ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία: Α.Π.: 2358/669/Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως ισχύει. 3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Την υπ αριθµ Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 5

2 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθµ //ΕΥΣ 2141/ (ΦΕΚ949/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 10. Την µε ΑΠ 1121/ 408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 11. Την µε ΑΠ 13152/1870/ (ΦΕΚ ΥΟ 113/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: ιορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 12. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03 / (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 13. Την µε Α.Π. 4319/1487 /Φ04/ (Α Α:4Α8ΟΦ-9ΛΞ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου της ΕΥ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή. 14. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 15. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 16. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 17. Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π /ΕΥΘΥ1304/ «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 18. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ) καθώς και την υπ αρ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 19. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 20. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 21. Το µε Α.Π /ΕΥΣ4851/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 22. Το µε υπ αριθµ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/ Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 23. Την Εξειδίκευση της κατηγορίας πράξης « ». 24. Την µε Α.Π. 5078/1017/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 5

3 25. Την µε Α.Π. 130/37/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 26. Την µε Α.Π. 906/227/Α2/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 27. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 1539/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 2306/ ) µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που έγινε µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. 28. Τα υπ αρ. 3/ και 4/ Πρακτικά της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/ για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/ για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 2. Την ένταξη χιλίων τριακοσίων είκοσι πέντε (1.325) έργων µε προϋπολογισµό ,76 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 3. Την ένταξη τριακοσίων είκοσι (320) έργων µε προϋπολογισµό ,68 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 4. Την ένταξη τριακοσίων ενός (301) έργων µε προϋπολογισµό ,50 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 5. Την ένταξη διακοσίων ογδόντα δύο (282) έργων µε προϋπολογισµό ,31 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 5

4 και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 6. Οι πράξεις εντάσσονται µε τον όρο ότι θα προσκοµιστούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους των πράξεων τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Κεφ. Α του Οδηγού Εφαρµογής δικαιολογητικά. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης των σχετικών πράξεων. 7. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων διακοσίων είκοσι τριών (223) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,99 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 8. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,28 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 9. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων τριακοσίων εννέα (309) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,21 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 10. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,70 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 11. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε απορριφθείσα Αίτηση Χρηµατοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο µε τους λόγους απόρριψης. 12. Την κατ αρχήν απόρριψη επτακοσίων σαράντα έξη (746) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,87 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 13. Την κατ αρχήν απόρριψη δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα µίας (2.461) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,93 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 5

5 σύµφωνα µε το Παράρτηµα X, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 14. Την κατ αρχήν απόρριψη διακοσίων έξη (206) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,33 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 15. Για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης των κατηγοριών 12, 13 και 14 είναι δυνατή η σε µεταγενέστερο χρόνο ένταξή τους στο πρόγραµµα κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι, χαρακτηριζόµενες αυτές ως επιλαχούσες. Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα Εµµανουήλ Πατεράκης Συνηµµένα: 1. Παράρτηµα Ι 2. Παράρτηµα ΙΙ 3. Παράρτηµα ΙΙΙ 4. Παράρτηµα ΙV 5. Παράρτηµα V 6. Παράρτηµα VΙ 7. Παράρτηµα VΙΙ 8. Παράρτηµα VΙΙΙ 9. Παράρτηµα IX 10. Παράρτηµα X 11. Παράρτηµα XΙ 12. Πρακτικά της Οµάδας Εργασίας Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νίκης 5-7, Αθήνα Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κάνιγγος 20, Αθήνα Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΥΠΑΑΝ,ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, Αθήνα ΕΥΣ ΕΚΤ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β3, Γ, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΛΤΣΗ Υπό σύσταση 86, ,47 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 86, ,07 ΑΑ ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ SODA BLASTING ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 86, ,11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΤΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΙΟΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 86, ,47 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 86, ,64 ΑΑ KYΨΕΛΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡ ΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Υπό σύσταση 86, ,14 ΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΧΑΙ Ω Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΙΣΙ ΩΡΑ ΡΟΥΤΗ Υπό σύσταση 86, ,06 ΑΑ Le groupe international Εµπορική Τροφίµων Μον/πη ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,29 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΗΣ Υπό σύσταση 85, ,62 ΑΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,57 ΑΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΓΑΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ Υπό σύσταση 85, ,44 ΑΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,16 ΑΑ KΙΟΥΡΤΖΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ YOUR 4TH PLACE Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,71 ΑΑ ΚΑΛΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,44 ΑΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ - SKEPTESTHAI PUBLICATIONS Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΓΡΑΨΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΤΥΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΜΠΑΚΙ Η Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΦΑΝΙΑ ΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΜΚΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 85, ,67 ΑΑ ΦΩΤΑΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ADVANCE IT SQUARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ Υπό σύσταση 85, ,05 1 από 51

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙ ΗΣ - ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,86 ΑΑ GREEK GOURMET EXPORT Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΡΟΜΠΕΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΠΑΓΩΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙ ΩΝ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 85, ,71 ΑΑ Η. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Β. ΣΙΑΠΑΤΗ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 85, ,98 ΑΑ PUBLICO, Σύγχρονες Πρακτικές Επικοινωνίας, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Νεοιδρυθείσα 85, ,06 ΑΑ ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 85, ,29 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΡΟΥΖΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,43 ΑΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΡΕΜΟΥΝ ΟΥ Υπό σύσταση 85, ,32 ΑΑ ΡΕΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ Ζαχαρίας Πολυµενάκος Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΞΑΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπό σύσταση 85, ,64 ΑΑ ΑΡΜΕΝΗΣ Μ. & ΓΚΙΖΙΚΗΣ Α. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΟΖΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΥΤΑΣ Υπό σύσταση 85, ,63 ΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΠΑΝΟΥ Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΚΙΜΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,35 ΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑ ΑΛΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝ ΡΕΟΥ Υπό σύσταση 85, ,57 ΑΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΕΛΙΣΙΩΤΗΣ & Μ. ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΟΕ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Νεοιδρυθείσα 85, ,67 ΑΑ ΑΛΕΞΙΑ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - WEB COMMERCIAL Υπό σύσταση 85, ,44 ΑΑ Ν. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ - Α. ΚΑΡΙΠΙ ΗΣ - Γ. ΡΙΖΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 από 51 Υπό σύσταση 85, ,00

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΠΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,64 ΑΑ ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΝΟΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,29 ΑΑ ΛΑ ΟΥΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΒΑΛΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,53 ΑΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ Υπό σύσταση 84, ,60 ΑΑ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Υπό σύσταση 84, ,63 ΑΑ ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΗ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,86 ΑΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΚΑΓΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,89 ΑΑ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΟΛΟΝΙΩΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υπό σύσταση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 84, ,00 ΑΑ ΣΠΑΘΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΑΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ P.P PURE PARTNERS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΑ ΠΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ Αθ. ηµητρίου & Σία ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,60 ΑΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ KALLOJERI ANDON Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΒΛΑΣΗΣ ΗΛΙΑ ΗΣ Υπό σύσταση 84, ,78 ΑΑ ΧΟΥΡΙ Μ. - ΜΠΙΤΟΥΛΗΣ Ι. Ο.Ε. Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ DHIMITER CANI Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ KATΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,67 ΑΑ ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 84, ,94 ΑΑ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,76 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΝΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Ι. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Ε. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 84, ,00 3 από 51

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜΠΝΤΕΛ - ΚΑΝΤΕΡ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ Θ.ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ -Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ Σωτηρία Πανούση Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΟΥΜΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΑΤΡΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 84, ,89 ΑΑ KASIMIS P. TANJA MICHAELA Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ AΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ KAΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΡΑΠΤΗ ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ROBBIE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΡΑΣ -.ΠΑΛΑΣΚΑΣ - Α.ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑ ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΧΑΛΚΙ ΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΜΗΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΖΕΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΣΕΡΒΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΟΥΙΝΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,31 ΑΑ ΚΕΠΦΕΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,42 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡ. ΣΙΑΣΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Υπό σύσταση 84, ,73 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Υπό σύσταση 84, ,65 ΑΑ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΡΕΝ ΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΕΣΤ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΝΟΡΘ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥ ΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΛΑΜΠΙ ΟΥ ΗΛΙΑΝΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ AIQ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,71 ΑΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,11 ΑΑ ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,00 4 από 51

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΡΑΓΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΖΩΗ ΡΟΥΣΣΑ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΨΩΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,67 ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚΟΛΙΣΤΑ ΟΕ Υπό σύσταση 84, ,55 ΑΑ ΒΑΣΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ MΠΟΡΓΚΟΛ ΤΑΛΑΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΣΙΡΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΟΜΟΣΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΡΩΠΑ ΙΟΝΥΣΙΑ Υπό σύσταση 84, ,57 ΑΑ ΤΕΝΕΚΤΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ Β. ΜΑΥΡΙ ΗΣ - Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,78 ΑΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ XCH.GR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υπό σύσταση 84, ,89 ΑΑ PALYNO Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΩΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΤΣΟΝΙΩΤΗ - ΓΡ. ΤΣΙΚΛΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ & ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ & Σ. ΡΗΓΑΤΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ Ι.Γ. ΡΙΤΣΑΣ ΕΕΒΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ BONKA ANGELOVA Νεοιδρυθείσα 83, ,60 ΑΑ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,43 ΑΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΣΙ ΕΡΑΚΗΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,33 ΑΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,67 ΑΑ ΖΑΠΠΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ FUNNY EYE DESIGN Υπό σύσταση 83, ,11 ΑΑ ΒΑΚΑΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΟΥΡΟΥΚΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΣΑΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,78 5 από 51

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΚΙΚΑ Μ. - ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ Β. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ANNA ΧΑΜΟΥΡΟΥ Η Υπό σύσταση 83, ,40 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ Β. ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΒΛΙΑΛΗ ΑΝΝΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΤΣΑΟΥΣΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ KOTSAKI TATIANA Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΖΙΩΓΑΣ Π-ΑΓΓΕΛΗΣ Α. ΕΕ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ TM EXPORT MANAGMENT Υπό σύσταση 83, ,21 ΑΑ ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ Κ.ΓΑΝΙΤΗΣ - Γ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ Ο.Ε. Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ Ι. ΛΟΡΑΝ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΞΥΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΑ ΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,83 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ VACATION RENT Υπό σύσταση 83, ,04 ΑΑ NETCOM Υπό σύσταση 83, ,11 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΚΙΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΝΤΟΜΠΡΕ ΕΛΕΝΑ-ΚΑΡΜΕΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ Γεώργιος Σεραφείµ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΑ Υπό σύσταση 83, ,67 ΑΑ ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΟΛΑΚΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ MITROESCU GHEORGHE Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΖΙΟΥΠΑ ΤΟΜΙ Υπό σύσταση 83, ,56 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Υπό σύσταση 83, ,57 ΑΑ ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΝΤΑΟΥΚΑ ΖΩΗ Υπό σύσταση 83, ,22 ΑΑ IHEME FRANCIS AMANZE Υπό σύσταση 83, ,50 ΑΑ Α ΑΜΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ Β. ΕΥΤΕΡΠΗ Υπό σύσταση 83, ,00 6 από 51

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΠΕΚΙΑΡΟΥ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Υπό σύσταση 83, ,67 ΑΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΒΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΧΛΙΑΠΑ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Υπό σύσταση 83, ,51 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΛΟΧΑΚΗ Υπό σύσταση 83, ,57 ΑΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΡΥΜΠΩΝΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΛΕΠΤΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΛΕΥΚΑ ΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 83, ,97 ΑΑ Η. ΚΟΥΝΑΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΤΟΠΑΚΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,94 ΑΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΑΣΩΝ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΣΤΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ Υπό σύσταση 83, ,29 ΑΑ ΠΑΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Φ. - ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΟΕ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΟΥ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ FANTASY Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,71 ΑΑ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΠΟΛΥΜΑΤΙ ΗΣ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΠΑΓΩΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,71 ΑΑ ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Γ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ - Λ. ΝΤΑΜΑΝΗΣ Ο.Ε. Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Environmental Consultancy, Teaching, Labeling µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΕΛΛΙ ΗΣ Β & ΟΥΛΓΕΡΗΣ Α ΟΕ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΣΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Γ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΥΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,23 ΑΑ ΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΤΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 82, ,78 ΑΑ INPUT ON EDUCATION Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ PATIENT PLUS - Patient Education Programs ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,33 ΑΑ ΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΠΙΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,67 7 από 51

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ BUSINESS FINANCIAL ANALYSIS Υπό σύσταση 82, ,30 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ (υπό σύσταση) Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΙΝΤΙΡΑ Υπό σύσταση 82, ,57 ΑΑ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Ν. ΠΑΠΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - Α. ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΟΦΑΛΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,82 ΑΑ ΝΤΟΥΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,28 ΑΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΤΗΤΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΙΟΣΗ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΤΖΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ I. ΦΟΥΑΣΗΣ ΚΑΙ Ι. ΛΥΚΑΡΗΣ OCEANIC MARINE SERVICES ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,57 ΑΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Υπό σύσταση 82, ,43 ΑΑ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΑΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,43 ΑΑ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Λιάζου Μαριέττα Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΤΣΙΦΛΙ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 82, ,88 ΑΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ Α. - ΦΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε. Υπό σύσταση 82, ,20 ΑΑ ΖΙΩΓΑΣ Υπό σύσταση 82, ,14 ΑΑ ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Σωπασής Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,96 ΑΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ - Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,15 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Α.ΠΙΤΣΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Νικολακόπουλος Κων/νος Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΝΤΙΚΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ HOLLOSY RAOUL ΑΜΠΝΤΕΛΚΕΡΙΜ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΑΛΙΝΤ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,12 ΑΑ ΕΣΥΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΦΙΛΥΡΟΝ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,33 8 από 51

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΝΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Α ΑΜΙ ΟΥ ΑΝΤΙΓOΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕΡΛΕΓΚΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΡΟΥΖΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,44 ΑΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Υπό σύσταση 82, ,14 ΑΑ TAX-RΙGΗT EΤAΙPIA ΠEPΙOPΙΣMENΗΣ EYΘΥNHΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 82, ,86 ΑΑ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,43 ΑΑ Α. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,14 ΑΑ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,18 ΑΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΑΒΡΙΤΣΑ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙ ΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,33 ΑΑ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΤΟΥΜΠΑΛΙ ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΟΥ ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΥΛΙ ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Ι. ΓΟΥΝΑΡΙ ΗΣ - Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 82, ,78 ΑΑ ΝΕΡΑ NERA ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ Singh Ranjit Υπό σύσταση 82, ,06 ΑΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΘΗ Υπό σύσταση 82, ,43 ΑΑ ΜΑΝΤΟΥ Η ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,76 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ Υπό σύσταση 82, ,43 ΑΑ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπό σύσταση 82, ,53 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 9 από 51

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΑΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΙΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Ορέστης Ματσούκας - Orama Group Υπό σύσταση 82, ,12 ΑΑ ΖΙΚΙ ΗΣ ΑΡΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ GAIBOR DALSI BIBIAN Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΥ Γ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΑΘΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΟΥΡΙ ΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΧΟΥΛΕΒΑ. ΘΩΜΑΗ Υπό σύσταση 81, ,41 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 81, ,64 ΑΑ Μ5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ MAUD LUSSIER Υπό σύσταση 81, ,78 ΑΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 81, ,33 ΑΑ ΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ Υπό σύσταση 81, ,86 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΡΣΕΝΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 81, ,71 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ Υπό σύσταση 81, ,33 ΑΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΒΑΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση 81, ,67 ΑΑ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,18 ΑΑ Α. ΚΑΜΑΡΛΙΓΚΟΣ-Α.ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,57 ΑΑ ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 81, ,67 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΑΡΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΗΤΣΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΤΟΥΑΛ ΓΚΕΙΜΕΡΣ Ε.Ε. Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΛΙΖΑΡ ΟΣ Α. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,14 ΑΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΑΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΠΕΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΑ ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΣΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΑΦΝΗ Νεοιδρυθείσα 81, ,29 ΑΑ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Υπό σύσταση 81, ,55 ΑΑ ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ HELPDISC ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΗΣ Υπό σύσταση 81, ,06 10 από 51

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΑΛΛΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ MΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΝΑΟΥΜΗΣ - Γ. ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΜΑΧΟΥ ΑΝΤΡΕΑ Υπό σύσταση 81, ,93 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΗΡΕΑ ΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,69 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Νεοιδρυθείσα 81, ,78 ΑΑ ΜΑΥΡΟΜMΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΜMΑΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε Υπό σύσταση 81, ,56 ΑΑ ΑΦΟΙ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΛΕΠΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΣΟΦΙΑΝΟΣ Κ. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΖΙΩΓΑΣ ΖΗΣΗΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΝΤΟΚΜΕΤΖΗ ΦΙΛΙΩ Υπό σύσταση 81, ,79 ΑΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΑΝΤΖΑΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,86 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ OLYWEB SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,88 ΑΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,53 ΑΑ ΧΑΡΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΗΧΑΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ Β. ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,43 ΑΑ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΚΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΥ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΣΑΦΛΕΚΟΥ ΖΩΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ M.MANΩΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΡΤΟΥΡ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,06 ΑΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ VIGILAND Υπό σύσταση 80, ,90 ΑΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΑΧΙΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Υπό σύσταση 80, ,67 ΑΑ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ Β ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΚΑΙ Ι ΓΚΙΖΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 80, ,71 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΘΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 80, ,19 ΑΑ ΚΟΛΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 11 από 51

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΑΛΕΠΟΥ ΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,50 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ Α.ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση 80, ,44 ΑΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 80, ,67 ΑΑ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,43 ΑΑ ΓΟΝΙ ΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,56 ΑΑ ΤΖΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ VICTORY Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΧΡ. ΠΑΤΣΗ -. ΓΕΡΑΝΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,22 ΑΑ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΛΑ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ULTRASUN POWER ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Νεοιδρυθείσα ΕΠΕ 80, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΦΑΛΕΛΑΚΗ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΠΑΡΙΣΗ ΘΕΟ ΩΡΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ MARIA IVANOVA Υπό σύσταση 80, ,88 ΑΑ ΑΡ ΑΝΗ ΑΗΜΕΝΙΑ Νεοιδρυθείσα 80, ,80 ΑΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩ-ΕΥΗΝΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΠΙ Η Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ Υπό σύσταση 80, ,33 ΑΑ ΓΙΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΤΡΟΥΜΠΑ ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Υπό σύσταση 80, ,71 ΑΑ BAROQUE Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΣΑΛΩΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,50 ΑΑ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ Σ. - ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ JAROSZ BARBARA Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΩΝ. ΗΜΗΤΡΑ Νεοιδρυθείσα 80, ,70 ΑΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΤΣΩΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 12 από 51

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ Καινοτόµες λύσεις και υπηρεσίες ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΡΑΧΝΑΣ Υπό σύσταση 80, ,70 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,56 ΑΑ ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ Χ. ΚΑΙ Ε. ΜΠΟΣΚΟΙΤΗ Ο.Ε Υπό σύσταση 80, ,84 ΑΑ RAPID ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 80, ,33 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,29 ΑΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Υπό σύσταση 80, ,84 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 80, ,43 ΑΑ Μ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Γ ΣΙΩΛΙΑΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,91 ΑΑ ΦΟΡΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,22 ΑΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,97 ΑΑ ΤΣΑΠΑΝΙ ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΚΑΜΑΡΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΕΛΠΙ Α Μ.ΕΠΕ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΟΥ Υπό σύσταση 80, ,76 ΑΑ ΑΣΛΑΝΙ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΣΕΛΛΙΟΥ - ΣΟΛΟΜΩΝΙ ΟΥ ΟΕ Υπό σύσταση 80, ,71 ΑΑ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,83 ΑΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΒΟΥΖΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΤΕΡΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΛΛΙΑ ΡΑΛΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ Επιχείρηση αξιοποίησης και προβολής ιστορικήςαρχαιολογικής κληρονοµιάς και πολιτιστικών δράσεων Υπό σύσταση 80, ,00 υτικής Μακεδονίας ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΠΟΝΗΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΗΜΟΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΡΑΚΟΥΛΗΣ Π. - ΑΝΤ. & ΓΡ. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΤΣΕΒΑΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΖΓΚΑΦΑΣ Α- Ν ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,80 ΑΑ ΝΤΑΦΕΤΣΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,71 ΑΑ ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 13 από 51

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΧΟΥΡΙ ΗΣ-ΓΙΑΜΑΚΗ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 80, ,71 ΑΑ ΤΡΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 80, ,25 ΑΑ ΤΣΙΑΣΤΙ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΤΣΙΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ CARLOTA BLASCO AGUIRRE Υπό σύσταση 80, ,43 ΑΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 80, ,50 ΑΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΚΥΖΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΡΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Νεοιδρυθείσα 80, ,40 ΑΑ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 80, ,33 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Υπό σύσταση 80, ,57 ΑΑ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 80, ,80 ΑΑ ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΟΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 80, ,95 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ Υπό σύσταση 80, ,40 ΑΑ ΑΛΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΘΕΚΛΑ ΣΠΙΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΑΜΙΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 80, ,89 ΑΑ ΛΥΡΙΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 80, ,57 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ VOYICIDIS KONSTANTINOS Υπό σύσταση 80, ,50 ΑΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 80, ,36 ΑΑ ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 80, ,00 ΑΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ Υπό σύσταση 80, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ Υπηρεσίες Ταχυµεταφορών Υπό σύσταση 80, ,36 ΑΑ ΓΙΟΝΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ Ν. & Α. ΚΑΝΟΥΡΑΣ Ο.Ε. Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΧΡ. ΠΙΛΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Νεοιδρυθείσα 79, ,78 ΑΑ ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ Κ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ - Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 79, ,71 ΑΑ ΕΜΟΙΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ Ι ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΤΕΡΖΙ ΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 79, ,14 ΑΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΒΟΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΧΑΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 14 από 51

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1 - Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας) Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΟΥΜΡΙ ΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 79, ,78 ΑΑ ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕΓΟΣ Υπό σύσταση 79, ,86 ΑΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΓΚΙΤΣΗΣ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 79, ,50 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΝΕ ΑΚΗΣ Νεοιδρυθείσα 79, ,43 ΑΑ ΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΣΚΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΛΕΣΚΟ ΕΝΡΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΣΜΕΡΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ Υπό σύσταση Ο.Ε. 79, ,00 ΑΑ ΛΙΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 79, ,78 ΑΑ ΡΙΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 79, ,41 ΑΑ KONTOYΛΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Υπό σύσταση 79, ,33 ΑΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΠΕ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΓΚΟΛΟΒΟ Α Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΣΟΥΜΕΛΙ ΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΣΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΛΥ ΙΑ ΧΑΤΖΗΝΟΥΣΙΟΥ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 79, ,80 ΑΑ ΤΣΑΒ ΑΡΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΜΠΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Νεοιδρυθείσα 79, ,12 ΑΑ ΕΡΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ Υπό σύσταση 79, ,43 ΑΑ ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 79, ,20 ΑΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ Υπό σύσταση 79, ,09 ΑΑ ΡΟΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΜΑΧΡΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Υπό σύσταση 79, ,80 ΑΑ ΚΟΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ALBUMAKE Νεοιδρυθείσα 79, ,87 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 79, ,00 ΑΑ ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΧΑΝ Υπό σύσταση 79, ,37 ΑΑ ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΒΕΡΓΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΖΑΧΟΥ ΞΕΝΙΑ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ Βασίλης Ι. Ραυτογιάννης Υπό σύσταση 79, ,71 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 79, ,89 ΑΑ ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 79, ,00 ΑΑ IT EXPRESS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΩΝ H/Y 15 από 51 Υπό σύσταση 79, ,00

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή - Σ Χ Ε Ι Ο - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΓΙΑ " ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ" ( ) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ( ) ΣΥΝΟΛΑ...

4 ΓΙΑ  ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ( ) ΣΥΝΟΛΑ... 4 ΓΙΑ θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται: 1) " ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ" ( ) 2) 3) 4) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (,,,,,) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ....,%,%,%

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ: 210-3307631

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα