ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ. Γεσξγία πύξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ. Γεσξγία πύξνπ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ Γεσξγία πύξνπ Λεκεζόο 2011

2

3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ Γεσξγία πύξνπ Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Γξα Θενπίζηε ηπιηαλνύ-λάκπεξη Λεκεζόο 2011 ii

4 Πνεσμαηικά δικαιώμαηα Copyright Γεωργία Σπφρου, 2011 Με επιφφλαξη παντόσ δικαιϊματοσ. All rights reserved. Η ζγκριςη τησ πτυχιακήσ διατριβήσ από το Τμήμα Πολυμζςων και Γραφικϊν Τεχνϊν του Τεχνολογικοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου δεν υποδηλϊνει απαραιτήτωσ και αποδοχή των απόψεων του ςυγγραφζα εκ μζρουσ του Τμήματοσ. iii

5 Θα ήθελα να ευχαριςτήςω ιδιαίτερα την κα Θεοπίςτη Στυλιανοφ, επιβλζπουςα καθηγήτρια τησ πτυχιακήσ μου μελζτησ για τη βοήθεια που προςζφερε οφτοσ ϊςτε να πραγματοποιηθεί η εργαςία αυτή. Επίςησ ευχαριςτϊ ιδιαίτερα όλα τα άτομα που είτε αποδζχτηκαν είτε προςφζρθηκαν να φωτογραφηθοφν και βοήθηςαν με τη ςειρά τουσ ςτη πραγματοποίηςη του φωτογραφικοφ μζρουσ τησ μελζτησ. iii

6 ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ απνηειεί έλα είδνο θσηνγξαθίαο πνπ δηαθέξεη από ηα ππόινηπα σο πξνο ηελ ηδενινγία ηνπ. Βαζηθό ηνπ ζέκα απνηειεί ν άλζξσπνο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ θνηλσλία ελώ πνιιέο θνξέο ζηόρνο ηνπ είλαη λα επεξεάζεη θαη λα αιιάμεη θαηαζηάζεηο. Σν είδνο απηό πνπ νλνκάδνπκε ληνθνπκέλην εμειίρζεθε κέζα από ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ σο έλα από ηα πην ηζρπξά θαη αμηόπηζηα κέζα παξνπζίαζεο, απεηθόληζεο αιιά θαη ηεθκεξίσζεο ηεο αιήζεηαο. Παξόια απηά ακθηζβεηήζεθε ζε κεγάιν βαζκό ε αμηνπηζηία ηνπ σο κέζν θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο δσήο. Η εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηνλ νξηζκό ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ, ηη είλαη δειαδή ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ θαη πσο άιιαμε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ελώ παξάιιεια κειεηά ηε δνπιεηά πέληε ζπνπδαίσλ θσηνγξάθσλ (Roger Fenton, Dorothea Lange, Walker Evans, Robert Frank, Martin Parr) θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε. Δπίζεο ε εξγαζία αλαθέξεηε θαη αλαιύεη ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά κε ηε θσηνγξαθηθή αιήζεηα θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ληνθνπκέληνπ λα παξνπζηάζεη ηνλ θόζκν όπσο πξαγκαηηθά είλαη αλεπεξέαζηα θαη εηιηθξηλείο. Γειαδή εμεηάδεη θαηά πόζν ηειηθά ην είδνο απηό ηεο θσηνγξαθίαο παξνπζηάδεη πάληα ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ αιήζεηα, αλ όλησο ηα κελύκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ζην θόζκν κεηαδίδνληαη κέζα από αλακθηζβήηεηα γεγνλόηα πνπ απιά θαηαγξάθνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θσηνγξαθία σο έλα εξγαιείν ή αλ ζηελ νπζία όζα καο πξνζθέξεη μεγεινύλ ην θνηλό θαη ην παξαζύξνπλ ζε κηα ςεύηηθε πξαγκαηηθόηεηα. Παξόιν πνπ ακθηζβεηήζεθε κε πνιινύο ηξόπνπο ε αμηνπηζηία ηνπ ληνθνπκέληνπ, ππήξμαλ θαη θαιιηηέρλεο πνπ πίζηεςαλ ζηε δύλακε ηεο θσηνγξαθίαο λα δείμεη ζηνλ θόζκν ηελ αιήζεηα θαη λα επεξεάζεη ζηε δεκηνπξγία ελόο θαιιίηεξνπ θόζκνπ. Αξρηθά επίδνμνη θσηνγξάθνη ζέιεζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ θξίθε θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ ζην επξύ θνηλό. Οπζηαζηηθά νη θσηνγξάθνη πνιέκνπ έδσζαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ ληνθνπκέληνπ όπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα αθνύ κεηά από ηηο θσηνγξαθίεο πνιέκνπ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ επηθξαηνύζαλ. Αξγόηεξα ιόγν ηεο άλζεζεο ηνπ θαηαλαισηηζκνύ πνπ επήιζε κεηαπνιεκηθά ε ηδενινγία ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ iv

7 πήξε θαη άιιεο δηαζηάζεηο. ηόρνο ηεο δελ απνηεινύζε πιένλ κόλν ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ θηώρεηα θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία αιιά θαη ε παξνπζίαζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε ην είδνο ηεο θσηνγξαθίαο απηό κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηα θαηαγξαθή ελόο γεγνλόηνο, γηα θνηλσληθό ζρνιηαζκό, σο κέζν ελεκέξσζεο, σο έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν θαη γεληθόηεξα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πνπ λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηάηε ή παξνπζηάδεηε. Οπζηαζηηθά ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ απνηέιεζε ζεκαληηθό κέζν θαηαγξαθήο ελώ εμειίρζεθε ηζηνξηθά ζε έλα από ηα πην ηζρπξά κέζα παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο επνρήο καο. v

8 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ... iv ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... vi ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΧΝ... vii 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... x 2 ΟΡΙΜΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ Πόιεκνο θαη Φσηνγξαθία Roger Fenton FSA: Farm Security Administration Dorothea Lange Walker Evans Νηνθνπκέλην: ε λέα θνπιηνύξα Robert Frank Παγθνζκηνπνίεζε Martin Parr ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΗΘΔΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΡΑ THINK OF CYPRUS Φσηνγξαθηθή ζπιινγή Think of Cyprus ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ vi

9 ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΚΟΝΧΝ Δηθόλα 1: Roger Fenton, William H. Russell, Esqr., the London Times special correspondent, Δηθόλα 2: Dorothea Lange, The Arnold children, Michigan Hill, Washington, Δηθόλα 3: Dorothea Lange, Mississippi Delta on Mississippi Highway, Δηθόλα 4: Dorothea Lange, Μετανάστρια Μητέρα, Δηθόλα 5: Dorothea Lange, Family, one month from South Dakota, now on the road. Tulelake, Siskiyou Country, California, Δηθόλα 6: Walker Evans, Floyd Burroughs, cotton Sharecropper, Hale Country, Alabama, Δηθόλα 7: Walker Evans, Tenant farmer wife, Alabama, Δηθόλα 8: Walker Evans, Floyd Burroughts and his children, Tengle, Alabama, Δηθόλα 9: Walker Evans, Roadside Stand, Birmingham, Δηθόλα 10: Walker Evans, Sharecropper's, Family, Alabama, Δηθόλα 11: Robert Frank, Café, Beaufort, South Carolina Δηθόλα 12: Robert Frank, Funeral, St. Helena, South Carolina, Δηθόλα 13: Robert Frank, Parade, Hoboken, New Jersey, Δηθόλα 14: Robert Frank, Trolley, New Orleans, Δηθόλα 15: Robert Frank, Mississippi River, Baton Rouge, Louisiana, Δηθόλα 16: Robert Frank, Funeral, St. Helena, South California Δηθόλα 17: Robert Frank, Political rally, Chicago, Δηθόλα 18: Martin Parr, British flags at a fair, England, Δηθόλα 19: Martin Parr, England, Nelson, Δηθόλα 20: Martin Parr, Scones, Jam and Cream, England, Babbacombe, Δηθόλα 21: Martin Parr, England, Brighton, Δηθόλα 22: Martin Parr, England,

10 Δηθόλα 23: Martin Parr, England, Δηθόλα 24: Martin Parr, Broad beans for sale, England, Δηθόλα 25: Dr Thomas Barnardo, The Transformation, Δηθόλα 26: Arthur Rothstein, Dry and parched earth in the badlands of South Dakota, Δηθόλα 27: Arthur Rothstein, Homestead on sub marginal and overgrazed land, South Dakota, Δηθόλα 28: Arthur Rothstein, South Dakota, Δηθόλα 29: Arthur Rothstein, Overgrazed land, Pennington County, South Dakota, Δηθόλα 30: Arthur Rothstein, The bleached skull of a steer on the dry sun-baked earth of the South Dakota badlands, Δηθόλα 31: Arthur Rothstein, Dry and parched earth in the badlands of South Dakota, viii

11 1. ΕΙΑΓΧΓΗ Καλέλα κέζν δελ κπνξεί λα θέξεη πην θνληά ηε δσή θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηε πξαγκαηηθόηεηα ηόζν αμηόπηζηα όζν ε θσηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ θαη ξεπνξηάδ. Η ζεκαληηθόηεξε ζπκβνιή πνπ έρεη πξνζθέξεη ε θσηνγξαθία σο κέζν απεηθόληζεο θαη θαηαγξαθήο πξνέξρεηαη θπξίσο κέζν ηνπ ληνθνπκέληνπ. Οη θσηνγξάθνη ληνθνπκέληνπ κέζν ηεο δνπιεηάο ηνπο ζέηνπλ ηνπο ζεαηέο σο απηόπηεο κάξηπξεο ζε γεγνλόηα πνπ εμειίζζνληαη θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα ηα αληηιεθζνύλ θαη λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ. Έηζη ε θσηνγξαθία θαηέρεη κηα δύλακε πνπ θαλέλαο δελ κπνξνύζε λα πξνβιέςεη όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε, ηελ δύλακε λα απεηθνλίδεη ηελ δσή, ηελ ειπίδα θαη ηελ απειπηζία, ηελ θηιεπζπιαρλία θαη ηελ απαλζξσπηά πνπ ππάξρεη ζην θόζκν ηνλ νπνίν δνύκε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ γύξσ καο θαη ζπκβαίλνπλ είηε καο αξέζνπλ είηε όρη. Η θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ εμειίρηεθε ηζηνξηθά δεδνκέλνπ ηεο ηερλνινγίαο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύζαλ, κέζα από πεξηόδνπο πνιέκνπ, πεξηόδνπο αλάπηπμεο αιιά θαη παξαθκήο θαη δηακνξθώζεθε ζήκεξα σο έλα ζεκαληηθό κέζν ηεθκεξίσζεο θαη θαηαγξαθήο. Γηα λα εμειηρζεί ζην είδνο πνπ μέξνπκε ζήκεξα ακθηζβεηήζεθε πνιιέο θνξέο γηα ηηο δπλαηόηεηεο, ηηο πξαθηηθέο ηεο θαη ηελ ηδενινγία ηεο λα παξνπζηάζεη ηελ αιήζεηα. Παξόια απηά πνιινί θσηνγξάθνη ζέινληαο ή κε, γλσξίδνληαο ή όρη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ην έξγν ηνπο, ην νπνίν αμίδεη λα εμεηάζνπκε, δεκηνύξγεζαλ έλα λέν είδνο θσηνγξαθίαο πνπ νλνκάζηεθε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ (Gernshein, 1986).

12 2. ΟΡΙΜΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΕΝΣΟΤ Ση όκσο είλαη πξαγκαηηθά κηα θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ; Η απζεληηθόηεηα ζε κηα θσηνγξαθία θαη ε αιεζνθάλεηα κπνξεί λα δώζνπλ ζε απηή έλα άιιν λόεκα. Μηα θσηνγξαθία πνπ θαηαγξάθεη αλεπεξέαζηα κε εηιηθξίλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα έλα γεγνλόο, απνθηά αμία σο απνδεηθηηθό ζηνηρείν ελόο γεγνλόηνο ή κηαο θαηάζηαζεο. Απηή ε θσηνγξαθία απνθαιείηε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ. Απηνύ ηνπ είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπλ σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αθξίβεηα, ηελ απζεληηθόηεηα θαη ηελ απεηθόληζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Έρνπλ ζθνπό λα θαηαγξάςνπλ έλα γεγνλόο, όπσο απηό εμειίζζεηε θαη λα παξνπζηάζνπλ εηθόλεο από ηελ πξαγκαηηθή δσή (Rosenblum, 1997). Κάζε θσηνγξαθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ληνθνπκέλην αλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηά θαη εμεηάδεη, δίλνληαο κέζν απηήο ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Newhall, 1982). ρεδόλ όιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ αζρνινύληαη κε θάηη πνπ ππάξρεη ζην θόζκν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ληνθνπκέλην. Παξόια απηά ν όξνο ληνθνπκέλην αληαπνθξίλεηαη ζε θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα ελεκεξώζνπλ παξά λα δώζνπλ έκπλεπζε ή λα εθθξάζνπλ πξνζσπηθά αηζζήκαηα. Πξηλ από ην 1880 ζρεδόλ όιεο νη κε ζηεκέλεο θαη κε επεμεξγαζκέλεο εηθόλεο ζεσξνύληαλ σο ληνθνπκέληα. Παξόιν πνπ ην ληνθνπκέλην άξρηζε λα αλαδύεηε ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα, δελ είρε θαζνξηζηεί πιήξσο κέρξη ην 1930, όηαλ ν Ακεξηθάλνο ηζηνξηθόο θσηνγξαθίαο Beaumont Newhall ηόληζε όηη νη θσηνγξάθνη θνηλσληθνύ ληνθνπκέληνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηνγξαθία κόλν σο έλα όξγαλν θαηαγξαθήο αιιά νύηε ιεηηνπξγνύλ κόλν νπηηθά γηα ράξε ηεο ηέρλεο. Οη εηθόλεο ληνθνπκέληνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαληαζία θαη ηε ηέρλε ζπλδπάδνληαο ηελ θαηαγξαθή γεγνλόησλ θαη ηελ έθθξαζε αηζζεκάησλ (Rosenblum, 1997). Σα ζέκαηα ηνπ ληνθνπκέληνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ηδαληθά, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ζην δηθαίσκα ησλ θαζσζπξέπεη ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Ο θάζε θσηνγξάθνο όκσο κπνξεί λα παξνπζηάζεη κε ην δηθό ηνπ ύθνο θαη ραξαθηήξα ην ζέκα θαζώο επίζεο λα δώζεη θαη άιια κελύκαηα κέζν ησλ δεκηνπξγηθώλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηε λα πάξεη (Newhall, 1982). 1

13 Γεληθόηεξα κηιώληαο, ε έλλνηα ηνπ ληνθνπκέληνπ είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζηεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν νξηζκό. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα κνξθή, έλα ύθνο, κηα παξάδνζε, έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν, αιιά δελ κπνξεί ζηε θπξηνιεμία λα πεξηγξαθεί κε ηελ ρξήζε ελόο θαη κόλν νξηζκνύ. Μπνξεί θάπνηνο λα πεη όηη είλαη έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο. Η δπζθνιία απηή πνπ παξνπζηάδεηε σο πξνο ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ην είδνο απηό, δελ έρεη έλα κνλαδηθό ύθνο πνπ κπνξεί λα ην ραξαθηεξίδεη. Πνιιέο θνξέο νη αληηιήςεηο ηεο ζπκπίπηνπλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο θσηνδεκνζηνγξαθίαο θαη ν δηαρσξηζκόο ηνπο παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα πξνβιεκαηηθόο. Δπίζεο νη θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ δελ αθνινπζνύλ ηελ ίδηα κέζνδν ή ηερληθή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο, νύηε αζρνινύληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έηζη ν θαζνξηζκόο κηαο θσηνγξαθίαο σο ληνθνπκέλην είλαη δύζθνινο. Γηα λα κπνξέζεη κηα θσηνγξαθία λα εληαρζεί ζηε θαηεγνξία απηή, πξέπεη πξώηα λα εμεηαζηνύλ ηα πιαίζηα ηεο αλαθνξάο, νη πξαθηηθέο θαη νη ζεζκηθέο κνξθέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Μπνξνύκε λα εληάμνπκε ην είδνο απηό ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηώληαο όκσο δηθέο ηνπ κνξθέο, ζπκβάζεηο θαη ηξόπνπο (Wells, 2004). 2

14 3. ΙΣΟΡΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΕΝΣΟΤ Η θαιιηηέρλεο Martha Rosler ραξαθηήξηζε ην ληνθνπκέλην σο κηα «πξαθηηθή κε παξειζόλ», ζέινληαο λα ηνλίζεη όηη γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε κηα θσηνγξαθία ζηε θαηεγνξία απηή ζα πξέπεη πξώηα λα ηε θαηαλνήζνπκε, θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα ηε θαηαλνήζνπκε πξέπεη λα εμεηάζνπκε πξώηα ηελ ηζηνξία θαη ηε πνξεία εμέιημεο ηεο (Wells, 2004). Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ ζα δηαπηζηώζνπκε όηη αλεμάξηεηα από ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ εμειίρζεθαλ ρξνληθά (ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, νη αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηε κόδα, θ.α.), ν ζηόρνο ηνπ ληνθνπκέληνπ παξακέλεη πάληα ν ίδηνο, λα παξνπζηάζεη ηελ πξαγκαηηθή δσή βαζηζκέλν πάληα ζηελ αιήζεηα θαη ηελ απζεληηθόηεηα (Wells, 2004). Ο John Grierson ρξεζηκνπνίεζε ηνλ νξηζκό ληνθνπκέλην ην 1926 γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο ςπραγσγηθέο παξαγσγέο, είρε λα θάλεη κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη αιεζηλέο θαηαζηάζεηο κε εζνπνηνύο ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. Σελ ίδηα πεξίνδν άξρηζαλ θαη νη θσηνγξάθνη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηνγξαθία κε παξόκνην ηξόπν (Newhall, 1982). Παξόια απηά όπσο παξαηήξεζε ν Arthur Rothstein ν θσηνγξάθνο θαινύληαλ λα πάξεη ηε ζέζε όρη κόλν ηνπ θάκεξακαλ αιιά θαη ηνπ ζελαξηνγξάθνπ, ηνπ δξακαηνπξγνύ θαη ηνπ ζθελνζέηε ηαπηόρξνλα θαζώο επίζεο θαη λα ιακβάλεη ππόςε όρη κόλν ηελ επηξξνή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θσηνγξαθίδεη αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα επεξεάζεη ην πξόζσπν πνπ ζα δεη ην ηειεησκέλν έληππν (Tagg, 2009). Αξθεηνί από απηνύο πεξηέγξαθαλ ηε δνπιεηά ηνπο σο ληνθνπκέλην αιιά νη πεξηζζόηεξνη δελ είραλ θαηαιάβεη όηη ήηαλ θσηνγξάθνη απηνύ ηνπ είδνπο. Η Abigail Solomon-Grodeau επηζήκαλε όηη ην 19 ν αηώλα ζρεδόλ όινη νη θσηνγξάθνη ήηαλ απηό πνπ αξγόηεξα νλνκάζηεθε θσηνγξάθνο ληνθνπκέληνπ (Wells, 2004). 3.1 Πόλεμος και θωηογραθία Παξόιν πνπ ν νξηζκόο ληνθνπκέλην θαζηεξώζεθε ην 1926 θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ κπνξεί θαλείο λα πεη όηη εκθαλίζηεθε από 3

15 ηηο απαξρέο ηεο θσηνγξαθίαο. Οη πξώηεο θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ πνπ εκθαλίζηεθαλ ήηαλ θπξίσο θσηνγξαθίεο πνιέκνπ, (εάλ εμαηξέζνπκε ηηο θσηνγξαθίεο πνξηξέηνπ αθνύ απνηεινύλ θαη απηέο είδνο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ), όπνπ παξνπζίαδαλ λεθξνύο ζηξαηηώηεο αθνύ ε ηερλνινγία δελ έδηλε ηόηε ηε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηεο δξάζεο ηνπ πνιέκνπ, γηαηί νηηδήπνηε θσηνγξαθηδόηαλ απαηηνύζε αθηλεζία θαη ζηαζεξόηεηα. Οη θσηνγξάθνη ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ ζην θόζκν ηε θξίθε ηνπ πόιεκνπ αιιά αθνύ ε ηερλνινγία δελ ηνπο επέηξεπε λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθελέο δξάζεο, παξνπζίαζαλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιεί όηαλ ε δξάζε ιάβεη ηέινο. Οη πξώηκνη θσηνγξάθνη αληηκεηώπηδαλ παξάιιεια θηινζνθηθέο θαη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ δελ ηνπο επέηξεπαλ ηελ θαηαγξαθή δξάζεο, ζηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ γεγνλόησλ, ησλ αηηηώλ θαη ησλ εκπεηξηώλ ηνπ πνιέκνπ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ, ε δαγεξνηππία θαη ε θαινηππία, πεξηόξηδαλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θσηνγξαθίαο αθνύ απαηηνύζαλ εθηελή πξνεηνηκαζία ησλ πιηθώλ πξηλ από ηελ έθζεζε ηνπο ζηε θσηνγξαθηθή θαη δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ αληθαλόηεηα θαηαγξαθήο ζθελώλ δξάζεο ηνπ πνιέκνπ. Δπίζεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε θαζηεξσκέλνπ θνηλνύ θαη ρώξνπ πξνβνιήο ηεο δνπιείαο ηνπο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη αληίζεηα από ηνπο δσγξάθνπο θαη ηνπο ραξάθηεο έδηλαλ πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζην ηη γηλόηαλ κπξνζηά ζην θαθό. Οη θαιιηηέρλεο άιισλ κέζσλ θαηαγξαθήο παξνπζίαδαλ παηξησηηθά ζύκβνια θαη ζθελέο ζπλαηζζεκαηηζκνύ ελώ νη θσηνγξάθνη πνιέκνπ πξνζπαζνύζαλ λα κεηαθέξνπλ ην αιεζηλό ςάρλνληαο γηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα ζνθάξνπλ θαη ζα θόςνπλ ηελ αλάζα ηνπ θνηλνύ (Warner, 2006) Roger Fenton ηαζκόο ζηηο θσηνγξαθίζεηο πνιέκνπ απνηειεί ν Roger Fenton κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ από ηνλ Πόιεκν ηεο Κξηκαίαο, όπνπ θσηνγξαθίδνληαο γηα ηνλ Agnews ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Μάληζεζηεξ θαηέγξαςε θαη πεξηέγξαςε ηελ θξίθε, αιιά θαη ηηο όκνξθεο ζηηγκέο πνπ έδεζε ζηε Κξηκαία (Jeffrey, 1997). Ο Fenton ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο, θαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πγξνύ θνιινδίνπ θαηέγξαςε ην πόιεκν, κεηά από απνζηνιή ηνπ William Russel, κε ζηόρν ηε θαζεζύραζε ηνπ θνηλνύ (Wells, 2004). Μέζσ ιεπηνκεξή γξακκάησλ πνπ έκνηαδαλ κε 4

16 απνκλεκνλεύκαηα πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζην Ληκάλη ηνπ Μπαιαθιάβα, όπνπ είρε κεηαηξαπεί ζε έλα βόζξν κε πηώκαηα αιόγσλ, εληόζζηα πξνβάησλ θαη θόθαια βνδηώλ ελώ ε θνηιάδα ήηαλ εξεκσκέλε θαη γπκλή από βιάζηεζε. ε απνζηνιή ηνπ ζην Κέξηο, ν Fenton έδεζε μαλά έλα εθηάιηε ελώ ζηε Φηιαλδία θαηαγξάθεη σξαίεο ζηηγκέο κε αλνημηάηηθα ινπινύδηα. Μέζα από ηα γξάκκαηα θαη ηηο θσηνγξαθίζεηο ηνπ, γίλνληαη απόηνκεο ελαιιαγέο από ηε θξίθε ζην εηδύιιην, ζηηγκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε πόιεκν. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ ειάρηζηεο θαηαγξαθέο δξάζεο παξόια απηά, ήηαλ πην ζεκαληηθό γηα ηνλ ίδην λα πεξηγξάςεη ην παξαζθήλην ηνπ πνιέκνπ θαη λα θσηνγξαθίζεη γύξν από ην ιηκάλη όπνπ ε πεξηνρή κεηαηξεπόηαλ ζε θόιαζε από νβίδεο θαη όπια πνπ δεκηνπξγνύζαλ αθύζηθεο κάδεο ζην ηνπίν ην νπνίν δελ ζύκηδε ζε ηίπνηα ηε πεξηνρή. Φσηνγξάθηζε ηα πινία, ηελ πξνβιήηα, ηα ηξακ, ηα θαηαζηήκαηα ζέινληαο λα δείμεη ηε ζπλέβαηλε αληίζεηα κε ηνπο πξνθάηνρνπο ηνπ πνπ παξνπζίαδαλ απιώο ηηο ηνπνζεζίεο (Jeffrey, 1997). Δθηόο από θσηνγξαθίεο ηνπίνπ ν Fenton αζρνιήζεθε θαη κε πνξηξέηα πξνζώπσλ ηνπ πνιέκνπ, ζηξαηεγώλ, ππνζηξαηήγσλ θαη αμησκαηηθώλ. Παξόιν πνπ απνηεινύλ ηζρπξά πξόζσπα ηνπ πνιέκνπ ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Fenton παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί θαη δηζηαθηηθνί, δελ απνπλένπλ θαζόινπ ηνλ αέξα ελόο ζηξαηησηηθνύ αιιά πεξηζζόηεξν ηείλνπλ ζε θαζεκεξηλνύο πνιίηεο κε ζηνιή πνπ βξίζθνληαη εθεί εμαλαγθαζηηθά. Σα πνξηξέηα ηνπ Fenton κεηαθέξνπλ ην ρακειό εζηθό πνπ επηθξαηνύζε ζηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ηεο Κξηκαίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ζπκπσηηθέο εηθόλεο αιιά θαη ηζηνξηθά ληνθνπκέληα ηνπ πνιέκνπ, αθνύ κπνξνύλ θαη καο κεηαθέξνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ςπρνινγία ζηελ νπνία δηεμαγόηαλ ν πόιεκνο (Jeffrey, 1997). 5

17 Εικ. 1 Roger Fenton, William H. Russell, Esqr., the London Times special correspondent,1855 6

18 Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα άιιεο πεξηπηώζεηο όπσο ηνλ Δκθύιην Πόιεκν, πνπ θσηνγξαθήζεθε αλαιπηηθά, κε ζεκαληηθό εθπξόζσπν θαη ζπληνληζηή ηνλ Matthew Brady. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθύιηνπ Πνιέκνπ δεκηνύξγεζε νκάδεο θσηνγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπο Alexander Gardner, Timothy O Sullivan θαη George Barnard, γηα λα θαιύςνπλ δηάθνξα κέησπα θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνλ πόιεκν. ην έξγν ηνπ Brady παξνπζηάδνληαη ιήςεηο από λεθξνύο ζηα πεδία κάρεο, ζθελέο δξάζεο αιιά θαη μεθνύξαζεο ησλ ζηξαηησηώλ ζηα ζηξαηόπεδα. πγθξίλνληαο ηε δνπιεηά ηνπ Brandy κε ηελ Κξηκαία ηνπ Fenton παξαηεξείηε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο αθνύ ν Brandy παξνπζίαδε ην πόιεκν γεκάηνο απνθαζηζηηθόηεηα θαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηξαρύ πξόζσπν ελώ ν Fenton παξνπζηάδεη ηνλ πόιεκν κε κηα αληηπνιεκηθή άπνςε (Jeffrey, 1997). Παξόια απηά κεηά από ηνλ Brandy όινη νη πόιεκνη πνπ αθνινύζεζαλ θαηαγξάθηεθαλ θσηνγξαθηθά (Wells, 2004). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κάιηζηα έγηλαλ θαηαρσξίζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ εηθόλσλ από ηηο νπνίεο ειάρηζηεο κπνξνύλ λα καο δώζνπλ κηα μεθάζαξε εηθόλα ησλ ερζξνπξαμηώλ ζηα ραξαθώκαηα ελώ ε πνίεζε, νη ηαηλίεο θαη ε δσγξαθηθή απνηεινύλ πην απνθαιππηηθά θαη πεξηγξαθηθά κέζα θαηαγξαθήο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο επνρήο. Παξόια απηά νη θσηνγξαθίεο πνιέκνπ απνηεινύλ ζεκαληηθέο θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ αθνύ όρη κόλν έγηλαλ ηεθκήξηα ηνπ πνιέκνπ αιιά έδσζαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ είδνπο απηνύ πνπ νλνκάδνπκε ληνθνπκέλην (Wells, 2004). 3.2 FSA: Farm Security Administration Η κνξθή ηνπ ληνθνπκέληνπ δηακνξθώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 σο κηα ηνπνζέηεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ππνζηήξημεο θνηλσληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη θνηλσληθήο δηαπαηδαγώγεζεο. Σν πξόγξακκα Farm Security Administration απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηηο ΗΠΑ ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο πνπ δηήξθεζε δέθα ρξόληα. Από ην 1931 κέρξη θαη ηελ έληαμε ηεο Ακεξηθήο ζην Παγθόζκην Πόιεκν ε πεξίνδνο ραξαθηεξηδόηαλ από πςειά επίπεδα 7

19 αλεξγίαο, εξγαηηθέο αλαηαξαρέο θαη γεσξγηθέο θαηαζηξνθέο ιόγσ αλνκβξίαο θαη θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο. Σν γεγνλόο απηό νδήγεζε ηελ κεηαλάζηεπζε ηεο αγξνηηθή ηάμε από ηελ ελδνρώξα πξνο ηα δπηηθά αλαδεηώληαο δνπιεηά θαη θαιιηεξγήζηκν έδαθνο (Rosenblum, 1997). Σν 1935 ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ απνηάζεθε ζηε βνήζεηα ησλ θσηνγξάθσλ ληνθνπκέληνπ κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο πνπ επηθξαηνύζε. Ο πξόεδξνο Franklin D. Roosevelt ζε κηα πξνζπάζεηα αλνηθνδόκεζεο ηεο νηθνλνκίαο ίδξπζε ηελ ππεξεζία Resettlement Administration. ηε δηεύζπλζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνύ ηνπνζεηήζεθε ν πθππνπξγόο γεσξγίαο θαη πξώελ θαζεγεηήο νηθνλνκηθώλ ηνπ Columbia University, Rexford G. Tugwell. O Tugwell όξηζε ηνλ πξώελ καζεηή ηνπ θαη ζπλάδειθν, Roy E. Stryker σο ππεύζπλν ηνπ ηζηνξηθνύ ηκήκαηνο. Η εξγαζία πνπ αλαηέζεθε ζηνλ Stryker ήηαλ λα θαηεπζύλεη έλα θσηνγξαθηθό πξόγξακκα πνπ ζθνπόο ηνπ ήηαλ, λα παξνπζηάζεη ηε θαηάζηαζε ηεο γεσξγίαο κέζν θσηνγξαθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ εηθνλνγξάθεζε επίζεκσλ εθζέζεσλ θαη λα θαηαγξάςεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θπβέξλεζεο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο λα βνεζήζεη ηνπο άπνξνπο γεσξγνύο (Newhall, 1982). Σν 1937 ε ππεξεζία εληάρζεθε ζην ηκήκα γεσξγίαο θαη κεηνλνκάζηεθε Farm Security Administration (FSA) (Newhall, 1982). Παξόιν πνπ ε πξόζεζε ηνπ έξγνπ ηεο FSA ήηαλ λα θαηαγξάςεη όιεο ηηο θάζεηο ηεο αγξνηηθήο Ακεξηθήο, αθνύ απνηεινύζε αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο, ν αξρηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηελ εξγαδόκελε Ακεξηθή κε εηθόλεο εξγαδόκελνπ ιανύ θαη όρη θησρώλ κεηαλαζηώλ. Παξόια απηά νη πην γλσζηέο θσηνγξαθίεο ηεο ππεξεζίαο ζήκεξα είλαη θησρώλ εξγαηώλ θαη θαιιηεξγεηώλ πνπ αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ, ιόγσ θαηαζηξνθήο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πόξσλ από ηζρπξνύο αλέκνπο. (Wells, 2004). Οη επαίζζεηνη θσηνγξάθνη πνπ δνύιεπαλ γηα ην ζθνπό απηό θαηάθεξαλ λα δνπλ πέξα από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο θαηαγξαθήο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην βαζύηεξν λόεκα θαη ηα κελύκαηα πνπ κπνξνύζαλ λα πεξάζνπλ κέζν ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Stryker (Rosenblum, 1997). Ο Stryker ήηαλ απηόο πνπ θαηεύζπλε, ζπληόληδε θαη ελεκέξσλε ηνπο θσηνγξάθνπο γηα ηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε. Δπίζεο αθνύ ν ίδηνο δελ ήηαλ θσηνγξάθνο αιιά δσγξάθνο δηέγεηξε ηελ θαληαζία ηνπο θαη ηνπο ελζάξξπλε λα είλαη πεξίεξγνη θαη 8

20 επξεκαηηθνί αθνύ δελ κπνξνύζε λα ηνπο βνεζήζεη κε όια ηα ππόινηπα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ εμνπιηζκό, ηε ηερληθή θαη ην ζηπι ηεο νπηηθνπνίεζεο (Newhall, 1982). Ο Stryker ηνπνζέηεζε ζην εγρείξεκα απηό ηνπο θσηνγξάθνπο Arthur Rothstein, Rusell Lee, John Vachon, Theodor Jung, Paul Carter, Marion Post Wolcott, Jack Delano, Carl Mydans θαη John Collier καδί κε ηνπο Walker Evans, Dorothea Lange θαη Ben Shahn. Κάζε έλαο από ηνπο θσηνγξάθνπο απηνύο ζπλείζθεξε κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ζηελ εξγαζία απηή, ζπλεξγάδνληαλ, βνεζνύζαλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη κνηξάδνληαλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηελ θνηλσλία. Η δηαθνξεηηθή καηηά θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θάζε έλα από ηνπο θσηνγξάθνπο απηνύο πξόζζεζε αμία ζην όιν πξόγξακκα. Κάζε έλαο από ηνπο θσηνγξάθνπο έβιεπε θαη παξνπζίαδε δηαθνξεηηθά ην ζέκα (Newhall, 1982). Γηα παξάδεηγκα ν Shahn ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 35 mm θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ ηξάβεμε ηε πξνζνρή ηνπ Stryker γηα ηηο θσηνγξαθίεο βαζηζκέλεο ζην αλζξώπηλν ζηνηρείν σο πεγή ζπλαηζζεκαηηζκνύ, ε Dorothea Lange αληηπξνζώπεπε ηελ αλάγθε ελόο θσηνγξάθνπ λα δείμεη ζην θόζκν ηελ θαηάζηαζε ησλ άζηεγσλ θαη άπνξσλ, ελώ ν Walker Evans επέκελε ζην δηθαίσκα ηνπ λα θαηαλνήζεη ηελ δηθή ηνπ θηινζνθία γηα ην ληνθνπκέλην (Rosenblum, 1997). Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ νκάδα ηνπ FSA παξείραλ ζεκαληηθέο νπηηθέο πιεξνθνξίεο ζην θνηλό κέζσ βηβιίσλ θαη θπβεξλεηηθώλ εθζέζεσλ αιιά ν πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο ήηαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηα εβδνκαδηαία πεξηνδηθά (πρ. Like, Look). Παξόια απηά ν Stryker ππνζηήξηδε όηη ππήξρε κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ θσηνξεπνξηάδ θαη ηνπ πιηθνύ ηνπ FSA αθνύ πίζηεπε όηη ε εηδεζενγξαθηθή θσηνγξαθία ήηαλ «δξακαηηθή, γεκάηε ππνθείκελν θαη δξάζε» αληίζεηα πίζηεπε όηη ην ληνθνπκέλην δείρλεη απηό πνπ βξίζθεηε ζην παξαζθήλην ηεο δξάζεο ελώ ραξαθηήξηδε ην έξγν ηνπο σο νπζηαζηηθό θαη επίξξεκα (Foster, Krauss., Bois, Buchloh, 2007). Ο Sherwood Anderson ρξεζηκνπνίεζε αξγόηεξα ηηο θσηνγξαθίεο ηεο εξγαζίαο απηήο γηα ηε δεκνζίεπζε ελόο βηβιίνπ κε εηθόλεο από ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ FSA κε ηελ νλνκαζία Home Town ζέινληαο λα δείμεη ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο ηππηθήο δσήο ηεο Ακεξηθαληθήο θνηλόηεηαο (Newhall,1982). Σν έξγν ηεο ππεξεζίαο απηήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα θξηηηθή γηα ηνλ ακεξηθαληθό ηξόπν δσήο θαζώο επίζεο θαη κηα 9

21 νπηηθή δήισζε γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ. Δπίζεο απνηειεί ζηαζκό ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ (Wells, 2004) Dorothea Lange Η Dorothea Lange ήηαλ κηα από ηηο θσηνγξάθνπο πνπ εληάρζεθαλ ζην FSA θαη κπνξνύκε λα πνύκε όηη κέζα από ηε δνπιεία ηεο ηεθκεξηώλεη ηελ αληίιεςε απηή ηνπ Stryker. Η θσηνγξαθία ηεο Μετανάστριας μητέρας (εηθ. 4) απνηειεί αθόκε θαη ζήκεξα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο δνπιείαο ηνπ FSA αθνύ εθθξάδεη ην ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν πνπ πξνζέθεξε. Κνηηώληαο ηελ εηθόλα απηή όληνο δηαπηζηώλνπκε όηη θακία δξάζε δελ παίξλεη κέξνο ζηε θσηνγξαθία εθηόο βέβαηα αλ ζεσξήζνπκε ην θαζεισηηθό βιέκκα ηνπ κνληέινπ πνπ αηελίδεη ην αβέβαην κέιινλ ηεο σο δξάζε. Η εηθόλα απηή απνηειεί παξάδεηγκα ηνπ «αλζξώπηλνπ ξεαιηζκνύ» πνπ ππνζηήξηδε ν Stryker όηη έπξεπε λα εκπεξηέρνληαη ζηηο εηθόλεο, αθνύ ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα απηήο ηεο γπλαίθαο αλαδύεηε κέζα από ηελ απειπηζία πνπ απνηππώλεηε ζην βιέκκα ηεο. Η θσηνγξαθία είλαη ηόζν δπλακηθή πνπ ζπρλά παξνκνηάδεηε κε ζξεζθεπηηθνύο πίλαθεο όπσο ηελ πξνβνιή ηεο κεηέξαο ηνπ Υξηζηνύ ηνπ Καξαβάηδην θαη ην έξγν Νεκρός Χριστός ηνπ Ρόζν Φηνξεληίλν όπνπ, όπσο θαη ζηελ εηθόλα απηή, ε κνξθή ηνπ Αλζξώπνπ ησλ Παζώλ βξίζθεηε αλάκεζα ζε δύν αγγέινπο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα παηδία ηεο γπλαίθαο πνπ θνβηζκέλα θξύβνληαη γύξσ ηεο (Foster, Krauss, Bois, Buchloh, 2007). Όπσο ε ίδηα έγξαθε ε πξνζσπηθή ηεο πξνζέγγηζε βαζηδόηαλ ζε ηξεηο παξάγνληεο. Πξώηνλ δελ επελέβαηλε κε θαλέλα ηξόπν πάλσ ζε νηηδήπνηε θσηνγξάθηδε, δεύηεξν αληηκεηώπηδε απηό πνπ θσηνγξάθηδε σο θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινλ ηνπ, ζαλ θάηη πνπ είρε ξίδεο θαη πξννξηζκό ελώ πξνζπαζνύζε λα δείρλεη θαη ην ρξνληθό πιαίζην ζην νπνίν δηαδξακαηηδόηαλ (Newhall, 1982). ηόρνο ηεο Dorothea Lange ήηαλ κέζα από ηηο θσηνγξαθίεο λα κπνξέζεη λα κεηαθέξεη ζην θόζκν ηε ζπκπόληα θαη ηελ θαηαλόεζε πνπ έλησζε γηα ηνπο άζηεγνπο θαη άλεξγνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ζπκπόληαο θαη ηεο εθηίκεζεο πνπ έηξεθε γηα ην κέξνο απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ απνηεινύλ νη θσηνγξαθίεο ηεο, όπνπ παξνπζηάδεη κεηαλάζηεο αγξόηεο νη νπνίνη δνύζαλ θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο. Οη θσηνγξαθίεο ηεο, 10

22 πεξηγξάθνπλ κεηαλάζηεο εξγάηεο κε ππεξθνξησκέλα παιηά απηνθίλεηα ζηηο εζληθέο νδνύο, πνπ δνπλ ζε αληίζθελα, ζε ρσξάθηα ή ζε ρσκαηεξέο θαη ζε παξνδηθέο θαηαζθελώζεηο απνηεινύλ ζηνηρεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έηξεθε γηα ηνλ πιεζπζκό απηό. Έθζεζε ηηο θσηνγξαθίεο ηεο ζηελ Oakland gallery όπνπ ηηο είδε θαη ν Paul S.Taylor, ν νπνίνο ήηαλ θαζεγεηήο νηθνλνκηθώλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληαο. Ο Taylor ελζνπζηαζκέλνο από ηε δνπιεηά ηεο ρξεζηκνπνίεζε ηηο θσηνγξαθίεο ηεο γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήγε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηηο εξγαζίεο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ γεσξγία (Newhall, 1982). Εικ. 2 Dorothea Lange, The Arnold children, Michigan Hill, Washington, Εικ.3 Dorothea Lange, Mississippi Delta on Mississippi Highway,

23 Εικ. 4 Dorothea Lange, Μετανάστρια Μητέρα,

24 Εικ. 5 Dorothea Lange, Family, one month from South Dakota, now on the road. Tulelake, Siskiyou Country, California,

25 3.2.2 Walker Evans O Evans ήξζε πξώηε θνξά ζε επαθή κε ην πξόγξακκα FSA ηνλ Ινύλην ηνπ 1935 θαη κε ηελ πξώηε ηνπ αλάζεζε εξγαζίαο ζηε Γπηηθή Βηξηδίληα θαη ηελ Πελζπιβαλία όπνπ δνύιεςε θσηνγξαθίδνληαο ζε νξπρεία θαη βηνκεραληθέο πόιεηο. Παξόια απηά δελ είρε γλσξίζεη ηνλ Stryker κέρξη ηηο δεθαπέληε Ινπιίνπ. Ο Stryker βξήθε επαξθέο ηε δνπιεηά ηνπ Evans θαη ηνλ έληαμε ζηελ πξώηε νκάδα θσηνγξάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ ζπκπεξηειάκβαλε ηνπο Arthur Rothstein, Carl Mydans, Dorothea Lange θαη Ben Shahn) ην επηέκβξε ηνπ Οη εξγαζίεο πνπ αλάζεζε ν Stryker ζηνλ Evans ηελ πεξίνδν κεηαμύ Γεθέκβξε 1935 θαη άλνημεο 1936 βξίζθνληαλ λνηηναλαηνιηθά ησλ ΗΠΑ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1937 θσηνγξάθηζε ηηο πιεκύξεο ζην Αξθάλζαο θαη Σελλεζί ελώ ε ηειεπηαία ηνπ δνπιεία γηα ην FSA απνηειεί κειέηε ηεο αζηηθήο δσήο ηνπ Μαλράηαλ. Παξόια απηά ζε όιεο ηηο δνπιείεο πνπ έθαλε γηα ην FSA ήηαλ ζεκαληηθό γηα ηνλ ίδην λα κεηαθέξεη ηελ άξλεζε ηνπ σο πξνο ηελ θσηνγξαθία πνπ ην πεξηερόκελν ηεο εθθξάδεη νπνηαδήπνηε ηδενινγία. «Απηό είλαη θαζαξά θαηαγξαθή θαη όρη πξνπαγάλδα» δήισλε ν ίδηνο αλαθεξόκελνο ζηελ εξγαζία πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ έπξεπε λα γίλεηε από ην FSA (Mora & Hill, 1993, p. 134). Γλώξηδε όκσο όηη ηελ άπνςε ηνπ απηή έπξεπε λα ηελ δηθαηνινγήζεη κέζα από ηηο ππνδεηγκαηηθέο θαη πςειήο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο ηνπ. Δπηπξόζζεηα έπξεπε λα αλέρεηαη θαη ηνλ Stryker, ν νπνίνο έλησζε ζπγρξόλσο ζαπκαζκό αιιά θαη εθλεπξηζκό γηα απηόλ πνπ ηνικνύζε λα ηνλ ακθηζβεηεί. Ο Evans κε ηα έξγα ηνπ ζπρλά έζεηε ην εξώηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ληνθνπκέληνπ θαη ηέρλεο αθνύ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε ζπκκεηξία θαη ε αηζζεηηθή ηάμε πνπ επηβάιεη ζην ράνο. Ο Stryker όκσο δελ ζπκθσλνύζε κε ηηο αηζζεηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αθνύ πίζηεπε όηη έλα ζέκα ζαλ απηό δελ έπξεπε πνηέ λα ην ρεηξηζηεί κε απηό ηνλ ηξόπν. Παξόια απηά ν Evans αγλνώληαο ηηο απόςεηο ηνπ κέζα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κεξηθέο από ηηο θαιύηεξεο εηθόλεο ηνπ (Mora & Hill, 1993). Όζν ν Evans δνύιεπε γηα ηνλ Stryker θαη ην FSA ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα θξαηά ζεκεηώζεηο νη νπνίεο καο δείρλνπλ ζήκεξα όηη ε δνπιεία ηνπ παξνπζηάδεηε ζε ηξεηο ζεηξέο από αξλεηηθά. Όια ηα 8 x 10 αξλεηηθά ήηαλ αξηζκεκέλα κε ην πξόζεκα D ιόγσ ηεο θσηνγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε Deardorff, πνπ ήηαλ δαληθή από ηελ θπβέξλεζε. Σε ρξεζηκνπνηνύζε κε έλα Zeiss Protar θαθό θαη έλα ηξηπιό κεηαηξνπέα πνπ είραλ 14

26 κήθνο εζηίαζεο 48 θαη 69 εθ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαλ μερσξηζηά. ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ αλαθέξεη επίζεο ιήςεηο κε 13 ίληζεο θαθό. Σα 4 x 5 αξλεηηθά ήηαλ αξηζκεκέλα κε ην πξόζεκα G, από ηελ Graflex Speed Graphic πνπ ήηαλ θσηνγξαθηθή πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ηε πεξίνδν απηή θαη ήηαλ θπξίσο θσηνγξαθηθή γηα ηα κέζα ηνπ ηύπνπ, ελώ ε ηξίηε ηνπ ζεηξά είρε ην πξόζεκα L από ηε Leica (ε νπνία ίζσο ήηαλ θαη δαληθή). Οη ιήςεηο απηέο κε ηελ 35mm Leica θσηνγξαθηθή δείρλνπλ έλα όξακα λα αλαπηύζζεηαη, κε δηαθνξεηηθή κνξθή αιιά ζπκπιεξσκαηηθό σο πξνο ην ζέκα ησλ πνξηξέησλ θαη ηηο εηθόλεο ησλ κεγάισλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ πνπ θαηά θαηξνύο είρε ρξεζηκνπνηήζεη. Φσηνγξαθίεο ζαλ απηέο έηεηλαλ λα απνκνλώλνπλ θαη λα εμεηάδνπλ θνκκάηηα ηνπ θόζκνπ όπσο γηα παξάδεηγκα πξνζόςεηο θηηξίσλ, αληίζεηα ε 35mm εηθόλεο δείρλνπλ ηνλ ίδην θόζκν αιιά από δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Δηθόλεο ζαλ απηέο πεξηγξάθνπλ αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο πνπ ηξαγνπδνύλ ύκλνπο, πεξηπνηνύληαη ηνλ εαπηό ηνπο (πηζαλόλ γηα ηε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο), λα θξνληίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, αθόκα θαη λα θιεξηάξνπλ κε ην θσηνγξάθν. ε κηα από ηηο εηθόλεο απηέο παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο θηλήζεηο κε αλπςσκέλα ρέξηα αλζξώπσλ ελώ βξίζθνληαη θάησ από κηα μεπεξαζκέλε ζηήξημε νξνθήο (εηθ. 8). Η θσηνγξαθία είλαη άκεζε θαη ζηηγκηαία ελώ ν θσηνγξάθνο έρεη γίλεη ζρεδόλ έλα κε ηελ νηθνγέλεηα ζηε βεξάληα. Η ζπιινγή απηή από δηαγώληεο ιήςεηο έρνπλ γίλεη ζε κηα εμαηξεηηθά πξνζσξηλή ηζνξξνπία θαη απνπλένπλ κηα νηθεηόηεηα πνπ επηηξέπεη ζην θσηνγξάθν λα παξαηεξήζεη κε πξνζνρή ηα όζα ζπκβαίλνπλ, παξόιν πνπ είλαη δηαθνξεηηθό από ηηο κεγάιεο θσλνγξαθηθέο ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ιηγόηεξν αθξηβέο. ηε δνπιεία ηνπ ν Evans απηή ηε πεξίνδν παξαηεξείηε όηη ελαιιάζζεη κε επθνιία ηελ κεγάιε κε ηε κηθξή θσηνγξαθηθή, ίζσο γηαηί δνύιεπε κε ηόζε έληαζε θαη έβξηζθε δηαζέζηκν πιηθό γηα νπνηαδήπνηε θσηνγξαθηθή θξαηνύζε (Thomson, 1994). 15

27 Εικ. 6 Walker Evans, Floyd Burroughs, cotton Sharecropper, Hale Country, Alabama, Εικ. 7 Walker Evans, Tenant farmer wife, Alabama,

28 Εικ. 8 Walker Evans, Floyd Burroughts and his children, Tengle, Alabama, Εικ. 9 Walker Evans, Roadside Stand, Εικ. 10 Walker Evans, Sharecropper's, Birmingham, Family, Alabama,

29 3.3 Νηοκοσμένηο: Η νέα κοσληούρα Σν ληνθνπκέληνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ˈ30 όπσο είδακε επηδίσθε θπξίσο λα επεξεάζεη ην θνηλό, ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα, κε απώηεξν ζηόρν ηελ αιιαγή. Οη θσηνγξάθνη ληνθνπκέληνπ, ζέινληαο λα επεξεάζνπλ ηνλ θόζκν θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ζπλόδεπαλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο κε γξαπηά θείκελα ή ελζσκάησλαλ ην έξγν ηνπο ζε θείκελν ώζηε λα παξνηξύλνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ ηνλ θόζκν πην εύθνια. Με απηό ηνλ ηξόπν νη θσηνγξαθίεο κεηαηξέπνληαλ ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη επαιήζεπζεο ηνπ θεηκέλνπ. Οη θσηνγξάθνη παξνπζίαδαλ ηα έξγα ηνπο σο αλώλπκα θαη ζπάληα επηβξαβεύνληαλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο ζηα πεξηνδηθά. Η άλζεζε ηνπ θαηαλαισηηζκνύ πνπ επήιζε κεηαπνιεκηθά θαη νη εμειίμεηο ηεο ηειεόξαζεο θαη ηεο θαηνρήο απηνθηλήησλ, άιιαμαλ ζεκαληηθά ηελ θηινζνθία ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ πνπ είρε θαζηεξσζεί ηε δεθαεηία ηνπ ˈ30, αθνύ κηα λέα θνηλσλία είρε δεκηνπξγεζεί. Η θσηνγξαθία αθήλεη πίζσ ηεο ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηνλ θόζκν γηα ηελ θηώρεηα θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία θαη αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε όια όζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα. Οη αιιαγέο απηέο πνπ επήιζαλ ζην πεξηερόκελν ηνπ ληνθνπκέληνπ, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο ΗΠΑ θαη ηε Βξεηαλία (Wells, 2004) Robert Frank Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο αιιαγήο ηεο θηινζνθίαο ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ απνηειεί ε δνπιεηά ηνπ Robert Frank. Ο Frank παξόηη Διβεηόο, θαηέγξαςε κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ηε δσή ησλ Ακεξηθάλσλ πνιηηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ˈ50 όπσο απηόο ηελ έβιεπε, ζηε ζπιινγή ηνπ The Americans. ηε ζπιινγή ηνπ απηή παξνπζηάδεη εηξσληθέο ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ ηεο Ακεξηθήο, εηθόλεο πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί μαλά κε απηό ηνλ ηξόπν. Μέζν ησλ θσηνγξαθηώλ απηώλ αλαηξέπεη ην ζθνπό ηνπ ληνθνπκέληνπ πνπ θπξηαξρνύζε ηε δεθαεηία ηνπ ˈ30 πνπ ήζειε ην ληνθνπκέλην λα παξνπζηάδεη ζνβαξά γεγνλόηα. ην έξγν ηνπ απνηππώλεη ηελ Ακεξηθαληθή δσή ηε πεξίνδν όπνπ όια ζα άιιαδαλ θαη ζα κεηαηξέπνληαλ από ηε θαζεκεξηλόηεηα ζε ζέακα. ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ ζπκπεξηέιαβε θάνπκπνϋο, ληξάηβ-ηλ, juke boxes, δξόκνπο άδεηνπο, ζεκαίεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ δσή ηεο 18

30 δεθαεηίαο ηνπ ˈ50 (εηθ. 11), ελώ ε αλζξώπηλε παξνπζία δελ απνηππώλεη πιένλ θάπνην ζεκαληηθό λόεκα, (όπσο πρ. ηνπ θησρνύ) αιιά βξίζθεηε εθεί ζαλ ζεαηήο ζε θάηη αζήκαλην, ζέινληαο λα δείμεη ηελ δσή ηνπ ηππηθνύ Ακεξηθάλνπ θαη όρη λα αιιάμεη ηελ θνηλσλία. Ο Frank κέζν ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ, είλαη μεθάζαξν όηη δηαθσλεί κε ηελ ηδενινγία όηη ην ληνθνπκέλην νθείιεη λα παξνπζηάδεη θαη λα αλαιύεη ηα ζνβαξά γεγνλόηα ηεο επνρήο (Wells, 2004). Οη θσηνγξαθίεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ ηνπ ζηηο 48 πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κέζν ελόο παιηνύ θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπ απηνθηλήηνπ θαη ζηόρνο ηνπ ήηαλ λα θαηαγξάςνπλ ηε δσή ζηελ Ακεξηθή κέζα από ηα κάηηα ηνπ θσηνγξάθνπ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από κειαγρνιία αιιά ηαπηόρξνλα θαη έλα κπζηήξην. Βιέπνληαο ηελ δνπιεία ηνπ είλαη πιένλ δύζθνιν λα θαζνξίζεηο πην είλαη πην ιππεξό αλάκεζα ζε έλα θέξεηξν θαη έλα juke box (Frank & Kerouac, 2008). Μπνξεί αξρηθά λα πηζηεύεηο όηη είλαη θάηη πνιύ απιό θαη εύθνιν αιιά νη θσηνγξαθίεο ηνπ δεκηνπξγνύλ ζην ζεαηή έλα θιίκα κειαγρνιίαο. ηηο ιήςεηο ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζηνηρεία όπσο ηα θέξεηξα θαη γεληθά πξνθαινύλ ηελ αίζζεζε ηνπ κπζηεξίνπ (εηθ. 12,16). Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ιήςε παξνπζηάδεηε έλα έγρξσκνο ηεξέαο θνληά ζην Μηζηζίπη ζηε πεξηνρή Baton Rouge ην ζνύξνππν όπνπ κε έλα θαηάιεπθν ζηαπξό θαίλεηε λα εθηειεί έλα κπζηήξην ηειεηνπξγηθό (εηθ. 15). ε κηα άιιε πεξίπησζε ε εηθόλα κηαο θαξέθιαο ζε κηα θαθεηέξηα παξνκνηάδεηε κε θάηη ηεξό κε ην θσο λα δηαπεξλά από ην παξάζπξν θαη λα κεηαηξέπεη ηελ θαξέθια ζε ηεξό ζηνηρείν. ίγνπξα νη θσηνγξαθίεο απηέο δελ ήηαλ νη εηθόλεο πνπ νη πεξηζζόηεξνη Ακεξηθάλνη ήζειαλ λα δνπλ γηα ηε ρώξα ηνπο. Γελ ήηαλ θαζόινπ ζξηακβεπηηθέο νύηε έδεηρλαλ ίρλνο αλσηεξόηεηαο ζηνλ Ακεξηθαληθό ηξόπν δσήο. Παξόια απηά ήηαλ ε αληηθεηκεληθή καηηά ελόο θσηνγξάθνπ πνπ θαηέγξαςε αλεπεξέαζηα ηε θαζεκεξηλή δσή ηεο Ακεξηθήο αθνύ ν ίδηνο δελ ήηαλ Ακεξηθάλνο (Frank & Kerouac, 2008). 19

31 Εικ. 11 Robert Frank, Café, Beaufort, South Carolina. 20

32 Εικ. 12 Robert Frank, Funeral, St. Helena, South Carolina, Εικ. 13 Robert Frank, Parade, Hoboken, New Jersey, Εικ. 14 Robert Frank, Trolley, New Orleans,

33 Εικ. 15 Robert Frank, Mississippi River, Baton Rouge, Louisiana, Εικ. 16 Robert Frank, Funeral, St. Helena, South California Εικ. 17 Robert Frank, Political rally, Chicago 22

34 Φσηνγξαθίεο κε παξόκνην πεξηερόκελν είλαη θαη απηέο ηνπ William Klein, ν νπνίνο θσηνγξάθηδε ηε Νέα Τόξθε. Παξνπζίαδε ηε πόιε γεκάηε θόζκν θαη απνμέλσζε θαη ρξεζηκνπνηνύζε θπξίσο θσηνγξαθίεο δξόκνπ όπνπ ε επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ γηλόηαλ ηπραία. Σα έξγα απηά δείρλνπλ πσο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ε έλλνηα ηνπ ληνθνπκέληνπ αξρίδεη πξαγκαηηθά λα δηαθνξνπνηείηε από απηή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ˈ30. Γεληθόηεξα ηελ πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε κεηά ην πόιεκν, ην ληνθνπκέλην αιιάδεη θαη παίξλεη δηαθνξεηηθή κνξθή. Απειεπζεξώλεηε από ηα πνιηηηθά ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιηόηαλ ζην παξειζόλ ελώ νη θσηνγξάθνη πιένλ επηρεηξνύλ λα μεθύγνπλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο θαη θαζηεξσκέλνπο ζηόρνπο ηνπ ληνθνπκέληνπ, λα επεξεάζεη θαη λα αιιάμεη ηελ θνηλσλία. Πιένλ ην ληνθνπκέλην αξρίδεη λα αληηκεησπίδεηε θαη σο ηξόπνο θαηαγξαθήο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη όρη κόλν ζαλ έλα κέζν πνπ ζθνπόο ηνπ είλαη λα παξνηξύλεη θαη λα θαηεπζύλεη ηε θνηλσλία ζε θνηλσληθνπνιηηηθά ζέκαηα. Καζώο ην πεξηερόκελν αξρίδεη λα αιιάδεη, ηα παιηά ζέκαηα αληηκεησπίδνληαη πιένλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Υαξαθηεξίδεηε πιένλ σο «ππνθεηκεληθή» αθνύ νη θσηνγξάθνη απνκαθξύλνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν από ηελ αλαπαξάζηαζε παξαδνζηαθώλ ζεκάησλ. Με ηελ αιιαγή απηή πνπ επήιζε ζηελ ηδενινγία ηνπ ληνθνπκέληνπ, δηεπξύλζεθε θαη ην θάζκα ησλ ζεκάησλ πνπ ζεσξνύληαλ θαηάιιεια γηα λα αζρνιεζεί θαη λα παξνπζηάζεη (Wells, 2004). Παξόια απηά δελ άιιαμαλ κόλν ηα ζέκαηα αιιά ζηε πνξεία άξρηζε λα ακθηζβεηείηε θαη ε ίδηα ε ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηνύζε ην ληνθνπκέλην. Η εκθάληζε ηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίαο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ˈ60 παξνπζηάδνληαλ κόλν ζε δηαθεκίζεηο θαη γηα ζθνπνύο δεκνζηνπνίεζεο (Roberts, 2007). Απηό ήξζε λα ην αιιάμεη ξηδηθά κε ην έξγν ηνπ ν William Eggleston. Ο Eggleston κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ John Szarkowski, παξνπζίαζε κηα έθζεζε κε έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ζηε Νέα Τόξθε νη νπνίεο πξνθάιεζαλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο όζν αθνξά ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία. Ο ιόγνο ησλ ζπδεηήζεσλ πεξί ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ όηη ιόγσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ρξώκαηνο ην απνηέιεζκα ήηαλ ε ππεξβνιή ζην ρξώκα ησλ εηθόλσλ. Σα ζέκαηα ηεο έθζεζεο ήηαλ θαζεκεξηλά θαη ηεηξηκκέλα αιιά ην έληνλν ρξώκα ζπρλά κεηαηξεπόηαλ ζην πξαγκαηηθό ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν Eggleston κεηαθέξεη ην ρξώκα θαη ζηελ θαιιηηερληθή θσηνγξαθία κέζν ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξνθαιεί ζην ζεαηή ζπλαηζζήκαηα ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηελ 23

35 πξαγκαηηθόηεηα (Hiott, 2010). Ο Eggleston απνηέιεζε κόλν ηελ αξρή γηα ηε δηάδνζε ηεο εθθξαζηηθήο ρξήζεο ηνπ ρξώκαηνο ζηελ Βξεηαλία, αθνινύζεζαλ πνιινί άιινη όπσο νη Paul Outerbridge, Stephen Shore, John Divola θαη Alex Harris νη νπνίνη ρεηξίζηεθαλ ην ρξώκα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (Wells, 2004).. Μέρξη ηελ επνρή απηή ε ρξήζε ηνπ αζπξόκαπξνπ θηικ απνηεινύζε ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ελόο ζνβαξνύ θσηνγξάθνπ. Η έγρξσκε θσηνγξαθία ζεσξνύληαλ αλάμηα ηνπ αζπξόκαπξνπ θηικ, αθνύ ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ θαζαξά γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ελώ είραλ ηελ αληίιεςε όηη ην ρξώκα δελ κπνξνύζε λα θηάζεη ηελ ηερληθή νύηε ηελ αηζζεηηθή ηάμε ηεο αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίαο (Roberts, 2007). Η δηάδνζε θαη ε ρξήζε ηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίαο απνηέιεζε θαη απηό ζεκαληηθό γεγνλόο ζηε πξνώζεζε λέσλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε θαζεκεξηλή δσή. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη ην 1985 κπνξεί λα κελ ζηακάηεζε ε ρξήζε ηνπ αζπξόκαπξνπ αιιά ζίγνπξα ε επνρή ηεο θπξηαξρίαο ηνπ είρε ιάβεη ηέινο (Wells, 2004). 3.4 Παγκοζμιοποίηζη Η κηθξή αξρεηππηθή κνλνρξσκαηηθή εθηύπσζε έρεη αληηθαηαζηαζεί πιένλ από κεγάιεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε αίζνπζεο ηέρλεο ελώ ε πξαθηηθή ηνπ ληνθνπκέληνπ έρεη αθήζεη πίζσ ηεο ην πξνεγνύκελν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πξόγξακκα ηεο. Παξόιν πνπ ζπλερίδεηε ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ ζε πεξηνδηθά, βηβιία θαη εθεκεξίδεο, νη όξνη πξόζιεςεο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά. Οη θσηνγξάθνη ςάρλνπλ γηα λέα είδε εκπνξηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ρώξσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπο θαζώο ε αίζνπζα ηέρλεο απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο πξνβνιήο ηνπο. Δπίζεο νη εηθόλεο δελ ζπλνδεύνληαη πιένλ από θείκελν ζην ρώξν ηεο αίζνπζαο έζησ θαη αλ ηα έξγα έρνπλ ζθνπό λα ζρνιηάζνπλ ηελ επηθαηξόηεηα (Wells, 2004). Η θαζηέξσζε ηεο αίζνπζαο ηέρλεο δεκηνπξγήζεθε ιόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επήιζε ζην ηνκέα ηεο είδεζεο, ην θνηλό απαηηεί λα ελεκεξώλεηε δηαξθώο γηα ηηο εμειίμεηο γύξσ ηνπ. Η απαίηεζε απηή ώζεζε ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο λα αιιάμνπλ νινθιεξσηηθά ηελ δνκή ηνπο ελώ κηα λέα θαηαλνκή εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε. Η ςεθηαθή θσηνγξαθία θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη επηθξαηεί σο εμειηγκέλε ηερλνινγία, 24

36 νη θσηνγξάθνη έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα θάλνπλ ηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπο ζηελ ίδηα ηε θσηνγξαθηθή έηζη πνιιά αξρεία ράλνληαη (παιαηνηέξα ππήξραλ ηα δηαηεξεκέλα αξλεηηθά) ελώ ε δήηεζε γηα απαζρόιεζε θσηνγξάθσλ κεηώλεηε. Η ςεθηαθή θσηνγξαθία δίλεη πιένλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο απνζηνιήο ησλ εηθόλσλ απεπζείαο ζην ππεύζπλν γξαθείν γεγνλόο πνπ αθαηξεί ηελ εμνπζία ηνπ θσηνγξάθνπ από ην έξγν ηνπ, αθνύ ν photo editor έρεη ηελ επζύλε απηνύ πνπ ζα παξνπζηαζηεί. Καηά ζπλέπεηα πνιινί θσηνγξάθνη επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ ην ξόιν ηνπ «θαιιηηέρλε» θαη λα εθζέηνπλ ηα έξγα ηνπο ζε αίζνπζεο ηέρλεο, κε ζθνπό ηελ πώιεζε ζηελ απμαλόκελε εκπνξηθή αγνξά ησλ θσηνγξαθηώλ, νύηνο ώζηε λα δηαηεξνύλ ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο δνπιεηάο ηνπο (Wells, 2004). Η αλάπηπμε απηήο ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνύξαο πνπ επηθξαηνύζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ αξηζκώλ εηθόλσλ κε ζθνπό ηελ πώιεζε. Οη κεηακνληέξλνη ηεο δεθαεηίαο ηνπ ˈ80 θαη ˈ90 αθνύ εμέηαζαλ ηνλ ζθνπό ησλ πξσηόηππσλ θαη ηα αληίηππσλ ηα ζπλέδεζαλ κε ηηο πξάμεηο θπθινθνξίαο θαη αληαιιαγήο. Αληηθείκελα ζαλ απηά δελ απαηηνύλ θάπνην πιαίζην έηζη θσηνγξαθίεο αζηέγσλ ηνπ ˈ30 κπνξνύλ λα κεγεζπλζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαθόζκεζε θάπνηνπ ξεζηνξάλ ελώ άζηεγνη παιαηώλ γελεώλ κπνξνύλ λα δνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε δηάθνξεο γθαιεξί. Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηάζε ξνκαληηθνπνίεζεο ηνπ θόζκνπ ηνπ ρζεο ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ελώ ζε ηνπνζεζίεο πνπ αξρίδνπλ λα απνκαθξύλνληαη από ηηο παιαηόηεξεο κνξθέο δσήο, νη αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίεο ραξαθηεξίδνληαη σο εγγπεηέο απζεληηθόηεηαο (Wells, 2004). Γεληθόηεξα απηή ε ηάζε ζπλερίδεηε κέρξη ζήκεξα παξόιν πνπ ην λέν ζηπι παξαγσγήο ληνθνπκέληνπ έρεη πάξεη άιιε κνξθή. Η δεκηνπξγία λέαο εμειηγκέλεο, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο δίλεη πιένλ ζηνπο θσηνγξάθνπο ηελ ειεπζεξία λα δεκηνπξγήζνπλ ρσξίο όξνπο, αθνύ πιένλ όια είλαη πηζαλά θαη πινπνηήζηκα. Η έθδνζε βηβιίσλ από θσηνγξάθνπο γηα έθζεζε ηεο δνπιείαο ηνπο έρνπλ πιένλ θαζηεξσζεί ελώ έρνπλ πξνζηεζεί θαη λένη ηξόπνη παξνπζίαζεο, όπσο πρ. ε νξγάλσζε ηζηνζειίδσλ, ςεθηαθά βίληεν, DVDs θαη πνιιά άιια παξάγσγα. ήκεξα ε δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ θαιιηηερλώλ απνηειεί έλα από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θαη εύθνινπο ηξόπνπο γηα λα γλσξίζεη ην θνηλό ηε δνπιεηά ηνπο. Μέζν ηνπ google κπνξεί θαλείο εύθνια λα βξεη 25

37 παξαδείγκαηα θσηνγξαθηώλ ληνθνπκέληνπ, ελώ ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Magnum απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ελεκέξσζεο. Η νξγάλσζε Magnum απνηειείηε από κέιε θσηνγξάθσλ πνπ θσηνγξάθηζαλ ηνλ θόζκν, εμεξεύλεζαλ ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ζπκβάληα ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ. Δπίζεο ε νξγάλσζε απηή παξέρεη θσηνγξαθίεο ζην ηύπν, ζε εθδόηεο, ζε δηαθεκίζηεθεο θακπάληεο, ζηελ ηειεόξαζε ζε γθαιεξί αιιά θαη κνπζεία όινπ ηνπ θόζκν (Peres, 2007). Παξόιε ηελ ειεπζεξία πνπ έρνπλ νη θσηνγξάθνη ζήκεξα σο πξνο ηελ ζεκαηνινγία θαη ηηο ηερληθέο κπνξεί θαλείο λα πεη όηη νη θσηνγξαθίεο ηνπ παξειζόληνο εμαθνινπζνύλ λα ζπγθηλνύλ θαη λα απνηεινύλ ζεκαληηθά ηεθκήξηα γηα ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο. Δπίζεο είλαη ινγηθό όηη νηηδήπνηε λέν βαζίδεηε πάληα ζε θάηη πνπ πξνϋπήξμε γηα ηε δεκηνπξγία θάηη θαηλνύξγηνπ. Οπόηαλ ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ ηνπ παξειζόληνο ζα απνηειεί πάληα ηε βάζε γηα θάηη λέν, άξα ε επηζηξνθή ζην θόζκν ηνπ ρζεο ζα ζπλερίδεη λα ππάξρεη όζν ππάξρεη ε θσηνγξαθία (Peres, 2007) Martin Parr εκαληηθόο θσηνγξάθνο ληνθνπκέληνπ πνπ απνηειεί κέινο ηεο νξγάλσζεο Magnum είλαη ν Martin Parr ν νπνίνο ζπλδέζεθε κε ηελ νξγάλσζε ν Ο Parr γελλεκέλνο ζην Epsom ζηελ Αγγιία εζηηάδεη κε ην έξγν ηνπ ζηε θαηαγξαθή ηεο δσήο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο εδώ θαη ηξείο δεθαεηίεο. Παξόηη πνιπηαμηδεκέλνο πξνηηκά λα θσηνγξαθίδεη ηελ Αγγιία (Peres, 2007). Δληππσζηαζκέλνο από ηηο έγρξσκεο δνπιεηέο Ακεξηθαλώλ θσηνγξάθσλ, όπσο ηνπ William Eggleston θαη ηνπ Stephen Shore θαζώο επίζεο θαη ηηο έγρξσκεο θαξη πνζηάι ν Parr επεξεάζηεθε ζεκαληηθά γεγνλόο πνπ θαίλεηε θαζαξά θαη ζην έξγν ηνπ (Parr, 2009). ηε δνπιεία ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά εθξεθηηθά έληνλα ρξώκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα ζην βηβιίν ηνπ Think of England όπνπ ζπκπεξηιακβάλεη εκη-ηδησηηθέο ζθελέο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Αγγιίαο. ην βηβιίν απηό ν Parr πεξηγξάθεη ηελ ρώξα ηνπ όπσο ηελ θαληάδεηε ν θαζέλαο, ηελ εηθόλα πνπ έρεη θάζε ηνπξίζηαο γηα απηή, ημνύ θαη ν ηίηινο. Έρεη έλα ηδηαίηεξν ηξόπν λα παξνπζηάδεη ηελ Αγγιία, κέζν ζάηηξαο θαη ρηνύκνξ αιιά ηαπηόρξνλα ρσξίο λα ραξαθηεξίδεηε ην έξγν ηνπ αλάιαθξν θαη αζηείν. Με όπιν ηε ζάηηξα αλαθέξεηε ζηα δηάθνξα θιηζέ θαη ζηεξεόηππα ηεο 26

38 θνπιηνύξαο ηνπο, ζπρλά ριεπάδνληαο επηθίλδπλα ην ζέκα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη πνπ ζπλήζσο είλαη ζνβαξό, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ην παξνπζηάδεη. Γηα ηνλ Parr ε Αγγιία απνηειεί έλα κύζν, κηα ηδέα. Μάηαηα νη ζεαηέο αλαδεηνύλ γθξίδνπο, πγξνύο νπξαλνύο, εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, ηε γεληθά ηξνπνπνηεκέλε επαξρία ή κηα Αγγιία εκπνξηθή όζν θαη νη ΗΠΑ. Ο Parr σο ζύγρξνλνο θαιιηηέρλεο κέζα από ηε δνπιεηά ηνπ θξηηηθάξεη ηελ αλαπαξάζηαζε. Καηαξράο ζα ήηαλ αδύλαην λα παξνκνηάζεηο ηελ Αγγιία κε ηα έληνλα ρξώκαηα πνπ θπξηαξρνύλ ζηε δνπιεηά ηνπ. Οη ηδέεο γηα ηελ Αγγιία πξνέξρνληαη από ηελ θνηλσλία, θηιηξάξνληαη πίζσ ζηελ θνηλσλία θαη παίδνπλ ην ξόιν ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηεο όπσο επίζεο θαη νη δηάθνξεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο. Σα θιηζέ γίλνληαη κέξνο ηεο επξύηεξεο αιήζεηαο, κέξνο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο θαη όρη κόλν λνζηαιγηθή έιιεηςε ζρέζεσο. Έηζη ν Parr κέζα από ηε δνπιεηά ηνπ δηεξεπλά ηα δηάθνξα θιηζέ ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο κε ζθνπό λα γίλνπλ αλαγλσξίζηκα. Κιηζέ ηα νπνία ν ίδηνο έρεη παξαηεξήζεη κε ην επηιεθηηθό κάηη ελόο ζπνπδαίνπ θσηνγξάθνπ, θάζε ινπινπδάην θόξεκα θαη θάζε ξνδ θέηθ, θαη καο ηα παξνπζηάδεη θνηηάδνληαο θάησ από ηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ (Parr, 2000). 27

39 Εικ. 18 Martin Parr, British flags at a fair, England,

40 Εικ. 19 Martin Parr, England, Nelson Εικ. 20 Martin Parr, Scones, Jam and Εικ. 21 Martin Parr, England, Brighton, Cream, England, Babbacombe, Εικ. 22 Martin Parr, England,

41 Εικ. 23 Martin Parr, England,

42 Εικ. 24 Martin Parr, Broad beans for sale, England,

43 4. ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Σν ληνθνπκέλην είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο. Από ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπ ληνθνπκέληνπ, ζηόρνο ηνπ ήηαλ λα παξνπζηάζεη κε αθξίβεηα ηνλ θόζκν, όπσο πξαγκαηηθά είλαη ρσξίο ππεθθπγέο. Καηά πόζν ην ληνθνπκέλην όληνο ππεξεηεί αιεζηλά ην ζηόρν απηό ακθηζβεηήζεθε πνιιέο θνξέο θαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ελώ κέρξη θαη ζήκεξα αθήλεη εξσηήκαηα γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα θαηαγξάςεη αλεπεξέαζηα ηελ αιεζηλή πιεπξά ηεο δσήο. Γηα λα ειέγμνπκε θαηά πόζν ε θσηνγξαθία είλαη απζεληηθή θαη απεηθνλίδεη ηε πξαγκαηηθόηεηα ν πην εύθνινο ηξόπνο είλαη λα δηεξσηεζνύκε αλ απηό πνπ θσηνγξαθίδεηε έρεη νξγαλσζεί ή πεηξαρηεί από ην θσηνγξάθν αθνύ νη θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ είλαη θπξίσο θσηνγξαθίεο πνπ δελ έρνπλ ζηεζεί αιιά δηαδξακαηίδνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Αλ δειαδή ν θσηνγξάθνο θαηαγξάθεη ηα γεγνλόηα όπσο αθξηβώο είλαη θαη όρη όπσο απηόο ζέιεη λα ηα παξνπζηάζεη (Wells, 2004). Η ακθηζβήηεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ληνθνπκέληνπ λα παξνπζηάζεη ηελ αιήζεηα άξρηζε από πνιύ λσξίο ιόγσ πνιιώλ πεξηπηώζεσλ απάηεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα μεγειάζνπλ ηνλ θαθό θαη λα παξνπζηάζνπλ θάηη αλαιεζέο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1871 ν θσηνγξάθνο E. Appert ζην βηβιίν ηνπ Les Crimes de la Commune, ηζρπξίζηεθε όηη νη θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ πνπ παξνπζίαδε απνηεινύζαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο αηζρξήο ζπκπεξηθνξάο όισλ όζσλ βνήζεζαλ ζην λα αλαπηπρζεί ε Κνκκνύλα ζην Παξίζη, δειαδή ε εξγαηηθήο επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε πνπ εγθαζηδξύζεθε ζην Παξίζη κεηά ηελ εμέγεξζε ηεο εζλνθξνπξάο θαη ησλ εξγαηώλ ηεο πόιεο θαη ε νπνία δηήξθεζε από ηηο 26 κέρξη ηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ Παξόια απηά ζηε πξαγκαηηθόηεηα νη θσηνγξαθίεο πνπ είρε παξνπζηάζεη απνηεινύληαλ από κνληαξηζκέλεο θαη ξεηνπζαξηζκέλεο εηθόλεο. Χζηόζν νη πεηξαγκέλεο θαη κνληαξηζκέλεο θσηνγξαθίεο ηνπ, θαηάθεξαλ λα πείζνπλ έλα κεγάιν πιεζπζκό αζηώλ όηη όζα έβιεπε ήηαλ αιήζεηα θαη όηη ν θαθόο δελ κπνξνύζε λα πεη ςέκαηα (Wells, 2004). Υαξαθηεξηζηηθό γεγνλόο πνπ παξνπζηάδεη ηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ σο πξνο ηελ απζεληηθόηεηα ηεο, ήηαλ θαη απηό ηεο δίθεο ηνπ θηιάλζξσπνπ Γξ. T.J. Barnardo ην Ο Barnardo θαηεγνξήζεθε γηα εμαπάηεζε ηνπ θνηλνύ κεηά ηε 32

44 δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηώλ πνπ ηζρπξίζηεθε όηη παξνπζίαδαλ ην πξηλ θαη ην κεηά ηεο θαηάζηαζεο νξθαλώλ παηδηώλ πνπ θξόληηδε (εηθ.25). Μέζσ ησλ θαξηώλ απηώλ ήζειε λα δείμεη ηε δύλακε ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αιιά βξέζεθε θαηεγνξνύκελνο γηα παξαπιάλεζε. ε κηα από απηέο ηηο θάξηεο παξνπζίαδε έλα παηδί, ηε Katie Smith, λα πνδάξεη ζαλ λα πνπιάεη ζπίξηα ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ίδηνο ν Barnardo παξαδέρηεθε όηη ην θνξηηζάθη δελ είρε πνηέ πνπιήζεη ζπίξηα ζηε δσή ηνπ. Παξόιν πνπ ν Barnardo ζπκθώλεζε όηη ην ζπγθεθξηκέλν παηδί δελ είρε πνηέ πνπιήζεη ζπίξηα, ηόληζε όηη ήηαλ έλα παηδί ηνπ δξόκνπ πνπ ζα κπνξνύζε εύθνια λα θαηαληήζεη λα δεηηαλεύεη γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη. Δπίζεο ζεκείσζε όηη ην θνξηηζάθη αληηπξνζσπεύεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλα θνξίηζη πνπ πνπιάεη ζπίξηα αιιά κε έλα έληηκν ηξόπν αθνύ ην θνξηηζάθη ζα κπνξνύζε εύθνια λα θαηαιήμεη λα δεη κε απηό ηνλ ηξόπν αλ ε απνζηνιή ηνπ δελ ηελ είρε ζώζεη. Απνηέιεζκα ηεο δεκόζηαο αθξόαζεο ηνπ Barnardo ήηαλ λα ζηακαηήζεη απηνύ ηνπ είδνπο ηηο θσηνγξαθίζεηο αιιά ε πεξίπησζε ηνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ ηα νπνία επαλαιήθζεθαλ ηνλ επόκελν αηώλα όζν αθνξά ηε θσηνγξαθηθή αιήζεηα. (Wells, 2004). Εικ. 25 Dr Thomas Barnardo, The Transformation, Παξάδεηγκα από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν Barnardo γηα λα δείμεη ην πξηλ θαη ην κεηά ηεο θαηάζηαζεο ηνλ παηδηώλ πνπ βνεζνύζε. 33

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα