ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε τους Γενικούς και τους Ειδικούς Ορους καθώς και οι Πρόσθετες Πράξεις που τυχόν θα εκδοθούν, αποτελούν την πλήρη Ασφαλιστική Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείµενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, αποκαλούµε : 1. ΕΤΑΙΡΙΑ : την Ανώνυµο Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα. 2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύµβαση µε την Εταιρία, το οποίο είναι υποχρεωµένο να πληρώνει τα Ασφάλιστρα. 3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου συνοµολογείται η Ασφάλιση. 4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζονται για να εισπράξουν το Ασφαλιζόµενο Ποσό σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου. 5. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ : το ποσό ή τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των ασφαλιστικών κινδύνων. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ : το ποσό που καταβάλλεται εφ άπαξ η τµηµατικά από τον Συµβαλλόµενο, για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ : κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή την αντίστοιχη µε αυτή ηµεροµηνία των επόµενων χρόνων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ικαιώµατα Οι ιδιότητες του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οσο ζει ο Ασφαλιζόµενος, ο Συµβαλλόµενος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός εάν έγινε εκχώρηση των δικαιωµάτων και ορίσθηκε αµετάκκλητος ικαιούχος, οπότε, και στο µέτρο που θίγονται τα δικαιώµατα τους, αυτά ασκούνται µε τη συναίνεση των τελευταίων. Αλλαγή Συµβαλλοµένου / Λήπτη Ασφάλισης Ο Συµβαλλόµενος µε έγγραφη αίτηση του προς την Εταιρία, µπορεί να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου, ισχύει µόνο εάν καταχωρηθεί στο Ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη Πράξη και από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου από την Εταιρία. Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος/ Λήπτης Ασφάλισης Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει Υποκατάστατο Συµβαλλόµενο µε έγγραφη αίτηση του στην Εταιρία. Ο Υποκατάστατος ασκεί όλα τα δικαιώµατα του Συµβαλλόµενου εφ όσον ο τελευταίος αποβιώσει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου χωρίς προηγουµένως να έχει οριστεί Υποκατάστατος, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστηρίου περιέρχονται στον Ασφαλιζόµενο, εφ όσον ο τελευταίος είναι ενήλικος και δεν έχει προηγηθεί διαφορετική συµφωνία. Εάν ο Συµβαλλόµενος αποβιώσει ενώ ο Ασφαλιζόµενος είναι ανήλικος και δεν έχει οριστεί Υποκατάστατος, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Ασφαλιστήριο µεταβιβάζονται στους νόµιµους κληρονόµους του Συµβαλλόµενου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κύριος ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει κύριους ικαιούχους στους οποίους περιέρχεται το Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου, καθώς και Υποκατάστατους ικαιούχους. Εάν αναφέρονται περισσότεροι του ενός ικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανοµής του Ασφαλίσµατος, η διανοµή γίνεται σε ίσα µερίδια. Εάν κύριος ικαιούχος αποβιώσει ταυτόχρονα ή πριν από τον Ασφαλιζόµενο χάνει τα δικαιώµατα του, τα οποία µεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κύριους ικαιούχους. Υποκατάστατος ικαιούχος Εάν ο Ασφαλιζόµενος αποβιώσει και δεν επιζεί κανένας κύριος ικαιούχος τη θέση τους παίρνουν οι υποκατάστατοι ικαιούχοι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποκατάστατος ικαιούχος ή έχουν οριστεί ως ικαιούχοι οι νόµιµοι κληρονόµοι του Ασφαλιζόµενου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται σε αυτούς σύµφωνα µε τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής, ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγµατι κληρονόµοι ή όχι (π.χ λόγω αποποίησης). Στην περίπτωση όµως που δεν έχει ορισθεί ικαιούχος το Ασφάλισµα αποτελεί στοιχείο της κληρονοµιαίας περιουσίας του Ασφαλιζόµενου. Αλλαγή ικαιούχου Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να αλλάζει το ικαιούχο σε όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, οπότε αντικαθίσταται κάθε προηγούµενη επιλογή, εκτός εάν έχει ορίσει αµετάκκλητο ικαιούχο. Η Πρόσθετη Πράξη για την αλλαγή του ικαιούχου, ισχύει από την ηµεροµηνία κατάθεσης της γραπτής δήλωσης στην Εταιρία. Αν υπάρχει εκχώρηση του Ασφαλιστηρίου και µέχρι ύψους της, τότε τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι ισχυρότερα από εκείνα του ικαιούχου.

2 ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Ασφάλιση είναι άκυρη σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δόλια απέκρυψε κάποιο ουσιώδες στοιχείο κατά την σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης (Αρθρο 1), και η Εταιρία έχει το δικαίωµα της καταγγελίας της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Σε αυτή τη περίπτωση ο Συµβαλλόµενος δικαιούται µόνο την αξία εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου, εάν υπάρχει και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία της Εταιρίας. Αδιαφιλονίκητο ύο χρόνια µετά την έκδοση ή την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου και εφ όσον ο Ασφαλιζόµενος ζει και µε την επιφύλαξη του άρθρου 10, η Εταιρία δεν µπορεί να επικαλεσθεί ακυρότητα της Βασικής Ασφάλειας Ζωής λόγω αποδεδειγµένων ψευδών και πεπλανηµένων δηλώσεων. Εάν αυξηθεί το Ασφάλισµα, τότε για το ποσό της αύξησης και µόνο, τα δύο χρόνια υπολογίζονται από την ηµεροµηνία έκδοσης της Πρόσθετης Πράξης. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν πλήρως από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο µε την προυπόθεση της παραλαβής του από τον Συµβαλλόµενο και της εξόφλησης της 1 ης δόσης. ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η καταβολή του Ασφαλίστρου γίνεται κατά τις καθοριζόµενες στο Ασφαλιστήριο ηµεροµηνίες. Τα Ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται, µπορούν όµως να εξοφλούνται και µε ισόποσες εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες προκαταβλητέες δόσεις, αν έτσι καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο ή µε Πρόσθετη Πράξη, µε επιβαρύνσεις που εγκρίνονται από το Υπουργείο Εµπορίου. Προθεσµία Χάριτος Μετά την καταβολή της 1 ης δόσης των Ασφαλίστρων, παρέχεται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών για την πληρωµή κάθε επόµενης δόσης Ασφαλίστρων, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Καθυστέρηση καταβολής άνω των τριάντα ηµερών συνιστά λόγο ακυρότητας, εφ όσον προηγηθεί συστηµένη επιστολή, εκτός αν συντρέχουν οι προυποθέσεις της µετατροπής του Ασφαλιστηρίου σε Ελεύθερο περαιτέρω καταβολών. Αν ο Ασφαλιζόµενος αποβιώσει, το τµήµα του ετήσιου Ασφαλίστρου που θα οφείλεται για το ασφαλιστικό έτος που διανύεται, θα αφαιρείται από το ποσό που οφείλει να καταβάλλει η Εταιρία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο. Η εξόφληση των Ασφαλίστρων αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη επίσηµη απόδειξη της Εταιρίας. Σε περίπτωση καταβολής των Ασφαλίστρων µε Ταχυδροµική Επιταγή ή κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασµό της Εταιρίας, σαν ηµεροµηνία εξόφλησης θεωρείται η ηµεροµηνία κατάθεσης των χρηµάτων και η Εταιρία υποχρεούται να αποστείλει την αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη. Τα Ασφάλιστρα καταβάλλονται χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρία και η οποιαδήποτε υπενθύµιση για την πληρωµή των Ασφαλίστρων ή η προσαγωγή της απόδειξης για πληρωµή δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τροποποιεί το γενικό κανόνα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Εάν το Ασφαλιστήριο έχει διακοπεί, ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ελεύθερο, λόγω µη καταβολής Ασφαλίστρων, είναι δυνατό να επαναφερθεί σε ισχύ εντός µίας τριετίας από την ηµεροµηνία που κατέστη ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το πρώτο µη πληρωθέν ασφάλιστρο. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ, απαιτείται : 1. γραπτή αίτηση του Συµβαλλοµένου 2. ικανοποιητική, σύµφωνα µε την κρίση της Εταιρίας, απόδειξη της καλής κατάστασης της υγείας του Ασφαλιζοµένου. 3. πληρωµή όλων των ληξιπρόθεσµων και απαιτητών Ασφαλίστρων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Οπως αναφέρεται στο Αρθρο 5, Ορος για το Αδιαφιλονίκητο του Ασφαλιστηρίου, η περίοδος των δύο (2) ετών υπολογίζεται από την χρονολογία που επαναφέρεται το Ασφαλιστήριο σε ισχύ. Για την Επαναφορά σε ισχύ, απαιτείται και η έκδοση Πρόσθετης Πράξης από την ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας ισχύει η Επαναφορά. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Ως ηλικία του Ασφαλιζόµενου λογίζεται η πλησιέστερη µε την ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου επέτειος των γενεθλίων του. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ηλικία του Ασφαλιζόµενου και να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης. Εάν από αυτό αποδειχθεί ότι η πραγµατική ηλικία είναι διαφορετική από εκείνη που έχει δηλωθεί, οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα αναπροσαρµόζονται σε εκείνες που αναλογούσαν στην πραγµατική ηλικία του Ασφαλιζόµενου κατά τη σύναψη της σύµβασης και τα καταβληθέντα Ασφάλιστρα. ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Συµβαλλόµενος πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιεί εγγράφως προς την Εταιρία, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν στα στοιχεία του Ασφαλιζόµενου, τις επαγγελµατικές του ασχολίες ή συνήθειες, τον τόπο µόνιµης κατοικίας και την ταχυδροµική του διεύθυνση. Τυχόν παραλείψεις του Συµβαλλόµενου να ενηµερώσει την Εταιρία για τέτοιου είδους αλλαγές, είναι δυνατόν να επιφέρουν την απόρριψη των απαιτήσεων του, ενώ η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόταση Ασφάλισης ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αδιαµφισβήτητο τεκµήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον Συµβαλλόµενο.

3 ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εάν οποιοσδήποτε που αντλεί δικαιώµατα από αυτό το Ασφαλιστήριο ενέχεται από πρόθεση και οποιοδήποτε τρόπο άµεσα στον θάνατο του Ασφαλιζόµενου, τότε η καταβολή του Ασφαλίσµατος αναστέλλεται ως προς αυτόν, µέχρι την τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μετά την τελεσίδικη καταδίκη του, χάνει οποιαδήποτε δικαιώµατα προκύπτουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, οι υπόλοιποι ικαιούχοι δε, εάν υπάρχουν, διατηρούν τα δικαιώµατά τους σε πλήρη ισχύ. ΑΡΘΡΟ 12 : ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει τον Ασφαλιζόµενο ως πολίτη και σε καιρό πολέµου, κηρυγµένου ή ακήρυκτου και κάθε εχθροπραξίας, συµπεριλαµβανοµένης και της εµφυλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφ όσον υπηρετεί ή κληθεί να υπηρετήσει στις Ενοπλες υνάµεις, αναστέλλεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου. Εάν ο Ασφαλιζόµενος πεθάνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στους ικαιούχους το Μαθηµατικό Απόθεµα του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει το θάνατο του Ασφαλιζόµενου ως επιβάτη αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια. Εάν ο Ασφαλιζόµενος χωρίς να έχει ενηµερώσει την Εταιρία και πριν την καταβολή επασφαλίστρου, λάβει µέρος σε πτήση είτε ως χειριστής, είτε µε άλλη ιδιότητα εκτός αυτής του επιβάτη, και επέλθει ο θάνατος, η Εταιρία υποχρεούται µόνο στην καταβολή του Μαθηµατικού Αποθέµατος του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 14 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει τον Ασφαλιζόµενο σε καιρό ειρήνης, όταν υπηρετεί τη θητεία του ή είναι µόνιµο στέλεχος στις Ενοπλες υνάµεις, για κάθε κίνδυνο. Εξαιρούνται οι κίνδυνοι των υπηρεσιακών πτήσεων, εκτός των κινδύνων της µεταφοράς του ως επιβάτης. ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Αν ο Ασφαλιζόµενος, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση, αυτοκτονήσει και το Ασφαλιστήριο έχει συµπληρώσει δύο (2) χρόνια τουλάχιστον πλήρους ισχύος, τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει το Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στους ικαιούχους. Εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει µόνο το Μαθηµατικό Απόθεµα του Συµβολαίου µέχρι τη στιγµή εκείνη. ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Εάν το Ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ επί 3 τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή ή επί 2 χρόνια αν η διάρκεια ασφάλισης είναι 10 ή λιγότερα χρόνια, µε γραπτή δήλωση του Συµβαλλοµένου προς την Εταιρία, µπορεί να εξαγορασθεί. Αξία Εξαγοράς είναι το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο δικαιούχος σύµφωνα µε τις µεθόδους που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εµπορίου και που ίσχυαν στο χρόνο σύναψης της Ασφάλισης. Από την Αξία Εξαγοράς αφαιρείται κάθε οφειλή προς την Εταιρία. Με την Εξαγορά του Ασφαλιστηρίου, λήγει αυτόµατα η ισχύς του. ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Ελεύθερο Συµβόλαιο είναι ένα συµβόλαιο για µειωµένο κεφάλαιο για το οποίο ο Ασφαλιζόµενος καλύπτεται χωρίς περαιτέρω καταβολή Ασφαλίστρων. Το κεφάλαιο που προκύπτει µε τη διαδικασία της Ελευθεροποίησης, υπολογίζεται µε τις µεθόδους που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εµπορίου και που ίσχυαν το χρόνο σύναψης της Ασφάλισης. Το µειωµένο κεφάλαιο θα καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου που καθορίζουν την καταβολή του αρχικά ασφαλιζόµενου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος παύσει να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα και το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Εταιρία ύστερα από συστηµένη επιστολή προς το Συµβαλλόµενο θα προχωρήσει σε αυτόµατη ελευθεροποίηση του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΝΕΙΑ Εάν το Ασφαλιστήριο έχει Αξία Εξαγοράς και είναι σε ισχύ, ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτηση του, να ζητήσει χορήγηση δανείου. Το ύψος του δανείου πρέπει να υπολείπεται της Αξίας Εξαγοράς και ο τόκος του υπολογίζεται µε σταθερό επιτόκιο, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου, µειωµένο κατά µία µονάδα, µε κατώτατο όριο το 6%. Κατά τη χορήγηση του δανείου θα παρακρατείται ο τόκος της περιόδου που µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία είναι απαιτητή η επόµενη δόση ασφαλίστρου. Οι τόκοι των επόµενων περιόδων θα προκαταβάλλονται µαζί µε την αντίστοιχη δόση Ασφαλίστρου. Εάν το ποσό της οφειλής του δανείου, µαζί µε τους τόκους, φθάσει την Αξία Εξαγοράς, το Ασφαλιστήριο εξαγοράζεται αυτόµατα. Σε περίπτωση καταβολής Ασφαλίσµατος για οποιοδήποτε λόγο, τυχόν οφειλόµενα δάνεια παρακρατούνται. ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ Η εκχώρηση ή ενεχυρίαση του Ασφαλιστηρίου ισχύει εφ όσον έχει επιδοθεί στην Εταιρία σχετικό έγγραφο αίτηµα του Συµβαλλοµένου, και έχει εκδοθεί Πρόσθετη Πράξη. Καταβολή της Εταιρίας, για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το Ασφαλιστήριο προς εκδοχέα ή ενεχυρούχο πιστωτή, για κανένα λόγο δεν µπορεί να προσβληθεί. Η Εταιρία σε καµµία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για το κύρος της οποιασδήποτε εκχώρησης ή ενεχυρίασης, δεσµεύεται δε

4 µόνο µέχρι του ύψους των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 20 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Σε περίπτωση θανάτου Εφ όσον συµβεί θάνατος του Ασφαλιζοµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και προκειµένου να καταβληθεί το Ασφάλισµα, οι ικαιούχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας : Πιστοποιητικό θανάτου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Πιστοποιητικό Γέννησης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Κληρονοµητήριο, εφ όσον δεν έχουν καθορισθεί οι ικαιούχοι Σε περίπτωση επιβίωσης Απαιτείται να προσκοµισθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας : Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ταυτότητα του Ασφαλιζόµενου Ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλιζόµενος καθώς και οι ικαιούχοι, υποχρεούνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε την επέλευση του κινδύνου και τους ζητάει η Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αν το παρόν Ασφαλιστήριο προβλέπει, για την Βασική Ασφάλιση Ζωής, Συµµετοχή στα κέρδη, µε βάση εγκεκριµένο τιµολόγιο της Εταιρίας από το Υπουργείο Εµπορίου τότε διέπεται από τους παρακάτω όρους : Σε όλο το χρονικό διάστηµα της ισχύος του Ασφαλιστηρίου, δίνεται δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας που προκύπτουν στη διάρκεια κάθε οικονοµικής χρήσης από τις επενδύσεις των Μαθηµατικών Αποθεµάτων. Το ποσοστό συµµετοχής των Ασφαλιστηρίων στα κέρδη της Εταιρίας είναι ανάλογο µε το ύψος του Μαθηµατικού Αποθέµατος του καθενός από αυτά, αφού πρώτα αφαιρεθεί το από το νόµο προβλεπόµενο τεχνικό επιτόκιο 3,10% για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα και τις ασφαλίσεις επιβίωσης και 2,90% για τις λοιπές ασφαλίσεις, όπως επίσης και ποσοστό για έξοδα επενδύσεων που δεν θα υπορβαίνει το 1,25% Η Εταιρία κρατά για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και εξόδων της, ποσοστό που δεν θα είναι µεγαλύτερο από το 30% και µικρότερο του 10% των κερδών. Το υπόλοιπο 70%-90% από την απόδοση που αποτελεί και τη Συµµετοχή στα Κέρδη, αποδίδεται στο Συµβαλλόµενο ή στους ικαιούχους. Το ακριβές ποσοστό διανοµής των κερδών θα καθορίζεται κάθε χρόνο από την Εταιρία και η καταβολή των ποσών της Συµµετοχής στα Κέρδη θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας. Τα συσσωρευµένα µερίσµατα θα ανατοκίζονται σε ειδικό λογαριασµό της Εταιρίας. Ειδικά για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα το παραπάνω ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη διαµορφώνεται ως εξής : Για την περίοδο αναµονής συνταξιοδότησης 70% Για την περίοδο πληρωµής της σύνταξης 50% και θα αποδίδονται µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται παραπάνω. Εάν στο Ασφαλιστήριο έχει δοθεί δάνειο, τότε από το Μαθηµατικό Απόθεµα αφαιρείται το δάνειο και η συµµετοχή δίνεται στο υπόλοιπο ποσό. Στη περίπτωση που το Ασφαλιστήριο εξαγορασθεί από το Συµβαλλόµενο ή µετατραπεί σε ελεύθερο, ο Συµβαλλόµενος θα εισπράξει και κάθε ποσό που προέρχεται από το δικαίωµα Συµµετοχής στα Κέρδη. Στην περίπτωση θανάτου του Αφαλιζοµένου κάθε ποσό που προέρχεται από τα παραπάνω κέρδη και δεν έχει εισπραχθεί, αποδίδεται στους ικαιούχους. Το δικαίωµα Συµµετοχής στα Κέρδη, παύει όταν το ασφαλιστήριο γίνει ελεύθερο. ΑΡΘΡΟ 22: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη που καθορίζεται από το Ασφαλιστήριο αυτό µπορεί να µετατραπεί ύστερα από έγγραφη αίτηση του Συµβαλλοµένου στην Εταιρία, µε τη προυπόθεση ότι η Εταιρία αποδέχεται τη µετατροπή και εκδίδεται η σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Το εφαρµοστέο δίκαιο στη παρούσα σύµβαση είναι το Ελληνικό. Για οποιασδήποτε φύσεως διαφορές που µπορεί να προκύψουν από αυτό το Ασφαλιστήριο ή έχουν σχέση µε αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου για την Ασφαλιστική Σύµβαση και της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας. Τα ικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρµόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή λύση διαφοράς. ΑΡΘΡΟ 24 : ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 1. Τα τέλη, δικαιώµατα και φόροι που αφορούν στη πληρωµή Ασφαλίστρων, επιβαρύνουν το Συµβαλλόµενο και καταβάλλονται µαζί µε τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα, εκτός αν άλλως ορίζεται. 2. Τα τέλη και τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, καθώς και οι φόροι που αφορούν στην εξόφληση κάθε ασφαλιστικής παροχής σύµφωνα µε αυτό το Ασφαλιστήριο, επιβαρύνουν αυτόν που εισπράττει. 3. Ολα τα έξοδα για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια της, παρακρατούνται από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε αξίωση και αγωγή που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου µέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση.

5 Αναστολή αυτής της παραγραφής για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται και διακοπή της γίνεται µόνο µε την έγερση τακτικής αγωγής και τις επακόλουθες διαδικαστικές πράξεις. ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΓΓΡΑΦΑ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η Εταιρία δεσµεύεται µε έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των ειδικά εξουσιοδοτηµένων για αυτό οργάνων της έδρας της στην Αθήνα. Κανένας πράκτορας δεν έχει το δικαίωµα να συνάπτει ή να µεταβάλλει ασφαλιστήρια που δηµιουργούν υποχρεώσεις για την Εταιρία ή να δέχεται κινδύνους στο όνοµα της Εταιρίας και για λογαριασµό της. Κοινοποίηση αγωγής, δικογράφων ή εξώδικων δηλώσεων και εγγράφων, ισχύει µόνο εφ όσον γίνεται προς την έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα και όχι προς τα Υποκαταστήµατα ή Πρακτορεία της. ΑΡΘΡΟ 27 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Η πληρωµή ποσών που οφείλονται µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, γίνεται από την Εταιρία αµέσως µετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιοληγητικών εγγράφων. ΑΡΘΡΟ 28 : ΝΟΜΙΣΜΑ Το Ασφάλισµα καταβάλλεται σε Ευρώ στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται όταν ο ασφαλιστικός κίνδυνος προέρχεται από : πολεµικά γεγονότα, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πτώση του Ασφαλιζοµένου µε αλεξίπτωτο, καταδύσεις, χρήση εκρηκτικών υλών και συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται µόνο το Μαθηµατικό Απόθεµα που αντιστοιχεί µέχρι τη στιγµή εκείνη.

6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το εκάστοτε ασφαλισµένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε ο θάνατος στους ικαιούχους της ασφάλισης. Το εκάστοτε ασφαλισµένο κεφάλαιο αναγράφεται στον επισυναπτόµενο στο παρόν ασφαλιστήριο ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ όπου αναφέρεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο για κάθε έτος ισχύος της ασφάλισης. Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, η Εταιρία υποχρεούται, µετά την οριστικοποίηση της ανικανότητας, να καταβάλλει το ασφαλισµένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον επισυναπτόµενο στο παρόν ασφαλιστήριο ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση. ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, η Εταιρία µετά την οριστικοποίηση της Ανικανότητας, υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισµα ως εξής : Ποσοστό 40% του ασφαλίσµατος µε την συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας που προκάλεσε την Ανικανότητα του Ασφαλιζόµενου και µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος έχει προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα πιστοποιούντα την Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, δύο (2) τουλάχιστον µήνες προ την εκπνοής του έτους. Ποσοστό 40% µε την συµπλήρωση ενός (1) έτους από την προηγούµενη καταβολή. Ποσοστό 20% µε την συµπλήρωση δύο (2) ετών από την πρώτη καταβολή. Σε περίπτωση ολικής απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλµών, αποκοπής δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, τότε η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται οριστική και το Ασφάλισµα καταβάλλεται εφ άπαξ. Σε περίπτωση επέλευσης θανάτου του Ασφαλιζόµενου πριν από την καταβολή ολόκληρου του Ασφαλίσµατος της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους εφ άπαξ το ισόποσο και µόνο των υπολοίπων δόσεων αυτού ως ασφάλισµα θανάτου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. Υποχρεούται επίσης, εφ όσον συντρέχουν οι προυποθέσεις Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία που την αποδεικνύουν. Για να θεωρηθεί η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα οριστική και να καταβληθεί αποζηµίωση, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική ιατρική γνωµάτευση, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.

7 Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα από την ηµεροµηνία δήλωσης της ανικανότητας ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτήν κάθε διευκόλυνση, άλλως, η Εταιρία θα δικαιούται σε αναζήτηση των καταβληθέντων ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Επιπλέον και πέραν των εξαιρέσεων, οι οποίες αναγράφονται στους Γενικούς Ορους του Ασφαλιστηρίου ( Αρθρα 12,13,14 και 29), εξαιρούνται από το παρόν : Προυπάρχουσες παθήσεις ή λειτουργικές, ανατοµικές και γενετικές ανωµαλίες ή σωµατικές βλάβες που δεν δηλώθηκαν κατά την σύναψη της Ασφάλισης. Αλκοολισµός, χρήση ναρκωτικών, διεγερτικών ή ηρεµιστικών ουσιών. Ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά τον χρόνο που ο Ασφαλιζόµενος οδηγεί οποιοδήποτε είδος οχήµατος και βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύµατος του οποίου η περιεκτικότητα στο αίµα του υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα νόµιµα όρια της χώρας που συνέβη το ατύχηµα ή όταν οδηγεί χωρίς να έχει νόµιµη άδεια οδήγησης. ιανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές και οι επιπτώσεις τους. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ή συµµετοχή σε παράνοµη εγκληµατική ενέργεια. Το σύνδροµο ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) ή οποιεσδήποτε επιπλοκές προερχόµενες από αυτό. Πόλεµος εξωτερικός ή εµφύλιος, επαναστάσεις, στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, απεργίες εκτός αν αποδειχθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλιζόµενος δεν είχε ενεργό συµµετοχή σε συµπλοκές µε τις Αρχές εξ αιτίας των οποίων υπέστη σωµατικές κακώσεις. Συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα, καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. Συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου σε επαγγελµατική ή ερασιτεχνική αυτόνοµη κατάδυση, ακροβασία, ορειβασία, σπηλαιολογία, κυνήγι, πτώση µε αλεξίπτωτο, χρήση ανεµόπτερων και αερόστατων, επαγγελµατικός αθλητισµός, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ισχύς των παροχών παύει : Με την λήξη του Ασφαλιστηρίου Με την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου λόγω µη πληρωµής των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου. Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων, η ισχύς της παροχής της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, παύει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη στο εξηκοστό πέµπτο (65 ο ) έτος της ηλικίας του Ασφαλιζόµενου.

8 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ Κατωτέρω αναφέρονται οι επιπρόσθετοι όροι του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής που ισχύουν στην περίπτωση που περιλαµβάνει Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Κατωτέρω αποκαλούµε : 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑ κάθε νόσο που εκδηλώνεται για πρώτη φορά τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία έναρξης του Συµβολαίου ή της επαναφοράς αυτού σε ισχύ. 2. ΑΤΥΧΗΜΑ κάθε σωµατική βλάβη που προκλήθηκε από αιτία βίαιη, εξωτερική, αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέληση του Ασφαλιζοµένου. 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και γενικά καλύπτει τις προυποθέσεις για παροχή επιστηµονικών ιατρικών υπηρεσιών, πλην των αναπαυτηρίων, φυσικοθεραπευτηρίων, οίκων ευγηρίας και καλωπισµού. 4. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ αποκλειστικά τον/την σύζυγο και τα παιδιά του Ασφαλιζοµένου, ηλικίας 3 µηνών µέχρι 18 ετών. Σε περίπτωση που τα παιδιά του Ασφαλιζοµένου σπουδάζουν, παύουν να θεωρούνται Εξαρτώµενα Μέλη µόλις συµπληρώσουν το 25 ο έτος της ηλικίας τους. 5. ΝΟΣΗΛΕΙΑ την παραµονή του Ασφαλιζοµένου σε Νοσοκοµείο ή Κλινική για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η ηλικία των ασφαλισµένων προσώπων κατά την έναρξη ισχύος των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60 ο έτος. Η ισχύς των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων τερµατίζεται : 1. Με την λήξη ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. 2. Με την έγγραφη καταγγελία του παρόντος από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών. Η Εταιρία όµως µετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έκδοση ή επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήµατος για κανένα λόγο δεν µπορεί να το καταγγείλει εκτός των προβλεποµένων στο Αρθρο 5 των Γενικών Ορων. 3. Λόγω µη πληρωµής των Ασφαλίστρων του παρόντος. 4. Κατά την επέτειο του Ασφαλιστηρίου Ζωής, την πλησιέστερη προς το εξηκοστό πέµπτο έτος (65 ο ) του Ασφαλιζοµένου. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η Εταιρία δεν µπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα οποιασδήποτε Συµπληρωµατικής Ασφάλισης ορισµένου αριθµού µεµονωµένων Συµβολαίων. Αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων γίνεται εάν η ηλικία του Ασφαλιζοµένου αλλάξει τιµολογιακή κλάση. Η Εταιρία διατηρεί όµως το δικαίωµα, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να αναπροσαρµόζει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα ασφάλιστρα µιάς ολόκληρης κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις δεν καλύπτουν περιπτώσεις που οφείλονται σε : Χρήση ναρκωτικών, διεγερτικών, ηρεµιστικών ουσιών ή οινοπνευµατωδών ποτών. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ή συµµετοχή σε παράνοµη εγκληµατική ενέργεια. Πόλεµο εξωτερικό ή εµφύλιο, σε επαναστάσεις, στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, απεργίες, εκτός αν αποδειχθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλιζόµενος δεν είχε ενεργό συµµετοχή σε συµπλοκές µε τις Αρχές, εξ αιτίας των οποίων υπέστη σωµατικές κακώσεις. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας και σωµατικές βλάβες που προήλθαν εκούσια, ανεξάρτητα της διανοητικής κατάστασης του Ασφαλιζοµένου. ιανοητικές, ψυχολογικές ή νευρικές διαταραχές και τις επιπτώσεις τους. Αεροπορικά ατυχήµατα, εκτός εάν ο Ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα σαν επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας που εκτελεί κανονικά δροµολόγια (τακτικά ή έκτακτα). Συµµετοχή σε επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές καταδύσεις, σε αγώνες ταχύτητας (µε οποιαδήποτε µέσα εκτός τα πόδια), ακροβασία, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες. Επιδράσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας. Προυπάρχουσες παθήσεις ή λειτουργικές ανατοµικές και γενετικές ανωµαλίες, που δεν έχουν δηλωθεί µε την Αίτηση Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Ατυχήµατα ή Ασθένειες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε συµµετοχή ή ενασχόληση του Ασφαλιζόµενου σε οποιοδήποτε άθληµα, επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό, καλύπτονται µε τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις του παρόντος, υπό την προυπόθεση ότι : έχει δηλωθεί το είδος του αθλήµατος και η συχνότητα απασχόλησης του Ασφαλιζόµενου µε αυτό. η Εταιρία έχει αποδεχθεί τον σχετικό κίνδυνο, µε επασφάλιστρο ή έκδοση σχετικού Ειδικού Ορου.

9 ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρία και να αποστείλει δήλωση ατυχήµατος ή ασθένειας υπογεγραµµένη, το αργότερο εντός (8) οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία διεκδικεί αποζηµίωση. Η Εταιρία έχει κάθε δικαίωµα διορισµού ιατρού προκειµένου να πιστοποιήσει τις συνέπειες του ατυχήµατος ή της ασθένειας του Ασφαλιζόµενου. Ο Ασφαλιζόµενος, ο Συµβαλλόµενος και οι ικαιούχοι, έχουν την υποχρέωση µε τις ενέργειες τους να διευκολύνουν την Εταιρία στη διερεύνηση απαιτήσεων από ατύχηµα ή ασθένεια, να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και µε ευθύνη τους να προσκοµίζουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θεµελιώνουν τις απαιτήσεις τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Εταιρίας. Η µη συµµόρφωση προς τις πιό πάνω υποχρεώσεις, συνεπάγεται την απαλλαγή της Εταιρίας από την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια συµβεί στο εξωτερικό, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρία θεωρηµένα από το πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο.

10 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία παρέχει, σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, το Ασφάλισµα που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος, εφ όσον συντρέχουν οι προυποθέσεις Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οφείλει να προσκοµίζει στην Εταιρία τα αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία που την αποδεικνύουν. Για να θεωρηθεί η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα οριστική και να καταβληθεί αποζηµίωση, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική ιατρική γνωµάτευση, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα από την ηµεροµηνία δήλωσης της ανικανότητας, ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτήν κάθε διευκόλυνση. Σε περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου Ασφαλίσµατος. Ανικανότητας, υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισµα, ως εξής : Ποσοστό 40% του Ασφαλίσµατος, µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της ασθένειας που προκάλεσε την Ανικανότητα του Ασφαλιζόµενου και µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος έχει προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά δύο (2) τουλάχιστον µήνες προ της εκπνοής του έτους. Ποσοστό 40% µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την προηγούµενη καταβολή. Ποσοστό 20% µε την συµπλήρωση δύο (2) ετών από την πρώτη καταβολή. Σε περίπτωση ολικής απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλµών, αποκοπής δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, τότε η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται οριστική και το Ασφάλισµα καταβάλλεται εφ άπαξ. Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλιζόµενου πριν από την είσπραξη του Ασφαλίσµατος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει : 1. Οταν η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το Ασφάλισµα. 2. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση Μόνιµης και Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, η Εταιρία µετά την οριστικοποίηση της

11 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Εταιρία. Στην περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται στη συνέχιση καταβολής των Ασφαλίστρων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή εργασία µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζόµενου, όταν είναι συγχρόνως και Συµβαλλόµενος, απαλλάσσει αυτόν από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, χωρίς να θίγεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων αφορά τόσο τη Βασική Ασφάλιση Ζωής όσο και τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί η παύση της Ανικανότητας, αυτοµάτως παύει και η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων και ο Συµβαλλόµενος υπόκειται πάλι στις σχετικές µε την πληρωµή ή µη των ασφαλίστρων, διατάξεις των Γενικών Ορων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα να θεωρηθεί οριστική και να απαλλαγεί ο Συµβαλλόµενος από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική γνωµάτευση των ιατρών, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την περίπτωση αποκοπής των δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, όπου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται αµέσως οριστική.

12 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιµη και Ολική Ανικανότητα θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας έχασε οριστικά την ικανότητα να ασκεί το επάγγελµα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση οριστικοποίηση της, ο Συµβαλλόµενος δε, υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Εταιρία. Στην περίπτωση που µεταγενέστερα κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται στη συνέχιση καταβολής των Ασφαλίστρων. ΑΡΘΡΟ 4 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή εργασία µε µισθό ή κέρδος. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, του Συµβαλλοµένου, απαλλάσσει αυτόν από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, χωρίς να θίγεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων αφορά τόσο τη Βασική Ασφάλιση Ζωής όσο και τις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί η παύση της Ανικανότητας, αυτοµάτως παύει και η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων και ο Συµβαλλόµενος υπόκειται πάλι στις σχετικές µε την πληρωµή ή µη των ασφαλίστρων, διατάξεις των Γενικών Ορων. ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα να θεωρηθεί οριστική και να απαλλαγεί ο Συµβαλλόµενος από την περαιτέρω καταβολή των Ασφαλίστρων, απαιτείται η παρέλευση ενός (1) έτους από την τελική γνωµάτευση των ιατρών, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και να καταβάλλονται τα αντίστοιχα Ασφάλιστρα. Μετά την οριστικοποίηση όµως της Ανικανότητας, η Εταιρία επιστρέφει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την περίπτωση αποκοπής των δύο άκρων ή ολικής παράλυσης, όπου η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρείται αµέσως οριστική. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει την συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και µετά την

13 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση αποκαλούµε : ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ : Το θάνατο που θα επέλθει στα ασφαλιζόµενα πρόσωπα άµεσα ή µέσα σε 180 ηµέρες από ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την κατάσταση εκείνη µε την οποία τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα µέσα σε 180 ηµέρες από την εκδήλωση του ατυχήµατος και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού, έχασαν οριστικά την ικανότητα να ασκήσουν το επάγγελµά τους ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για το οποίο διαθέτουν πείρα, µόρφωση και ικανότητες. Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιµη Ολική Ανικανότητα : 1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών. 2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλµού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 4. Η οριστική παράλυση ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την, από ακρωτηριασµό, ανατοµική ή λειτουργική απώλεια µέρους του σώµατος ή της χρήσης του, που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα άµεσα ή µέσα σε 180 ηµέρες από το ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού, που δεν συνιστά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ : Τις καλύψεις Θανάτου και Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας οι οποίες διπλασιάζονται εάν ο Ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα : Σαν πεζός όταν χτυπηθεί από αυτοκίνητο ή σιδηροδροµικό συρµό. Οταν οδηγεί νόµιµα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή επιβαίνει σε αυτό. Σαν επιβάτης επί πληρωµή εισιτηρίου σε µέσο µαζικής µεταφοράς. Ως µέσο µαζικής µεταφοράς νοείται το λεωφορείο, το τρόλλευ, το τράµ, ο σιδηρόδροµος (υπέργειος ή υπόγειος), το ταξί, το αεροσκάφος και το πλοίο. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την ανικανότητα που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα από ατύχηµα, και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού και δεν τους επιτρέπει να ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλο παρεµφερές για το οποίο διαθέτουν πείρα, µόρφωση και ικανότητες. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την ανικανότητα που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα από ατύχηµα και αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού και τους επιτρέπει να ασκούν µερικώς τις επαγγελµατικές τους ασχολίες ανεξάρτητα από το αν νοσηλεύονται ή όχι. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α : Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη θεραπεία που θα υποστούν τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα εξ αιτίας ατυχήµατος. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία καταβάλλει στους ικαιούχους σε περίπτωση επέλευσης των ασφαλιζοµένων κινδύνων, το Ασφάλισµα, σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων και τον Πίνακα ποσοστών Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας. Ειδικότερα, η Εταιρία σε περίπτωση : 1. Θανάτου από Ατύχηµα καταβάλλει εξ ολοκλήρου το Ασφάλισµα. 2. Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα καταβάλλει εξ ολοκλήρου το Ασφάλισµα αµέσως µετά την οριστικοποίηση της Ανικανότητας. 3. Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα καταβάλλει το Ασφάλισµα που αποτελεί ποσοστό µέχρι το 70% του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον πιό κάτω πίνακα. 4. Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, καταβάλλει κάθε εβδοµάδα από την 1 η ηµέρα της ανικανότητας, εξαιρούµενης της ηµέρας του ατυχήµατος και µέχρι 104 εβδοµάδες, το προβλεπόµενο Ασφάλισµα όπως ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 5. Πρόσκαιρης Μερικής Ανικανότητας, καταβάλλει κάθε εβδοµάδα από την 1 η ηµέρα της ανικανότητας και µέχρι 104 εβδοµάδες, το 50% του ποσού που καταβάλλεται στην Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα. 6. Ιατροφαρµακευτικών Εξόδων, καταβάλλει για κάθε ατύχηµα για πραγµατικά γενόµενα έξοδα και µέχρι του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου που θα απαιτηθεί για την θεραπεία του Ασφαλιζόµενου είτε απαιτείται νοσηλεία είτε όχι. ιευκρινίζεται ότι, αν η Πρόσκαιρη Ανικανότητα είναι συνέπεια διαστρέµµατος ή θλάσης, τότε η αποζηµίωση θα καταβληθεί από την όγδοη (8 η ) ηµέρα και όχι από την εποµένη του ατυχήµατος. Στις περιπτώσεις α, β και γ, εφ όσον το ατύχηµα συνέβη µε τις προυποθέσεις που αναφέρονται στο Αρθρο 1 ( ιπλασιασµός), η Εταιρία καταβάλλει ως Ασφάλισµα το διπλάσιο ποσό.

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού 60% 50% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη 25% 20% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη 25% 20% Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του δείκτη 15% 10% Πλήρης απώλεια του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου 10% 8% Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού συµπεριλαµβανοµένων όλων των δακτύλων 30% Πλήρης απώλεια κνήµης ή ποδιού 50% Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί 25% Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί 20% Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος 20% Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% Βράχυνση κατά 5 εκ. τουλάχιστον κάτω µέλους του σώµατος 15% Πλήρης απώλεια µατιού ή ελλάτωση της όρασης και των δύο µατιών κατά το µισό 25% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 15% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% Κάταγµα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί 25% Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση 40% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωµαλίες 20% Κάθε άλλη απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους που προυπήρχε του ατυχήµατος, δεν συνυπολογίζεται στην αποζηµίωση. Επίσης δεν λαµβάνεται υπ όψιν το ότι οι συνέπειες του ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες εξ αιτίας της απώλειας ή του ελαττώµατος που προυπήρχε και η αποζηµίωση υπολογίζεται µόνο για τη ζηµιά που προέκυψε από το ατύχηµα. Σε περίπτωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης µε συµπτώµατα κήλης κάποιου µεσοσπόνδυλου δίσκου (ισχυαλγία, οσφυαλγία, πάρεση ισχυακού νεύρου), το ποσοστό της Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει σε καµµία περίπτωση το 40% του ασφαλιζόµενου ποσού. Αν ο Ασφαλιζόµενος είναι ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ τα ποσοστά που προβλέπονται στον ανωτέρω πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και του αριστερού χεριού, αντιστρέφονται. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ηµερήσια ή εβδοµαδιαία αποζηµίωση για την Πρόσκαιρη Ανικανότητα καταβάλλεται ανεξάρτητα από αυτήν που οφείλεται για Μόνιµη Ανικανότητα ή Θάνατο, παύει όµως να καταβάλλεται από τη στιγµή που η Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα οριστικοποιείται. Αντίθετα το ίδιο ατύχηµα δίνει δικαίωµα για µία µόνο από τις αποζηµιώσεις Θανάτου ή Μόνιµης Ανικανότητας. Σε περίπτωση που ο θάνατος συµβεί µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, σαν συνέπεια καλυπτοµένου ατυχήµατος και ο Ασφαλιζόµενος πριν από τον θάνατο του έχει ήδη εισπράξει την αποζηµίωση που προβλέπεται για αναπηρία, η Εταιρία καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και αυτού που πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου, εφ όσον το τελευταίο είναι µεγαλύτερο. Σε καµµία περίπτωση δεν αναθεωρείται αποζηµίωση που έχει ήδη διακανονιστεί µε βάση την παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση και για την οποία υπάρχει σχετική υπογεγραµµένη απόδειξη.

15 για το είδος της εργασίας του κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο Ασφαλιζόµενος ή οι κληρονόµοι του ή ο Συµβαλλόµενος ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί µε εντολή του και για λογαριασµό του, έχει την υποχρέωση να δηλώνει εγγράφως στην Εταιρία, κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, αφότου το πληροφορήθηκε. Επίσης οποιαδήποτε συµπληρωµατική γνωµάτευση ή παραπεµπτικό εξετάσεων-νοσηλείας-φαρµακευτικής αγωγής, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται. Η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσµία ισχύει για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου θεµελιώνεται δικαίωµα για αποζηµίωση πρώτη ή συµπληρωµατική. Εάν περάσει η παραπάνω ανατρεπτική προθεσµία των 8 ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, χωρίς αυτό να αναγγελθεί στην Εταιρία, χάνεται κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης από την παρούσα Συµπληρωµατική Ασφάλιση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει µε δικούς της ιατρούς την ακρίβεια των παραπάνω δηλώσεων και να παρακολουθεί όσα έχουν σχέση µε την νοσηλεία του παθόντα. Ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει µε έξοδά του, αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της ανικανότητας του για εργασία και ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των εξαιρέσεων των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων που ισχύουν για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, δεν καλύπτονται και οι περιπτώσεις που οφείλονται σε : 1. Οσφυοισχυαλγία, δισκοπάθεια και στις επιπλοκές τους. 2. Υπηρεσία στις Ενοπλες υνάµεις ως κληρωτού 3. Κάθε χειρουργική επέµβαση, που δεν έγινε εξ αιτίας ατυχήµατος. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση λήγει σε περίπτωση καταβολής οποιωνδήποτε αποζηµιώσεων λόγω Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας. Ειδικά για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, η κάλυψη λήγει όταν ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιαδήποτε εργασία µε αµοιβή, µισθό ή κέρδος, χωρίς να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και όταν η αποζηµίωση καταβληθεί επί 104 εβδοµάδες από το ίδιο ατύχηµα.

16 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλιζόµενος δεν µπορεί να ασκήσει το δηλωθέν επάγγελµά του ή άλλο παρεµφερές, για το οποίο διαθέτει πείρα, µόρφωση και ικανότητες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ : Θεωρείται ο αριθµός των συνεχών ηµερών από την έναρξη της ανικανότητας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, η Εταιρία αναλαµβάνει να καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, την µηνιαία παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλίστρων, ως εξής : 1. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί και θα εκδηλωθεί µέσα σε 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία ατυχήµατος, η καταβολή της µηνιαίας παροχής αρχίζει από την όγδοη (8 η ) ηµέρα της ανικανότητας µε ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) χρόνια. 2. Σε περίπτωση ασθένειας που θα εκδηλωθεί για πρώτη φορά 30 ηµέρες από την έναρξη της Ασφάλισης αυτής ή της επαναφοράς σε ισχύ και η οποία απαιτεί παρακολούθηση του Ασφαλιζόµενου από ιατρό που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα, η καταβολή της µηνιαίας παροχής αρχίζει από την όγδοη (8 η ) ηµέρα της ανικανότητας µε ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) χρόνια. Η αποζηµίωση καταβάλλεται για κάθε µήνα ή τµήµα του, κατά τη διάρκεια µιάς συνεχόµενης περιόδου Ολικής Ανικανότητας και όχι παραπάνω από την ανώτατη διάρκεια των δύο (2) χρόνων. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους των Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, άρθρο 6, για την αποζηµίωση της Απώλειας Εισοδήµατος, ο Ασφαλιζόµενος, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία,µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών, την έναρξη της ασθένειας ή του ατυχήµατος και να προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν παρέλθει η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσµία των οκτώ (8) ηµερών, η ανικανότητα υπολογίζεται από την ηµέρα της γνωστοποίησης και µετά και η Εταιρία απαλάσσεται της υποχρέωσης για τον µέχρι της ειδοποίησης χρόνο. Ενέργειες της Εταιρίας για την εξακρίβωση της ανικανότητας, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αναγνώριση για καταβολή αποζηµίωσης. ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που η ηλικία ή το επάγγελµα του Ασφαλιζόµενου δηλώθηκαν ανακριβώς ή άλλαξαν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, χωρίς να ενηµερωθεί η Εταιρία και µε την προυπόθεση ότι δεν προκύπτει θέµα απαλλαγής της Εταιρίας από τις υποχρεώσεις της παρούσας, οι παροχές που καταβάλλονται θα αναπροσαρµόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται µε βάση την πραγµατική ηλικία και το πραγµατικό επάγγελµα του Ασφαλιζόµενου, σύµφωνα µε τους πίνακες ασφαλίστρων που εφαρµόζει η Εταιρία. Τα ανωτέρω, όσον αφορά στο επάγγελµα, δεν ισχύουν για την περίπτωση ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των εξαιρέσεων των Ειδικών Ορων Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων που ισχύουν, για την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις ανικανότητας που οφείλονται σε : 1. Κύηση, τοκετό, αποβολή, άµβλωση ή θεραπευτική αγωγή για τεκνοποίηση. 2. Οσφυοισχυαλγία, δισκοπάθεια και επιπλοκές της. 3. Θεραπεία ή εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδεκτοµή και κήλη, γεννητικών οργάνων γυναίκας, εκτός αν πραγµατοποιηθούν 6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης. 4. Επιληπτικές κρίσεις, κιρσούς, χρόνιο αλκοολισµό, αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός αν προέρχεται από κάποιο ατύχηµα που έγινε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος) και γενικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check up). 5. Οδοντοιατρική θεραπεία µε εγχείρηση ή όχι, εκτός και αν προέρχεται από ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, η Ασφάλιση αυτή λήγει :

17 Εάν ο Ασφαλιζόµενος καταστεί Μόνιµα Ολικά Ανίκανος. Εάν ο Ασφαλιζόµενος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιαδήποτε εργασία µε µισθό, αµοιβή ή κέρδος πριν την επέλευση κινδύνου. Σε αυτή τη περίπτωση, η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται στην άτοκη καταβολή των ασφαλίστρων του προσαρτήµατος, που τυχόν έχει εισπράξει για µεταγενέστερη περίοδο.

18 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρµογή της κάλυψης αυτής, ορίζονται ως : α.καρκινοσ Κάθε κακοήθης όγκος ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάντληση των κακοηθών κυττάρων και την διήθηση ιστών. Συµπεριλαµβάνεται η λευχαιµία, η νόσος του Hodgkin (πλην του πρώτου σταδίου) και το κακόηθες µελάνωµα. εν καλύπτονται όµως : το µη διηθητικό καρκίνωµα in situ. κάθε καρκίνος του δέρµατος και η χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία. β.καρ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Η νέκρωση ενός τµήµατος του καρδιακού µυός ως αποτέλεσµα ελλειπούς τροφοδοσίας µε αίµα στην σχετική περιοχή. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται σε όλα τα παρακάτω : Ιστορικό τυπικού θωρακικού πόνου. Πρόσφατες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις. Αύξηση των καρδιακών ενζύµων. γ.εγκεφαλικο ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο µη χαρακτηριζόµενο ως παροδικό ισχαιµικό, που δηµιουργεί νευρολογικές συνέπειες που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες και προέρχεται από έµφρακτο, αιµορραγία και εµβολή από εξωκρανιακή αιτία. Απαραίτητο σαν επακόλουθο είναι η ύπαρξη µόνιµης νευρολογικής συνδροµής. δ.στεφανιαια ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η χειρουργική επέµβαση µε την µέθοδο BY PASS GRAFTS που έχει γίνει για να διορθωθεί στένωση ή απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. εν καλύπτονται όµως η χειρουργικοί τρόποι, όπως αγγειοπλαστική µε µπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή απόφραξης µε Laser. ε.νεφρικη ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης οφειλόµενης σε οποιαδήποτε αιτία, µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος υποβάλλεται σε τακτική αιµοκάθαρση ή έχει υποστεί µεταµόσχευση νεφρού. στ. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Η χειρουργική επέµβαση που έχει γίνει µε σκοπό την µεταµόσχευση καρδιάς, πνευµόνων, παγκρέατος, νεφρών ή µυελού των οστών στον Ασφαλιζόµενο (ως λήπτη). ζ.παραλυση Η ολική και µόνιµη απώλεια της χρήσης δύο ή περισσοτέρων άκρων. η.τυφλωση Η ολική, µόνιµη και µη αναστρέψιµη απώλεια ολόκληρης της όρασης και των δύο οφθαλµών. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους και ανεξάρτητα από άλλες παροχές, το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλίστρων, σε περίπτωση επέλευσης µίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω παθήσεις : Καρκίνος Καρδιακή Προσβολή Εγκεφαλικό Επεισόδιο Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί χειρουργική επέµβαση Νεφρική Ανεπάρκεια Μεταµόσχευση Οργάνων Παράλυση Τύφλωση ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Η καταβολή του Ασφαλίσµατος γίνεται σε τρεις (3) δόσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο : Η 1 η δόση, που αποτελείται από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία διάγνωσης ή χειρουργικής επέµβασης, των παραπάνω αναφεροµένων σοβαρών παθήσεων. Η 2 η δόση, που αποτελείται από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), καταβάλλεται 15 ηµέρες µετά την πληρωµή της 1 ης δόσης. Η 3 η δόση, που αποτελείται από το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%), καταβάλλεται ένα (1) µήνα από την πληρωµή της δεύτερης δόσης. Απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε δόσης, είναι η καλυπτόµενη πάθηση να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά, τουλάχιστον τρείς (3) µήνες από την έναρξη ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας και ο Ασφαλιζόµενος να βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο της οφειλόµενης δόσης. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου, υπολοιπόµενες δόσεις δεν καταβάλλονται στους ικαιούχους.

19 1. Με την λήξη της ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής για οποιοδήποτε λόγο. 2. Με την καταβολή του Ασφαλίσµατος. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ο Ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης, είναι υποχρεωµένος να περιγράψει στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο θα χρησίµευε στην Εταιρία για να εκτιµήσει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης γνωστών σε αυτόν περιστατικών και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τις καλυπτόµενες παθήσεις, η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της, εφ όσον η δήλωση ή η απόκρυψη είναι τέτοιας φύσης, ώστε η Εταιρία, εάν γνώριζε την αλήθεια, δεν θα δεχόταν να συνάψει την ασφάλιση ή θα την δεχόταν µε διαφορετικούς όρους. Ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται εντός 3 µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία που διαγνώσθηκε η πάθηση, να καταθέσει γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδροµή των προυποθέσεων του δικαιώµατος του για αποζηµίωση. Παράλειψη του Ασφαλιζόµενου να συµµορφωθεί εµπρόθεσµα µε τις παραπάνω υποχρεώσεις, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατος του για αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Συµπληρωµατική Ασφάλιση δεν καλύπτει τις συγκεκριµένες παθήσεις όταν προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από : 1. Αυτοτραυµατισµό ή φαρµακευτική δηλητηρίαση που δεν οφείλεται σε ενέργεια τρίτου. 2. Χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών. 3. Σύνδροµο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας (AIDS). ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Η ισχύς της Ασφάλισης λήγει :

20 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ : Το ποσό που θα καταβάλλεται για κάθε ηµέρα νοσηλείας του Ασφαλιζόµενου σε νοσοκοµείο ή κλινική. ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ : Το ποσό που θα καταβάλλεται για κάθε ηµέρα που ο Ασφαλιζόµενος παραµένει στο σπίτι για ανάρρωση κατόπιν εντολής ιατρού, αφού έχει προηγηθεί νοσηλεία. ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ : Το ποσό που θα καταβάλλεται στην Ασφαλιζόµενη για κάθε ηµέρα νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τοµή. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση και σε περίπτωση που εξ αιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος κρίνεται αναγκαία η περίθαλψη του Ασφαλιζόµενου σε Νοσοκοµείο, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει : Το ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, µέχρι 365 ηµέρες για κάθε νοσηλεία. Το διπλάσιο του ηµερήσιου επιδόµατος που καταβάλλεται για απλή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο, σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και για τις ηµέρες παραµονής του Ασφαλιζόµενου σε αυτή. Το ηµερήσιο Επίδοµα Ανάρρωσης σε ποσοστό 50% του ηµερήσιου επιδόµατος απλής νοσηλείας, µετά την έξοδο του Ασφαλιζόµενου από το Νοσοκοµείο για όσες ηµέρες διήρκεσε η νοσοκοµειακή νοσηλεία, µε ανώτατο όριο τις 60 ηµέρες. Το επίδοµα ανάρρωσης δεν χορηγείται σε ανήλικους. Το τριπλάσιο του Νοσοκοµειακού Επιδόµατος, σε περίπτωση επέµβασης σε Νοσοκοµείο χωρίς διανυκτέρευση αλλά µε έκδοση εισιτηρίου βάσει πρωτότυπων αποδείξεων. Το Επίδοµα Τοκετού, ίσο µε 10 ηµέρες νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό και 20 ηµέρες νοσηλείας για τοκετό µε καισαρική τοµή. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο τοκετός να συµβεί τουλάχιστον 10 µήνες από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της Συµπληρωµατικής αυτής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 3 : ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ύο ή περισσότερες νοσηλείες σε Νοσοκοµείο, που οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές που προήλθαν από αυτή, θα θεωρούνται από την Εταιρία σαν µία νοσηλεία, εκτός αν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ο Ασφαλιζόµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό του, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία κάθε εισαγωγή σε Νοσοκοµείο, προσώπου που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση και µάλιστα µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την εισαγωγή και πριν την έξοδο του. Εχει επίσης την υποχρέωση να προσκοµίζει στην Εταιρία, αποδεικτικά στοιχεία της νοσηλείας, µέσα σε 30 ηµέρες από την έξοδο από το Νοσοκοµείο. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, δεν καλύπτεται νοσηλεία ή ανάρρωση που οφείλεται σε : 1. Κύηση, αποβολή, άµβλωση και επιπλοκές τους. 2. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check up), αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός αν είναι επιβεβληµένη από ατύχηµα που καλύπτεται από την παρούσα Ασφάλιση. 3. Τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική) εκτός αν πραγµατοποιηθεί 10 τουλάχιστον µήνες µετά την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης. 4. Εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδεκτοµής και κήλης, εκτός αν πραγµατοποιήθηκαν 3 τουλάχιστον µήνες µετά την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της Ασφάλισης. 5. Οδοντοιατρική θεραπεία µε ή χωρίς εγχείρηση, εκτός αν επιβάλλεται λόγω ατυχήµατος που έγινε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ Πέραν των οριζοµένων στους Ειδικούς Ορους Συµπληρωµατικών Ασφαλίσεων, η Συµπληρωµατική αυτή Ασφάλιση, λήγει : Για τον Ασφαλιζόµενο ή τη σύζυγό του όταν διαζευχθούν. Για τα εξαρτώµενα παιδιά όταν συµπληρώσουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους ή όταν παντρευτούν πριν από αυτή την ηλικία. Με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη µε το 65 ο έτος της ηλικίας του Ασφαλιζόµενου. Μπορεί όµως να παραταθεί για 5 χρόνια και στη συνέχεια ισοβίως, εάν ο Συµβαλλόµενος καταβάλλει το επασφάλιστρο που θα καθορισθεί από την

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: Για όλα τα παραπάνω υπό στοιχεία Ι, έως V αναφερόµενα, καθώς και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

============== ΟΡΟΙ TRAVEL CORPORATE 12.2012 1

============== ΟΡΟΙ TRAVEL CORPORATE 12.2012 1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ============== Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. /τος 400/70, του Ν.489/76, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Βασική Παροχή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι,

Διαβάστε περισσότερα