ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε τους Γενικούς και τους Ειδικούς Ορους καθώς και οι Πρόσθετες Πράξεις που τυχόν θα εκδοθούν, αποτελούν την πλήρη Ασφαλιστική Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείµενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, αποκαλούµε : 1. ΕΤΑΙΡΙΑ : την Ανώνυµο Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα. 2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύµβαση µε την Εταιρία, το οποίο είναι υποχρεωµένο να πληρώνει τα Ασφάλιστρα. 3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου συνοµολογείται η Ασφάλιση. 4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζονται για να εισπράξουν το Ασφαλιζόµενο Ποσό σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου. 5. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ : το ποσό ή τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των ασφαλιστικών κινδύνων. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ : το ποσό που καταβάλλεται εφ άπαξ η τµηµατικά από τον Συµβαλλόµενο, για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ : κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή την αντίστοιχη µε αυτή ηµεροµηνία των επόµενων χρόνων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ικαιώµατα Οι ιδιότητες του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οσο ζει ο Ασφαλιζόµενος, ο Συµβαλλόµενος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός εάν έγινε εκχώρηση των δικαιωµάτων και ορίσθηκε αµετάκκλητος ικαιούχος, οπότε, και στο µέτρο που θίγονται τα δικαιώµατα τους, αυτά ασκούνται µε τη συναίνεση των τελευταίων. Αλλαγή Συµβαλλοµένου / Λήπτη Ασφάλισης Ο Συµβαλλόµενος µε έγγραφη αίτηση του προς την Εταιρία, µπορεί να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου, ισχύει µόνο εάν καταχωρηθεί στο Ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη Πράξη και από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου από την Εταιρία. Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος/ Λήπτης Ασφάλισης Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει Υποκατάστατο Συµβαλλόµενο µε έγγραφη αίτηση του στην Εταιρία. Ο Υποκατάστατος ασκεί όλα τα δικαιώµατα του Συµβαλλόµενου εφ όσον ο τελευταίος αποβιώσει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου χωρίς προηγουµένως να έχει οριστεί Υποκατάστατος, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστηρίου περιέρχονται στον Ασφαλιζόµενο, εφ όσον ο τελευταίος είναι ενήλικος και δεν έχει προηγηθεί διαφορετική συµφωνία. Εάν ο Συµβαλλόµενος αποβιώσει ενώ ο Ασφαλιζόµενος είναι ανήλικος και δεν έχει οριστεί Υποκατάστατος, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Ασφαλιστήριο µεταβιβάζονται στους νόµιµους κληρονόµους του Συµβαλλόµενου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κύριος ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει κύριους ικαιούχους στους οποίους περιέρχεται το Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου, καθώς και Υποκατάστατους ικαιούχους. Εάν αναφέρονται περισσότεροι του ενός ικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανοµής του Ασφαλίσµατος, η διανοµή γίνεται σε ίσα µερίδια. Εάν κύριος ικαιούχος αποβιώσει ταυτόχρονα ή πριν από τον Ασφαλιζόµενο χάνει τα δικαιώµατα του, τα οποία µεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κύριους ικαιούχους. Υποκατάστατος ικαιούχος Εάν ο Ασφαλιζόµενος αποβιώσει και δεν επιζεί κανένας κύριος ικαιούχος τη θέση τους παίρνουν οι υποκατάστατοι ικαιούχοι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποκατάστατος ικαιούχος ή έχουν οριστεί ως ικαιούχοι οι νόµιµοι κληρονόµοι του Ασφαλιζόµενου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται σε αυτούς σύµφωνα µε τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής, ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγµατι κληρονόµοι ή όχι (π.χ λόγω αποποίησης). Στην περίπτωση όµως που δεν έχει ορισθεί ικαιούχος το Ασφάλισµα αποτελεί στοιχείο της κληρονοµιαίας περιουσίας του Ασφαλιζόµενου. Αλλαγή ικαιούχου Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να αλλάζει το ικαιούχο σε όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, οπότε αντικαθίσταται κάθε προηγούµενη επιλογή, εκτός εάν έχει ορίσει αµετάκκλητο ικαιούχο. Η Πρόσθετη Πράξη για την αλλαγή του ικαιούχου, ισχύει από την ηµεροµηνία κατάθεσης της γραπτής δήλωσης στην Εταιρία. Αν υπάρχει εκχώρηση του Ασφαλιστηρίου και µέχρι ύψους της, τότε τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι ισχυρότερα από εκείνα του ικαιούχου.

2 ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Ασφάλιση είναι άκυρη σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δόλια απέκρυψε κάποιο ουσιώδες στοιχείο κατά την σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης (Αρθρο 1), και η Εταιρία έχει το δικαίωµα της καταγγελίας της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Σε αυτή τη περίπτωση ο Συµβαλλόµενος δικαιούται µόνο την αξία εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου, εάν υπάρχει και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία της Εταιρίας. Αδιαφιλονίκητο ύο χρόνια µετά την έκδοση ή την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου και εφ όσον ο Ασφαλιζόµενος ζει και µε την επιφύλαξη του άρθρου 10, η Εταιρία δεν µπορεί να επικαλεσθεί ακυρότητα της Βασικής Ασφάλειας Ζωής λόγω αποδεδειγµένων ψευδών και πεπλανηµένων δηλώσεων. Εάν αυξηθεί το Ασφάλισµα, τότε για το ποσό της αύξησης και µόνο, τα δύο χρόνια υπολογίζονται από την ηµεροµηνία έκδοσης της Πρόσθετης Πράξης. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν πλήρως από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο µε την προυπόθεση της παραλαβής του από τον Συµβαλλόµενο και της εξόφλησης της 1 ης δόσης. ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η καταβολή του Ασφαλίστρου γίνεται κατά τις καθοριζόµενες στο Ασφαλιστήριο ηµεροµηνίες. Τα Ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται, µπορούν όµως να εξοφλούνται και µε ισόποσες εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες προκαταβλητέες δόσεις, αν έτσι καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο ή µε Πρόσθετη Πράξη, µε επιβαρύνσεις που εγκρίνονται από το Υπουργείο Εµπορίου. Προθεσµία Χάριτος Μετά την καταβολή της 1 ης δόσης των Ασφαλίστρων, παρέχεται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών για την πληρωµή κάθε επόµενης δόσης Ασφαλίστρων, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Καθυστέρηση καταβολής άνω των τριάντα ηµερών συνιστά λόγο ακυρότητας, εφ όσον προηγηθεί συστηµένη επιστολή, εκτός αν συντρέχουν οι προυποθέσεις της µετατροπής του Ασφαλιστηρίου σε Ελεύθερο περαιτέρω καταβολών. Αν ο Ασφαλιζόµενος αποβιώσει, το τµήµα του ετήσιου Ασφαλίστρου που θα οφείλεται για το ασφαλιστικό έτος που διανύεται, θα αφαιρείται από το ποσό που οφείλει να καταβάλλει η Εταιρία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο. Η εξόφληση των Ασφαλίστρων αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη επίσηµη απόδειξη της Εταιρίας. Σε περίπτωση καταβολής των Ασφαλίστρων µε Ταχυδροµική Επιταγή ή κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασµό της Εταιρίας, σαν ηµεροµηνία εξόφλησης θεωρείται η ηµεροµηνία κατάθεσης των χρηµάτων και η Εταιρία υποχρεούται να αποστείλει την αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη. Τα Ασφάλιστρα καταβάλλονται χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρία και η οποιαδήποτε υπενθύµιση για την πληρωµή των Ασφαλίστρων ή η προσαγωγή της απόδειξης για πληρωµή δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τροποποιεί το γενικό κανόνα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Εάν το Ασφαλιστήριο έχει διακοπεί, ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ελεύθερο, λόγω µη καταβολής Ασφαλίστρων, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εντός µίας τριετίας από την ηµεροµηνία που κατέστη ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το πρώτο µη πληρωθέν ασφάλιστρο. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ, απαιτείται : 1. γραπτή αίτηση του Συµβαλλοµένου 2. ικανοποιητική, σύµφωνα µε την κρίση της Εταιρίας, απόδειξη της καλής κατάστασης της υγείας του Ασφαλιζοµένου. 3. πληρωµή όλων των ληξιπρόθεσµων και απαιτητών Ασφαλίστρων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Οπως αναφέρεται στο Αρθρο 5, Ορος για το Αδιαφιλονίκητο του Ασφαλιστηρίου, η περίοδος των δύο (2) ετών υπολογίζεται από την χρονολογία που επαναφέρεται το Ασφαλιστήριο σε ισχύ. Για την Επαναφορά σε ισχύ, απαιτείται και η έκδοση Πρόσθετης Πράξης από την ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας ισχύει η Επαναφορά. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Ως ηλικία του Ασφαλιζόµενου λογίζεται η πλησιέστερη µε την ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου επέτειος των γενεθλίων του. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ηλικία του Ασφαλιζόµενου και να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης. Εάν από αυτό αποδειχθεί ότι η πραγµατική ηλικία είναι διαφορετική από εκείνη που έχει δηλωθεί, οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα αναπροσαρµόζονται σε εκείνες που αναλογούσαν στην πραγµατική ηλικία του Ασφαλιζόµενου κατά τη σύναψη της σύµβασης και τα καταβληθέντα Ασφάλιστρα. ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Συµβαλλόµενος πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιεί εγγράφως προς την Εταιρία, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν στα στοιχεία του Ασφαλιζόµενου, τις επαγγελµατικές του ασχολίες ή συνήθειες, τον τόπο µόνιµης κατοικίας και την ταχυδροµική του διεύθυνση. Τυχόν παραλείψεις του Συµβαλλόµενου να ενηµερώσει την Εταιρία για τέτοιου είδους αλλαγές, είναι δυνατόν να επιφέρουν την απόρριψη των απαιτήσεων του, ενώ η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόταση Ασφάλισης ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αδιαµφισβήτητο τεκµήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον Συµβαλλόµενο.

3 ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εάν οποιοσδήποτε που αντλεί δικαιώµατα από αυτό το Ασφαλιστήριο ενέχεται από πρόθεση και οποιοδήποτε τρόπο άµεσα στον θάνατο του Ασφαλιζόµενου, τότε η καταβολή του Ασφαλίσµατος αναστέλλεται ως προς αυτόν, µέχρι την τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μετά την τελεσίδικη καταδίκη του, χάνει οποιαδήποτε δικαιώµατα προκύπτουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, οι υπόλοιποι ικαιούχοι δε, εάν υπάρχουν, διατηρούν τα δικαιώµατά τους σε πλήρη ισχύ. ΑΡΘΡΟ 12 : ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει τον Ασφαλιζόµενο ως πολίτη και σε καιρό πολέµου, κηρυγµένου ή ακήρυκτου και κάθε εχθροπραξίας, συµπεριλαµβανοµένης και της εµφυλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφ όσον υπηρετεί ή κληθεί να υπηρετήσει στις Ενοπλες υνάµεις, αναστέλλεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου. Εάν ο Ασφαλιζόµενος πεθάνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στους ικαιούχους το Μαθηµατικό Απόθεµα του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει το θάνατο του Ασφαλιζόµενου ως επιβάτη αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια. Εάν ο Ασφαλιζόµενος χωρίς να έχει ενηµερώσει την Εταιρία και πριν την καταβολή επασφαλίστρου, λάβει µέρος σε πτήση είτε ως χειριστής, είτε µε άλλη ιδιότητα εκτός αυτής του επιβάτη, και επέλθει ο θάνατος, η Εταιρία υποχρεούται µόνο στην καταβολή του Μαθηµατικού Αποθέµατος του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 14 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει τον Ασφαλιζόµενο σε καιρό ειρήνης, όταν υπηρετεί τη θητεία του ή είναι µόνιµο στέλεχος στις Ενοπλες υνάµεις, για κάθε κίνδυνο. Εξαιρούνται οι κίνδυνοι των υπηρεσιακών πτήσεων, εκτός των κινδύνων της µεταφοράς του ως επιβάτης. ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Αν ο Ασφαλιζόµενος, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση, αυτοκτονήσει και το Ασφαλιστήριο έχει συµπληρώσει δύο (2) χρόνια τουλάχιστον πλήρους ισχύος, τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει το Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στους ικαιούχους. Εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει µόνο το Μαθηµατικό Απόθεµα του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Εάν το Ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ επί 3 τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή ή επί 2 χρόνια αν η διάρκεια ασφάλισης είναι 10 ή λιγότερα χρόνια, µε γραπτή δήλωση του Συµβαλλοµένου προς την Εταιρία, µπορεί να εξαγορασθεί. Αξία Εξαγοράς είναι το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο δικαιούχος σύµφωνα µε τις µεθόδους που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εµπορίου και που ίσχυαν στο χρόνο σύναψης της Ασφάλισης. Από την Αξία Εξαγοράς αφαιρείται κάθε οφειλή προς την Εταιρία. Με την Εξαγορά του Ασφαλιστηρίου, λήγει αυτόµατα η ισχύς του. ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Ελεύθερο Συµβόλαιο είναι ένα συµβόλαιο για µειωµένο κεφάλαιο για το οποίο ο Ασφαλιζόµενος καλύπτεται χωρίς περαιτέρω καταβολή Ασφαλίστρων. Το κεφάλαιο που προκύπτει µε τη διαδικασία της Ελευθεροποίησης, υπολογίζεται µε τις µεθόδους που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εµπορίου και που ίσχυαν το χρόνο σύναψης της Ασφάλισης. Το µειωµένο κεφάλαιο θα καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου που καθορίζουν την καταβολή του αρχικά ασφαλιζόµενου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος παύσει να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα και το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Εταιρία ύστερα από συστηµένη επιστολή προς το Συµβαλλόµενο θα προχωρήσει σε αυτόµατη ελευθεροποίηση του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΝΕΙΑ Εάν το Ασφαλιστήριο έχει Αξία Εξαγοράς και είναι σε ισχύ, ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτηση του, να ζητήσει χορήγηση δανείου. Το ύψος του δανείου πρέπει να υπολείπεται της Αξίας Εξαγοράς και ο τόκος του υπολογίζεται µε σταθερό επιτόκιο, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου, µειωµένο κατά µία µονάδα, µε κατώτατο όριο το 6%. Κατά τη χορήγηση του δανείου θα παρακρατείται ο τόκος της περιόδου που µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία είναι απαιτητή η επόµενη δόση ασφαλίστρου. Οι τόκοι των επόµενων περιόδων θα προκαταβάλλονται µαζί µε την αντίστοιχη δόση Ασφαλίστρου. Εάν το ποσό της οφειλής του δανείου, µαζί µε τους τόκους, φθάσει την Αξία Εξαγοράς, το Ασφαλιστήριο εξαγοράζεται αυτόµατα. Σε περίπτωση καταβολής Ασφαλίσµατος για οποιοδήποτε λόγο, τυχόν οφειλόµενα δάνεια παρακρατούνται. ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ Η εκχώρηση ή ενεχυρίαση του Ασφαλιστηρίου ισχύει εφ όσον έχει επιδοθεί στην Εταιρία σχετικό έγγραφο αίτηµα του Συµβαλλοµένου, και έχει εκδοθεί Πρόσθετη Πράξη. Καταβολή της Εταιρίας, για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το Ασφαλιστήριο προς εκδοχέα ή ενεχυρούχο πιστωτή, για κανένα λόγο δεν µπορεί να προσβληθεί. Η Εταιρία σε καµµία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για το κύρος της οποιασδήποτε εκχώρησης ή ενεχυρίασης, δεσµεύεται δε

4 µόνο µέχρι του ύψους των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 20 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Σε περίπτωση θανάτου Εφ όσον συµβεί θάνατος του Ασφαλιζοµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και προκειµένου να καταβληθεί το Ασφάλισµα, οι ικαιούχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας : Πιστοποιητικό θανάτου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Πιστοποιητικό Γέννησης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Κληρονοµητήριο, εφ όσον δεν έχουν καθορισθεί οι ικαιούχοι Σε περίπτωση επιβίωσης Απαιτείται να προσκοµισθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας : Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ταυτότητα του Ασφαλιζόµενου Ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλιζόµενος καθώς και οι ικαιούχοι, υποχρεούνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε την επέλευση του κινδύνου και τους ζητάει η Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αν το παρόν Ασφαλιστήριο προβλέπει, για την Βασική Ασφάλιση Ζωής, Συµµετοχή στα κέρδη, µε βάση εγκεκριµένο τιµολόγιο της Εταιρίας από το Υπουργείο Εµπορίου τότε διέπεται από τους παρακάτω όρους : Σε όλο το χρονικό διάστηµα της ισχύος του Ασφαλιστηρίου, δίνεται δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας που προκύπτουν στη διάρκεια κάθε οικονοµικής χρήσης από τις επενδύσεις των Μαθηµατικών Αποθεµάτων. Το ποσοστό συµµετοχής των Ασφαλιστηρίων στα κέρδη της Εταιρίας είναι ανάλογο µε το ύψος του Μαθηµατικού Αποθέµατος του καθενός από αυτά, αφού πρώτα αφαιρεθεί το από το νόµο προβλεπόµενο τεχνικό επιτόκιο 3,10% για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα και τις ασφαλίσεις επιβίωσης και 2,90% για τις λοιπές ασφαλίσεις, όπως επίσης και ποσοστό για έξοδα επενδύσεων που δεν θα υπορβαίνει το 1,25% Η Εταιρία κρατά για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και εξόδων της, ποσοστό που δεν θα είναι µεγαλύτερο από το 30% και µικρότερο του 10% των κερδών. Το υπόλοιπο 70%-90% από την απόδοση που αποτελεί και τη Συµµετοχή στα Κέρδη, αποδίδεται στο Συµβαλλόµενο ή στους ικαιούχους. Το ακριβές ποσοστό διανοµής των κερδών θα καθορίζεται κάθε χρόνο από την Εταιρία και η καταβολή των ποσών της Συµµετοχής στα Κέρδη θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας. Τα συσσωρευµένα µερίσµατα θα ανατοκίζονται σε ειδικό λογαριασµό της Εταιρίας. Ειδικά για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα το παραπάνω ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη διαµορφώνεται ως εξής : Για την περίοδο αναµονής συνταξιοδότησης 70% Για την περίοδο πληρωµής της σύνταξης 50% και θα αποδίδονται µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται παραπάνω. Εάν στο Ασφαλιστήριο έχει δοθεί δάνειο, τότε από το Μαθηµατικό Απόθεµα αφαιρείται το δάνειο και η συµµετοχή δίνεται στο υπόλοιπο ποσό. Στη περίπτωση που το Ασφαλιστήριο εξαγορασθεί από το Συµβαλλόµενο ή µετατραπεί σε ελεύθερο, ο Συµβαλλόµενος θα εισπράξει και κάθε ποσό που προέρχεται από το δικαίωµα Συµµετοχής στα Κέρδη. Στην περίπτωση θανάτου του Αφαλιζοµένου κάθε ποσό που προέρχεται από τα παραπάνω κέρδη και δεν έχει εισπραχθεί, αποδίδεται στους ικαιούχους. Το δικαίωµα Συµµετοχής στα Κέρδη, παύει όταν το ασφαλιστήριο γίνει ελεύθερο. ΑΡΘΡΟ 22: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη που καθορίζεται από το Ασφαλιστήριο αυτό µπορεί να µετατραπεί ύστερα από έγγραφη αίτηση του Συµβαλλοµένου στην Εταιρία, µε τη προυπόθεση ότι η Εταιρία αποδέχεται τη µετατροπή και εκδίδεται η σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Το εφαρµοστέο δίκαιο στη παρούσα σύµβαση είναι το Ελληνικό. Για οποιασδήποτε φύσεως διαφορές που µπορεί να προκύψουν από αυτό το Ασφαλιστήριο ή έχουν σχέση µε αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου για την Ασφαλιστική Σύµβαση και της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας. Τα ικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρµόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή λύση διαφοράς. ΑΡΘΡΟ 24 : ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 1. Τα τέλη, δικαιώµατα και φόροι που αφορούν στη πληρωµή Ασφαλίστρων, επιβαρύνουν το Συµβαλλόµενο και καταβάλλονται µαζί µε τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα, εκτός αν άλλως ορίζεται. 2. Τα τέλη και τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, καθώς και οι φόροι που αφορούν στην εξόφληση κάθε ασφαλιστικής παροχής σύµφωνα µε αυτό το Ασφαλιστήριο, επιβαρύνουν αυτόν που εισπράττει. 3. Ολα τα έξοδα για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια της, παρακρατούνται από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση και αγωγή που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου µέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση.

5 Αναστολή αυτής της παραγραφής για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται και διακοπή της γίνεται µόνο µε την έγερση τακτικής αγωγής και τις επακόλουθες διαδικαστικές πράξεις. ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΓΓΡΑΦΑ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η Εταιρία δεσµεύεται µε έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των ειδικά εξουσιοδοτηµένων για αυτό οργάνων της έδρας της στην Αθήνα. Κανένας πράκτορας δεν έχει το δικαίωµα να συνάπτει ή να µεταβάλλει ασφαλιστήρια που δηµιουργούν υποχρεώσεις για την Εταιρία ή να δέχεται κινδύνους στο όνοµα της Εταιρίας και για λογαριασµό της. Κοινοποίηση αγωγής, δικογράφων ή εξώδικων δηλώσεων και εγγράφων, ισχύει µόνο εφ όσον γίνεται προς την έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα και όχι προς τα Υποκαταστήµατα ή Πρακτορεία της. ΑΡΘΡΟ 27 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Η πληρωµή ποσών που οφείλονται µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, γίνεται από την Εταιρία αµέσως µετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιοληγητικών εγγράφων. ΑΡΘΡΟ 28 : ΝΟΜΙΣΜΑ Το Ασφάλισµα καταβάλλεται σε Ευρώ στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται όταν ο ασφαλιστικός κίνδυνος προέρχεται από : πολεµικά γεγονότα, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πτώση του Ασφαλιζοµένου µε αλεξίπτωτο, καταδύσεις, χρήση εκρηκτικών υλών και συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται µόνο το Μαθηµατικό Απόθεµα που αντιστοιχεί µέχρι τη στιγµή εκείνη.

6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το εκάστοτε ασφαλισµένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε ο θάνατος στους ικαιούχους της ασφάλισης. Το εκάστοτε ασφαλισµένο κεφάλαιο αναγράφεται στον επισυναπτόµενο στο παρόν ασφαλιστήριο ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ όπου αναφέρεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο για κάθε έτος ισχύος της ασφάλισης. Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, η Εταιρία υποχρεούται, µετά την οριστικοποίηση της ανικανότητας, να καταβάλλει το ασφαλισµένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον επισυναπτόµενο στο παρόν ασφαλιστήριο ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση. ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, η Εταιρία µετά την οριστικοποίηση της Ανικανότητας, υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισµα ως εξής : Ποσοστό 40% του ασφαλίσµατος µε την συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας που προκάλεσε την Ανικανότητα του Ασφαλιζόµενου και µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος έχει προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα πιστοποιούντα την Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, δύο (2) τουλάχιστον µήνες προ την εκπνοής του έτους. Ποσοστό 40% µε την συµπλήρωση ενός (1) έτους από την προηγούµενη καταβολή. Ποσοστό 20% µε την συµπλήρωση δύο (2) ετών από την πρώτη καταβολή. Σε περίπτωση ολικής απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλµών, αποκοπής δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, τότε η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται οριστική και το Ασφάλισµα καταβάλλεται εφ άπαξ. Σε περίπτωση επέλευσης θανάτου του Ασφαλιζόµενου πριν από την καταβολή ολόκληρου του Ασφαλίσµατος της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους εφ άπαξ το ισόποσο και µόνο των υπολοίπων δόσεων αυτού ως ασφάλισµα θανάτου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. Υποχρεούται επίσης, εφ όσον συντρέχουν οι προυποθέσεις Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία που την αποδεικνύουν. Για να θεωρηθεί η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα οριστική και να καταβληθεί αποζηµίωση, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική ιατρική γνωµάτευση, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.

7 Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα από την ηµεροµηνία δήλωσης της ανικανότητας ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτήν κάθε διευκόλυνση, άλλως, η Εταιρία θα δικαιούται σε αναζήτηση των καταβληθέντων ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Επιπλέον και πέραν των εξαιρέσεων, οι οποίες αναγράφονται στους Γενικούς Ορους του Ασφαλιστηρίου ( Αρθρα 12,13,14 και 29), εξαιρούνται από το παρόν : Προυπάρχουσες παθήσεις ή λειτουργικές, ανατοµικές και γενετικές ανωµαλίες ή σωµατικές βλάβες που δεν δηλώθηκαν κατά την σύναψη της Ασφάλισης. Αλκοολισµός, χρήση ναρκωτικών, διεγερτικών ή ηρεµιστικών ουσιών. Ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά τον χρόνο που ο Ασφαλιζόµενος οδηγεί οποιοδήποτε είδος οχήµατος και βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύµατος του οποίου η περιεκτικότητα στο αίµα του υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα νόµιµα όρια της χώρας που συνέβη το ατύχηµα ή όταν οδηγεί χωρίς να έχει νόµιµη άδεια οδήγησης. ιανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές και οι επιπτώσεις τους. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ή συµµετοχή σε παράνοµη εγκληµατική ενέργεια. Το σύνδροµο ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) ή οποιεσδήποτε επιπλοκές προερχόµενες από αυτό. Πόλεµος εξωτερικός ή εµφύλιος, επαναστάσεις, στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, απεργίες εκτός αν αποδειχθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλιζόµενος δεν είχε ενεργό συµµετοχή σε συµπλοκές µε τις Αρχές εξ αιτίας των οποίων υπέστη σωµατικές κακώσεις. Συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα, καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. Συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου σε επαγγελµατική ή ερασιτεχνική αυτόνοµη κατάδυση, ακροβασία, ορειβασία, σπηλαιολογία, κυνήγι, πτώση µε αλεξίπτωτο, χρήση ανεµόπτερων και αερόστατων, επαγγελµατικός αθλητισµός, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ισχύς των παροχών παύει : Με την λήξη του Ασφαλιστηρίου Με την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου λόγω µη πληρωµής των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου. Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων, η ισχύς της παροχής της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, παύει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη στο εξηκοστό πέµπτο (65 ο ) έτος της ηλικίας του Ασφαλιζόµενου.

8 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ Κατωτέρω αναφέρονται οι επιπρόσθετοι όροι του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής που ισχύουν στην περίπτωση που περιλαµβάνει Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Κατωτέρω αποκαλούµε : 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑ κάθε νόσο που εκδηλώνεται για πρώτη φορά τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία έναρξης του Συµβολαίου ή της επαναφοράς αυτού σε ισχύ. 2. ΑΤΥΧΗΜΑ κάθε σωµατική βλάβη που προκλήθηκε από αιτία βίαιη, εξωτερική, αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέληση του Ασφαλιζοµένου. 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και γενικά καλύπτει τις προυποθέσεις για παροχή επιστηµονικών ιατρικών υπηρεσιών, πλην των αναπαυτηρίων, φυσικοθεραπευτηρίων, οίκων ευγηρίας και καλωπισµού. 4. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ αποκλειστικά τον/την σύζυγο και τα παιδιά του Ασφαλιζοµένου, ηλικίας 3 µηνών µέχρι 18 ετών. Σε περίπτωση που τα παιδιά του Ασφαλιζοµένου σπουδάζουν, παύουν να θεωρούνται Εξαρτώµενα Μέλη µόλις συµπληρώσουν το 25 ο έτος της ηλικίας τους. 5. ΝΟΣΗΛΕΙΑ την παραµονή του Ασφαλιζοµένου σε Νοσοκοµείο ή Κλινική για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η ηλικία των ασφαλισµένων προσώπων κατά την έναρξη ισχύος των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60 ο έτος. Η ισχύς των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων τερµατίζεται : 1. Με την λήξη ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. 2. Με την έγγραφη καταγγελία του παρόντος από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών. Η Εταιρία όµως µετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έκδοση ή επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήµατος για κανένα λόγο δεν µπορεί να το καταγγείλει εκτός των προβλεποµένων στο Αρθρο 5 των Γενικών Ορων. 3. Λόγω µη πληρωµής των Ασφαλίστρων του παρόντος. 4. Κατά την επέτειο του Ασφαλιστηρίου Ζωής, την πλησιέστερη προς το εξηκοστό πέµπτο έτος (65 ο ) του Ασφαλιζοµένου. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η Εταιρία δεν µπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα οποιασδήποτε Συµπληρωµατικής Ασφάλισης ορισµένου αριθµού µεµονωµένων Συµβολαίων. Αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων γίνεται εάν η ηλικία του Ασφαλιζοµένου αλλάξει τιµολογιακή κλάση. Η Εταιρία διατηρεί όµως το δικαίωµα, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να αναπροσαρµόζει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα ασφάλιστρα µιάς ολόκληρης κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις δεν καλύπτουν περιπτώσεις που οφείλονται σε : Χρήση ναρκωτικών, διεγερτικών, ηρεµιστικών ουσιών ή οινοπνευµατωδών ποτών. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ή συµµετοχή σε παράνοµη εγκληµατική ενέργεια. Πόλεµο εξωτερικό ή εµφύλιο, σε επαναστάσεις, στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, απεργίες, εκτός αν αποδειχθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλιζόµενος δεν είχε ενεργό συµµετοχή σε συµπλοκές µε τις Αρχές, εξ αιτίας των οποίων υπέστη σωµατικές κακώσεις. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας και σωµατικές βλάβες που προήλθαν εκούσια, ανεξάρτητα της διανοητικής κατάστασης του Ασφαλιζοµένου. ιανοητικές, ψυχολογικές ή νευρικές διαταραχές και τις επιπτώσεις τους. Αεροπορικά ατυχήµατα, εκτός εάν ο Ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα σαν επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας που εκτελεί κανονικά δροµολόγια (τακτικά ή έκτακτα). Συµµετοχή σε επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές καταδύσεις, σε αγώνες ταχύτητας (µε οποιαδήποτε µέσα εκτός τα πόδια), ακροβασία, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες. Επιδράσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας. Προυπάρχουσες παθήσεις ή λειτουργικές ανατοµικές και γενετικές ανωµαλίες, που δεν έχουν δηλωθεί µε την Αίτηση Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Ατυχήµατα ή Ασθένειες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε συµµετοχή ή ενασχόληση του Ασφαλιζόµενου σε οποιοδήποτε άθληµα, επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό, καλύπτονται µε τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις του παρόντος, υπό την προυπόθεση ότι : έχει δηλωθεί το είδος του αθλήµατος και η συχνότητα απασχόλησης του Ασφαλιζόµενου µε αυτό. η Εταιρία έχει αποδεχθεί τον σχετικό κίνδυνο, µε επασφάλιστρο ή έκδοση σχετικού Ειδικού Ορου.

9 ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρία και να αποστείλει δήλωση ατυχήµατος ή ασθένειας υπογεγραµµένη, το αργότερο εντός (8) οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία διεκδικεί αποζηµίωση. Η Εταιρία έχει κάθε δικαίωµα διορισµού ιατρού προκειµένου να πιστοποιήσει τις συνέπειες του ατυχήµατος ή της ασθένειας του Ασφαλιζόµενου. Ο Ασφαλιζόµενος, ο Συµβαλλόµενος και οι ικαιούχοι, έχουν την υποχρέωση µε τις ενέργειες τους να διευκολύνουν την Εταιρία στη διερεύνηση απαιτήσεων από ατύχηµα ή ασθένεια, να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και µε ευθύνη τους να προσκοµίζουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θεµελιώνουν τις απαιτήσεις τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Εταιρίας. Η µη συµµόρφωση προς τις πιό πάνω υποχρεώσεις, συνεπάγεται την απαλλαγή της Εταιρίας από την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια συµβεί στο εξωτερικό, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρία θεωρηµένα από το πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο.

10 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία παρέχει, σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, το Ασφάλισµα που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος, εφ όσον συντρέχουν οι προυποθέσεις Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οφείλει να προσκοµίζει στην Εταιρία τα αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία που την αποδεικνύουν. Για να θεωρηθεί η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα οριστική και να καταβληθεί αποζηµίωση, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική ιατρική γνωµάτευση, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα από την ηµεροµηνία δήλωσης της ανικανότητας, ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτήν κάθε διευκόλυνση. Σε περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου Ασφαλίσµατος. Ανικανότητας, υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισµα, ως εξής : Ποσοστό 40% του Ασφαλίσµατος, µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας που προκάλεσε την Ανικανότητα του Ασφαλιζόµενου και µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος έχει προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά δύο (2) τουλάχιστον µήνες προ της εκπνοής του έτους. Ποσοστό 40% µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την προηγούµενη καταβολή. Ποσοστό 20% µε την συµπλήρωση δύο (2) ετών από την πρώτη καταβολή. Σε περίπτωση ολικής απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλµών, αποκοπής δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, τότε η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται οριστική και το Ασφάλισµα καταβάλλεται εφ άπαξ. Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλιζόµενου πριν από την είσπραξη του Ασφαλίσµατος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει : 1. Οταν η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το Ασφάλισµα. 2. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, η Εταιρία µετά την οριστικοποίηση της

11 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Εταιρία. Στην περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται στη συνέχιση καταβολής των Ασφαλίστρων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή εργασία µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, όταν είναι συγχρόνως και Συµβαλλόµενος, απαλλάσσει αυτόν από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, χωρίς να θίγεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων αφορά τόσο τη Βασική Ασφάλιση Ζωής όσο και τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί η παύση της Ανικανότητας, αυτοµάτως παύει και η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων και ο Συµβαλλόµενος υπόκειται πάλι στις σχετικές µε την πληρωµή ή µη των ασφαλίστρων, διατάξεις των Γενικών Ορων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα να θεωρηθεί οριστική και να απαλλαγεί ο Συµβαλλόµενος από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική γνωµάτευση των ιατρών, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την περίπτωση αποκοπής των δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, όπου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται αµέσως οριστική.

12 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Εταιρία. Στην περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται στη συνέχιση καταβολής των Ασφαλίστρων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή εργασία µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, του Συµβαλλοµένου, απαλλάσσει αυτόν από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, χωρίς να θίγεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων αφορά τόσο τη Βασική Ασφάλιση Ζωής όσο και τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί η παύση της Ανικανότητας, αυτοµάτως παύει και η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων και ο Συµβαλλόµενος υπόκειται πάλι στις σχετικές µε την πληρωµή ή µη των ασφαλίστρων, διατάξεις των Γενικών Ορων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα να θεωρηθεί οριστική και να απαλλαγεί ο Συµβαλλόµενος από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική γνωµάτευση των ιατρών, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την περίπτωση αποκοπής των δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, όπου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται αµέσως οριστική. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την

13 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση αποκαλούµε : ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ : Το θάνατο που θα επέλθει στα ασφαλιζόµενα πρόσωπα άµεσα ή µέσα σε 180 ηµέρες από ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την κατάσταση εκείνη µε την οποία τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα µέσα σε 180 ηµέρες από την εκδήλωση του ατυχήµατος και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού, έχασαν οριστικά την ικανότητα να ασκήσουν το επάγγελµά τους ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτουν πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την, από ακρωτηριασµό, ανατοµική ή λειτουργική απώλεια µέρους του σώµατος ή της χρήσης του, που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα άµεσα ή µέσα σε 180 ηµέρες από το ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού, που δεν συνιστά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ : Τις καλύψεις Θανάτου και Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας οι οποίες διπλασιάζονται εάν ο Ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα : Σαν πεζός όταν χτυπηθεί από αυτοκίνητο ή σιδηροδροµικό συρµό. Οταν οδηγεί νόµιµα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή επιβαίνει σε αυτό. Σαν επιβάτης επί πληρωµή εισιτηρίου σε µέσο µαζικής µεταφοράς. Ως µέσο µαζικής µεταφοράς νοείται το λεωφορείο, το τρόλλευ, το τράµ, ο σιδηρόδροµος (υπέργειος ή υπόγειος), το ταξί, το αεροσκάφος και το πλοίο. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την ανικανότητα που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα από ατύχηµα, και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού και δεν τους επιτρέπει να ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλο παρεµφερές για το οποίο διαθέτουν πείρα, µόρφωση και ικανότητες. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την ανικανότητα που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα από ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού και τους επιτρέπει να ασκούν µερικώς τις επαγγελµατικές τους ασχολίες ανεξάρτητα από το αν νοσηλεύονται ή όχι. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α : Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη θεραπεία που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα εξ αιτίας ατυχήµατος. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία καταβάλλει στους ικαιούχους σε περίπτωση επέλευσης των ασφαλιζοµένων κινδύνων, το Ασφάλισµα, σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων και τον Πίνακα ποσοστών Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας. Ειδικότερα, η Εταιρία σε περίπτωση : 1. Θανάτου από Ατύχηµα καταβάλλει εξ ολοκλήρου το Ασφάλισµα. 2. Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα καταβάλλει εξ ολοκλήρου το Ασφάλισµα αµέσως µετά την οριστικοποίηση της Ανικανότητας. 3. Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα καταβάλλει το Ασφάλισµα που αποτελεί ποσοστό µέχρι το 70% του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον πιό κάτω πίνακα. 4. Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, καταβάλλει κάθε εβδοµάδα από την 1 η ηµέρα της ανικανότητας, εξαιρούµενης της ηµέρας του ατυχήµατος και µέχρι 104 εβδοµάδες, το προβλεπόµενο Ασφάλισµα όπως ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 5. Πρόσκαιρης Μερικής Ανικανότητας, καταβάλλει κάθε εβδοµάδα από την 1 η ηµέρα της ανικανότητας και µέχρι 104 εβδοµάδες, το 50% του ποσού που καταβάλλεται στην Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα. 6. Ιατροφαρµακευτικών Εξόδων, καταβάλλει για κάθε ατύχηµα για πραγµατικά γενόµενα έξοδα και µέχρι του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου που θα απαιτηθεί για την θεραπεία του Ασφαλιζόµενου είτε απαιτείται νοσηλεία είτε όχι. ιευκρινίζεται ότι, αν η Πρόσκαιρη Ανικανότητα είναι συνέπεια διαστρέµµατος ή θλάσης, τότε η αποζηµίωση θα καταβληθεί από την όγδοη (8 η ) ηµέρα και όχι από την εποµένη του ατυχήµατος. Στις περιπτώσεις α, β και γ, εφ όσον το ατύχηµα συνέβη µε τις προυποθέσεις που αναφέρονται στο Αρθρο 1 ( ιπλασιασµός), η Εταιρία καταβάλλει ως Ασφάλισµα το διπλάσιο ποσό.

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού 60% 50% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη 25% 20% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη 25% 20% Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του δείκτη 15% 10% Πλήρης απώλεια του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου 10% 8% Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού συµπεριλαµβανοµένων όλων των δακτύλων 30% Πλήρης απώλεια κνήµης ή ποδιού 50% Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί 25% Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί 20% Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος 20% Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% Βράχυνση κατά 5 εκ. τουλάχιστον κάτω µέλους του σώµατος 15% Πλήρης απώλεια µατιού ή ελλάτωση της όρασης και των δύο µατιών κατά το µισό 25% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 15% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% Κάταγµα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί 25% Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση 40% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωµαλίες 20% Κάθε άλλη απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους που προυπήρχε του ατυχήµατος, δεν συνυπολογίζεται στην αποζηµίωση. Επίσης δεν λαµβάνεται υπ όψιν το ότι οι συνέπειες του ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες εξ αιτίας της απώλειας ή του ελαττώµατος που προυπήρχε και η αποζηµίωση υπολογίζεται µόνο για τη ζηµιά που προέκυψε από το ατύχηµα. Σε περίπτωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης µε συµπτώµατα κήλης κάποιου µεσοσπόνδυλου δίσκου (ισχυαλγία, οσφυαλγία, πάρεση ισχυακού νεύρου), το ποσοστό της Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει σε καµµία περίπτωση το 40% του ασφαλιζόµενου ποσού. Αν ο Ασφαλιζόµενος είναι ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ τα ποσοστά που προβλέπονται στον ανωτέρω πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και του αριστερού χεριού, αντιστρέφονται. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ηµερήσια ή εβδοµαδιαία αποζηµίωση για την Πρόσκαιρη Ανικανότητα καταβάλλεται ανεξάρτητα από αυτήν που οφείλεται για Μόνιµη Ανικανότητα ή Θάνατο, παύει όµως να καταβάλλεται από τη στιγµή που η Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα οριστικοποιείται. Αντίθετα το ίδιο ατύχηµα δίνει δικαίωµα για µία µόνο από τις αποζηµιώσεις Θανάτου ή Μόνιµης Ανικανότητας. Σε περίπτωση που ο θάνατος συµβεί µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, σαν συνέπεια καλυπτοµένου ατυχήµατος και ο Ασφαλιζόµενος πριν από τον θάνατο του έχει ήδη εισπράξει την αποζηµίωση που προβλέπεται για αναπηρία, η Εταιρία καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και αυτού που πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου, εφ όσον το τελευταίο είναι µεγαλύτερο. Σε καµµία περίπτωση δεν αναθεωρείται αποζηµίωση που έχει ήδη διακανονιστεί µε βάση την παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση και για την οποία υπάρχει σχετική υπογεγραµµένη απόδειξη.

15 για το είδος της εργασίας του κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο Ασφαλιζόµενος ή οι κληρονόµοι του ή ο Συµβαλλόµενος ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί µε εντολή του και για λογαριασµό του, έχει την υποχρέωση να δηλώνει εγγράφως στην Εταιρία, κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, αφότου το πληροφορήθηκε. Επίσης οποιαδήποτε συµπληρωµατική γνωµάτευση ή παραπεµπτικό εξετάσεων-νοσηλείας-φαρµακευτικής αγωγής, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται. Η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσµία ισχύει για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου θεµελιώνεται δικαίωµα για αποζηµίωση πρώτη ή συµπληρωµατική. Εάν περάσει η παραπάνω ανατρεπτική προθεσµία των 8 ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, χωρίς αυτό να αναγγελθεί στην Εταιρία, χάνεται κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης από την παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει µε δικούς της ιατρούς την ακρίβεια των παραπάνω δηλώσεων και να παρακολουθεί όσα έχουν σχέση µε την νοσηλεία του παθόντα. Ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει µε έξοδά του, αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της ανικανότητας του για εργασία και ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των εξαιρέσεων των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων που ισχύουν για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, δεν καλύπτονται και οι περιπτώσεις που οφείλονται σε : 1. Οσφυοισχυαλγία, δισκοπάθεια και στις επιπλοκές τους. 2. Υπηρεσία στις Ενοπλες υνάµεις ως κληρωτού 3. Κάθε χειρουργική επέµβαση, που δεν έγινε εξ αιτίας ατυχήµατος. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση καταβολής οποιωνδήποτε αποζηµιώσεων λόγω Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας. Ειδικά για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, η κάλυψη λήγει όταν ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιαδήποτε εργασία µε αµοιβή, µισθό ή κέρδος, χωρίς να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και όταν η αποζηµίωση καταβληθεί επί 104 εβδοµάδες από το ίδιο ατύχηµα.

16 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος δεν µπορεί να ασκήσει το δηλωθέν επάγγελµά του ή άλλο παρεµφερές, για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ : Θεωρείται ο αριθµός των συνεχών ηµερών από την έναρξη της ανικανότητας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία αναλαµβάνει να καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, την µηνιαία παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλίστρων, ως εξής : 1. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί και θα εκδηλωθεί µέσα σε 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία ατυχήµατος, η καταβολή της µηνιαίας παροχής αρχίζει από την όγδοη (8 η ) ηµέρα της ανικανότητας µε ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) χρόνια. 2. Σε περίπτωση ασθένειας που θα εκδηλωθεί για πρώτη φορά 30 ηµέρες από την έναρξη της Ασφάλισης αυτής ή της επαναφοράς σε ισχύ και η οποία απαιτεί παρακολούθηση του Ασφαλιζόµενου από ιατρό που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα, η καταβολή της µηνιαίας παροχής αρχίζει από την όγδοη (8 η ) ηµέρα της ανικανότητας µε ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) χρόνια. Η αποζηµίωση καταβάλλεται για κάθε µήνα ή τµήµα του, κατά τη διάρκεια µιάς συνεχόµενης περιόδου Ολικής Ανικανότητας και όχι παραπάνω από την ανώτατη διάρκεια των δύο (2) χρόνων. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, άρθρο 6, για την αποζηµίωση της Απώλειας Εισοδήµατος, ο Ασφαλιζόµενος, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία,µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών, την έναρξη της ασθένειας ή του ατυχήµατος και να προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν παρέλθει η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσµία των οκτώ (8) ηµερών, η ανικανότητα υπολογίζεται από την ηµέρα της γνωστοποίησης και µετά και η Εταιρία απαλάσσεται της υποχρέωσης για τον µέχρι της ειδοποίησης χρόνο. Ενέργειες της Εταιρίας για την εξακρίβωση της ανικανότητας, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αναγνώριση για καταβολή αποζηµίωσης. ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που η ηλικία ή το επάγγελµα του Ασφαλιζόµενου δηλώθηκαν ανακριβώς ή άλλαξαν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, χωρίς να ενηµερωθεί η Εταιρία και µε την προυπόθεση ότι δεν προκύπτει θέµα απαλλαγής της Εταιρίας από τις υποχρεώσεις της παρούσας, οι παροχές που καταβάλλονται θα αναπροσαρµόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται µε βάση την πραγµατική ηλικία και το πραγµατικό επάγγελµα του Ασφαλιζόµενου, σύµφωνα µε τους πίνακες ασφαλίστρων που εφαρµόζει η Εταιρία. Τα ανωτέρω, όσον αφορά στο επάγγελµα, δεν ισχύουν για την περίπτωση ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των εξαιρέσεων των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων που ισχύουν, για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις ανικανότητας που οφείλονται σε : 1. Κύηση, τοκετό, αποβολή, άµβλωση ή θεραπευτική αγωγή για τεκνοποίηση. 2. Οσφυοισχυαλγία, δισκοπάθεια και επιπλοκές της. 3. Θεραπεία ή εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδεκτοµή και κήλη, γεννητικών οργάνων γυναίκας, εκτός αν πραγµατοποιηθούν 6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης. 4. Επιληπτικές κρίσεις, κιρσούς, χρόνιο αλκοολισµό, αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός αν προέρχεται από κάποιο ατύχηµα που έγινε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος) και γενικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check up). 5. Οδοντοιατρική θεραπεία µε εγχείρηση ή όχι, εκτός και αν προέρχεται από ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, η Ασφάλιση αυτή λήγει :

17 Εάν ο Ασφαλιζόµενος καταστεί Μόνιµα Ολικά Ανίκανος. Εάν ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιαδήποτε εργασία µε µισθό, αµοιβή ή κέρδος πριν την επέλευση κινδύνου. Σε αυτή τη περίπτωση, η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται στην άτοκη καταβολή των ασφαλίστρων του προσαρτήµατος, που τυχόν έχει εισπράξει για µεταγενέστερη περίοδο.

18 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρµογή της κάλυψης αυτής, ορίζονται ως : α.καρκινοσ Κάθε κακοήθης όγκος ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάντληση των κακοηθών κυττάρων και την διήθηση ιστών. Συµπεριλαµβάνεται η λευχαιµία, η νόσος του Hodgkin (πλην του πρώτου σταδίου) και το κακόηθες µελάνωµα. εν καλύπτονται όµως : το µη διηθητικό καρκίνωµα in situ. κάθε καρκίνος του δέρµατος και η χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία. β.καρ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Η νέκρωση ενός τµήµατος του καρδιακού µυός ως αποτέλεσµα ελλειπούς τροφοδοσίας µε αίµα στην σχετική περιοχή. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται σε όλα τα παρακάτω : Ιστορικό τυπικού θωρακικού πόνου. Πρόσφατες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις. Αύξηση των καρδιακών ενζύµων. γ.εγκεφαλικο ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο µη χαρακτηριζόµενο ως παροδικό ισχαιµικό, που δηµιουργεί νευρολογικές συνέπειες που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες και προέρχεται από έµφρακτο, αιµορραγία και εµβολή από εξωκρανιακή αιτία. Απαραίτητο σαν επακόλουθο είναι η ύπαρξη µόνιµης νευρολογικής συνδροµής. δ.στεφανιαια ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η χειρουργική επέµβαση µε την µέθοδο BY PASS GRAFTS που έχει γίνει για να διορθωθεί στένωση ή απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. εν καλύπτονται όµως η χειρουργικοί τρόποι, όπως αγγειοπλαστική µε µπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή απόφραξης µε Laser. ε.νεφρικη ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης οφειλόµενης σε οποιαδήποτε αιτία, µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος υποβάλλεται σε τακτική αιµοκάθαρση ή έχει υποστεί µεταµόσχευση νεφρού. στ. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Η χειρουργική επέµβαση που έχει γίνει µε σκοπό την µεταµόσχευση καρδιάς, πνευµόνων, παγκρέατος, νεφρών ή µυελού των οστών στον Ασφαλιζόµενο (ως λήπτη). ζ.παραλυση Η ολική και µόνιµη απώλεια της χρήσης δύο ή περισσοτέρων άκρων. η.τυφλωση Η ολική, µόνιµη και µη αναστρέψιµη απώλεια ολόκληρης της όρασης και των δύο οφθαλµών. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους και ανεξάρτητα από άλλες παροχές, το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλίστρων, σε περίπτωση επέλευσης µίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω παθήσεις : Καρκίνος Καρδιακή Προσβολή Εγκεφαλικό Επεισόδιο Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί χειρουργική επέµβαση Νεφρική Ανεπάρκεια Μεταµόσχευση Οργάνων Παράλυση Τύφλωση ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Η καταβολή του Ασφαλίσµατος γίνεται σε τρεις (3) δόσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο : Η 1 η δόση, που αποτελείται από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία διάγνωσης ή χειρουργικής επέµβασης, των παραπάνω αναφεροµένων σοβαρών παθήσεων. Η 2 η δόση, που αποτελείται από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), καταβάλλεται 15 ηµέρες µετά την πληρωµή της 1 ης δόσης. Η 3 η δόση, που αποτελείται από το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%), καταβάλλεται ένα (1) µήνα από την πληρωµή της δεύτερης δόσης. Απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε δόσης, είναι η καλυπτόµενη πάθηση να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά, τουλάχιστον τρείς (3) µήνες από την έναρξη ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας και ο Ασφαλιζόµενος να βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο της οφειλόµενης δόσης. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου, υπολοιπόµενες δόσεις δεν καταβάλλονται στους ικαιούχους.

19 1. Με την λήξη της ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής για οποιοδήποτε λόγο. 2. Με την καταβολή του Ασφαλίσµατος. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ο Ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης, είναι υποχρεωµένος να περιγράψει στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο θα χρησίµευε στην Εταιρία για να εκτιµήσει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης γνωστών σε αυτόν περιστατικών και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τις καλυπτόµενες παθήσεις, η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της, εφ όσον η δήλωση ή η απόκρυψη είναι τέτοιας φύσης, ώστε η Εταιρία, εάν γνώριζε την αλήθεια, δεν θα δεχόταν να συνάψει την ασφάλιση ή θα την δεχόταν µε διαφορετικούς όρους. Ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται εντός 3 µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία που διαγνώσθηκε η πάθηση, να καταθέσει γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδροµή των προυποθέσεων του δικαιώµατος του για αποζηµίωση. Παράλειψη του Ασφαλιζόµενου να συµµορφωθεί εµπρόθεσµα µε τις παραπάνω υποχρεώσεις, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατος του για αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Συµπληρωµατική Ασφάλιση δεν καλύπτει τις συγκεκριµένες παθήσεις όταν προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από : 1. Αυτοτραυµατισµό ή φαρµακευτική δηλητηρίαση που δεν οφείλεται σε ενέργεια τρίτου. 2. Χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών. 3. Σύνδροµο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας (AIDS). ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Η ισχύς της Ασφάλισης λήγει :

20 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ : Το ποσό που θα καταβάλλεται για κάθε ηµέρα νοσηλείας του Ασφαλιζόµενου σε νοσοκοµείο ή κλινική. ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ : Το ποσό που θα καταβάλλεται για κάθε ηµέρα που ο Ασφαλιζόµενος παραµένει στο σπίτι για ανάρρωση κατόπιν εντολής ιατρού, αφού έχει προηγηθεί νοσηλεία. ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ : Το ποσό που θα καταβάλλεται στην Ασφαλιζόµενη για κάθε ηµέρα νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τοµή. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση και σε περίπτωση που εξ αιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος κρίνεται αναγκαία η περίθαλψη του Ασφαλιζόµενου σε Νοσοκοµείο, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει : Το ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, µέχρι 365 ηµέρες για κάθε νοσηλεία. Το διπλάσιο του ηµερήσιου επιδόµατος που καταβάλλεται για απλή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο, σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και για τις ηµέρες παραµονής του Ασφαλιζόµενου σε αυτή. Το ηµερήσιο Επίδοµα Ανάρρωσης σε ποσοστό 50% του ηµερήσιου επιδόµατος απλής νοσηλείας, µετά την έξοδο του Ασφαλιζόµενου από το Νοσοκοµείο για όσες ηµέρες διήρκεσε η νοσοκοµειακή νοσηλεία, µε ανώτατο όριο τις 60 ηµέρες. Το επίδοµα ανάρρωσης δεν χορηγείται σε ανήλικους. Το τριπλάσιο του Νοσοκοµειακού Επιδόµατος, σε περίπτωση επέµβασης σε Νοσοκοµείο χωρίς διανυκτέρευση αλλά µε έκδοση εισιτηρίου βάσει πρωτότυπων αποδείξεων. Το Επίδοµα Τοκετού, ίσο µε 10 ηµέρες νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό και 20 ηµέρες νοσηλείας για τοκετό µε καισαρική τοµή. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο τοκετός να συµβεί τουλάχιστον 10 µήνες από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της Συµπληρωµατικής αυτής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 3 : ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ύο ή περισσότερες νοσηλείες σε Νοσοκοµείο, που οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές που προήλθαν από αυτή, θα θεωρούνται από την Εταιρία σαν µία νοσηλεία, εκτός αν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ο Ασφαλιζόµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό του, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία κάθε εισαγωγή σε Νοσοκοµείο, προσώπου που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση και µάλιστα µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την εισαγωγή και πριν την έξοδο του. Εχει επίσης την υποχρέωση να προσκοµίζει στην Εταιρία, αποδεικτικά στοιχεία της νοσηλείας, µέσα σε 30 ηµέρες από την έξοδο από το Νοσοκοµείο. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, δεν καλύπτεται νοσηλεία ή ανάρρωση που οφείλεται σε : 1. Κύηση, αποβολή, άµβλωση και επιπλοκές τους. 2. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check up), αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός αν είναι επιβεβληµένη από ατύχηµα που καλύπτεται από την παρούσα Ασφάλιση. 3. Τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική) εκτός αν πραγµατοποιηθεί 10 τουλάχιστον µήνες µετά την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης. 4. Εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδεκτοµής και κήλης, εκτός αν πραγµατοποιήθηκαν 3 τουλάχιστον µήνες µετά την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της Ασφάλισης. 5. Οδοντοιατρική θεραπεία µε ή χωρίς εγχείρηση, εκτός αν επιβάλλεται λόγω ατυχήµατος που έγινε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, λήγει : Για τον Ασφαλιζόµενο ή τη σύζυγό του όταν διαζευχθούν. Για τα εξαρτώµενα παιδιά όταν συµπληρώσουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους ή όταν παντρευτούν πριν από αυτή την ηλικία. Με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη µε το 65 ο έτος της ηλικίας του Ασφαλιζόµενου. Μπορεί όµως να παραταθεί για 5 χρόνια και στη συνέχεια ισοβίως, εάν ο Συµβαλλόµενος καταβάλλει το επασφάλιστρο που θα καθορισθεί από την

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :307 Αθήνα,13 Ιουλίου.2012 Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων Η εταιρία δημιούργησε νέες καλύψεις για: Θάνατο από ατύχημα (ΘΑ - κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Ιούλιος 2016 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: Για όλα τα παραπάνω υπό στοιχεία Ι, έως V αναφερόµενα, καθώς και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης. Γενικές Οδηγίες Αίτηση Ασφάλισης Αίτηση Ασφάλισης Για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, της αίτησης Ασφάλισης, που αποτελεί και αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης. Τιμολόγιο Προγραμμάτων Ζωής Γενικές Οδηγίες Αίτηση Ασφάλισης Αίτηση Ασφάλισης Για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, της αίτησης Ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα.

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 140431/21-9-2010 Προς τις Περιφεριακές Υποδιευθύνσεις, Περιφεριακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα