ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014 1921"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου Aριθμός 1837 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχω ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση ενεργητικού και παθητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και τον ενοποιημένο λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις Οικονομικές Καταστάσεις Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το Δημόσιο Τομέα (ΔΛΠΔΤ) «Χρηματοοικονομική Αναφορά με Βάση τη Λογιστική Αρχή των Πραγματικών Εισπράξεων και Πληρωμών» και τις απαιτήσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

2 1922 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των εισπράξεων και πληρωμών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον Δημόσιο Τομέα (ΔΛΠΔΤ) «Χρηματοοικονομική Αναφορά με Βάση τη Λογιστική Αρχή των Πραγματικών Εισπράξεων και Πληρωμών» και τις απαιτήσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Έμφαση θέματος Χωρίς να διατυπώνω επιφύλαξη στη γνώμη μου, επισύρω την προσοχή στη σημείωση 23 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου γίνεται αναφορά στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών εισπράξεων από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της κατάστασης ενεργητικού και παθητικού. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου κρατούνται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ( 7 δις) και σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ( 79 εκ.), με πιστωτική αξιοπιστία, η οποία μεταβάλλεται από το ευμετάβολο οικονομικό περιβάλλον. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2014

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σημ. Εισφορές 4, Είσπραξη από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας Άλλες Εισπράξεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Πρόσοδοι από τόκους ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Συντάξεις Επιδόματα Παροχή Ανεργιακού Επιδόματος Βοηθήματα και Παροχές Λόγω Θανάτου Ιατρική Περίθαλψη Διαχειριστικά και Διοικητικά Έξοδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Τόκοι που πληρώθηκαν ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

4 1924 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Γραμμάτια Δημοσίου Τραπεζικά Υπόλοιπα Προκαταβολή για Διαχείριση Κτηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο Αποθεματικού Ταμείου Πιστωτικά Υπόλοιπα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση την 5 η Φεβρουαρίου 2014 από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.... Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ (α) Το Ταμείο συστάθηκε και λειτουργούσε μέχρι τις 8 Ιουλίου 2010 με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 2009 και από τις 9 Ιουλίου 2010 με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του Με την ισχύ του εν λόγω Νόμου, δηλαδή από τις 9 Ιουλίου 2010, όλοι οι προηγούμενοι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι καταργούνται. Το Ταμείο αποτελείται από τους εξής τέσσερις λογαριασμούς : - Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων - Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων - Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας - Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Οι εισφορές που γίνονται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010, καταβάλλονται στο Ταμείο και κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων πιο πάνω Λογαριασμών κατά τρόπο που καθορίζεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π 290/2010). Ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων πιστώνεται με : το κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αποθεματικό του Λογαριασμού Γενικών Παροχών, μείον το ποσό που μεταφέρεται στον Λογαριασμό Λοιπών Παροχών και το ποσό που μεταφέρεται στον Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας, το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 10% των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών και αυτοτελώς εργαζομένων και 9% των ασφαλιστέων αποδοχών των, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του Νόμου, προαιρετικά ασφαλισμένων, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές και τις εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου, για πρόσωπα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων πιστώνεται με : το κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αποθεματικό του Λογαριασμού Συμπληρωματικών Παροχών, μείον το ποσό που μεταφέρεται στον Λογαριασμό Λοιπών Παροχών και το ποσό που μεταφέρεται στον Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας και με το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 5,6% των ασφαλιστέων αποδοχών όλων των ασφαλισμένων, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές. Ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας πιστώνεται με : το κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αποθεματικό του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας που καταργήθηκε, το ποσό των εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) από τον Λογαριασμό Γενικών Παροχών και με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) από τον Λογαριασμό Συμπληρωματικών Παροχών και τις εισφορές που αναλογούν σε ποσοστό 1,15% των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές.

6 1926 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ (συνέχεια) Ο Λογαριασμός Λοιπών Παροχών πιστώνεται με : το ποσό των εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) από τον Λογαριασμό Γενικών Παροχών και με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) από τον Λογαριασμό Συμπληρωματικών Παροχών και με το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 1,15% των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, 1,3% των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων και 0,2% των ασφαλιστέων αποδοχών των, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του Νόμου, προαιρετικά ασφαλισμένων, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές. Ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων βαρύνεται με τις πληρωμές των βασικών συντάξεων γήρατος, ανικανότητας, χηρείας, βασικού επιδόματος ορφάνιας, επιδόματος αγνοουμένου, καθώς και οποιουδήποτε βασικού εφάπαξ ποσού, σε σχέση με τις προαναφερόμενες παροχές. Ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων βαρύνεται με τις πληρωμές των συμπληρωματικών παροχών που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, καθώς και οποιουδήποτε συμπληρωματικού εφάπαξ ποσού, σε σχέση με τις προαναφερόμενες παροχές. Ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας βαρύνεται με τις πληρωμές των παροχών ανεργίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το αποθεματικό και τα έσοδα του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, η διαφορά καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ή καλύπτεται με ειδική εισφορά, η οποία καταβάλλεται με Κανονισμούς. Ο Λογαριασμός Λοιπών Παροχών βαρύνεται με τις πληρωμές των παροχών ασθενείας και μητρότητας, των βοηθημάτων γάμου, τοκετού και κηδείας και των παροχών λόγω επαγγελματικών βλαβών, καθώς και με τις διοικητικές δαπάνες που διενεργούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει τα μέλη του Συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο απαρτίζεται από : τον Πρόεδρο που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία, τρία μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, δέκα μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευθεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των μισθωτών και των εργοδοτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εξίσου τα συμφέροντα των μισθωτών και των εργοδοτών, τέσσερα μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευθεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των αγροτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών και τρία άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σε οποιανδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, με τη δυνατότητα του επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ (συνέχεια) (β) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή και δημοσιεύονται μαζί με την Έκθεση του. Τα ανήκοντα στο Ταμείο χρήματα επενδύονται από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Ο Διευθυντής υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων Έκθεσή για την κατάσταση των Επενδύσεων του Ταμείου για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. (γ) Τηρείται ένας τρεχούμενος τραπεζικός λογαριασμός στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να διεκπεραιώνονται οι πληρωμές. (δ) Με βάση τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, το ποσοστό εισφοράς επί των ασφαλιστέων αποδοχών, που καταβάλλεται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ως ακολούθως: από 1 Απριλίου 2009 για τους μηνιαίους εργοδοτούμενους και από 6 Απριλίου 2009 για τους εβδομαδιαίους εργοδοτούμενους το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλλει ο μισθωτός και ο εργοδότης αυξήθηκε σε 13,6% (6,8% ο μισθωτός και 6,8% ο εργοδότης). Το ποσοστό εισφοράς του κράτους αυξήθηκε από 4% σε 4,3%. Από 1 Απριλίου 2009 για τους μισθωτούς που υπάγονται σε επαγγελματικά σχέδια συντάξεων χωρίς την υποχρέωση καταβολής εισφοράς εκ μέρους του μισθωτού, τα ποσοστά εισφοράς που καταβάλλουν ο μισθωτός και ο εργοδότης αυξήθηκαν από 3,2% σε 3,45% και από 9,4% σε 10,15%, αντίστοιχα. Το ποσοστό εισφοράς του κράτους αυξήθηκε από 4% σε 4,3%. Από 6 Απριλίου 2009 το ποσοστό εισφοράς που καταβάλλει ο αυτοτελώς εργαζόμενος πάνω στο τεκμαρτό εισόδημα της επαγγελματικής του κατηγορίας ή πάνω στο πραγματικό του εισόδημα αυξήθηκε από 11,6% σε 12,6% και η εισφορά του κράτους από 4% σε 4,3%. Από 6 Απριλίου 2009 το ποσοστό εισφοράς του προαιρετικά ασφαλισμένου εσωτερικού αυξήθηκε από 10% σε 11% πάνω στο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγει ο ίδιος και το ποσοστό της εισφοράς του κράτους αυξήθηκε από 3,5% σε 3,8%. Από 6 Απριλίου 2009 το ποσοστό εισφοράς του προαιρετικά ασφαλισμένου εξωτερικού αυξήθηκε από 12,6% σε 13,6% πάνω στο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγει ο ίδιος και το ποσοστό της εισφοράς του κράτους αυξήθηκε από 4% σε 4,3%. 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

8 1928 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου έχουν ετοιμαστεί με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον Δημόσιο Τομέα (ΔΛΠΔΤ) «Χρηματοικονομική αναφορά με βάση τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών». Με τη βάση αυτή, τα έσοδα και έξοδα του Ταμείου αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία είσπραξης και πληρωμής. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (ΔΛΠΔΤ) Το Ταμείο θεώρησε χρήσιμο, όπως για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υιοθετήσει, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον Δημόσιο Τομέα (ΔΛΠΔΤ) 30 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση», το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. Αναγνώριση εισπράξεων Εισφορές και εισπράξεις. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία είσπραξης. Προσόδοι από τόκους. Οι προσόδοι από τόκους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία είσπραξης. Χρηματοοικονομικά μέσα Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού του Ταμείου, σύμφωνα με την ημερομηνία είσπραξης και πληρωμής. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα. Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. Νόμισμα ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται σε ευρώ ( ). Ξένο συνάλλαγμα Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ και καταχωρούνται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών αναγνωρίζονται στον Λογαριασμό Εισπράξεων και Πληρωμών. Συγκριτικές πληροφορίες Όπου χρειάζεται και είναι εφικτό, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση κατά το τρέχον έτος.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (α) Λογαριασμός Εισπράξεων και Πληρωμών Έτος που έληξε στις 31/12/2012 Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σημ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Εισφορές Είσπραξη από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας Άλλες Εισπράξεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Πρόσοδοι από τόκους ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Συντάξεις Επιδόματα Βοηθήματα Ιατρική Περίθαλψη Παροχή Ανεργιακού Επιδόματος Διαχειριστικά και Διοικητικά Έξοδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Τόκοι που πληρώθηκαν ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ( ) ( ) ( ) ( )

10 1930 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (συνέχεια) (β) Κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού Κατά την 31/12/2012 Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο Καταθέσεις στη Κεντρική Τράπεζα Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Γραμμάτια Δημοσίου Τραπεζικά Υπόλοιπα Προκαταβολή για Διαχείριση Κτηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο Αποθεματικού Ταμείου ( ) ( ) Πιστωτικά Υπόλοιπα ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εργοδοτών και Εργοδοτουμένων Ιδιωτικού και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Αυτοεργοδοτούμενων Προαιρετικά Ασφαλισμένων Εργοδοτουμένων Δημόσιου Τομέα Κυβέρνηση ως Εργοδότης Γενική Κυβερνητική Εισφορά Κυβερνητική Εισφορά για Εγκλωβισμένους Επιστροφές Εισφορών ( ) ( ) Οι εισφορές κατανέμονται στους Λογαριασμούς σύμφωνα με τη Σημείωση ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η είσπραξη από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους (2011: ) αφορά τη δαπάνη που καλύπτει τη διαφορά του ποσού της κατώτατης σύνταξης (από 70% μέχρι 85% της πλήρους βασικής σύνταξης), ως ποσοστό της ετήσιας δαπάνης για τις βασικές συντάξεις γήρατος, χηρείας και ανικανότητας. 6. ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Πρόσθετο τέλος Ενοίκια Διάφορες εισπράξεις Στις διάφορες εισπράξεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόστιμα, μέρος των εσόδων από υπηρεσίες προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εισφορά για τους εθνοφρουρούς και επιστροφή εξόδων για την είσπραξη επιδικασμένων εισφορών. Οι εισπράξεις κατανέμονται στους διάφορους Λογαριασμούς, σύμφωνα με τη Σημείωση 7.

12 1932 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σύνολο Εισπράξεων Σύνολο Εισπράξεων Εισφορές Εισφορές Εργοδοτών και Ασφαλισμένων Γενική Κυβερνητική Εισφορά Κυβερνητική εισφορά για Εγκλωβισμένους Τόκοι Εισπρακτέοι Άλλες Εισπράξεις Πρόσθετο τέλος Ενοίκια Χρηματικές ποινές και άλλες εισπράξεις Είσπραξη από Πάγιο Ταμείο

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Τόκοι από καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο Τόκοι από καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες Τόκοι από Γραμμάτια Δημοσίου Τόκοι από Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Τόκοι από Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας Τόκοι που πληρώθηκαν (81.245) Το επιτόκιο των καταθέσεων του Ταμείου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ήταν όπως πιο κάτω: Λογαριασμός Ταμείο Κοινωνικών Παροχών Ασφαλίσεων Ανεργίας από 01/01/2011 μέχρι 12/04/2011 1,50% 0,50% από 13/04/2011 μέχρι 12/07/2011 1,75% 0,75% από 13/07/2011 μέχρι 08/11/2011 2,00% 1,00% από 09/11/2011 μέχρι 13/12/2011 1,75% 0,75% από 14/12/2011 μέχρι 11/07/2012 1,50% 0,50% από 12/07/2012 μέχρι 31/12/2012 1,25% 0,25% Οι πρόσοδοι από τόκους παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μετά την αποκοπή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, η οποία κατά το 2012 ανήλθε στα (2011: ). Σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποιητικό) Νόμο 94(Ι) του 2002, το ποσοστό καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται αυξήθηκε από 3% σε 10% από 1 Ιουλίου Σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποιητικό) Νόμο 114(Ι) του 2011, το ποσοστό αυξήθηκε από 10% σε 15% από 31 Αυγούστου 2011 και σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποιητικό) Νόμο 29(Ι) του 2013, το ποσοστό αυξήθηκε από 15% σε 30% από 29 Απριλίου Το Μάρτιο του 2009 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε Τροποποιητικό Νόμο (Ν.23(Ι) του 2009), με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2009, βάσει του οποίου το ποσοστό καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανήλθε στο 3%.

14 1934 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σύνολο Συντάξεων Έτους Γήρατος Χηρείας Ανικανότητας Αναπηρίας ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σύνολο Επιδομάτων Έτους Ορφάνιας Αγνοουμένου Αύξηση Εξαρτωμένου Συζύγου Μητρότητας Ασθενείας Σωματικής Βλάβης ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Σύνολο Βοηθημάτων Έτους Γάμου Τοκετού Κηδείας Αναπηρίας Παροχές λόγω θανάτου

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Μισθοί και Επιδόματα Οδοιπορικά Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου Τηλεφωνικά Τέλη Φωτισμός και Καύσιμα Καθαριότητα Γραφείου Ενοίκια Άλλα Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά Συντήρηση Μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού Ημερομίσθια Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Συντήρηση Κτιρίων Επίδοση Κλήσεων για ποινικές υποθέσεις Έξοδα για Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών Ενημερωτικές Εκστρατείες Έξοδα Τραπεζών και Συναλλαγματική Διαφορά Έξοδα παροχής Υπηρεσιών Θεματοφυλακής Ομολόγων και Τέλη Χρηματιστηρίου Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκπαίδευση Προσωπικού Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων Μισθοί Δημόσιων Κατήγορων Μισθοί Αστυνομικών Ελεγκτικά Δικαιώματα Δικαιώματα Ιατρικού Συμβουλίου Διάφορα Σύνολο Διαχειριστικών και Διοικητικών Εξόδων έτους Βάσει του Νόμου 59(1)/2010, άρθρο 73(1)(δ), ο Λογαριασμός Λοιπών Παροχών βαρύνεται με τις διοικητικές δαπάνες που διενεργούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Τα συνολικά Διαχειριστικά και Διοικητικά Έξοδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατανέμονται στα υπό διαχείριση Ταμεία των Υπηρεσιών, με βάση τις ανθρωποημέρες που απαιτούνται από το προσωπικό των Υπηρεσιών για την ομαλή λειτουργία του κάθε Ταμείου. Η βάση υπολογισμού της κατανομής επαναπροσδιορίζεται κάθε χρόνο.

16 1936 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας δεκαετούς διάρκειας Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας πενταετούς διάρκειας ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Οι επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως έγιναν ως ακολούθως : (α) Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σχετική έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει σε επένδυση ονομαστικής αξίας ύψους 10 εκ. σε δεκαετή Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ) με ονομαστικό επιτόκιο 6%. Η επένδυση σε ΚΟΧΑ έγινε με δημοπρασία στις 6 Ιουνίου 2011 και έχει ημερομηνία ισχύος την 9 η Ιουνίου Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, η τελική αξία της επένδυσης ανήλθε σε ,93, με απόδοση 6,252%. (β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η προθεσμιακή κατάθεση στην Εμπορική Τράπεζα Λτδ ύψους ,49 που έληξε στις 20/12/2011 και οι τόκοι ύψους ,37 που απέδωσε η επένδυση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Ευρωομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν επενδυθεί στη δημοπρασία τριετών Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ). Συγκεκριμένα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει σε επένδυση σε ΚΟΧΑ ονομαστικής αξίας ύψους 20 εκ., με ονομαστικό επιτόκιο 6%, με δημοπρασία στις 21 Δεκεμβρίου 2011, με ημερομηνία ισχύος 4 Ιανουαρίου 2012 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας η τελική αξία της επένδυσης ανήλθε σε ,01, με απόδοση 6,8911%.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Γραμμάτια Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ποσό , που προέκυψε από τη ρευστοποίηση των καταθέσεων του Ταμείου, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 17, έχει επενδυθεί σε αγορά Γραμματίων Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων ονομαστικής αξίας , με ετήσια απόδοση 5% και ημερομηνία έναρξης ισχύος την 13 η Νοεμβρίου ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Alpha Bank (Cyprus) Ltd Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εργαζομένων Κύπρου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ιδιωτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (ΣΥ.Τ.Ι.Ε.Κ) Λτδ Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ Λαϊκή Τράπεζα Λτδ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι πιο κάτω καταθέσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν ρευστοποιηθεί κατά τη λήξη τους και κατατεθεί αρχικά στον λογαριασμό που διατηρεί το Ταμείο με την Κυβέρνηση. Ποσό Ημερομηνία Λήξης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Alpha Bank (Cyprus) Ltd Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Σύνολο

18 1938 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 18. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πιστωτικό υπόλοιπο στο Γενικό Λογιστήριο (Μετρητά στο Γενικό Λογιστήριο) ( ) - Ποσά που αφορούν σε δικαιούχους του διαλυθέντος Ταμείου Πνευμονοκονιάσεως Το πιστωτικό υπόλοιπο/μετρητά στο Γενικό Λογιστήριο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 31 Δεκεμβρίου και προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου που διεκπεραιώνονται από το Γενικό Λογιστήριο. Η διαφορά αυτή διευθετείται με την έναρξη του επόμενου έτους, μέσω του λογαριασμού του Ταμείου με το Γενικό Λογιστήριο. 19. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας Λογαριασμός Λοιπών Παροχών Ενοποιημένο Αποθεματικό Υπόλοιπο Αποθεματικού 1/1/ Πλεόνασμα / (έλλειμμα) για το έτος ( ) ( ) Υπόλοιπο 31/12/ ( ) Υπόλοιπο 1/1/ ( ) Μεταφορά από Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων στον Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας - ( ) Πλεόνασμα / (έλλειμμα) για το έτος ( ) ( ) Υπόλοιπο 31/12/ ( ) Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012 (Ν.170(Ι)/2012), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 2012, μεταφέρθηκε από τον Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσό στον Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας, για την κάλυψη ελλείμματος που παρουσίαζε ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας το 2012.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τα κτήρια και οικόπεδα που ανήκουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζονται πιο κάτω στην τιμή κτήσης ή ανέγερσής τους. Ολόκληρο το ποσό, το οποίο καταβάλλεται για την αγορά γης και κτιριακών εγκαταστάσεων, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εισπράξεων και Πληρωμών του έτους που διενεργείται η πληρωμή, χωρίς να κεφαλαιοποιείται. Για τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού, καθώς και για τα οικόπεδα, την αποθήκη και τις διατηρητέες οικοδομές στην Πάφο, στο ποσό περιλαμβάνεται και η αξία της γης. Το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας έχει ανεγερθεί σε κρατική γη στη Λάρνακα, για την οποία υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης, για περίοδο 99 ετών από 20 Δεκεμβρίου 1982 και μέχρι 19 Δεκεμβρίου Το ετήσιο μίσθωμα αναθεωρείται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κάθε πέντε χρόνια και για την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Η ανέγερση του κτηρίου του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας άρχισε το 1983 και ολοκληρώθηκε το 1993 και η συνολική δαπάνη ανέγερσής του ανήλθε στα Για το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού αγοράστηκε το Τμήμα Γ του Κτιριακού Συγκροτήματος που ανέγειρε ο Δήμος Λεμεσού για το ποσό των Ποσό πληρώθηκε τον Αύγουστο του 2000 με την υπογραφή του Πωλητηρίου Εγγράφου. Με την παράδοση του κτηρίου τον Ιούνιο του 2001 πληρώθηκαν και ένα χρόνο μετά την παράδοση, πληρώθηκε ποσό Επιπρόσθετα πληρώθηκε ποσό για πρόσθετες εργασίες και για την αύξηση του Φ.Π.Α. από 8% σε 10%. Ποσό , το οποίο είχε κατακρατηθεί, πληρώθηκε στις 3 Απριλίου Το υπολειπόμενο ποσό των πληρώθηκε κατά τη μεταβίβαση του κτηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 η ακίνητη περιουσία του Ταμείου ήταν ως ακολούθως : Γη και Κτήρια Τιμή Κτήσης: Κεντρικά Γραφεία Λευκωσία Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού Οικόπεδα, Αποθήκη και Διατηρητέες Οικοδομές στην Πάφο ΣΥΝΟΛΟ

20 1940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια) Τον Αύγουστο 2013 ολοκληρώθηκε η μελέτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σχετικά με την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των Κεντρικών Γραφείων Λευκωσίας και Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού. Σύμφωνα με την εκτίμηση, οι αγοραίες αξίες είναι ως ακολούθως: Γη και Κτήρια Αγοραία Αξία: Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα εντοπίζουν τους εργοδότες / αυτοεργοδοτούμενους που έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Όπου κρίνεται απαραίτητο, ασκούν ποινικές διώξεις για είσπραξη των οφειλομένων. Με την επιβεβαίωση των σχετικών ποσών στην περίπτωση των εργοδοτών, το Ταμείο πιστώνει αμέσως τους εργοδοτούμενους με τις ανάλογες εισφορές και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς όφελός τους, είτε εισπράξει τις εισφορές είτε όχι, αφού η ευθύνη για την πληρωμή εισφορών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις έκδοσης διαταγμάτων εκκαθάρισης εταιρειών, υπάρχει καθορισμένη διαδικασία παραμερισμού των επιδικασμένων οφειλών. Τα ποσά που παραμερίζονται περιλαμβάνουν και τις εισφορές των εργοδοτουμένων, τις οποίες οι εργοδότες έχουν ήδη κατακρατήσει. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, οι εκκρεμείς οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από επιδικασμένες οφειλές, ανέρχονταν στα (2011: ). Στις 30 Ιουνίου 2013, οι εκκρεμείς οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από επιδικασμένες οφειλές, ανέρχονταν στα Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι εκκρεμείς οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τρέχουσες οφειλές, εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων, ανέρχονταν στα (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων τελών).

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 22. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (α) Αναλογιστική Ανασκόπηση σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο (Ν.59(Ι)/2010) Σύμφωνα με το άρθρο 76 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου (Ν.59(Ι)/2010), αναλογιστής, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου. Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Υπουργού, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση. Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου. Νοείται ότι, ο Υπουργός προχωρεί αμέσως σε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερωτικής έκθεσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης του αναλογιστή επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου: Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης, εφόσον καταδεικνύεται από τα συμπεράσματα οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, ο Υπουργός, αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το αργότερο εντός ενός έτους, νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου. Η τελευταία αναλογιστική ανασκόπηση έγινε το 2011, με χρόνο αναφοράς την και στις αρχές του 2014 αναμένεται να γίνει νέα αναλογιστική ανασκόπηση με χρόνο αναφοράς την (β) Ειδική Αναλογιστική Μελέτη για σκοπούς Μνημονίου Συναντίληψης Για σκοπούς του Μνημονίου Συναντίληψης, ο αναλογιστής του Ταμείου εκπόνησε ειδική αναλογιστική μελέτη για το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε τέλος του Αυγούστου 2013 στην Τρόικα για αξιολόγηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της ειδικής αναλογιστικής μελέτης που τέθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 3.1 του Μνημονίου Συναντίληψης. Σκοπός της ειδικής αναλογιστικής μελέτης ήταν να εξεταστεί η επάρκεια ή μη του ύψους των εισφορών για κάλυψη του κόστους των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του Ταμείου, όπως αυτό αναμένεται να εξελιχθεί μέχρι το Η διεξαγωγή της πιο πάνω μελέτης έγινε με βάση τις ειδικές πρόνοιες της παραγράφου 3.1 του Μνημονίου Συναντίληψης, όπου: (i) σε ότι αφορά στα έσοδα, δεν λήφθηκαν υπόψη οποιεσδήποτε κυβερνητικές εισφορές (δηλ. η υφιστάμενη συνεισφορά της τάξης του 4,3% επί του μισθολογίου και οι αποδόσεις επί των συνολικών μη-πραγματικών αποθεματικών, ως αυτά είχαν κατά την αρχή της περιόδου εκτίμησης της μελέτης), με εξαίρεση τις πιστωμένες εισφορές και τις εισφορές που καταβάλλονται από το κράτος ως εργοδότης. (ii) σε ότι αφορά στα έξοδα, η μελέτη έλαβε υπόψη τα ωφελήματα που σχετίζονται με πληρωθείσες και πιστωμένες εισφορές, δηλαδή εξαιρέθηκε το κόστος που σχετίζεται με το συμπληρωματικό ποσό που καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο για κάλυψη της κατώτατης σύνταξης.

22 1942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 22. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ(συνέχεια) Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον αναλογιστή του Ταμείου συμφωνήθηκαν με την Τρόικα και παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Έτος Δημογραφικές παραδοχές Προσδόκιμο ζωής ανδρών 78,8 79,9 81,3 82,7 83,9 85,1 Προσδόκιμο ζωής γυναικών 83,2 84,2 85,2 86,7 87,9 89,0 Συνολικό ποσοστό γονιμότητας 1,51 1,52 1,55 1,57 1,60 1,62 Καθαρή μετανάστευση 3,340 5,958 5,501 5,039 4,713 4,130 Παραδοχές αναφορικά με το εργατικό δυναμικό Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (15-64): Ανδρών 80,2% 80,6% 82,8% 81,9% 81,4% 81,9% 81,7% Γυναικών 66,8% 67,7% 72,3% 73,7% 73,8% 74,0% 74,0% Σύνολο 73,5% 74,2% 77,6% 77,8% 77,6% 78,0% 77,9% Ποσοστό εργοδότησης (15-64) 62,1% 61,7% 69,7% 71,3% 71,6% 72,2% 72,3% Ποσοστό ανεργίας (15-64) 15,5% 16,9% 10,2% 8,4% 7,7% 7,4% 7,2% Οικονομικές παραδοχές Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές -8,7% -3,9% 2,0% 2,2% 2,4% 2,0% 1,5% Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) 1,0% 1,2% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Πραγματική αύξηση των μισθών -4,9% -5,0% -0,7% 1,2% 1,7% 1,7% 1,6% Ετήσια αύξηση της απασχόλησης (15-69) -6,9% -0,4% 2,4% 0,9% 0,7% 0,3% 0,0% Πραγματικά επιτόκια 3,3% 2,1% 2,8% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Τα αποτελέσματα της ειδικής αναλογιστικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές που συμφωνήθηκαν με την Τρόικα, τις ειδικές πρόνοιες της παραγράφου 3.1 του Μνημονίου Συναντίληψης που αναφέρονται στον τρόπο διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης και τα μέτρα μεταρρύθμισης που περιλήφθηκαν στον Τροποποιητικό Νόμο Ν.193(Ι)/2012 του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου Ν.59(Ι)/2010, δείχνουν ότι οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις διασφαλίζουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου, καθιστώντας το χρηματοοικονομικά βιώσιμο μέχρι και το Τον Σεπτέμβριο 2013, τα αποτελέσματα της πιο πάνω μελέτης αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση (Ageing Working Group) της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Committee).

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Παράγοντες οικονομικού κινδύνου Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, λειτουργικό κίνδυνο και άλλους κινδύνους από το οικονομικό περιβάλλον που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Ταμείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: (α) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου. Ο Διευθυντής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, επενδύει το ενεργητικό του Ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των επενδύσεων, τον ρόλο τον οποίο οι επενδύσεις αυτές πρέπει να διαδραματίζουν στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια και την κυβερνητική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. (β) Κίνδυνος επιτοκίου. Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά μέσα σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα χρηματοοικονομικά μέσα σε σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Το Ταμείο παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων, σε σχέση με τα επιτόκια, ήταν: Χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (γ) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών εισπράξεων από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της κατάστασης ενεργητικού και παθητικού. Τα ταμειακά διαθέσιμα κρατούνται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με πιστωτική αξιοπιστία, η οποία μεταβάλλεται από το ευμετάβολο οικονομικό περιβάλλον. Το Ταμείο, αξιολογεί την επάρκεια των εισφορών με τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης και λαμβάνει μέτρα, μέσω της προώθησης νομοσχεδίων για τροποποίηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (Ν.59(Ι)/2010). Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, η ανάλυση των ταμειακών διαθέσιμων ήταν: Καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα Καταθέσεις σε Εμπορικές Τράπεζες

24 1944 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια) (δ) Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο αξιολογεί τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης, λαμβάνει μέτρα, μέσω της προώθησης νομοσχεδίων για τροποποίηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (Ν.59(Ι)/2010) και εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. (ε) Λειτουργικός κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων του Ταμείου, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Ταμείου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως. (στ) Οικονομικό περιβάλλον. Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Ταμείου. Ο πληθωρισμός, η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένα με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος, δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Ταμείο. Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. Η Κυπριακή Κυβέρνηση εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η Τρόικα) για οικονομική στήριξη. Η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η ζημιά απομείωσης επί των τραπεζικών καταθέσεων και η επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, σε συνδυασμό με αναμενόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν (1) την ικανότητα των εργοδοτών και του κοινού να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους και κατά συνέπεια το ύψος των εσόδων του Ταμείου, (2) τις προβλέψεις του Ταμείου για τις αναμενόμενες ταμειακές εκροές και (3) τις προβλέψεις του Ταμείου για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Το Ταμείο παρακολουθεί τις εξελίξεις των γεγονότων που αναλύονται στην Σημείωση 24 και αξιολογεί τις επιπτώσεις στις δραστηριότητές του. Μέσω των αναλογιστικών ανασκοπήσεων, παρέχονται επιπρόσθετες επιλογές για μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου. Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, θα μπορούσε να επηρεάσει τις εισπράξεις και πληρωμές του Ταμείου, καθώς και τις καταθέσεις του στο Γενικό Λογιστήριο.

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια) Το Ταμείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση. Το Ταμείο εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του και την επίτευξη του σκοπού του. 24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από , σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές Αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Το Eurogroup ζήτησε από τις Κυπριακές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την οριστικοποίηση του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) τον Απρίλιο του 2013, για να ακολουθήσει η επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης, μέσω έγκρισης από τα εθνικά Κοινοβούλια (ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης). Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013 και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Ταμείο παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα και αξιολογεί τις επιπτώσεις στις δραστηριότητές του. Στις 12 Απριλίου 2013, το Eurogroup χαιρέτησε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας, σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο και δήλωσε ότι τα απαραίτητα στοιχεία τέθηκαν σε εφαρμογή για να ξεκινήσουν οι σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίσημη έγκριση της συμφωνίας οικονομικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4657 Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 1087 Αριθμός 1618 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχω ελέγξει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

OPAP SPORTS LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

OPAP SPORTS LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 Aριθμός 2159 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 _ (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012... 5 4.1.1 Προσωπικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Ltd

Argus Stockbrokers Ltd Argus Stockbrokers Ltd ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΟΡΑΜΑ υπερηφάνεια στην υπηρεσία μας, εμπνέοντας εμπιστοσύνη για το μέλλον ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Financial Statements ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα