ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Άρθρο 1. Αγορές Βιοκαλλιεργητών ορισμός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας, είναι αγορές υπαίθριες ή στεγασμένες, όπου συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον βιοκαλλιεργητές, ήτοι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένων συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Κάθε συμμετέχων στις αγορές βιοκαλλιεργητών έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας που ο ίδιος παράγει πρωτογενώς ή δευτερογενώς. Τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από την πιστοποιημένη πρωτογενή βιολογική παραγωγή του συμμετέχοντος σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας».. Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος και το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας». Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη μορφή υπαίθριας ή στεγασμένης αγοράς και μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικό τόπο ή χρόνο από τις τελευταίες. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΔΟΜΗ Άρθρο 2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Βάση Δεδομένων και Ιστότοπος 1. Για την αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο και εποπτεία των αγορών βιοκαλλιεργητών, δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις αγορές και στους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές. Τα πεδία της βάσης δεδομένων ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παραρτήματα Γ και Δ. 2. Η βάση δεδομένων λειτουργεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Σε τοπικό επίπεδο οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων αφορούν (α) στους βιοκαλλιεργητές του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας στους οποίους χορηγείται άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών (β) στις αγορές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας, (γ) στους βιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν σε αυτές και ( δ) στη στατιστική ανάλυση των στοιχείων των βιοκαλλιεργητών και των αγορών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και στην έκδοση σχετικών αναφορών Οι βάσεις δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι συγχρονισμένες και τα στοιχεία τους συγκεντρώνονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες της κεντρικής βάσης δεδομένων αφορούν στις αγορές και τους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές όλης της επικράτειας και στην έκδοση των σχετικών στατιστικών αναφορών Υπόδειγμα των στατιστικών αναφορών ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παράρτημα Δ. 3. Οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων είναι δημόσιου χαρακτήρα, εκτός από αυτές που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες περιορίζεται αποκλειστικά στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος. Οι άνω πληροφορίες παρέχονται διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο, ή εγγράφως. Η διαδικτυακή πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ιστότοπου που δημιουργείται για αυτό το σκοπό με ευθύνη του Συμβουλίου του άρθρου 3. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 3. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΕΣΑΒ) και Γραφείο ΕΣΑΒ 1. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των αγορών βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας με σκοπό τη συμβολή του θεσμού σε μία υγιή εθνική αγροδιατροφική πολιτική. Συγκεκριμένως: α) Μεριμνεί για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και του ιστότοπου του Άρθρου 2, και για τις συνθήκες της ορθής τηρήσεώς τους. β) Επεξεργάζεται τις προτάσεις και παρατηρήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4. γ) Εκπονεί το ετήσιο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις αγορές βιοκαλλιεργητών με σκοπό την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργίας τους. δ) Εκπονεί ετήσιο απολογισμό για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της επικράτειας. ε) Συμβάλλει στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και προώθηση του Προτύπου ΕΛΟΤ για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. στ) Οργανώνει έρευνες και δράσεις με αντικείμενο την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών βιοκαλλιεργητών. ζ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει τα Τοπικά Συμβούλια Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4, και τους αρμόδιους φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών βιοκαλλιεργητών. η) Αποφασίζει οριστικώς επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε απόφασης των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Οι συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών είναι ανοικτές για τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στην Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας αποτελούμενη από: α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής αυτής. β) τον υπεύθυνο του Γραφείου Αγορών Βιοκαλλιεργητών της παρ.3 του παρόντος άρθρου ως γραμματέα. γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προερχόμενο από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας. δ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας. ε) δύο εκπρόσωπους των σωματείων βιοκαλλιεργητών της χώρας με αντικείμενο τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών. στ) έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΓΕΠ, ζ) έναν εκπρόσωπο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν στη χωρά που θα επιλεχθεί από τους ΟΕΠ. η) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θ) έναν εκπρόσωπο των Σωματείων Καταναλωτών της χώρας με αντικείμενο τα τρόφιμα ή/και τα βιολογικά προϊόντα. ι) έναν εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αντικείμενο τη βιολογική γεωργία και συγκεκριμένα την παραγωγή και διάθεση των βιολογικών προϊόντων 3

4 κ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αντικείμενο το διατροφικό πολιτισμό και το γαστρονομικό τουρισμό λ) έναν εκπρόσωπο του ΕΦΕΤ μ) έναν εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ από τη Διεύθυνση Τυποποίησης ν) έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας από τον τομέα της Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας. ξ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που προέρχεται από Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ο) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας 2. Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ΕΣΑΒ Στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύεται Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, με αντικείμενο τις αγορές του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, α) συντονίζει και ενημερώνει του φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών του παρόντος σε όλη την χώρα, β) διαχειρίζεται την κεντρική βάση δεδομένων και τον ιστότοπο, γ) μεριμνά για τη γραμματειακή και διοικητική στήριξη του έργου της Επιτροπής και την εφαρμογή των αποφάσεων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. δ) υλοποιεί τον ετήσιο απολογισμό, και περιοδικούς τριμηνιαίους απολογισμούς για τις αγορές της επικράτειας. ε) Ενημερώνει ανά μήνα κάθε Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για την συμμετοχή στις αγορές των παραγωγών που έκαστος εξ αυτών πιστοποιεί, και τον ΟΠΕΓΕΠ και τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας για όλους τους συμμετέχοντες. Από τη στιγμή που η ενημέρωση αυτή παρέχεται διαδικτυακά, θεωρείται ότι οι ΟΕΠ, ο ΟΠΕΓΕΠ και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν απαιτείται οιαδήποτε ενέργεια από μέρους του γραφείου του παρόντος άρθρου. στ) Γνωστοποιεί άμεσα στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιοι φορείς του κράτους ως προς τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία., και αντιστρόφως. ζ) Γνωστοποιεί στα γραφεία του άρθρου 4, παράγραφος 2, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ΟΕΠ στους συμμετέχοντες. 4

5 Άρθρο 4. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΤΣΑΒ) και Γραφείο ΤΣΑΒ. 1. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Σε κάθε Δημοτική Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακή Ενότητα της χώρας με απόφαση του αντίστοιχου Συμβουλίου, συγκροτείται Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπονεί ετήσιο σχέδιο δράσης για τις αγορές στον οικείο δήμο ή περιφερειακή ενότητα, και μεριμνεί για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών. β) Ελέγχει το Γραφείο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Εξετάζει την πρόταση για την ίδρυση αγορών βιοκαλλιεργητών εντός των ορίων της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. δ) Λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας του οικείου δήμου σχετικά με τον χώρο και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς. ε) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο την ίδρυση αγοράς βιοκαλλιεργητών, και το χώρο και το ωράριο λειτουργίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την εποχή και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των βιοκαλλιεργητών. στ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη σύνθεση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1. Εφόσον η ζήτηση στην αγορά το απαιτεί το οικείο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου μπορεί να υποβάλλει νέα πρόταση για αύξηση του αριθμού των θέσεων και αν απαιτείται του χώρου της εν λόγω αγοράς. ζ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου λειτουργίας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του παρόντος. η) Κατόπιν αίτησης του οικείου αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου βιοκαλλιεργητών, γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή του πρωτογενούς ελέγχου λειτουργίας της αγοράς από αυτόν και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο αντιστοίχως. η)υποβάλλει στο Συμβούλιο του άρθρου 3 ερωτήματα και προτάσεις για την ανάπτυξη των αγορών, τη βελτίωση της λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου αυτών, καθώς και την καλύτερη εποπτεία του συστήματος. θ) Οργανώνει σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Άρθρου 3, έρευνες και δράσεις σχετικά με την λειτουργία των αγορών του παρόντος και φροντίζει για την προβολή τους. ι) Κρίνει και αποφασίζει επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε αποφάσεως εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και για τη χορήγηση και αναθεώρηση των αδειών συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Η επιτροπή εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κατά την έκδοση της αδείας παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, προβαίνει στην ανάκλησή της. 2. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στις Επιτροπές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν: α) Ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητα τη Βιολογική Γεωργία όπου υπάρχει, ως Πρόεδρος. β) Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. γ) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου ή δημοτικής επιχείρησης/οργανισμού με αντικείμενο τη διατροφή ή/και τον πολιτισμό ή/και τον τουρισμό. 5

6 δ) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Βιοκαλλιεργητών οι οποίοι συμμετέχουν στις ρυθμιζόμενες από το παρόν αγορές του Δήμου ή της Περιφέρειας. Αν δεν υφίσταται τέτοιο σωματείο στην εκάστοτε Τοπική Αυτοδιοίκηση, τότε συμμετέχει το σωματείο βιοκαλλιεργητών του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας. ε) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας, ή σωματείου καταναλωτών εφόσον δεν υπάρχει σωματείο καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. 3. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων ή των περιφερειακών Ενοτήτων, συνίσταται οργανική θέση με την ονομασία «Γραφείο ΤΣΑΒ», οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται ακολούθως: α) Τηρεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 2. β) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή στήριξη στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. γ) Χορηγεί τις άδειες συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. δ) Γνωστοποιεί στο κοινό την ίδρυση νέας αγοράς, το ωράριο και το χώρο λειτουργίας της, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πριν και μετά την ίδρυση της, και τις ανάγκες της αγοράς για προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. ε) Χορηγεί τις θέσεις στις αγορές αρμοδιότητας του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας και εγκρίνει την αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. στ) Παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κάθε βιοκαλλιεργητή στον οποίο χορηγεί άδεια συμμετοχής. ζ) Γνωστοποιεί στο γραφείο του Άρθρου 3 και στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου τις χορηγηθείσες άδειες συμμετοχής, τα στοιχεία των πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τους βιοκαλλιεργητές στους οποίους χορήγησε άδεια συμμετοχής, τις χορηγηθείσες θέσεις σε κάθε αγορά της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις παραβάσεις και κυρώσεις, καθώς και τις ενστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στις αγορές. η) Ενημερώνεται για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος. θ) Εκπονεί τριμηνιαίες στατιστικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφιο 2.1, τις οποίες γνωστοποιεί στο γραφείο του άρθρου 3 και το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. 6

7 Άρθρο 5. Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Ίδρυση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΙΔΡΥΣΗ Σε όλη τη χώρα η ίδρυση των αγορών βιοκαλλιεργητών αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων. Τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για την ίδρυση των εν λόγω αγορών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, και τους χώρους και τα ωράρια λειτουργίας τους, κατόπιν πρότασης του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 4. Η πρόταση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών υποβάλλεται κατόπιν αιτήματος είτε τουλάχιστον ενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτό, είτε φορέων, ιδιωτών και λοιπών ενδιαφερομένων. Τα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για όποια νέα πρόταση των Τοπικών Συμβουλίων σχετικά με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε μία αγορά, και την αλλαγή του χώρου ή/και ωραρίου αυτής. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην απόφαση ίδρυσης της προτεινόμενης αγοράς. Η απόφαση επικυρώνεται από τις οικείες Περιφέρειες. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Άρθρο 6. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για τους σκοπούς του παρόντος βιοκαλλιεργητές νοούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 1. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και θεωρούνται αγρότες σύμφωνα με το νόμο 3874/ Βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία, το γεωργικό εισόδημα αποτελεί τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους εισοδήματος, αλλά δεν πληρούν τους όρους του νόμου 3874/2010 προκειμένου να χαρακτηρισθούν αγρότες. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 7. Άδειες Συμμετοχής: δικαιούχοι - διαδικασία χορηγήσεως - απαιτούμενα δικαιολογητικά - στοιχεία ισχύς, εμβέλεια και θεώρηση ανάκληση. 1. Δικαιούχοι. Άδεια συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών δικαιούνται να λάβουν τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα μη αγρότες σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Συνεργαζόμενοι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα δικαιούνται ανά τέσσερις κατ ανώτατο όριο, και μίας συλλογικής άδειας, προκειμένου να συμμετέχουν σε αγορές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των διακοσίων χιλιομέτρων από τις εκμεταλλεύσεις των.με την συλλογική άδεια ένας εκ των τεσσάρων παραγωγών εκ περιτροπής, επιτρέπεται να διαθέτει προϊόντα και των υπολοίπων τριών, υπό τον όρο ότι αυτά θα φέρουν τα στοιχεία του παραγωγού τους, δεν θα αναμειγνύονται μεταξύ των, θα συνοδεύονται από ξεχωριστά δελτία αποστολής, ξεχωριστές πιστοποιήσεις και λοιπά παραστατικά και θα διατίθενται κατά τρόπο αντιληπτό από τους καταναλωτές. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγορά της χώρας των ίδιων παραγωγών και με ατομική και με συλλογική άδεια. Οι άδειες συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών είναι αμεταβίβαστες. 2. Διαδικασία χορήγησης και θεώρησης αδειών. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδείας συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών υποβάλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Κατ επιλογήν του αιτούντος οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών (άρθρο 4, παράγραφος 3) του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας, ή έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Η άδεια χορηγείται από το Γραφείο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της αιτήσεως για την έκδοσή της, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια θεωρείται ανά έτος από της εκδόσεώς της με την προσκόμιση και υποβολή των δικαιολογητικών ( β), (ε) και (στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε. 3. Ισχύς - Εμβέλεια αδειών Κάθε αγρότης βιοκαλλιεργητής δικαιούται μιας αδείας συμμετοχής η οποία ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας και για όσο διάστημα ο δικαιούχος φέρει την ιδιότητα του αγρότη βιοκαλλιεργητή σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Με την άδεια αυτή κάθε παραγωγός μπορεί να συμμετέχει σε μία αγορά ανά ημέρα. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας όπου έχει τις εκμεταλλεύσεις του και για όσο διάστημα φέρει την ιδιότητα του βιοκαλλιεργητή. 9

10 4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο σύμβασης του ενδιαφερομένου παραγωγού με έναν νομίμως υφιστάμενο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. β. Βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για τις εκτάσεις και είδη καλλιέργειας που ο ενδιαφερόμενος έχει εντάξει στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και τα καλλιεργούμενα είδη σε αυτές. Εάν επέλθει οποιαδήποτε σχετική μεταβολή ο αδειούχος παραγωγός οφείλει να καταθέσει νέα βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι επελθούσες μεταβολές. γ. Αντίγραφο ισχύοντος Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής, που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Για κάθε τροποποίησή του το άνω δικαιολογητικό κατατίθεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την έγκρισή του από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. δ. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Προϊόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία για τα παραγόμενα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. ε. Βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Το βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν απαιτείται για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιας ασφάλισης. στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπα Ε1 και Ε9 με όλες τις μεταβολές) για τα εισοδήματα του ενδιαφερομένου. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι το εισόδημά του προέρχεται τουλάχιστον κατά 35% από γεωργική δραστηριότητα, ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ και αν κατέχει άδεια Παραγωγού κατά το ΠΔ 51/2005. η. Δήλωση ΟΣΔΕ για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους. θ. Οι συνεργαζόμενοι αγρότες βιολογικής γεωργίας αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο συμφωνούν την από κοινού συμμετοχή τους στις αγορές του παρόντος, επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εφ άπαξ, εκτός και αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή σε όποιο από αυτά, οπότε υποβάλλεται επικαιροποιημένο. 5. Στοιχεία αδειών Η άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14μ. και πλάτους 0,20 μ., είναι κυανή και φέρει τα εξής στοιχεία: α. Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία εκδόσεως και ανανεώσεως της αδείας. β. Τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου. γ. Τον αριθμό μητρώου συμμετέχοντος με ηλεκτρονική σήμανση. δ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου. ε. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον σχετικό αριθμό μητρώου του κατόχου. στ. Τον ΟΕΠ και τον κωδικό αυτού, με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. ζ. Την αγορά βιοκαλλιεργητών ανά ημέρα της εβδομάδος που συμμετέχει ο κάτοχος της αδείας, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. η. Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την άδεια. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι χρώματος πράσινου. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες 10

11 βιολογικής γεωργίας, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου συμμετέχοντα, και είναι χρώματος κίτρινου. 6. Ανάκληση αδείας Στην περίπτωση εξόδου από το σύστημα Ελέγχου κ Πιστοποίησης της Βιολογικής Γεωργίας, ενημερώνεται άμεσα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4 από το Γραφείο του άρθρου 3 και η άδεια ανακαλείται αυτομάτως. Περαιτέρω η άδεια ανακαλείται στην περίπτωση επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων σύμφωνα με το εδάφιο 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο Κόστος έκδοσης και θεώρησης αδείας (να συζητηθεί) Άρθρο 8. Χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα. Εάν ο βιοκαλλιεργητής αδυνατεί να κάνει χρήση της αδείας για λόγους ανωτέρας βίας ή εκλείψει, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε εκείνον ή εκείνους από τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 1 ου ως και 3 ου βαθμού ή στον ή την σύζυγό του αρχικού αδειούχου, τον οποίο υποδεικνύει ο αρχικός αδειούχος ή εις τον οποίον ή τους οποίους περιέρχεται κατά νόμο η πιστοποιημένη βιολογική αγροτική εκμετάλλευση εφ όσον δηλώσει ότι θα την συνεχίσει. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιούχων και χάνει την ισχύ της εάν οι διαδικασίες μεταβίβασης των εκμεταλλεύσεων δεν ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών. Άρθρο 9 Χρήση άδειας από συγγενικά πρόσωπα - Αναπλήρωση και Υποβοήθηση από συγγενείς ή υπαλλήλους - Πρόσληψη υπαλλήλων - Διαγραφή υπαλλήλων Άδεια απουσίας. Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της χώρας, με ενημέρωση προς το γραφείο του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών όπου χορηγήθηκε η άδεια, οι αδειούχοι να αναπληρώνονται, να υποβοηθούνται, να προσλαμβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους όπως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως παρακάτω. 1. Στην περίπτωση αναπλήρωσης από συγγενικά πρόσωπα: α) Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα. β) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες. γ) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών. δ). Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της 11

12 περιπτώσεως β του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο. 2. Επιτρέπεται η υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/ την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, ή από αγρεργάτη ή υπάλληλο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών των αγρεργατών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται στη βιολογική εκμετάλλευση του παραγωγού. Οι αγρεργάτες αυτοί εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών υπαλλήλων οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον σκοπό αυτό. 5. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του παραγωγού από αγρεργάτη όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, ή συγγενή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σε αναλογία δύο ανά έξη προσελεύσεων. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, επιτρέπεται η αναπλήρωση σε αναλογία τρεις ανά έξη προσελεύσεις εφ όσον αποδεδειγμένα συντρέχουν εργασίες για τα σωματεία. 6. Κάθε αδειούχος μπορεί να απουσιάζει από τις αγορές για είκοσι συνεχής προσελεύσεις, εν είδη κανονικής αδείας απουσίας. Η αναπλήρωση του/της μπορεί να γίνει από συγγενικό πρόσωπο της παραγράφου 1 ή αγρεργάτη της παραγράφου 3. Η αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια. β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ). ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. Άρθρο 10 Όροι Συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών Δικαιολογητικά προσέλευσης Πινακίδες Κόστος συμμετοχής 1. Δικαιολογητικά προσέλευσης στις αγορές. α. Άδεια συμμετοχής του άρθρου 7 του παρόντος. β. Ισχύον πρωτότυπο «Πιστοποιητικό Προϊόντος» από τον συμβεβλημένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως για τα εκάστοτε διατιθέμενα προϊόντα, στο οποίο αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, και για κάθε προϊόν η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής. γ. Τριπλότυπο θεωρημένο Βιβλίο Δελτίων Αποστολής. 2. Πινακίδες Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας διαστάσεως 0,25 Χ 0,30 μ. σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Οι πινακίδες είναι κυανές. Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του αδειούχου β) ο αριθμός μητρώου του αδειούχου. γ) η περιοχή παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του αδειούχου. δ) ο πιστοποιητικός οργανισμός με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. 12

13 Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι πράσινες. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες βιολογικής γεωργίας οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου παραγωγού, και είναι κίτρινες. 3. Κόστος συμμετοχής (να συζητηθεί) 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 11 Οργάνωση των αγορών βιοκαλλιεργητών αριθμός θέσεων δημοσιοποίηση διαθέσιμων θέσεων - τοποθέτηση συμμετεχόντων 1. Το οικείο τοπικό συμβούλιο του άρθρου 4 μεριμνεί για την επιλογή του χώρου όπου θα λειτουργήσει η αγορά προκειμένου να ικανοποιούνται: α) οι υγειονομικές συνθήκες για τη διάθεση τροφίμων, β) οι υποδομές για την καθαριότητα του χώρου, γ) η χωρητικότητα της τοποθεσίας ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και δ) η ασφάλεια των καταναλωτών και των συμμετεχόντων. 2. Ο αριθμός των θέσεων κάθε αγοράς προτείνεται από το τοπικό συμβούλιο αγορών βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 βάσει: α) την ανάγκη της αγοράς σε ποσότητα, ποικιλία και ποιότητα προϊόντων, β) την ανάπτυξη του αγοραίου υγιούς ανταγωνισμού, γ) την προϋπόθεση ελάχιστης όχλησης των κατοίκων του δήμου, των καταναλωτών και των συμμετεχόντων, δ) την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της αγοράς όπως καθαριότητα, ανακύκλωση και ε) τη διευκόλυνση της γνωριμίας των καταναλωτών με τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα που διαθέτουν, και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων. στ) την προώθηση του τοπικού παραδοσιακού τρόπου διατροφής. 3. Στην περίπτωση όπου απαιτείται η αλλαγή του αριθμού των συμμετεχόντων λόγω των αναγκών της αγοράς, ακολουθείται από το οικείο τοπικό συμβούλιο η διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3(στ). 4. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για κάθε αγορά γνωστοποιείται στον ιστότοπο του άρθρου 2 παράγραφος 3, και από το οικείο γραφείο του άρθρου 4 με την ανάρτηση έγγραφης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου και τον ιστότοπο αυτού εφόσον υπάρχει. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης της αγοράς, 5. Κάθε βιοκαλλιεργητής που κατέχει άδεια εν ισχύ αιτείται την τοποθέτησή του στο οικείο Γραφείο του άρθρου 4 για κάθε αγορά όπου επιθυμεί να συμμετέχει. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί διαδικτυακά, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή αυτοπροσώπως. 6. Ο βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να δηλώνει στην αίτηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου την περίοδο και τη συχνότητα συμμετοχής του στην αγορά και τα προϊόντα που θα διαθέτει για κάθε τρίμηνο. 7. Στην περίπτωση που ο βιοκαλλιεργητής αφήνει κενή την θέση του για διάστημα άνω των τεσσάρων συνεχόμενων εβδομάδων υποχρεούται να ειδοποιεί πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση του χάνεται. Σε περίπτωση απουσίας άνω των τεσσάρων εβδομάδων λόγω ανωτέρας βίας η μη προσέλευση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ώστε η θέση του να μην χαθεί. 8. Με συμμετοχή κατ ελάχιστο πέντε συμμετεχόντων συγκροτείται αγορά βιοκαλλιεργητών. 9. Οι θέσεις κάθε αγοράς βιοκαλλιεργητών διατίθενται με κλήρο την πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς και στη συνέχεια κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τις ανάγκες της αγοράς σε ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων και την ανάγκη αναπτύξεως αγοραίου ανταγωνισμού. Οι θέση που λαμβάνει ο κάθε βιοκαλλιεργητής 14

15 10. Σε κάθε αγορά βιοκαλλιεργητών δημιουργούνται επί πλέον θέσεις για αγρότες βιοκαλλιεργητές ή βιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ή αρχηγοί μονογονικών οικογενειών. 11. Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, μετά από έγγραφη αίτηση των συμμετεχόντων προς το Γραφείο ΤΣΑΒ της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και γραπτή έγκριση από το τελευταίο. 12. Επιτρέπεται για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της χώρας με έγκριση των οικείων γραφείων του άρθρου 4, η αλλαγή αγοράς μετά από αίτηση του κατόχου αδείας, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο αιτών έχει παραμείνει στην αγορά, από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον ενός (1) έτους, β) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της επάρκειας προϊόντων της αγοράς από την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, γ) υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοποθετηθεί. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 12. Λειτουργία των Αγορών Βιοκαλλιεργητών Οι αγορές βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», όπου τίθενται οι απαιτήσεις λειτουργίας των αγορών ως προς: (α) τους συμμετέχοντες, (β) τις συνθήκες διάθεσης των προϊόντων, (γ) τα προϊόντα προς διάθεση και (δ) το φορέα λειτουργίας της αγοράς. Ο έλεγχος της εφαρμογής των απαιτήσεων λειτουργίας και η καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας κάθε αγοράς διεξάγεται από την επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του άρθρου 13, παράγραφος δ, του παρόντος. Περαιτέρω ο έλεγχος λειτουργίας μπορεί να διεξάγεται πρωτογενώς από τον οικείο αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο βιοκαλλιεργητών μετά από τη σύμφωνη γνώμη και πρόταση του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών και απόφαση του αντίστοιχου δημοτικού συμβουλίου. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 13 Έλεγχος των Αγορών Βιοκαλλιεργητών και Εποπτεία του Συστήματος Οι Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών υπόκεινται στους εξής ελέγχους: 1. Έλεγχο συμμόρφωσης των διατιθέμενων προϊόντων προς τις ισχύουσες διατάξεις για τη βιολογική γεωργία, ο οποίος πραγματοποιείται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, όπως ο νόμος ορίζει. Μετά από εισήγηση των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, του ΟΠΕΓΕΠ, του ΕΦΕΤ, και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή διαδικασία δειγματοληψίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τις αγορές, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 2. Έλεγχο υγιεινής των προϊόντων προς διάθεση ο οποίος πραγματοποιείται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων όπως ο νόμος ορίζει. 3. Αγορανομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες αγορανομικού ελέγχου, όπως ο νόμος ορίζει. 4. Έλεγχο λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ, ο οποίος πραγματοποιείται από επιτροπή ενός ως τριών υπαλλήλων του οικείου δήμου ή περιφερειακής ενότητας ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με πρόταση του τοπικού συμβουλίου του άρθρου 4 του παρόντος και απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση όπου διενεργείται πρωτογενής έλεγχος λειτουργίας της αγοράς από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ο σύλλογος οφείλει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην επιτροπή ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου. Οι έλεγχοι των παραγράφων (α), (β) και (γ) ασκούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, και ο έλεγχος λειτουργίας της αγοράς ασκείται κάθε μέρα λειτουργίας της αγοράς είτε από την επιτροπή ελέγχου της παραγράφου (δ) του παρόντος, είτε από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών. Τα αποτελέσματα των άνω ελέγχων γνωστοποιούνται άμεσα στο γραφείο των τοπικών συμβουλίων αγορών βιοκαλλιεργητών της οικείας τοπικής αυτοδιοικήσεως που οργανώνει την αγορά και στο γραφείο αγορών βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 3. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που ασκούνται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στους συμβεβλημένους με αυτούς παραγωγούς, αυτά γνωστοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος. Το γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος, κοινοποιεί άμεσα τα αποτελέσματα αυτά στα γραφεία των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις αγορές των οποίων συμμετέχει ο εν λόγω βιοκαλλιεργητής, και στο γραφείο της τοπικής αυτοδιοίκησης που χορήγησε την άδεια του εν λόγω βιοκαλλιεργητή. Την Εποπτεία των αρμόδιων φορέων των τοπικών αυτοδιοικήσεων κατά το άρθρο 4 του παρόντος, ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών και το γραφείο αυτού κατά το άρθρο 3 του παρόντος. 17

18 Άρθρο 14. Παραβάσεις - Κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι αρμόδιοι φορείς για τους ελέγχους της αγοράς επιβάλλουν κυρώσεις στους συμμετέχοντες, για παραβάσεις που αφορούν στο πεδίο ελέγχου τους. Οι παραβάσεις ορίζονται ακολούθως: 1. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 2. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις υγιεινής: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Μη συμμόρφωση προς τις αγορανομικές διατάξεις: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 4. Μη συμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος και του Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα προς διάθεση και τη διάθεση των προϊόντων και καθορίζονται ακολούθως: 4.1. Παραβάσεις που αφορούν στους συμμετέχοντες: Προσέλευση χωρίς άδεια Προσέλευση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Εκπροσώπηση μη συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του παρόντος Συμπεριφορά έναντι καταναλωτών, συμμετεχόντων, φορέα λειτουργίας, αρχών ελέγχου Μη τήρηση των συνθηκών προσέλευσης και αποχώρησης από την αγορά Μη τήρηση του Ωραρίου Λειτουργίας Μη τήρηση συνθηκών ατομικής υγιεινής Μη τήρηση της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών Παραβάσεις που αφορούν στη διάθεση των προϊόντων: Ακατάλληλοι Πάγκοι εκθετήρια Απουσία πίνακα τιμών, ή πινακιδίων τιμών επί των προϊόντων Μη τήρηση των όρων καθαριότητας και των συνθηκών υγιεινής Διαχείριση ακατάλληλων προϊόντων Πρόκληση ηχορύπανσης Απουσία ή παραποίηση Παραστατικών διακίνησης Παραβάσεις που αφορούν στα προϊόντα: Για προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός των ορίων εκμετάλλευσης ενταγμένης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης, μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία Διάθεση πρωτογενών ή μεταποιημένων προϊόντων μη ιδίας παραγωγής Διάθεση προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εκμετάλλευση εκτός του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος εδαφίου καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Παραβάσεις των αρμόδιων φορέων για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. Οι παραβάσεις των αρμόδιων φορέων του παρόντος αφορούν σε: 5.1 Διαδικασία ίδρυσης της αγοράς. 5.2 Οργάνωση της αγοράς 18

19 5.3 Λειτουργία της αγοράς 5.4 Έλεγχο των βιοκαλλιεργητών και της λειτουργίας της αγοράς 5.5 Διαδικασία χορήγησης και έκδοση άδειας συμμετοχής. 5.6 Έκδοση στατιστικών αναφορών, ετήσιου απολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης. 5.7 Ενέργειες προβολής των αγορών. Άρθρο 15. Οι υφιστάμενες Αγορές Βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν την λειτουργία τους υποκείμενες από της ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του. Οι αγρότες βιοκαλλιεργητές οι οποίοι συμμετείχαν εις τις εν λόγω αγορές αδειοδοτούνται όλοι και συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε όλες τις εν λειτουργία αγορές. Έναρξη ισχύος. 19

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταγραφή Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη» Άρθρο 1 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10-106

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα