Τύπνη Αζηξνθσηνγξαθίαο - Διάρηζηνο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο. Φαρμακόπουλος Αντώνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τύπνη Αζηξνθσηνγξαθίαο - Διάρηζηνο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο. Φαρμακόπουλος Αντώνης"

Transcript

1 Ο παξόλ νδεγόο απεπζύλεηαη ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί κε ηελ Αζηξνθσηνγξαθία ή ζηνλ αξράξην πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη ηα πξώηα ηνπ βήκαηα. Σθνπόο ηνπ είλαη λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ζρεηηθά κε ηελ θσηνγξάθεζε ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ θαη λα ηνλ θαζνδήγεζε ζηελ αγνξά ηνπ πξώηνπ απαξαηηήηνπ εμνπιηζκνύ. Η Αζηξνθσηνγξαθία είλαη ε απνηύπσζε κε θσηνγξαθηθά κέζα ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. Οη ζεκαληηθόηεξνη ηύπνη αζηξνθσηνγξαθίαο είλαη Πιαλεηηθή, Ηιηαθή θαη Βαζέσο Οπξαλνύ. Αλάινγα κε ην ζέκα ηεο θσηνγξάθεζεο πνηθίινπλ ηα κέζα θαη νη ηερληθέο. Με ηελ αζηξνθσηνγξαθία παίξλεηο γλώζεηο πεξί αζηξνλνκίαο, θσηνγξαθίαο, ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη είλαη κία ελαζρόιεζε πνπ απαηηεί κεζνδηθόηεηα ππνκνλή θαη επηκνλή. Πιαλεηηθή Φσηνγξάθεζε Γηα λα θσηνγξαθήζνπκε ηελ ζειήλε ρξεηαδόκαζηε σο ειάρηζην εμνπιηζκό κία θσηνγξαθηθή θάκεξα κε ηειεθαθό έλα ηξίπνδν θαη έλα declacer (ζπζθεπή γηα πάηεκα ηνπ θιείζηξνπ εμ απνζηάζεσο ώζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί θξαδαζκόο). Η θσηνγξάθεζε εδώ δελ δηαθέξεη θαηά πνιύ από ηελ θιαζηθή θσηνγξάθεζε, ρεηξνθίλεηε εζηίαζε θαη κηθξνί ρξόλνη έθζεζεο. Με ηνλ ίδην εμνπιηζκό κπνξνύκε λα θσηνγξαθίζνπκε θαη αιιά πνξηξέηα ηνπ νπξαλνύ όπσο ηηο ηρλνγξακκέο από ηελ θίλεζε ησλ αζηέξσλ γλσζηά θαη σο star trail ζπλόδνπο πιαλεηώλ, αζηεξηζκνύο θ.α. Γηα απνηύπσζε κε κεγαιύηεξεο ιεπηνκέξεηεο ησλ πιαλεηώλ θαη ηεο Σειήλεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ζέζε ηνπ θαθνύ έλα ηειεζθόπην. Η πξνζαξκνγή ηνπ ηειεζθνπίνπ κε ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή επηηπγράλεηαη κε έλα εμάξηεκα ην Τ ring θαη έλα Τ adapter 1,25 ή 2 αλάινγα ηνλ εζηηαζηή ηνπ ηειεζθνπίνπ καο. Πξνϋπόζεζε είλαη ε κεραλή λα είλαη ηύπνπ SLR (Single Lens Reflex) κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο & ελαιιαγήο θαθώλ.

2 Σηελ πιαλεηηθή θσηνγξάθεζε θπξίσο ιόγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο δηαηαξαρήο δεκηνπξγνύληαη πιαζκαηηθά είδσια κε απνηέιεζκα ε εηθόλα λα θαίλεηαη σο αλεζηίαζηε ή θνπλεκέλε. Τελ ιύζε έρνπλ δώζεη κηθξέο εμεηδηθεπκέλεο βηληενθάκεξεο ή αθόκα θαη απιέο web cam όπσο απηή ζηελ δεμηά θώην. Με ηηο θάκεξεο βηληενζθνπνύκε από κεξηθά δεπηεξόιεπηα έσο 2 ιεπηά θαη ζηελ ζπλέρεηα αζξνίδνπκε ηα θαξέ κε εηδηθό ινγηζκηθό (ην πην γλσζηό είλαη ην registax) ώζηε λα παξαρζεί κία εηθόλα από ηελ νπνία ζα έρνπλ αθαηξεζεί νη κε θνηλέο ζηα πεξηζζόηεξα από ηα θαξέ άξα θαη άρξεζηεο πιεξνθνξίεο. Δδώ όκσο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ όζν αθνξά ηνλ εμνπιηζκό. Ο νπξάληνο ζόινο θαίλεηαη λα πεξηζηξέθεηαη (ην θαηλόκελν νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο). Μεηά από ηα πξώηα δεπηεξόιεπηα ιήςεο ε θίλεζε ηνπ νπξάληνπ ζόινπ γίλεηαη αηζζεηή ζηελ θσηνγξαθία. Η ιύζε είλαη κία ζηήξημε ε νπνία λα θηλείηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό θαη αληίζηξνθα από ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο ώζηε ην αληηθείκελν πνπ θσηνγξαθίδνπκε λα παξακέλεη αθίλεην. Η πην δηαδεδνκέλε θαη πξνηηκώκελε είλαη ε ηζεκεξηλή ζηήξημε Γεξκαληθνύ ηύπνπ (θώην δεμηά). Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζσζηή παξαθνινύζεζε είλαη ε πνιηθή επζπγξάκκηζε ηνπ ελόο από ηνπο δύν άμνλεο - ηεο νξζήο αλαθνξάο (Πνιηθόο άμνλαο) - κε ηνλ λνεηό άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο γεο. Άιινη ηύπνη ζηεξίμεσλ όπσο ε αιηαδηκνπζηαθή δελ πξνηείλνληαη γηα αζηξνθσηνγξαθία. Σηεξίμεηο κε πηξνύλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αζηξνθσηνγξαθία κόλν κε ηελ πξνζζήθε κίαο ηζεκεξηλήο ζθήλαο. (θώην δεμηά)

3 Αο μαλαγπξίζνπκε όκσο ζηελ θσηνγξαθία. Σηελ θσηνγξάθεζε ηεο Σειήλεο πέξα ηεο απνηύπσζεο ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ ηεο θαη ηελ απνηύπσζε ησλ θξαηήξσλ θαη άιισλ ιεπηνκεξεηώλ κπνξνύκε λα θσηνγξαθίζνπκε θαη εθιείςεηο ζειήλεο πνπ νθείινληαη ζηελ πξόπησζε ηεο ζθηάο ηεο Γεο. Δθιείςεηο ζειήλεο έρνπκε ζπρλά 1-4 αλά έηνο πνπ είλαη νξαηέο από δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Γεμηά θώην από ηελ κεξηθή έθιεηςε ζειήλεο ζηηο 17/08/08 κε Canon EOS 350D θαη Bresser Skyloox 70/700. Ηιηαθή θσηνγξάθεζε «ΠΡΟΟΧΗ ΠΟΣΕ ΜΗΝ ΣΡΕΦΕΣΕ ΣΟ ΣΗΛΕΚΟΠΙΟ ΣΟΝ ΗΛΙΟ ΧΩΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟ» Η Ηιηαθή θσηνγξάθεζε παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ. Ηιηαθέο θειίδεο πνπ παξνπζηά-δνληαη πεξηνδηθά όπσο θαη νη πξνεμνρέο είλαη δύν από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα. Η ειηαθή θσηνγξάθεζε γίλεηαη είηε κε απιά ηειεζθόπηα κε πξνζζήθε εηδηθώλ θίιηξσλ γηα ηελ απνηύπσζε ειηαθώλ θειίδσλ είηε κε εμεηδηθεπκέλα γηα ειηαθή παξαηήξεζε ηειεζθόπηα γηα θσην-γξάθεζε πέξα ησλ θειίδσλ θαη ησλ πξνεμνρώλ ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ. Ηιηαθέο θειίδεο κε DSLR θαη θαηαδηνπηξηθό ηειεζθόπην SCT κε ρξήζε Ηιηαθνύ θίιηξνπ Astrosolar. Πέξα από ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα ειηαθήο θσηνγξάθεζεο ην πην εληππσζηαθό είλαη νη Ηιηαθέο εθιείςεηο νιηθέο, δαθηπιηνεηδήο θαη κεξηθέο. Τν ειηαθό ζηέκκα, ην δηακαληέλην δαθηπιίδη ε ρξσκόζθαηξα θαη νη πξνεμνρέο πέξα από ην ζπγθινληζηηθό νπηηθό ζέακα βίσκα δίλνπλ ηηο πην εληππσζηαθέο εηθόλεο ηνπ Αζηεξηνύ καο. Γεμία : Ηιηαθό ζηέκκα από ηελ Οιηθή έθιεηςε Ηιίνπ ζηηο 1 Απγνύζηνπ 2008 ζην Novosibirsk ζηελ Σηβεξία κε Canon 350D θαη ηειεζθόπην Βresser 70/700.

4 Φσηνγξάθεζε βαζέσο νπξαλνύ Ωο θσηνγξάθεζε βαζέσο νπξαλνύ (Deep Sky) νξίδεηαη ε θσηνγξάθεζε αληηθεηκέλσλ πέξα από ην ειηαθό καο ζύζηεκα. Πνιύρξσκα λεθειώκαηα, αζηξηθά ζκήλε θαη καθξηλνί γαιαμίεο είλαη ηα αληηθείκελα πξνο θσηνγξάθεζε. Δδώ ηα ζέκαηα είλαη αλεμάληιεηα θαη πεξηνξίδνληαη κόλν από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαζέηεη ν εξαζηηέρλεο. Γηάθνξνη ηύπνη ηειεζθνπίσλ, ζηεξίμεσλ, νδεγεηηθά ηειεζθόπηα, πνιηθή επζπγξάκκηζε, θίιηξα, εζηηαζηέο, ινγηζκηθά θαη πνιύ ζεσξία εκθαλίδνληαη ζηνλ δξόκν ηνπ ελ δπλάκεη αζηξνθσηνγξάθνπ θαληάδνληαο ην όιν επηρείξεκα δύζθνιν & πνιύπινθν. Αο ηα βάινπκε όκσο ηα πξάγκαηα ζε κία ζεηξά. Έλα από ηα πην εληππσζηαθά θσηνγξαθηθά ζέκαηα ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ ην Νεθέισκα ηεο θεθαιήο ηνπ Ίππνπ (IC 434 Ηorse Head) ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Ωξίσλα. H θσηνγξαθία είλαη ηξαβεγκέλε κε κνλόρξσκε CCD θάκεξα κε ηελ ρξήζε θίιηξσλ Ha & RGB.

5 Τύπνη ηειεζθνπίσλ γηα θσηνγξάθεζε Οη ηύπνη ηειεζθνπίσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεζε ν εξαζηηέρλεο αζηξνθσηνγξάθνο πνηθίινπλ αλάινγα ην ζέκα αιιά θαη ην πνζό πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη. Τα δηνπηξηθά ηειεζθόπηα ηύπνπ ED APO ζεσξνύληαη σο ηα θαιύηεξα θσηνγξαθηθά όξγαλα πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζέκαηα επξέσο πεδίνπ όπσο είλαη ηα πεξηζζόηεξα λεθειώκαηα, αζηξηθά ζκήλε θαη ειάρηζηνη θνληηλνί γαιαμίεο. Δμνπιηζκνί ζε θσηνγξαθηθή δηάηαμε, κπξνζηά Ιζεκεξηλή ζηήξημε κε δύν δηνπηξηθά ηειεζθόπηα (θσηνγξαθηθό & νδεγεηηθό) θαη ζην βάζνο θαηνπηξηθό θσηνγξαθηθό ηειεζθόπην κε παξαβνιηθό θάηνπηξν θαη κηθξό δηνπηξηθό γηα νδεγεηηθό θαη παληνύ πνιιά θαιώδηα. Γηα αληηθείκελα κηθξνύ πεδίνπ όπσο καθξηλνύο γαιαμίεο θαη ιεπηνκέξεηεο κέξνπο λεθεισκάησλ ζα ρξεηαζηνύκε ηειεζθόπηα κε κεγαιύηεξεο δηακέηξνπο θαη εζηηαθέο απνζηάζεηο. Δδώ ηελ πξσηνθαζεδξία έρνπλ ηα θαηνπηξηθά ηειεζθόπηα ηύπνπ Ritchey Chrétien RC κε εηδηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ θσηνγξαθία (astrograph) κε κεγάιν όκσο θόζηνο αγνξάο, εηδηθά γηα δηακέηξνπο πάλσ από 200mm. Mία ελδηάκεζε ιύζε είλαη εηδηθά θαηνπηξηθά ηειεζθόπηα κε παξαβνιηθά θάηνπηξα. Νεπηώληα θαηνπηξηθά ηειεζθόπηα κεγάισλ εζηηαθώλ απνζηάζεσλ δελ ζπληζηώληαη ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ θαη βάξνπο ηνπο. Μία άιιε ιύζε όζν αθνξά ηηο κεγάιεο εζηηαθέο κε κηθξό όγθν βάξνο είλαη θαη ηα

6 θαηαδηνπηξηθά ηειεζθόπηα ηύπνπ SCT ηα νπνία ιόγσ ηνπ κεγάινπ εζηηαθνύ ιόγνπ (f10) θαη ηνπ κε επθξηλέο εηδώινπ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα δελ ζα ηα ζπληζηνύζα σο ιύζε επηινγήο αιιά ιύζε αλάγθεο (εμαηξείηαη ε πιαλεηηθή θσηνγξάθηζε) Σηελ Γεμηά Φσηνγξαθία ην όλεηξν θάζε εξαζηηέρλε αζηξνθσηνγξάθνπ. Καηνπηξηθό ηειεζθόπην Astrograph RC 20 πάλσ ζηελ θνξπθαία ηζεκεξηλή ζηήξημε Paramount ME, νδεγεηηθό θαη θσηνγξαθηθό ηειεζθόπην επξύ πεδίνπ Takahashi FSQ 106 θαη όια απηά κέζα ζε έλα εξαζηηερληθό αζηεξνζθνπείν κε ζόιν. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ πηζαλόλ λα αγγίδεη ην θόζηνο ελόο κηθξνύ δηακεξίζκαηνο, αιιά παξόια απηά αξθεηνί εξαζηηέρλεο αλά ηνλ θόζκν έρνπλ αλάινγν εμνπιηζκό. Kάκεξεο Η εξαζηηερληθή αζηξνθσηνγξαθία μεθίλεζε κε απιέο SLR θάκεξεο κε θηικ. Σήκεξα ειάρηζηνη «ξνκαληηθνί» ζπλερίδνπλ λα θσηνγξαθίδνπλ κε θηικ ιόγσ ησλ επθνιηώλ πνπ ηνπο παξέρεη ε λέα ηερλνινγία. Ψεθηαθέο Digital SLR θαη εμεηδηθεπκέλεο CCD θάκεξεο ηηο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη. Με ηελ δπλαηόηεηα αθξηβήο εζηίαζεο κέζσ ππνινγηζηή, ηελ άκεζε πξνβνιή κεηά ηελ ιήςε θαη ηελ κεγάιε επαηζζεζία ηνπ CCD ζε ζρέζε κε ην θηικ θάλνπλ ηελ δσή ηνπ θσηνγξάθνπ πην εύθνιε θαη ηελ αζηξνθσηνγξαθία πην πξνζηηή. Μηα αλαθνξά γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, ε πξώηε θάκεξα κε CCD - πνπ ζήκεξα όινη έρνπκε - θαηαζθεπάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα γηα αζηξνλνκηθή ρξήζε. Τα πιενλεθηήκαηα ησλ DSLR είλαη ην ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αλάινγνπο ζε αλάιπζε CCD αηζζεηήξεο. Οη DSLR θάκεξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ζηελ νπνία δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο εθζέζεηο πνπ απαηηνύληαη ζηελ αζηξνθσηνγξαθία. Έηζη ην κεγάιν ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ν ζεξκηθόο ζόξπβνο πνπ παξάγεηαη. Σηηο αζηξνλνκηθέο CCD θάκεξεο ππάξρεη ζύζηεκα ςύμεο ηνπ αηζζεηήξα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ζεξκηθνύ ζνξύβνπ θαηά κεγάιν βαζκό. Γεμηά ε ςπρόκελε CCD θάκεξα QHY9

7 Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ CCD όζν αθνξά ηελ επαηζζεζία ηνπο είλαη εηδηθέο γηα λπρηεξηλέο ιήςεηο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ησλ DSLR είλαη θαη ε ύπαξμε ελόο IR cut θίιηξνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θιαζηθή θσηνγξαθία, ην νπνίν όκσο εκπνδίδεη ηελ απνηύπσζε ηνπ ππέξπζξνπ ρξώκαηνο πνπ εθπέκπνπλ αξθεηά από ηα λεθειώκαηα. εθπνκπήο. Τν IR cut θίιηξν κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα θαζαξό γπαιί δηαδηθαζία πνπ επηβαξύλεη ην θόζηνο θαηά 120 πεξίπνπ - όπσο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη γηα ηελ θιαζηθή θσηνγξάθεζε ζα πξέπεη λα αγνξαζηεί αληίζηνηρν IR cut filter γηα ηνλ θαθό ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε ηεο ηζνξξνπίαο ιεπθνύ (White Balance). Οη αζηξνλνκηθέο CCD θάκεξεο είλαη ζπλήζσο κνλόρξσκεο ώζηε θάζε Pixel λα αληιεί όια ηα εηζεξρόκελα θσηόληα. Η έγρξσκε θσηνγξαθία από κνλόρξσκεο θάκεξεο επηηπγράλεηαη κε μερσξηζηέο ιήςεηο κε εηδηθά έγρξσκα θίιηξα RGB (Red Green Blue) νη νπνίεο κε εηδηθά ινγηζκηθά ελώλνληαη θαη δίλνπλ ην ηειηθό έγρξσκν απνηέιεζκα. Τν θόζηνο ησλ RGB CCD θίιηξσλ είλαη ζεβαζηό θαη πνηθίιε αλάινγα ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη ην κέγεζνο (1,25 & 2 ) από γηα ηα 1,25 θαη από γηα ηα 2 έθαζην. Η ελαιιαγή ησλ θίιηξσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ρεηξνθίλεηνπο ε κεραληθνύο ηξνρνύο κε θόζηνο από Διάρηζηνο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο Τν πην δεκνθηιέο θαη πξνζηηό ηειεζθόπην πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη θάπνηνο γηα λα μεθηλήζεη ηελ αζηξνθσηνγξαθία είλαη έλα δηνπηξηθό ED απνρξσκαηηθό ηειεζθόπην κηθξήο δηακέηξνπ 66-80mm κε θόζηνο από πεξίπνπ. Με απηό ην ηειεζθόπην θαη κία ξνκπνηηθή ηζεκεξηλή ζηήξημε ηύπνπ ΔQ5 κε θόζηνο από πεξίπνπ κπνξεί λα έρεη αμηόινγα απνηειέζκαηα. Η κηθξή εζηηαθή ηνπ θαη ην κηθξό βάξνο ηνπ βνεζνύλ ηελ ηζεκεξηλή ζηήξημε κε κία θαιή πνιηθή επζπγξάκκηζε λα γίλνπλ ιήςεηο κεγάιεο δηάξθεηαο πάληα κε ηελ βνήζεηα νδήγεζεο. Τη αθξηβώο όκσο είλαη απηή ε πεξηβόεηε νδήγεζε. Η πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε ζηήξημε λα παξαθνινπζήζεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο είλαη επηηπρήο κόλν όκσο γηα παξαηήξεζε θαη θσηνγξάθεζε κεξηθώλ δεπηεξνιέπησλ. Τα θηελά κεραληθά ηεο ζπζηήκαηα - θηελά εάλ

8 ζθεθηείο όηη ζηεξίμεηο γηα εξαζηηέρλεο κπνξεί λα θηάζνπλ έσο κε θαη γηα ηα επαγγεικαηηθά ηειεζθόπηα μεθηλνύλ από εμαςήθηα λνύκεξα - όπσο κνηέξ, γξαλάδηα, ξνπιεκάλ.. θαη ε κε ηέιεηα πνιηθή επζπγξάκκηζε νδεγνύλ ζε πεξηνδηθά ζθάικαηα κε απνηέιεζκα ε θίλεζε ησλ αζηέξσλ κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη πάλσ αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλή. Τελ ιύζε ηελ δίλεη ε νδήγεζε, κε έλα κηθξό ζε δηάκεηξν (60-80) mm αρξσκαηηθό δηνπηξηθό ηειεζθόπην ηνπνζεηεκέλν παξάιιεια ή από επάλσ ζην θσηνγξαθηθό ηειεζθόπην. Κεληξάξνπκε έλα αζηέξη θαη πξνζπαζνύκε λα ην θξαηήζνπκε ζην θέληξν δίλνληαο ηηο αλάινγεο εληνιέο ζηελ ζηήξημε. Μία κέζνδνο νδήγεζεο είλαη ε νπηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ νδεγεηηθνύ αζηέξα θαη ε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ κε ηελ κηθξόηεξε ηαρύηεηα από ην ρεηξηζηήξην. Η κέζνδνο απηή είλαη ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή γηα κεγάιεο εθζέζεηο θαη έρεη νπζηαζηηθά θαηαξγεζεί. Τελ ζέζε ηνπ πξνζνθζαικίνπ έρεη πάξεη κία κηθξή νδεγεηηθή θάκεξα ε νπνία κπνξεί λα είλαη από κία web θάκεξα (50-90 ) έσο κία πην εμεηδηθεπκέλε κηθξή CCD (από ) ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε Η/Υ θαη κέζσ ελόο ινγηζκηθνύ (PHD,GUIDEMASTER δύν αμηόινγα ειεύζεξα ινγηζκηθά ) δίλεη ηηο δηνξζσηηθέο εληνιέο ζηελ ζηήξημε κέζσ κίαο εηδηθήο ζύξαο ST4. Βάζε όισλ ησλ παξαπάλσ έλαο ειάρηζηνο πξνηεηλόκελνο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηελ θσηνγξάθεζε βαζέσο νπξαλνύ είλαη : Τειεζθόπην γηα θσηνγξάθεζε : Γηνπηξηθό Aπνρξσκαηηθό 66-80mm πξνηείλσ ην δνθηκαζκέλν από αξθεηνύο εξαζηηέρλεο ην Sky Watcher ED80 κε θόζηνο πεξίπνπ 350 Ιζεκεξηλή ζηήξημε κε κνηέξ: Sky Watcher ΗEQ5 Pro αμηόινγε ξνκπνηηθή ζηήξημε κε θόζηνο πεξίπνπ 900 DSLR θάκεξα & ληεθιαζέξ : Canon EOS ζεηξά 400D, 450D, 500D κε θόζηνο από αλάινγα ην κνληέιν (δελ πξνηείλσ ηελ ιύζε ηεο CCD ιόγσ όηη εάλ ην έθαλα ζα πξόηεηλα απεπζείαο κνλόρξσκε κε απνηέιεζκα λα ρξεηαδόκαζηε LRGB θίιηξα & ηξνρό πνπ ζα αλέβαδαλ ην θόζηνο γηα έλαλ ειάρηζην αμηόινγν εμνπιηζκό από θαη πάλσ ) Οδεγεηηθό ηειεζθόπην : Γηνπηξηθό αρξσκαηηθό 70-80mm, πξνηείλσ ην Bresser 70/700 ή παξόκνην κε θόζηνο πεξίπνπ από

9 Οδεγεηηθή θάκεξα : Πξνηείλσ γηα ιύζε κε web cab ηελ Philips SPC900nc κε θόζηνο 90 κε αληάπηνξα 1,25 θαη θίιηξν ΙR cut (Η θάκεξα δελ έρεη ζύξα ST4 γηα autoguiding ή νπνία κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ειέγρνπ ηεο ζηήξημεο EQMOD.) θαη γηα ηελ ιύζε θάκεξαο κε ζύξα ST4 πξνηείλσ ηελ ηξνπνπνηεκέλε WEB cam QHY5 κε θόζηνο πεξίπνπ 190. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξαπάλσ είλαη πεξί ησλ 2500 (καδί κε θάπνηα άιια απαξαίηεηα αμεζνπάξ πνπ δελ αλαθέξνληαη) ζε θαηλνύξγηα από ηελ Διιεληθή θαη επξσπαηθή αγνξά. Αγνξέο από ηηο ΗΠΑ θαη KINA είλαη πνιύ πην ζπκθέξνπζεο αιιά ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ηελ πηζαλόηεηα εθηεισληζηηθώλ εμόδσλ. Σηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ όια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα βξεζνύλ ζε πνιύ θαιύηεξεο ηηκέο. Με ηνλ παξαπάλσ ή αλάινγν πξνηεηλόκελν εμνπιηζκό θαη εθόζνλ εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην κπνξνύλ λα παξαρζνύλ έμνρα θσηνγξαθηθά απνηειέζκαηα. Δθηόο ησλ παξαπάλσ ζα ρξεηαζηνύλ έλαο θνξεηόο ή ζηαζεξόο ππνινγηζηήο, παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, δηαθνξεηηθά γελλήηξηα ή ζπζζσξεπηέο απηνθηλήησλ 12 V. Καη ηώξα αξρίδνπλ ηα δύζθνια. Η αζηξνθσηνγξαθία δπζηπρώο δελ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνύ ζαο, νύηε ζην κπαιθόλη ή ηελ ηαξάηζα κίαο νηθίαο ζε κεγαινύπνιε, ιόγσ ηεο έληνλεο θσηνξύπαλζεο ( ). Φνξηώζηε ινηπόλ ηνλ εμνπιηζκό ζαο θαη θαηεπζπλζείηε καθξηά από ηελ πόιε θαη θαηά πξνηίκεζε ζε κεγάιν πςόκεηξν - γηα κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ δηαηαξαρώλ. Με ιίγα ιόγηα ζαο ιέσ «πάξηε ηα βνπλά». Η θαιύηεξε ιύζε βεβαία είλαη ε θαηαζθεπή ελόο εξαζηηερληθνύ αζηεξνζθνπείνπ γηα ηελ κόληκε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζαο, αιιά απηό αλήθεη ζε άιιν θεθάιαην. Φπζηθά όια απηά θαηξνύ επηηξέπνληνο. Διπίδσ ε παξαπάλσ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε λα βνεζήζεη ηνλ επίδνμν αζηξνθσηνγξάθν λα πάξεη κία εηθόλα γηα ην ηη είλαη ε αζηξνθσηνγξαθία όπσο θαη λα θαηαιήμεη ζε έλαλ εμνπιηζκό γηα ηνλ νπνίν δελ ζα κεηαληώζεη. Θα πξόηεηλα δε πξνηνύ πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ λα επηδηώμεη λα παξαθνινπζήζεη από θνληά ηελ όιε δηαδηθαζία ιήςεσλ θαη επεμεξγαζίαο από άιινπο εξαζηηέρλεο ζε κία από ηηο θσηνγξαθηθέο ηνπο εμνξκήζεηο. Θα ζαο ζπκβνύιεπα κελ απνγνεηεπζείηε αλ ζηελ αξρή εάλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη παξόκνηα κε απηά πνπ βιέπεηε από εκπεηξόηεξνπο αζηξνθσηνγξάθνπο. Κάζε αξρή θαη δύζθνιε, ην απνηέιεζκα ζα έξζεη θαη ζα είλαη αλάινγν κε ηνλ ρξόλν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα αθηεξώζεη όπσο θαη ηνλ δήιν πνπ ζα επηδείμεη. Μεγάιε ζεκαζία δελ έρεη κόλν ν εμνπιηζκόο, όπσο ιέεη θαη έλαο θίινο αζηξνθσηνγξάθνο ηελ θαιή αζηξνθσηνγξαθία δελ ηελ θάλνπλ ηα εξγαιεία αιιά ν Μάζηνξαο. Καιέο θσηνγξαθίζεηο Φαξκαθόπνπινο Αληώλεο

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

Φυηομεηπία με σπήζη CCD Βαγγέλης Τσάμης vtsamis@aegean.gr

Φυηομεηπία με σπήζη CCD Βαγγέλης Τσάμης vtsamis@aegean.gr Φυηομεηπία με σπήζη CCD Βαγγέλης Τσάμης vtsamis@aegean.gr Σν παξόλ εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο θσηνκεηξίαο θαη απνηειεί έλαλ πξαθηηθό νδεγό γηα ηνλ εξαζηηέρλε αζηξνλόκν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου

Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου του Δημήτρη Νικολαΐδη Δύθνιε, πξνζηηή, νηθνλνκηθά ππνηηκεκέλε από όινπο καο, κε εληππσζηαθά κεξηθέο θνξέο απνηειέζκαηα θίιεο θαη θίινη ΙΓΟΤ ε θσηνγξάθεζε επξένο πεδίνπ ---------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΗ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ Τπεύζπλνη θαζεγεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα