ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων (8%) Σύνολο εξόδων % Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία (100%) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις (18%) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων % Κέρδος πριν τη φορολογία (30%) Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (27%) Το κέρδος πριν τη φορολογία για την πρώτη εξαµηνία του 2008 ανήλθε σε 56,5 εκατ. σε σύγκριση µε 81,1 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 και είναι ελαφρά χαµηλότερο από το αναµενόµενο µε βάση το στόχο που τέθηκε για ολόκληρο το 2008 στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας σε συνεχή βάση τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και συνεκτιµώντας τα οικονοµικά δεδοµένα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προβαίνει µε συνέπεια σε αναθεώρηση των οικονοµικών στόχων και δεικτών που περιλαµβάνονται στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο για το έτος Οι στρατηγικοί στόχοι και επιδιώξεις για τα έτη επιβεβαιώνονται. Το κέρδος πριν τη φορολογία για ολόκληρο το 2008 αναµένεται να ανέλθει σε 119 εκατ. περίπου, σε σύγκριση µε 131 εκατ. που είχαν εξαγγελθεί τον περασµένο Φεβρουάριο. Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε µείωση 8% φθάνοντας τα 149,7 εκατ. σε σύγκριση µε 163,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 52,4% και είναι ψηλότερος από τα επίπεδα του 47,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός για ολόκληρο το 2008 θα είναι περίπου 52% σε σύγκριση µε το στόχο του 51% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Σελίδα 1 από 11

2 Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων µειώθηκαν από 25,8 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 σε 12,4 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του Περιλαµβάνουν κυρίως ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και κέρδη από διάθεση επενδύσεων σταθερής απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους 9,5 εκατ. προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ ( Αθηνά ), οι οποίες αφορούν κυρίως επανεκτίµηση µετοχών. Κατά την αντίστοιχη εξαµηνία του 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάϊο ως συνδεδεµένη και για το µήνα Ιούνιο ως εξηρτηµένη, µε συνεισφορά στα συνολικά κέρδη της περιόδου ύψους 2,1 εκατ., εκ των οποίων 1,6 εκατ. δεν λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη εξόδων προς έσοδα. Η συνολική αρνητική συνεισφορά της Αθηνά (ως εξηρτηµένη της Ελληνικής Τράπεζας, µε ποσοστό 77,84%) στο κέρδος της πρώτης εξαµηνίας του Οµίλου για το 2008, ανήλθε σε ζηµία ύψους 6,8 εκατ. Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 14,8 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 24% και έχουν φθάσει τα 4,7 δισ. σε σύγκριση µε 3,8 δισ. τον Ιούνιο του 2007, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 6,3 δισ. σε σύγκριση µε 5,7 δισ. τον Ιούνιο του Στην Ελλάδα, παρά την αύξηση των χορηγήσεων σε πελάτες κατά 20% από τον Ιούνιο του 2007, η πίεση στα περιθώρια των επιτοκίων χορηγήσεων λόγω του ανταγωνισµού και της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου, τα οποία πριν τη φορολογία παρουσιάζουν ζηµία ύψους 3,7 εκατ. σε σύγκριση µε κέρδος 1,4 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Όµιλος τροχιοδροµεί την ανάπτυξη του ικτύου Καταστηµάτων στην Ελλάδα ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους. Η επέκταση των εργασιών του Οµίλου στη Ρωσία προχωρεί προς υλοποίηση. Η διαδικασία για απόκτηση άδειας τραπεζικών εργασιών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Υπογράφτηκε επίσης συµφωνία για αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μόσχα όπου θα στεγαστούν τα κεντρικά γραφεία και το πρώτο κατάστηµα της Τράπεζας στη Ρωσία, καθώς και συµφωνία µε εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών συστηµάτων. Οι εργασίες παραµετροποίησης του συστήµατος καθώς και η στελέχωση της υπό ίδρυση εξηρτηµένης τράπεζας έχουν ήδη ξεκινήσει. Σελίδα 2 από 11

3 Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε 500,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2008 σε σύγκριση µε 525,0 εκατ. το εκέµβριο του Ποσό ύψους 32,0 εκατ. που αφορά το τελικό µέρισµα 2007 έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται στο 18,9% ( εκέµβριος 2007: 30,0%, Ιούνιος 2007: 32,8%). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για ολόκληρο το 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στο 20%, σύµφωνα µε το στόχο που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Στις 30 Ιουνίου 2008 ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε: Πυλώνας 1: 11,5% (31 εκεµβρίου 2007: 13,7%) και Πυλώνας 1 & Πυλώνας 2: 10,0% (31 εκεµβρίου 2007: 11,9%). Σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στον υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κέρδη της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, αφού δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Σελίδα 3 από 11

4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Ιουν-08 '000 '000 % Ιουν-07 Μεταβολή Τόκοι εισπρακτέοι % Τόκοι πληρωτέοι ( ) ( ) 4% % Παρά τις έντονες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια των καταθέσεων λόγω ανταγωνισµού και την αρνητική επίπτωση που είχε η σύγκλιση του βασικού επιτοκίου σε Κυπριακές Λίρες και του βασικού επιτοκίου σε Ευρώ, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση 1% φθάνοντας τα 100,3 εκατ. σε σχέση µε 99,5 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του Σύµφωνα µε εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν πριν από την 1/1/2008, των οποίων τα επιτόκια είναι συνδεδεµένα µε το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, τιµολογούνται µε βάση το βασικό επιτόκιο του Ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την πρώτη εξαµηνία του 2008 ανήλθε σε 2,80% (Έτος 2007: 3,12%, 1 η Εξαµηνία 2007: 3,08%). Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για την περίοδο ανήλθε σε 3,00% (Έτος 2007: 3,34%,1 η Εξαµηνία 2007: 3,32%), και στην Ελλάδα σε 1,76% (Έτος 2007: 1,98%, 1 η Εξαµηνία 2007: 1,94%). Η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων κατά 24% και των καταθέσεων πελατών κατά 9% σε ετησιοποιηµένη βάση. Στην αύξηση συνέβαλαν επίσης τα αυξηµένα έσοδα από τα ρευστά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα, λόγω της αύξησης των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα κατά 7% από τον Ιούνιο του 2007, παρά τη µείωση του επιτοκιακού περιθωρίου (και ειδικότερα του Αµερικάνικου ολαρίου) από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σελίδα 4 από 11

5 Μη επιτοκιακά έσοδα Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών % Κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (52%) Άλλα έσοδα (18%) (22%) Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 22% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τα 49,3 εκατ. σε σύγκριση µε 63,6 εκατ. κατά την πρώτη εξαµηνία του Οι τραπεζικές εργασίες παρουσίασαν ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης. Θετική ήταν επίσης και η συνεισφορά από τις ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου. Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µειώθηκαν από 25,8 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 σε 12,4 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του Περιλαµβάνουν κυρίως ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) καθώς και κέρδη από διάθεση επενδύσεων σταθερής απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους 9,5 εκατ. προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ, οι οποίες αφορούν κυρίως επανεκτίµηση µετοχών. Κατά την αντίστοιχη εξαµηνία του 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάϊο ως συνδεδεµένη και για το µήνα Ιούνιο ως εξηρτηµένη, µε συνεισφορά στα συνολικά κέρδη της περιόδου ύψους 2,1 εκατ. Το σύνολο των άλλων εσόδων για την πρώτη εξαµηνία του 2007, περιλαµβάνει κέρδη ύψους 2,2 εκατ. που προέκυψαν στα πλαίσια της εξαγοράς της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά τα οποία αφορούσαν το ποσό της υπέρβασης του µεριδίου του Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Σελίδα 5 από 11

6 Έξοδα Ιουν-08 '000 '000 % Ιουν-07 Μεταβολή Έξοδα προσωπικού (54.406) (55.232) (1%) Αποσβέσεις (3.018) (3.287) (8%) ιοικητικά και άλλα έξοδα (20.939) (19.130) 9% Σύνολο εξόδων (78.363) (77.649) 1% Το σύνολο των εξόδων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό του πρώτου εξαµήνου του Το κόστος προσωπικού αποτελεί το 69,4% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (1 η Εξαµηνία 2007: 71,1%). Το µεγαλύτερο µέρος, 46,0 εκατ., αφορά το προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο, το οποίο απαριθµούσε άτοµα τον Ιούνιο 2008 σε σύγκριση µε άτοµα τον Ιούνιο Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά 3% ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4%. Ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2008 ήταν 441 άτοµα σε σύγκριση µε 389 άτοµα τον Ιούνιο Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 52,4% και είναι ψηλότερος από το 47,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αυτό οφείλεται στη µείωση στο σύνολο των καθαρών εσόδων κατά 8% σε σχέση µε 1% αύξηση στο σύνολο των εξόδων, όπως επεξηγούνται πιο πάνω. Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός για ολόκληρο το 2008 θα φθάσει περίπου στο 52% σε σύγκριση µε το στόχο του 51% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 14,8 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. (152%) από το αντίστοιχο ποσό της περσινής περιόδου. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται σε 0,6% (Ιούνιος 2007: 0,3%). Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός θα παραµείνει στα ίδια περίπου επίπεδα για ολόκληρο το 2008, σε σύγκριση µε το στόχο του 0,5% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Οι ενέργειες του Οµίλου για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων συνεχίζονται. Συγκεκριµένα, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις µειώθηκαν σε 336,9 εκατ. σε σύγκριση µε 346,7 εκατ. τον Ιούνιο του 2007, ενώ ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων είναι βελτιωµένος, αφού έχει µειωθεί στο 7,4% σε σύγκριση µε 9,5% τον Ιούνιο του Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός θα µειωθεί περαιτέρω στο 5,5% για ολόκληρο το 2008 και θα παρουσιάζεται βελτιωµένος σε σύγκριση µε το στόχο του 6,2% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Σελίδα 6 από 11

7 Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος ακολουθεί τους κανονισµούς που εκδόθηκαν το 2006 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι κανονισµοί αυτοί εφαρµόζονται σε όλες τις χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών. Επίσης επεκτείνονται σε όλους τους χρεωστικούς λογαριασµούς των πελατών εντός του Οµίλου µε έστω και ένα µη εξυπηρετούµενο λογαριασµό. Την πρώτη εξαµηνία του 2008 το 77,0% των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Το ποσοστό αυτό έχει βελτιωθεί από το 73,6% που ίσχυε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων τον Ιούνιο 2008 ανήλθε σε 379,7 εκατ. ( εκέµβριος 2007: 368,0 εκατ., Ιούνιος 2007: 366,4 εκατ.) και αποτελεί το 8% ( εκέµβριος 2007: 9%, Ιούνιος 2007: 10%) των συνολικών χορηγήσεων. Σελίδα 7 από 11

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικά στοιχεία ισολογισµού Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή 'εκατ. 'εκατ. % Σύνολο ισολογισµού % Μεικτές χορηγήσεις % Κύπρος % Ελλάδα % Καταθέσεις % Κύπρος % Ελλάδα (2%) Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου ανήλθε σε 7,7 δισ. σε σύγκριση µε 7,3 δισ. τον Ιούνιο του 2007, σηµειώνοντας αύξηση 6%. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 24% και ανήλθαν σε 4,7 δισ. σε σύγκριση µε 3,8 δισ. τον Ιούνιο του Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 20% και ανήλθαν σε 996 εκατ. σε σύγκριση µε 829 εκατ. τον Ιούνιο του Στις 30 Ιουνίου 2008, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Πιστωτικές κάρτες 1% Στεγαστικά δάνεια 17% Μεγάλες επιχειρήσεις 35% Καταναλωτικά δάνεια 12% Μικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 35% Σελίδα 8 από 11

9 Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 6,3 δισ. σε σύγκριση µε 5,7 δισ. τον Ιούνιο του Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2008 αναλύεται ως ακολούθως: Όψεως 27% Ταµιευτηρίου 3% Προθεσµιακές 62% Προειδοποίησης 8% Το σύνολο των 5,3 δισ. καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται σε 3,2 δισ. (Ιούνιος 2007: 2,8 δισ.) καταθέσεις σε Ευρώ και 2,1 δισ. (Ιούνιος 2007: 2,0 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα έφθασαν τα 942 εκατ. σε σύγκριση µε 965 εκατ. τον Ιούνιο του 2007, παρουσιάζοντας µείωση 2%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζεται ανάλυση των καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών και ανά νόµισµα. Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου αποτελείται κυρίως από εισηγµένα σε διεθνή χρηµατιστήρια Κυβερνητικά και Τραπεζικά Οµόλογα ψηλής πιστοληπτικής βαθµολογίας, συµπεριλαµβανοµένων και χρεογράφων της Κυπριακής ηµοκρατίας. Η ανάλυση των χρεογράφων στις 30 Ιουνίου 2008 µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής βαθµολογίας είναι ως ακολούθως: A2 9% Baa1 to Baa3 3% A3 1% unrated 0% P1 (CPs) 0% Aaa 2% Aa1 22% A1 9% Aa3 34% Aa2 20% Σελίδα 9 από 11

10 Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε 500,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2008 σε σύγκριση µε 525,0 εκατ. το εκέµβριο του Ποσό ύψους 32,0 εκατ. που αφορά το τελικό µέρισµα 2007 έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται στο 18,9% ( εκέµβριος 2007: 30,0%, Ιούνιος 2007: 32,8%). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για ολόκληρο το 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στο 20%, σύµφωνα µε το στόχο που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Στις 30 Ιουνίου 2008 ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε: Πυλώνας 1: 11,5% (31 εκεµβρίου 2007: 13,7%) και Πυλώνας 1 & Πυλώνας 2: 10,0% (31 εκεµβρίου 2007: 11,9%). Σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στον υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κέρδη της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, αφού δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Σελίδα 10 από 11

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το οικονοµικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι βεβαρηµένο από τη διεθνή κρίση στις χρηµαταγορές, την έλλειψη ρευστότητας και τις έντονες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας σε συνεχή βάση τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και συνεκτιµώντας τα οικονοµικά δεδοµένα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προβαίνει µε συνέπεια σε αναθεώρηση των οικονοµικών στόχων και δεικτών που περιλαµβάνονται στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο για το έτος Οι οικονοµικοί στόχοι και δείκτες για το έτος 2008 αναθεωρούνται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ Κέρδος πριν τη φορολογία ( εκατ.) Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 20% 20% Σύνολο Εσόδων ( εκατ.) είκτης Εξόδων προς Έσοδα 51% 52% Προβλέψεις / Χορηγήσεις 0,5% 0,6% Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις / Χορηγήσεις 6,2% 5,5% Η ιοίκηση επιβεβαιώνει τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις του Οµίλου για τα έτη 2009 και 2010 που είχε εξαγγείλει τον περασµένο Φεβρουάριο. Η µετατροπή των συγκριτικών ποσών που αναφέρονται πιο πάνω, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, έγινε µε βάση το οριστικό κλέιδωµα της ισοτιµίας 1= 0, Σελίδα 11 από 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Ιουν-08 Ιουν-07 εκ-07 'εκατ. 'εκατ. 'εκατ. Καταθέσεις Κύπρος Ελλάδα Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών Οι καταθέσεις στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2008, µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη, προέρχονται κατά 46% από την Κύπρο, 29% από τη Ρωσία, 16% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 4% από άλλες χώρες. Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 5% Άλλες χώρες 4% Ρωσία 29% Κύπρος 46% Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16% 2. Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα To 61% των καταθέσεων στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2008 είναι σε Ευρώ, το 31% σε Αµερικανικό ολάριο, το 5% σε Στερλίνα, το 1% σε Ρούβλια και το 2% σε άλλα νοµίσµατα. Ρούβλια 1% Άλλα νοµίσµατα 2% Αµερικανικό ολάριο 31% Ευρώ 61% Στερλίνα 5%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Επιτροπείας 3 Εκθέσεις Ελεγκτών 4-5 Λογαριασµός αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Eισηγµένες Τράπεζες Χρήση 2008 Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ιούλιος 2009 Οµάδα εργασίας Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, εργάστηκε οµάδα στελεχών της Grant Thornton εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα