Λυκούργου 1 (2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , εσωτερικό: 3430 Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυκούργου 1 (2ος όροφος), 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210-3239.111, 3283.429 εσωτερικό: 3430 Fax: 210-3239.112"

Transcript

1 Λυκούργου 1 (2ος όροφος), Αθήνα Τηλ.: , εσωτερικό: 3430 Fax: Μαΐου 2010

2 Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθύνοντα Σύµβουλε, Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι µέτοχοι, Πριν εισέλθω στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης, θα ήθελα να απευθυνθώ στη Διοίκηση της Τράπεζας και συγκεκριµένα στον Πρόεδρο, κ. De Leusse, και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Strub. Κύριοι, Κύριοι, Η συµπτωσιολογία δεν µπορεί να είναι επαναλαµ- βανόµενη. Το 2008 η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα Μεγάλη Πέµπτη, πέρσι και φέτος σε ηµέρα απεργίας [βλ. Υ.Γ.(2)]. Οι µεθοδεύσεις αυτές προέρχονται από µία µερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δρουν µε κινητήριο µοχλό την επίλυση των δικών τους «προβληµάτων» είτε αποτελούν µέρος του µηχανισµού της Τράπεζας είτε κατά κύριο λόγο - είναι έξω από αυτόν και προ- σπαθούν να περιχαρακώσουν τη θέση τους και πίνουν εις υγείαν των «κορόιδων». Ένας Όµιλος σε τάξη µεγέθους της Credit Agricoe θέτει σε αµφισβή- τηση το κύρος και τη φήµη του µε τη χρήση τέτοιου είδους τεχνασµάτων και αλχηµειών, οι οποίες µόνο τροχοπέδη συνιστούν στο έργο του. Κύριε Strub, σε σας έπεσε ο κλήρος να αποκαταστήσετε την «τάξη» και να αποδώσετε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Πρέπει να σπείρετε το σπόρο της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης για να φυτρώσει ανάπτυξη, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και τότε ο συν- δικαλιστής θα είναι συνοδοιπόρος σας, καθώς τότε και µόνο τότε ο συνάδελφος θα εργάζεται σε ένα καθόλα υγιές περιβάλλον. Κύριε Strub, ο Όµιλος σας εµπιστεύθηκε τη θέση αυτή ενώ οι εργαζόµενοι εναποµένουν από εσάς κινήσεις ανασυγκρότησης της Τράπεζας.

3 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ας περάσουµε τώρα στα θέµατα ηµερησίας διάταξης. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου του Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας, τα µέλη του οποίου είναι και µέτοχοι της Τράπεζας, θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις µας για την πορεία της Εµπορικής κατά την περυσινή χρονιά. Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 είναι ότι η Εµπορική Τράπεζα και την προηγούµενη χρονιά έκανε ακόµη ένα σηµαντικό βήµα, αποµακρυ- νόµενη από τη µακρά ζηµιογόνα περίοδο, το οποίο όµως θα ήταν πολύ περισσότερο αποτε- λεσµατικό, αν κατά την περυσινή χρονιά δεν εµφανιζόταν µε την ένταση που εµφανίσθηκε και στην Ελλάδα η διεθνής οικονοµική κρίση, η οποία έπληξε πρωτίστως τον τραπεζικό τοµέα. Είναι γνωστές οι περιπέτειες µεγάλων και µικρών τραπεζών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες πε- ριοχές του κόσµου και δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς εκτενώς στις περιπτώσεις αυτές. Τα αίτια είναι γνωστά και θέλουµε να ελπίζουµε ότι «τα παθήµατα έγιναν µαθήµατα». Ως εκ τούτου, παρά το αντίκτυπο από τη διεθνή οικονοµική κρίση, τα στοιχεία του Ισολογισµού δείχνουν µια θετική πορεία που, µε τη λήψη ορθών αποφάσεων στο µέλλον, θα είναι ικανή για να τε- θεί οριστικό τέλος στην καθίζηση στην οποία είχαν καταδικάσει την Εµπορική Τράπεζα οι από κάθε άποψη λανθασµένες επιλογές παλαιοτέρων διοική- σεων, τις οποίες εµείς, ως Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού, είχαµε έγκαιρα επισηµάνει, υπογραµ- µίζοντας τους κινδύνους που περιέκλειαν για την πορεία της Τράπεζας και προτείνοντας παράλληλα τις, κατά την άποψή µας βέβαια, ενδεδειγµένες λύσεις, οι οποίες όµως τότε δεν εισακούοντο! Φυσικά οι εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι επισηµάνσεις µας ήταν ορθές, καθώς επαληθεύθηκαν οι φόβοι µας και η Εµπορική Τράπεζα απώλεσε τη θέση που κατείχε στην ελληνική τραπεζική αγορά, αλλά και γενικότερα στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να χάσει ση- µαντικό µερίδιο της αγοράς καταθέσεων, να καταρρεύσουν τα έσοδα και αντί κερδοφορίας να περιέλθει σε αλλεπάλληλες ζηµιογόνες χρήσεις

4 Στις αµέσως δύο προηγούµενες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εµπορικής Τράπεζας είχαµε χαιρετίσει µε ικανοποίηση τις προ- σπάθειες αντιµετώπισης των ζηµιών, οι οποίες οφείλονταν εν µέρει στις προσαρµογές που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εξειδικευµένου ελέγχου, που ήταν αναγκαίος, προκειµένου να γίνει εναρµόνιση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων της Εµπορικής µε τις αρχές και τις µεθοδολο- γίες της µητρικής τράπεζας και κυρίου µετόχου της, Credit Agricoe. Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Το 2009, η πορεία της Εµπορικής Τράπεζας θα ήταν ακόµη καλύτερη, αν στο µεταξύ δεν είχε κάνει έντονη την παρουσία της και στην Ελλάδα η γνωστή διεθνής οικονοµική κρίση, που πρώτα και κύρια έπληξε τον τραπεζικό χώρο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ενοποιηµένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του 2009: Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Εµπορικής ανήλθε στο ποσό των 751 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση µε το Τα µεικτά λειτουργικά κέρδη αυξή- θηκαν κατά 41,4% σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 104,2 εκατ. ευρώ, ενώ Οι καθαρές ζηµίες του Οµίλου ανήλθαν σε 582,6 εκατ. ευρώ έναντι 491,9 εκατ. ευρώ το 2008, εξέλιξη που αποδίδεται αφενός στο συνεχώς επιδεινούµενο µακροοικονοµικό περιβάλλον και αφετέρου στην ευθυ- γράµµιση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εµπορικής Τράπεζας µε τα πρότυπα της Credit Agricoe, που είναι ο κύριος µέτοχος της Εµπορικής. Επίσης από τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 προκύπτει ότι οι εργαζόµενοι συνέβαλαν αποφασιστικά στους κρίσιµους για κάθε τράπεζα τοµείς πλην του τοµέα των καταθέσεων, όπου η Διοίκηση της Τρά- πεζας επέλεξε να εφαρµόσει πολιτική που δεν οδηγούσε σε προσέλκυση προθεσµιακών καταθέσεων.

5 Στον τοµέα των καταθέσεων εφαρµόσθηκε η στρατηγική της Διοίκησης για περιορισµό των προθεσµιακών καταθέσεων µε ταυτό- χρονη αύξηση καταθέσεων Ταµιευτηρίου, ώστε να µειωθεί το κόστος του δανεισµού. Κατά συνέπεια, η µείωση των καταθέσε- ων κατά 16% το 2009 έναντι του 2008 δεν προήλθε από κάποια λάθη, αβελτηρία ή ανεπάρκεια των εργαζοµένων, αλλά από την πολιτική ενίσχυσης των λεγοµένων «βασικών καταθέσεων» που κυρίως είναι οι καταθέσεις ταµιευτηρίου. Πρόκειται για µια πολιτική που επέλεξε για τους δικούς της λόγους η Διοίκηση της Εµπορικής Τράπεζας, προφανώς για µείωση των καταβαλ- λοµένων τόκων από τα συνήθως υψηλότερα επιτόκια των προθεσµιακών επιτοκίων, ανεξάρτητα αν µε αυτόν τον τρόπο στερήθηκε σηµαντικά ποσά καταθέσεων. Πρόκειται για µια πολιτική στην οποία µπορεί κανείς να εντοπίσει αρ- κετά θετικά στοιχεία, όπως τη µείωση του κόστους του χρήµατος, αλλά και να ασκήσει και αρνητική κριτική, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η Τρά- πεζα µείωσε τη ρευστότητά της και άρα δεν αύξησε στα επίπεδα που θα επιθυµούσε τις χορηγήσεις, ώστε να βγει κερδισµένη τελικά. Ωστόσο και αυτή η εξήγηση µπορεί να αντικρουστεί από την πραγµα- τικότητα, ότι δηλαδή σε εποχή ύφεσης και διεθνούς οικονοµικής κρίσης και χωρίς να υπάρχει χειροπιαστό αναπτυξιακό πρόγραµµα από την Πολιτεία, δεν θα επροκαλείτο ζήτηση δανείων. Και κατά συνέπεια, η Τρά- πεζα θα υποχρεωνόταν να πληρώνει υψηλούς τόκους για προθεσµιακές καταθέσεις, τις οποίες δεν θα µπορούσε, µέσω ακριβότερων χορηγήσεων, να αξιοποιήσει. Έτσι η στρατηγική που ακολούθησε στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία η Διοίκηση της Τράπεζας ίσως ήταν η ενδεδειγµένη τελικά. Ειδικότερα: Συνολικά οι καταθέσεις το 2009 διαµορφώθηκαν στα 14,9 δις. ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 16% σε σχέση µε το Ωστόσο οι λεγόµενες «βασικές καταθέσεις» το 2009 αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση µε το 2008, στα πλαίσια της πολιτικής καταθέσεων που έχει χαραχθεί από τη Διοίκηση για βελτίωση των καταθετικών επιλογών της Τράπεζας µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των καταθετών από τις προθεσµιακές στις βασικές καταθέσεις.

6 Το χαρτοφυλάκιο των δανείων υποχώρησε οριακά το 2009 και διαµορφώθηκε στα 22,7 δις. ευρώ από 22,9 δις. ευρώ που ήταν το Επίσης το ύψος των προβλέψεων στο δ τρί- µηνο του 2009 κατέγραψε και νέα µείωση κατά 14% φθάνοντας στα 138,4 εκατ. ευρώ, καθώς απέδωσε και το νέο κεντροποιηµέ- νο σύστηµα έγκρισης δανείων, αλλά και η βελτιωµένη εφαρµογή συστηµάτων για τον έλεγχο πιστώσεων σχετικά µε τις εισπρακτικές διαδικασίες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στα 750,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 5% σε σχέση µε το Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες µειώθηκαν κατά 6,8% και δια- µορφώθηκαν στα 119,2 εκατ. ευρώ, λόγω της χαµηλής κινητικότητας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθει- σών χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, σηµαντικά υψηλότερα µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 όταν κατεγρά- φη ζηµία 32,8 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 646,7 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν προσπάθειες νοικοκυ- ρέµατος που καταβάλλονται στην Εµπορική Τράπεζα και στο οποίο συµµετέχουν συνειδητά οι εργαζόµενοι. Ωστόσο εκείνο που απασχολεί µόνιµα και σταθερά τους εργαζόµενους στην Τράπεζα είναι το µέλλον της Εµπορικής Τράπεζας µετά την τρέχουσα κρίση. Γιατί η κρίση του χρη- µατοπιστωτικού συστήµατος, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει παρελθόν και κακή ανάµνηση, θέλω να πιστεύω. Και η βασική επιθυµία των εργα- ζοµένων είναι η κατάστρωση σχεδίων ανάκαµψης της Τράπεζας αµέσως µετά τον τερµατισµό της κρίσης, ώστε η Εµπορική να µπορέσει να σταθεί στο βάθρο που της ανήκει. Να επανακτήσει δηλαδή την θέση που παρα- δοσιακά είχε στην ελληνική αγορά, αλλά και να προχωρήσει µε δυναµική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με δυο λόγια, οι εργαζόµενοι λένε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι από τώρα, που βρισκόµαστε στην περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να προετοιµάζεται για την επόµενη ηµέρα, σχεδιάζοντας τα επόµενα βήµατα της Τράπεζας. Σε αυτή την προοπτική οι εργαζόµενοι θα συνδράµουν αποφασιστικά.

7 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Βεβαίως ούτε και για την χρήση του 2009 οι µέτοχοι της Τράπεζας θα πάρουν µέρισµα. Πρόκειται για µια σκληρή πραγµατικότητα που όλοι ανέµεναν, καθώς η Εµπορική Τράπεζα, προέρχεται από µια προβληµα- τική κατάσταση, η οποία για να αντιµετωπισθεί απαιτεί χρόνο, αλλά περισσότερο αποφασιστική και ορθή αξιοποίηση των στελεχών της Τρά- πεζας. Πρέπει να υπενθυµίσουµε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι κατά την περυσινή Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα δώσει το δηµιουργικό «παρών» των µελών του για την καλύτερη πορεία της Τράπεζας και ότι «θα στηρίξει µε την εµπειρία και τη γνώση των µελών του οποιαδήποτε προσπάθεια της Τράπεζας για περαιτέρω επέκτασή της είτε προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ- ρώπης, µε την ενίσχυση της δραστηριότητας που έχει ήδη εκεί, είτε της Μέσης Ανατολής». Και µάλιστα είχαµε υποστηρίξει τη θέση αυτή γιατί πιστεύουµε ότι «υπάρχει σηµαντικός χώρος για τραπεζική δραστηριότητα στις πε- ριοχές αυτές, ότι υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για τραπεζικές υπηρεσίες, από τις οποίες ένα σηµαντικό µερίδιο ανήκει στην Εµπορική Τράπεζα». Υποστηρίξαµε την πολιτική της εξωστρέ- φειας µε επιµονή, επιχειρηµατολογία, αλλά και µε βάση τα αποτελέσµατα που έφερε η παρουσία άλλων ελληνικών τραπεζών κυρίως στην βαλκανική. Και οι εξελίξεις µας δικαί- ωσαν, καθώς στην έκθεση του Δ.Σ. για τον Ισολογισµό του 2009 αναφέρεται ότι: «Η διε- θνής παρουσία της Τράπεζας στις χώρες των Βαλκανίων και της Κύπρου χαρακτηρίζεται από περιορισµένη έκθεση σε κινδύνους και βασίζεται πλέον σε στρατηγική ισορροπηµένης οργανικής ανάπτυξης». Στην ίδια πολιτική επιµένουµε και τώρα, γιατί κατά την γνώµη µας το ανθρώπινο δυναµικό της Εµπορικής, παρά το γεγονός ότι έχει τις δυνα- τότητες αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται στις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων, δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθµό που θα θέλαµε και θα µπορούσε να το πράξει η Διοίκηση της Τράπεζας.

8 Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε και τα ακόλουθα: Ενώ για την δραστηριότητα της Εµπορικής στο εξωτερικό υπάρχει ένα κλίµα σιγουριάς, για την κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώνεται κλίµα αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα που προκαλείται από τις ασυµµετρίες που εµφανίζονται στα δηµόσια οικονοµικά λόγω της ύφεσης, η οποία έγι- νε έντονα αισθητή στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 και θέτει σηµαντικές προκλήσεις στο τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα στον τοµέα της δια- χείρισης κινδύνων. Πράγµατι οι επισηµάνσεις αυτές που γίνονται στην έκθεση του Ισολογισµού από τη Διοίκηση της Τράπεζας είναι σηµαντικές και προβληµατίζουν τους εργαζόµενους της Τράπεζας. Πρόκειται για έναν προβληµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει τη Διοίκηση της Τράπεζας σε µια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τους εργαζόµενους στην Τράπεζα, ζητώντας τις απόψεις και την εµπει- ρία τους για την χάραξη εκείνης της πορείας που θα την οδηγήσει σε ασφαλή διέξοδο. Αυτό στην ουσία σηµαίνει αντικειµενική αξιοποίηση του προσωπικού της Εµπο- ρικής µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Όπως ακριβώς γίνεται στις τράπεζες που λειτουργούν σωστά και αποδοτικά. Μά- λιστα αυτή την ώρα, η αξιοποίηση των αρίστων στην Τράπεζά µας συνιστά εκ των ουκ άνευ κινήσεων που απαιτούνται. Θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµη αρκετό ανα- ξιοποίητο προσωπικό και κατά συνέπεια επιβάλλεται να αξιοποιηθεί µε βάση την αξιοκρατία και µόνο. Και µε την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να επαναλάβουµε παλαιότερη πρόταση του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας για την ανάγκη θεσµοθέτησης «αντικειµενικών κριτηρίων» για την αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε οι συνάδελφοι να µη θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την Διοίκηση της Τράπεζας. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία έχει ρίξει βαριά την σκιά της και στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, θα αρχίσει να αποµακρύνεται σύντοµα, ενώ όσον αφορά την Εµπορική Τράπεζα, θεωρούµε ότι αν αξιοποιήσει ακόµη περισσότερο το επιστηµονικό της προσωπικό σε συνδυασµό µε τις εξυγιαντικές αποφά- σεις που επιπροσθέτως πρέπει και ευελπιστούµε να λάβει µε στόχο την επιστροφή της Εµπορικής στην κερδοφορία, θα οδηγήσει την Τράπεζα στην κυρίαρχη θέση που τής ανήκει στην ελληνική αγορά.

9 O Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στη χώρα µας, υπενθυµίζει στη Διοίκηση της Τράπεζας ότι θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις των εργαζοµένων και να αφήνει πάντα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Υπάρχουν σηµάδια ανάκαµψης και αναντίρρητα ο Όµιλος στους χαλεπούς αυτούς καιρούς εν µέσω οικονοµικής κρίσης επέλεξε γεν- ναιόδωρα να στηρίξει την Εµπορική Τράπεζα, πρωτίστως οικονοµικά. Την πολιτική αυτή που επέλεξε να υιοθετήσει ο Όµιλος θα πρέπει να την εκµεταλλευτείτε στο έπακρο, κ. Διευθύνοντα Σύµβουλε, καταβάλλοντας προσπάθειες που να τείνουν στην αποκόµιση οφελών στο 100% ει δυνα- τόν. Ο Όµιλος, µε άλλα λόγια, έδωσε στην Τράπεζα την οικονοµική δυνα- τότητα και προοπτική για τη δηµιουργία ενός µοντέρνου ευέλικτου και ταχέως σχήµατος - οχήµατος ώστε να αποκτήσει την αίγλη που είχε στην τραπεζική αγορά. Η Διοίκηση οφείλει απέναντι στον Όµιλο και στους εργαζοµένους της Τράπεζας να αποβι- βάσει από το όχηµα όλους όσοι στέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο εµπόδιο στην ανάκαµψη και την είσοδο της Τράπεζας σε τροχιά ανα- πτυξιακής πορείας. Η Διοίκηση πρέπει να αγκαλιάσει τους εργαζόµενους και να επι- λύσει τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι, ώστε να τους εµφυσήσει εκείνες τις αξίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια ενός κλίµατος εµπιστοσύ- νης και ασφάλειας. Και αυτό γιατί η µηχανή του οχήµατος Εµπορικής Τράπεζας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της... Ελπίζουµε ο οδηγός Διοίκηση να αντιληφθεί αυτό πριν να είναι αργά. Οι θέσεις µας για τα καθηµερινά, αλλά και τα χρονίζοντα προβλήµατα, είναι γνωστές και ιδίως το τελευταίο τρίµηνο τις έχουµε επικοινωνήσει και στη Διοίκηση όχι µόνο µέσω ανακοινώσεων, αλλά και µε απευθεί- ας συναντήσεις µε την αυτή. Οι εργαζόµενοι περιµένουν να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να είστε σίγουροι ότι εµείς θα είµαστε δίπλα σας σε κάθε ενέργεια θετική για µία αναγεννηµένη, κερδοφόρα Εµπορική Τράπεζα µε ανεπτυγµένη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη ιδίως απέναντι στους εργα- ζοµένους της.

10 Υ.Γ. (1) Κύριε Strub, όπως μου μεταφέρατε, η καθιερωμένη επί σειρά ετών συνάντηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συλλόγου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου καθώς η Γενική Συνέλευση είναι τυπική. Κύριε Strub δεν υπήρξε μέχρι σήμερα τυπική Γενική Συνέλευση και για το καλό και ευοίωνο μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας δε θα πρέπει να υπάρξει, ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής. Κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να ακούγονται όλες οι απόψεις και θέσεις, ακόμη και οι κακόβουλες γιατί και αυτές επιτελούν κάποιο σκοπό... αποτελούν το εφαλτήριο εκείνο για να δοθούν απαντήσεις και να ξεκαθαρίζεται ενίοτε το ομιχλώ- δες τοπίο. Υ.Γ. (2) Επισυνάπτεται αυτούσιος ο πρόλογος της Ομιλίας μου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για το Δ. Σ. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Σαλεµής

11 Ο πρόλογος από την οµιλία µου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εµπορικής Τράπεζας, το 2009 Kύριε Πρόεδρε, Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι μέτοχοι, Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας, να καλωσορίσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Aain Strub, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκο- λο έργο του. Περνώντας ακολούθως στα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιλογή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, τόσο πέρσι όσο και φέτος. Πέρσι, όπως είχαμε σχολιάσει τότε, ως ημερομηνία για να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είχε οριστεί η Μεγά- λη Πέμπτη και μάλιστα είχαμε τονίσει πως - όπως θέλαμε να πιστεύουμε - εκείνος που όρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία μάλλον είχε εμπνευστεί από την προσμονή της ανά- στασης του Χριστού και όχι από τη σταύρωση και το πένθος που συμβολίζει η Μεγάλη Πέμπτη. Φέτος δε, και ενώ είχε ανακοινωθεί η 2 α Απριλίου, πολύ πριν τον ορισμό της ημε- ρομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας από τη Γ.Σ.Ε.Ε., παρά ταύτα ορίστηκε σήμερα να λάβει χώρα και η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Θέλουμε να πιστεύουμε πως έγινε άθελά σας, ωστόσο οι επιλογές αυτές έχουν γεννήσει εύλογα ερωτηματικά. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα και να βοηθήσουμε τον καπετάνιο να οδηγή- σει το καράβι ίσια προς το στόχο, δηλαδή την κερδοφορία, αποφεύγοντας τις ξέρες και τις κακοτοπιές.

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή

Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή Συνέντευξη του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 30 Ιουνίου 2008 στην Αθηνά Ξενοφώντος (Β Μέρος) Τα πλεονεκτήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα