηελ απόδνζε ηωλ απνηακηεύζεωλ θαη ην θόζηνο ηνπ δαλεηζκνύ. Όζν πςειφηεξν (ρακειόηεξν) ην επηηφθην ηφζν κηθξφηεξε (κεγαιύηεξε) ε δεηνχκελε πνζφηεηα δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο απμάλεηαη (κεηώλεηαη) ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ. Όζν πςειφηεξν (ρακειόηεξν) ην επηηφθην ηφζν κεγαιχηεξε (κηθξόηεξε) ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο απμάλεηαη (κεηώλεηαη) ε απφδνζε ηεο απνηακίεπζεο. ην επηηφθην ηζνξξνπίαο (r*) ε δήηεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηζνχηαη κε ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (ΔΚ*). Δηάγξακκα 4.3: Επηηόθην ηζνξξνπίαο Δπηηφθην Πξνζθνξά Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ (S) r* Εήηεζε Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ (D) ΓΚ* Γαλεηαθά Κεθάιαηα

14 Υξεκαηνπηζηωηηθέο αγνξέο Οη ρξεκαηνπηζηωηηθέο αγνξέο είλαη νη ζεζκνί κηαο νηθνλνκίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνηακηεπηέο πξνζθέξνπλ άκεζα ηα θεθάιαηά ηνπο ζηνπο δαλεηδφκελνπο. Οη θπξηφηεξεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο είλαη: Ζ αγνξά νκνιόγωλ. Σν νκφινγν είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ νθεηιήο (ηίηινο) πνπ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δαλεηδφκελνπ (εθδφηεο ηνπ νκνιφγνπ) πξνο ην δαλεηζηή (αγνξαζηήο ηνπ νκνιφγνπ). Ο αγνξαζηήο ηνπ νκνιφγνπ δαλείδεη θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε πνπ ην εμέδσζε έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεψο ηνπ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ν δαλεηδφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη πιεξψζεη ζην δαλεηζηή ην αξρηθφ θεθάιαην θαη ηνπο ηφθνπο. Σξία είλαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ελφο νκνιφγνπ: α) ε πξνζεζκία ηνπ, ε νπνία επεξεάδεη θαη ην επηηφθηφ ηνπ (φζν καθξφηεξε ε πξνζεζκία ηνπ νκνιφγνπ, ηφζν πςειφηεξν ζα είλαη ην επηηφθηφ ηνπ), β) ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα ν δαλεηδφκελνο λα κελ πιεξψζεη ηνλ ηφθν ή ην αξρηθφ θεθάιαην ζην δαλεηζηή (φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν θίλδπλνο ηφζν πςειφηεξν ζα είλαη ην επηηφθην ηνπ νκνιφγνπ) θαη γ) ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ηφθσλ ηνπ. Ζ αγνξά κεηνρώλ. Ζ κεηνρή είλαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο κέξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ελζσκαηψλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο. Ζ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Ζ δήηεζε κηαο κεηνρήο θαη ε ηηκή ηεο επεξεάδεηαη, θπξίσο, απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ (θέξδε ή δεκηέο) ηεο επηρείξεζεο.

15 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο είλαη νη ζεζκνί κηαο νηθνλνκίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη απνηακηεπηέο (δαλεηζηέο) κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, έκκεζα, θεθάιαηα ζηνπο δαλεηδφκελνπο. Γχν είλαη νη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο: Οη ηξάπεδεο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε απνηακηεχζεσλ, κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ, θαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ. Οη ηξάπεδεο πιεξψλνπλ ηφθνπο ζηνπο απνηακηεπηέο γηα ηηο θαηαζέζεηο ηνπο θαη ρξεψλνπλ πςειφηεξνπο ηφθνπο ζηνπο δαλεηδφκελνπο γηα ηα δάλεηα πνπ ηνπο ρνξεγνχλ. Σα ακνηβαία θεθάιαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλεηαη έλα θεθάιαην γηα ηελ αγνξά ελφο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ ή/θαη νκνιφγσλ. Οη απνηακηεπηέο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, απνδερφκελνη ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Όηαλ ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απμεζεί (κεηωζεί) ηφηε σθειείηαη (δεκηώλεηαη) ν κεξηδηνχρνο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ.

16 Φόξνη θαη απνηακίεπζε Αο ππνζέζνπκε φηη ε θπβέξλεζε εθαξκφδεη θνξνινγηθή πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, δειαδή αχμεζεο ηεο απνηακίεπζεο. Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηβνιήο ελφο θφξνπ θαηαλάισζεο, ν νπνίνο απμάλεη ηελ απνηακίεπζε εηο βάξνο ηεο θαηαλάισζεο, ή κέζσ ηεο παξνρήο θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ αχμεζεο ηεο απνηακίεπζεο. Όηαλ ην θξάηνο αζθεί κηα θνξνινγηθή πνιηηηθή αχμεζεο ηεο απνηακίεπζεο, ηφηε ηα άηνκα θαηαλαιψλνπλ κηθξφηεξν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, απμάλνληαο ηελ απνηακίεπζε. Όπσο ζην Γηάγξακκα 4.4, ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα κεηψζεη ην επηηφθην θαη ζα απμήζεη ηε δεηνχκελε πνζφηεηα δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (επέλδπζε). Ζ θακπχιε πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα θάησ θαη δεμηά (απφ ηε ζέζε S1 ζηε ζέζε S2), κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ηζνξξνπίαο (απφ r1 ζε r2) θαη ηελ αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηζνξξνπίαο (απφ ΓΚ1 ζε ΓΚ2).

17 Δηάγξακκα 4.4: Φόξνη θαη απνηακίεπζε 2. ε νπνία κεηψλεη ην επηηφθην ηζνξξνπίαο Δπηηφθην (r) S1 1. Σα θνξνινγηθά θίλεηξα ηφλσζεο ηεο απνηακίεπζεο απμάλνπλ ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ r1 S2 r2 3 θαη απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. ΓΚ1 ΓΚ2 Γαλεηαθά Κεθάιαηα

18 Φόξνη θαη επέλδπζε Αο ππνζέζνπκε φηη ε θπβέξλεζε εθαξκφδεη θνξνινγηθή πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο δήηεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε ζεζπίδεη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. Όηαλ ην θξάηνο αζθεί κηα θνξνινγηθή πνιηηηθή ηφλσζεο ησλ επελδχζεσλ ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα απμήζνπλ ηε δήηεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ γηα θάζε επίπεδν επηηνθίνπ. Όπσο ζην δηάγξακκα 4.5, ε θακπχιε δήηεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα πάλσ θαη δεμηά (απφ ηε ζέζε D1 ζηε ζέζε D2), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ηζνξξνπίαο (απφ r1 ζε r2) θαη ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηζνξξνπίαο (απφ ΓΚ1 ζε ΓΚ2). πλεπψο, κηα αιιαγή ζηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ απμάλεη ηηο επελδχζεηο ζα απμήζεη ην επηηφθην ηζνξξνπίαο, ηελ επέλδπζε θαη ηελ απνηακίεπζε.

19 Δηάγξακκα 4.5: Φόξνη θαη επέλδπζε 2. ε νπνία απμάλεη ην επηηφθην ηζνξξνπίαο Δπηηφθην (r) D2 S 1. Ζ παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ απμάλεη ηε δήηεζε γηα δαλεηαθά θεθάιαηα r1 D1 r2 3 θαη απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ΓΚ1 ΓΚ2 Γαλεηαθά θεθάιαηα

20 Δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη εθηνπηζκόο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα Ζ ζπλνιηθή απνηακίεπζε κηαο νηθνλνκίαο είλαη ην άζξνηζκα ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο απνηακίεπζεο. (Τ-C-T) + (T-G) = I Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο κηαο θπβέξλεζεο είλαη ειιεηκκαηηθφο νη δεκφζηεο δαπάλεο (G) είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα δεκφζηα έζνδα (Σ). Κάζε κείσζε ηεο δεκφζηαο απνηακίεπζεο, εμαηηίαο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή κείσζεο ηνπ πιενλάζκαηφο ηνπ, κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή απνηακίεπζε θαη ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.

21 Μία θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη πνιηηηθέο ελζάξξπλζεο ηεο απνηακίεπζεο ή ηεο θαηαλάιωζεο; Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κία θπβέξλεζε, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα απνηακίεπζε ή θαηαλάισζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηζνξξνπεί ε νηθνλνκία. Εηδηθόηεξα: Όηαλ ε νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ δσναμική αναποηελεζμαηικόηηηα, ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν γηα ηελ θπβέξλεζε λα παξάζρεη θίλεηξα γηα κείσζε ηεο απνηακίεπζεο, θαζψο ην απφζεκα θεθαιαίνπ είλαη ήδε πςειφ θαη, ιφγσ ηνπ λφκνπ ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο, ην νξηαθφ ηνπ πξντφλ ζα είλαη κηθξφ. Ζ κείσζε ηεο απνηακίεπζεο ζην παξφλ ζα απμήζεη ηφζν ηελ ηξέρνπζα φζν θαη ηελ κειινληηθή θαηαλάισζε, εθφζνλ ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ζα απμήζεη κειινληηθά ην νξηαθφ ηνπ πξντφλ. Όηαλ ε νηθνλνκία είλαη δσναμικά αποηελεζμαηική, είλαη πξνηηκφηεξν γηα ηελ θπβέξλεζε λα παξάζρεη θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο. Σν απφζεκα θεθαιαίνπ είλαη κηθξφ, άξα ην νξηαθφ πξντφλ είλαη πςειφ. Ζ αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο ζα απμήζεη ηελ επέλδπζε θαη ην πξντφλ θαη ηελ κειινληηθή θαηαλάισζε. Σπκπεξαζκαηηθά, ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη πνιηηηθέο πνπ ζα θαζνδεγνύλ ηελ νηθνλνκία καθξηά από ηηο δύν αθξαίεο θαηαζηάζεηο. Σηελ αλάιπζε ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο, ε παξαπάλω ζπδήηεζε αλαδεηθλύεη επθξηλέζηεξα (θαη ξεαιηζηηθόηεξα) ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αληηκεηωπίδεη κία θπβέξλεζε.

22 Δηάγξακκα 4.6: Δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη εθηνπηζκόο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα Όηαλ ην θξάηνο αζθεί επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή (κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ή/θαη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ) κεηψλεηαη ε πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Ζ θακπχιε πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα πάλσ θαη αξηζηεξά (απφ ηε ζέζε S1 ζηε ζέζε S2), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ηζνξξνπίαο (απφ r1 ζε r2) θαη ηε κείσζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηζνξξνπίαο (απφ ΓΚ1 ζε ΓΚ2). Ζ κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νθείιεηαη ζηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, νλνκάδεηαη εθηνπηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 2. ε νπνία απμάλεη ην επηηφθην ηζνξξνπίαο Δπηηφθην r2 r1 S1 S2 1. Σν έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηψλεη ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 3 θαη κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ΓΚ2 ΓΚ1 Γαλεηαθά Κεθάιαηα

23 Η Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία Μηα κείωζε ηωλ θόξωλ απμάλεη πάληα ηελ ηξέρνπζα θαηαλάιωζε; Μηα κείσζε ησλ θφξσλ ζην παξφλ ζα δεκηνπξγήζεη έιιεηκκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ ζπζζψξεπζε δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ απνηειεί ην δεκφζην ρξένο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ. χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ κύκλοσ ζωής ηνπ Franco Modigliani θαη ηνπ μόνιμοσ ειζοδήμαηος ηνπ Milton Friedman, ε ηξέρνπζα θαηαλάισζε εμαξηάηαη απφ ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Οη θαηαλαισηέο, έρνληαο ζηραμμένο ηο βλέμμα ηοσς ζηο μέλλον, αληηιακβάλνληαη φηη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζην παξφλ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θφξσλ, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ κειινληηθψλ θφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ην δεκφζην ρξένο. Γειαδή, νη θαηαλαισηέο δελ ζα απμήζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε, αιιά ζα απνηακηεχζνπλ κέξνο ηνπ επηπιένλ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ην δηαηεξήζνπλ, δηαρξνληθά, ζηαζεξφ. πλεπψο, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε, θαζψο ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζην παξφλ ηζνδπλακεί κε αχμεζή ηεο ζην κέιινλ (Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία)..

24 Δηάγξακκα 4.7: Η Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία ζηελ Ειιάδα Κζαξφο δαλεηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ (% ΑΔΠ) Καζαξφο δαλεηζκφο γεληθήο θπβέξλεζεο (%ΑΔΠ) Πεγή: ΟΟΑ

25 Η απνηακίεπζε ζηελ Ειιάδα εκαληηθή κείσζε έρεη παξνπζηάζεη ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ν ξπζκφο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο ζηε ρψξα καο. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο απμήζεθαλ νη αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη πιένλ δελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα απνηακίεπζε. Δπηπιένλ, κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε κείσζε ηνπ δείθηε γνληκφηεηαο ζηε ρψξα καο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο, ελψ ε αχμεζε ηνπ δείθηε γήξαλζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο. Οη ελδείμεηο απηέο εξκελεχνληαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφο ζηελ Διιάδα. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνιχ ζπρλά είλαη δηαηεζεηκέλα λα ππνζηεξίδνπλ ηα λεφηεξα ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπο. Αθφκε δηαπηζηψλεηαη πσο ε απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηδησηηθή απνηακίεπζε. Αληηζέησο ε χπαξμε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ε αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηδησηηθή απνηακίεπζε. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο. ηελ Διιάδα πξσηνπφξνο ηεο απνηακίεπζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 100 ρξφληα είλαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ην νπνίν έρεη ζπγθεληξψζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιατθήο απνηακίεπζεο. Οη ιατθέο θαηαζέζεηο έγηλαλ ζηα ρέξηα ηνπ έλα εζληθφ θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, λα ζηεξίμεη ην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο, αθφκε θαη ζηηο πην δχζθνιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ρξνληέο 1937 θαη Σν 1937 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο λέεο θαηαζέζεηο (86.282), ελψ ην 1938 ζεκεηψζεθε ην κεγαιχηεξν πνζφ θαηαζέζεσλ, ζρεδφλ 2,6 δηο δξαρκέο. ηε ρψξα καο νη δχν πην δεκνθηιείο κνξθέο θαηάζεζεο είλαη νη ινγαξηαζκνί ηακηεπηεξίνπ θαη νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. Οη ηειεπηαίεο ζεκείσζαλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο κηα εληππσζηαθή άλνδν ζηα ππφινηπά ηνπο θαζψο νη ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζην απνηακηεπηηθφ θνηλφ γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζήκεξα απνηειεί ε πξνζέιθπζε απνηακηεπηψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θιείζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο γηα κεζν-καθξνπξφζεζκν ή κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ελψ νη ίδηεο δαλείδνπλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα δηάξθεηα απφ 3 έσο 20 ρξφληα, δαλείδνληαη απφ ηνπο θαηαζέηεο κέζσ ησλ πξνζεζκηαθψλ ινγαξηαζκψλ γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνλ έλα ρξφλν. ΣΟ ΒΖΜΑ, 25/10/2009

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα