ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία 4 2 Εισαγωγή 7 3 Γενικοί όροι σε σχέση µε λογαριασµούς πληρωµών 10 4 Υπηρεσίες πληρωµών 12 5 Εκτέλεση πράξης πληρωµής 13 6 Χρόνος λήψης εντολής πληρωµής 15 7 Προθεσµία εκτέλεσης εντολής πληρωµής 16 8 Ανάκληση εντολής 16 9 Άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωµής Αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης Εµβάσµατα Εκτέλεση πάγιων εντολών (standing orders) και άµεσων 20 χρεώσεων (direct debits 13 Ευθύνη της Συνεργατικής να επανορθώσει πληρωµή που 22 εκτελέστηκε λανθασµένα 14 Πληρωµή χωρίς εξουσιοδότηση Ενηµέρωση πελάτη για επιβαρύνσεις Επιτόκια Συναλλαγµατική ισοτιµία Ενηµέρωση του πελάτη Ποικίλες διατάξεις Ελεύθερη αποδοχή των όρων της Σύµβασης-Πλαίσιο Τροποποιήσεις στη Σύµβαση-πλαίσιο Τερµατισµός της Σύµβασης-Πλαίσιο Εκκαθάριση επιταγών Συµψηφισµός Θάνατος πελάτη Πνευµατική ανικανότητα πελάτη Πτώχευση του πελάτη Καταγγελίες, εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 35 δικαστηρίων Γλώσσα της Σύµβασης-Πλαίσιο Αριθµός και γένος Ουσιώδεις όροι Επικεφαλίδες Εκχώρηση Συγχώνευση Επικοινωνία Πληρωµές µε τη χρήση Κάρτας Τρεχούµενος λογαριασµός φυσικού προσώπου Τρεχούµενος λογαριασµός εταιρείας Κοινός τρεχούµενος λογαριασµός Λογαριασµός Όψεως/προειδοποίησης από φυσικό 39 πρόσωπο Κοινός λογαριασµός όψεως/προειδοποίησης 39 2

3 20 Στοιχεία που αφορούν τη Συνεργατική Εργάσιµο ωράριο και επικοινωνία µε τα κεντρικά γραφεία 40 και υποκαταστήµατα της Συνεργατικής ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παραρτήµατα Τίτλος Παραρτηµάτων Σελίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας 44 τρεχούµενου λογαριασµού φυσικού προσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας 57 τρεχούµενου λογαριασµού εταιρείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας 73 κοινού τρεχούµενου λογαριασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας 92 προσωπικού λογαριασµού όψεως/προειδοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας 96 κοινού λογαριασµού όψεως/προειδοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Όροι και προϋποθέσεις εµβασµάτων SWIFT 107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Όροι και προϋποθέσεις εµβασµάτων SEPA 113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Όροι και προϋποθέσεις καρτών πληρωµής 121 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Όροι και προϋποθέσεις εγχώριων εµβασµάτων 140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Όροι και προϋποθέσεις ταχείας αποστολής 141 χρηµάτων στο εξωτερικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 145 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Ενηµέρωση για τις Οδηγίες που ρυθµίζουν το ΚΑΠ 148 3

4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Ορισµοί και Ερµηνεία «αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης» σηµαίνει συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που ορίζει για το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για τη βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ή/και του λογαριασµού πληρωµών του άλλου χρήστη για µια πράξη πληρωµής «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» σηµαίνει τα στοιχεία του πελάτη που έχουν καταγραφεί και παραδοθεί στο Ταµιευτήριο τα οποία εµπίπτουν εντός του σχετικού ορισµού, όπως καθορίζεται στον περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο του 2001 (Ν.138(I)/2001), όπως κατά καιρούς τροποποιείται «δικαιούχος πληρωµής» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι ο σκοπούµενος αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν το αντικείµενο µια πράξης πληρωµής «εντολή πληρωµής» σηµαίνει κάθε οδηγία του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη πληρωµής «εξακρίβωση γνησιότητας» σηµαίνει διαδικασία η οποία επιτρέπει στο Ταµιευτήριο να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας του µέσου πληρωµών «επιτόκιο αναφοράς» σηµαίνει το επιτόκιο που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό του επιτοκίου που θα χρησιµοποιηθεί και προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό δυνάµενη να ελεγχθεί από αµφότερα τα µέρη της Σύµβασης-Πλαίσιο «εργάσιµη ηµέρα» σηµαίνει ηµέρα κατά την οποία το Ταµιευτήριο είναι ανοικτή για τη διεξαγωγή των εργασιών της και την οποία ανακοινώνει στο κοινό είτε µε δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο είτε µε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σ όλα τα υποκαταστήµατα της ή στην ιστοσελίδα της, οποτεδήποτε υπάρχει διαθέσιµη «εργάσιµο ωράριο» σηµαίνει τις ώρες κατά τις οποίες το Ταµιευτήριο είναι ανοικτή για εξυπηρέτηση των πελατών της και του κοινού, όπως αυτές ανακοινώνονται κάθε φορά είτε µε δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο είτε µε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σ όλα τα υποκαταστήµατα του Ταµιευτηρίου ή στην ιστοσελίδα του Ταµιευτηρίου, οποτεδήποτε υπάρχει διαθέσιµη. «Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος» (Ε.Ο.Χ.) σηµαίνει όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, όπως θα προσαρµόζεται από καιρού εις καιρό 4

5 «ηµεροµηνία αξίας» σηµαίνει το χρονικό σηµείο αναφοράς που χρησιµοποιεί το Ταµιευτήριο για τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών ποσών µε τα οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασµός πληρωµών «κάρτα» σηµαίνει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που παραχωρείται στον κάτοχο κάρτας από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ δυνάµει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Παράρτηµα VIII της παρούσας Σύµβασης- Πλαίσιο. «Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ)» σηµαίνει το αρχείο το οποίο δηµιουργήθηκε και λειτουργεί µε βάση την Οδηγία 7 των Κοινών Οδηγιών οι οποίες εκδόθηκαν από τον ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) δυνάµει των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµων και του άρθρου 53 Α των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων, όπως τροποποιήθηκαν «Κεντρικός Φορέας» σηµαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ «Κοινές Οδηγίες» είναι οι Οδηγίες που εκδόθηκαν από κοινού από το ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τον Έφορο ΥΕΑΣΕ µε βάση τις διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα και µε βάση τις οποίες συστάθηκε το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) «Κυπριακό Γραφείο Συµψηφισµού» σηµαίνει το γραφείο συµψηφισµού το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο για να διευκολύνει την ανταλλαγή επιταγών καθώς επίσης και το διατραπεζικό διακανονισµό µεταξύ των τραπεζών µελών του που λειτουργούν στην Κύπρο και είναι υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «λογαριασµός πληρωµών» σηµαίνει λογαριασµό ο οποίος τηρείται στο Ταµιευτήριο στ όνοµα ενός ή περισσοτέρων προσώπων και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών. Για τους σκοπούς του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου 2009, τέτοιοι λογαριασµοί θεωρούνται οι τρεχούµενοι λογαριασµοί (προσωπικοί ή κοινοί) και οι λογαριασµοί όψεως ή προειδοποίησης (προσωπικοί ή κοινοί) «µέσο ανθεκτικό στο χρόνο» σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει στον πελάτη να αποθηκεύει τις πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή, αφενός, η πρόσβαση στις πληροφορίες για χρονικό διάστηµα ανταποκρινόµενο στο σκοπό τους και, αφετέρου, η ακριβής αναπαραγωγή τους «µέσο πληρωµών» σηµαίνει κάθε εξατοµικευµένο µηχανισµό ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του πελάτη και του Ταµιευτηρίου και τα οποία χρησιµοποιεί ο πελάτης προκειµένου να κινήσει εντολή πληρωµής «Νόµος» σηµαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009 [N.128(I)/2009], όπως εκάστοτε ισχύει 5

6 «πελάτης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ανοίγει και διατηρεί στο Ταµιευτήριο λογαριασµό πληρωµών και από τον οποίο επιτρέπει µεταφορά χρηµάτων ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασµός, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δίνει εντολή πληρωµής και περιλαµβάνει τους προσωπικούς αντιπροσώπους, εκτελεστές της διαθήκης, διαχειριστές της περιουσίας του και τους κληρονόµους ή διαδόχους και εκδοχείς του. Στην έννοια του όρου πελάτης, για τους σκοπούς του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου περιλαµβάνεται και η «πολύ µικρή επιχείρηση, όπως ερµηνεύεται από το Άρθρο 1 και το Άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/Εκ, δηλαδή είναι η επιχείρηση η οποία κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης υπηρεσίας πληρωµών απασχολεί λιγότερα από δέκα (10) άτοµα και έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2, «Πίνακας Χρεώσεων» σηµαίνει τον Πίνακα, όπως εκάστοτε τροποποιείται και αναθεωρείται, ο οποίος περιλαµβάνει τις χρεώσεις και έξοδα που επιβάλλει το Ταµιευτήριο στους πελάτες της ως αντάλλαγµα των παρεχοµένων από αυτήν διαφόρων υπηρεσιών πληρωµών και ο οποίος τοποθετείται σ όλα τα υποκαταστήµατα του Ταµιευτηρίου ή παραδίδεται ή αποστέλλεται αντίγραφο αυτού στον πελάτη ή τοποθετείται στην ιστοσελίδα του Ταµιευτηρίου, αν υπάρχει διαθέσιµη «πράξη πληρωµής» σηµαίνει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου, ενέργεια στην οποία προβαίνει ο πληρωτής και ο δικαιούχος και η οποία συνίσταται στην καταβολή, µεταφορά ή ανάληψη χρηµατικών ποσών «συµβαλλόµενα µέρη ή «µέρη»» σηµαίνει τον πελάτη και το Ταµιευτήριο «Σύµβαση-Πλαίσιο» σηµαίνει σύµβαση υπηρεσιών πληρωµών η οποία διέπει τη µελλοντική εκτέλεση ατοµικών και διαδοχικών πράξεων πληρωµών και η οποία µπορεί να περιέχει την υποχρέωση και τους όρους ανοίγµατος και λειτουργίας λογαριασµών πληρωµών «συναλλαγµατική ισοτιµία» σηµαίνει τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµεύει ως βάση υπολογισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που θα χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένη µετατροπή νοµίσµατος και η οποία καθορίζεται από το Ταµιευτήριο επί τη βάση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που λαµβάνονται από την Reuters Ltd ή από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιµη πηγή την οποία το Ταµιευτήριο κρίνει κατάλληλη και η οποία θα ανακοινώνεται στους πελάτες και στο κοινό είτε µε τοποθέτηση των ισοτιµιών σε ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται εγκατεστηµένος στα κεντρικά γραφεία του Ταµιευτηρίου ή στα υποκαταστήµατα του, όταν τούτο είναι εφικτό, ή σε γραπτή ανακοίνωση που τοποθετείται στα κεντρικά γραφεία και σ όλα τα υποκαταστήµατα του Ταµιευτηρίου ή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ταµιευτηρίου, αν υπάρχει διαθέσιµη «Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η οποία αποτελεί τον τραπεζίτη όλων των εγγεγραµµένων συνεργατικών ιδρυµάτων στην Κύπρο και αποτελεί επίσης τον Κεντρικό Φορέα των συνεργατικών εταιρειών, ως προβλέπεται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο, όπως εκάστοτε ισχύει 6

7 «σύστηµα πληρωµών» σηµαίνει σύστηµα µεταφοράς χρηµατικών ποσών το οποίο διέπεται από τυποποιηµένες διαδικασίες για την επεξεργασία, την εκκαθάριση ή/και το διακανονισµό πράξεων πληρωµών «Ταµιευτήριο» σηµαίνει το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤ «ΥΕΑΣΕ» σηµαίνει την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών «Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» σηµαίνει (α) την Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σε ό,τι αφορά αρµοδιότητες έκδοσης οδηγιών δυνάµει του παρόντος Νόµου ή οποιωνδήποτε άλλων οδηγιών που αφορούν συναφή θέµατα και (β) τον Έφορο της εν λόγω Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα δυνάµει του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου «υπηρεσίες πληρωµών» σηµαίνει µία ή περισσότερες από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναφέρονται στη Σύµβαση-Πλαίσιο «υποκατάστηµα» σηµαίνει τόπο διεξαγωγής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πλην των κεντρικών γραφείων, ο οποίος αποτελεί τµήµα ιδρύµατος πληρωµών, στερείται νοµικής προσωπικότητας και στον οποίο διενεργούνται απευθείας, εν όλω ή εν µέρει, οι πράξεις που συνιστούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα ενός ιδρύµατος πληρωµών όλοι οι τόποι από τους οποίους ένα ίδρυµα πληρωµών διεξάγει επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του, θεωρείται ως ένα και µόνο υποκατάστηµα «χρηµατικό ποσό» σηµαίνει τραπεζογραµµάτια, κέρµατα, λογιστικό χρήµα και ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί των Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου του 2004 (Ν.86(I)/2004). «χρονικό όριο λήψης εντολής πληρωµής (cut-off time)» σηµαίνει το εκάστοτε καθοριζόµενο από το Ταµιευτήριο ωράριο για εξυπηρέτηση των πελατών και του κοινού, όπως αυτό δηµοσιεύεται, ανακοινώνεται και γνωστοποιείται στους πελάτες και στο κοινό. 2. Εισαγωγή 2.1. Τηρουµένων οποιωνδήποτε άλλων ιδιαίτερων συµφωνιών που δυνατό να έχουν συνοµολογηθεί ή θα συνοµολογηθούν µεταξύ του Ταµιευτηρίου και του πελάτη, η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο αποτελεί σύµβαση µεταξύ του Ταµιευτηρίου και του πελάτη η οποία διέπει την εκτέλεση ατοµικών και διαδοχικών πράξεων πληρωµών και ρυθµίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν από το άνοιγµα και λειτουργία λογαριασµών πληρωµών, ανεξάρτητα αν τέτοιοι λογαριασµοί είχαν ανοιχθεί ή θ ανοιχθούν στο µέλλον. 7

8 2.2. Το Ταµιευτήριο δύναται να παρέχει προς τον πελάτη τις υπηρεσίες πληρωµών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4, πιο κάτω Η παροχή υπηρεσιών πληρωµών διέπεται, µεταξύ άλλων: από τις διατάξεις του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου 2009 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει από τις εκάστοτε Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν το άνοιγµα και λειτουργία τρεχούµενου λογαριασµού πληρωµών φυσικού προσώπου και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση- Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν το άνοιγµα και λειτουργία τρεχούµενου λογαριασµού πληρωµών νοµικού προσώπου και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση- Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν το άνοιγµα και λειτουργία κοινού τρεχούµενου λογαριασµού πληρωµών και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν το άνοιγµα και λειτουργία λογαριασµού πληρωµών όψεως/προειδοποίησης φυσικού προσώπου και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν το άνοιγµα και λειτουργία κοινού λογαριασµού πληρωµών όψεως/προειδοποίησης και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση- Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία εµβασµάτων SWIFT και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VI, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία εµβασµάτων SEPA και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο 8

9 από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την παραχώρηση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών πληρωµής και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VIII, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία εγχώριων εµβασµάτων και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IX, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία ταχείας αποστολής χρηµατικών ποσών στο εξωτερικό και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα X, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύµβαση-Πλαίσιο από τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε έντυπο, αίτηση ή έγγραφο που κατά καιρούς χρησιµοποιεί ή υιοθετεί το Ταµιευτήριο για άνοιγµα και λειτουργία λογαριασµού πληρωµών από τις νοµοθετικές διατάξεις και κανονισµούς που κατά καιρούς ισχύουν και ρυθµίζουν ή επηρεάζουν θέµατα ανοίγµατος και λειτουργίας λογαριασµών πληρωµών καθώς και θέµατα τόκων ή άλλων χρεώσεων ή εξόδων από τις κατά καιρούς οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) από τις εκάστοτε οδηγίες ή πρακτικές που εκδίδονται ή υιοθετούνται από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ως Κεντρικός Φορέας Συνεργατικών Εταιρειών από τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, κανονισµούς και οδηγίες που ρυθµίζουν θέµατα ξένου συναλλάγµατος και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όταν η πράξη πληρωµής αφορά ξένο νόµισµα, καθώς επίσης και από οιανδήποτε άλλη νοµοθεσία, κανονισµό ή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθµίζει ή επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο λογαριασµούς πληρωµών και, ειδικότερα, από τον περί Συγκαλύψεως, Έρευνας και ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµος του 1996, καθώς και από τον περί Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ραστηριότητες Νόµο όπως αυτοί τροποποιούνται καθώς και από τις οδηγίες, αποφάσεις και κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των ως άνω νόµων από τους ισχύοντες ή τους κατά καιρούς τροποιητικούς κανονισµούς του Κυπριακού Γραφείου Συµψηφισµού από τις Κοινές Οδηγίες που ρυθµίζουν τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) καθώς επίσης και από τις οδηγίες ή 9

10 αποφάσεις που από καιρού εις καιρό εκδίδονται από τη ιαχειριστική Επιτροπή του Αρχείου από την εκάστοτε ακολουθούµενη από το Ταµιευτήριο πρακτική εκκαθάρισης επιταγών και από τις οδηγίες και πρακτική που κατά καιρούς εκδίδει και ακολουθεί η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ως αντιπρόσωπός της προς είσπραξη (agent for collection) από το εκάστοτε εφαρµοζόµενο από το Ταµιευτήριο λογιστικό και λογισµικό σύστηµα από τη συνήθη γενική τραπεζική πρακτική που από καιρού εις καιρό υιοθετεί και ακολουθεί το Ταµιευτήριο Τα επισυνηµµένα Παραρτήµατα ενσωµατώνονται στην παρούσα Σύµβαση- Πλαίσιο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Στην περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση µεταξύ των προνοιών των Παραρτηµάτων και των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών πληρωµών, θα υπερισχύουν οι όροι των Παραρτηµάτων Για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, το Ταµιευτήριο θα επιβαρύνει τον πελάτη µε προµήθειες, τέλη, δικαιώµατα, χρεώσεις και έξοδα, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Χρεώσεων. 3. Γενικοί όροι σε σχέση µε λογαριασµούς πληρωµών 3.1. Λογαριασµός πληρωµών ανοίγεται στ όνοµα του πελάτη µε βάση τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητας του, εάν είναι πολίτης της Κυπριακής ηµοκρατίας και µε τα στοιχεία του διαβατηρίου του, εάν είναι αλλοδαπός Σε περίπτωση παντρεµένης γυναίκας, η ταυτότητα της οποίας συνεχίζει να είναι στο πατρικό της επώνυµο, ο λογαριασµός πληρωµών θ ανοιχθεί µε τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς της και, αν επιθυµεί µπορεί να προσθέσει και το επώνυµο του συζύγου Ο προτιθέµενος πελάτης είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στο Ταµιευτήριο το δελτίο ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητα του και το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα ν απαιτήσει να εξασφαλίσει και κατακρατήσει στο φάκελο του πελάτη φωτοαντίγραφο των εγγράφων αυτών Το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα να ζητήσει, επιπρόσθετα προς το διαβατήριο του αλλοδαπού, και δελτίο άδειας διαµονής ή εργασίας του στην Κυπριακή ηµοκρατία. Νοείται ότι το Ταµιευτήριο δε θα έχει καµία απολύτως ευθύνη εάν 10

11 τα έγγραφα που προσκοµίζονται από τον προτιθέµενο αλλοδαπό πελάτη αποδειχθούν οποτεδήποτε πλαστά ή µη γνήσια έγγραφα Ο προτιθέµενος πελάτης ή δεόντως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να συµπληρώσει και υπογράψει οιονδήποτε έγγραφο ή έντυπο ή όρους που εκάστοτε χρησιµοποιεί ή απαιτούνται από το Ταµιευτήριο για άνοιγµα ή συνέχιση λειτουργίας λογαριασµού πληρωµών Εκτός εάν υπάρχει η δέουσα προς τούτο πληρεξουσιότητα, η Ταµιευτήριο θ αρνηθεί και θα απορρίψει αίτηµα που υποβάλλει οιονδήποτε πρόσωπο ν ανοίξει λογαριασµό πληρωµών ή οιονδήποτε άλλο λογαριασµό σε όνοµα τρίτου προσώπου χωρίς το πρόσωπο αυτό, που θα είναι και ο δικαιούχος του λογαριασµού, να υπογράψει προηγουµένως το έγγραφο ή έντυπο ή όρους που απαιτούνται από το Ταµιευτήριο για άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών Ο προτιθέµενος πελάτης ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να δώσει υπόδειγµα της υπογραφής του επί της «Κάρτας Πελάτη» ή επί οιουδήποτε άλλου εγγράφου ή µηχανικού µέσου αποτύπωσης υπογραφών που εκάστοτε χρησιµοποιεί το Ταµιευτήριο για το σκοπό αυτό. Χωρίς τέτοιο υπόδειγµα υπογραφής το Ταµιευτήριο δε θ ανοίξει και ούτε θ αποδεχθεί τη λειτουργία λογαριασµού πληρωµών Άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών δι αντιπροσώπου επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιαστεί και θα παραδοθεί στο Ταµιευτήριο πληρεξουσιότητα πιστοποιηµένη, χαρτοσηµασµένη και δεόντως σφραγισµένη υπό αρµόδιου πιστοποιούντος υπαλλήλου ή υπό αρµόδιας προξενικής αρχής και η οποία πληρεξουσιότητα θα παρέχει στον αντιπρόσωπο ρητή και σαφή εξουσία να ανοίξει τέτοιο λογαριασµό. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω το Ταµιευτήριο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα και χωρίς να έχει υποχρέωση να δώσει οιανδήποτε δικαιολογία, ν αρνηθεί ν αποδεχθεί άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών δια πληρεξουσίου Τηρουµένων των εκάστοτε ισχυόντων Κοινών Οδηγιών που ρυθµίζουν τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ), το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα, προτού ανοίξει τρεχούµενο λογαριασµό πληρωµών ή οιονδήποτε άλλο λογαριασµό πληρωµών, να ζητήσει συστάσεις και πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα αναφορικά µε το ποιόν, το χαρακτήρα και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του προτιθέµενου πελάτη καθώς και για τον αναµενόµενο στον λογαριασµό όγκο συναλλαγών Το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση του, ν απορρίψει αίτηση του προτιθέµενου πελάτη για άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να δώσει οιονδήποτε εξήγηση ή αιτιολογία για την απόφασή της. 11

12 3.11. Ο προτιθέµενος πελάτης οφείλει να υπογράψει τη «ήλωση Συγκατάθεσης» για επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων Το Ταµιευτήριο κατά το άνοιγµα τρεχούµενου λογαριασµού πληρωµών θα παραδώσει στον πελάτη επιστολή ενηµέρωσης αναφορικά µε τους όρους λειτουργίας του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών. 4. Υπηρεσίες πληρωµών 4.1. Υπηρεσίες πληρωµών σηµαίνει µια ή περισσότερες από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που παρέχονται απευθείας από το Ταµιευτήριο ή σε συνεργασία µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή µε οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο, περιλαµβανοµένης της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ και νοουµένου ότι: (α) Η υπηρεσία πληρωµών παρέχεται σε ευρώ ή σε νόµισµα κράτους µέλους άλλο από ευρώ και (β) Και οι δύο πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών και ο κοινός πάροχος υπηρεσιών του πληρωτή και του δικαιούχου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη µέλη και η υπηρεσία πληρωµών παρέχεται σε ευρώ ή σε νόµισµα κράτους µέλους Οι υπηρεσίες πληρωµών τις οποίες το Ταµιευτήριο µπορεί να προσφέρει αναφέρονται ενδεικτικά πιο κάτω: Καταθέσεις και αναλήψεις µετρητών καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών Εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασµό πληρωµών που έχει ο χρήστης στον οικείο πάροχο υπηρεσιών ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και οι οποίες αφορούν: (i) (ii) (iii) την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης την εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο την εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών Εκτέλεση πράξεων πληρωµής όταν τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από όριο πίστωσης που παραχωρείται στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών: 12

13 (i) (ii) (iii) την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης την εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο την εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών Έκδοση ή/και αποδοχή µέσων πληρωµών Υπηρεσίες εµβασµάτων Εκτέλεση πράξεων πληρωµής όπου η εξουσιοδότηση του πληρωτή για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής γίνεται µέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής πληροφορικής και η πληρωµή γίνεται στον παρέχοντα τη σύνδεση, ο οποίος ενεργεί ως απλός µεσάζων Υπηρεσίες Καρτών Πληρωµής Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες πληρωµών τις οποίες το Ταµιευτήριο ήθελε από καιρού εις καιρό αποφασίσει. 5. Εκτέλεση πράξης πληρωµής 5.1. Πράξεις πληρωµών από λογαριασµό πληρωµών µπορούν να διενεργηθούν µε τους ακόλουθους τρόπους ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο που δυνατόν κατά καιρούς να συµφωνείται ή να υιοθετείται από το Ταµιευτήριο, λαµβανοµένων υπόψη και των περιστατικών της κάθε περίπτωσης και των εκάστοτε µεταξύ του πελάτη και του Ταµιευτηρίου συµφωνιών και συναλλακτικών σχέσεων: Με γραπτές οδηγίες που δίδονται στο υποκατάστηµα του Ταµιευτηρίου στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός πληρωµών και οι οποίες υπογράφονται από τον πελάτη ή δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, όπως είναι, για παράδειγµα πράξεις άµεσων χρεώσεων (direct debits) ή πάγιων εντολών ( standing orders) ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις πληρωµών Με οδηγίες που κοινοποιούνται στο Ταµιευτήριο µε τηλεοµοιότυπο (facsimile) ή µε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό µέσο νοουµένου ότι τέτοιες οδηγίες είναι υπογραµµένες από το πρόσωπο που έχει δικαίωµα υπογραφής ή τον δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. Νοείται ότι το Ταµιευτήριο µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς να είναι υποχρεωµένο να το πράξει, ν αποδεχθεί επίσης και οδηγίες που αποστέλλονται σ αυτή µε τον προαναφερθέντα τρόπο και αφορούν και διάφορα άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία και διαχείριση λογαριασµού πληρωµών. Νοείται περαιτέρω ότι το Ταµιευτήριο δύναται ν απαιτήσει όπως η αποστολή τέτοιων οδηγιών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων τα οποία συµφωνούνται και υιοθετούνται στις µεταξύ τους συµφωνίες και συναλλακτικές σχέσεις, να γίνεται µε τη χρήση κωδικών ασφαλείας που θα καθορίσει το Ταµιευτήριο. 13

14 Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτόµατης µεταφοράς χρηµατικών ποσών από ένα ΣΠΙ σε άλλο, όπως αυτό ισχύει Με τη χρήση της υπηρεσίας internet banking Με τη χρήση των αυτόµατων ταµειακών µηχανών του Ταµιευτηρίου 5.2. Για την εκτέλεση εντολής πληρωµής υπό αντιπροσώπου, το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα ν απαιτήσει από τον πελάτη όπως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του διοριστεί µε βάση τον τύπο πληρεξουσιότητας (mandate) που εκάστοτε το Ταµιευτήριο υιοθετεί και χρησιµοποιεί για τους πελάτες της και το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση του, ν αρνηθεί ν αποδεχθεί τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου πληρεξουσιότητας HΤαµιευτήριο δε θα έχει καµία απολύτως ευθύνη εάν η µεταφορά ή µετάδοση των οδηγιών, µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, δεν φθάσει καθόλου ή έγκαιρα στον αριθµό του τηλεοµοιότυπου του Ταµιευτηρίου ή στην καθορισµένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταµιευτηρίου ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα που χρησιµοποιείται από το Ταµιευτήριο είτε λόγω αµέλειας του πελάτη ή παράβασης εκµέρους του των συµφωνηθέντων τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών είτε λόγω τεχνικής βλάβης ή άλλης αιτίας µη ελεγχόµενης ή µη δυνάµενης να ελεχθεί από το Ταµιευτήριο Περαιτέρω ο πελάτης αναλαµβάνει τη δέσµευση να επικυρώσει (ratify) την εκτέλεση της εντολής ακόµη κι αν τέτοια εντολή έχει αλλοιωθεί ή πλαστογραφηθεί ή αποσταλεί χωρίς την εξουσιοδότησή του και περαιτέρω ο πελάτης αποδέχεται τη χρέωση του λογαριασµού του που προκύπτει από την εκτέλεση τέτοιας εντολής Επίσης ο πελάτης, σε αντάλλαγµα της εκτέλεσης εντολής µε οιονδήποτε από τους πιο πάνω καθοριζόµενους τρόπους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε οποτεδήποτε αποφασιστεί µεταξύ των µερών, αναλαµβάνει να καλύψει και/ή αποζηµιώσει το Ταµιευτήριο για οποιαδήποτε λανθασµένη ή µη εξουσιοδοτηµένη εκτέλεση πληρωµής είτε αυτή οφείλεται σε παρερµηνεία, ασάφεια, λάθος ή αλλοίωση των οδηγιών που αποστάληκαν ή µεταδόθηκαν, ως ανωτέρω, είτε οφείλεται σε πλαστογράφηση της υπογραφής του ή σε παραποίηση της εντολής είτε σε µη εξουσιοδοτηµένη παρέµβαση στο τηλεοµοιότυπο ή σε άλλο ηλεκτρονικό µέσο Το Ταµιευτήριο δικαιούται, εάν το επιθυµεί ή εάν το κρίνει σκόπιµο και χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση να το πράξει, προτού προχωρήσει στην εκτέλεση τέτοιων οδηγιών, να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα οιωνδήποτε οδηγιών που αποστέλλονται ή µεταδίδονται µε τηλεοµοιότυπο ή µε άλλο ηλεκτρονικό µέσο, ως ανωτέρω προβλέπεται, είτε τηλεφωνικώς είτε µε οποιοδήποτε άλλο µέσο θεωρήσει σκόπιµο ή ασφαλέστερο Τα οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες προκύψουν κατά την εκτέλεση τέτοιων οδηγιών, θα καταβάλλονται από τον πελάτη ή θα χρεώνονται στο λογαριασµό του, τα οποία 14

15 ο πελάτης συµφωνεί και αναλαµβάνει τη δέσµευση να καταβάλει ή να χρεωθούν στο λογαριασµό του Πράξη πληρωµής µπορεί επίσης να εκτελεστεί µε οδηγίες που δίδονται στο Ταµιευτήριο µέσω οιωνδήποτε άλλων συστηµάτων ή διαδικασιών που το Ταµιευτήριο µπορεί οποτεδήποτε ν αναπτύξει ή υιοθετήσει για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών µε βάση τις µεταξύ τους συµφωνίες και συναλλακτικές σχέσεις και τα οποία συστήµατα ή διαδικασίες θα θέσει στη διάθεσή του πελάτη Πράξη πληρωµής που εκτελείται από το Ταµιευτήριο χωρίς την δέουσα εντολή ή εξουσιοδότηση του πελάτη, µπορεί να επικυρωθεί (ratify) από αυτόν µετά την εκτέλεση της είτε γραπτώς είτε προφορικώς. Νοείται ότι σε περίπτωση που εκτελεστεί πράξη πληρωµής χωρίς τη δέουσα εντολή ή εξουσιοδότηση και δεν υπάρξει επικύρωση της πληρωµής από τον πελάτη, η πράξη πληρωµής θεωρείται ότι εκτελέστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σε τέτοια περίπτωση το Ταµιευτήριο οφείλει να επιστρέψει αµέσως το ποσό της µη εξουσιοδοτηµένης πράξης πληρωµής και να αποκαταστήσει το λογαριασµό πληρωµών του πελάτη στην κατάσταση που ήταν πριν την εκτέλεση της πληρωµής Το Ταµιευτήριο, για σκοπούς συµµόρφωσής της προς οιανδήποτε νοµοθεσία και ειδικότερα της εφαρµογής του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου ή προς οιονδήποτε κανονισµό ή οδηγία της εποπτικής αρχής ή του Κεντρικού Φορέα, θα τηρεί εσωτερικά αρχεία για τις εκτελεσθείσες πράξεις πληρωµών για όσον χρόνο είναι αναγκαίος σύµφωνα µε τα ανωτέρω και, κατά την κρίση του και ανάλογα µε την εκάστοτε από αυτή ακολουθούµενη πρακτική, µπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία σχετίζονται µε οποιοδήποτε λογαριασµό µετά τη φωτογράφηση, σάρωση (scanning) τους ή τη µε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο αποτύπωση και φύλαξή τους Χωρίς µε κανένα τρόπο να υπονοείται ή να εισάγεται τέτοιος τρόπος παροχής εντολών, για την προστασία των αµοιβαίων συµφερόντων των συµβαλλοµένων µερών, το Ταµιευτήριο θα έχει το δικαίωµα να προβαίνει στη µαγνητοφώνηση και/ή αποθήκευση και/ή καταγραφή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων µεταξύ του πελάτη και οιουδήποτε λειτουργού αυτής. 6. Χρόνος λήψης εντολής πληρωµής 6.1. Ως χρόνος λήψης της εντολής πληρωµής θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο το Ταµιευτήριο λαµβάνει την εντολή πληρωµής, η οποία διαβιβάστηκε είτε απευθείας από τον πελάτη είτε από το δικαιούχο ή µέσω του δικαιούχου, µαζί µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για κάθε παρεχόµενη από το Ταµιευτήριο υπηρεσία πληρωµών Νοείται ότι ως χρόνος λήψης εντολής πληρωµής θεωρείται το εκάστοτε από το Ταµιευτήριο καθορισµένο για εξυπηρέτηση του κοινού και των πελατών εργάσιµο ηµερήσιο ωράριο, όπως αυτό εκάστοτε ανακοινώνεται και γνωστοποιείται στο κοινό και στους πελάτες είτε µε δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο είτε µε γνωστοποίηση και ανάρτηση τούτου στα υποκαταστήµατα του Ταµιευτηρίου ή µε 15

16 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ταµιευτηρίου, οποτεδήποτε υπάρχει διαθέσιµη, ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει το Ταµιευτήριο Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εντολή πληρωµής ληφθεί σε µη εργάσιµη για το Ταµιευτήριο ηµέρα ή εκτός του εργάσιµου ηµερήσιου ωραρίου του Ταµιευτηρίου, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η εντολή πληρωµής θα λογίζεται ότι έχει ληφθεί την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Σε περίπτωση που συµφωνηθεί µεταξύ του πελάτη και του Ταµιευτηρίου ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωµής θα γίνει σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο πελάτης θα καταθέσει στο λογαριασµό πληρωµών του χρήµατα, ο συµφωνηθείς χρόνος θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής πληρωµής Νοείται ότι εάν ο συµφωνηθείς χρόνος είναι µη εργάσιµη ηµέρα για το Ταµιευτήριο, η εντολή πληρωµής θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από το Ταµιευτήριο την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καθορίσει ηµεροµηνία εκτέλεσης πληρωµής, το Ταµιευτήριο θα θεωρήσει ότι η εντολή του πελάτη είναι για άµεση εκτέλεσή της. 7. Προθεσµία εκτέλεσης εντολής πληρωµής 7.1. Όταν το Ταµιευτήριο ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του Πληρωτή: Μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 2012, εφόσον η πράξη πληρωµής γίνεται σε ευρώ και ο λογαριασµός πληρωµών τηρείται σε ευρώ ή σε περίπτωση κατά την οποία η πράξη πληρωµής θα γίνει σε κράτος µέλος που είναι εκτός ζώνης του ευρώ ή θα µεσολαβήσει µετατροπή νοµίσµατος µεταξύ ευρώ και νοµίσµατος κράτους µέλους εκτός ζώνης ευρώ, το ποσό πληρωµής πιστώνεται στο λογαριασµό του δικαιούχου µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από της ηµεροµηνίας λήψης της εντολής πληρωµής από το Ταµιευτήριο, ως προβλέπεται στην παρούσα Σύµβαση- Πλαίσιο. Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η εντολή πληρωµής γίνει σε έντυπη µορφή, η πιο πάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά µια (1) επί πλέον εργάσιµη ηµέρα Μετά την 1 η Ιανουαρίου 2010, η πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου θα γίνει το αργότερο στο τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά το χρόνο λήψης της εντολής πληρωµής. 8. Ανάκληση εντολής 8.1. Τηρουµένων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, εντολή εκτέλεσης πράξης πληρωµής που δίδεται από τον πληρωτή-πελάτη, καθίσταται ανέκκλητη µόλις παραληφθεί από το Ταµιευτήριο σύµφωνα µε τους καθορισµένους τρόπους και χρόνους. 16

17 8.2. Χωρίς να επηρεάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο η γενικότητα της πιο πάνω παραγράφου, σε περίπτωση ανάκλησης εντολής πληρωµής από τον πελάτη, η εντολή ανάκλησης πρέπει να δοθεί µε τον ίδιο τρόπο που δόθηκε και η εντολή πληρωµής ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε, σε κάθε περίπτωση, αποφασίσει και αποδεχθεί κατά την κρίση του το Ταµιευτήριο Το Ταµιευτήριο θεωρείται ότι λαµβάνει γνώση της ανάκλησης της εντολής πληρωµής την ηµέρα και ώρα που παραδίδεται, αποστέλλεται, µεταδίδεται και παραλαµβάνεται από αυτήν στο υποκατάστηµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός πληρωµών Σε περίπτωση που συµφωνείται ή προσδιορίζεται συγκεκριµένος χρόνος εκτέλεσης εντολής πληρωµής, ο πελάτης µπορεί ν ανακαλέσει την εντολή πληρωµής µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται του χρόνου εκτέλεσης της εντολής και σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης-πληρωτής οφείλει να ενηµερώσει το δικαιούχο πληρωµής Σε περίπτωση που ο πελάτης µε νεότερη εντολή ή οδηγίες του ανακαλέσει εντολή πληρωµής η οποία δεν έχει ακόµη εκτελεστεί ή αν η εντολή αφορά µελλοντικές πράξεις πληρωµής, το Ταµιευτήριο µπορεί, κατά την κρίση του και νοουµένου ότι εξασφαλίζεται και η συγκατάθεση και του δικαιούχου πληρωµής, όταν αυτό απαιτείται, ν αποδεχθεί την ανάκληση της εντολής πληρωµής. Σε τέτοια περίπτωση το Ταµιευτήριο δικαιούται να χρεώσει το λογαριασµό πληρωµών του πελάτη σύµφωνα µε τον Πίνακα Χρεώσεων. 9. Άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωµής 9.1. Το Ταµιευτήριο νοµιµοποιείται, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, ν αρνηθεί την εκτέλεση µεµονωµένων ή σειράς πράξεων πληρωµών: όταν η εντολή πληρωµής παραβαίνει οποιοδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης-Πλαίσιο ή όταν η εντολή πληρωµής παραβαίνει οποιοδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται σε αίτηση ανοίγµατος, διαχείρισης και λειτουργίας λογαριασµού πληρωµών ή όταν η εκτέλεση της εντολής απαγορεύεται ή είναι αντίθετη προς οποιεσδήποτε νοµοθετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου ή κοινοτικού δικαίου ή προς οδηγίες ή κανονιστικές αποφάσεις του Εφόρου ή της Επιτροπής ΥΕΑΣΕ ή προς οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς αποφάσεις, οδηγίες, διαδικασίες ή πρακτικές που εκάστοτε υιοθετεί και ανακοινώνει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, ως Κεντρικός Φορέας, σ όλα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ενταχθεί στον Κεντρικό Φορέα ή όταν η εκτέλεση της εντολής απαγορεύεται ή εµποδίζεται από δικαστικό διάταγµα το οποίο επιδόθηκε δεόντως στο Ταµιευτήριο ή θα συνεπάγεται παρακοή τέτοιου δικαστικού διατάγµατος ή 17

18 όταν, λόγω της πτώχευσης του πελάτη και της έκδοσης εναντίον του διατάγµατος παραλαβής, η εκτέλεση τέτοιας εντολής πληρωµής θα συνιστά δόλια πληρωµή (fraudulent payment) ή δόλια προτίµηση (fraudulent preference) κατά παράβαση του περί Πτωχεύσεως Νόµου ή όταν ο λογαριασµός πληρωµών του πελάτη έχει παγιοποιηθεί λόγω της καταχώρησης του στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) ή όταν ο πελάτης έχει αποβιώσει και ο θάνατος του γνωστοποιήθηκε ή περιήλθε σε γνώση του Ταµιευτηρίου πριν από την εκτέλεση της πράξης πληρωµής ή όταν το διαθέσιµο στο λογαριασµό πληρωµών του πελάτη ποσό δεν είναι επαρκές να ικανοποιήσει την εκτέλεση της εντολής πληρωµής και η εκτέλεση τέτοιας εντολής πληρωµής θα δηµιουργήσει υπερανάληψη ή αύξηση της υπερανάληψης ή όταν η εντολή πληρωµής δε δόθηκε σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τύπους που το Ταµιευτήριο απαιτεί και/ή η εντολή δεν είναι υπογραµµένη δεόντως από τον πελάτη ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του ή όταν έχει διαπιστωθεί λάθος ή παράλειψη στα στοιχεία της εντολής του πελάτη Σε περίπτωση που υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µία εντολές πληρωµής και η εκτέλεση οποιασδήποτε από αυτές δεν είναι δυνατή µε βάση το υφιστάµενο διαθέσιµο υπόλοιπο ή αν η εκτέλεση της θα δηµιουργήσει υπερανάληψη ή αύξηση της υπερανάληψης στο λογαριασµό πληρωµών, το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα είτε ν αρνηθεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολής είτε να εκτελέσει, κατά την κρίση του και χωρίς να έχει καµία υποχρέωση να το πράξει, οποιανδήποτε εκ των εν λόγω εντολών µε οποιαδήποτε σειρά ήθελε θεωρήσει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις Οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενους λόγους άρνησης εκτέλεσης εντολής πληρωµής από το Ταµιευτήριο, καθιστά την εντολή πληρωµής του πελάτη ως ουδέποτε ληφθείσα από το Ταµιευτήριο Το Ταµιευτήριο θα γνωστοποιήσει στον πελάτη την άρνηση εκτέλεσης της εντολής πληρωµής και τους λόγους της άρνησής της και περαιτέρω θα καθορίσει τη διαδικασία επανόρθωσης του λάθους που οδήγησε στη µη εκτέλεση της εντολής Στις περιπτώσεις που η άρνηση για εκτέλεση εντολής πληρωµής είναι αποδεδειγµένα ή εύλογα και καλόπιστα αιτιολογηµένη, το Ταµιευτήριο µπορεί να χρεώνει τον πελάτη µε έξοδα σχετικά µε την ως άνω αναφερόµενη πληροφόρηση, σύµφωνα µε τον Πίνακα Χρεώσεων. 10. Αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης Πράξη πληρωµής θεωρείται ότι εκτελείται ορθά όσον αφορά τον δικαιούχο, όταν η πληρωµή εκτελεστεί σύµφωνα µε τα µέσα ταυτοποίησης του δικαιούχου, τα οποία 18

19 ο πελάτης πρέπει να παράσχει στο Ταµιευτήριο, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο και στα σχετικά επισυναπτόµενα Παρατήµατά της Εάν ο πελάτης προσκοµίσει πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται στην παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο ή στα σχετικά επισυναπτόµενα σ αυτή Παραρτήµατά της, το Ταµιευτήριο θα ευθύνεται µόνο για την πράξη πληρωµής η οποία εκτελέστηκε σύµφωνα µε το απαιτούµενο κατά περίσταση παρασχεθέν αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης Σε περίπτωση κατά την οποία το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που παρέχει στο Ταµιευτήριο ο πελάτης είναι λανθασµένο ή περιέχει ανακριβή στοιχεία, το Ταµιευτήριο δε θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τη µη εκτέλεση ή την εσφαλµένη εκτέλεση της πράξης πληρωµής. Το Ταµιευτήριο, αν της ζητηθεί από τον πελάτη, και χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε δέσµευση, θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών τα οποία αφορά η πράξη πληρωµής και, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της προσπάθειάς της, θα χρεώνει τον πελάτη µε τα σχετικά έξοδα που θα προκύψουν από τέτοια προσπάθεια, σύµφωνα µε τον Πίνακα Χρεώσεων Για πράξεις πληρωµών εντός της Κυπριακής ηµοκρατίας, η ονοµασία του πιστωτικού ιδρύµατος του δικαιούχου, τ όνοµα, η ταυτότητα και ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου καθώς και ο αριθµός λογαριασµού πληρωµών του πελάτη, αποτελούν τα αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης, δηλαδή τα µοναδικά στοιχεία αναγνώρισης του δικαιούχου τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της πράξης πληρωµής. Εκτέλεση εντολής πληρωµής µε τα ανωτέρω στοιχεία λογίζεται ως δεόντως εκτελεσθείσα από το Ταµιευτήριο πληρωµή προς τον δικαιούχο πληρωµής Σε σχέση µε εντολές για την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων (direct debits), ο αριθµός εντολής (order number), ο κωδικός του ικαιούχου, αν είναι γνωστός, ο αριθµός λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή και ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου αποτελούν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης και εντολές που εκτελούνται µε τα στοιχεία αυτά θα θεωρούνται ως ορθά εκτελεσθείσες από το Ταµιευτήριο Σε σχέση µε αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό πληρωµών, αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης αποτελεί ο αριθµός του λογαριασµού του πελάτη από τον οποίο θα γίνει η ανάληψη, τ όνοµά του, η ταυτότητα και διεύθυνση του καθώς επίσης τ όνοµα, ταυτότητα και διεύθυνση του δικαιούχου. Για την ανάληψη µετρητών ο πελάτης θα υπογράψει σχετική απόδειξη σε τύπο που εκδίδει το Ταµιευτήριο και θα χρεωθεί ο λογαριασµός του πελάτη µε το ποσό της ανάληψης µε ηµεροµηνία αξίας την ίδια ηµέρα που εκτελείται η συναλλαγή Σε σχέση µε καταθέσεις µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών, αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης αποτελεί ο αριθµός του λογαριασµού δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η κατάθεση, τ όνοµα, ταυτότητα και διεύθυνση του δικαιούχου καθώς επίσης και ο αριθµός λογαριασµού του πληρωτή, τ όνοµά του, η ταυτότητά και διεύθυνση του. 19

20 10.8. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του ικαιούχου ή του ικαιούχου πληρωµής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση εντολής πληρωµής πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο/εντολή ανάθεσης εκτέλεσης πράξης πληρωµής ή σε οιονδήποτε άλλο αρχείο, ηλεκτρονικό ή άλλως πως, που το Ταµιευτήριο χρησιµοποιεί για τέτοιο σκοπό και θέτει στη διάθεση του πελάτη. 11. Εµβάσµατα Το Ταµιευτήριο µπορεί να ενεργήσει και να εκτελέσει εξερχόµενες ή εισερχόµενες εντολές πληρωµών είτε ως πάροχος υπηρεσιών του πληρωτή είτε ως πάροχος υπηρεσιών του δικαιούχου Για την εκτέλεση τέτοιων εξερχόµενων ή εισερχόµενων εντολών πληρωµών, ως ανωτέρω αναφέρεται, το Ταµιευτήριο συνεργάζεται µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και χρησιµοποιεί το µηχανογραφικό σύστηµα που ετοίµασε τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ ή οποιοδήποτε άλλο λογισµικό σύστηµα ήθελε υιοθετήσει για την εκτέλεση τέτοιων εντολών και όλες οι πράξεις πληρωµών από ή στο λογαριασµό του πληρωτή ή του δικαιούχου που τηρείται στο Ταµιευτήριο γίνονται µέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και µε βάση τις οδηγίες και διαδικασίες που εκάστοτε υιοθετεί και εφαρµόζει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και γνωστοποιεί στο Ταµιευτήριο Για την εκτέλεση εξερχόµενων ή εισερχόµενων εµβασµάτων, ως ανωτέρω αναφέρεται, το Ταµιευτήριο και ο πελάτης υιοθετούν και αποδέχονται τις διαδικασίες, τύπους, όρους και προϋποθέσεις που η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει και χρησιµοποιεί για τους πελάτες της και οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο ως Παραρτήµατα VI, VII, VII και IX και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης-Πλαίσιο Για την εκτέλεση εγχώριων εµβασµάτων, το Ταµιευτήριο και ο πελάτης υιοθετούν και αποδέχονται τις διαδικασίες, τύπους, όρους και προϋποθέσεις που η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει και χρησιµοποιεί για τους πελάτες της και οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο ως Παράρτηµα IX και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης-Πλαίσιο. 12. Εκτέλεση πάγιων εντολών (standing orders) και άµεσων χρεώσεων (direct debits) Πάγια εντολή (standing order) είναι η εντολή µε την οποία ο πελάτης εξουσιοδοτεί το Ταµιευτήριο να χρεώνει το λογαριασµό πληρωµών του µε ένα σταθερό χρηµατικό ποσό και να πιστώνει το λογαριασµό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νοµικού, ανεξάρτητα αν ο λογαριασµός αυτός τηρείται στο Ταµιευτήριο ή σε οιονδήποτε άλλο ίδρυµα πληρωµών Άµεση χρέωση είναι η υπηρεσία πληρωµών µε την οποία χρεώνεται ο λογαριασµός του πελάτη-πληρωτή για εκτέλεση πράξης πληρωµής που κινεί ο δικαιούχος κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη την οποία απευθύνει προς το Ταµιευτήριο, το δικαιούχο, και το πιστωτικό ίδρυµα του δικαιούχου. 20

21 12.3. ικαιούχος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι ο σκοπούµενος αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο πράξης πληρωµής Ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να δίνει στο Ταµιευτήριο πλήρη και ακριβή στοιχεία και πληροφορίες ώστε να αποκλείεται η εσφαλµένη εκτέλεση της πληρωµής από το Ταµιευτήριο. Σε τέτοια περίπτωση το Ταµιευτήριο δε θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη αν η εσφαλµένη εκτέλεση της πάγιας εντολής ή άµεσης χρέωσης οφείλεται σε σφάλµα του πελάτη Το Ταµιευτήριο µε τη λήψη της εντολής άµεσης χρέωσης οφείλει να διαβιβάσει αυτή στον δικαιούχο µέσα σ εύλογο χρονικό διάστηµα και αν η εντολή άµεσης χρέωσης δοθεί στον δικαιούχο, ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος να ενεργοποιεί κάθε φορά την εντολή για πληρωµή στο Ταµιευτήριο Για την εκτέλεση τέτοιας πάγιας εντολής ή άµεσης χρέωσης ο πελάτης πρέπει να δώσει στο Ταµιευτήριο, επιπρόσθετα από τα στοιχεία του ικαιούχου, την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού, τη συχνότητα και τη διάρκεια εκτέλεσης πληρωµής, το ποσό αυτής ως επίσης και οποιαδήποτε αναφορά που προσδιορίζει την πληρωµή Ο πελάτης θα παράσχει τα ανωτέρω µέσα ταυτοποίησης και στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση τέτοιας πάγιας εντολής πληρωµής ή άµεσης χρέωσης σε έντυπο και/ή άλλο µέσο που χρησιµοποιεί και προµηθεύει στον πελάτη το Ταµιευτήριο και το οποίο υπογράφεται από τον πελάτη ή δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του Το Ταµιευτήριο µε την πάγια εντολή ή εντολή άµεσης χρέωσης εξουσιοδοτείται και νοµιµοποιείται να χρεώνει το λογαριασµό πληρωµών του πελάτη µε το καθοριζόµενο στην εντολή ποσό και, αν υπάρχουν, µε οιαδήποτε έξοδα και επιβαρύνσεις που καθορίζονται στον Πίνακα Χρεώσεων και οφείλει να εκτελεί την εντολή έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση και σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη Το Ταµιευτήριο θα µεταφέρει στο λογαριασµό του δικαιούχου ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στην εντολή πληρωµής χωρίς να αφαιρούνται από την εντολή αυτή οποιαδήποτε έξοδα ή χρεώσεις που δυνατόν να επιβάλει το Ταµιευτήριο, οι οποίες θα χρεώνονται στο λογαριασµό πληρωµών του πελάτη Το Ταµιευτήριο είναι υποχρεωµένο να µεταφέρει το ποσό της εντολής στο πιστωτικό ίδρυµα του δικαιούχου το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από της ηµεροµηνίας µεταφοράς. Νοείται ότι, ηµεροµηνία µεταφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζει ο πελάτης στην πάγια εντολή πληρωµής και κατά την οποία χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του. Νοείται ότι δικαιούχος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται στην εντολή πληρωµής ως το πρόσωπο που θα εισπράξει το ποσό της εντολής µε πίστωση του λογαριασµού του Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει στο λογαριασµό πληρωµών του πελάτη επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο για την εκτέλεση της πάγιας εντολής, το Ταµιευτήριο 21

22 δεν έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τον πελάτη της για τη µη εκτέλεση της πληρωµής Το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα ν ακυρώσει εντολή εκτέλεσης πάγιας πληρωµής όταν ο λογαριασµός πληρωµών του πελάτη δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση τέτοιας εντολής ή όταν συστηµατικά ο λογαριασµός του πληρωτή δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο Νοουµένου ότι ο λογαριασµός πληρωµών του πελάτη διαθέτει επαρκές υπόλοιπο που µπορεί να ικανοποιήσει την εκτέλεση της πληρωµής, το Ταµιευτήριο θα εκτελεί την εντολή πληρωµής την ηµεροµηνία που ορίζει ο πελάτης-πληρωτής χωρίς να είναι υποχρεωµένο να εκδίδει οποιαδήποτε χρεωστική σηµείωση. Νοείται ότι εάν η ηµεροµηνία πληρωµής συµπίπτει να είναι µη εργάσιµη ηµέρα, τότε η εντολή πληρωµής θα εκτελεστεί την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Εάν η εντολή δεν µπορεί να εκτελεστεί στην καθορισθείσα στην εντολή ηµεροµηνία πληρωµής λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασµό πληρωµών ή άλλης νόµιµης αιτίας ή για οιονδήποτε λόγο που ενδεχοµένως να οφείλεται στον δικαιούχο πληρωµής, το Ταµιευτήριο δεν είναι υποχρεωµένο να εκτελέσει την εντολή σε οποιαδήποτε µεταγενέστερη ηµεροµηνία Το Ταµιευτήριο δε θα εκτελέσει εντολή πληρωµής ή σειράς µελλοντικών εντολών πληρωµών εάν ο πελάτης δώσει στο Ταµιευτήριο γραπτή εντολή ανάκλησης τέτοιας εντολής ή εντολών το αργότερο µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της εκτέλεσης εκάστης εντολής Η ειδοποίηση ανάκλησης πάγιας εντολής ή εντολών πρέπει να δίδεται στο Ταµιευτήριο έγκαιρα ώστε να αποφεύγεται η εκτέλεση οποιασδήποτε επόµενης εντολής Σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού του λογαριασµού πληρωµών του πελάτηπληρωτή, ο οποίος αναφέρεται στην εντολή πληρωµής, είτε λόγω του λογισµικού συστήµατος είτε λόγω συγχώνευσης του Ταµιευτηρίου µε άλλη ή άλλες συνεργατικές ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή αιτία ή µεταφοράς του λογαριασµού πληρωµών σε άλλο υποκατάστηµα του Ταµιευτηρίου, η εντολή εκτέλεσης πάγιων άµεσων πληρωµών θα συνεχίσει να ισχύει και το Ταµιευτήριο είναι υποχρεωµένο να ειδοποιήσει και τον πληρωτή-πελάτη και τον δικαιούχο-πιστωτή Σε περίπτωση κατά την οποία η πάγια ή εντολή άµεσης χρέωσης του πελάτη δεν µπορεί να εκτελεστεί, ως ανωτέρω αναφέρεται ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, το Ταµιευτήριο, µόλις τούτο καταστεί εφικτό, θα καθιστά διαθέσιµες στον πελάτη τις πληροφορίες που αφορούν την άρνησή της και τους λόγους αυτής καθώς επίσης και τη διαδικασία επανόρθωσης των λαθών ή παραλείψεων που οδήγησαν στην µη εκτέλεση της εντολής εκτός αν αυτό απαγορεύεται από πρόνοιες του κυπριακού ή του κοινοτικού δικαίου. Ο πελάτης µπορεί επίσης να ζητήσει ενηµέρωση αναφορικά µε την µη εκτέλεση της εντολής πληρωµής απευθείας από το υποκατάστηµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός πληρωµών του. Το Ταµιευτήριο έχει το δικαίωµα να χρεώσει το λογαριασµό του πελάτη µε έξοδα όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα Χρεώσεων. 22

23 Το Ταµιευτήριο υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη της-πληρωτή ολόκληρο το ποσό της πράξης πληρωµής η οποία εκτελέστηκε βάσει εξουσιοδότησης του πελάτη νοουµένου ότι τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) (ii) (iii) (iv) η πράξη πληρωµής κινήθηκε από δικαιούχο ή µέσω δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί o πελάτης-πληρωτής υποβάλλει σχετικό αίτηµα στο Ταµιευτήριο εντός οκτώ (8) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της χρέωσης κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης πληρωµής το ποσό της πράξης πληρωµής υπερβαίνει το ποσό που θ ανέµενε εύλογα ο πελάτης να πληρώσει, λαµβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά του, τους όρους της Σύµβασης-Πλαίσιο και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης. Νοείται ότι ο πελάτης δεν µπορεί να επικαλεστεί λόγους που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος εφόσον εφαρµόστηκε η συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς που έχει συµφωνήσει µε το Ταµιευτήριο. Νοείται περαιτέρω ότι το Ταµιευτήριο, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από την ηµέρα της παραλαβής της αίτησης επιστροφής από τον πελάτη, είτε θα επιστρέψει το ποσό είτε θ αρνηθεί αναφέροντας, όµως, τους λόγους της άρνησής της και υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στον πελάτη την αρµόδια αρχή στην οποία ο τελευταίος, αν επιθυµεί, θα µπορεί να προβεί σε καταγγελία και το όργανο στο οποίο µπορεί θα προσφύγει. 13. Ευθύνη του Ταµιευτηρίου να επανορθώσει πληρωµή που εκτελέστηκε λανθασµένα Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος πληρωµής δεν εισπράξει το ποσό της εντολής πληρωµής, για λόγους που οφείλονται στο Ταµιευτήριο, το Ταµιευτήριο είναι υποχρεωµένο να επιστρέψει στον πελάτη της-πληρωτή- το ποσό της εντολής πληρωµής που δεν εκτελέστηκε ή που εκτελέστηκε εσφαλµένα και µε το οποίο χρεώθηκε ο λογαριασµός του και ν αποκαταστήσει το λογαριασµό πληρωµών του πελάτη της στην κατάσταση που θα ήταν εάν δεν γινόταν η χρέωση Σε περίπτωση κατά την οποία το Ταµιευτήριο ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών του δικαιούχου πληρωµής και δεν υπήρξε ή υπήρξε εσφαλµένη εκτέλεση πληρωµής, µε αποτέλεσµα ο λογαριασµός του δικαιούχου να µην έχει πιστωθεί µε το ποσό, το Ταµιευτήριο είναι υποχρεωµένο να πιστώσει το ποσό αυτό το οποίο παραλήφθηκε µεν από το Ταµιευτήριο αλλά δεν πιστώθηκε στο λογαριασµό του δικαιούχου Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση και αποκατάσταση του λογαριασµού του στην προηγούµενη πριν τη χρέωση κατάσταση εάν ειδοποιήσει γραπτώς το Ταµιευτήριο µέσα σ εύλογο χρονικό διάστηµα ή το αργότερο εντός δεκατριών (13) µηνών από της χρέωσης του λογαριασµού του. Νοείται ότι η προθεσµία των δεκατριών (13) µηνών δεν εφαρµόζεται εάν το Ταµιευτήριο δεν 23

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις 1. Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγών με κάρτα 2. Διαδικασία αμφισβήτησης με κάρτα 3. Κατανόηση των κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα