Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ. Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ. Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP)"

Transcript

1 Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP)

2 ΦΩΣΟ ΣΔΤ-ΑΣΗΚ

3 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Απσειοθέηηζη Οπγάνωζη / Γιαλογή / Βαθμολόγηζη. Παπάδειγμα Ηλεκηπονικήρ Απσειοθέηηζηρ (Διζήγηζη). Υπήζη Λογιζμικών για ηλεκηπονική απσειοθέηηζη. Αναζήηηζη θωηογπαθιών. EXIF / METADATA. Ππογπάμμαηα για γπήγοπερ επγαζίερ. Γιάθοπα / ςζήηηζη

4 Αξρεηνζέηεζε θαη νξγάλσζε θσηνγξαθηώλ Θέκα πνπ απαζρνιεί ή ζα απαζρόιεζε όινπο ηνπο θσηνγξάθνπο. ΓΔΝ ππάξρεη ζσζηόο ή ιάζνο ηξόπνο. Χξεηάδεηαη πεηζαξρία θαη Οξγάλσζε. Βαζηθέο αξρέο αξρεηνζέηεζεο.

5 Η Αξρεηνζέηεζε / νξγάλσζε μεθηλά από ηελ ζηηγκή πνπ ν θσηνγξάθνο θσηνγξάθηζε θαη ε εηθόλα απνζεθεπηή ζηελ θάξηα κλήκε ηεο κεραλήο. Φσηνγξαθίδσ. Απνζήθεπζε ζηελ θάξηα ή ζηηο θάξηεο ζηελ πεξίπησζε κεραλώλ κε 2 θάξηεο κλήκεο. Μεηαθνξά ζηνλ ππνινγηζηή ή ζε εμσηεξηθό δίζθν. Γηαινγή θσηνγξαθηώλ (βήζηκν, βαζκνιόγεζε, ιέμεηο θιεηδηά (keywords) θηι). BACKUP!!!!!!! (External HD, CD/DVD etc..). βήζηκν θάξηαο κλήκεο. Η θάξηα πξέπεη λα γίλεηε format πξηλ από θάζε ρξήζε. Αλαδήηεζε / πξνβνιή / ηύπσκα θσηνγξαθηώλ.

6 Μέζα απνζήθεπζεο DVD/CD External Hard Disk SD memory Card Compact Flash Network Attached Storage

7 Πιενλεθηήκαηα Μείσζε θηλδύλνπ απώιεηαο αξρείσλ. Μείσζε ρξόλνπ θαη επθνιία ζηελ αλαδήηεζε. Οκαδνπνίεζε αξρείσλ ζε ινγηθέο ελόηεηεο κέζσ ινγηζκηθώλ ή κέζσ EXIF / METADATA. Π.Χ κηα θσηνγξαθία πνξηξαίην ηνπ παηδηνύ καο λα κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ ελόηεηα «πνξηξαίηα» θαη ζηελ ελόηεηα «νηθνγελεηαθέο».

8 Μεηνλεθηήκαηα κε ζσζηήο αξρεηνζέηεζεο Πνιιαπιά αληίγξαθα (copies) ησλ θσηνγξαθηώλ. Κίλδπλνο λα δηαγξάςνπκε θσηνγξαθίεο. Γπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε θσηνγξαθηώλ. Γηαγσληζκνί κε ζεκαηνινγία Φσηνγξαθίεο γηα πξνβνιή/ηύπσκα Φσηνγξαθίεο θίισλ θαη ζπγγελώλ θνθ..

9 Αύξηζη απιθμού θωηογπαθιών Γςζκολίερ ζηην οπγάνωζη και διασείπιζη. ΔΠΙΒΑΛΛΔΣΔ ζωζηή και οπγανωμένη ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ..

10 ΔΙΗΓΗΗ 1. Γεκηνπξγία θαθέισλ ζηνλ ππνινγηζηή (Directory structure). Σν κέγεζνο ησλ θαθέισλ ζα είλαη πεξίπνπ 4.3G ή 8.6G. DISK 1 (1st Backup) NOT_BACKUP DISK 2 (MAIN Backup)** YEAR DVD_ORG_01_2014 DVD_ORG_XX_YY DVD_ORG_02_2014 DVD_ORG_04_04 NOT_BACKUP DVD_ORG_03_2014 DVD_ORG_04_2014 **ζε δηαθνξεηηθό ζθιεξό δίζθν (HD)

11 ΔΙΗΓΗΗ 2. Μεηαθνξά θσηνγξαθηώλ από ηελ θάξηα κλήκεο ζηνλ θάθειν DVD_ORG_XX_YY ζηνλ δίζθν 1 θάθειν ΝΟΣ_BACKUP. O θάθεινο λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 4.3G ε 8.6G. 3. πγρξνληζκόο κε ηνλ θάθειν DVD_ORG_XX_YY ζην DISK 2 (Αξρηθό αληίγξαθν ζε εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν). 4. Γηαγξαθή, αμηνιόγεζε, Keywords, βαζκνιόγεζε (ratings) θηι. Υξήζε ινγηζκηθώλ ADOBE Bridge, ACDsee θηι. (RAW, keywords ζηνλ αξρείν ΥΜP). 5. Η ΚΑΡΣΑ ΜΝΗΜΗ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΙΑΓΡΑΦΔΙ. Έρνπκε 2 αληίγξαθα.

12 ΔΙΗΓΗΗ 6. Απνζήθεπζε ζε Δμσηεξηθό/νπο ζθιεξό δίζθν ή ζε NAS (Network Attached Storage) πγρξνληζκόο αξρείσλ κε ην ALWAY-SYNCH. 7. ε απηό ην ζεκείν ν θάθεινο (DVD_ORG_XX) ζηνλ DISK2 (αξρηθό αληίγξαθν) λα κεηαθεξζεί από ηνλ NOT-BACKUP ζηνλ θύξηνο θάθειν ζε εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν/νπο. Δπίζεο ν θάθεινο ζηνλ DISK1 (first Backup) θαη DISK2 κπνξoπλ λα δηαγξαθνύλ. 8. Οη θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ηαρύλνπλ επεμεξγαζίαο ζώδνληαη ζε θαθέινπο αλάινγά κε ην ζέκα. BONUS Γεκηνπξγία Thumbnails γηα άκεζν εληνπηζκό αξρείσλ θαη κείσζε ηνπ ρξόλνπ εμεύξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θσηνγξαθηώλ.

13 My Photos Collections

14 Transfer photos with Adobe Bridge

15 Αξρεηνζέηεζε / Οξγάλσζε

16 Χξήζε θαη δπλαηόηεηεο Λνγηζκηθώλ Υξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο ηνπ ππνινγηζηή καο θαηαηάζζνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζε θαθέινπο θαη ππν-θαθέινπο. Τπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά ζηελ αγνξά ηα νπνία πξνζθέξνπλ. Οξγάλσζε. Γηαρείξηζε. πγρξνληζκόο Γίζθσλ Μαδηθή νξγάλσζε/δηαρείξηζε π.ρ rename, Keywords, Ratings etc. Ηκεξνινγηαθή αλαδήηεζε. (π.ρ ΑCDsee). Δπεμεξγαζία / Μαδηθή επεμεξγαζία. Γεκηνπξγία ζπιινγώλ ε νπνία λα κελ βαζίδεηαη ζην directory structure ηνπ ππνινγηζηή γηα άκεζε θαη γξήγνξή πξόζβαζε ζηηο θσηνγξαθίεο.

17 Υπήζη και δςναηόηηηερ λογιζμικών πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνύ γηα νξγάλσζε δηόηη δελ κεηαθέξνληαη θάπνηα ζηνηρεία κεηαμύ ινγηζκηθώλ. Καηεγνξίεο. Βαζκνιόγεζε/αμηνιόγεζε (Ratings). Βάζε δεδνκέλσλ. Λέμεηο θιεηδηά (Keywords) βαζηζκέλα ζην ινγηζκηθό. πιινγέο (Collections). πγρξνληζκόο. πκπιήξσζε πιεξνθνξηώλ ζην ΜΔΣΑDATA ηεο θσηνγξαθίαο π.ρ copyright info). Οη πιεξνθνξίεο δηαβάδνληαη από όια ηα ινγηζκηθά. (Γηεζλέο πξόηππν).

18 EXIF and Metadata EXIF (Exchangeable Image File Format ): Σν EXIF είλαη έλα ζύλνιν πιεξνθνξηώλ πνπ θαηαρσξείηαη απηόκαηα από ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζε θάζε θσηνγξαθία. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο όπσο κάξθα θαη κνληέιν ηεο κεραλήο, εκ/λία θαη ώξα ιήςεο, δηάθξαγκα, ηαρύηεηα ιήςεο, επαηζζεζία ISO, εζηηαθή απόζηαζε θιπ. MetaData: Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ έλα ςεθηαθό έγγξαθν, ρσξίο λα απνηεινύλ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη είλαη ελζσκαησκέλα ζ απηό. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (google, yahoo θηι.) γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε ελόο website/blog ή κηαο θσηνγξαθίαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ search engines θαζώο θαη ην page ranking (ζέζε θαηάηαμεο) ηεο ζειίδαο ή θσηνγξαθίαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη: keywords - ηίηινο πεξηγξαθή θιπ.

19 ADOBE Bridge

20

21 ADOBE BRIDGE, EXIF (Exchangeable image file format) MetaData, MetaData Template. KEYWORDS. Αλαδήηεζε από δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ ρξήζε keyword ζην MetaData. Βαζκνιόγεζε. Smart Collections. Αλαδήηεζε κε πνιιαπιά πεδία.

22 Βοηθηηικά Λογιζμικά

23 Faststone Image resizer:

24 πγρξνληζκόο Αξρείσλ, AllwaySync:

25 Portable Vistanita Duplicate Finder

26 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα