ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Άρθρο 1. Αγορές Βιοκαλλιεργητών ορισμός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας, είναι αγορές υπαίθριες ή στεγασμένες, όπου συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον βιοκαλλιεργητές, ήτοι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένων συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Κάθε συμμετέχων στις αγορές βιοκαλλιεργητών έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας που ο ίδιος παράγει πρωτογενώς ή δευτερογενώς. Τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από την πιστοποιημένη πρωτογενή βιολογική παραγωγή του συμμετέχοντος σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας».. Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος και το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας». Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη μορφή υπαίθριας ή στεγασμένης αγοράς και μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικό τόπο ή χρόνο από τις τελευταίες. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΔΟΜΗ Άρθρο 2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Βάση Δεδομένων και Ιστότοπος 1. Για την αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο και εποπτεία των αγορών βιοκαλλιεργητών, δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις αγορές και στους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές. Τα πεδία της βάσης δεδομένων ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παραρτήματα Γ και Δ. 2. Η βάση δεδομένων λειτουργεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Σε τοπικό επίπεδο οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων αφορούν (α) στους βιοκαλλιεργητές του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας στους οποίους χορηγείται άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών (β) στις αγορές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας, (γ) στους βιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν σε αυτές και ( δ) στη στατιστική ανάλυση των στοιχείων των βιοκαλλιεργητών και των αγορών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και στην έκδοση σχετικών αναφορών Οι βάσεις δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι συγχρονισμένες και τα στοιχεία τους συγκεντρώνονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες της κεντρικής βάσης δεδομένων αφορούν στις αγορές και τους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές όλης της επικράτειας και στην έκδοση των σχετικών στατιστικών αναφορών Υπόδειγμα των στατιστικών αναφορών ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παράρτημα Δ. 3. Οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων είναι δημόσιου χαρακτήρα, εκτός από αυτές που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες περιορίζεται αποκλειστικά στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος. Οι άνω πληροφορίες παρέχονται διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο, ή εγγράφως. Η διαδικτυακή πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ιστότοπου που δημιουργείται για αυτό το σκοπό με ευθύνη του Συμβουλίου του άρθρου 3. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 3. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΕΣΑΒ) και Γραφείο ΕΣΑΒ 1. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των αγορών βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας με σκοπό τη συμβολή του θεσμού σε μία υγιή εθνική αγροδιατροφική πολιτική. Συγκεκριμένως: α) Μεριμνεί για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και του ιστότοπου του Άρθρου 2, και για τις συνθήκες της ορθής τηρήσεώς τους. β) Επεξεργάζεται τις προτάσεις και παρατηρήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4. γ) Εκπονεί το ετήσιο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις αγορές βιοκαλλιεργητών με σκοπό την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργίας τους. δ) Εκπονεί ετήσιο απολογισμό για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της επικράτειας. ε) Συμβάλλει στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και προώθηση του Προτύπου ΕΛΟΤ για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. στ) Οργανώνει έρευνες και δράσεις με αντικείμενο την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών βιοκαλλιεργητών. ζ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει τα Τοπικά Συμβούλια Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4, και τους αρμόδιους φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών βιοκαλλιεργητών. η) Αποφασίζει οριστικώς επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε απόφασης των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Οι συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών είναι ανοικτές για τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στην Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας αποτελούμενη από: α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής αυτής. β) τον υπεύθυνο του Γραφείου Αγορών Βιοκαλλιεργητών της παρ.3 του παρόντος άρθρου ως γραμματέα. γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προερχόμενο από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας. δ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας. ε) δύο εκπρόσωπους των σωματείων βιοκαλλιεργητών της χώρας με αντικείμενο τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών. στ) έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΓΕΠ, ζ) έναν εκπρόσωπο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν στη χωρά που θα επιλεχθεί από τους ΟΕΠ. η) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θ) έναν εκπρόσωπο των Σωματείων Καταναλωτών της χώρας με αντικείμενο τα τρόφιμα ή/και τα βιολογικά προϊόντα. ι) έναν εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αντικείμενο τη βιολογική γεωργία και συγκεκριμένα την παραγωγή και διάθεση των βιολογικών προϊόντων 3

4 κ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αντικείμενο το διατροφικό πολιτισμό και το γαστρονομικό τουρισμό λ) έναν εκπρόσωπο του ΕΦΕΤ μ) έναν εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ από τη Διεύθυνση Τυποποίησης ν) έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας από τον τομέα της Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας. ξ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που προέρχεται από Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ο) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας 2. Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ΕΣΑΒ Στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύεται Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, με αντικείμενο τις αγορές του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, α) συντονίζει και ενημερώνει του φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών του παρόντος σε όλη την χώρα, β) διαχειρίζεται την κεντρική βάση δεδομένων και τον ιστότοπο, γ) μεριμνά για τη γραμματειακή και διοικητική στήριξη του έργου της Επιτροπής και την εφαρμογή των αποφάσεων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. δ) υλοποιεί τον ετήσιο απολογισμό, και περιοδικούς τριμηνιαίους απολογισμούς για τις αγορές της επικράτειας. ε) Ενημερώνει ανά μήνα κάθε Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για την συμμετοχή στις αγορές των παραγωγών που έκαστος εξ αυτών πιστοποιεί, και τον ΟΠΕΓΕΠ και τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας για όλους τους συμμετέχοντες. Από τη στιγμή που η ενημέρωση αυτή παρέχεται διαδικτυακά, θεωρείται ότι οι ΟΕΠ, ο ΟΠΕΓΕΠ και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν απαιτείται οιαδήποτε ενέργεια από μέρους του γραφείου του παρόντος άρθρου. στ) Γνωστοποιεί άμεσα στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιοι φορείς του κράτους ως προς τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία., και αντιστρόφως. ζ) Γνωστοποιεί στα γραφεία του άρθρου 4, παράγραφος 2, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ΟΕΠ στους συμμετέχοντες. 4

5 Άρθρο 4. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΤΣΑΒ) και Γραφείο ΤΣΑΒ. 1. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Σε κάθε Δημοτική Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακή Ενότητα της χώρας με απόφαση του αντίστοιχου Συμβουλίου, συγκροτείται Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπονεί ετήσιο σχέδιο δράσης για τις αγορές στον οικείο δήμο ή περιφερειακή ενότητα, και μεριμνεί για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών. β) Ελέγχει το Γραφείο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Εξετάζει την πρόταση για την ίδρυση αγορών βιοκαλλιεργητών εντός των ορίων της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. δ) Λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας του οικείου δήμου σχετικά με τον χώρο και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς. ε) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο την ίδρυση αγοράς βιοκαλλιεργητών, και το χώρο και το ωράριο λειτουργίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την εποχή και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των βιοκαλλιεργητών. στ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη σύνθεση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1. Εφόσον η ζήτηση στην αγορά το απαιτεί το οικείο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου μπορεί να υποβάλλει νέα πρόταση για αύξηση του αριθμού των θέσεων και αν απαιτείται του χώρου της εν λόγω αγοράς. ζ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου λειτουργίας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του παρόντος. η) Κατόπιν αίτησης του οικείου αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου βιοκαλλιεργητών, γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή του πρωτογενούς ελέγχου λειτουργίας της αγοράς από αυτόν και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο αντιστοίχως. η)υποβάλλει στο Συμβούλιο του άρθρου 3 ερωτήματα και προτάσεις για την ανάπτυξη των αγορών, τη βελτίωση της λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου αυτών, καθώς και την καλύτερη εποπτεία του συστήματος. θ) Οργανώνει σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Άρθρου 3, έρευνες και δράσεις σχετικά με την λειτουργία των αγορών του παρόντος και φροντίζει για την προβολή τους. ι) Κρίνει και αποφασίζει επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε αποφάσεως εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και για τη χορήγηση και αναθεώρηση των αδειών συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Η επιτροπή εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κατά την έκδοση της αδείας παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, προβαίνει στην ανάκλησή της. 2. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στις Επιτροπές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν: α) Ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητα τη Βιολογική Γεωργία όπου υπάρχει, ως Πρόεδρος. β) Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. γ) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου ή δημοτικής επιχείρησης/οργανισμού με αντικείμενο τη διατροφή ή/και τον πολιτισμό ή/και τον τουρισμό. 5

6 δ) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Βιοκαλλιεργητών οι οποίοι συμμετέχουν στις ρυθμιζόμενες από το παρόν αγορές του Δήμου ή της Περιφέρειας. Αν δεν υφίσταται τέτοιο σωματείο στην εκάστοτε Τοπική Αυτοδιοίκηση, τότε συμμετέχει το σωματείο βιοκαλλιεργητών του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας. ε) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας, ή σωματείου καταναλωτών εφόσον δεν υπάρχει σωματείο καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. 3. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων ή των περιφερειακών Ενοτήτων, συνίσταται οργανική θέση με την ονομασία «Γραφείο ΤΣΑΒ», οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται ακολούθως: α) Τηρεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 2. β) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή στήριξη στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. γ) Χορηγεί τις άδειες συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. δ) Γνωστοποιεί στο κοινό την ίδρυση νέας αγοράς, το ωράριο και το χώρο λειτουργίας της, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πριν και μετά την ίδρυση της, και τις ανάγκες της αγοράς για προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. ε) Χορηγεί τις θέσεις στις αγορές αρμοδιότητας του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας και εγκρίνει την αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. στ) Παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κάθε βιοκαλλιεργητή στον οποίο χορηγεί άδεια συμμετοχής. ζ) Γνωστοποιεί στο γραφείο του Άρθρου 3 και στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου τις χορηγηθείσες άδειες συμμετοχής, τα στοιχεία των πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τους βιοκαλλιεργητές στους οποίους χορήγησε άδεια συμμετοχής, τις χορηγηθείσες θέσεις σε κάθε αγορά της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις παραβάσεις και κυρώσεις, καθώς και τις ενστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στις αγορές. η) Ενημερώνεται για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος. θ) Εκπονεί τριμηνιαίες στατιστικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφιο 2.1, τις οποίες γνωστοποιεί στο γραφείο του άρθρου 3 και το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. 6

7 Άρθρο 5. Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Ίδρυση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΙΔΡΥΣΗ Σε όλη τη χώρα η ίδρυση των αγορών βιοκαλλιεργητών αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων. Τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για την ίδρυση των εν λόγω αγορών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, και τους χώρους και τα ωράρια λειτουργίας τους, κατόπιν πρότασης του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 4. Η πρόταση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών υποβάλλεται κατόπιν αιτήματος είτε τουλάχιστον ενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτό, είτε φορέων, ιδιωτών και λοιπών ενδιαφερομένων. Τα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για όποια νέα πρόταση των Τοπικών Συμβουλίων σχετικά με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε μία αγορά, και την αλλαγή του χώρου ή/και ωραρίου αυτής. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην απόφαση ίδρυσης της προτεινόμενης αγοράς. Η απόφαση επικυρώνεται από τις οικείες Περιφέρειες. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Άρθρο 6. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για τους σκοπούς του παρόντος βιοκαλλιεργητές νοούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 1. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και θεωρούνται αγρότες σύμφωνα με το νόμο 3874/ Βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία, το γεωργικό εισόδημα αποτελεί τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους εισοδήματος, αλλά δεν πληρούν τους όρους του νόμου 3874/2010 προκειμένου να χαρακτηρισθούν αγρότες. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 7. Άδειες Συμμετοχής: δικαιούχοι - διαδικασία χορηγήσεως - απαιτούμενα δικαιολογητικά - στοιχεία ισχύς, εμβέλεια και θεώρηση ανάκληση. 1. Δικαιούχοι. Άδεια συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών δικαιούνται να λάβουν τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα μη αγρότες σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Συνεργαζόμενοι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα δικαιούνται ανά τέσσερις κατ ανώτατο όριο, και μίας συλλογικής άδειας, προκειμένου να συμμετέχουν σε αγορές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των διακοσίων χιλιομέτρων από τις εκμεταλλεύσεις των.με την συλλογική άδεια ένας εκ των τεσσάρων παραγωγών εκ περιτροπής, επιτρέπεται να διαθέτει προϊόντα και των υπολοίπων τριών, υπό τον όρο ότι αυτά θα φέρουν τα στοιχεία του παραγωγού τους, δεν θα αναμειγνύονται μεταξύ των, θα συνοδεύονται από ξεχωριστά δελτία αποστολής, ξεχωριστές πιστοποιήσεις και λοιπά παραστατικά και θα διατίθενται κατά τρόπο αντιληπτό από τους καταναλωτές. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγορά της χώρας των ίδιων παραγωγών και με ατομική και με συλλογική άδεια. Οι άδειες συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών είναι αμεταβίβαστες. 2. Διαδικασία χορήγησης και θεώρησης αδειών. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδείας συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών υποβάλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Κατ επιλογήν του αιτούντος οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών (άρθρο 4, παράγραφος 3) του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας, ή έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Η άδεια χορηγείται από το Γραφείο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της αιτήσεως για την έκδοσή της, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια θεωρείται ανά έτος από της εκδόσεώς της με την προσκόμιση και υποβολή των δικαιολογητικών ( β), (ε) και (στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε. 3. Ισχύς - Εμβέλεια αδειών Κάθε αγρότης βιοκαλλιεργητής δικαιούται μιας αδείας συμμετοχής η οποία ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας και για όσο διάστημα ο δικαιούχος φέρει την ιδιότητα του αγρότη βιοκαλλιεργητή σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Με την άδεια αυτή κάθε παραγωγός μπορεί να συμμετέχει σε μία αγορά ανά ημέρα. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας όπου έχει τις εκμεταλλεύσεις του και για όσο διάστημα φέρει την ιδιότητα του βιοκαλλιεργητή. 9

10 4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο σύμβασης του ενδιαφερομένου παραγωγού με έναν νομίμως υφιστάμενο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. β. Βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για τις εκτάσεις και είδη καλλιέργειας που ο ενδιαφερόμενος έχει εντάξει στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και τα καλλιεργούμενα είδη σε αυτές. Εάν επέλθει οποιαδήποτε σχετική μεταβολή ο αδειούχος παραγωγός οφείλει να καταθέσει νέα βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι επελθούσες μεταβολές. γ. Αντίγραφο ισχύοντος Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής, που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Για κάθε τροποποίησή του το άνω δικαιολογητικό κατατίθεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την έγκρισή του από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. δ. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Προϊόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία για τα παραγόμενα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. ε. Βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Το βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν απαιτείται για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιας ασφάλισης. στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπα Ε1 και Ε9 με όλες τις μεταβολές) για τα εισοδήματα του ενδιαφερομένου. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι το εισόδημά του προέρχεται τουλάχιστον κατά 35% από γεωργική δραστηριότητα, ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ και αν κατέχει άδεια Παραγωγού κατά το ΠΔ 51/2005. η. Δήλωση ΟΣΔΕ για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους. θ. Οι συνεργαζόμενοι αγρότες βιολογικής γεωργίας αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο συμφωνούν την από κοινού συμμετοχή τους στις αγορές του παρόντος, επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εφ άπαξ, εκτός και αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή σε όποιο από αυτά, οπότε υποβάλλεται επικαιροποιημένο. 5. Στοιχεία αδειών Η άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14μ. και πλάτους 0,20 μ., είναι κυανή και φέρει τα εξής στοιχεία: α. Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία εκδόσεως και ανανεώσεως της αδείας. β. Τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου. γ. Τον αριθμό μητρώου συμμετέχοντος με ηλεκτρονική σήμανση. δ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου. ε. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον σχετικό αριθμό μητρώου του κατόχου. στ. Τον ΟΕΠ και τον κωδικό αυτού, με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. ζ. Την αγορά βιοκαλλιεργητών ανά ημέρα της εβδομάδος που συμμετέχει ο κάτοχος της αδείας, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. η. Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την άδεια. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι χρώματος πράσινου. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες 10

11 βιολογικής γεωργίας, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου συμμετέχοντα, και είναι χρώματος κίτρινου. 6. Ανάκληση αδείας Στην περίπτωση εξόδου από το σύστημα Ελέγχου κ Πιστοποίησης της Βιολογικής Γεωργίας, ενημερώνεται άμεσα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4 από το Γραφείο του άρθρου 3 και η άδεια ανακαλείται αυτομάτως. Περαιτέρω η άδεια ανακαλείται στην περίπτωση επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων σύμφωνα με το εδάφιο 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο Κόστος έκδοσης και θεώρησης αδείας (να συζητηθεί) Άρθρο 8. Χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα. Εάν ο βιοκαλλιεργητής αδυνατεί να κάνει χρήση της αδείας για λόγους ανωτέρας βίας ή εκλείψει, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε εκείνον ή εκείνους από τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 1 ου ως και 3 ου βαθμού ή στον ή την σύζυγό του αρχικού αδειούχου, τον οποίο υποδεικνύει ο αρχικός αδειούχος ή εις τον οποίον ή τους οποίους περιέρχεται κατά νόμο η πιστοποιημένη βιολογική αγροτική εκμετάλλευση εφ όσον δηλώσει ότι θα την συνεχίσει. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιούχων και χάνει την ισχύ της εάν οι διαδικασίες μεταβίβασης των εκμεταλλεύσεων δεν ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών. Άρθρο 9 Χρήση άδειας από συγγενικά πρόσωπα - Αναπλήρωση και Υποβοήθηση από συγγενείς ή υπαλλήλους - Πρόσληψη υπαλλήλων - Διαγραφή υπαλλήλων Άδεια απουσίας. Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της χώρας, με ενημέρωση προς το γραφείο του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών όπου χορηγήθηκε η άδεια, οι αδειούχοι να αναπληρώνονται, να υποβοηθούνται, να προσλαμβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους όπως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως παρακάτω. 1. Στην περίπτωση αναπλήρωσης από συγγενικά πρόσωπα: α) Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα. β) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες. γ) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών. δ). Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της 11

12 περιπτώσεως β του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο. 2. Επιτρέπεται η υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/ την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, ή από αγρεργάτη ή υπάλληλο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών των αγρεργατών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται στη βιολογική εκμετάλλευση του παραγωγού. Οι αγρεργάτες αυτοί εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών υπαλλήλων οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον σκοπό αυτό. 5. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του παραγωγού από αγρεργάτη όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, ή συγγενή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σε αναλογία δύο ανά έξη προσελεύσεων. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, επιτρέπεται η αναπλήρωση σε αναλογία τρεις ανά έξη προσελεύσεις εφ όσον αποδεδειγμένα συντρέχουν εργασίες για τα σωματεία. 6. Κάθε αδειούχος μπορεί να απουσιάζει από τις αγορές για είκοσι συνεχής προσελεύσεις, εν είδη κανονικής αδείας απουσίας. Η αναπλήρωση του/της μπορεί να γίνει από συγγενικό πρόσωπο της παραγράφου 1 ή αγρεργάτη της παραγράφου 3. Η αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια. β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ). ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. Άρθρο 10 Όροι Συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών Δικαιολογητικά προσέλευσης Πινακίδες Κόστος συμμετοχής 1. Δικαιολογητικά προσέλευσης στις αγορές. α. Άδεια συμμετοχής του άρθρου 7 του παρόντος. β. Ισχύον πρωτότυπο «Πιστοποιητικό Προϊόντος» από τον συμβεβλημένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως για τα εκάστοτε διατιθέμενα προϊόντα, στο οποίο αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, και για κάθε προϊόν η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής. γ. Τριπλότυπο θεωρημένο Βιβλίο Δελτίων Αποστολής. 2. Πινακίδες Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας διαστάσεως 0,25 Χ 0,30 μ. σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Οι πινακίδες είναι κυανές. Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του αδειούχου β) ο αριθμός μητρώου του αδειούχου. γ) η περιοχή παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του αδειούχου. δ) ο πιστοποιητικός οργανισμός με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. 12

13 Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι πράσινες. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες βιολογικής γεωργίας οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου παραγωγού, και είναι κίτρινες. 3. Κόστος συμμετοχής (να συζητηθεί) 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 11 Οργάνωση των αγορών βιοκαλλιεργητών αριθμός θέσεων δημοσιοποίηση διαθέσιμων θέσεων - τοποθέτηση συμμετεχόντων 1. Το οικείο τοπικό συμβούλιο του άρθρου 4 μεριμνεί για την επιλογή του χώρου όπου θα λειτουργήσει η αγορά προκειμένου να ικανοποιούνται: α) οι υγειονομικές συνθήκες για τη διάθεση τροφίμων, β) οι υποδομές για την καθαριότητα του χώρου, γ) η χωρητικότητα της τοποθεσίας ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και δ) η ασφάλεια των καταναλωτών και των συμμετεχόντων. 2. Ο αριθμός των θέσεων κάθε αγοράς προτείνεται από το τοπικό συμβούλιο αγορών βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 βάσει: α) την ανάγκη της αγοράς σε ποσότητα, ποικιλία και ποιότητα προϊόντων, β) την ανάπτυξη του αγοραίου υγιούς ανταγωνισμού, γ) την προϋπόθεση ελάχιστης όχλησης των κατοίκων του δήμου, των καταναλωτών και των συμμετεχόντων, δ) την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της αγοράς όπως καθαριότητα, ανακύκλωση και ε) τη διευκόλυνση της γνωριμίας των καταναλωτών με τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα που διαθέτουν, και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων. στ) την προώθηση του τοπικού παραδοσιακού τρόπου διατροφής. 3. Στην περίπτωση όπου απαιτείται η αλλαγή του αριθμού των συμμετεχόντων λόγω των αναγκών της αγοράς, ακολουθείται από το οικείο τοπικό συμβούλιο η διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3(στ). 4. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για κάθε αγορά γνωστοποιείται στον ιστότοπο του άρθρου 2 παράγραφος 3, και από το οικείο γραφείο του άρθρου 4 με την ανάρτηση έγγραφης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου και τον ιστότοπο αυτού εφόσον υπάρχει. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης της αγοράς, 5. Κάθε βιοκαλλιεργητής που κατέχει άδεια εν ισχύ αιτείται την τοποθέτησή του στο οικείο Γραφείο του άρθρου 4 για κάθε αγορά όπου επιθυμεί να συμμετέχει. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί διαδικτυακά, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή αυτοπροσώπως. 6. Ο βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να δηλώνει στην αίτηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου την περίοδο και τη συχνότητα συμμετοχής του στην αγορά και τα προϊόντα που θα διαθέτει για κάθε τρίμηνο. 7. Στην περίπτωση που ο βιοκαλλιεργητής αφήνει κενή την θέση του για διάστημα άνω των τεσσάρων συνεχόμενων εβδομάδων υποχρεούται να ειδοποιεί πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση του χάνεται. Σε περίπτωση απουσίας άνω των τεσσάρων εβδομάδων λόγω ανωτέρας βίας η μη προσέλευση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ώστε η θέση του να μην χαθεί. 8. Με συμμετοχή κατ ελάχιστο πέντε συμμετεχόντων συγκροτείται αγορά βιοκαλλιεργητών. 9. Οι θέσεις κάθε αγοράς βιοκαλλιεργητών διατίθενται με κλήρο την πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς και στη συνέχεια κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τις ανάγκες της αγοράς σε ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων και την ανάγκη αναπτύξεως αγοραίου ανταγωνισμού. Οι θέση που λαμβάνει ο κάθε βιοκαλλιεργητής 14

15 10. Σε κάθε αγορά βιοκαλλιεργητών δημιουργούνται επί πλέον θέσεις για αγρότες βιοκαλλιεργητές ή βιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ή αρχηγοί μονογονικών οικογενειών. 11. Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, μετά από έγγραφη αίτηση των συμμετεχόντων προς το Γραφείο ΤΣΑΒ της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και γραπτή έγκριση από το τελευταίο. 12. Επιτρέπεται για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της χώρας με έγκριση των οικείων γραφείων του άρθρου 4, η αλλαγή αγοράς μετά από αίτηση του κατόχου αδείας, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο αιτών έχει παραμείνει στην αγορά, από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον ενός (1) έτους, β) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της επάρκειας προϊόντων της αγοράς από την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, γ) υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοποθετηθεί. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 12. Λειτουργία των Αγορών Βιοκαλλιεργητών Οι αγορές βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», όπου τίθενται οι απαιτήσεις λειτουργίας των αγορών ως προς: (α) τους συμμετέχοντες, (β) τις συνθήκες διάθεσης των προϊόντων, (γ) τα προϊόντα προς διάθεση και (δ) το φορέα λειτουργίας της αγοράς. Ο έλεγχος της εφαρμογής των απαιτήσεων λειτουργίας και η καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας κάθε αγοράς διεξάγεται από την επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του άρθρου 13, παράγραφος δ, του παρόντος. Περαιτέρω ο έλεγχος λειτουργίας μπορεί να διεξάγεται πρωτογενώς από τον οικείο αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο βιοκαλλιεργητών μετά από τη σύμφωνη γνώμη και πρόταση του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών και απόφαση του αντίστοιχου δημοτικού συμβουλίου. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 13 Έλεγχος των Αγορών Βιοκαλλιεργητών και Εποπτεία του Συστήματος Οι Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών υπόκεινται στους εξής ελέγχους: 1. Έλεγχο συμμόρφωσης των διατιθέμενων προϊόντων προς τις ισχύουσες διατάξεις για τη βιολογική γεωργία, ο οποίος πραγματοποιείται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, όπως ο νόμος ορίζει. Μετά από εισήγηση των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, του ΟΠΕΓΕΠ, του ΕΦΕΤ, και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή διαδικασία δειγματοληψίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τις αγορές, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 2. Έλεγχο υγιεινής των προϊόντων προς διάθεση ο οποίος πραγματοποιείται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων όπως ο νόμος ορίζει. 3. Αγορανομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες αγορανομικού ελέγχου, όπως ο νόμος ορίζει. 4. Έλεγχο λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ, ο οποίος πραγματοποιείται από επιτροπή ενός ως τριών υπαλλήλων του οικείου δήμου ή περιφερειακής ενότητας ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με πρόταση του τοπικού συμβουλίου του άρθρου 4 του παρόντος και απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση όπου διενεργείται πρωτογενής έλεγχος λειτουργίας της αγοράς από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ο σύλλογος οφείλει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην επιτροπή ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου. Οι έλεγχοι των παραγράφων (α), (β) και (γ) ασκούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, και ο έλεγχος λειτουργίας της αγοράς ασκείται κάθε μέρα λειτουργίας της αγοράς είτε από την επιτροπή ελέγχου της παραγράφου (δ) του παρόντος, είτε από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών. Τα αποτελέσματα των άνω ελέγχων γνωστοποιούνται άμεσα στο γραφείο των τοπικών συμβουλίων αγορών βιοκαλλιεργητών της οικείας τοπικής αυτοδιοικήσεως που οργανώνει την αγορά και στο γραφείο αγορών βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 3. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που ασκούνται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στους συμβεβλημένους με αυτούς παραγωγούς, αυτά γνωστοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος. Το γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος, κοινοποιεί άμεσα τα αποτελέσματα αυτά στα γραφεία των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις αγορές των οποίων συμμετέχει ο εν λόγω βιοκαλλιεργητής, και στο γραφείο της τοπικής αυτοδιοίκησης που χορήγησε την άδεια του εν λόγω βιοκαλλιεργητή. Την Εποπτεία των αρμόδιων φορέων των τοπικών αυτοδιοικήσεων κατά το άρθρο 4 του παρόντος, ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών και το γραφείο αυτού κατά το άρθρο 3 του παρόντος. 17

18 Άρθρο 14. Παραβάσεις - Κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι αρμόδιοι φορείς για τους ελέγχους της αγοράς επιβάλλουν κυρώσεις στους συμμετέχοντες, για παραβάσεις που αφορούν στο πεδίο ελέγχου τους. Οι παραβάσεις ορίζονται ακολούθως: 1. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 2. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις υγιεινής: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Μη συμμόρφωση προς τις αγορανομικές διατάξεις: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 4. Μη συμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος και του Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα προς διάθεση και τη διάθεση των προϊόντων και καθορίζονται ακολούθως: 4.1. Παραβάσεις που αφορούν στους συμμετέχοντες: Προσέλευση χωρίς άδεια Προσέλευση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Εκπροσώπηση μη συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του παρόντος Συμπεριφορά έναντι καταναλωτών, συμμετεχόντων, φορέα λειτουργίας, αρχών ελέγχου Μη τήρηση των συνθηκών προσέλευσης και αποχώρησης από την αγορά Μη τήρηση του Ωραρίου Λειτουργίας Μη τήρηση συνθηκών ατομικής υγιεινής Μη τήρηση της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών Παραβάσεις που αφορούν στη διάθεση των προϊόντων: Ακατάλληλοι Πάγκοι εκθετήρια Απουσία πίνακα τιμών, ή πινακιδίων τιμών επί των προϊόντων Μη τήρηση των όρων καθαριότητας και των συνθηκών υγιεινής Διαχείριση ακατάλληλων προϊόντων Πρόκληση ηχορύπανσης Απουσία ή παραποίηση Παραστατικών διακίνησης Παραβάσεις που αφορούν στα προϊόντα: Για προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός των ορίων εκμετάλλευσης ενταγμένης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης, μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία Διάθεση πρωτογενών ή μεταποιημένων προϊόντων μη ιδίας παραγωγής Διάθεση προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εκμετάλλευση εκτός του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος εδαφίου καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Παραβάσεις των αρμόδιων φορέων για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. Οι παραβάσεις των αρμόδιων φορέων του παρόντος αφορούν σε: 5.1 Διαδικασία ίδρυσης της αγοράς. 5.2 Οργάνωση της αγοράς 18

19 5.3 Λειτουργία της αγοράς 5.4 Έλεγχο των βιοκαλλιεργητών και της λειτουργίας της αγοράς 5.5 Διαδικασία χορήγησης και έκδοση άδειας συμμετοχής. 5.6 Έκδοση στατιστικών αναφορών, ετήσιου απολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης. 5.7 Ενέργειες προβολής των αγορών. Άρθρο 15. Οι υφιστάμενες Αγορές Βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν την λειτουργία τους υποκείμενες από της ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του. Οι αγρότες βιοκαλλιεργητές οι οποίοι συμμετείχαν εις τις εν λόγω αγορές αδειοδοτούνται όλοι και συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε όλες τις εν λειτουργία αγορές. Έναρξη ισχύος. 19

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 116 Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 7 παρ.12 του ν.2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Enterprise Greece 1, δεν αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής.

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής. Σχέδιο Νόμου «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» 1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 1 Σκοπός Στις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου υπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα