Λυκούργου 1 (2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , εσωτερικό: 3430 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυκούργου 1 (2ος όροφος), 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210-3239.111, 3283.429 εσωτερικό: 3430 Fax: 210-3239.112"

Transcript

1 Λυκούργου 1 (2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , εσωτερικό: 3430 Fax: Μαΐου 2010

2 Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθύνοντα Σύµβουλε, Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι µέτοχοι, Πριν εισέλθω στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης, θα ήθελα να απευθυνθώ στη Διοίκηση της Τράπεζας και συγκεκριµένα στον Πρόεδρο, κ. De Leusse, και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Strub. Κύριοι, Κύριοι, Η συµπτωσιολογία δεν µπορεί να είναι επαναλαµ- βανόµενη. Το 2008 η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα Μεγάλη Πέµπτη, πέρσι και φέτος σε ηµέρα απεργίας [βλ. Υ.Γ.(2)]. Οι µεθοδεύσεις αυτές προέρχονται από µία µερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δρουν µε κινητήριο µοχλό την επίλυση των δικών τους «προβληµάτων» είτε αποτελούν µέρος του µηχανισµού της Τράπεζας είτε κατά κύριο λόγο - είναι έξω από αυτόν και προ- σπαθούν να περιχαρακώσουν τη θέση τους και πίνουν εις υγείαν των «κορόιδων». Ένας Όµιλος σε τάξη µεγέθους της Credit Agricoe θέτει σε αµφισβή- τηση το κύρος και τη φήµη του µε τη χρήση τέτοιου είδους τεχνασµάτων και αλχηµειών, οι οποίες µόνο τροχοπέδη συνιστούν στο έργο του. Κύριε Strub, σε σας έπεσε ο κλήρος να αποκαταστήσετε την «τάξη» και να αποδώσετε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Πρέπει να σπείρετε το σπόρο της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης για να φυτρώσει ανάπτυξη, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και τότε ο συν- δικαλιστής θα είναι συνοδοιπόρος σας, καθώς τότε και µόνο τότε ο συνάδελφος θα εργάζεται σε ένα καθόλα υγιές περιβάλλον. Κύριε Strub, ο Όµιλος σας εµπιστεύθηκε τη θέση αυτή ενώ οι εργαζόµενοι εναποµένουν από εσάς κινήσεις ανασυγκρότησης της Τράπεζας.

3 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ας περάσουµε τώρα στα θέµατα ηµερησίας διάταξης. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου του Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας, τα µέλη του οποίου είναι και µέτοχοι της Τράπεζας, θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις µας για την πορεία της Εµπορικής κατά την περυσινή χρονιά. Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 είναι ότι η Εµπορική Τράπεζα και την προηγούµενη χρονιά έκανε ακόµη ένα σηµαντικό βήµα, αποµακρυ- νόµενη από τη µακρά ζηµιογόνα περίοδο, το οποίο όµως θα ήταν πολύ περισσότερο αποτε- λεσµατικό, αν κατά την περυσινή χρονιά δεν εµφανιζόταν µε την ένταση που εµφανίσθηκε και στην Ελλάδα η διεθνής οικονοµική κρίση, η οποία έπληξε πρωτίστως τον τραπεζικό τοµέα. Είναι γνωστές οι περιπέτειες µεγάλων και µικρών τραπεζών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες πε- ριοχές του κόσµου και δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς εκτενώς στις περιπτώσεις αυτές. Τα αίτια είναι γνωστά και θέλουµε να ελπίζουµε ότι «τα παθήµατα έγιναν µαθήµατα». Ως εκ τούτου, παρά το αντίκτυπο από τη διεθνή οικονοµική κρίση, τα στοιχεία του Ισολογισµού δείχνουν µια θετική πορεία που, µε τη λήψη ορθών αποφάσεων στο µέλλον, θα είναι ικανή για να τε- θεί οριστικό τέλος στην καθίζηση στην οποία είχαν καταδικάσει την Εµπορική Τράπεζα οι από κάθε άποψη λανθασµένες επιλογές παλαιοτέρων διοική- σεων, τις οποίες εµείς, ως Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού, είχαµε έγκαιρα επισηµάνει, υπογραµ- µίζοντας τους κινδύνους που περιέκλειαν για την πορεία της Τράπεζας και προτείνοντας παράλληλα τις, κατά την άποψή µας βέβαια, ενδεδειγµένες λύσεις, οι οποίες όµως τότε δεν εισακούοντο! Φυσικά οι εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι επισηµάνσεις µας ήταν ορθές, καθώς επαληθεύθηκαν οι φόβοι µας και η Εµπορική Τράπεζα απώλεσε τη θέση που κατείχε στην ελληνική τραπεζική αγορά, αλλά και γενικότερα στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να χάσει ση- µαντικό µερίδιο της αγοράς καταθέσεων, να καταρρεύσουν τα έσοδα και αντί κερδοφορίας να περιέλθει σε αλλεπάλληλες ζηµιογόνες χρήσεις

4 Στις αµέσως δύο προηγούµενες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εµπορικής Τράπεζας είχαµε χαιρετίσει µε ικανοποίηση τις προ- σπάθειες αντιµετώπισης των ζηµιών, οι οποίες οφείλονταν εν µέρει στις προσαρµογές που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εξειδικευµένου ελέγχου, που ήταν αναγκαίος, προκειµένου να γίνει εναρµόνιση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων της Εµπορικής µε τις αρχές και τις µεθοδολο- γίες της µητρικής τράπεζας και κυρίου µετόχου της, Credit Agricoe. Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Το 2009, η πορεία της Εµπορικής Τράπεζας θα ήταν ακόµη καλύτερη, αν στο µεταξύ δεν είχε κάνει έντονη την παρουσία της και στην Ελλάδα η γνωστή διεθνής οικονοµική κρίση, που πρώτα και κύρια έπληξε τον τραπεζικό χώρο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ενοποιηµένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του 2009: Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Εµπορικής ανήλθε στο ποσό των 751 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση µε το Τα µεικτά λειτουργικά κέρδη αυξή- θηκαν κατά 41,4% σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 104,2 εκατ. ευρώ, ενώ Οι καθαρές ζηµίες του Οµίλου ανήλθαν σε 582,6 εκατ. ευρώ έναντι 491,9 εκατ. ευρώ το 2008, εξέλιξη που αποδίδεται αφενός στο συνεχώς επιδεινούµενο µακροοικονοµικό περιβάλλον και αφετέρου στην ευθυ- γράµµιση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εµπορικής Τράπεζας µε τα πρότυπα της Credit Agricoe, που είναι ο κύριος µέτοχος της Εµπορικής. Επίσης από τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 προκύπτει ότι οι εργαζόµενοι συνέβαλαν αποφασιστικά στους κρίσιµους για κάθε τράπεζα τοµείς πλην του τοµέα των καταθέσεων, όπου η Διοίκηση της Τρά- πεζας επέλεξε να εφαρµόσει πολιτική που δεν οδηγούσε σε προσέλκυση προθεσµιακών καταθέσεων.

5 Στον τοµέα των καταθέσεων εφαρµόσθηκε η στρατηγική της Διοίκησης για περιορισµό των προθεσµιακών καταθέσεων µε ταυτό- χρονη αύξηση καταθέσεων Ταµιευτηρίου, ώστε να µειωθεί το κόστος του δανεισµού. Κατά συνέπεια, η µείωση των καταθέσε- ων κατά 16% το 2009 έναντι του 2008 δεν προήλθε από κάποια λάθη, αβελτηρία ή ανεπάρκεια των εργαζοµένων, αλλά από την πολιτική ενίσχυσης των λεγοµένων «βασικών καταθέσεων» που κυρίως είναι οι καταθέσεις ταµιευτηρίου. Πρόκειται για µια πολιτική που επέλεξε για τους δικούς της λόγους η Διοίκηση της Εµπορικής Τράπεζας, προφανώς για µείωση των καταβαλ- λοµένων τόκων από τα συνήθως υψηλότερα επιτόκια των προθεσµιακών επιτοκίων, ανεξάρτητα αν µε αυτόν τον τρόπο στερήθηκε σηµαντικά ποσά καταθέσεων. Πρόκειται για µια πολιτική στην οποία µπορεί κανείς να εντοπίσει αρ- κετά θετικά στοιχεία, όπως τη µείωση του κόστους του χρήµατος, αλλά και να ασκήσει και αρνητική κριτική, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η Τρά- πεζα µείωσε τη ρευστότητά της και άρα δεν αύξησε στα επίπεδα που θα επιθυµούσε τις χορηγήσεις, ώστε να βγει κερδισµένη τελικά. Ωστόσο και αυτή η εξήγηση µπορεί να αντικρουστεί από την πραγµα- τικότητα, ότι δηλαδή σε εποχή ύφεσης και διεθνούς οικονοµικής κρίσης και χωρίς να υπάρχει χειροπιαστό αναπτυξιακό πρόγραµµα από την Πολιτεία, δεν θα επροκαλείτο ζήτηση δανείων. Και κατά συνέπεια, η Τρά- πεζα θα υποχρεωνόταν να πληρώνει υψηλούς τόκους για προθεσµιακές καταθέσεις, τις οποίες δεν θα µπορούσε, µέσω ακριβότερων χορηγήσεων, να αξιοποιήσει. Έτσι η στρατηγική που ακολούθησε στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία η Διοίκηση της Τράπεζας ίσως ήταν η ενδεδειγµένη τελικά. Ειδικότερα: Συνολικά οι καταθέσεις το 2009 διαµορφώθηκαν στα 14,9 δις. ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 16% σε σχέση µε το Ωστόσο οι λεγόµενες «βασικές καταθέσεις» το 2009 αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση µε το 2008, στα πλαίσια της πολιτικής καταθέσεων που έχει χαραχθεί από τη Διοίκηση για βελτίωση των καταθετικών επιλογών της Τράπεζας µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των καταθετών από τις προθεσµιακές στις βασικές καταθέσεις.

6 Το χαρτοφυλάκιο των δανείων υποχώρησε οριακά το 2009 και διαµορφώθηκε στα 22,7 δις. ευρώ από 22,9 δις. ευρώ που ήταν το Επίσης το ύψος των προβλέψεων στο δ τρί- µηνο του 2009 κατέγραψε και νέα µείωση κατά 14% φθάνοντας στα 138,4 εκατ. ευρώ, καθώς απέδωσε και το νέο κεντροποιηµέ- νο σύστηµα έγκρισης δανείων, αλλά και η βελτιωµένη εφαρµογή συστηµάτων για τον έλεγχο πιστώσεων σχετικά µε τις εισπρακτικές διαδικασίες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στα 750,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 5% σε σχέση µε το Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες µειώθηκαν κατά 6,8% και δια- µορφώθηκαν στα 119,2 εκατ. ευρώ, λόγω της χαµηλής κινητικότητας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθει- σών χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, σηµαντικά υψηλότερα µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 όταν κατεγρά- φη ζηµία 32,8 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 646,7 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν προσπάθειες νοικοκυ- ρέµατος που καταβάλλονται στην Εµπορική Τράπεζα και στο οποίο συµµετέχουν συνειδητά οι εργαζόµενοι. Ωστόσο εκείνο που απασχολεί µόνιµα και σταθερά τους εργαζόµενους στην Τράπεζα είναι το µέλλον της Εµπορικής Τράπεζας µετά την τρέχουσα κρίση. Γιατί η κρίση του χρη- µατοπιστωτικού συστήµατος, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει παρελθόν και κακή ανάµνηση, θέλω να πιστεύω. Και η βασική επιθυµία των εργα- ζοµένων είναι η κατάστρωση σχεδίων ανάκαµψης της Τράπεζας αµέσως µετά τον τερµατισµό της κρίσης, ώστε η Εµπορική να µπορέσει να σταθεί στο βάθρο που της ανήκει. Να επανακτήσει δηλαδή την θέση που παρα- δοσιακά είχε στην ελληνική αγορά, αλλά και να προχωρήσει µε δυναµική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με δυο λόγια, οι εργαζόµενοι λένε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι από τώρα, που βρισκόµαστε στην περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να προετοιµάζεται για την επόµενη ηµέρα, σχεδιάζοντας τα επόµενα βήµατα της Τράπεζας. Σε αυτή την προοπτική οι εργαζόµενοι θα συνδράµουν αποφασιστικά.

7 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Βεβαίως ούτε και για την χρήση του 2009 οι µέτοχοι της Τράπεζας θα πάρουν µέρισµα. Πρόκειται για µια σκληρή πραγµατικότητα που όλοι ανέµεναν, καθώς η Εµπορική Τράπεζα, προέρχεται από µια προβληµα- τική κατάσταση, η οποία για να αντιµετωπισθεί απαιτεί χρόνο, αλλά περισσότερο αποφασιστική και ορθή αξιοποίηση των στελεχών της Τρά- πεζας. Πρέπει να υπενθυµίσουµε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι κατά την περυσινή Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα δώσει το δηµιουργικό «παρών» των µελών του για την καλύτερη πορεία της Τράπεζας και ότι «θα στηρίξει µε την εµπειρία και τη γνώση των µελών του οποιαδήποτε προσπάθεια της Τράπεζας για περαιτέρω επέκτασή της είτε προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ- ρώπης, µε την ενίσχυση της δραστηριότητας που έχει ήδη εκεί, είτε της Μέσης Ανατολής». Και µάλιστα είχαµε υποστηρίξει τη θέση αυτή γιατί πιστεύουµε ότι «υπάρχει σηµαντικός χώρος για τραπεζική δραστηριότητα στις πε- ριοχές αυτές, ότι υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για τραπεζικές υπηρεσίες, από τις οποίες ένα σηµαντικό µερίδιο ανήκει στην Εµπορική Τράπεζα». Υποστηρίξαµε την πολιτική της εξωστρέ- φειας µε επιµονή, επιχειρηµατολογία, αλλά και µε βάση τα αποτελέσµατα που έφερε η παρουσία άλλων ελληνικών τραπεζών κυρίως στην βαλκανική. Και οι εξελίξεις µας δικαί- ωσαν, καθώς στην έκθεση του Δ.Σ. για τον Ισολογισµό του 2009 αναφέρεται ότι: «Η διε- θνής παρουσία της Τράπεζας στις χώρες των Βαλκανίων και της Κύπρου χαρακτηρίζεται από περιορισµένη έκθεση σε κινδύνους και βασίζεται πλέον σε στρατηγική ισορροπηµένης οργανικής ανάπτυξης». Στην ίδια πολιτική επιµένουµε και τώρα, γιατί κατά την γνώµη µας το ανθρώπινο δυναµικό της Εµπορικής, παρά το γεγονός ότι έχει τις δυνα- τότητες αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται στις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων, δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθµό που θα θέλαµε και θα µπορούσε να το πράξει η Διοίκηση της Τράπεζας.

8 Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε και τα ακόλουθα: Ενώ για την δραστηριότητα της Εµπορικής στο εξωτερικό υπάρχει ένα κλίµα σιγουριάς, για την κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώνεται κλίµα αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα που προκαλείται από τις ασυµµετρίες που εµφανίζονται στα δηµόσια οικονοµικά λόγω της ύφεσης, η οποία έγι- νε έντονα αισθητή στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 και θέτει σηµαντικές προκλήσεις στο τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα στον τοµέα της δια- χείρισης κινδύνων. Πράγµατι οι επισηµάνσεις αυτές που γίνονται στην έκθεση του Ισολογισµού από τη Διοίκηση της Τράπεζας είναι σηµαντικές και προβληµατίζουν τους εργαζόµενους της Τράπεζας. Πρόκειται για έναν προβληµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει τη Διοίκηση της Τράπεζας σε µια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τους εργαζόµενους στην Τράπεζα, ζητώντας τις απόψεις και την εµπει- ρία τους για την χάραξη εκείνης της πορείας που θα την οδηγήσει σε ασφαλή διέξοδο. Αυτό στην ουσία σηµαίνει αντικειµενική αξιοποίηση του προσωπικού της Εµπο- ρικής µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Όπως ακριβώς γίνεται στις τράπεζες που λειτουργούν σωστά και αποδοτικά. Μά- λιστα αυτή την ώρα, η αξιοποίηση των αρίστων στην Τράπεζά µας συνιστά εκ των ουκ άνευ κινήσεων που απαιτούνται. Θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµη αρκετό ανα- ξιοποίητο προσωπικό και κατά συνέπεια επιβάλλεται να αξιοποιηθεί µε βάση την αξιοκρατία και µόνο. Και µε την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να επαναλάβουµε παλαιότερη πρόταση του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας για την ανάγκη θεσµοθέτησης «αντικειµενικών κριτηρίων» για την αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε οι συνάδελφοι να µη θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την Διοίκηση της Τράπεζας. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία έχει ρίξει βαριά την σκιά της και στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, θα αρχίσει να αποµακρύνεται σύντοµα, ενώ όσον αφορά την Εµπορική Τράπεζα, θεωρούµε ότι αν αξιοποιήσει ακόµη περισσότερο το επιστηµονικό της προσωπικό σε συνδυασµό µε τις εξυγιαντικές αποφά- σεις που επιπροσθέτως πρέπει και ευελπιστούµε να λάβει µε στόχο την επιστροφή της Εµπορικής στην κερδοφορία, θα οδηγήσει την Τράπεζα στην κυρίαρχη θέση που τής ανήκει στην ελληνική αγορά.

9 O Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στη χώρα µας, υπενθυµίζει στη Διοίκηση της Τράπεζας ότι θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις των εργαζοµένων και να αφήνει πάντα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Υπάρχουν σηµάδια ανάκαµψης και αναντίρρητα ο Όµιλος στους χαλεπούς αυτούς καιρούς εν µέσω οικονοµικής κρίσης επέλεξε γεν- ναιόδωρα να στηρίξει την Εµπορική Τράπεζα, πρωτίστως οικονοµικά. Την πολιτική αυτή που επέλεξε να υιοθετήσει ο Όµιλος θα πρέπει να την εκµεταλλευτείτε στο έπακρο, κ. Διευθύνοντα Σύµβουλε, καταβάλλοντας προσπάθειες που να τείνουν στην αποκόµιση οφελών στο 100% ει δυνα- τόν. Ο Όµιλος, µε άλλα λόγια, έδωσε στην Τράπεζα την οικονοµική δυνα- τότητα και προοπτική για τη δηµιουργία ενός µοντέρνου ευέλικτου και ταχέως σχήµατος - οχήµατος ώστε να αποκτήσει την αίγλη που είχε στην τραπεζική αγορά. Η Διοίκηση οφείλει απέναντι στον Όµιλο και στους εργαζοµένους της Τράπεζας να αποβι- βάσει από το όχηµα όλους όσοι στέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο εµπόδιο στην ανάκαµψη και την είσοδο της Τράπεζας σε τροχιά ανα- πτυξιακής πορείας. Η Διοίκηση πρέπει να αγκαλιάσει τους εργαζόµενους και να επι- λύσει τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι, ώστε να τους εµφυσήσει εκείνες τις αξίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια ενός κλίµατος εµπιστοσύ- νης και ασφάλειας. Και αυτό γιατί η µηχανή του οχήµατος Εµπορικής Τράπεζας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της... Ελπίζουµε ο οδηγός Διοίκηση να αντιληφθεί αυτό πριν να είναι αργά. Οι θέσεις µας για τα καθηµερινά, αλλά και τα χρονίζοντα προβλήµατα, είναι γνωστές και ιδίως το τελευταίο τρίµηνο τις έχουµε επικοινωνήσει και στη Διοίκηση όχι µόνο µέσω ανακοινώσεων, αλλά και µε απευθεί- ας συναντήσεις µε την αυτή. Οι εργαζόµενοι περιµένουν να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να είστε σίγουροι ότι εµείς θα είµαστε δίπλα σας σε κάθε ενέργεια θετική για µία αναγεννηµένη, κερδοφόρα Εµπορική Τράπεζα µε ανεπτυγµένη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη ιδίως απέναντι στους εργα- ζοµένους της.

10 Υ.Γ. (1) Κύριε Strub, όπως μου μεταφέρατε, η καθιερωμένη επί σειρά ετών συνάντηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συλλόγου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου καθώς η Γενική Συνέλευση είναι τυπική. Κύριε Strub δεν υπήρξε μέχρι σήμερα τυπική Γενική Συνέλευση και για το καλό και ευοίωνο μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας δε θα πρέπει να υπάρξει, ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής. Κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να ακούγονται όλες οι απόψεις και θέσεις, ακόμη και οι κακόβουλες γιατί και αυτές επιτελούν κάποιο σκοπό... αποτελούν το εφαλτήριο εκείνο για να δοθούν απαντήσεις και να ξεκαθαρίζεται ενίοτε το ομιχλώ- δες τοπίο. Υ.Γ. (2) Επισυνάπτεται αυτούσιος ο πρόλογος της Ομιλίας μου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για το Δ. Σ. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Σαλεµής

11 Ο πρόλογος από την οµιλία µου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εµπορικής Τράπεζας, το 2009 Kύριε Πρόεδρε, Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι μέτοχοι, Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας, να καλωσορίσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Aain Strub, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκο- λο έργο του. Περνώντας ακολούθως στα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιλογή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, τόσο πέρσι όσο και φέτος. Πέρσι, όπως είχαμε σχολιάσει τότε, ως ημερομηνία για να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είχε οριστεί η Μεγά- λη Πέμπτη και μάλιστα είχαμε τονίσει πως - όπως θέλαμε να πιστεύουμε - εκείνος που όρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία μάλλον είχε εμπνευστεί από την προσμονή της ανά- στασης του Χριστού και όχι από τη σταύρωση και το πένθος που συμβολίζει η Μεγάλη Πέμπτη. Φέτος δε, και ενώ είχε ανακοινωθεί η 2 α Απριλίου, πολύ πριν τον ορισμό της ημε- ρομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας από τη Γ.Σ.Ε.Ε., παρά ταύτα ορίστηκε σήμερα να λάβει χώρα και η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Θέλουμε να πιστεύουμε πως έγινε άθελά σας, ωστόσο οι επιλογές αυτές έχουν γεννήσει εύλογα ερωτηματικά. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα και να βοηθήσουμε τον καπετάνιο να οδηγή- σει το καράβι ίσια προς το στόχο, δηλαδή την κερδοφορία, αποφεύγοντας τις ξέρες και τις κακοτοπιές.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού.

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού. Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Η Οργάνωσή µας έγινε τις τελευταίες µέρες δέκτης εκατοντάδων παραπόνων συναδέλφων που διαµαρτύρονται για τη µη συµπερίληψη τους, στο νέο Σχέδιο Bonus 2008, που σιωπηρά παραχώρησε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα